ÅRSPLAN RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring."

Transkript

1 ÅRSPLAN RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

2 INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage hvem er vi, og hva står vi for? side 4 Barnehagens satsningsområder side 5 Leken på 0-3 års avdelingen side 6 Natur og uteliv side 7 Språkstimulering i barnehagen side 8 Minoritetspråklige side 8 Barnehagens syn på barnet side 9 Selvfølelse og selvtillit side 9 Omsorg,læring og danning side 10 Barns medbestemmelse side 11 Barn med nedsatt funksjonsevne side 11 Hvordan vi jobber med de 7 fagomådene 1. kommunikasjon, språk og tekst side Etikk, religion og filosofi side Kropp,bevegelse og helse side Antall, rom og form side Nærmiljø og samfunn side Natur, miljø og teknikk side Kunst kultur og kreativitet side 14 Helse og ernæring side 15 Foreldresamarbeid side 15 Dokumentasjon, vurdering og evaluering side 16 Kompetansehevingsprogrammet side 17 Overgang barnehage-skole side 17 Barnehagens tradisjoner side 18

3 FORORD Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen, i tillegg til at den er med å styre virksomheten i en bevisst uttalt retning. I rammeplanen for barnehager er det nevnt hva en årsplan skal inneholde. Vi har bygget vår årsplan ut i fra dette. Rufus barnehage har natur og uteliv, sosial kompetanse og språkstimulering som sine satsningsområder, derfor vil vi skrive litt om hvordan vi jobber med dette i barnehagen. Barnehagens samfunnsmandat Formålsbestemmelsen fastsetter hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Barnehagens formålsparagraf Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Barnehagens visjon Glade barn og glade voksne som bruker naturen til undring og glede. Glade barn og voksne Vi jobber i team, og spiller på lag. Og målet er å fa frem det beste i den enkelte. Alle skal få bruke sine evner og ressurser og få utvikle disse. Vi vil spille hverandre gode. Ulikhetene gjør at vi når lenger. Vi trenger hverandre. For barna betyr dette å se det enkelte barnet med rosa briller på. Vi fokuserer på det barnet er god på, flink til. Like viktig er det at vi skal se enkeltbarnet og vise at vi bryr oss om de for at de er akkurat den de er. Møte barnet med varme og anerkjennelse -3-

4 I barnehagen skal det være god plass til humor. Smilet skal sitte løst, og vi skal spre positivitet og gode ord til hverandre. BARNEHAGENS MÅL Rikelig med natur opplevelser - Faste turdager. Erfare ulike årstider og vær ute i passlig dose. - Lage mat ute i naturen, og på gruva i barnehagen. - Ulike aktiviteter i naturen. Alt etter årstid. Utfoldelse - Barn og voksne skal få bruke sine evner og resurser - Bruke hele kroppen. Kroppen trenger å være i aktivitet. Det er godt for helsen og psyken. Fellesskap - Vi spiller på lag. - Vi lytter til hverandre. - Vi gjøre kjekke ting sammen - Vi bryr oss om hverandre Ungen i sentrum - oppfølging av enkeltbarnet - Vi tar barne perspektivet i evaluering og planlegging. Sosial kompetanse - Vi bruker metodiske opplegg som dialog, steg for steg og div. plansjer til hjelp i dette arbeidet RUFUS BARNEHAGE HVEM ER VI, OG HVA STÅR VI FOR: * Fleksibilitet og brukervennlighet for foreldrene *Vi gir barna gode opplevelser i naturen * Et godt sted å være både for voksne og barn. * Barn og voksne som lykkes i samspill med andre. * Et personal som gjør hverandre gode. *Vi jobber sammen i team. Vi er ikke sterkere enn det svakeste ledd -4-

5 BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER 2012 / 2013 Sosial kompetanse, natur og uteliv og språkstimulering. Sosial kompetanse Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. For heller ikke sosial kompetanse er medfødt. Det kommer heller ikke av seg selv, den oppstår ikke gjennom modning eller tilfeldig læring. Den må tilegnes gejnnom målrettet læring og gjennom egen erfaring gjennom deltakelse ( Rammeplan for barnehager 1996) Kari Lamer mener følgende komponenter er å finne i begrepet sosial kompetanse. Selvkontroll kunne kontrollere følelser slik at de ikke går ut over andre. Greie å vente på tur. Tåle at andre får oppmerksomhet. Selvhevdelse kunne protestere, argumentere for eget syn, kunne ta til ordet i forsamlinger, ta sin plass i felleskapet bli den beste utgaven av en selv. Empati - kunne leve seg inn i hvordan et annet msk. Har det, betyr ikke at en føler som den andre. Prososiale handlinger sjenerøsitet å dele med andre, kunne ta imot det andre vil gi. - Hjelpsomhet. Kunne stille opp for andre i ord og handling - Omtenksomhet å kunne gi ømhet, varme, trøst til den som er lei seg eller nedfor. Eller tenke på den som ikke er med. - Sammarbeidsevne kunne legge frem egne forslag, lytte til andre forhandle og inngå kompromisser både for andre barn og voksne. - Gjøre godt igjen. Å kunne rette opp ting når ting går skeis. Lek, humor, glede - Barna må ville leke. Tro på egne evner til å mestre leken og finne det meningsfult å delta. - Forstå hva leken handler om - Vite hvordan en kan komme inn i lek som allerede er i gang. Kunne opprettholde og videreutvikle leken. Leken: Gjennom leken tilegner barnet seg kunnskap og sosiale spilleregler Leken skal få en stor plass i barnets hverdag i barnehagen. Barn utvikler seg til og tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger gjennom lek. Den skaper glede, vennskap, identitet og selvfølelse som er grunnlaget for trivsel og meningsskaping i barnehagen.. Det skal være god tid til lek i barnehagen. Når vi skal over til felles aktivitet, skal barna få tid til å avslutte den leken de er inne i. Vi viser respekt for barnets lek. -5-

6 Leken på 0 3 års avdelingen: Strategier: Resultatmål: Rom og tid for Voksne som organiserer og Barn for bruke hele Toddlerlek legger til rette for denne type kroppen. Og utløp for lek ca. 1 gang pr. dag energi. Barna blir delt inn i grupper på 5 enten i gangen eller på puterommet. Barn knytter venn- Skap og relasjoner Med sine jevnaldrende Glede og latter. Det er gode vilkår Den voksne vet hvor i lekutviklingen Glade, trygge og lekende For lek på avdelingen det enkelte barn befinner seg. Barn. Småbarn symbollek Det er positive holdninger til leken. Deltagende voksne Paralellek og De voksne er fysisk i lek i barnas høyde sosial kompetente som Begynnende på gulvet ikke sittende på en stol vente på tur. Rollelek nysgjerrige og kreative barn. Humor Barn som ikke lekte De voksne skaper trygghet. Lekende barn Begynner å leke De kartlegger barnets modenhetsnivå De voksne er en inspirasjonskilde og hjelper barnet inn i lek. Leken på 3-6 års avdelingen Mål Strategier Resultatmål Variert lek. Der barna Voksne som er tilstede og inspirerer Barn som tar initiativ til gjennom lek og samspill leken. Lek. Med andre barn og Voksne som organiserer og legger Kreative og glade barn. Voksne, skal oppleve til rette for aktivitet. Deltagende voksne. Glede og humor. Materialer som stimulerer barns Fantasi. Gir barna impulser til leken gjennom Å utforske nærmiljøet Rom for lek Dele i smågrupper lekende barn. Gi tid og rom for lek på turer og De ulike gruppene. Verne om leken til barna. Voksne som er sikkerhetsvakten Voksne som tør å I ulike voksenroller primadonna leselystne voksne som gi opp kontrollen. Overtar styringen på leken. Personal i lek med Lekekameraten voksne som bidrar til barna, og prioriterer Å sette i gang lek og og som deltar. det. Lekelederen går aktivt inn i leken og Komme med ideer og forslag. -6-

7 Strategier: Resultatmål: Barn som mestrer samspill Voksne som hjelper barnet videre i lek Barn som får. utviklingen, hjelpe barn som ikke leker venner og er en inn i lek med andre barn god venn selv. Lære barna regelleker, ringleker som Gjemmeleken, slå på ring, haien kommer og sangleker. Barn som skal få ut- Gå på turer i skogen, byen, arbeidsplasser Fantasifull og Forske og bearbeide Bøker /litteratur variert lek. Inntrykk Dramatisere med barna Natur og uteliv - Barna skal få oppleve gleden ved å drive friluftsliv og bli glad i naturen. Naturen betydning for leken Naturen er den perfekte lekearena. I motsetning til inngjerdete lekeplasser med konstruerte lekeapparater, er naturen smekk full av virkelige elementer. Her kan barna selv ta seg til rette ut fra egne forutsetninger: klatre, smyge, krype, løpe. I tillegg kommer alle sanseopplevelsene: lyder, lukter, smak, farger. Her kan barna lage kongledyr, barkebåter og demninger. Naturen stimulerer fantasien. Busker og kratt blir til spennende hytter og planter og vann blir middag. Naturens betydning for kroppen og den motoriske utviklingen Fra fødselen av har barnet en naturlig trang til å bevege seg. Lek og turgåing i variert og ulendt terreng tilgodeser barnets behov for variasjon i bevegelser og utfordringer. Naturen er Norges største gymsal. Naturen har uttallige klatreapparater i form av steiner og stubber trær. Naturen har stor plass til å motorisk utfoldelse. I møte med naturen får barna mulighet til å takle ulike utfordringer og prøve ut egne grenser, noe som igjen fører til bedre selvbilde og personlig vekst. Turer i nærmiljøet: Grantoppen en skog i nærheten av barnehagen. Hit går barna ofte på tur. Plassen gir mange muligheter for klatring, saging, grilling, ballansering. Og barna kan få utforske skogen Eikhammer Her finner vi en liten bekk som barna fisker i. Kano Barnehagen har en egen kano som vi bruker på små vann i nærmiljøet. Turer med Rufus bussen. Ved hjelp av barnehagens egen minibuss kommer vi til naturperlene på hele haugalandet. Lage mat ute: Vi lager mat på stormkjøkken. Vi griller i barnehagens egne gruer. -7-

8 Språkstimulering Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Vi jobber med å gi barna: Varierte og rike erfaringer som er avgjørende for å forstå begreper. Samtale om opplevelser Bruke språket for å uttrykke følelser, tanker, ønsker og erfaringer til å løse konflikter og i lek og samspill med barn og voksne. Hvordan jobber vi med språkstimulering i barnehagen: Utnytt situasjoner, rutiner m.m. til å lære språk. Jobb med språket hele tiden, i naturlige situasjoner. Utnytt alle naturlige muligheter til samtale. La barnet fortelle. Ta utgangspunkt i noe barna liker å holde på med. Bruk mye konkreter og bruk mye bilder Bruke bøker, muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim regler, og sanger 0 3 års avdelingene skal også bruke snakkepakken som verktøy i dette arbeidet. Vi bruker å dele barna inn i mindre grupper i ulike situasjoner for å bla. Jobbe med språkstimulering. Minoritetspråklige barn Rammeplanen understreker betydningen av barns morsmål: barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse (Rammeplanen 2006:29). Forutsetninger for å lære andrespråket (norsk): Deltakelse i norskspråklig miljø. Barnet må ha tilstrekkelig muligheter til å høre/bruke norsk i dagliglivet (bli eksponert for norsk) Trygghet; trygt og stimulerende læringsmiljø (tilpasset opplæring). Godt foreldresamarbeid Når barn lærer norsk i en andrespråkssituasjon er det viktig å være klar over at ulike barn lærer ulikt. Noen barn kaster seg ut i det nye språket (norsk) med en gang, og prøver og feiler. Andre barn sier lite på det nye språket og kan gå inn i en «taus periode». Barna «lytter seg inn i andrespråket» og kan ha et stort passivt ordforråd selv om de ikke ytrer seg så mye på det nye språket. Disse barna trenger likevel å få mulighet til å vise at de forstår selv om de ikke er klare for å uttrykke seg verbalt på norsk ennå. Dette kan være aktiviteter hvor barna kan vise med handling at de forstår; eks. «Kan du gi meg melk?» «Kan du legge den røde ballen oppi kurven?». Slike aktiviteter kan legges opp som en lek, implementeres i dagligdagse situasjoner eller benyttes i formelle læringssituasjoner som samlingsstund. Språket er nært knyttet til identitet, og til barnets følelsesmessige og sosiale utvikling. Det er bl.a. viktig å se morsmålets betydning for foreldre-barn relasjonen. -8-

9 Språk er: o Det viktigste redskapet vi har for å formidle/tilegne oss kunnskaper om verden o En viktig del av vår identitet For at minoritetsspråklige/tospråklige barn skal kunne utvikle en trygg tokulturell identitet må de få anerkjennelse i forhold til sin språklige og kulturelle bakgrunn. Enkle virkemidler for å synliggjøre mangfoldet: Ha flagg, verdenskart, globus, bøker på flere språk (språk som er representert i klassen/barnegruppa). Ha for eksempel Velkommen, eller Gratulerer med dagen når noen har bursdag, på alle språk som er representert. Innen forskning om tospråklighet er det bred enighet om at barn med et godt utviklet morsmål vil ha bedre forutsetninger for å tilegne seg et andrespråk. BARNEHAGENS SYN PÅ BARNET Fra fødselen av er barnet aktivt, utforskende og søker kontakt. Barnets mentale utvikling skjer ikke av seg selv, men er nært knyttet til de erfaringer barnet gjør. Samspillet mellom barn/barn og barn/voksen er av avgjørende betydning for barnets utvikling. Barnets egen aktivitet og anstrengelser i møte med omverden har stor betydning. Samtidig trenger barnet å bli møtt varme, anerkjennelse og oppmuntring. - Alle barn må oppleve seg som verdifullt og godtatt. - Barn trenger å vokse opp i et miljø som er egnet til å gi selvtillit, opplevelser og mestring SELVFØLELSE OG SELVTILLIT Selvoppfattelse består av selvtillit og selvfølelse. Selvtillit hva vi mestrer i forskjellige situasjoner og på forskjellige arenaer. Selvfølelse behovet for å være noe i andres øyne, hva vår indre stemme sier om oss selv. Selvfølelsen er grunnmuren. Lav selvfølelse kan føre til selvforakt Karakteristiskere ved lav selvfølelse, selvkritisk, usikker, kontrollbehov, krever mye oppmerksomhet Har en god selvfølelse tåler en å ikke lykkes. Når vi roser barnet, roser vi ofte barnets selvtillit. Vi skal være bevisste på å gi ros som styrker barna selvfølelse. Når barnet fortjener det minst. Trenger de det mest. Trenger ikke alltid være ord, men kroppsspråk, et smil. Noe som forteller en at den andre bryr seg om en. OMSORG, LÆRING OG DANNING Omsorg Alle barna i barnehagen skal bli sett og forstått. -9-

10 For å få til dette bruker vi primærkontakt. Hvert barn har en voksen person som har et spesielt ansvar for barnet. Omsorg krydrer hele barnehagehverdagen vår. De voksne skal se enkeltbarnet. Vise oppriktig interesse for det, oppmuntre og støtte barnet i hverdagen. Vi deler barna opp i grupper både innad på avdelingen og på tvers av avdelingene. Fordi det er lettere å se og å bli sett i mindre grupper. Varme grensesettere Det vil si bygge opp gode relasjoner til ungene, og sette tydelige grenser som følges opp. Barna følger grensene bedre når de settes av noen de har godt forhold til. Voksne må gripe inn og være tydelige, dersom vi ikke griper inn godtar vi. Læring Læring skjer kontinuerlig gjennom alt man opplever. Barna lærer mest gjennom det de opplever i lek og hverdagssituasjoner, såkalt uformell læring. Formell læring foregår gjennom aktiviteter som er planlagt og ledet av voksne. Når barnehagen legger opp til temaarbeid er det viktig å være oppmerksom på hva som interesserer barna. Personalet må være fleksible og ha åpen holdning til barnas innspill. Når barna har spørsmål, må de voksne undre seg og være nysgjerrig sammen med barnet å hjelpe det til å finne svaret selv. Dette for å stimulere barnas nysgjerrighet og kreativitet, slik at de finner flere spørsmål og flere svar. Barna trenger alltid utfordringer slik at de kan gjøre nye erfaringer etter hvert som de blir eldre. Progresjon i opplevelsesarenaene er viktig. Utfordringene må være slik at barna opplever mestring og ikke nederlag. Danning Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Danning skjer i samspill med omgivelsene. Det er en del av sosialiseringsprosessen hvor ban bla. Lærer om sin kulturelle bakgrunn, forskjellige koder og normer vi har på de ulike arenaene i livet. Barnehagen er en viktig arena for dannelsesprosessen i førskolealder. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon, og som foregår hele livet. LIKEVERD OG LIKESTILLING Menneskelig likeverd, likestilling (åndsfrihet og toleranse) er sentrale samfunnsverdier, som skal legges tilgrunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Gutter og jenter skal ha lik mulighet til å bli sett og hørt. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til, og samfunnets forventninger til gutter og jenter Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. Det er av stor betydning at barn får oppleve varme og kjærlighet. I barnegruppa kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre mennesker situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet, toleranse og i utvilklingen av empati. -10-

11 Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. BARNS MEDBESTEMMELSE De voksne skal være lydhøre for hva barna er opptatt av og velge tema ut i fra det. - Voksne skal være lydhøre for barnets ønsker og behov i hverdagen. - Barn skal ha innflytelse på sin egen hverdag og være med i evalueringsarbeidet. - De voksne skal ta seg tid til å finne ut hvorfor et barn sier nei. Barns medvirkning betyr ikke nødvendigvis å gi barn flere valgmuligheter, men om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns intensjon. Barn med nedsatt funksjonsevne Alle barn skal møtes med verdighet. Den enkelte er en selvfølgelig del av barnegruppa. Alle Skal ha tilhørighet til en barnegruppe. Målet med integrering er ikke likhet, men variasjon og respekt for ulikhet som igjen er en forutsetning for demokrati. Barna er i fokus. Barnegruppa endres hvert år. Vi må være i bevegelse for å få til en inkluderende barnehage. RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år -Barna skal bli kjent med språket gjennom sang, høytlesing, samtale og kroppsspråk. Lære dagligdagse begreper Lese bøker og rim og regler. -Bruke kroppsspråk for å gjøre seg forstått, og etter hvert henvende seg verbalt. -Følge enkle instruksjoner -Imitere lyder Barna skal utvikle språket Personalet må skape et språkstimulerende miljø, lek med lyd, sang, rim og regler. Fortelle eventyr. Barna skal bruke språket for å uttrykke følelser og ønsker, til å løse konflikter og til å samhandle med andre. Metode/tiltak: -Lekegrupper -Gi barna opplevelser og erfaringer. - Sang, eventyr, teater, rim og regler -Barna skal få se hvordan vi kan ta vare på det vi forteller ved å skrive det ned. -Bruke språket for å uttrykke følelser, behov og meninger -Kunne fortelle en historie -Kunne skrive navnet sitt - Leke med ord og setninger. - Rime -Fortelle selv og lytte når andre forteller - Fortelle gåte/vits -Lekeskrive / lage border -Klappe rytme i ord -Bli kjent med data som verktøy VOKSENROLLEN Skape et språkstimulerende miljø. Tilpasse språk til barnas alder. Gi barna tid til å uttrykke seg, ikke snakke for dem eller rette barns feil, men gjenta det korrekt i en naturlig sammenheng etterpå. Med de minste barna, må vi være veldig konkrete og snakke om de nære tingene. Vi benevner kroppsdeler, navn på klær, mat, leker, og gjentar og gjentar. Oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme La barna møte symboler som bokstaver og tall i daglige sammenhenger. Skape spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. -11-

12 Etikk, religion og filosofi 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre. Personalet må gi barna rom for samspill. Være gode rollemodeller i lek og hverdagssituasjoner. Barna skal tilegne seg samfunnets normer og verdier. Få kjennskap til kristne høytider. Personalet formidler hvorfor vi feirer jul og påske. Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Personalet må gi anledning til undring, tenking, samtaler og fortellinger om grunnleggende spørsmål. Hjelpe barna i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. Møte barns spørsmål og undring med alvor og respekt. Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider og religioner som er representert i barnegruppa. Personalet må markere andre religiøse, kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. Julevandring og påskevandring i kirken. VOKSENROLLEN Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Bidra til forståelse og toleranse for ulike kulturer. Være seg bevisst den betydningen personalet har som forbilder, og opptre slik at barna får støtte i egen identitet og respekt for hverandre. Kropp, bevegelse og helse 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år Barna skal føle glede over kroppslig mestring ved å være i et godt og stimulerende miljø. -Oppleve ulike sanseinntrykk Smake, lukte, føle -Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile -Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk -Bruke motorikkrom -Krabbe, gå, løpe, hoppe, rulle, danse. Barna skal bruke kroppen på ulike måter. -Personalet skal legge til rette for allsidighet: inspirere barna til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter: gå, hoppe, hinke, rulle, trille ball osv. - Gå i ulendt terreng - Bruke gymsalen på skolen. - Være ute hver dag. Få positiv selvopplevelse gjennom kroppslig mestring -Få gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider Metode\tiltak -Bevegelse i ulendt terreng - Ballek -Smørelunsj med gode bordvaner og sunt kosthold -Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk -Hoppe, balansere, hinke, sykle, åle -Være ute hver dag. Forståelse for hvordan en bruker, og samtidig tar vare på, miljø og natur. -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. - Smørelunsj med gode bordvaner og sunt kosthold -Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk. -Være ute hver dag - Dra på lengre turer. - Aktiviteter på Grantoppen VOKSENROLLEN Organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. Fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagen. Voksenaktivitet sammen med barna i fysisk aktivitet og lek. Antall, rom og form 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år

13 Barna skal erfare plassering og orientering, og utvikle sine evner til lokalisering i barnehagen. Metoder\tiltak -Øve på begrepene STOR, LITEN. -Kunne sortere etter likheter.(putteboks) -Kunne bygge med klosser. -Ha åpne dører mellom avdelingene deler av dagen -Telle 1-3 Barna skal få erfare, utforske og leke med form og mønster. Personalet skal undre seg sammen med barna om ulikheter, likheter, størrelser og form. De skal også bruke språk og begreper i alle typer lek og daglige handlinger med barna. Eks klosselek og plastalina. Barnet skal oppleve glede ved å leke med tall og former Barna skal erfare ulike typer, størrelser og former gjennom å sortere og sammenligne. Metoder\tiltak: -Erfare, utforske og leke med tall, mønstre og former. -Sortere og sammenligne ulike størrelser og former. -Legge puslespill -Konstruksjons,- og byggelek -Telle. Få oversikt over gode og anvendbare matematiske begreper; f.eks firkant, trekant, sirkel). -Romforståelse, plassering og orientering Evne til lokalisering; for eksempel avstand, dybde, retning, plassering. Metoder\tiltak: -Få erfaring med måleredskaper. -Bruke spill m/terninger. -Lære ukedagenes navn. -Sortere etter former, likheter, størrelse og farger. -Lære at et år er inndelt i måneder. VOKSENROLLEN Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede, og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. Undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall. Tilby materiell som gir barna erfaringer innen konstruksjonslek. Nærmiljø og samfunn 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år Barna skal oppleve trygghet og tro på at de kan delta i og påvirke fellesskapet. Personalet må opptre på en slik måte at barna får erfaringer som forteller dem at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Deres handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. Barna skal få erfaringer som gjør at de forstår at alle mennesker uansett alder og forutsetninger har sin plass i barnehagen og bidrar til fellesskapet. Personalet må være gode eksempler på at alle blir hørt og sett. Arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. -Lære navnene på de ulike stedene rundt oss. -Utforske og oppdage nærmiljøet. - Ha en fast turplass i nærmiljøet. Barna skal erfare at gutter og jenter er likeverdige. Personalet må passe på at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet VOKSENROLLEN Følge demokratiske prinsipper i dagliglivet. Utvide barnas forståelse for kulturelle likheter og forskjeller, og jobbe aktivt for et inkluderende miljø som motvirker rasisme og mobbing. -13-

14 Natur, miljø og teknikk 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år Barna skal få oppleve naturen og undring over naturens mangfold. Metoder\tiltak: -Friluftsaktiviteter og utelek i barnehagen. -Være ute i all slags vær. -Få kjennskap til de vanligste norske husdyrene. - Sanseopplevelser i naturen. -Kildesortering Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr og vekster. Barna må også få innsikt i produksjon av matvarer. Metoder\tiltak: - Besøke bondegård - Være med å lage mat på kjøkkenet. - Gå turer utenfor barnehagens område. - Se på og lære om dyr, fisker, fugler, innsekter og planter. - kildesortering. Oppleve naturen og undre seg over naturens mangfold. -Få erfaringer med, og kunnskap om, dyr og vekster og deres gjensidige avhengig-het og betydning for matpro-duksjon. -Få kjennskap til fugler i nærområdet. Tiltak\metode: - Jobbe med sportegn - Se i dyre- og fuglebøker. - Bruke internett til å skaffe informasjon om dyr og fugler. - Fiske og kanoturer. -Kildesortering - Få erfaring med hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet; f.eks. datamaskin og kopimaskin. -Ha forståelse for hvordan, og hvorfor, det er viktig å ta vare på natur, dyr og liknende. -Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Herunder kildesortering. -Lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og snakke om ulike fenomener i den fysiske verden. -Få kjennskap til dyr som lever i våre nærområder. VOKSENROLLEN Inkludere friluftsaktiviteter i barnehagens hverdagsliv. La barna delta i miljøarbeidet, blant annet gjennom kildesortering. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser. Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år 2-3 år 3-4 år 5-6 år Oppleve glede ved musikk, rytme og bevegelse -Enkle regler, sanger med bevegelser til, danse fritt til musikk. -Oppleve et mangfold av muligheter for sansing: Taktil sans: føle med hender (og kropp) og prøve å forme ulike materialer: modellerkitt, sand, deig, vann, maling m.m. Auditiv sans: høre på ulike typer sanger og musikk Visuell sans: oppleve farger og mestre tegning\maling selv. Oppleve naturen. Kinetisk sans: Veldig Barna må få utvikle sine evner til å bearbeide og sette ord på inntrykk og kunne gi varierte uttrykk gjennom rollelek, forming og drama. - Personalet må være lyttende og oppmerksom i forhold til barns kulturelle uttrykk. - Legge til rette for samtaler, dramatisering og formingsaktiviteter Utvikle elementær kunnskap om virkemidler og teknikk. - Lære farger -Male med ulike typer maling og ulike typer redskaper - Tove ull - Tegne - Forme modellekitt med hender og ulike redskaper - Forme med bøtte og spade i sandkassen. -Utvide sangrepetoar Norske barnesanger Sanger fra andre land Ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede (sang, dans, drama, musikk, forming) -Lage egne historier/eventyr -Lage utstilling/fremføring av eget produkt (sang, dans, drama, musikk, forming) -Bli kjent med kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet

15 viktig for de minste å føle med hele seg og gjøre selv. VOKSENROLLEN Sørge for at barna daglig har tilgang til variert materiale og verktøy for skapende virksomhet. Motivere barna til å uttrykke seg, og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer. Sørge for at barna opplever kunst- og kulturuttrykk (for eksempel teater, kino, museum, kunstutstilling), HELSE OG ERNÆRING Da vårt satsningsområde er natur og uteliv synes vi det i den sammenheng er naturlig å flette inn helse og ernæring. I 2007 deltok vi i pilotprosjektet sjømat i barnehagen. Arbeidet med prosjektet inngikk som en del av Fylkesmannens oppfølging av handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Mål å stimulere til sunnere kosthold og spesielt økt bruk av sjømat. FORELDRESAMARBEID Barnehagen har et tett samarbeid med barnets hjem. Besøksdag: Før barnet begynner i barnehagen har vi besøksdag for alle nye barn. Her leveres ut info skriv, tillatelses skjema til foreldrene. Foreldrene får anledning til å snakke om sine tanker, ønsker og forventninger til bhg. Oppstartssamtale: I løpet av tilvenningsperioden i barnehagen har ped.leder på avdelingen en oppstarts samtale med foreldrene. Viktig at vi får info om barnet som nå skal begynne hos oss. Temaer vi er innom da er: barnets interesser, foreldrenes ønsker/ forventninger til barnehagen, familieforhold, mat og søvnbehov hos barnet. Det daglige samarbeidet: Den daglige kontakten med foreldrene er viktig. Når barnet kommer om morgenen blir barnet møtt av en kjent voksen person. Når barnet blir hentet om ettermiddagen skal foreldrene få en ett lite innblikk i hvordan deres barn har hatt det i dag. Info. Utveksling mellom hjem og barnehage: Den daglige kontakten med foreldrene er viktig. Når barnet kommer om morgenen blir barnet møtt av en kjent voksen person. Når barnet blir hentet om ettermiddagen skal foreldrene få en ett lite innblikk i hvordan deres barn har hatt det i dag. Det vil være tilbud om 2 foreldresamtaler og 2 foreldremøter pr. år. Et av disse foreldremøtene er viet kompetansehevingsprogrammet, der dere som foreldre får innblikk i det barnehagen jobber med. -15-

16 DOKUMENTASJON Dokumentasjon skal være en synlig gjøring av det pedagogiske arbeidet og av barnas hverdag i barnehagen. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for refleksjon og vurdering rundt arbeidet. Dokumentasjonen vil skje i form av barnas egen perm. Der er det bilder, praksisfortellinger og dokumentasjon fra de aldersinndelte gruppene. I tillegg henger det også plakat i garderoben til informasjon og dokumentasjon. EVALUERING Internt i barnehagen vil det evalueres, dokumenteres, vurderes og reflekteres på ulike måter: - Daglige samtaler personalet i mellom - ukentlige avdelingsmøter - månedlige personalmøter - på planleggingsdager Hva skal evalueres? Den enkelte barns trivsel og utvikling og barnegruppas fungering. Halvårsplanene til avdelingene og gruppene skal evalueres skriftlig. Barnehagens evalueringsplan: Januar: Evaluere halvårsplanen og lage ny halvårsplan som varer frem til Sommeren, evaluere gruppene April: Mai: Juni Brukerundersøkelse Evaluere årsplan halvårsplan og gruppene. Su godkjenner årsplan September Evaluere oppstarten nye barn. -16-

17 KOMPETANSEHEVINGSPROGRAMMET Rufus barnehage er med på kompetansehevingsprogrammet som Haugesund kommune arrangerer for barnehagene i Haugesund. Vi vil gjennom dette prosjektet få et felles kompetanseløft og et verktøy vi kan bruke i arbeidet i barnehagen. Programmet går over 3 år. Arbeidsgruppen består av: Tine Horneland, Beate Engeseth, Torunn Dahlstrøm og Owe Myklebust. Gjennom dette programmet vil vi styrke vår kompetanse innen områdene: -barn med adferdsvansker -Observasjon lek, samspill -Barnehage / hjem- samarbeid -Kartlegging I tillegg til lek og lekens plass i barnehagen jfr. Det vi har skrevet om leken tidligere i årsplanen. Jobber vi i år videre med: -Gode beskjeder -Oppmerksomhets signal -Ros og oppmuntring OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. I Rufus har vi førskolegruppe for de eldste barna i barnehagen. Der jobber vi med skoleforberedende aktiviteter som: Skriftspråkstimulering for eksempel rim, regler og språk leker Rette barnas oppmerksomhet mot skrift språket. La barna få utforske bokstaver på egen hånd gjennom ulike materiell og høytlesning for barnet. Førskolegruppa jobber også med tall og mengder. Det å kunne vente på tur, ta kontakt med andre på en positiv måte. Motoriske ferdigheter er viktig å ha inne før skolestart derfor jobber vi med ball leker og tur i skog og mark. Haugesund kommune har i 2009 godkjent en plan for overgang barnehage og skole. Andre ting vi gjør er: Vi besøker den skolen barnet skal begynne på. Overføringsmøter med skolen der det er behov. -17-

18 BARNEHAGENS TRADISJONER Oktober: Barnehagens solidaritetsaksjon November: Vrimledager. Her lager barna hemmeligheter til jul. Desember: Lucia feiring og nissefest Januar: Beachparty Februar: Karneval Mars/ april: Påskefrokost Mai: Blå russ og 17. mai feiring Juni: overnatting med førskolebarna i barnehagen med og sommerfest. -18-

19

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer