Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24"

Transkript

1 Årsmelding 2007

2 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside foto: Sune Eriksen, D2

3 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 3 Samspill og verdiskapning Vi vil gjennom samspill arbeide for å realisere en økt verdiskapning i hele verdikjeden for plussprodukter i konsernet. Fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior til Nortura ga oss betydelige vekstmuligheter. Virksomheten til Nortura omfatter nå råstoff fra foredling, og salg av produkter fra storfe, småfe, svin og fjørfe. Aktiviteten til Norilia er basert på tilleggsprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Vår oppgave er å skape merverdier på disse produktene og vi kaller dem derfor Plussprodukter. Vi opplever at det er en positiv utvikling i konsernet og på hvert enkelt anlegg. Fjørfesektoren har vært et nytt og spennende område å jobbe med. I 2007 har anleggene på fjørfe hatt en positiv utvikling og anleggene på svin, storfe og småfe har hatt en relativ flat utvikling i verdiskapningen på plussprodukter. Utviklingen er svakere enn forventet og det er fortsatt et betydelig potensiale som kan tas ut og som det vil bli jobbet videre med i Vi har videreført forbedringsprosjektene på varestrøm/opptak og logistikk og vi ønsker å integrere plussproduktvirksomheten tettere med slakteriene og slutt kundene våre. Vi forventer at dette vil gi positive resultater for konsernet i årene framover. Vi har også startet et arbeid med å øke foredlingsgraden på noen av våre pluss produkter og her har vi store forventninger for framtiden. Norilia lykkes først når vi klarer å få et samspill mellom produsenter, medarbeidere, virksomhetene og kundene. Kompetanse og utviklingsarbeid er viktige ingredienser i arbeidet. Dette oppsummeres i vår forretningside; Skape merverdier gjennom samspill og kompetanse! Vårt kvalitetsarbeid er også svært viktig i å skape merverdier. Vi har derfor lagt til grunn følgende kvalitetspolitikk; Riktig kvalitet, laveste kostnad, beste sikkerhet, høy arbeidsmoral Vi arbeider i hovedsak med Nortura og vi ønsker også å videreutvikle vårt sam arbeid med hele kjøttbransjen når vi har klare vinn/vinn løsninger. Morten Sollerud

4 4 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 5 Styrets beretning Norilia har egen virksomhet på hud-, skinn-, tarm- og ull omsetning samt utviklings- og koordineringsoppgaver på plussprodukter i konsernet. I 2007 har Norilia fått et tydelig ansvar og ressurser til å følge opp anleggene på verdi skapningen på plussprodukter. Sortering av huder ved Norilias hudavdeling i Fredrikstad. Foto: Sune Eriksen, D2 I 2007 har det blitt arbeidet med å forbedre egne aktiviteter og motivere anleggene til Nortura å optimalisere arbeidet med tilleggsprodukter fra slakteprosessen. Det har vært framgang på egne aktiviteter på hud, skinn og naturtarm og det er fortsatt forbedringspotensiale på å optimalisere ull og Nortura-anleggene på plussprodukter. Videre har Norilia hatt en positiv utvikling i samarbeidet med KLF slakteriene som er medeiere i Norskinn sammen med Norilia. Norilia selger både til det norske og utenlandske marked, ca 59 % av omsetningen var eksport. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomheter i Fredrikstad, Stavanger, Sandeid, Bergen, Gol, Førde, Tynset og Harstad. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningene for fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier annet. Arbeidsmiljø Norilia hadde 62 ansatte i gjennomsnitt for Sykefraværet i 2007 var på 8,8 %. Selskapet har ikke hatt ulykker i Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold og forbedringer i arbeidsmiljøet. Likestilling Styret i Norilia består av 6 menn. Den admi - ni strative ledelsen består av 3 kvinner og 3 menn. Norilia har en personalpolitikk med mål om å tilrettelegge for like muligheter for begge kjønn. Ved årsskiftet var det ansatt 13 kvinner og 48 menn i bedriften. Ytre miljø Norilia har som mål at virksomheten skal foregå med minst mulig bruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Det er i 2007 ikke registrert hendelser som har gitt varige konsekvenser på det ytre miljø. Kontorvirksomheten i Oslo har i lengre tid gjennomført kildesortering av avfall. Ullstasjonen har sortering og gjenvinning av papir. Tarmavdelingen i Fredrikstad deltar i en gjenbruksordning for plastavfall. Det er etablert retur og gjenbruksordning for avfallssalt fra prosessen ved hudlageret i Fredrikstad og Bergen til de underleverandører som har en prosess som kan håndtere dette. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valuta-, finansiell-, kreditt-, og markedsmessig risiko. Selskap - et har i hovedsak løpende sikring av valuta knyttet opp mot salgskontraktene og forventet salg. Valuta sikres gjennom bank og morselskapet. På den finansielle siden styres risiko av morselskapet gjennom innlån fra dem og bank. På kreditt sikres utestående fordringer gjennom kreditt - forsikring eller andre instrumenter. I forhold til markeds- og prisrisiko for selskapet finnes det ikke etablerte instrumenter for Foto: Sune Eriksen, D2 sikring og selskapet er derfor eksponert for markeds- og prisendringer. Redegjørelse for årsregnskapet Sum driftsinntekter for Norilia utgjorde 302,26 mill kr. Selskapet har et ordinært resultat før skatt på 2,08 mill kr og etter skatt på 1,36 mill kr. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med til hør - ende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskaps - årets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med til hør - ende noter. Redegjørelse om foretakets utvikling Huder og skinn Året startet bra med akseptable priser og et ganske stabilt marked. Bare en gradvis sterkere krone gjorde at prisene falt noe i vår egen valuta. Riktignok begynte det etter hvert å komme en del negative signaler i bransjen, men lite skjedde før etter sommeren. Da ble det helt klart at markedet var på vei nedover. Våre priser holdt seg lenge oppe med bare en beskjeden nedgang, men helt på slutten av året ble det klart at også våre priser i hovedtrekk måtte følge det generelle markedet nedover. Selv om gjennomsnittsprisen gjennom året ble temmelig lik med året før, så gikk vi ut av 2007 på et klart lavere nivå enn ved starten av året. Det som styrte prisene gjennom året var først og fremst prisen på amerikanske huder på det kinesiske markedet og alt tyder på at det er dette hele markedet vil overvåke framover. Garveriene i Kina får større og større problemer med myndig - hetene p.g.a. forurensning og nye arbeidstakerrettigheter, noe som sammen med

5 6 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 7 Salting av storfehuder ved Norturas anlegg på Rudshøgda. Foto: Audun Flåtten, Animalia andre økte kostnader fra strøm, frakt og kjemikalier førte til press på den ene og store kostnaden som kan presses ned, nemlig hudene. Kombinert med en stadig svakere dollar, er dette en dårlig kombinasjon for alle leverandører i Europa. Trolig vil det nå skje en gradvis flytting av garveri - industrien over til andre asiatiske land, men dette vil ta noen år. Det er ingen tvil om at mange av våre kunder har hatt problemer med lønnsomheten gjennom året. Spesielt har møbelmarkedet vært svært svakt. Det er kun på lær til veskemarkedet at vi har sett et bra marked. Og det er spesielt blant de sterke merkenavnene på de mest luksuriøse områdene at det også har vært vekst. Markedet for sau- og lammeskinn har gjennom flere år vært nede i en bølgedal. Gledelig var det derfor å se en økt interesse under høsten. I USD har prisen under siste halvår steget rundt 40 %, men dessverre ga dette seg ikke helt samme utslag i norske kroner. Mens det i 2006 var Tyrkia som var hoved marked, var det Kina som tok over i Delvis skyldtes dette trolig at engelske skinn ble ulovlig å ta inn i Kina p.g.a. munn- og klovsyke, og delvis skyldes det at Kina har en stor og voksende middelklasse som gjerne ønsker seg en skinnjakke. Etter at moten lenge har gått mot så lette skinn - jakker som mulig, ser det ut for at marked - et nå i større grad ønsker seg noe kraftigere og tyngre jakker, noe som helt klart favoriserer de norske skinnene. I tillegg har vi sett at saueskinn på en del området delvis har erstattet storfehuder. Kvalitetsmessig opprettholder våre huder sin posisjon som verdens beste, og prismessig ligger vi fortsatt på topp. Fokuset fra produsent og fram til garveri må imidlertid hele tiden holdes oppe for at dette skal fortsette. Kvaliteten på skinn holdt seg stabil eller noe bedre i 2007, men siden norske skinn klippes før slakting har vi fortsatt en god del klippeskader og dermed redusert verdi på skinnene. Også strekkskader er et problem, men forsøk med avtak av skinnene med trykkluft kan gi håp om bedre resultater i framtiden. Samarbeidet med Norskinn på huder og skinn fungerer fortsatt utmerket og deres andel utgjorde i ,2 % av hudene og 11,2 % av skinnene som vi sorterte. Kvali - tetsmessig ligger Norskinn helt på høyde med Nortura sine huder og skinn. Ull Den dramatiske prisnedgangen vi så høsten 2006, hadde virkning langt ut i En positiv utvikling på vårparten ga en økning på 3 % på C1 kontrakt og høsten har vært preget av en god etterspørsel, men dessverre lave priser som følge av en meget sterk krone. Norilia har en andel på 75,7 % av total volum ull for ullåret 2006/2007. På grunn av reduksjon i dyretallet har det totale volumet på landsbasis gått ned med 5 %. Dette, sammen med prisnedgangen, har bidratt til det svake resultat i ullavdelingen. Året 2007 har hatt omstilling og driftsforbedring i fokus. Egersund ullstasjon ble flyttet til Forus med dertil hørende ombygging og tilrettelegging på Forus. Gol ull stasjon har blitt bygget ut for å forbedre varestrømmen og effektiviteten. Vi har jobbet med ullstasjonene for å kartlegge og se på muligheter til å forenkle og forbedre arbeidet ut fra de lokale forutsetningene. For å ivareta kvaliteten sam tidig som vi skal øke effektiviteten, har vi fått utarbeidet et verktøy som viser andel 1 er kvalitet i forhold til 2 er kvalitet. Året har vi i ettertid valgt å kalle det store «møllåret». Dale oppdaget møll på sitt lager sam tidig som vi oppdaget det på ull sta - sjonen i Egersund. Det var også møll på Forus, og etter en varm sommer kombinert med høy fuktighet, ble det en oppblomstr ing på Dale og Sandnes Garn. Lagrene ble tømt og gasset og ullen måtte selges med betydelig pristap og det er derfor satt i gang arbeid med et bekjempingsprogram mot møll.

6 8 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 9 Norsk tarm eksport Vi startet året 2007 med lave priser, men måtte konstatere at prisen fortsatte å falle og kom i sesongen på et nivå som vi ikke har sett på svært mange år. Prisen kom så lavt at det ble stilt spørsmål rundt lønnsomheten med å ta opp tarm. I tillegg førte det stramme arbeidsmarkedet til problemer med å finne sesonghjelp i tarmkjellerne på slakteriene. Totalt førte dette til at det ble tatt opp ca færre tarmsett i Nortura enn året før. For å unngå de kvalitetsproblemene vi har slitt med på saltet tarm, ble det i 2007 på ett anlegg forsøkt å fryse ned tarmen i blokker istedenfor å salte. Det er mulig at dette kan være aktuelt på flere anlegg framover. Forretningsområdet forsøkes drevet vid - ere med et nullresultat i påvente av et bedre marked. Tarm norsk marked Norilia BA gjør alt innkjøp av naturtarm til Nortura-anleggene. Det har vært utfordringer knyttet til innkjøp og logistikk for å få skapt gode resultater på denne virksomheten. I løpet av året 2007 har man klart å gjøre innkjøpene lengre bak i verdikjeden og effektivisert virksomheten og vi har hatt et godt samarbeid med anleggene. Det har vært stor uro i tarmmarkedene på svinetarm og storfetarm. Markedet for fåretarm falt jevnt hele året. På slutten av året har prisene flatet ut og prisene på fåretarm har falt til et akseptabelt nivå. Prisene på svine tarm og kroktarm har imidlertid steget litt sist på året og det ventes at prisene stig - er betraktelig i 2008 på grunn av råvaremangel. Arbeidet med å integrere innkjøp av naturtarm mellom sluttbruker og råvarekildene er i godt gjenge og vil bli videreført. Bløtlagt svinetarm for det norske marked blir klargjort for salg fra Norilias Tarmavdeling i Fredrikstad. Nutri Nutri ble opprettet som avdeling ved årsskiftet i kjølvannet av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior. Avdelingen har ansvar for salg av spiselige plussprodukter til eks - port og ikke- spiselige plussprodukter fra anleggene i Nortura både for rødt og hvitt kjøtt. Avdelingen jobber også aktivt med å øke verdiskapningen på plussproduktom - rådet generelt i konsernet. Bipro har gått inn som en del av Nutri, men holder fortsatt til på Nortura Forus. Salgsavdelingen for hvitt kjøtt holder til i Rakkestad, mens ledelsen sitter i Oslo. Avdelingen har i tillegg knyttet til seg tre plussproduktkonsulenter som har til oppgave å følge opp verdiskapning, tilførsler og kvalitet på det enkelte anlegg. Tubet svinetarm får en «runde i boblebad» før den sendes til Nortura-anleggene. Ferdig pakket tarm klar for utsendelse til det norske marked. Kyllinghjerter. Ettertraktet til bl.a. hundefôrproduksjon. Foto: Sven S. Gjerberg Fjørfe er blitt et viktig bidrag til Nutri.

7 10 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 11 Utskjæring av vommuskel fra storfe. Foto: Audun Flåtten, Animalia Renskjæring og trimming av vommuskel fra storfe. Norsk vommuskel eksporteres i hovedsak til Japan hvor den betraktes som en delikatesse. Foto: Audun Flåtten, Animalia

8 12 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 13 Store deler av 2007 har gått med til å sikre og etablere avdelingens arbeidsom - råder og oppgaver, samt etablere måle- og oppfølgingsverktøy. I tillegg har avdelingen gjort en omfattende kartlegging av varestrømmen og av markedsmuligheter for plussproduktene. Deler av kartleggings - arbeidet har blitt gjort gjennom varestrømsprosjektet hvor hovedfokuset har vært å avdekke potensiale for økt verdiskapning som grunnlag for faktiske tiltak, samt kunne gi anbefalinger for en helhetlig disponering av varestrømmen. Prosjektet vil avsluttes i løpet av 1.halvår-08. Etterspørselen etter plussprodukter har gjennom året generelt sett vært god, men opptak fra anleggene kan bedres betraktelig. Prisnivå og omsetning gjennom Bipro ligger på nivå med fjoråret. Det har vært jobbet med å få opp nye varestrømmer på fjørfesiden og man har lykkes med å flytte deler av varestrømmen. I 2007 ble avtalen med Norsk Pelsdyrfôrlag både på rødt- og hvittkjøttsiden forhandlet av Norilia. Videre ble det inngått avtaler for eksport av en del råstoff. En felles forhandling ga et økt prisnivå for plussprodukter til pelsdyrfôr. Samlet sett ble det omsatt et volum på ca tonn gjennom Nutri. Det er besluttet at Nutri skal ha ansvar for salg av alle ikke-spiselige plussprodukter i konsernet, og det jobbes med å få gjennomført dette. Vi har gjennom året hatt flere tilfeller hvor kvaliteten på varer fra noen av våre anlegg ikke har vært tilfredsstillende, og det har gjennom året blitt jobbet med omlegging av prosesser og sikring av rutiner. Dette vil være et viktig fokusområde også i Tilknyttede selskaper De tilknyttede selskapene har egen rapportering og det vil her kun bli gitt en kort oversikt over virksomheten og utviklingen i selskapene. Noridane Foods Selskapet handler med kjøttprodukter internasjonalt. Selskap er eid 50 % av Nortura og 50 % av Dat-Schaub International. Selskapet har forretningsadresse i København. Selskapet har hatt et godt år i Norskinn Selskapet kjøper huder, skinn og ull fra KLF slakterier og selger dem gjennom Norilia. Selskapet eies 35,71 % av Norilia og 64,29 % av 5 bedrifter fra Kjøttbransjens Landsforbund. Selskapet har forretningsadresse i Horten. Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering Oslo 14. februar 2008 Skjæring av hjerteslag fra gris. Hjerteslag fra gris benyttes bl.a. til hundefôr. Foto: Audun Flåtten, Animalia KNUT DAUGAARD Styreleder TORLEIF BJELLA Nestleder GUDBRAND CHRUICKSHANK IVAR KVINLAUG FRODE TJELLE TUFAN YURT TORE WALEN MORTEN SOLLERUD Adm.dir

9 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 15 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnad Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivning på immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter Resultat fra investering i tilknyttede selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering Foto: Sune Eriksen, D2

10 16 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 17 Balanse eiendeler Tall i 1000 kr Note ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefrodel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, biler og andre driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap 8, Andre aksjer / andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Varebeholdning Sum varebeholdning Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Kontanter, bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Balanse gjeld og egenkapital Tall i 1000 kr Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån fra foretak i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 14. februar 2008 KNUT DAUGAARD Styreleder TORLEIF BJELLA Nestleder GUDBRAND CHRUICKSHANK IVAR KVINLAUG FRODE TJELLE TUFAN YURT TORE WALEN MORTEN SOLLERUD Adm.dir

11 18 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 19 Kontantstrøm Noter Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger varige driftsmidler / Endring i varelager / Endring i kundefordringer / Endring i leverandørgjeld / Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter / Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter +/ Netto endring i kassekreditt / Inn-/utbetalinger av konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER - VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP - REKLASSIFISERINGER VIRKNING AV ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov, og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. KLASSIFISERINGS- OG VURDERINGSPRINSIPPER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidig inntekter som goodwill aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avog nedskrivninger. Kostnader forbundet med normal vedlikehold og reparasjon blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. FINANSIELLE EIENDELER Behandling tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i selskapet. I resultatregnskapet er andel av resultatet i selskapet vist på linjen Resultat fra investering i tilknyttet selskap. I balansen vises eierandeler i selskapet som finansielt anleggsmiddel. Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuelle nedskrivninger i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanse ført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnader Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skattepliktig inntekt for samvirkeforetak blir fastsatt etter samme regler som for aksjeselskap. I tillegg til inntektsskatt betaler samvirkeforetak formuesskatt. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tids intervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for endringer i forhold til tidligere års beregninger.

12 20 ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA ÅRSMELDING 2007 NORILIA BA 21 NOTE 2 SALGSINNTEKTER Pr. virksomhetsområde Ekstern industri Eksport Salg innen konsernet Sum salgsinntekter varer Sum andre driftsinntekter NOTE 3 VAREBEHOLDNING Råvarer Panteemballasje Sum varebeholdning NOTE 4 LØNN OG DIVERSE GODTGJØRELSER Personalkostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Diverse godtgjørelser Honorar og lønn til styret og daglig leder Honorarer og fraværsgodtgjørelse til styret, råd og utvalg Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder Sum honorarer og lønn til styret og daglig leder Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjon 0 0 Sum Avtaleforhold vedrørende administrerende direktør: Dersom administrerende direktør ønsker å fratre stillingen, gjelder en opp - sig elsestid på 6 måneder regnet fra utløpet av kalendermåneden da oppsigelsen foreligger. Dersom bedriften velger å bringe ansettelsesforholdet til opphør, og partene ikke er blitt enige om en annen ordning, plikter bedriften å utbetale en godtgjørelse begrenset til lønn i inntil ett år fra fratredelse, men likevel ikke lenger enn inntil direktøren trer inn i annet lønnet arbeid. Ansattes lån i selskapet beløper seg til kr i Dette er billån til ansatte. NOTE 5 PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til «NRS» for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Nortura Konsernpensjonskasse. For plik telser knyttet til AFP ordningen er hensyntatt fra og med 01/ og er medtatt i periodens pensjonskostnader på egen linje. Forpliktelsen inngår i de totale pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Nettoavkastning på pensjonsmidler Estimatdifferanse AFP-ordningen Sum Endring i begrenset balanseføring 0 0 Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningens finansielle status pr mot beløp i balansen Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Planendring Estimeringsendringer Netto midler sikret ordning Begrenset balanseføring 0 0 Netto pensjonsmidler ført i balansen AFP-ordningen Individuelle pensjoner 0 0 Netto pensjonsforpliktelser usikret ordning Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,75 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning 4,0 % / 2,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % Uttakstilbøyelighet AFP 50 % fra 62 år NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 7 IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Sum 2007 Sum 2006 Anskaffelseskost tilgang i året avgang i året Anskaffelseskost Akk. ordinære avskr årets avskrivinger Akkumulerte avskr Balanseført verdi Økonomisk levetid 5 år Avskrivningsplan Lineær Goodwill knytter seg til overtakelse av BiPro AS, 1/ NOTE 8 DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. I det rapporterte regnskapet er følgende tilknyttede selskap tatt inn etter egenkapitalmetoden. Anskaffelses- Forretnings- Stemme- Firma tidspunkt kontor Eierandel andel Norskinn AS Horten 35,71 % 35,71 % Bygninger og Maskiner Driftsløsøre, Sum Sum Tomter fast eiendom og anlegg inventar o.l Kostpris tilgang i året avgang/utrangering i året Kostpris Akk. ordinære avskr årets ordinære avskrivninger akk. avskr. solgte/utrangerte driftsmidler Akk. ordinære avskr Balanseført verdi Økonomisk levetid 20 år 6 år 4 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Gevinst/tap solgte driftsmidler NOTE 9 TILKNYTTEDE SELSKAP TATT INN ETTER EGENKAPITALMETODEN: Tilknyttede selskap tatt inn etter egenkapitalmetoden: Sum investert i Tilknyttet selskap tilknyttet selskap Norskinn AS Anskaffelseskost Andel resultat tidligere år Inngående balanse Andel årets resultat Utgående balanse NOTE 10 ANDRE AKSJER OG ANDELER ANLEGGSMIDLER Selskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre foretak (anleggsmidler): Antall andeler/ Eierandel Verdi i Selskapets navn aksjer Prosent balansen Norsk Kjøtts Konsernpensjonskasse 0,75 % Sum andre aksjer/andeler NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum gjeld

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS ÅRSRAPPORT 2007 jotun globalt LEDENDE PÅ VERDENSBASIS Jotun er ET AV verdens ledende selskaper innen maling og pulverlakker. Vi har 71 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle verdensdeler. I

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer