Lokale verdier. Årsrapport 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale verdier. Årsrapport 2002"

Transkript

1 Lokale verdier

2 [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank 1 Midt-Norge synes er verdifull, og som vi ønsker å støtte både som trøndernes nærmeste bank og som bidragsyter gjennom Gavefondet. Foto: Cathrine Dillner Hagen, Adresseavisen og Volds FotoGrafiske Layout: Bennett Dockers Trykk: Heimdal Trykkeri

3 side Vi støtter lokale verdier Hovedtall konsern Banken og virksomheten Virksomheten Administrerende direktørs beretning Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Resultatspesifikasjoner Balansespesifikasjoner Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Innhold Hovedtall avdelingsbanker Analyse av regnskapet Grunnfondsbevis Konsernledelse Markedsføring

4 4 Gavefond

5 Vi støtter lokale verdier Jo bedre folk i Midt-Norge har det, jo bedre har vi det. Det er den enkle filosofien bak bankens samfunnsengasjement. Derfor gir vi hvert år flere millioner kroner i bidrag til organisasjoner og tiltak i Midt-Norge som på hver sin måte bidrar til å gjøre Trøndelag til et enda bedre sted å leve. Bygge Vi skal bidra til å bygge lokalsamfunnene rundt oss ved å styrke aktivitetstilbudet for barn og ungdom. Vår støtte til idrettslag, Barnas Skidag og ungdomsbedrifter er eksempler på dette. Som landsdelens egen bank deler vi skjebnefellesskap med kundene våre og lokalsamfunnene rundt oss. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss, og vi ser stor verdi i alt som bidrar til å styrke Trøndelag. Støtte Vi skal støtte lokalsamfunnene rundt oss ved å hjelpe vanskeligstilte. Vår støtte til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og forebyggende ungdomstiltak er eksempler på dette. I 2002 fikk over 600 organisasjoner, lag og aktiviteter støtte fra SpareBank 1 Midt-Norge. Til sammen ga vi 6,6 millioner kroner til disse tiltakene gjennom vårt Gavefond. Listen over mottakere inneholder både landskjente arrangement og lokale grasrottiltak. I 2002 ga vi støtte til så ulike aktiviteter som Olavsfestdagene i Trondheim og forebyggende ungdomstiltak i kommunal regi som få andre enn de involverte hører om. Selv om mottakerne av Gavefondet er ulike og mangfoldige, har de alle noe felles: De bidrar til å bygge, støtte og utvikle Midt-Norge. Det er nettopp disse tre verdiene vi ønsker å prioritere gjennom fordelingen av Gavefondet. Utvikle Vi skal bidra til utvikling i lokalsamfunnene rundt oss ved å legge til rette for trivsel og vekst i Midt-Norge. Støtte til Olavsfestdagene, Stiklestadspelet og andre kulturtilbud er eksempler på dette. Det er ikke bare mottakerne som gleder seg over Gavefondet. Å være en raus og engasjert samfunnsaktør betyr også mye for våre egne ansatte. Banken har en lang tradisjon for å være en aktiv bidragsyter i de lokalsamfunnene vi er tilstede i. Dette engasjementet sprer stolthet og styrker lagånden i bankens mange avdelinger. Vår visjon er å bli den anbefalte banken. Det skal vi bli ved å fremstå som raus, fremgangsrik, handlekraftig og ansvarlig. Å vise samfunnsengasjement er en naturlig del av en slik ambisjon. Gavefond 5

6 [ Inger Johanne Todal Morset ] Det er ytterst få som kan leve av å være glasskunstner. Når man i tillegg har ambisjoner om å videreutvikle seg og studere arkitektur, ligger det an til at kunsten må legges på hylla. Med støtte fra Gavefondet slapp Inger Johanne Todal Morset å legge ned verkstedet sitt i Trondheim. SpareBank1 Midt-Norge har også blitt en av hennes største kunder i ettertid. 6 Gavefond

7 Hovedtall konsern (i mill kr) Fra resultatregnskapet: Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Ordinært driftsresultat før skatt Fra balansen: Forvaltningskapital Utlån (brutto) Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning ,1 % 12,1 % 10,7 % 10,9% 11,3% 11,9% 12,6% 13,7% 14,5% 7 Egenkapitalavkastning etter skatt ,4 % 10,1 % 12,6 % 18,2% 15,4% 19,7% 18,1% 20,3% 26,1% Antall ansatte Antall årsverk Antall bankekspedisjonssteder Nøkkeltall grunnfondsbevis: Grunnfondsbrøk ,1 % 54,0 % 56,2 % 58,1 % 58,1 % 58,1 % Antall utstedete GFB Børskurs Resultat per GFB (eiernes andel) ,36 26,20 16,30 33,30 25,50 29,30 Utbytte per GFB , P/E ,7 7,6 11,5 6,8 7,0 8,5 Direkteavkastning ,9 % 9,0 % 9,1 % 7,5 % 8,9 % 6,5 % Bokført egenkapital per GFB Pris/Bokført egenkapital ,82 1,00 0,95 1,25 1,12 1,69 Risk-beløp hvert påfølgende år ,07 8,35 3,63 22,30 19,10 22,60 Hovedtall konsern

8 Banken og virksomheten Dette er SpareBank 1 Midt-Norge 8 Bankens historie startet med etableringen av Trondhjems Sparebank 26. mai Gjennom sammenslåing av flere større og mindre lokale banken fremstår banken som Midt-Norges største og ledende bank inne privat- og bedriftsmarkedet med en total markedsandel på i overkant av 40 %. Sammen med flere andre SpareBank 1-banker danner vi SpareBank 1-alliansen hvor vi også er medeier av holdingsselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Midt-Norge er fortsatt en utpreget personmarkedsbank. 60 % av våre utlån er mot personmarkedet og 70 % av all vår aktivitet er rettet mot denne kundegruppen. Visjon for SpareBank 1 Midt-Norge: Den anbefalte banken SpareBank 1 Midt-Norges forretningsidé Vi skal være en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og enkelhet skal kjennetegne forholdet til markedet. Vi skal være en fullservicebank for privatkunder, primærnæringer, offentlig sektor og bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Bankens mål Vi skal være lønnsom med en egenkapitalavkastning på nivå med de beste bankene i Norge. Vi skal være solid med en egenkapital på 12 %. Vi skal forbli den ledende banken i Midt-Norge, både for privat- og bedriftskunder og innenfor alle våre produktområder. Vi skal lykkes i Personmarkedet ved å være en profesjonell og moderne salgsorganisasjon. Vi skal lykkes i Bedriftsmarkedet gjennom profesjonell risikovurdering og god kunnskap om og relasjon til kunden. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med en god internkultur. Vi skal utnytte og videreutvikle styrken i SpareBank 1- alliansen. Vi skal ha tilfredse kunder og tilfredse grunnfondsbeviseiere. Vi skal gjennom lønnsom drift opprettholde en slik Banken og virksomheten soliditet at banken kan ivareta sitt samfunnsansvar gjennom å spille en aktiv rolle i verdiskaping og vekst i landsdelen. Dette er SpareBank 1 Midt-Norge

9 Virksomheten Per 31. desember 2002 hadde konsernet en forvaltningskapital på 35,9 mrd. kroner. Resultatet i 2002 ble 7 mill. kroner etter skatt. Selve bankvirksomheten omfatter 594 årsverk fordelt på 56 kontor i 40 midtnorske kommuner. I tillegg får våre kunder utført bankoppdrag gjennom 13 bank-i-butikk-avdelinger og 90 minibanker. Forøvrig består konsernet av datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Midt-Norge Regnskap AS, EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og Allegro Finans ASA. Bankens virksomhet drives i tre divisjoner. Divisjon Personmarked Divisjon Bedriftsmarked Divisjon Sparing Divisjon Personmarked En fullservice tilbyder av finansielle produkter Kundene stiller stadig større krav til bankens tilgjengelighet, profesjonalitet og rådgiverkompetanse. Divisjon Personmarked er innrettet for å møte våre kunders nye krav og forventninger gjennom en fullservice, multikanal virksomhet. Virksomheten er organisert som en moderne salgsorganisasjon, hvor profesjonalisering av distribusjonsløsninger, forretningsområder, organisasjon, styringssystemer og tekniske løsninger er sentrale elementer. Våre produkter er inndelt i forretningsområdene Finansiering, Sparing, Forsikring og Betalingstjenester. Distribusjonen og rådgivningskonseptet er basert på et multikanalkonsept hvor Den Personlige kanal, Den Digitale kanal og SpareBank 1 FinansRådgivning har ansvar for all kundekontakt. Markedsandel, preferanse og kundetilfredshet Banken er klar markedsleder, noe som bekreftes av at 41 % av bankkundene i Midt-Norge oppgir SpareBank 1 Midt-Norge som sin hovedbankforbindelse. I 2002 fikk vi et lavere resultat enn ønsket på kundetilfredshet og preferanse. Vi ser dette i sammenheng med de tekniske utfordringer vi hadde i 2001 og tidvis i Vi har grunn til å tro at dette er under kraftig forbedring med bakgrunn i bedre driftsstabilitet og høyere produktdekningsgrad per kunde. Det er en godt dokumentert sammenheng mellom kundetilfredshet og antall produkter per kunde. Den Personlige kanalen Den personlige kontakten mellom kundene og rådgiverne har vært grunnlaget for bankens positive utvikling gjennom mange år. Den personlige kanalen er organisert i 13 markedsområder, hvorav tre er i Trondheim. Banken har i dag 56 kontor med og uten komplette automatsoner, samt 13 bank-i-butikk. I tillegg til kontornettet er bankens tilgjengelig via 90 minibanker. I 2002 ble vår avdeling på Røros utvidet til et fullservicekontor. SpareBank 1 FinansRådgivning SpareBank 1 FinansRådgivning (SFR) ble opprettet i 2002 og består av 17 ansatte med kontorsted i Trondheim og Steinkjer. SFR er bankens rådgivningskonsept for personer med noe mer avansert og omfattende behov innenfor sin privatøkonomi. Konseptet er basert på helhetlig finansiell rådgivning hvor kompetanse, langsiktighet og personlig oppfølging er viktige elementer. Rådgiverne i SFR vil til enhver tid kunne formidle kontakt med faggrupper i bankens kompetansenettverk om det skulle dukke opp behov og ønsker som krever annen spisskompetanse. Den Digitale kanalen Kanalen skal være en fullservicekanal for kunder som ønsker å gjøre bankforretningene sine via telefon og Internett. Kanalen har ca kundekontakter per hverdag, hvorav 89 % er selvbetjente kontakter gjennom TelefonBank og Internett, mens de resterende 11 % er hos kanalens manuelle tjenester Sentralbord og KundeService. TelefonBanken Det er registrert ca brukere av TelefonBanken. I gjennomsnitt er det kundebesøk per hverdag, hvorav de aller fleste sjekker saldo eller overfører penger mellom egne konti. Hver dag betales det giroer via TelefonBanken. NettBanken og Internett SpareBank 1 NettBank er en felles løsning for alle bankene i SpareBank 1-alliansen. Via Nettbanken kan kundene få oversikt over store deler av sitt kundeforhold i SpareBank 1 s produktselskaper, kjøpe og selge fond og aksjer, samt bruke en sikker elektronisk kanal for bestillinger og spørsmål. Betalingstjenester er naturligvis inkludert. Virksomheten 9

10 10 Virksomheten SpareBank 1 NettBank er nettbanken med flest kunder i Norge, totalt ca Tjenestetilbudet vil utvides ytterligere i Bankens hjemmeside og NettBanken utgjør til sammen bankens elektroniske kontor. I gjennomsnitt besøkes vårt elektroniske kontor av ca på hverdager og i helgene. KundeService Avdelingen utgjør den manuelle delen av den Digitale kanal ved at den betjener kontaktsenteret samt bankens felles sentralbord. Avdelingen betjener total telefonsamtaler per hverdag. Kontaktsenteret er et fullservicetilbud til kunder som ønsker å la seg fjernbetjene. Alle privatkunder kan benytte dette uavhengig av hvilket bankkontor de vanligvis bruker. Høsten 2002 tok vi i bruk vårt nye, forenklede telefonnummer Anrop til nummeret gir i dag tilgang til TelefonBanken, Kundeservice og Sentralbord. Divisjon Bedriftsmarked Tett på næringslivet i regionen SpareBank 1 Midt-Norge er den ledende bedriftsmarkedsbank i Midt-Norge. Videreutviklingen av bankens kompetanse og produktspekter overfor næringslivet skal reflektere bankens ambisjon om å opprettholde denne posisjonen. Bedriftsmarkedsdivisjonens 95 medarbeidere har kontorsted fra Vikna i nord til Aure i sør. I de større sentraene i landsdelen vår, som eksempelvis Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal og Trondheim, har bedriftsmarked samlokalisering med personmarked. Banken kan også tilby næringslivskompetanse utenfor de største sentraene, som på Røros, Snåsa, Rennebu, Vanvikan og på Frøya. Ved å ivareta nærheten til markedet, den lokale selvstendigheten og den forventede kompetansen, er vi overbevist om at vi kan tilby en fleksibel, kompetent og beslutningsdyktig bank for den typiske midtnorske bedriften. Markedsandel, preferanse og kundetilfredshet Bankens markedsandel i bedriftsmarkedet er på 39 %, mens preferanseandelen er på 27 %. Kundetilfredsheten (KTI) er på 65 %. Havbruk Bankens eksponering i havbruksnæringen var ved årsskiftet på mill kroner og fordeler seg på totalt 30 engasjement. Økning i utlån er på 110 mill kroner i løpet av året og fordeler seg likt på eksportleddet og finansiering av matfiskproduksjon. Varehandel SpareBank 1 Midt-Norge har i løpet av 2002 befestet sin posisjon som en av landets ledende banker for varehandelskjeder. Banken har vunnet flere anbudsrunder og inngått nye avtaler med flere landsdekkende varehandelskjeder, hvorav REMA 1000 er den største. Bruk av kort i varehandelen fortsetter å øke. Omsetning over betalingsterminaler tilknyttet SpareBank 1 Midt-Norge var på over 12 mrd kroner i 2002, en økning på 15 % fra forrige år. Offentlig sektor SpareBank 1 Midt-Norge er hovedbankforbindelse for 32 midtnorske kommuner samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sektoren preges fortsatt av store utbygginger og investeringer i forbindelse med det nye sykehuset i Trondheim, en av landsdelens aller største offentlige investeringer i nyere tid. I 2002 har det vært knyttet stor interesse til utflytting av statlig virksomhet. I Midt-Norge har vi kunnet glede oss over etablering og tilflytting av flere offentlige virksomheter, som for eksempel Enova og Domstoladministrasjonen i Trondheim og Det regionale mattilsynet på Steinkjer. Det er ingen tvil om at dette styrker landsdelens kompetanse og utviklingsmuligheter. Landbruk Banken nyter en sterk stilling i det midtnorske landbruket. Vel landbrukskunder i de kommunene banken er representert i, gir en markedsandel på ca. 80 %. Ca av landbrukskundene har lån, og vår totale utlånsmasse til landbruket er på 2,3 mrd kroner. Bankens egen landbruksside på Internett blir flittig brukt, både av kundene og egne ansatte, for å innhente nyttig informasjon om bank og landbruk. Divisjon Sparing I forbindelse med strategirevideringen som banken gjennomførte vinteren og våren 2002 ble det besluttet å styrke fokus på spareområdet gjennom opprettelse av en egen divisjon med ansvar for kapitalmarkeds- og spareområdet. Målsettingen til sparedivisjonen er å forbedre den totale kompetansen på spareområdet i banken, slik at det økte fokuset på kvalitet og kompetanse som markedet stiller blir ivaretatt. Tilrettelegging for flere og bedre initiativ rettet mot kundene er den andre hovedmålsettingen for divisjonen. Den strategiske innretningen for sparedivisjonen vil være mot skreddersøm av finansielle løsninger for kunder med sammensatte finansielle behov. I tillegg skal divisjonen bidra til å profesjonalisere tilretteleggingen av salgsprosessene på spareområdet.

11 [ Rissa idrettslag ] Manchester United, Liverpool og Blackburn har alle én ting til felles med Rissa. De har fotballspillere som vil vinne. Som vil ta hjem den store pokalen. Guttelaget i Rissa er en sammensveiset gjeng som har spilt fotball på samme lag i ni år. Takket være stor egeninnsats og støtte fra Gavefondet til SpareBank 1 Midt-Norge, kan de reise på turneringer. Til sommeren skal de feie konkurrentene av banen i Norway Cup. 11 Gavefond

12 God bankdrift i et ellers krevende år av Norsk Samarbeidsavtale samt til slutt svindelsaken med Finance Credit, skulle prege 2002 og berettige benevnelsen annus horribilis. Konsekvensen av alle ekstraordinære hendelser ble mye negativ medieoppmerksomhet og det dårligste resultatet siden Til tross for årets formidable utfordringer har bankens medarbeidere vist en enestående evne til systematisk å bedre bankens salgsprestasjoner og inntekter. Dette fordi organisasjonen, selv når det har stormet som verst, har støttet sin arbeidsgiver og lagt ned ekstraordinær innsats for å tilfredsstille bankens kunder. 12 Administrerende direktør I 2001 hadde banken meget store utfordringer på teknologisiden. Skifte av dataleverandør, som igjen medførte konvertering til ny IT-plattform, gjorde oss i lange perioder ute av stand til å betjene våre kunder slik vi ønsket det. Året 2002 startet bra, men etter hvert opplevde vi en dramatisk utvikling på verdens aksjemarkeder og klare indikasjoner på at vi var på vei inn i en relativt kraftig konjunktursvekkelse. Tapene, spesielt i SpareBank 1 Gruppen AS, FöreningsSparbankens oppsigelse av Nordisk Rammeavtale, SpareBank 1 Vests overraskende oppsigelse I skrivende stund (mars 2003) opplever vi fortsatt nedgang i verdens verdipapirmarkeder, krigsuro samt en internasjonal konjunktursvekkelse som synes å få et mer negativt forløp enn det vi så langt har forventet. Et viktig lyspunkt er at sentralbanksjefen i sin årstale har tydeliggjort behovet for rentereduksjoner, noe som på kort og lengre sikt vil svekke kronen og dermed bedre rammevilkårene for norsk næringsliv. Landsorganisasjonen i Norge (LO) har varslet en moderasjonslinje, noe som også forsterker forventningen om at rammevilkårene, spesielt for den eksportrettede del av norsk industri, skal bedres. I banken er vi likevel forberedt på det vi velger å kalle en lang og iskald vinter. Store ressurser er det siste året brukt for å kartlegge potensielle problemengasjement samt etablering av handlingsplaner. Etter vår vurdering er det

13 ingenting som tyder på at SpareBank 1 Midt Norge har SpareBank 1 Gruppen AS har vært gjennom sitt mest større utfordringer enn bransjen generelt per i dag. Vi er krevende driftsår siden etableringen i Det er nå ryddet ressurs- og kompetansemessig godt rustet til å møte de godt i selskapet. Ny strategi er etablert og det gjennomføres utfordringene vi antar vi har foran oss. tiltak som vil sikre fremtidig god lønnsomhet i driften. Det er i den sammenheng meget gledelig å konstatere at: Kundetilgangen og veksten i personmarkedet er god og vi er i ferd med å lykkes meget bra med den personmarkedsstrategien som ble etablert i Økt markedsandel, godt salg, høyt servicenivå og en tilfredsstillende vekst både i boliglån og innskudd er forhold som bekrefter bankens solide posisjonering for fremtiden. Banken har etter hvert fått en kompetanse også innenfor bedriftsmarked og sparing som er fullt på høyde med våre konkurrenter. Dette har skjedd gjennom systematisk utvikling av egne medarbeidere i kombinasjon med rekruttering av ny kompetanse som har vært godt tilgjengelig for oss som følge av andre bankers restrukturering og flytting av sentrale funksjoner ut av Midt Norge. Den ordinære bankdriften fungerer meget tilfredsstillende med rekordhøye inntekter og moderat kostnadsforbruk og resultatene fra denne virksomheten har aldri vært bedre. Samarbeidet mellom de gjenværende 18 alliansebankene fungerer bedre enn noensinne og ny nordisk samarbeidsavtale med FöreningsSparbanken er etablert basert på et forretningsmessig grunnlag og langsiktighet. SpareBank 1 Midt Norge er robust. Høy egenkapital, gode reserver samt en markedsandel i landsdelen på over 40 % for de fleste forretningsområder gir banken et solid grunnlag å bygge sin fremtid på. Vi reduserer systematisk risikoen i balansen og vekter opp vår satsing på personmarkedet, det vil si i det markedssegmentet vi har meget lange tradisjoner for å være den desidert ledende banken. Vi har god oversikt over bankens utlånsportefølje og arbeider systematisk med identifiserte enkeltrisiki. Samtidig er vi mer bevisst enn noensinne på at vi som gjenværende regional selvstendig bank har et spesielt stort ansvar for å håndtere landsdelens næringsliv på en profesjonell måte også i mer krevende perioder. Administrerende direktør 13 Finn Haugan (adm. direktør)

14 Styrets beretning 2002 Rammebetingelser og makroøkonomisk utvikling i 2002 banken at også 2003 kan bli et tungt år for mange bedrifter. Ved utgangen av 2002 var inflasjonen i Norge 2,1 %. 14 Internasjonalt sett ble 2002 et år preget av svake aksjemarkeder, økt arbeidsledighet i mange vestlige land og svak BNP-utvikling. Det norske rentenivået var i perioder inntil fire prosentpoeng høyere enn hos våre nærmeste handelspartnere, i tillegg til at kronen styrket seg med 10 % mot Euro og med 23 % mot USD. Kombinasjonen av den sterke norske kronen og det dyre lønnsoppgjøret har påvirket de norske eksportbedriftene i negativ retning og svekket deres konkurransekraft. Den handelsveide valutakursen viser at norsk konkurransekraft falt med 10 % gjennom Samtidig steg lønnsveksten med 5,5 % i løpet av året, og dette var over gjennomsnittet hos Norges handelspartnere. I sum betyr dette at konkurranseevnen for norske bedrifter ble redusert i løpet av Resultatutvikling SpareBank 1 Midt-Norge oppnådde i 2002 et overskudd etter skatt på 7 mill kroner, mot 215 mill kroner i Ordinær drift før tap på utlån er likevel forbedret med god rentenetto, økte andre inntekter og lav kostnadsvekst. Resultatet er betydelig svekket på grunn av Finance Creditsaken, kurstap verdipapirer og underskudd og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen AS. Kostnader i forhold til inntekter eksklusive kursgevinster og tilknyttede selskaper er forbedret og utgjør 57 % (59 %). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet for ,22 % (1,00 %). Egenkapitalavkastning for 2002 ble 0,4 % (10,1 %). Styrets beretning Den svekkede konkurransekraften kombinert med en generelt svak verdensøkonomi har ført til en økning i antall konkurser i Norge. I løpet av årets tre første kvartaler steg antall konkurser med 21 % i forhold til samme periode i Fortsetter denne økningen i 4. kvartal, vil det for første gang siden 1993 være registrert over åpnede konkurser i Norge. I løpet av 2002 steg arbeidsledigheten i Norge med personer, og lå ved utgangen av året like under 4,0 %. Dette er den høyeste registrerte ledigheten i Norge siden juli Selv om trenden er negativ, så er ledigheten lavere enn den var på store deler av 90-tallet. Resultatregnskap Ordinært driftsresultat (mill.kroner) Rammebetingelsene for Midt-Norge følger i hovedsak de nasjonale, men de økonomiske utviklingstrekkene er noe mer stabile enn for Oslo-området. En forklaring er at Midt- Norge har en relativt stor andel ansatte i offentlig sektor. Den negative trenden i norsk økonomi gjorde at sentralbanken endret sin politikk i løpet av året. I desember 2002 ble styringsrenten senket med 0,5 prosentpoeng, noe som trolig er starten på flere rentereduksjoner. Den norske styringsrenten var ved årsskifte på 6,5 %, og markedet forventer ytterligere reduksjoner gjennom året 2003, kanskje med så mye som 1,5 % til 5,0 %. Dette vil redusere rentebelastningen både for enkeltpersoner og bedrifter, likevel frykter Overskuddsdisponering Overskudd korrigert med overføring fra fond for vurderingsforskjeller og utbytteutjevningsfond gir et beløp til disposisjon på 74 mill kroner. Styret foreslår overfor forstanderskapet et kontantutbytte på 7,50 kroner per grunnfondsbevis, totalt 46 mill kroner (hvorav 12 mill kroner er overført fra utbytteutjevningsfondet). Resultatet er fordelt mellom sparebankens fond og grunnfondskapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen.

15 15 [ Stiklestad Nasjonale Kultursenter ] Mangfold er stikkordet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Gjennom "Spelet om Heilag Olav", utstillinger, vandreteater, folkemuseet, guiding og andre aktiviteter, kan du oppleve det pulserende kulturlivet på Stiklestad. Et slikt mangfold krever langsiktig planlegging, og med hjelp fra SpareBank 1 Midt-Norges Gavefond er det mulig å utvikle et publikumstilbud av slike dimensjoner. Gavefond

16 16 [ Steinkjer Skolekorps ] Noe av det artigste med å spille i korps er å reise på stevner. Enda morsommere blir det hvis turen går til utlandet. Da Steinkjer Skolekorps fylte 40 år, ville de dra på jubileumstur. De drømte om en reise til Tyskland. Drømmen ble til virkelighet og ungdommene fra Steinkjer fikk spille på Danskebåten og marsjere i Tysklands brede gater, med støtte fra Gavefondet til SpareBank 1 Midt-Norge. Gavefond

17 God vekst i rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 896 mill kroner, som er 69 mill kroner bedre enn for I 4. kvartal ble rentenettoen 244 mill kroner, en økning på 16 mill kroner fra 3. kvartal. Rentenettoen for inneværende år er belastet med sikringsfondsavgift på 28 mill kroner (24 mill kroner). Rentemarginen ble 2,62 % for 2002 (2,61 %). Rentenettoen er forbedret på grunn av økt forretningsvolum og sterkere grad av risikoprising av lån til næringslivet. Rentenettoutvikling I datterselskapene øker inntektene mest i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Finans AS og Allegro Finans ASA. Kostnadsvekst på 2 % Konsernets samlede driftskostnader var 681 mill kroner (667 mill kroner) i Økningen på 14 mill kroner fra 2001 utgjør 2,1 %. Personalkostnadene ble 331 mill kroner, som er en reduksjon på 3 mill kroner i forhold til Dette har blant annet sammenheng med at det i 2002 ikke ble utbetalt bonus til de ansatte. Andre driftskostnader utgjorde 350 mill kroner (333 mill kroner), en økning på 4,9 %. Økningen fordeler seg jevnt på de ulike kostnadsartene. Morbanken sysselsatte ved utgangen av året 594 årsverk mot 570 årsverk ved forrige årsskifte. Totalt hadde konsernet 825 ansatte, tilsvarende 718 (675) årsverk ved utgangen av De relative driftskostnadene utgjorde 1,99 % av GFK (2,10 %), morbanken 1,70 % (1,80 %). Kostnader i forhold til inntekter (eks. kursgevinster og tilknyttede selskaper) ble i konsernet 57 % (59 %), i morbanken 54 % (56 %). Driftskostnader Kurstap aksjer Bankens portefølje på omløpsaksjer og grunnfondsbevis hadde i 2002 samlet kurstap og utbytte på -53 mill kroner (+12 mill kroner) etter et meget svakt børsår både nasjonalt og internasjonalt. Banken opplevde relativt høye kurstap siste kvartal som følge av høy eksponering i grunnfondsbevis, og disse utviklet seg negativt etter Finance Credit-saken. Bankens omløpsaksjer hadde i 2002 en negativ avkastning på 26,2 %. Nedgangen for aksjene på Oslo Børs var for samme periode 31,3 %. Kursgevinster på valuta utgjorde 14 mill kroner (27 mill kroner). Utbytte og verdiendring på pengemarkedsfond samlet ble 7 mill kroner (+20 mill kroner). For 2002 ble det også et negativt resultat på rentetrading på 7 mill kroner. Økende provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 282 mill kroner (272 mill kroner), en økning på 10 mill kroner. Korrigert for gevinst ved salg av eiendom på 15 mill kroner, bokført som øvrige driftsinntekter i 2001, er økningen 25 mill kroner. Inntektetene er økt både i banken (12 mill kroner) og i datterselskapene (13 mill kroner). I banken har utviklingen vært spesielt positiv på inntekter fra betalingsformidling. Anleggsaksjer Netto nedskrivninger på og gevinster ved salg av anleggsaksjer utgjorde for mill kroner (23 mill kroner). Gevinster ved salg av anleggsaksjer var samlet 50 mill kroner (39 mill kroner), mens nedskrivninger av anleggsaksjer utgjorde 20 mill kroner (16 mill kroner). Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 229 mill kroner (138 mill kroner). Av tapene er 135 mill kroner relatert til Finance Credit-saken. Av resterende netto endring i spesifiserte tapsavsetninger utgjorde bedriftsmarkedsengasjement 128 mill kroner (84 mill kroner), mens det på personmarkedsengasjement ble inntektsført netto 10 mill kroner (tap 19 mill kroner) i Styrets beretning 17

18 Inntektsføringen av tap i personmarkedet skyldes redusert mislighold i PM-porteføljen. Sektorfordeling utlån Etter en samlet vurdering av risikoen i personmarkedsporteføljen er avsetningene til uspesifiserte tapsavsetninger endret med virkning fra og med regnskapsåret Endringen innebærer at den årlige avsetningen på personmarkedslån (utover de best sikrede) reduseres til 0,75 % av porteføljen. Samtidig økes avsetningssatsen på bedriftsmarkedslån til eiendom med 0,5 %, og til transport/ kommunikasjon med 0,25 %. Samlet er uspesifisert tapsavsetning redusert med 24 mill kroner i 2002 til 364 mill kroner. Dette utgjør 1,2 % (1,3 %) av totale utlån. Spesifiserte tapsavsetninger per utgjorde 531 mill kroner (417 mill kroner). Økningen er i stor grad knyttet til Finance Credit-saken. Mislighold over 90 dager er i løpet av året redusert med 63 mill kroner til 569 mill kroner (632 mill kr). Mislighold mellom 30 og 90 dager er redusert med 99 mill kroner, og utgjør nå 174 mill kroner (273 mill kr). Kapitaldekning Innskudd Totale innskudd fra kunder økte med 1,2 mrd kroner eller 6,7 % i 2002, og utgjorde 19,1 mrd kroner (17,9 mrd kroner) per Vekst fra personmarkedet ble 8 % og fra bedriftsmarkedet 5,3 %. Innskuddsdekningen, som er innskudd i prosent av utlån, er økt fra 61 % til 63 % i Banken opprettholder en tilfredsstillende soliditet med en kapitaldekning på 11 % og en kjernekapitalandel på 8 %. Utlån innskudd 18 Styrets beretning Balanse Bankens forvaltningskapital per var 36 mrd kroner, noe som er en økning på 2,7 mrd kroner (8,1 %) siden utgangen av Utlån Bankens totale utlån var 31,1 mrd kroner (29,3 mrd kr) per 3l , en vekst på 1,8 mrd kroner eller 6,2 % fra Utlån til personmarkedet økte med 10,7 %, mens bedriftsmarkedet hadde en vekst på 0,6 %. Personmarkedslån utgjorde 58 % av ordinære utlån til kunder per mot 57 % ved forrige årsskifte. Grunnfondsbevis Antall grunnfondsbeviseiere er redusert fra 3347 til 3276 i løpet av Av disse er 32 utenlandske, mens 1665 grunnfondsbeviseiere har adresse i Trøndelag. Förenings- Sparbanken er fortsatt største eier med bevis (eierandel 9,7 %). Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved årets start 199 kroner, mens kursen per var 154 kroner. Bokført verdi per grunnfondsbevis var i desember kroner per bevis. Tilsvarende tall i desember 2002 var 192 kroner per bevis. I likhet med i 2001 ble det også i 2002 gjennomført en emisjon rettet mot bankens ansatte. Dette økte grunnfondsbeviskapitalen med 4,9 mill kroner og overkursfondet med 4,5 mill kroner.

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer