ÅRSPLAN TEORIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL"

Transkript

1 ÅRSPLAN TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1

2 1. Innledning s Mål s Barnehagens formål, verdigrunnlag og forutsetninger s Forutsetninger s Barnas forutsetninger s Personalets forutsetninger s Foreldrenes forutsetninger s Foreldreråd og Samarbeidsutvalg s Foreldremøte s Barnehagens innhold s Trygghet oppstart nye barn s Omsorg s Danning s Lek og Læring s Psykososialt barnehagemiljø - forebygging av mobbing s Barns medvirkning s Satsingsområde: språk s Satsingsområde: Kropp, bevegelse og helse Kriteriesett for helsefremmende barnehager s LP-modellen s Vurdering, dokumentasjon og Refleksjon s.13 PRAKTISK DEL 7 Årets hovedtema: Natur og nærmiljø. s Fagområdene s Arbeidsmåtene s Arbeidsmåter liten avdeling s Lesestund / samlingsstund s Barns medvirkning s Arbeidsmåter stor avdeling s Snakkepakken s Språkkista s Barns medvirkning s Ute/turgruppe s Sammenheng barnehage skole s.21 Årshjul s.22 Dagsrytme s.23 TEORIDEL 1. Innledning Velkommen til Herøy barnehage! Dette er barnehagens plan for innhold barnehageåret

3 Årsplanen bygger på barnehagenes Rammeplan (Kunnskapsdepartementet 2006, revidert 2011). Erfaringer og tilbakemeldinger fra foreldremøtet på høsten er også viktig elementer i planen for dette året, da vi ønsker å få fokus på brukermedvirkning. Ståstedsanalysen er et vurderingsverktøy vi bruker hvert år. Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse er viktig for at vi kan si noe om vår virksomhet, hva vi kan bli bedre på og målarbeid fremover i tid. Også i år har vi valgt å dele planen i to, en teoridel og en praktisk del. Årsplanens teoridel omhandler de store linjene i jobbinga vår, det som ligger til grunn på lang sikt, og det som skal prege oss i hverdagen. Den praktiske delen tar for seg hvordan hver avdeling jobber ut fra de målene vi har satt. Språk og sosiale ferdigheter vil være områder vi mener alle barn må ha med seg når de forlater barnehagen. Hovedmålet vil derfor endre seg lite fra år til år. God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er en viktig arena i dette arbeidet. Under punkt 4.3 sier vi mer om kriterier for helsefremmende barnehager. Hovedtemaet vårt dette året er Natur og nærmiljø. Dette arbeidet står beskrevet under den praktiske delen. En av grunnene til valg av tema, er at det stimulerer i stor grad til fysisk aktivitet og turer. Vi ønsker dessuten å oppdra barna til å bli gode naturvernere! 2. Mål: For barn: Barn skal ha språklige og sosiale erfaringer og ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å få venner, og å ha lyst til å lære. Barna i Herøy barnehage har medvirkning, og er med på å planlegge aktiviteter i barnehagen. Barna i Herøy barnehage er fysisk aktive, og blir tilbudt et sunt og godt kosthold. For organisasjonen: Med fokus på voksenrollen og organisasjonsutvikling bygger vi en velfungerende barnehage; en god barnehage for barn, personal og for foreldre! Hvordan: Prosjekt: LP-modellen. (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) Dokumentasjon av barnehagens innhold. 3

4 Gode strukturer som tar vare på personalets behov for samarbeid og tilbakemeldinger. HMS system, og system for miljørettet helsevern i aktivt bruk. 3. BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG FORUTSETNINGER Barnehagen er definert som en del av barnets utdanningsløp. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager er våre viktigste styringsdokument. Formålet for barnehagen fastsetter hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1) 3.1 Forutsetninger Herøy barnehage er en kommunal 4 avdelings barnehage som ligger mellom Herøy brannstasjon og Herøy stadion, i Åsveien 8. Barnehagen har et stort uteområde med rike muligheter til fysiske utfordringer for både store og små, og vi har kort vei til turområder utenom barnehagen. Barnehagens fysiske utforming, nærmiljø og økonomi setter rammer for barnehagens innhold. Når vi skal planlegge barnehagens innhold er det likevel menneskelige hensyn som påvirker oss mest: Barnas forutsetninger, ønsker og behov Foreldrenes forutsetninger, ønsker og behov Personalets forutsetninger, ønsker og behov 4

5 Barnas forutsetninger Herøy barnehage er en helårsbarnehage med 72 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagens avdelinger er i år organisert som følger: Måne: som 2) Jord: Stjerne: Sol: 1-2 års avdeling 18 plasser (Barn under 3år teller 2-3 års avdeling 18 plasser 3-6 års avdeling 18 plasser (førskolegruppe) 3-5 års avdeling 18 plasser. I Herøy barnehage har vi flere barn med en flerspråklig bakgrunn, Dette gjør at vi har et større fokus på språkopplæring. Vi ønsker også å formidle de ulike kulturene inn i barnehage, for å få større forståelse for det enkelte barn Personalets forutsetning Personalet består av pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. Vi tar dessuten i mot folk i språkpraksis. Enhetsleder har hovedansvar for barnehagens totale virksomhet. Vi er en variert og rutinert gjeng som utgjør personalet i Herøy barnehage, og vi har til sammen over 300 års ansiennitet fra jobb med barn Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og opplever stor faglig kompetanse, og viktig real- kompetanse i yrket vårt. Realkompetanse: Variert og lang erfaring i arbeid med barn 0-6 år Arbeidspraksis fra ulike typer yrker Oversikt over personalet 2014/2015 MÅNE Aino Holmen Pedagogisk leder 70% Beate Mari Pettersen Pedagogisk leder 20% Ragnhild Bakkelid Fagarbeider 80% Ingrid Johansen Assistent 50% Monica Angel Assistent 50% JORD Renate Dahlen Pedagogisk leder 100% Astrid Nilsen Fagarbeider 100% Hege Slotterøy Fagarbeider 80% Finn-Ståle Benjaminsen Arbeidspraksis 100% STJERNE Bodil Blix Pedagogisk leder 100% Ann-Kristin Albrigtsen Fagarbeider 100% Anita Vatnan Assistent 100% SOL Per Øystein Persen Pedagogisk leder 100% Elin Østensson Assistent 70% Kirsti J.Karlsen Fagarbeider 80% Karin Kvitvær Assistent 80% Spesialpedagog Beate Mari Pettersen 80% Renholder Roberto Kifle 50% 5

6 Enhetsleder Line Olsen Roan 100% Med forbehold om endringer! Foreldrenes forutsetninger Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Barnehagen skal representere et utfyllende miljø. Slik er foreldrene barnehagens viktigste samarbeidspart i alle sammenhenger. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om, og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldre til medvirkning (se Rammeplanen). For oss i Herøy barnehage er det viktig å få foreldrene på banen. Vi ønsker innspill til hvordan vi jobber, og hva slags aktiviteter vi tilbyr i barnehagen. Foreldremøtene våre skal åpne opp for dette Foreldreråd og Samarbeidsutvalg Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldreråd velger 1 representant til Samarbeidsutvalg på første møte om høsten. Foreldrerepresentanter: Sol: Øyvind Kvale (SU-representant) Stjerne: Velges høst 14 Måne: Velges høst 14 Jord: Helene Huseby Det er viktig at dere bruker disse representantene hvis dere har noen innspill dere vil skal videre til oss i barnehagen. Vi ser at foreldre i økende grad bruker foreldrekontaktene for å gi tilbakemeldinger til oss. Dette syns vi er bra! Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 3 representanter, en representant fra eier, en fra personalet og en fra foreldrene. Styrer er sekretær. Vi har det siste året valgt å invitere alle foreldrekontaktene til SU-møtene. Dette for å engasjere flere, samt at flere får informasjonen om ting som skjer i barnehagen osv. Eiers representant i Samarbeidsutvalget: Stian Prestø Ansattes representant: Ann-Kristin Albrigtsen 3.3 Foreldremøte Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner. Det er fokus på brukermedvirkning, og foreldrene skal mer på banen. Vi har de siste 2-3 årene slitt med dårlig oppmøte på foreldremøtene. Vi diskuterte dette på SU-møtet i høst, og skal etter denne diskusjonen prøve følgende: Vi må sette dato for møtet tidligere. 6

7 Vi skal i år prøve å ha avdelingsvise foreldremøter, slik at det blir et mindre fora. 4. BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg, danning, lek og læring er de sentrale begrepene som brukes i Rammeplanen. Vi vil derfor her gå inn og si hva disse begrepene innebærer for oss i Herøy barnehage 4.1 Trygghet oppstart nye barn. For oss er det viktig at barnet ditt føler seg trygg i barnehagen. Dette innebærer blant annet å være bevisst på hvordan man tar imot nye barn og foreldre. Vi har et eget introduksjonsprogram for nye barn, der målet er å få til en trygg og god oppstart for barnet, og å sette barnets behov i fokus. I korte trekk innebærer dette: Velkomstbrev hjem til barnet med startdato, navn på avdeling, navn på den voksne som skal ta seg ekstra av barnet de første dagene. 3 tilvenningsdager, der foreldrene er mer eller mindre tilstede. Dette avtales etter hvert som vi ser hvordan det går. Startsamtale i løpet av de 3 første dagene, der foreldrene forteller oss om sitt barn. Dette for å få en god overgang i forhold til rutiner, behov og lignende. Den voksne som tar i mot nye barn, skal konsentrere seg om denne oppgaven, slik at barnet de første dagene får en person å forholde seg til. 4.2 Omsorg Barn har ulike omsorgsbehov, men likevel finnes det noen felles behov, nemlig behovet for å føle seg: Elsket Respektert Forstått Verdsatt Ønsket av andre 7

8 I Herøy barnehage har personalet diskutert disse begrepene og definert dem til konkrete handlinger som det enkelte barn skal oppleve hver dag. Det er: Høre navnet sitt brukt Positiv berøring, bli tatt på Et gyllent øyeblikk gode opplevelser Blikkontakt Personalet har sine barn som de hver dag gir slik anerkjennelse. Denne anerkjennelsen er grunnlaget for det enkelte barns trygghet og trivsel. Gjennom å oppleve anerkjennelse vil barnet kunne utvikle positive holdninger til seg selv og til omverden. Å bli sett kan utgjøre stor forskjell for hvert enkelt barn, også på lang sikt! 4.3 Danning Danning er et begrep som de siste årene har erstattet oppdragelse". Fra at de voksne skulle overføre verdier, normer, holdninger, tanker, uttrykksog handlingsmåter til barn, er det nå fokusert på gjensidige samhandlingsprosesser mellom barn og voksne. Barn skal settes i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. (R.planen s.15) 4.4 Lek og Læring: Hver gang du hjelper meg tar du fra meg muligheten til å lære men jeg trenger noen ganger hjelp til å klare sjøl. Ny forskning omkring lek ser på lek som forutsetning for læring. I leken skaper barn mening i sin verden. For de minste barna handler leken om å 8

9 oppdage den fysiske verden, for så å gradvis gå over i rollelek. Lek og venner gir barn mulighet til å øve og utvikle det de allerede vet, ta tur, øve selvkontroll, arbeide i gruppe, samarbeide og å kunne være med andre. Vi har fokus på at alle skal ha en venn, og noen å leke med. Her er det viktig å høre på barnet, og hvordan de oppfatter sin posisjon i gruppa, og hvem de liker å leke med. 4.5 Psykososialt barnehagemiljø forebygging av mobbing. Herøy barnehage er i gang med en mobbeplan. Barnehagen har et viktig arbeid i forebygging av mobbing! Arbeidet med relasjoner voksne og barn og barna imellom er sentralt for å utvikle og sikre et godt psykososialt barnehagemiljø. Barnehagen er en viktig arena for å forebygge krenkende atferd. Barn har behov for tilstedeværende voksne som fanger opp hvordan hvert enkelt barn opplever barnehagen. Videre er voksne rollemodeller for barn. Personalet viser i det daglige at de behandler barna med respekt og toleranse. De skal også synliggjøre at hver og en har verdi i seg selv og har rett til å ha egne meninger. I hverdagen har vi en enkel regel: Det er ikke lov å si nei, når et barn som er alene spør om å få være med på leken! Tilgjengelige voksne er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet! 4.6 Barns medvirkning I barnehageloven står det at barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Dette betyr at de skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I den siste brukerundersøkelse ser vi at vi har utviklet oss i forhold til at barna får virke med. Det er allikevel et punkt vi fortsetter å jobbe med, da det er mye fokus på dette blant annet i Rammeplanen. 4.7 Satsingsområde: språk All forskning viser at jo før et barn får hjelp til sine språkvansker jo bedre er nytten. Mange barn i barnehagen har behov for støtte i sin språklige utvikling. Vi fortsetter vår satsing på å styrke språk for alle barna i barnehagen. Det som er viktig å støtte for barn med språkvansker, er bra for språkutvikling til alle barn! Mye av dette skjer gjennom daglig lek og rutinesituasjoner hvor personalet følger opp det enkelte barns utvikling gjennom observasjoner. Systematisk tilrettelagt språkstimulering er følgende: Førskolegruppe: Vi jobber med språklig bevissthet; lytteleker, stavelser (klappe navnet sitt osv), ord, setninger, rim og regler Lesestund stor og liten avdeling. Sanger, rim og regler stor og liten avdeling. 9

10 Konsentrert oppmerksomhet om språk og lyder i stellesituasjon på liten avdeling. Barnehagen har støttepedagog som kan brukes i forhold til observasjoner, språkgrupper, og oppfølging av enkeltbarn. Konkreter Vi bruker mye konkret materiale for å gjøre ting mer forståelig for alle barn. Det kan være dukker, flanellograf, bilder osv. Fortellinger og eventyr blir mer lettfattelig når man styrker det muntlige språket med konkreter. Vi ser positiv effekt av dette for alle barn i form av for eksempel økt konsentrasjon. Voksne som språkmodeller. Som språkmodeller må vi tilpasse de språklige aktivitetene til barnas ferdigheter, interesser og initiativ. Alle barn skal oppleve at noen lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for hver dag. For å skape et språkstimulerende miljø er det noen enkle regler vi som voksne språkmodeller kan merke oss: Oppleve ikke prestere Stimulere ikke kreve Leke ikke trene Prate ikke instruere Samtale ikke korrigere Oppmuntre ikke kritisere Høytlesning hjemme Foreldre kan styrke sitt barns språklige utvikling gjennom å sette av en fast tid til lesing hjemme. Effekten av å lese hjemme sammen med foreldre er forskningsmessig vist til gjennom flere prosjekt. I barnehagen kan du låne bøker som barnet liker. Leseprosjekt samarbeid mellom barnehage og skole. Vi startet høsten 2014 opp med et prøveprosjekt mellom 6.klasse på Herøy skole og førskolegruppa i Herøy barnehage. Disse møttes jevnlig til lesestunder i barnehagen. Det innebærer en læringsprosess for begge parter, da skoleelevene får øve leseferdigheter, og førskolebarna får øve opp konsentrasjon. Ettersom dette prosjektet ble en suksess vil vi fortsette med dette også i år. Dette er også en del av prosjektet overgangen barnehage skole, da barna i 6. klasse vil bli faddere til førskoleungene når de begynner på skolen. 4.8 Satsingsområde: Kropp, bevegelse og helse Kriteriesett for helsefremmende barnehager. Et av Rammeplanens fagområder vi til enhver tid har fokus på, er kropp, bevegelse og helse. 10

11 Det er viktig for barn i småbarnsalder å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktivitet. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt og sunt kosthold i kombinasjon med fysisk aktivitet, er noe vi i Herøy barnehage prioriterer høyt, og som vi mener er et viktig ansvar for alle som jobber med barn og unge. Vi er mye ute, og vi har et flott nærmiljø som vi benytter til turer. Tilbakemeldinger fra foreldre viser at dette er noe også de syns er viktig å prioritere. Når det gjelder kosthold har vi sunt og godt pålegg til lunsj. Vi har dessuten frukt/grønnsaker hver dag. Bursdagsfeiringene består av fruktfat/fruktsalat, smoothie og lignende, som barnet selv har fått bestemme. Vi har flyttet fokus fra bursdagskake til bursdagsbarnet, og dette er det ingen reaksjoner på i barnegruppa. Vi serverer alltid sunt og hjemmebakt brød/rundstykker. Vi har dessuten en avtale med Marine Harvest at vi får GRATIS laks når vi måtte ønske. Dette setter vi stor pris på! Vann er alltid tilgjengelig for barna, også utenfor måltidene. I Herøy barnehage pusser vi tenner hver dag etter frokost. Dette er noe vi er stolte av, og som vi får positive tilbakemeldinger på fra tannhelsetjenesten. Det er nå et ønske fra sentralt hold at man skal utarbeide et kriteriesett for viktige momenter i helsefremmende barnehager. Nordland fylkeskommune, gjennom rollen som regional koordinator i folkehelsearbeid, har påtatt seg ansvaret å utvikle et felles grunnlag som alle kan forholde seg til. Vi velger i år å ta utgangspunkt i disse «kriteriene for helsefremmende barnehager», som nå er ute på høring. Dette er noe vi allerede har tatt mye tak i men visse punkter kan vi bli mer bevisste på. 1. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø. 2. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag. 3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges. 4. Barnehagen er tobakksfri. 5. Barnehagen har fokus på god hygiene. 6. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende. 7. Barnehagen har et godt samarbeid med foresatte. 8. Barnehagen samarbeider med andre instanser. 9. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen. 10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid. Det vil være et ganske omfattende arbeid å få alt dette på plass, og det er heller ikke sikkert at alle punktene blir på den endelige kriterielisten etter 11

12 høringsrunden. Dette er imidlertid viktige ting å ha fokus på når man jobber med barn. 5. LP-MODELLEN Nå er vi i gang med 2. året med LP-prosjektet. Dette er et stort og omfattende prosjekt der fokuset er barns læringsmiljø i barnehage og skole. Etter å ha vært gjennom første året, sitter vi igjen med mange erfaringer, de aller fleste positive. Vi har i stor grad flyttet fokus fra enkeltbarnet, og til systemet rundt barnet. Hvordan samhandler vi med barn. Hvem er JEG i samspill med et barn som kanskje har adferdsvansker. Hvordan påvirker min måte å snakke på i positiv eller negativ retning. Vi har gjennom dette året blitt kjent med en analysemodell som skal hjelpe oss i å finne mulige årsaker til utfordringer vi har, og prøve ut tiltak i forbindelse med problemstillinger. Anne-Karin Kvitnes fra PPT har vært i barnehagen for å veilede oss. Vi ser allerede nå at dette har bidratt til et større faglig fokus for alle ansatte i barnehagen. 6. VURDERING, DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON Refleksjon og ettertanke er vår metode for å utvikle praksis. LP-modellen er en utmerket måte å reflektere over vår praksis på. Vi har LP-møter 2 ganger i måneden. Evaluering av månedsplan på avdelingsmøter, og på månedsplanen. Vurderinger og dokumentasjon skal vise at årsplanen blir gjort om til handlinger. Årsplanen gir bakgrunn for barnehagens mål og innhold. Det er lett å finne ord og flotte målsettinger. Praksis eller barnets daglige opplevelser er den egentlige vurderingen om vi lykkes eller ikke. Dokumentasjonen i barnehagen er litt forskjelling fra avdeling til avdeling. Vi bruker bilder som et viktig verktøy i dokumentasjon, både her i barnehagen, på bilderammer og hjem på mail. Videre sendes det ut et skriftlig vedlegg til månedsplanen over det vi har gjort/ ikke fikk gjort osv. Noen avdelinger skriver i info.bok i garderoben hver dag. Et gyllent øyeblikk betyr mer for det enkelte barn enn mange flotte ord! Barn, foreldre og personalet kan oppleve barnehagen forskjellig. Vi ønsker å dokumentere alle perspektiv i vurderingen. Samtidig er det en utfordring å gjøre alle helt fornøyd alltid! Avklaring av forventninger mellom de ulike er avgjørende i dette arbeidet. Vurderinger skjer hele tiden, i møtene mellom voksne voksne og mellom barn voksne 12

13 Den systematiske vurderingen i 2014/2015 skal skje slik: Brukerundersøkelse foreldre høst Barnehagens egenvurdering; månedsevaluering, personalmøter og medarbeidersamtaler, LP-arbeid. Medarbeiderundersøkelse, Ståstedsanalyse, ÅRSPLAN PRAKTISK DEL 13

14 PRAKTISK DEL 7. HOVEDTEMA FOR BARNEHAGEÅRET : NATUR OG NÆRMILJØ Mål: Barna i Herøy barnehage skal få gode opplevelser og kjennskap til sitt eget nærmiljø, samt få økt bevissthet rundt bruk og vern av naturen.! Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. 14

15 Barnehagen ønsker å ha en oppdragende funksjon i forhold til en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen. Omsorg for barn og omsorg for natur er nært knyttet til hverandre. Vi må legge forholdene til rette slik at barn oppdager naturen og opplever den som en ressurs en ressurs vi må ta vare på. Barna er morgendagens naturvernere. Innenfor dette tema vil arbeidsmetodene bli noe ulike ut fra barnets alder. Avdelingene velger å begynne med det som er nærmeste barnet, og vil jobbe seg ut fra dette. Her er noen tema vi vil innom Livet i havet og fjæra. Turområdet Innhøsting / kjøkkenhage Dyr- og fuglelivet Miljøvern Søppelsortering Dere kan følge med på månedsplaner og ukeplaner for å få mer detaljer rundt dette temaet. Det vil være forskjell fra avdeling til avdeling hva man velger å gjøre, blant annet ut fra alder 8. FAGOMRÅDENE Rammeplanen inneholder 7 fagområder som barn skal få erfaring med i løpet av et barnehageår. Barnehagens arbeidsmåter er tverrfaglig, og vi er daglig innom flere fagområder gjennom ulike aktiviteter. Gjennom året legger vi i tillegg spesielt vekt på ulike fagområder. Systematisk observasjon av barns ferdigheter på ulike utviklingsområder sørger for progresjon. Her er eksempler på hva vi gjør i de ulike fagområdene på liten og stor avdeling: Måne / Jord: Kommunikasjon, språk og tekst: Bildebøker Enkle spill Samling Sang og musikk Samtale/aktiv lytting Bevisste voksne i bleieskift(samtale) Benevne begreper som barn er opptatt av. Språkkista Snakkepakken Sol / Stjerne Snakkepakken og andre konkreter Lekeskriving Lære å kjenne igjen ordbilder (f.eks navnet sitt) Mer avanserte spill Høytlesning Rim og regler Sanger Begrepstrening. Stavelser 15

16 Kropp, bevegelse og helse: Bevisstgjøring av egen kropp, navngi kroppsdeler Gode matvaner, kosthold hygiene Allsidige bevegelser med vekt på grovmotorikk bl.a. på bhgs varierte uteområde Finmotoriske aktiviteter: klipp, lim, lego, perling (Jord) Tannpuss Hygiene: håndvask, vask av leker Hjemmebakt brød Natur, miljø og teknikk Bevisstgjøring av årstidene Rydding og orden rundt oss Kildesortering Gjenbruk;lager ting av det vi finner ute i naturen Ute i barnehagen uansett vær Turer i nærmiljøet Lære barn å være snill mot dyr, mat til fuglene på vinteren osv. Etikk, religion og filosofi Hvordan forholder vi oss til hverandre som ulike individer Empati Rett og galt Undring, late-som, gjentagelse Kunst, kultur og kreativitet Skape egen kunst med ulikt materiell, teksturer og teknikker Motta respons på egne uttrykk. Prosessen er viktig! Nærmiljø og samfunn Bli kjent i det nære miljøet Lytteleker Språkprogram: språklig oppmerksomhet på førskolegruppa God hygiene (håndvask før måltid og etter do-besøk Større motoriske utfordringer, lengre turer i natur og nærmiljø. Gode erfaringer med uteliv i ulike årstider. Kosthold og helse Mer fokus på finmotorisk aktivitet. Bruke hallen Tannpuss Økende grad av selvstendighet i påkledning etter vær Utforske naturen Ta utg.p i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetning (medvirkning) Iaktta og lære om dyr,fisk,fugl, insekter og planter. Konfliktløsing. Empati. Rett og galt. Kristne høytider i vår kultur Møte barns tro og undring med alvor og respekt Personalet skal være bevisst den betydningen de har som forbilder for barna. Tilgang på inspirerende materiell til egne uttrykk. Naturmateriell. Prosess - ikke produkt. Gi barna erfaring med forskj. teknikker og uttrykksformer. Musikk/Dans Drama: eventyr (m.konkreter) Rollespill, gjerne tilknyttet tema. Gjøre seg kjent i nærmiljøet Turer til bibliotek, gård, 16

17 Turdager i nærområdet. brannstasjon og lignende. Forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Herøy-Norge-verden. Flagg Opplegg for overgang bhg - skole Antall, rom og form Lære matematiske begrep Teller Konstruksjonslek Bli kjent med ulike former og Sammenligne mønster størrelser Kategorisering og sortering Opplevelse av egen kropp i Spill rommet Likheter-ulikheter, Sortere finne par størrelser,antall Fylle opp tømme ut. Jobbe for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Når det gjelder hvordan vi i barnehagen dokumenterer de ulike fagområdene, vil det være litt forskjellig fra de ulike avdelingene hvordan denne dokumentasjonen ser ut; månedsskriv, bilderammer, kommunikasjon med foreldre ved henting, bok med referater/beskjeder på tavlene i garderoben. 9. ARBEIDSMÅTER 9.1 Arbeidsmåter liten avdeling: Arbeidsmetodene på liten avdeling er preget av at vi arbeider med Toddlerne (av engelsk og betyr den som stabber og går). Barn i denne aldersgruppen lærer og sanser gjennom å bruke kroppen. De stabber rundt og undersøker og studerer det meste på sin vei. De er oftest i nærheten av en voksen og er gjerne delaktig i det de voksne gjør. Toddlerkulturen er preget av mye gjentakelser. Derfor består leken på liten avdeling mye av de samme aktivitetene; å synge de samme sangene og å lese de samme bøkene. Leken er kroppslig, og kommunikasjonen speiles gjennom kroppslig utfoldelse både verbalt og nonverbalt Lesestund / samlingsstund Vi har også lesestund på liten avdeling. Det er viktig med lesing for de minste barna. Å bli vant med bøker stimulerer språk også før barnet kan snakke. 17

18 Systematisk språkstimulering er viktig for språk og leseutviklingen (Snakkepakken og språkkista) Barn som blir lest mye for har en fordel i forhold til flere ting: o Konsentrasjon o Stimulerer fantasien o Gir tanker og ideer o Lærer barn å se indre bilder Barns medvirkning Når Rammeplanen viser til barns medvirkning gjelder dette også de minste barnehagebarna. Hva betyr barns medvirkning i denne aldersgruppen? På liten base handler det om hvordan vi legger opp barnas dag. At vi ser hva barnet er interessert i, og hva det liker å gjøre. Barnet skal oppleve å bli bekreftet på sine valg. Barn som ennå er i gang med å utvikle et verbalt språk, blir hørt og sett i kraft av alle sine andre språklige uttrykk. Å få erfare at min stemme påvirker, bygger positiv selvfølelse og identitet. Barn får mulighet til å bli seg selv i positive møter med omgivelsene. Frilek vil for de minste være en viktig måte å få velge selv hva de vil gjøre. 9.2 Arbeidsmåter stor avdeling: Leken er vår viktigste metode for læring og utvikling. Gode lekesituasjoner er svært utviklende, f.eks for barns språkutvikling. I rolleleken får barna prøve ut språket uten at det er farlig, fordi det bare er på liksom. Barna speiler seg i hverandre, og får erfaring med nye ord og uttrykk. Det er heller ikke så farlig om man ikke uttaler alt helt riktig, i rolleleken snakker man jo litt annerledes uansett. Barn bearbeider også opplevelser og erfaringer gjennom rollelek, og dette hjelper barna å forstå betydningen av spesielle ord/uttrykk på en bedre måte. Slik blir lek vår viktigste metode i all læring. På stor avdeling legger vi i tillegg opp til mer strukturerte situasjoner, men også her er leken sentral: Snakkepakken Snakkepakken er et lekpreget språkopplegg som inneholder mange ideer til samlinger og generell lek med språk. Det tar for seg mange områder som f.eks: rim og regler, forlyd, lytting, stavelser osv. I denne pakken er det mange ulike hjelpemidler som er konkrete for barn, og det gjør arbeidet med språk mer levende for alle barn. -Få et begrep og du kan begripe- Formålet med å bruke dette opplegget er: 18

19 å gi barn erfaringer med språket lytte til lyder og rytme i språket, og bli fortrolig med symboler som tall og bokstaver videreutvikle sin begrepsforståelse utvikle ordforrådet få et positivt forhold til tekst og bilde gjenkjenne navnet /bokstaven sin Språkkista I forhold til våre flerspråklige barn har vi et annet viktig verktøy i tilegnelse av språk og begreper. Denne kista inneholder memoriespill, kort, cd osv med våre mest vanlige begreper. Dette viser seg også å være et viktig hjelpemiddel i forhold til språksvake barn, som blant annet trenger å få forståelse for ulike begreper Barns medvirkning Rammeplanen setter fokus på viktigheten av at barnet skal motiveres til å være med å påvirke sin egen barnehagehverdag (barns medvirkning). Medvirkning innebærer å virke med, altså at barna skal oppleve at det blir sett og hørt. Dette gjelder i det daglige samspillet, i rutinesituasjoner og i mer strukturerte læresituasjoner. Det blir en arbeidsmåte for personalet å lytte til barns innspill, løfte de fram og reflektere over. Noen ganger vil det føre til en konkret aktivitet, andre ganger blir det å tenke sammen. Hos oss har vi valgt å organisere deler av dagen slik at barna selv kan velge aktivitet. De voksne gir noen valgmuligheter og barna velger utifra dette. Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med barns medvirkning på stor avdeling: * Barna får velge hva slags lek de vil leke * Barna får være med å dekke bord, bestemme hvem som skal sitte hvor under lunsjen, og hvilken matsang vi skal synge. * Når de har bursdag får de være med å pynte bursdagskronen sin, bestemme hva slags frukt de vil ha, og hvilken bursdagssang vi skal synge for dem. * Barna får være med å bestemme hvor vi skal gå på tur * Barna får være med å bestemme hva vi skal ha til varm mat Tur/Utegruppe Barnehageåret 2013/2014 har vi hatt ute/turgruppe blant de største barna. Dette har vært en stor suksess både blant barn, personale og foreldre. Tanken med denne utegruppen har vært å øke fokus på turer/turområder, fysisk aktivitet i større grad ute, samt å øke barns bevissthet på alt man faktisk kan gjøre ute. Vi håper også dette barnehageåret å få til en form for ute/turgruppe. 19

Herøy barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN 2015 2016 TEORIDEL

Herøy barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN 2015 2016 TEORIDEL ÅRSPLAN 2015 2016 TEORIDEL FN s Barnerettighetserklæring La meg vokse som jeg er, og prøv å forstå hvorfor jeg vil vokse som meg selv. Ikke som mamma ønsker jeg skal være eller som pappa håper jeg skal

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN TEORIDEL

ÅRSPLAN TEORIDEL ÅRSPLAN 2017 2018 TEORIDEL Bry seg Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund. Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. Kjersti Aune 1 Innhold TEORIDEL 1. Innledning s. 3 2. Mål s. 4 3.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 45635196 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer