Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!"

Transkript

1

2 Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september Barnehagen har i dag seks avdelinger hvorav to er for barn under tre år, to avdelinger fra to til fire år og to avdelinger fra fire år til skolestart. Barnehagen er bygget med tanke på lyddempende tiltak, frisk luft og mye lys. Høsten 2014 er det 32 personer, med lærlinger, som jobber i barnehagen. Vi er stolte av barnehagen vår og den gode utviklingen den har hatt i de årene vi har eksistert. Personalet jobber for at barnehagen skal ha et trygt og lærerikt miljø. De utfordringer og endringer vi til enhver tid møter i samfunnet, gjør at barnehagen må følge med i utviklingen og konvertere gamle verdier med ny kunnskap. Det er påvirkning som skaper endring og derfor er vi avhengige av konstruktive tilbakemeldinger fra dere foreldre. Med et godt foreldresamarbeid og faglig kompetanse opprettholder vi et optimalt tilbud for barna. Velkommen til et nytt år med pedagogisk grunnsyn, rammeplan med 7 fagområder, rommet som den tredje pedagog, lek og læring!!! Thomas Lorentzen Daglig leder Pedagogisk virksomhet Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Styringsdokumenter for barnehagen Barnehageloven Rammeplanen Årsplanen Vedtekter for barnehagen Vedtekter for Andelslaget Disse er å finne på vår nettside Postadresse: Hunsrødgrenda 1, 3241 Sandefjord, Åpningstider: Fastsatt fra til NB: Oppholdstid for barn i barnehagen er maks 9 timer (barnehagens vedtekter).

3 Kort om de organer der eiere og foreldre er representert: Generalforsamling: Består av alle andelseiere og er andelslagets øverste organ. Generalforsamlingen har ordinært møte en gang i året. Styret: Fire til seks personer valgt i Generalforsamling. Styret har som oppgave å ivareta barnehagens drift gjennom året. Styret har møte ca. en gang i mnd. Representanter som velges inn i styret sitter i to år. Samarbeidsutvalget (SU): Et organ der foreldre, eiere og personale er likt representert. SU skal ivareta barnehagens indre liv (beskrevet i vedtektene). Møter etter behov. Representanter som velges inn i SU sitter i et år. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrekontakter: Et bindeledd mellom foreldre og avdelingen. Kontaktene hjelper til i barnehagens arrangementer. Foreldreråd: Alle foreldre tilhører barnehagens foreldreråd.

4 Foreldresamarbeid Samarbeidet mellom foreldre/foresatte og barnehagen er fundamentet i vårt arbeid i barnehagen. Da dere kjenner barnet deres best, blir dette samarbeidet en forutsetning for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på barnas erfaringer og livsvilkår. Samarbeidet kan deles i to; formelt og uformelt samarbeid. Den formelle delen består av et foreldremøte og to foreldresamtaler. Den uformelle delen av samarbeidet er den daglige kontakten mellom foreldre/foresatte og personalet i barnehagen. Ved bringe- og hentesituasjonen er det viktig at dere gir beskjeder og informasjon om barnet til en av de ansatte. Barnehagen, sett med våre øyne, er et supplement til dere foreldre i oppdragerrollen. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger om hva dere ønsker og forventer av oss! Foreldresamtaler Disse er ment som samarbeidssamtaler mellom barnets foreldre/foresatte og personalet. Alle blir tilbudt to samtaler i løpet av året. Samtalen på høsten er obligatorisk for alle barna i barnehagen. Samtalen på våren er kun obligatorisk for skolestarterne. Dette fordi vi ønsker at barna skal få til en så myk overgang til skolen som mulig. Er det ønske om flere samtaler, avtales dette med avdelingslederen. Dugnad Foresatte som benytter barnehageplass, plikter å delta på inntil 4 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Dersom barnehagens oppsatte tidspunkt ikke passer, avtales alternativt tidspunkt, eller oppgaver. Foreldrerepresentanter Hver avdeling velger 2 foreldrerepresentanter (til sammen 12). To av disse skal ivareta foreldrenes behov i barnehagens SU (se organisasjonskart). Representantene velges for ett år av gangen. Foreldrerepresentantene fungerer som et bindeledd for foreldre/barnehage i de sakene som dette er naturlig. Foreldremøter Det holdes ett foreldremøte på høsten. Her vil dere få informasjon, mulighet til å bli kjent med de andre foreldrene og forhåpentligvis vil det bli diskusjoner og idé-utvekslinger. Foreldresammenkomster Vi tenker her på sammenkomster mellom barna, deres familie og personalet. Noen eks. på dette er markering av Lucia, juletrefest (i regi av SU), sommerfest med mer. Barn og ferie Vi minner om at alle barna skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret fra til (ikke i løpet av et kalenderår). Dette står nærmere beskrevet i barnehagens vedtekter. NB! Skolestarterne må ta ut fire uker før da dette er siste dag i barnehagen.

5 Personalsamarbeid Arenaer for personalsamarbeid Innhold Tidspunkt Avdelingsledermøte Deltakere: Daglig leder, veileder og avdelingsledere Avdelingsmøter Deltakere: Alle på avdelingen Informasjon. Korte drøftinger/ evaluering av barnehagens hverdag. Pedagogiske diskusjoner. Praktisk informasjon. Evaluere avdelingens daglige arbeid og aktiviteter (skjema). Planlegging / detaljplanlegging. En gang hver uke. En gang hver 14. dag. Personalmøte Deltakere: Alle i personalet Felles ledermøte; Hunsrød / Fevang Deltakere: Pedagoger Medarbeidersamtaler Planleggingsdager Deltakere: Alle i personalet Felles informasjon. Foredrag. Kompetanseheving. Avdelingsvis planlegging/evaluering. Pedagogiske diskusjoner. Faglige diskusjoner. Faglig utvikling. Faglig koordinering. Evaluering på eget arbeid og mulighet til å endre arbeidsmetode. Kompetanseheving. Felles og avdelingsvis. Planlegging / evaluering av barnehagens aktiviteter. Faglig utvikling. Kurs i førstehjelp (en gang i året). Fire til seks ganger i året. En gang pr. fjerde til sjette uke. En gang i året. Fem i året. Planleggingsdager er merket av i årsplanen. Forbehold om endringer Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte, og et bindeledd mellom barnehage og foreldre/samfunn. Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av et barnehageår. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendig i forhold til barnegruppe, personale, organisering og innhold i planen.

6 Personalsammensetning pr. 1. august 2014 Thomas Lorentzen Daglig leder 100 % Olsestua Beate W. Bransdal Pedagogisk leder 100 % Stian Homanberg Assistent 100 % Marianne Lund Assistent 80 % Anne E.L Johannessen Assistent 20 % Kaja Hillestad Lærling 100 % Revabakken Mary Næss-Arntsberg Pedagogisk leder 80 % Elisabeth Skalleberg Pedagogisk leder 20 % Nga Tuyet Vu Thi Fagarbeider 100 % Kathe Hvarnes Nilsen Assistent 100 % Solbakken Jane Gloppe Hvaal Pedagogisk leder 60 % Trine-Merethe Bjanger Førskolelærer 100% *Vikar Førskolelærer 60% Merete F. Havenstrøm Fagarbeider 80 % Grete Beate Torgersen Assistent 100 % Nadja Kristensen Lærling 100 % *Tonje Løvaas Olaussen vil i en periode fremover vikariere på Solbakken (førskolelærer). Bjørnemyra Bente Nagel Pedagogisk leder 100 % Maria E. Johannessen Førskolelærer 100 % Lene Krømke Kristiansen Fagarbeider 100 % Ann Kristin Christensen Assistent 100 % Kråkefoss Anne-Elise Hunskaar-Nilsen Pedagogisk leder 100 % Anette Stenberg Fagarbeider 100 % Jens Heian Assistent 100 % Martine Christiansen Lærling 100 % Haugtuft Bente Andersson Pedagogisk leder 100 % Cathrine Frugaard Assistent 100 % Beate Orerød Isaksen Assistent 100 % Tommy Eikvang Mørk Lærling 100 % Lis Merete Syvertsen Pedagogisk veileder 100 % Heidi Granerød Lea Kontormedarbeider 100 % Elisabeth Skalleberg Støttepedagog 60 % Kristine Nilsen Støttepedagog 100 % Betsy Spangelo Kjøkkenmedarbeider 50 % Marianne Mackinnon går ut i svangerskapspermisjon i november

7 Barnehagens samarbeidspartnere I barnehagens hverdag har vi forskjellige samarbeidspartnere som vi har kontakt med. Enten det er for å hente inn tjenester, søke råd eller benytte kompetansen direkte i barnehagen. Skole- og Barnehagekontoret: Utøver tilsyn av alle barnehager og bidrar til kompetanseheving av barnehagepersonell. PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste Barnehagen henviser, i samarbeid med foreldre, barn som har behov for å bli styrket på enkelte områder. PPT tester, veileder og tilrettelegger trening for barnet i barnehagen. Bupa: Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avdeling Bupa tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå. Glenne: Glenne regionale senter for autisme Er organisert i Psykiatrien i Vestfold HF og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret. Helsestasjon/ Kommunelegen: Vi forholder oss til helsesøster når det gjelder barn og sykdom/hygiene. I tvilstilfeller eller ved spesielle avklaringer kontakter vi kommunelegen. Barnevernstjenesten: Forebyggende barnevern og eventuelt tiltak i forhold til enkeltbarn. Vestfold Fylkeskommune: (Yrkesopplæringsnemnda) Barnehagen er godkjent som opplæringsbedrift for lærling/lærekandidat. I samarbeid med opplærings-kontoret har vi en til fire lærlinger i året. Ungdomsskole/ Videregående skole: Elever som trenger perioder med kortere utplassering som eksempelvis arbeidsuke. Høgskolen Buskerud/Vestfold (HBV): Barnehagen er partnerbarnehage med HBV. Dette betyr at vi har studenter i praksisperioder. Studentene skal være tilknyttet barnehagen gjennom hele året. Våre praksislærere får tilbud om kurs/foredrag gjennom HBV. Å være knyttet til et fagmiljø, gjør det lettere og holde barnehagen faglig oppdatert. Gjennom praksisperioden skal studentene bli fortrolige med yrkesutøvelsen og få erfaringer med de arbeidsområdene som møter dem i yrket. Praksis skal også inspirere til refleksjoner over yrkesutøvelsen. Grunnskolen: Vi samarbeider med grunnskolen i forhold til sammenhengen mellom barnehage/skole. Vi har mest samarbeid med Fevang barneskole, da Hunsrød og Fevang tilhører denne skolekretsen. Helse og oppvekst (Sandefjord kommune): Samarbeid i forhold til fysioterapi/ergoterapi. Sykehuset i Vestfold (Solvang habiliteringssenter)

8 Pedagogisk grunnsyn «Barn er unike, selvstendige og tenkende individer med ulike behov. De er nysgjerrige, kreative og tar til seg læring med hele seg». Barn er individuelle og har ulike meninger, erfaringer og kan ta egne valg. De har forskjellige utgangspunkt fra kultur og miljø. I møte med barnet må dette sees i sammenheng med alder, fysiske og kognitive forutsetninger. Barnets trang for nysgjerrighet, spontanitet og kreativitet til å utforske med hele seg, er en del av den indre motivasjon for læring og mestring. Barnet lærer gjennom å bruke kroppen og sansene, både individuelt og i samhandling med andre. Pedagogisk grunnsyn: Pedagogisk grunnsyn er de verdier og holdninger som ligger til grunn for alt vi foretar oss i barnehagen. Dette gjenspeiles i vårt daglige arbeid, og i måten vi forholder oss til barna på. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Med ny kunnskap vil grunnsynet være i utvikling.

9 Rammeplanens 7 fagområder Rammeplanen har som formål å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Livslang læring Barnehage og skole er en del av utdanningssystemet og har stor innvirkning på barns grunnleggende holdninger til læring. Barnehage og skole blir viktige læringsarenaer i den livslange læringsprosessen og derfor er et tett samarbeid nødvendig mellom virksomhetene. Flere av fagområdene vil i mange tilfeller være representert samtidig gjennom barnehagens hverdag. Arbeidet med fagområdene skal ta hensyn til alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Rammeplanen kan lastes ned i sin helhet på vår nettside

10 Rammeplanens 7 fagområder Fagområder I Rammeplanen står det: I barnehagen hos oss betyr dette (Tilpasses barnas alder): Kommunikasjon Språk Tekst Kropp Bevegelse Helse Kunst Kultur Kreativitet - Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. - Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. - Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. - Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, ved samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. - Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. - Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. - Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. - Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. - Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. - Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer, og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. - Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. - Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. - Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjoner over kultur, kunst og estetikk. - Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. - Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. - Utvikler sine evner til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. - Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. - Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. - Lytte til høytlesing. - Ha bøker fremme og tilgjengelig. - Samlingsstunder i hverdagen hvor vi samtaler om ulike temaer/hva barna er opptatt av. - Bli kjent med eventyr, sanger, rim og regler/lage nye eventyr. - Dramatisering. - Tilrettelegge for rollelek. - Bruk av språkposer til sanger og samtaler/temaer. - Visualisering og gjenfortelling gjennom bilder. - Lek med språket. - Klappe stavelsene i ord og navn. - Øve på å skrive navnet og hvor gammel man er (spesielt skolestartergruppa.) - Skolerelaterte oppgaver. - Samtaler, der personalet er lyttende til barna og bevisst bruker språk og kroppsspråk. - Bruke språket aktivt i dagligdagse gjøremål (eks. måltid, garderobe, osv.) - Dra på tur til steder der det er mulighet for grovmotoriske utfordringer i naturen, i ulikt vær og hele året. - Legge til rette for aktiviteter som hinderløype, natursti og klatring. - Bruke gymsalen (Fevang) hvor ulike aktiviteter kan utføres. - Tilgang til finmotoriske aktiviteter som perler, tegning, klipping, konstruksjonslek og smøre brødskiva selv. - Servere sunn og variert mat. Melk/vann og frukt hver dag. - Samlingsstunder og samtaler der barna får kunnskap om kroppen, samt kosthold og likeverd mellom mennesker. - Sansemotoriske aktiviteter - La barna få utfolde seg i forskjellige aktiviteter innenfor de estetiske fag (musikk, forming og drama). Dette gjennomføres ved styrte og spontane aktiviteter. - Tilgang til ulike typer materialer som stimulerer til aktiviteter som rollelek, maling og tegning, sang og musikk. - Barna får møte lokale kunstnere- /besøke museer der de får oppleve kunstformer og historie. - Møte med et bilde / skulptur - God dokumentasjon av barnas kunstverk/skaperglede. Eks. utstillinger der både prosessen og produktet blir vist frem.

11 Fagområder I Rammeplanen står det: I barnehagen hos oss betyr dette: Natur Miljø Teknikk: (tekniske leker / ny og gammel teknologi) Etikk Religion Filosofi: (Undring/ettertanke) Nærmiljø Samfunn Antall Rom: (barnets oppfatning av lengde, størrelse og volum) Form - Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. - Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. - Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. - Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. - Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagen. - Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning til ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. - Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. - Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. - Får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen. - Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. - Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. - Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. - Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. - Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. - Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. - Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. - Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. - Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. - Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. - Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. - Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. - Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. - Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. - Turer i skog og mark der barna opplever aktiv læring i det reelle miljø. - Læring gjennom oppslagsverk, de voksnes kunnskap og barns undring. - Få kjennskap til fugler, insekter, dyr, trær og blomster. - Følge årstidene i naturen. - Samle materialer i naturen til formingsaktivitet. - Bevissthet rundt at vi tar med vår egen søppel. - Ha temaer med lyd, lys, luft og vann. Gjøre små eksperimenter. - Få kjennskap til verdensrommet, planeter og solsystemet. - Utforske hvordan små tekniske hjelpemidler fungerer. Eks. klokker, kjøkkenmaskiner, støvsugere osv. - Markere høytidene jul og påske og få kjennskap til dem - Kirkebesøk til jul og påske. - Markering av/bli kjent med FN, og de ulike nasjonene vi har i barnehagen. - Vi markerer FN ved å støtte barnehjemmet "My home" i Sierra Leone. - Bruke samtaler /samlinger hvor vi undrer oss sammen. - Legge til rette for opplevelser, ettertanke og samtaler i hverdagen rundt grunnleggende normer og verdier - Refleksjoner rundt vennskap og fokus på å være gode med hverandre. - Barns medvirkning i hverdagen. Være med på ulike gjøremål (dekke bord, rydde, plante osv.) og delta i planlegging av temaer (hva de er opptatt av) - Bevissthet fra oss voksne at gutter og jenter kan utføre de samme oppgavene i hverdagen vår. - Bli kjent med den norske kulturarven (kulturminner og historier). - Bli kjent i nærmiljøet ved å gå tur, besøke det vi har av gårder og bedrifter. - Bli kjent med den samiske kulturen og markere samenes dag. - Lese bøker/bruke internett for å få kunnskap om andre kulturer. - Samarbeid med skolen. - Ulike typer lekemateriell tilgjengelig for sortering og telling. - Systematikk i lekene hvor barna tilegner seg erfaring med sortering, klassifisering når de rydder. - Bruke eventyr som innfallsvinkel til matematikk. - Legge til rette for formingsaktiviteter som papirbretting, perle mønster, osv. - Lage mat/bake måle og veie. - Bevisstgjøring av matematiske begreper gjennom hverdagslige situasjoner. Eks. dele brødskiven i to, telle antall barn, osv - Skolerelaterte oppgaver. - Konstruksjonslek

12 Barns medvirkning Barn har rett til medvirkning i egen hverdag. Dette sees ut fra alder og modenhet, og barnas meninger skal vektlegges. For oss handler barns medvirkning blant annet om vårt syn på barn og kommunikasjon mellom barn og voksne. Det er viktig at vi voksne er bevisst på hvordan vi lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk/ talespråk. Vi skal tolke de signalene og uttrykkene som barna gir. Dette krever stor oppmerksomhet, tid og rom. Vi vil fange barnas interesser og gripe muligheten til tema arbeid, hvor voksne legger til rette for barnas kreative utfoldelse og utforskertrang. Vurdering Vurdering ligger til grunn for videre planlegging og utvikling i barnehagen. Gjennom den får vi større forståelse og grunnlag for det fremtidige arbeidet. Dette er fundamentet for vårt arbeid med hensyn til enkeltbarn, grupper og aktiviteter. Barn, personale og foreldre er delaktige i vurderingsarbeidet som foregår hele året via ulike metoder. Personalet vurderer fortløpende sitt arbeid, både i avdelingsmøter, personalmøter og ofte spontant og uformelt i daglige situasjoner. Dette bidrar til refleksjon over egen handling, og fører til forbedring og utvikling av barnehagens tilbud. Foreldres medvirkning Som en del av barnehagehverdagen, har dere som foreldre/ foresatte medvirkningsmulighet på det pedagogiske innholdet. Gjennom ulike arenaer som den uformelle og muntlige kommunikasjonen, det årlige foreldremøtet og deltakelse i SU (samarbeidsutvalget), kan dere komme med innspill til barnas hverdag. Den muntlige informasjonen mellom dere foreldre/ foresatte og personalet, er et viktig redskap for at barnas hverdag skal bli godt ivaretatt.

13 Danning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum). Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. (Utdrag fra rammeplanen). Lek I barnehagen har barna en lovfestet rett til å leke: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Personalet i barnehagen har et ansvar for å legge til rette for best mulig lekemuligheter for barna. Dette gjelder inne og utearealene som skal innby til variert og god lek, samt å organisere dagen slik at barna skal få ro til å fordype seg i leken. Lek krever konsentrasjon! Vi deler blant annet barna i mindre grupper. Dette gjør at barna kan erfare andre relasjoner og lekegrupper enn de ellers gjør med hele avdelingen. Leken har mange uttrykksformer, som fører til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklige og kulturelle ulikheter. Å delta i lek og få venner fremmer barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Læring I barnehagen lærer barn seg hvordan de skal forholde seg til andre mennesker og omverden. Det er mange normer og regler, og allerede fra første stund i barnehagen begynner barna å tilegne seg kunnskap. Personalet i barnehagen er rollemodeller, og må gå foran å vise gode normer og verdier. Vår rolle er å vise interesse, lytte, være engasjerende, motiverende og anerkjennende ovenfor barna. Både i uformelle og i planlagte formelle aktiviteter. Det legges til rette for at barna skal få en best mulig læringsarena tilpasset sitt nivå, samt at det er viktig å være undrende voksne i samhandling med barna. Vi må sørge for at barna er medvirkende i planlegging og gjennomføring, og at barnas interesse legger føring for det faglige arbeidet. Omsorg Omsorg og trygghet skal prege alle situasjoner i hverdagen, og det skal komme til uttrykk når barna leker og lærer. Ved at barn opplever omsorg i hverdagen, dannes grunnlaget for deres utvikling av empati, respekt, toleranse og forutsetning for å lære. I møte med barnet har personalet et spesielt ansvar når det gjelder omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. (Utdrag fra rammeplanen)

14 ROMMET SOM DEN 3. PEDAGOG I barnehagen er vi opptatt av de fysiske rommene våre og bruken av dem. Bak innredningen ligger det alltid en pedagogisk tanke. Barnegruppen og deres forutsetninger danner grunnlaget for hvorfor vi foretar de valgene vi gjør. Det kan veksle mellom rom som innbyr til fysisk utfoldelse, til rom som stimulerer roligere aktiviteter. Barna vil da øke kompetansen, finne løsninger og få ny kunnskap. Hvordan leker og materiell presenteres for barna, og hva som er av dokumentasjon på veggene våre vil gjenspeile aktivitetene som vi arbeider med. Det skal være tilgjengelig leker, bøker og annet materiell i barnehøyde. Da vi har ulike temaer gjennom året, vil det endre seg i tråd med den prosessen vi er i og barnas medvirkning. Den pedagogiske dokumentasjonen skal illustrere det enkelte barn erfarer, opplever og mestrer. Pedagogisk dokumentasjon er noe vi har fokus på, og rommet vil bære preg av det barna er opptatt av her og nå og aktivitetene vi gjør. Når blir dokumentasjonen pedagogisk dokumentasjon? Når dokumentasjonen løftes frem og blir gjort til gjenstand for dialog og refleksjon omkring barns læringsprosesser. Når dokumentasjonen gjøres til gjenstand for dialog og refleksjon i personalgruppa og i barnegruppa. Når man aktivt bruker dokumentasjonen som samles til å videreutvikle den pedagogiske prosessen. Ref. Ann-Hege Lorvik Waterhouse Personalet har et ansvar for å skape progresjon i det enkelte barns læringserfaring, i henhold til rammeplanens syv fagområder, slik at barnet alltid har noe å strekke seg etter. Det vil gjennom året være synlig hva avdelingen jobber med i de forskjellige temaperiodene.

15 Olsestua: Olsestua var en husmannsplass under Bjørnum gård. Det er i dag bare tufter igjen å se av husmannsplassen som ligger mellom Kråkefoss og Bjørnum. Navnet Olsestua har antakelig kommet av at noen ved navnet Olsen enten bodde eller hadde sterk tilknytning til husmannsplassen. Haugtuft: Der hvor bar nehagen ligger, lå smia til Hans Martin Hansen. Historien som har gått i generasjoner forteller om Haugefolket. Det var små folk som beboerne i området så danse på tuftene i måneskinnet om natten. Derav navnet Haugtuft. Revabakken: Revabakken er en del av stien fr a Hjer tås til Geirastadir (tidligere turisthytte i Kodal). Delen av stien kalt Revabakken, går igjennom bøkeskog. Navnet Revabakken er naturlig, da det i området er mange revehi (mange gamle og noen nye). Kråkefoss: Bosted som ligger på gr ensa til Stokke. Det er restaurert og fremdeles bebodd. Det går en sti fra Kråkefoss til Fevang (forbi Olsestua). Denne stien ble kalt Simens Geitesti. Solbakken: Solbakken var en gammel landhandel. Denne holdt dørene åpne til ca. 70-tallet. Huset står ennå ved innkjøringen til Hunsrødfeltet ved Raveien. Bjørnemyra: Bjør nemyr a ligger under Bjør num går d. Før hadde Bjørnemyra vannspeil, som ofte om vinteren ble brukt til å gå på skøyter. Ettersom årene har gått har Bjørnemyra mistet vannspeilet og blitt en tradisjonell myr. Myra har en bekk (Bjørnumbekken) som renner nedenfor Bjørnum gård og videre til den renner ut i Goksjø.

16 august 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE NB! Planleggingsdag Bhg stengt hele dagen UKE 35 UKE 34 UKE 32

17 Nytt barnehageår. Hva skjer egentlig i en tilvenningsperiode? Tilvenning August er starten på et nytt barnehageår, og vi ønsker både nye barn og dere som har hatt ferie velkommen. For dere som er nye tar vi kontakt før oppstart gjennom brev, eventuelt telefon. Her får du informasjon om blant annet dato for oppstart og hvem som jobber på avdelingen. Foreldre/foresatte bør beregne minimum tre dager for tilvenning i barnehagen. Den første dagen i barnehagen, blir dere møtt av en kontaktperson som følger dere tett i oppstarten. En tilvenning kan for noen barn gå raskt, mens andre trenger mer tid. Vi vil sammen med dere, foreldre/foresatte, tilpasse den første tiden i barnehagen til det beste for barnet! Trygghet og vennskap I vår barnehage blir det lagt stor vekt på trygghet for det enkelte barn. Vi voksne i barnehagen skal være tilstede for barna. Det er viktig med et fang, enten det er på stor eller liten avdeling. Vi skal være imøtekommende med foresatte vise interesse for både barn og voksne slik at de føler seg velkommen i barnehagen vår. Den daglige dialogen ved levering og henting er et viktig redskap for å oppnå tillitt til foresatte. Si hei og ha-det når barn og foresatte kommer og går hjem. Vi må respektere at barn kommer fra ulike miljøer og har dermed ulike behov. Vi voksne må tilrettelegge slik at de nye barna integreres i den eksisterende barnegruppa. Vi ser også frem til å treffe de som kommer tilbake fra ferie. Alle barna i barnehagen får sin faste plass i garderoben med navn, bilde og faste plasser ved matbordet. Barna skal finne sin plass i barnegruppa, små lekegrupper blir dannet slik at det blir enklere å bli kjent. Barnehagen har bli-kjent samlinger med sanger og navneopprop. Når barna oppnår trygghet, viser de alle sine sider, alt fra gråt til latter. Det å ha noen å leke med skaper vennskap og glede.

18 september 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE Barnehagens bursdag (14 år ) 6 7 UKE 37 8 Tema: Frukt og grønnsaker UKE Foreldremøte Hunsrød 18 Foreldremøte Fevang UKE Fotografering Fevang 23 Fotografering Hunsrød Grønnsakssuppe UKE Skolens høstferieuke 30

19 Skolestartergruppa Det siste året barnet går i barnehagen, vil det være del av en gruppe som jobber særskilt med skoleforberedende aktiviteter. Dette innebærer at vi jobber litt ekstra med fagområdene «kommunikasjon, språk og tekst» og «antall, rom og form». Barna skal bli kjent med bokstaver og at bokstaver kan settes sammen til ord. Et mål vil være at alle kan skrive navnet sitt før skolestart. Barna skal også bli kjent med tall, mengde, størrelse og form. Vi vil også ha fokus på finmotoriske ferdigheter. Konsentrasjon, selvstendighet og selvregulering er viktige ferdigheter å ha på plass før skolestart. Barnehagen er den første delen i barnets utdanningsløp, og kompetansen barnet har tilegnet seg i barnehagen vil ha stor betydning for barnets trivsel og læring i skolen. Det er viktig at barnet kan kle av og på seg selv, smøre sin egen mat, og at de kan mestre toalettbesøk og kjenner til rutiner når det gjelder personlig hygiene. Det er også viktig at barna lærer seg å vente på tur, at de kan sitte rolig i lengre perioder, klare å motta en beskjed og lære seg å be om ordet uten å avbryte/snakke i munnen på andre. Barnehagen og skolen, samarbeider gjennom hele året for å sikre at overgangen blir god for hvert enkelt barn. Skolestartergruppa avslutter året med overnatting i barnehagen. Nærmere informasjon om aktiviteter kommer i et eget infoskriv. Tema frukt og grønnsaker Vi skal gi barna kunnskap om frukt og grønnsaker, og sette fokus på at det er sunt og smaker godt. Dette gjør vi ved å fortelle og vise hvordan disse blir dyrket. Vi ser på, kjenner på og smaker på diverse frukt og grønnsaker. Vi gir også barna erfaringer med hva vi kan lage av frukt og grønnsaker. Temaet blir avsluttet ved at barna og personalet lager grønnsakssuppe som serveres til foreldre/foresatte. Bursdagsfeiring I barnehagen feirer vi barnas bursdag ved å lage en bursdagskrone til barnet. Vi har samling (hvor barnet er i fokus) synger bursdagssangen, markerer antall år barnet er og går i bursdagstog inn til de andre avdelingene (bursdags-tog gjelder ikke småbarnsavdelingene). Vi avslutter feiringen med å servere noe enkelt som barnet har hatt med hjemmefra. NB! Bursdagsinvitasjoner til selskap hjemme, må leveres privat og ikke via barnehagen.

20 oktober 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE 42 UKE 41 UKE Tema: FN-dagen UKE Markering av FN-dagen 24 FN-dagen UKE NB! Planleggingsdag Bhg stengt hele dagen

21 Markering av FN-dagen I år markerer vi FN-dagen ved å støtte MY HOME i Sierra Leone. My Home er et lite barnehjem i Freetown i Sierra Leone. Det ble startet sommeren Det startet med et hjem for 10 foreldreløse barn, i landet som da var det aller fattigste landet i hele verden. My Home har vokst sakte men sikkert siden da. Det er nå 16 barn på barnehjemmet, som ivaretas av 4 godt kompetente voksne, som bor der sammen med barna. Initiativtagere til dette prosjektet er Petal Anne og Leif Arild Jensen fra Sandefjord. I forbindelse med FN-dagen tar vi for oss de ulike nasjonene vi har i barnehagen og ser på likheter og forskjeller i disse kulturene. Hver avdeling lager egne produkter, som et bidrag til å få inn penger til barnehjemmet. Skolestarterne har en liten kafeteria hvor de selger litt mat og drikke. Det blir satt ut bøsser, hvor hver enkelt kan bidra med den summen de ønsker. Alle pengene vi får inn, blir sendt i sin helhet til My Home.

22 november 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SIKKERHETSUKA I sikkerhetsuka går vi gjennom rutinene som står i internkontrollen. Dvs. brannforebyggende tiltak, brannøvelser, sjekklister i forhold til barnas sikkerhet utendørs/innendørs etc. 1 2 UKE 45 3 Sikkerhetsuke Brannøvelse Brannøvelse Farsdag UKE 47 UKE 48 UKE Tema: Jul søndag i advent

23 Førjulstiden i Hunsrød-Fevang barnehage Vi ønsker at førjulstiden skal være en hyggelig og rolig tid for barna. Avdelingen har sine tradisjoner som f.eks. julekalender, juleverksted og julebakst. Vi har noen felles tradisjoner vi ønsker å holde på: Adventsstund: Her vil bar na få vite litt om hvor for vi feirer jul. Vi tenner lys, synger julesanger og leser julebøker. Julebord: Vi pynter oss og spiser julemiddag. Lucia: Er et arrangement for barn og foreldre. Alle barna må være i barnehagen kl Alle er kledd i hvitt, bærer lys og synger Luciasangen mens vi går i tog. Det blir servert gløgg og lussekatter. Nissefest: Bar na kler seg i r ødt og har på nisselue. Vi spiser grøt og kanskje kommer nissen. Kirkebesøk: Sandar kirke arrangerer adventsstund hvor barnehagene i Sandefjord blir invitert. Vi ser dette som en fin mulighet for de eldste i vår barnehage, til å få møte kirken som kulturarena.

24 desember 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE Julebord for barna søndag i advent UKE Markere Lucia 13 Lucia søndag i advent UKE Nissefest søndag i advent UKE Julaften juledag juledag UKE Nyttårsaften

25 januar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE nyttårsdag 2 NB! Planleggingsdag Bhg stengt hele dagen UKE UKE 4 UKE UKE 5

26 Vinteraktivitetsdag Vinteraktivitetsdag blir arrangert når forholdene ligger til rette for det: Den dagen det er fine snøforhold. Dette blir gjennomført for at barna skal få oppleve gleden av å utfolde seg i snøen, og i tillegg til akebrett og ski får de også prøve seg på forskjellige andre vinteraktiviteter. NB: Barna kan ha med seg ski alle dager det er snøføre i løpet av vinteren. Ikke staver. Sameuka I denne uken får barna lære om samene, vår urbefolkning. Vi skal lære litt om deres kultur, tradisjoner og historie. Noe av det vi vil se på er klesdrakter, mat, sang/joik, språk, reindrift, lavvo (bopel) og flagg. Karneval Vi kler oss ut, pynter avdelingen til fest, danser, slår katta ut av sekken og kårer katteprins / katteprinsesse. Aktiviteter blir tilpasset barnas alder. Påske Vi ønsker å skape positive og gode rammer omkring påskeaktivitetene og påskens budskap. Barna stimuleres til kreative uttrykksformer og får brukt sine estetiske sanser. Ved å ha påskeverksted ønsker vi å videreføre vår kulturarv og tradisjon omkring påske. Torsdag før påske blir det servert påskefrokost i barnehagen. Fastelavn Fastelavn er en eldgammel skikk som er tenkt som en slags forberedelse til påsken. Fastelavn forbereder vi ved en formingsaktivitet hvor vi pynter med friske glade farger. Fastelavn avsluttes med fastelavns boller.

27 februar 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 UKE 6 2 Tema: Samisk kultur hele uken Markering av samenes dag 7 8 Morsdag UKE 7 9 Forberede karneval Karnevalsfest Vi markerer fastelavn Fastelavn UKE 8 16 Skolens vinterferieuke UKE 9

28 mars 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE 10 UKE NB! Planleggingsdag Bhg stengt hele dagen UKE Tema: Påske UKE 13 UKE Påskefrokost Palmesøndag

29 april 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE 14 1 Barnehagen stenger Kl Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påskedag UKE påskedag UKE Innleveringsfrist for sommerferielapper UKE 17 UKE

30 mai 2015 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG UKE 18 1 Offentlig fridag 2 3 UKE 19 4 Sikkerhetsuke Brannøvelse 5 NB! Planleggingsdag Bhg stengt hele dagen 6 7 Brannøvelse 8 Frigjøringsdagen 9 10 UKE Kr. himmelfartsdag Grunnlovsdag UKE UKE pinsedag

31 17. mai I 17-mai uka skal barna få lære hvorfor vi feirer, og tradisjoner rundt denne dagen. Vi synes det er viktig å formidle til barna at vi lever i et fritt land og at de får høre historien bak Norges nasjonaldag. Barnehagen har en egen 17. mai feiring i forkant av nasjonaldagen. Haukerød Juniorkorps kommer og vi går i tog på Hunsrød og Fevang. På Fevang går vi sammen med barneskolen. Dette skjer i løpet av uke 20.

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2015/2016 i Hunsrød-Fevang Barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2015/2016 i Hunsrød-Fevang Barnehage! Årsplan 2015-2016 Hei og velkommen til barnehageåret 2015/2016 i Hunsrød-Fevang Barnehage! Hunsrød-Fevang Barnehage åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger, hvorav to avdelinger er

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20 Årshjul Godkjent

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Preståsen Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan er et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for høsten 2014 på Lamunga, Nordby Gardsbarnehage.

Halvårsplan for høsten 2014 på Lamunga, Nordby Gardsbarnehage. Halvårsplan for høsten 2014 på Lamunga, Nordby Gardsbarnehage. Lamunga er småbarnsavdelingen på Nordby Gardsbarnehage. Det er 12 barn på 1 og 2 år som deles inn i blå og rød gruppe. De voksne som er på

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Kom alle sammen bli med

Kom alle sammen bli med Kom alle sammen bli med Kommunikasjon, språk tekst: bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker erfaringer, til å løse konflikter å skape positive relasjoner I lek annet samvær. Kropp, bevegelse

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer