Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: Trøbakken, 6633 GJEMNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014/2015. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES"

Transkript

1 Årsplan 2014/2015 Styrer Åpningstid Hjortestien Revehiet Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: Trøbakken, 6633 GJEMNES

2 Presentasjon av barnehagen Lykkeliten barnehage, Storlandet SA, er en privat barnehage med 32 plasser fordelt på to avdelinger. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak og er eid av andelshaverne i samvirket. Styringsorganet for andelshaverne er det til enhver tid valgte eierstyret. Barnehagen er resultatet av at et helt bygdesamfunn på Storlandet i Gjemnes kommune stod samlet bak tanken om, samt deltok i realiseringen av, en barnehage i bygda. Den ble åpnet i februar 2009 og er fint beliggende i eget pent og praktisk nybygg i Trøbakken på Storlandet. Personalet: Styrer/ ped leder Revehiet: Monica Røvik Storvik Pedagogisk leder Hjortestien: Marthe Bjerkeseth Dalen, Fagarbeidere : May Elisasbeth Martinsen Katrine Vassgård Gjetøy Marius A. Kvendset Assistent : Ann Karin Røvik Vikar: Monica Rogne Renholder 20% + vikar : Heidi Crespo Det tilbys både deltids- og heltidsplasser i vår helårsåpne barnehage, med åpningstid fra mandag til fredag. Innsøking og opptak til barnehagen skjer etter gjeldende regler i Lov om barnehager 12 og i tråd med vedtektene for barnehagen. Barnehagen har et godt opparbeidet uteområde med muligheter for både fri- og organisert leik, så vel på flat mark som i kupert terreng og med varierende underlag. Nærmiljøet gir gode muligheter for turer, både til fjæra med grillhus, skogen med gapahuk, friluftsområde, eng og skogsveg. I det daglige administreres Lykkeliten av daglig leder, Daglig leder treffes på Styret: Styreleder: Tore O. Storvik Nestleder: Lillian Harstad Styremedlem: Tommy Skjerset Sissel Kamsvåg og Ola Øverland(Vara) Foreldrerepresentant: Madlen Behrendt Katrine Vassgård Gjetøy (vara) Ansatterepresentant: May E. Martinsen, Katrine Vassgård Gjetøy (vara) Kommuneobservatør: Terje Humstad/Lene Holten Sektretær: Monica Røvik Storvik Samarbeidsutvalg Madlen Behrendt Tlf: Katrine Vassgård Gjetøy Tlf: Ann Karin Røvik Tlf: Monica Røvik Storvik Tlf:

3 Norske barnehagers samfunnsmandat formål og innhold «Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.» (Rammeplanen, s. 7) Det grunnleggende styringsverktøyet for norske barnehager, er Lov om barnehager, av 17. juni 2005 ( barnehageloven). Ut fra dette lovverket er «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» laget og utgitt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanen er det viktigste faglige styringsdokumentet barnehagen har. Denne meisler ut 7 fagområder som den faglige barnehagehverdagen skal bygges opp rundt. Disse fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Norske barnehagers samfunnsmandat; formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 1a.Særlig formål Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Tilføyd ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827). 2

4 Pedagogisk verktøy Språksprell Det metodiske opplegget er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlyds analyse. Snakkepakken Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy for barnehagen og småskolen. Personalet vil få konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet i Snakkepakken, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk. Tarkus Dette er ett pedagogisk opplegg, som Eyvind Skeie skaper av Portveien 2 og Sesam stasjon har laget for barnhager. Det handler om hvordan en skal ferdes i trafikken. Tarkus er en hånddukke som de voksne har rollespill med, i dette opplegget møter vi Tarkus som er ett bilbelte dyr, og vennene hans. Vi hører historier om Tarkus og vennene hans om hvordan de opplever utfordringene de møter i trafikken og hva man bør være oppmerksom på. Språklek: Et opplegg for språkstimulering for de minste barna, basert på språksamlinger der man leker med språket, regler,rim, eventyr og diverse øvelser. Lillevik Lillevik er redningsselskapets undervisningsopplegg for barnehager. Opplegget er et verktøy for formidling av sjøvett, badevett og miljøvett til barn mellom 3 og 6 år. Inped: Boks med 140 aktivitets kort med forslag til ulike aktiviteter man kan gjøre sammen med barna innen for rammeplanens syv fagområder. Tema for barnehageåret 2014/2015: Vi vil I iår ha fokus på å bruke IKT og digitale verktøy sammen med barna i hverdagen. Arbeid med IKT og digitale verktøy I barnehagen skal ikke erstatte annet arbeid men brukes som en forsterkning av det arbeidet vi allerede gjør og bidra til muligheter innenfor lek, utforsking og læring. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må støtte det nyskjerrige, kreative og lærevillige hos barna.rammeplanen

5 Planer Årsplan: Barnehagens årsplan redegjør for hvordan vi i store trekk vil arbeide med sentrale områder i rammeplanene, den utarbeides av styrer/ pedagogisk leder og personalet hvert år. Denne vedtas i samarbeidsutvalget ved barnehageårets start. Årsplana er slik det viktigste styringsdokumentet i Lykkeliten sin hverdag. Den er personalets arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet som utføres i barnehagen og sørger for bevisst og kvalitativ jobbing med det faglige innholdet i barnehagen vår. Plana skal også gi informasjon til foreldre og andre interesserte om hva vårt barnehageår består av. Vi ansatte ser på plana som et helhetlig arbeidsredskap som benyttes aktivt gjennom hele året. Månedsplan Det utarbeides hver måned ei egen og mye mer detaljert månedsplan. Denne skisserer de faste gjøremål vi har for hver ukedag, samt inneholder oversikt over bursdagsfeiringer og øvrige arrangementer som skjer den måneden. Den inneholder også et lite tilbakeblikk på hva vi gjorde på i den måneden som har gått, men hovedvekta ligger på hva som kommer denne måneden. Det vektlegges at månedsplana skal være klar og utdelt til foreldrene til ny måneds oppstart. Tema for måneden vil bli presentert på månedsplanen, kommer ikke til å stå I årsplanene som før. Dette velger vi å gjøre fordi at personalet skal kunne ha rom for å ta utgangspunkt I barnas interesser velg valg av månedstema. Og at vi mener at all aktivitet og erfaringer gjennom en dag I barnehagen innebærer muligheter for læring. Læring er sterkt knyttet til motivasjon, og hva som oppleves meningsfylt. Vi I personalgruppa observerer hva barnegruppa motiveres for, hva de er opptatt av og legger tilrette for lek og læring ut fra dette. De voksne I barnehagen skal være opptatt av og tilgjenngelig for barns undring, nysgjerrighet og lærelyst. Gjennom positive interesse og bekreftelse fra omgivelsene motiveres barn til videre utforsking. 4

6 Aktiviteter vi gjennomfører i 2014/2015 med utgangspunkt i rammeplanen. Fagområde med tiltak Antall ganger Mål Kommunikasjon, språk og tekst Førskolegruppe Gruppe arbeid Sang/musikk Samtale med enkelt barn Språksprell /snakkepakken Høytlesing- enkelt barn/små grupper Sette ord på det vi gjør i daglige rutiner 1 g/uke 1 g/uke Samlingsstund Hver dag Gruppe arbeid 1 g/uke Hver dag Hver dag -Utvikle et godt muntlig språk, begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. -Uttrykke følelser, ønsker og erfaringer -Bli kjent med sanger og bøker og fortellinger -bli kjent med tallsiffer og bokstaver. Kropp, bevegelse og helse Turdag (september-juni) Gym Friluftsaktivitet- utelek Idrettsdag - to største gruppene, sammen med andre barnehager Ski/akedag Hinderløype Vannlek -Revehiet Dans Sunn mat Tannpuss/ Hygiene Lære seg navn på kroppsdeler 1 g/uke 2 g/md Hver dag 1 g/år 1 g/år 3 g/år 2g/ år barne-gym Hver dag Hver dag Generelt mål -få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. -videreutvikle sin kroppsbeherskelse og motorikk. -få gode opplevelser med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. -utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking og får en forståelse av hvordan man bruker naturen og samtidig tar vare på miljøet og naturen. -få kunnskap om menneskekroppen. -forstå betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Besøk av lokal kunstner Lage kunst til Forut aksjonen Lage pynt til høytider- jul/påske verksted Besøke biblioteket- de to største gruppene Forming Teater besøk gjennom Kultursekken Besøke bokbåten -Hjortestien Teater 1 g/år 1 g/år 1 periode pr.år 2 perioder pr.år 1 g/md 2 g/ md 3-4 g/år 2 g 1g/år -Gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv og å uttrykke seg estetisk. -at barna får bruke sin fantasi, kreativitet og skaperglede. -at barn får oppleve musikk, dans og drama. -at barna får bli kjent med tradisjoner i nærmiljøet. Snekker Andersen og Julenissen 5

7 Fagområde med tiltak Natur, miljø og teknikk Turer i nærmiljøet, undre seg over det man finner i naturen og følge med på forandringene i forhold til årstidene. Lillevik Studere insekter og andre småkryp Samle blomster, blader og lære seg å skille de forskjellige sortene Miljøvern-naturvern, ryddedag av uteområdet og nærmiljøet Fysikkeksperimenter Gårdsbesøk Rugekasse med kyllinger Så frø i grønsakskassen vår. Etikk, religion og filosofi Høytidsmarkering Besøk av presten/påskevandring/jul Voksne som forbilder overfor barna, hvordan vi skal være mot hverandre. Tid til undring. Sette ord på følelsene våre Observere barnas væremåte, hvordan er de mot hverandre Antall ganger Mål 1 g/uke + i utetida i hverdagen 1 periode pr.år vår Vår Vår, Ruskendag 2-3 g/år 1 g/år 1 periode pr.år Vår v. høytider jul/påske resten av disse punktene er ting vi jobber med kontinuerlig. - Bidra til at barna får bli kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. - Lære om naturen og miljøvern. - Undre seg over fenomener i den fysiske verden. - Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og dagliglivet. -at barn tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og regler. - Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. - Utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre. Nærmiljø og Samfunn Demokrati- avstemninger, lære at flertallet bestemmer Delta på Dyregod dagene-hjortestien Forut- Aksjonen Noen ganger 1 g/år 1 periode pr/år - Utvikle tillit til egen deltakelse i og på virkning av felleskapet. - lære om kulturelle likheter og ulikheter. Antall, rom og form Ha fokus på matematiske begreper i daglig livet Bruke "Mattemeis" Tall ord og telling Lek i sandkassa- form Være med på matlaging- måle opp Bruke snakkepakken Leke med lego Spille spill og legge pusle spill Bruke matsituasjoner, f.eks hvilken form er det på pålegg, brød ol Rydding og sortering Hver dag Tur/samling/gruppe Det meste av dette gjør vi i hverdagen, men vi setter av ekstra tid til å ha fokus på det matematiske. -oppmuntre barns egen utforsking og legge til rette for tidlig og god stimulering. -utforske og leke med tall og former. -Erfare ulike typer størrelser, former og mål. -legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer målenheter, måleredskaper og legge til rette for at barna kan undre seg over avstander, vekt, volum og tid. 6

8 Medvirkning Barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Målet er at barna skal få gode erfaringer gjennom aktiv deltagelse, samt få oppleve at de har innflytelse på egen hverdag. Dette handler om at vi skal møte barna der de er. Vi skal kunne legge til side planer og rutiner for å imøtekomme barnas behov og ønsker. Barna skal ikke bestemme hvordan barnehagen skal være. Barna får imidlertid en status som høringsinstans selv om barna ikke er i stand til å ta en avgjørelse eller se konsekvensen av sitt syn / forslag, er det ikke et hinder for at de skal utrykke sin mening om saken. Det blir deretter opp til den voksne å vurdere forslagene. De voksne skal også prøve å gi barna innsikt i konsekvenser av valg, da etter barnets alder og modenhet. Noen eksempler på hvordan Lykkeliten jobber med barns medvirkning : Barna får være med å bestemme aktiviteter, turmål o.l Vi tar utgangspunkt I barnas interesser når vi velger månedstema på avdelingene. Barna får være med å påvirke samlingsstunden når de er dagens barn. Barna for noenganger være med å velge om de vil leke inne eller ute. Barna får bestemme bursdagsmat og andre aktiviteter når de har bursdag Barnehagen innreder Med barna over 3 år gjennomfører vi barnesamtaler. Foreldremedvirkning: Oppdragelse av barn i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det daglige møtet i garderoben er den uformelle delen av samarbeidet. Henvendelser som vedrører barnets hverdag eller utvikling er det best å snakke med pedagogisk leder eller assistent på avdelingen om. Ellers kan foreldre bruke styrerepresentanten hvis det er saker som passer der. Styrer er også tilgjengelig og dere er velkomne til en prat. MESTRING OG UTVIKLING: Alle skal gis muligheter til utvikling og mestring ut fra egne forutsetninger. Vi vil legge til rette for gode læringsprosesser RAUSHET: Vi deler med hverandre, hjelper hverandre, tåler litt av hverandre. Sier fine ting til hverandre. HUMOR: Humor er en uvurderlig del av hverdagen Humor gir glede og livslyst, og frigir krefter og kreativitet. OMSORG OG RESPEKT: Vi ser hverandre og inkluderer hverandre i fellesskapet. Vi anerkjenner hverandre som likeverdige mennesker. Vi møter andre med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med. Lek og vennskap I vår barnehage setter vi av tid til at barna kan leke seg med fri- lek ute og inne. Leken gir først og fremst glede, og er barns viktigste kilde til læring og utvikling. Gjennom leken uttrykker barn seg med både hode og kropp. De går inn og ut av roller, lytter, samarbeider, presenterer egne forslag og forhandler om hva de skal leke. I leken tar de i bruk egne erfaringer, og bruker det de ser og hører rundt seg. Leken er noe av det viktigste som foregår i barnehagen i løpet av dagen. Voksne i barnehagen har ansvar for at leken gis gode vilkår, og at alle har noen å leke med. 7

9 Praktisk informasjon Sikkerhet Ift sikkerheten til barna ønsker vi ikke at barna har på seg smykker, snorer, og lignende som kan representere kvelningsfare eller annen fare. Personalet vuderer potensiell fare og avgjør i hvert enkelt tilfelle om slikt tas av før lek, tur o.l. i barnehagehverdagen. Disse vil da bli overlevert foreldrene ved henting. Verdisaker Verdisaker som barna har med i barnehagen er på foreldrenes eget ansvar. Vi ser helst at slike ting blir igjen hjemme. Forsikring Barnehagen har valgt å forsikre barna gjennom en ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barne-hagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Her finner du mer informasjon om ulykkeforsikringen: Sykdom/fravær På lik linje med oss voksne, og kanskje enda viktigere for aktive barn, trenger barna hvile etter sykdom. Det er derfor tilrådelig at ved sykdom skal barnet ha en frisk dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Da er de også bedre i stand til å følge med i lek og sosialt samvær ute og inne. Meld fra til barnehagen om barnet er sykt og må holde seg hjemme, slik at vi vet hvem som kommer og hvem som ikke kommer i barnehagen. De mest vanlige plagen i barnehagen er halsinfeksjoner, øyebetennelser og omgangs-syke, de barna som får dette må holdes hjemme da disse plagene er meget smittsomme. Her ber vi om at dere hjelper til slik at smitte kan stoppes så tidlig som mulig. Samarbeid mellom skole og barnehage Lykkeliten deltar på førskoletreff med de barna som skal starte på skolen I Gjemnes kommune, vi har også et skoleforberedende møte i forkant av skolestart, det er et møte mellom barnehage, skolen og foresatte. Siden vi har barn i barnehagen som sokner til skoler i andre kommuner, vil vi opprette dialog med disse kommunene angående overgangen mellom barenhage og skole. Vi I Lykkeliten barnehagen synes det er viktig at barna som skal begynne på skole får bli kjent med fremtidige klassekamerater og skolen de skal begynne på, vi vil jobbe aktivt for dette. 8

10 Foreldresamarbeid Forutsetningen for godt samarbeid, en god dialog og et fruktbart og lærerikt barnehage-opphold for barnet er kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen. Dette ønsker vi å sikre gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg og foreldreråd. Samtidig er den daglige kontakten med barnets hjem, i hente/ bringesituasjonen, av største betydning.foreldremøte: det vil være et foreldremøte på høsten og et på våren I barnehage året som barnehagen tar initiativet til. Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Samarbeidsutvalget består videre av daglig leder av barnehagen og av andelslagets styreleder. På det første møte i samarbeidsutvalget skal års-planen for kommende barnehageår godkjennes. Foreldresamtaler: en eller to foreldresamtaler settes opp av barnehagen i løpet av et år, foreldrene selv kan avtale møter utover dette ved behov/ønsker. Daglig kontakt: den viktigste kontaktformen i barnehagen. Her utveksles beskjeder, kommentarer, ideer og annen viktig informasjon. Brukerundersøkelse Barnehagen leverer ut brukerundersøkelse hver vår, der vi ønsker tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort i barnehagen, vi ønsker å få frem hva brukerne er fornøyd med, og hva vi kan bli bedre på. Personalarbeid Personalet har jevnlige møter. Personalmøter avholdes en gang i måneden,dette føler vi er viktig både av hensyn til barna og oss ansatte. Her får vi nye ideer, setter opp mål for barna, diskuterer observasjoner og problemstillinger som dukker opp. Vi prøver også å oppdatere oss faglig gjennom faglitteratur og kursing med jevne mellomrom. Sikkerheten i barnehagen ivaretas ved at alle ansatte skal ha førstehjelpskurs. Vi har også et helse miljø og sikkerhetssystem som skal sørge for sikkerhet både for barn og voksen. Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager per år August Oktober Januar Mai 2015 Da er barnehagen stengt. 9

11 Dagsrytme Hjortestien : Barnehagen åpner, barna ankommer : Frokost ( felles), matpakke : Frilek inne, rydding : Aktivitet (tur, gruppe, forming, frileik) : Samlingsstund : Lunsj m/ tannpuss : Frilek ute/sovetid for de som sover : Fruktmåltid/ matpakke : Frilek inne/ute : Barnehagen stenger Hviling etter behov. Revehiet : Barnehagen åpner, barna ankommer : Frokost (felles) matpakke : Frilek inne, rydding : Samlingsstund eller : Aktivitet (tur, gruppe, forming) : Lunsj m/ tannpuss : soving, hviling, utetid. Alt etter hvert barns behov : Fruktmåltid/ matpakke : Frilek inne/ut : Barnehagen stenger Ukerytme: Mandag: Førskole klubb/ Gruppe på Revehiet Tirsdag: Gym/Forming Onsdag: Tur/ ute på formiddagen Torsdag: ute på formidaggen/ Grupper på Hjortestien Fredag: På fredager har vi per måned: 2 varmmåltid, 1 bakedag og 1 ha-med-dag. Bursdagsfeiring Barnet får velge mat fra barnehagens bursdagsmeny, som barna får servert etter lunsj på bursdagen, barnet får også krone og vi har samlingsstund der vi synger bursdagssang og gjør stas på barnet. Bursdagsmeny Smoothie Gele m/vaniljesaus Fruktspyd. 10

12 Dagen vår Levering: Da tar vi imot barna, ønsker de velkommen slik at de får en god start på dagen. Fra til har vi felles levering i fellesarealet vårt, kle av barna og følg de inn til kjøkkenet. Vi har frokost sammen fra klokken og frokosten er ferdig klokken NB! Vi ber om at det blir varsket før kl samme dag om et barn ikke kommer I barnehagen den dagen. Frilek: I frileken er det barna som bestemmer hvilke aktiviteter de vil holde på med og leken skjer på deres premisser. Det er her vi voksne skal være aktive med barna, være på deres nivå og delta i deres lek. I frilek skal det være et godt sammspill mellom barn - barn, og barn voksne. Frokost: Det er fint om vi kan nyte frokosten i fred og ro. Frokost har barna med hjemmefra. Derfor ønsker vi at barna som skal delta på frokosten kommer tidsnok, for da å kunne ha en rolig stund. Fruktmåltid / lett måltid Med lange dager i barnehagen trenger barna et mellommåltid før de reiser hjem om ettermiddagen. Da sitter vi samlet enten inne eller ute og koser oss med mat fra matboksene som var med til frokost. Disse oppbevares i mellomtiden i eget kjøleskap. I tillegg får barna daglig servert ferdig oppdelt frukt. Henting: Fra ca kl har vi felles frilek stund på tvers av avdelingene Kom inn på felles arealet og hent barna. Alternativt er vi ute. Ansvaret for barna går over fra personalet til foreldre etter at det har vært fysisk kontakt. Henting skal være en tid der de små kan få fortelle om dagen sin. Beregn god tid ved henting. Barnehagen stenger kl Måltidene: Det er viktig å ha et godt kosthold med næringsrik mat. Barn er aktive mennesker som krever stor energitilførsel. Det må vi sikre dem gjennom kosten. Vi lager/serverer lunsj her i barnehagen. Kjernetid: Kjernetiden i barnehagen vår er fra I kjernetiden har vi voksenstyrte aktiviteter, turer, gruppesamlinger, frilek osv. Dersom barna kommer senere eller blir hentet tidlig, må barnehagen få beskjed om det, dagen i forveien eller på morgenen samme dag. 11

13 Forut Lykkeliten deltar i likhet med mange andre barnehager og skoler i Norge på Forut aksjonen. Årets barneaksjon er fra et lite sted som heter Makkai Tar - noen mil øst for Katmandu. Her bor Biswas på snart fire år og og Nischal på fem år med sine familier. Vi følger også ei jente som heter Puspa. Hun er seks år og bor sammen med storesøsteren sin på et hjem for jenter, fordi de ikke har noen familie å bo sammen med. Gjennom Forut prosjektet, gir vi barna mulighet til å skape forståelse, toleranse og nysgjerrighet i møte med andre kulturer og tradisjoner. «Barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv i sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en av barnehagens verdigrunnlag. Barn skal også utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes.» (Rammeplan s.23) Forut prosjektet avsluttes med at vi inviterer til en Kafè der inntektene går til Forut- Aksjonen. Epos bokbåten: Legger til ved gamle Høgset fergekai to ganger I løpet av barnehage året. Info blir gitt når besøket nærmer seg. Kultursekken Kultursekken er Møre og Romsdal fylke sitt svar på Den kulturelle skolesekken et nasjonalt tiltak for å satse på kultur i barnehage, grunnskolen og den videregående skolen. DKS er finansiert av spille-midler som blir fordelt til fylkeskommunene i landet. De reiser rund til barnehager og holder forestillinger som er inndelt I forskjellige aldersgrupper. Biblioteket En gang pr. Måneden bli vi invitert til lesestund på biblioteket med de største barna på Hjortetien. Vi reiser med mindre grupper for å lånebøker som interiserer barna, og til tema vi jobber med. Advent og jul Desember er en måned mange forbinder med ventetid, men det kan også være en litt stressende tid.vi ønsker å gi barna det motsatte, vi har lyst at barna skal oppleve førjulstiden som en rolig spennende og morsom tid. Vi inviterer foreldre til Lucia feiring og julefrokost her i barnehagen. I år reiser Hjortestien på teater og ser forestillingen om Snekker Andersen og Julenissen 12.Desember kl

14 FERIER Frist for innlevering av ferie lapper i forbindelse med høytider og sommerferie: (Vennligst sett kryss over de dagene/ukene barnet tar fri) Sommerferie: Frist for innlevering : 5. Mai 2015 Barnets navn: Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke Klipp Klipp Påske ferie: Frist for innlevering : 06. Mars 2015 Barnets navn: 30. Mars Mandag 31. Mars Tirsdag 01. April Onsdag 02..April Skjærtorsdag 03.April Langfredag Stenger kl April 2.påskedag Mandag ---Klipp Klipp Juleferie: Frist for innlevering: 04. Desember 2014 Barnets navn: 22. Des Mandag 23.Des Tirsdag 24. Des Julaften Onsdag 25.Des 1.Juledag Torsdag 26.Des 2.Juledag Fredag stenger kl Des Mandag 30.Des Tirsdag 31. Des Nyttårsaften Onsdag Stenger kl Jan 1.nyttårsdag Torsdag 02.Jan Fredag Planleggingsdag 13

Årsplan 2015/2016. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES

Årsplan 2015/2016. Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer: 992 834 544 Trøbakken, 6633 GJEMNES Årsplan 2015/2016 Styrer 971 84 032 Åpningstid 06.45-17.00 Hjortestien 459 46 822 post@lykkeliten-storlandet.no Revehiet 459 40 387 www.lykkelitenbarnehage.no Lykkeliten Barnehage, Storlandet Organisasjonsnummer:

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE 2013 ALLAKTIVITETSHUSET PÅ SKARMYRA. Adresse: Skolegata 2, 1532 Moss. Telefon:

ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE 2013 ALLAKTIVITETSHUSET PÅ SKARMYRA. Adresse: Skolegata 2, 1532 Moss. Telefon: ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE 2013 ALLAKTIVITETSHUSET PÅ SKARMYRA Adresse: Skolegata 2, 1532 Moss Telefon: 94875864 E-post: ann-katrin.berget@moss.kommune.no Hjemmeside: www.moss.kommune.no Åpningstider:

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 Årsplan skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden Innledning: Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE Adresse: Skolegata 2, 1532 Moss Telefon: 94875864 Hjemmeside: www.moss.kommune.no Åpningstider: tirsdag fredag kl.09.00 13.00 VELKOMMEN TIL SKARMYRA ÅPEN BARNEHAGE Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Åpningstid

Årsplan 2016/2017. Åpningstid Årsplan 2016/2017 Åpningstid 06.45-17.00 www.lykkelitenbarnehage.no post@lykkeliten-storlandet.no Lykkeliten Barnehage, Storlandet SA Trøbakken, 6633 Gjemnes Org.nr: 992 834 544 Styrer: 971 84 032 Hjortestien:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer