Årsrapport ISS Facility Services AS Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning"

Transkript

1 Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1

2 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en del av ISS konsernet som vist i oppstillingen under. Forretningside og strategi ISS Facility Services AS er Norges ledende leverandør av Facility Services løsninger. Selskapet leverer løsninger innen tjenestene Renhold, Kantine, Eiendom, Sikkerhet, Kontorstøtte, Bemanning og Facility Management. Tjenestene leveres enkeltvis eller samlet gjennom en kontraktssjef som representerer ett kontaktpunkt for kundene. ISS Facility Services AS er en del av det verdensomspennende ISS konsernet. Den felles visjonen for alle konsernets rundt ansatte er: Lead Facility Services globally by leading Facility services locally. ISS-konsernet har gjennom de siste to år arbeidet strukturert med sin strategiske planprosess, kalt The ISS Way. ISS Facility Services AS har i henhold til denne prosessen oppdatert den strategiske planen for perioden gjennom første del av Planen innebærer en ytterligere utvikling av nåværende tjenesteområder med strategisk hovedfokus på særlig forsterket organisk vekst og lønnsomhetsforbedringer. 2

3 De viktigste tiltaksområdene er: ytterligere profesjonalisering av selskapets Key Account Management arbeid med et tydelig mål om å bli en strategisk partner gjennom leverandør av en total Facility Service løsning til flere kunder forsterket fokus, kompetanse og forbedrede leveransekonsepter til utvalgte segmenter ytterligere standardisering og konseptualisering av våre tjenesteområder forsterkede tiltak for forbedret kundetilfredshet og tilhørende lavere kundeavgang flere pågående tiltak for å effektivisere selskapets verdikjeder med resulterende forsterket konkurransekraft. Marked og markedsutvikling ISS Facility Services AS sine tjenesteområder henvender seg hver for seg og i sum til et betydelig marked. Totalmarkedet er estimert til i størrelsesorden 100 milliarder. Markedet er karakterisert av: en historisk vekstrate på rundt 4% og som også forventes fremover en økt outsourcing-trend innen privat sektor med noe større fokus innen tjenesteområdet FM og innen landsdekkende nasjonale og internasjonale løsninger offentlig sektor utgjør rundt 50% av markedet.innen denne sektoren er det fortsatt ingen tegn til økt konkurranseutsetting av betydning. en fortsatt sterk konkurranse som er ytterligere tiltakende pris er fortsatt det klart viktigste evalueringskriteriet, men med en noe økt fokus på kriteriet seriøsitet i forhold til tariff osv. utvalgte segmenter i markedet viser tegn til en økt modenhet til outsourcing gjennom at ISS fremstår med bedre kompetanse og mer profesjonelle konseptuelle løsninger. Finans konsern ISS konsernet oppnådde en omsetning i 2010 på mnok som var ca 34 mkr lavere enn i Omsetningsfallet skyldes i hovedsak salg av virksomhetene ISS industri og vaskerier. Organisk omsetningsvekst endte på 4,2%. Konsernet oppnådde i 2010 ett driftsresultat (CBIII) på mnok 401, tilsvarende 6,6% av omsetningen. Eierstyring og selskapsledelse ISS Konsernet har nedfelt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som ivaretar og balanserer interessene til aksjonærene, de ansatte og øvrige interessenter i virksomheten. Dokumentet Styringsprinsipper for ISS Norge med tilhørende policyer og prosedyrer for sentrale beslutningsprosesser eies av styret i ISS Facility Services AS og er godkjent av samtlige styrer i konsernet. Så langt det er naturlig for et ikke-børsnotert selskap er målet at prinsipper for- og innhold i dokumentasjonen fyller kravene som stilles i NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse) anbefaling for selskaper notert ved Oslo børs. Dokumentasjonen for eierstyrning og selskapsledelse er avstemt mot sentrale policyer som gjelder for alle land i ISS-familien. Den samlede dokumentasjonen for eierstyring og selskapsledelse er gjort tilgjengelig for alle ansatte og det gjennomføres løpende opplæring på alle nivåer i organisasjonen. Det er etablert eget kontrollmiljø som monitorerer etterlevelse av dokumentasjonen og styret i ISS Facility Services AS informeres jevnlig om måloppnåelse. 3

4 Arbeidsmiljø ISS visjon for arbeidsmiljøet er: Sunne medarbeidere i et sunt miljø. Vi skal være nummer én i vår bransje og kjent som en bransjeleder på hvordan vi systematiserer, fokuserer og etterlever HMS. Vi har som mål at vi ikke skal ha dødsfall relatert til arbeidet i ISS og at det ikke skal oppstå alvorlige ulykker og yrkesskader relatert til arbeidet i ISS. ISS er sertifisert etter internasjonale standarder innen kvalitet (ISO 9001:2008), helse og sikkerhet (OHSAS 18001:2007) og miljøstyring (ISO 14001:2004) har vært et år med høy aktivitet på området, og arbeidsmiljøet anses i helhet å være meget godt. Konsernet har i 2010 hatt 3 ulykker med relativt alvorlige personskader. Sykefraværet ble i ,64% mot 8,24% i Diskriminering ISS hadde ved års slutt ansatte. Det er 58 % kvinner og 42 % mannlige ansatte. Gjennomsnittlig alder er 39 år. ISS ledelse mener at alle ansatte skal samme mulighet til utvikling og karriere uavhengig av kjønn, rase, religion, nasjonalt opphav, alder eller funksjonsevne. Dette gjelder alle ansettelsesforhold på alle nivåer. De ansatte i ISS i dag har bakgrunn fra 121 nasjoner, og ca 24 % av arbeidstakerne er statsborgere i andre land enn Norge. Andelen kvinnelige ledere og funksjonærer er 48,9 %. Kvinner besitter mange ledende posisjoner, slik som for eksempel HMS-direktør, IT-direktør, regiondirektører, informasjonsleder, HR-sjefer og økonomisjefer. På toppledernivå utgjør kvinneandelen 20 %. Det er ingen kvinner i konsernledelsen (12 personer). I selskapets styre er det 50 % kvinner. Andelen kvinnelige ledere fordeler seg jevnt innenfor de ulike forretningsområdene i konsernet. Ved utvelgelse til globalt talentprogram var 2 av 3 kvinner. I det videre arbeidet med likestilling vil ISS fokusere på arbeidsvilkårene for kvinner med minoritetsbakgrunn, fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne samt økt fokus på mobbing og trakassering. Ytre miljø ISS vektlegger sterkt å være en positiv bidragsyter til ytre miljø, og har derfor sertifisert seg etter kravene til miljøstyring etter ISO 14001:2004. Våre satsningsområder innen ytre miljø knyttes direkte til våre tjenesteområder og de utfordringer som er kartlagt der; transport, energi, avfall, kjemikalier og leverandøroppfølging. Fra og med år 2009 har ISS utarbeidet klimaregnskap. Det vil videre utarbeides detaljerte målsetninger og handlingsplaner for hver divisjon for å redusere disse utslippene. ISS leveranser innenfor FM, Catering og Sikkerhet er klimanøytrale. Finansiell risiko Omfanget av finansielle instrumenter begrenser seg til lån som primært er fra i konsernet samt kundefordringer, leverandørgjeld og lignende driftsrelaterte poster. De nevnte fordringer representerer selskapets maksimale eksponering og kredittrisiko relatert til finansielle eiendeler. Selskapets kreditrisiko ligger hovedsakelig i balanseposter relatert til kundefordringer. Det er gjort avsetninger for sannsynlig tap på disse postene for de kundefordringene hvor det er aktuelt, og omfanget av disse avsetningene er lavt. Selskapet vil ikke ha behov for tilførsel av ytterligere kapital i nær fremtid. Selskapets totale Finansielle risiko ansees å være moderat. 4

5 ISS Facility Services AS ISS Facility AS har virksomhet i hele Norge inklusive Svalbard, med hovedkontor i Oslo. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at ISS har en tilfredsstillende finansiell stilling. I henhold til regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Finansielle utsikter for 2011 Forventet økonomisk utvikling på overordnet nivå med forutsetninger som er lagt til grunn. Selskapets sine forventninger for 2011 er påvirket av de konjunkturelle usikkerhetene som fortsatt er til stede. Vårt beste estimat for 2011 er organisk vekst opp mot 5%, driftsmargin på ca 7% og driftsmessige investeringer på om lag samme nivå som i Dette forventes å gi cash conversion på om lag 95. Dette innebærer om lag uendret arbeidskapital i kroner Redegjørelse for årsregnskapet Omsetning i 2010 ble MNOK mot MNOK i Økning er relatert til organisk vekst. Den største veksten kom innen selskapets virksomhet innen skadebegrensning (Damage Control). For øvrig er veksten fordelt på selskapets øvrige forretningsområder. Omsetningen endte noe lavere enn forventet/budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til lavere vekst/aktivitet enn forventet innen renhold. Driftsresultat (CB III) før nedskrivning, royalty og spesielle poster ble MNOK 484 mot MNOK 418 i Økningen skyldes mer effektiv drift samt overhengs effekt av kostnadskutt gjennomført i 2009 i tillegg til økning i andre inntekter knyttet til salg av virksomhet. Driftsresultatet målt i % (CBIII/omsetning) ble høyere enn i Lønnsomhetsforbedringen skyldes de samme forklaringene som over. Resultat før skattekostnad ble MNOK 343 sammenlignet med MNOK 189 i Den betydelige økningen skyldes i første rekke betydelig økning i finansinntekter i tillegg til økning i andre inntekter knyttet til salg av virksomhet. Årsresultatet ble MNOK 244 sammenlignet med MNOK 113 i Investeringer i 2010 ble MNOK 57 (herav leasing MNOK 33) sammenlignet med MNOK 118 i 2009 (herav leasing MNOK 75). Investeringsnivået karakteriseres som lavere enn normalnivå og må ses i lys av konsernets kostnads- og cash fokus de seneste år. Selskapets investeringer består i hovedsak av finansiell lease, påkostninger leide lokaler, maskiner/utstyr samt IT investeringer. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (CB III cash flow) ble MNOK 333 i 2010 sammenliknet med MNOK 474 i Endringen skyldes først og fremst en veldig god kontantstrøm i 2009 knyttet til kundefordringer og leverandørgjeld, noe som har normalisert seg gjennom

6 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -875 i 2010, sammenlignet med MNOK 49 i Den vesentlige endringen forklares med: a) Betydelige innbetalinger på solgte eiendommer i 2009 b) Betydelige utlån til andre konsernselskaper i 2010 c) Betydelig tilbakebetaling av lån til andre konsernselskaper i 2009 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 98 i 2010 sammenlignet med MNOK -294 i Den betydelige forverringen skyldes i hovedsak betydelig økning i gjeld til morselskap. Eiendeler: Ved utgangen av 2010 utgjorde sum eiendeler i balansen MRDNOK 2,9 som er en økning fra MRDNOK 2,6 ved utgangen av Økningen er i hovedsak relatert til økning i fordringer mot selskap i samme konsern. Sum anleggsmidler var MRDNOK 1,35 sammenlignet med MRDNOK 1,22. Økningen skyldes økning i investeringer i datterselskap relatert til aksjer i Personalhuset AS og Reaktorskolen AS som ble mottatt i forbindelse med fusjonen av Personalhuset Holding. Sum fordringer var om lag MNOK sammenlignet med MNOK 862 ved utgangen av Sum kundefordringer ble redusert med om lag MNOK 93 som i hovedsak skyldes bedrede inndrivelsesprosesser. Sum andre fordringer ble redusert med om lag MNOK 245 som skyldes regnskapsført fordring pr med forfall vedrørende salg av selskapets mattevirksomhet. Fordringer mot selskap i samme konsern/felleskontrollerte selskaper økte med om lag MNOK 998 knyttet til innskutt likviditetsreserve på gruppens konsernkonto. Gjennomsnittlig kredittid til våre kunder sank med om lag 2 dager sammenlignet med i hovedsak som følge av bedrede rutiner for inndrivelse. Andelen forfalte fordringer Ligger uendret på ca 15%. Sum kortsiktig gjeld var MRDNOK 1,8 ved utgangen av 2010 sammenlignet med MRDNOK 1,6 ved utgangen av Sum egenkapital utgjorde MNOK 815 som tilsvarer en egenkapitalandel på 27,9% (27,8% i 2009). Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som er av vesentlig betydning for å vurdere konsernets stilling og resultat. Verdipapirisering: ISS Norge deltar i ISS Group s finansieringsprogram med fortløpende salg av sine fordringer til ISS Collections Limited under særskilte vilkår gjennom selskapene ISS Facility Services AS, ISS Serveringspartner AS, ISS Personalhuset AS, Reaktorskolen AS og Raufoss Beredskap AS. ISS Skadeservice AS og House of Coffee AS kom til helt på slutten av året. FORSLAG TIL DISPONERING Styret foreslår at årsresultatet i ISS Facility Services AS på TNOK disponeres med TNOK til annen egenkapital og TNOK avgis i konsernbidrag til morselskap. Etter dette er selskapets frie egenkapital TNOK Arbeidsmiljø ISS Facility Services vektlegger særlig at alle medarbeidere skal behandles med respekt, vises omsorg og gis ansvar. Ledelsens engasjement er nødvendig og avgjørende for å oppnå våre mål. En annen viktig aktørgruppe er vernetjenesten. ISS har mer enn 150 verneombud knyttet til alle tjenester og alle landsdeler som fyller en viktig rolle i vårt HMS-arbeid. Godt 6

7 fysisk og psykisk arbeidsmiljø skapes gjennom samhandling mellom ledelsen, de ansatte og kundene. Selskapet har i 2010 hatt 3 ulykker med relativt alvorlige personskader. Dette dreier seg om liftulykke, delvis avkapping av finger og fallulykke fra trappestige. H-verdi var 5,9 og F-verdi ble redusert fra 96 i 2009 til 95 i Antall mindre alvorlige ulykker med lavt risikonivå og små skader er stabilt sammenlignet med Ulykkestyper som utpeker seg negativt er slag/klemskader og treff/støt av gjenstand, ofte i sammenheng med fall- og kuttskader. I 2010 har ISS hatt følgende fokusområder i sitt HMS-program: Sykefravær mål 7,9 % Sikkerhet bilsikkerhet og risikovurdering Trivsel økt trivsel bl.a. gjennom bruk av tiltaksplaner fra Medarbeiderundersøkelsen HMS-kompetanse øke kompetansen på alle organisasjonsnivåer innen ovenfor nevnte fokusområder gjennom opplæringsprogrammer og on-the-job-training. Sykefraværet ble i 2010 ble 8,64% for Facility Services. Selskapet har en svært positiv trend innen sykefravær og kan vise til en tilnærmet halvering av sykefraværet i løpet av de siste 8 år. Innenfor de fleste av konsernets forretningsområder ligger sykefraværet nå under landsgjennomsnittet innenfor tilsvarende arbeidstakergrupper. Fordelingen mellom kort- og langtidsfravær, samt legemeldt og egenmeldt fravær, har i perioden vært stabilt. Langtissykemeldte utgjør 65,8 % av fraværet. Selskapet har som IA-bedrift et godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i alle landets fylker, og i samarbeid gjennomføres det prosjekter og jobbes med kompetanseheving, oppfølging og tilrettelegging. Det har i 2010 vært arbeidet med forebyggende tiltak i henhold til vår nærværsstrategi FrISSk. FrISSk er en strategi som inkluderer tiltak og prosjekter innen: Mosjon og aktivitet, samt sosiale aktiviteter Hygiene Ergonomi Psykisk helse Sekundærforebygging Kosthold Tilrettelegging og oppfølging av gravide arbeidstakere Diskriminering Mangfold er en av ISS karakteristiske trekk. Dette anser vi som en stor verdi for selskapet. Vår suksess avhenger av at våre ansatte har forskjellig bakgrunn og fremmer ulike synspunkter. Dette gir grobunn for nyskapning en betingelse for lønnsomhet og vekst i dagens marked. Det er tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene når det gjelder deltid og arbeidstidsmønster, men innenfor de ulike forretningsområdene er det en viss variasjon. De største arbeidstakergruppene i ISS omfattes av tariffavtaler (normallønnsavtale) hvor det ikke er mulig med ulik avlønning mellom kjønnene. Den lønnsfastsettelse som gjøres ut over disse områdene skal skje med basis i kvalifikasjoner og stillingsnivå, ikke kjønn. I forbindelse med hvert lønnsoppgjør vurderes likelønnstiltak. I forbindelse med konsernets satsning på arbeidsvilkårene for kvinner med minoritetsbakgrunn, legges grunnlaget i ISS Facility Services bl.a. gjennom kartleggingsprosjektet Migranysgjerrig som gjennomføres i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). ISS har som mål å være en samfunnsnyttig jobbskaper og ønsker å være den mest attraktive arbeidsgiveren for mennesker med ikke-norsk etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Vår globale profil gjenspeiles i vår rekrutteringsstrategi. 7

8 Selskapet har i perioden arbeidet aktivt med fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne. I vår rolle som leverandør av prosjekter innen prosjektering og ombygging innenfor eiendomsbransjen, ønsker vi å være en pådriver for å skape tilpassede bygg og servicetjenester, bl.a. gjennom universell utforming. Vår medarbeiderundersøkelse inneholder spørsmål om mobbing og trakassering (diskriminert, mobbet eller holdt utenfor). Resultatene av undersøkelsen analyseres på avdelingsnivå, hvor det utarbeides handlingsplaner og tiltak iverksettes. En egen varslingsrutine gjør det mulig å varsle om kritikkverdige forhold i selskapet. ISS mottok i løpet av året tre varsler. Disse var i hovedsak knyttet til mulige økonomiske misligheter, samt arbeidsmiljøutfordringer. Ytre miljø Antall biler i konsernet er redusert med 3 % fra 2009 til Innrapportert og estimert energiforbruk (elektrisitet) pr. kvadratemeter av selskapets bygningsmasse ble redusert med nesten 9 %. Forbruk pr. årsverk ble redusert med 14,7 %. Selskapet ønsker å drive virksomheten slik at belastningen på ressurser og omgivelser reduseres til et nivå godt innenfor kravene fra myndigheter og oppdragsgivere. Styringssystemene våre skal sikre at vi er i stand til å identifisere og kontrollere de viktigste miljøaspektene i hvert forretningsområde. Det er ikke rapportert noen særskilte tilfeller med uønsket påvirkning på ytre miljø i Ved å følge opp drivstoff-forbruk, optimalisere ruteplanlegging og oppdatere kjøretøyene vi bruker, reduserer vi CO2-utslippene. Det er satt fokus på å redusere egen reisevirksomhet gjennom økt bruk av video- og telefonkonferanser. Våre lokaler gjennomgår energibesparende tiltak. I 2010 har selskapet følgende fokusområder innen ytre miljø: Klima redusere virksomhetens utslipp av klimagasser Transport redusere drivstofforbruk og optimalisere kjørestil og ruter Energioptimalisering Avfall redusere gjenbruke - resirkulere Miljøfarlige kjemikalier Innkjøp Miljømerking av tjenester 8

9 ISS Facility Services AS RESULTATREGNSKAP ISS Facility Services AS Beløp i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER EKS ROYALTY AVSKRIVNINGER OG SPESIELLE POSTER Varekostnad Lønn og sosiale kostnader 12, Andre salg og administrasjonskostnader 12, Avskrivning på driftsmidler Tap på fordringer (533) Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT I (DRIFTSRESULTAT FØR avskrivning av immaterielle eiendeler, ROYALTY OG SPESIELLE POSTER) Royalty Avskrivning på kundekontrakter Avskrivning på goodwill Sum kostnader royalty og goodwill DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Mottatt utbytte/konsernbidrag Renteinntekter konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnader konsern (23 860) (26 493) Andre rentekostnader 3 (36 712) (9 255) Annen finanskostnad 3 (8 005) (71 199) Netto finansposter 210 (82 854) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Avsatt konsernbidrag, netto Avsatt til annen EK Sum disponert

10 ISS Facility Services AS EIENDELER ISS Facility Services AS Beløp i NOK 1000 Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Kundekontrakter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygg og innredninger Maskiner, inventar og transportmidler Programvare og IT-investeringer Leasede driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede-/felleskontrollerte selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Fordring konsern-/felleskontrollerte selskaper Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 ISS Facility Services AS EGENKAPITAL OG GJELD ISS Facility Services AS Beløp i NOK 1000 Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån finansiell lease Gjeld konsern 3, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld konsern-/felleskontrollerte selskaper Kassekreditt Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Påløpt lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 ISS Facility Services AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING ISS Facility Services AS Beløp i NOK 1000 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt etter ekstraordinære poster Betalt skatt (21 384) (1 413) Tap/gevinst ved salg av eiendeler (1 880) Gevinst ved salg av virksomhet ( ) (98 606) Ordinære avskrivninger driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskriving driftsmidler og immaterielle eiendeler Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger (38 788) (9 090) Endring i varelager (3 607) Endring i kundefordringer (26 969) Endring i leverandørgjeld (36 686) Endring i andre eksterne periodiseringsposter (2 772) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (23 569) (42 826) Utbetalinger på lånefordringer konsern ( ) Innbetalinger/Utbetalinger på andre lånefordringer 399 (204) Utbetalinger ved virksomhetskjøp (754) (5 151) Innbetalinger ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt ( ) (63 289) Innbetalinger gjeld konsernselskaper (29 114) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (63 039) (41 170) Utbetalinger av konsernbidrag til MS ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto kontantstrøm for perioden ( ) Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

13 Note 1 Regnskapsprinsipper ISS Facility Services AS har hovedkontor på Sjølyst plass 2 i Oslo. Selskapet er hjemmehørende i Norge. Konsolidert regnskap ISS har valgt å benytte konsolideringsunntaket i Regnskapsloven. Det utarbeides derfor ikke et selvstendig konsernregnskap for Norge. Kommenterte konserntall i styrets årsberetning er basert på konsernrapportering. Årsregnskap for gruppen som helhet kan fås utlevert ved henvendelse til ISS AS, Bredegade 30, 1260 København, Danmark. Generelle prinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som er avlagt i samsvar med aksjeloven, regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk (NGAAP) gjeldende pr. 31. desember Finansregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Årsregnskapet for selskapet er basert på grunnleggende prinsipper når det gjelder historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Regnskapsprinsippene utdypes nærmere nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for anvendelse i resultatregnskapet og balansen. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost for andre varer er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og arbeid under utføring inkluderer anskaffelseskost en rimelig andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom virkelig verdi av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes omstendigheter som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. En nedskrivning vil bli tilbakeført dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Inntektsførings- /Kostnadsføringstidspunkt og sammenstilling Inntekt resultatføres når den er opptjent. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Datterselskap/tilknyttet selskap/felleskontrollert virksomhet Med datterselskap menes selskap der eierandelen er på over 50 %, og med tilknyttede selskap menes selskap der eierandelen er på 20-50%. Investeringer benevnes felleskontrollert virksomhet dersom det foreligger avtaler som gjør at ISS og medeier ikke alene har kontroll over enheten. Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det 13

14 er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter anskaffelsestidspunktet er utdelingene behandlet som reduksjon av anskaffelseskost og fratrukket investeringens verdi i balansen. Ytet konsernbidrag til datterselskap er tillagt investeringens verdi i balansen. Valuta/Finansposter Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Likvide midler, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Goodwill Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter. I selskapsregnskapet avskrives goodwill over 20 år. For tilknyttede foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. På grunnlag av virksomhetens art og selskapets strategi som tilsier en så rask integrasjon som mulig av nye enheter, samt den tette integrasjonen som finnes mellom de ulike enhetene i konsernet er de norske juridiske enhetene vurdert å være laveste kontantgenererende enhet og testing for verdifall er derfor foretatt på dette nivå. De sentrale forutsetningene som er lagt til grunn for ledelsens kontantstrømestimater for testing av goodwill er basert på de fastsatte budsjetter for kommende år. Kundekontrakter Andre immaterielle eiendeler/kundekontrakter som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Kundekontrakter avskrives etter saldometode basert på estimert tap av kundeforhold. Estimert tap gjennomføres individuelt i forbindelse med oppkjøp. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært. Vedlikeholdskostnader for driftsmidler regnskapsføres løpende under driftskostnader, mens tilleggskostnader etter forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Finansiell- og operasjonell lease Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til ISS, finansiell leasing, aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Innskuddsbasert pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten utgjør balansedagens rente på statsobligasjonslån, justert med spredning mellom 10 og 20 års tysk obligasjonsrente for å hensynta løpetid som tilsvarer selskapets forpliktelser. Beregningene er gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær 14

15 opptjeningsmodell. Når ytelsene i en ordning forbedres, innregnes den andelen av økningen i ytelsene, som ansatte har opparbeidet rettighet til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig tidsperiode frem til de ansatte har oppnådd en ubetinget rett til de økte ytelsene. Kostnaden innregnes umiddelbart i resultatregnskapet dersom de ansatte allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økte ytelser. Når beregningene resulterer i en netto eiendel for selskapet, begrenses innregningen av denne eiendelen til nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Aktuariell gevinster og tap føres mot egenkapitalen det året de oppstår. Skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Ved beregningen benyttes nominell skattesats, 16 % og 28 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel er ført som en eiendel i den grad den anses å kunne bli realisert. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvide midler omfatter kontanter bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 15

16 ISS Facility Services AS Noter Årsregnskap 2010 Note 2 Driftsinntekter Salgsinntekter I selskapets interne styrings- og rapporteringsstruktur legger man primært de ulike virksomhetsområder til grunn for rapportering. Sekundært legger man geografisk fordeling til grunn. Virksomhetsområde er derfor definert som selskapets primære rapporteringsformat og geografisk fordeling er definert som selskapets sekundære rapporteringsformat. Internprising mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Salgsinntekter fra eksterne kunder Pr. Virksomhetsområde Cleaning Catering Support Property og Security Sum Geografisk fordeling Øst Norge Vest Norge Sør Norge Nord Norge Sum Interne transaksjoner Pr. Virksomhetsområde Cleaning Catering Support Property og Security Sum Andre inntekter 2010: TNOK består av gevinst ved salg av Washroom virksomheten. 2009: TNOK består av gevinst ved salg av vaskerivirksomheten. I gevinstberegningen ligger en avgang på goodwill på TNOK Gevinst ved salg av Washroom virksomheten fremkommer slik: Kontantvederlag Direkte utgifter knyttet til salget Solgte omløpsmidler Solgte anleggsmidler 0 Solgt gjeld 322 Sum Note 3 Netto finanskostnader og -inntekter Konserninterne renter Som følge av det oppkjøpet som konsernet globalt ble gjenstand for i 2005 har de fleste land blitt belastet med vesentlig høyere rentesats knyttet til finansieringen. Selskapets langsiktige lån til morselskapet i Danmark på MNOK 97 forfaller i sin helhet til betaling i september I tillegg til dette innehas en trekkfasilitet oppad til MNOK 750. Rentesatsen for all mellomværende renteberegnes med NIBOR % og justeres kvartalsvis. Annen renteinntekt Rente-/finansinntekter bank Andre renteinntekter Sum annen renteinntekt Annen finansinntekt Gevinst ved salg av aksjer Agio gevinst Sum annen finansinntekt Andre rentekostnader Rente-/finanskostnader bank Rente finansiell leasing Rentekostnader leverandører Amortisert kost aktiverte finanskostnader Annen rentekostnad Sum annen rentekostnad Annen finanskostnad Garantiprovisjoner Agiotap 82 0 Tap ved salg av aksjer Avsetning for tap ved salg/sletting av aksjer Diverse finanskostnader Sum annen finanskostnad

17 ISS Facility Services AS Noter Årsregnskap 2010 Note 4 Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Resultat før skatt Permanente forskjeller Estimatavvik pensjoner bokført direkte mot EK (48 957) (11 778) Mottatt konsernbidrag uten skattemessig effekt, resultatført Avgitt konsernbidrag ( ) ( ) Endring midlertidige forskjeller (74 111) (33 484) Grunnlag for betalbar skatt Skatt 28% ordinært resultat Skatt 16% ordinært resultat Svalbard Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Resultat før skatt Permanente forskjeller Herav avskriving kundekontrakter (7 744) (8 077) Grunnlag for årets skattekostnad Skatt 28% av grunnlag Skatt 16% av grunnlag Svalbard Feil skatt tidligere år 0 0 Årets skattekostnad Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fordringer 110 (2 364) Leasingavtaler (2 153) (35 219) Gevinst og tapskonto Påløpt pensjonsforpliktelse (75 860) (65 742) Avsetninger etter god regnskapsskikk (21 481) (25 639) Kundekontrakter uten skattefradrag SUM Fremførbart underskudd 0 0 Sum grunnlag utsatt skatt/skattefordel(-) Utsatt skatt /- utsatt skattefordel 28% Utsatt skatt /- utsatt skattefordel 16%, Svalbard SUM Ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0 Utsatt skatt i balansen Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt Effekt av lav skatt Svalbard (1 113) (985) Permanente forskjeller Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats *) 28,8 % 40,1 % Effektiv skattesats er endret 11,4% fra fjoråret. Dette skyldes i hovedsak endring i permanente forskjeller og økning i resultat før skatt. Endring i permanente forskjeller skyldes at det i 2009 ble skrevet av for tap på aksjer i Industri med TNOK Note 5 Varige driftsmidler Bygg og innredning Maskiner, inventar og transportmidler Programvare og IT-investeringer Leasing, jf under SUM 2009 Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang v/fusjon Avgang v/fisjon (7 339) (32 476) (11 656) (4 676) (56 147) Avgang (7 407) (14 067) (12 316) (14 334) (48 124) (89 040) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Tilgang v/fusjon Avgang v/fisjon (5 571) (28 490) (7 068) (2 321) (43 450) Avgang akk. avskrivninger (7 258) (12 511) (8 010) (10 247) (38 026) (30 760) Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Samtlige driftsmidler er pantsatt for selskapets konserngjeld. Økonomisk levetid 3-10 år 3-5 år 3-13 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

18 ISS Facility Services AS Noter Årsregnskap 2010 Låne forpliktelse knyttet til finansiell lease: Forpliktelse Avgang fisjon (2 461) 0 Nye avtaler Avdrag (63 040) (41 027) Forpliktelse Renter i perioden Forfallsstruktur 2010 Avdrag Renter Totalt Avdrag Renter Totalt Innen ett år (Inngår i annen korts. Gjeld) Mellom ett og innen fem år Etter 5 år Sum Alle leasingkontrakter er bundet opp mot NIBOR rente og er således variable. Beregning av fremtidig rente og avdrag er basert på enhver tid gjeldende rente. Note 6 Goodwill og kundekontrakter Anskaffelseskost Tilgang kjøp/fusjon Avgang solgt/fisjon Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang fusjon Årets avskrivninger Avgang solgt/fisjon Nedskrivninger 1) Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Goodwill (69 035) (59 003) (3 818) ( ) ( ) (59 528) (44 955) 0 0 (4 299) 0 (47 977) (48 405) (13 429) (14 573) ( ) ( ) (75 791) (59 528) Avskrivningssats 5 % 10-15% Avskrivningsplan Lineær Saldo Kundekontrakter Goodwill blir avskrivet over et tidsrom på 20 år. Dette er i tråd med forventningen som gjøres i forbindelse med oppkjøp, da det forventes at oppkjøp vil gi meravkastning til selskapet i angitte tidsrom. Kundekontrakter avskrives etter saldometode basert på estimert tap av kundeforhold. Estimert tap gjennomføres individuelt i forbindelse med oppkjøp. Personalhuset Holding - Fusjon Industri og Bygg og anlegg Endret oppkjøpskostnad tidligere oppkjøp Sum tilgang Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap, joint venture m v Reaktorskolen AS Oslo 100 % ISS Personalhuset AS Oslo 100 % ISS Serveringspartner AS Bergen 100 % ISS Service Management AS Oslo 100 % Raufoss Beredskap AS Raufoss 51 % Varig Gruppen AS (under avvikling) Oslo 100 % SUM Tilgang kjøp/fusjon Goodwill Kundekontrakter Forretningskontor Stemmeandel Eierandel Egenkapital Årsresultat Datterselskaper Bokført verdi ForvaltningsCompagniet AS (konserntall) Asker 100 % (1 439) Tilknyttede selskaper Forretningskontor Stemmeandel Eierandel Egenkapital Årsresultat Bokført verdi NSB Trafikkservice Oslo 45 % Øvrige småselskaper 17 Felleskontrollerte virksomheter Hero Mottak og Kompetanse AS, konsern Bergen 50 % Personalhuset Ringnes AS Oslo 50 % 112 (9) 60 SUM

19 ISS Facility Services AS Noter Årsregnskap 2010 Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Kortsiktige fordringer Datterselskaper Tilknyttet selskap Øvrige konsernselskap Fordringer mot selskaper i konsernkonto ordning 1) SUM Kortsiktig gjeld Datterselskaper Konserngjeld som del av Verdipapirisering ref note Tilknyttet selskap Øvrige konsernselskap Gjeld til selskaper i konsernkonto ordning 1) SUM ) Postene representerer mellomværende mot andre selskaper i konsernkontoordningen. Selskapene i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig overfor banken for benyttet kreditt. Benyttet kreditt pr var MNOK 100,7. Total kredittramme på konsernkontoordningen er på MNOK 125. Selskapene som inngår i konsernkontoordningen er ISS Facility Services AS med datterselskap som eies mer en 50%, se note 7. Samlet ikke balanseførte forpliktelse for selskapet og datterselskaper Garantier stilt for prosjektarbeid Garanti stilt for skyldig skattetrekk Garantier stilt for ansattes billån Garantier stilt for husleie Garanti fremtidig strømforpliktelse Øvrige garantier SUM Alle sikkerhetsstillelser blir gitt av ISS Facility Services AS og er også til fordel for datterselskaper. Note 8 Varer Varer i arbeid 0 0 Lager av råvarer Lager ferdigvarer SUM Pr er det ikke ansett som nødvendig å avsette for ukurans, alle varer er dermed vurdert til anskaffelseskost Note 9 Fordringer og gjeld Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Depositum Andre langsiktige fordringer SUM Balanseført gjeld som forfaller senere enn fem år: Gjelden til ISS Global AS på forfaller i sin helhet til betaling september Utover finansiell lease (se note 5) har selskapet ikke gjeld som forfaller senere enn 5 år. Note 10 Bankinnskudd Ubenyttet del av kassekreditt DnBNOR Limit kassekreditt Krav om skattetrekk er tilfredstilt gjennom bankgarantier. Utover dette foreligger det ingen spesielle restriksjoner på bruk av kassekreditt eller bruk av kontanter og kontantekvivalenter. Note 11 Egenkapital Aksjekapital Annen opptjent EK Egenkapital Estimatavvik pensjon Fusjons-/Fisjonseffekt SUM Konsernbidrag Årsresultat Egenkapital Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen pr består av: Aksjer Antall Pålydende i kroner Balanseført i kroner Eierstruktur Andel i % ISS Management AS 100 % Det finnes ingen vedtektsbestemmelser som begrenser eller utvider aksjenes stemmerett. 19

20 ISS Facility Services AS Noter Årsregnskap 2010 Note 12 Ytelser til ansatte Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Managementtjenester fra konsernselskap Andre ytelser Lønnskostnader Antall sysselsatte årsverk Prinsipper for godtgjørelse konsernsjef, konserndirektører og ledende ansatte Belønningspolitikk Fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og øvrige ledende ansatte skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi, verdigrunnlag og bidra til konsernets måloppnåelse. Konsernets belønningssystemer skal være åpne, prestasjonsbaserte, rettferdige og forutsigbare. I henhold til belønningspolitikken som gjelder for alle ansatte i konsernet, skal ISS ikke være lønnsledende, men ha en konkurransedyktig avlønning. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretningsområdene, og skal bidra til å tiltrekke seg og beholde ledere som fremmer konsernets vekst og lønnsomhet. Total godtgjørelse består av grunnlønn (hovedelement), variabel lønn, pensjoner og naturalytelser. Grunnlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og servicenæringen spesielt. Variabel lønn (bonus) til ledende ansatte kan gis basert på konkret resultatmåling av definerte målområder og diskresjonær vurdering fastsatt som KPI er som er avledet fra selskapets strategier og mål. Tildeling av naturalytelser til ledende ansatte skal ha sammenheng med deres funksjon i konsernet og for øvrig være i tråd med markedsmessig praksis. Fastsettelse av lønn og øvrige økonomiske ytelser skjer iht bestefarsprinsippet (overordnet til nærmeste sjef skal fastsette og godkjenne endringer). Ytelser til konsernsjef fastsettes av styret/eierskapet. Godtgjørelse til konsernsjef og ledende ansatte Godtgjørelsene omfatter i det vesentlige fast lønn, som normalt reguleres en gang pr. år etter individuell vurdering. Bonus til konsernsjefen og ledende personer har i 2010 bestått av en årlig prestasjonsbonus med en maksimal uttelling på 6 månedslønner. Ordningen er knyttet opp til oppnåelse av definerte finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall i konsernet. Konsernsjef, konserndirektører og øvrige ledende ansatte deltar i konsernets kollektive pensjons- og personalforsikringsordning. I tillegg omfattes konsernsjef og konserndirektører av en utvidet pensjons- og personalforsikringsordning. Ordinær pensjonsalder er 67 år. En førtidspensjonsavtale foreligger med konsernsjef og konsernledere som gir en mulighet til pensjonering fra 62 år. Denne avtalen gir et tillegg til den ordinære kollektive pensjonsordningen, der utbetaling er avhengig av verdiutvikling og antall år med i ordningen. Hovedaksjonærene har gitt konsernsjef og andre utvalgte ledende ansatte tilbud om å være med i et aksjeeierprogram hvor de er tilbudt å investere i konsernspissen. Selskapets ledelse har individuelt investert fra MNOK 0 til MNOK 6. Aksjekjøpene er gjennomført til armlengdes priser på tidspunktet tilbudet ble gitt. Konsernledelsen er ansatt i ISS Management AS, og blir leid ut til ISS Facility Services AS. Konsernsjefens betingelser Det er byttet konsernsjef i Bjørn Nilsen, konsernsjef i perioden , mottok i 2010 en ordinær godtgjørelse fra selskapet på TNOK Det er i 2010 utbetalt bonus/naturalytelse på TNOK Hans John Øiestad overtok som konsernsjef pr Det er ikke utbetalt lønn eller andre ytelse direkte fra ISS Facility Services AS eller ISS Management AS i perioden frem til årsskiftet. Øiestad har ansettelse i og mottar godtgjørelse direkte fra ISS AS (dansk morselskap). Det er i perioden heller ikke utbetalt bonus eller ytt naturalytelser. Øiestad er dekket av innskuddspensjon iht. lovens minstekrav. Honorar/ Lønn Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillel se Styreformann John Marcus Kristiansson Styremedlemmer Konsernsjef Bjørn Nilsen/Hans John Øiestad Øvrige ledende ansatte I forbindelse med kjøp av bil har selskapet stilt garantier for de ansattes lån. Lånene renteberegnes under markedsrente. Den enkelte ansatte skattelegges for rentefordelen. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann, styremedlemmer eller andre nærstående parter utenom det som er spesifisert over. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Revisjonshonorar Honorar for skatterådgivning Honorar for bistand i forb. med oppkjøp og andre prosjekter Andre attestasjonstjenester Netto revisjonskostnad Samtlige beløp er eks. mva. 20

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer