Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013"

Transkript

1 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen april dag fredag Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære alle sammen! Jeg heter Nicolay og er alkoholiker. På vegne av Tjenesterådet og Servicekontoret ønsker jeg alle hjertelig velkommen til den 38. Servicekonferansen. Spesielt velkommen til våre venner fra de andre nordiske landene Anders fra Sverige, Gorm fra Danmark og Reijo fra Finland. Det er mange som bidrar til at denne Servicekonferansen avholdes. I år er Finn referent og Christin er medreferent. Servicekontoret har selvsagt bidratt med tilrettelegging og ordnet det meste. Ettersom Morten er ny daglig leder ved Servicekontoret har forberedelsene i år vært et samarbeid med Morten, Christin, Anne-Lise og Erik med flere. En stor takk til dere alle. En stor takk også til innsatsen som gjøres av våre ikke-alkoholikere Kari, Willy og Terje. Kari og Terje har dessverre ikke anledning til å delta denne helgen. Både Kari og Terje har gitt uttrykk for at de ønsker å trekke seg som medlem av Tjenesterådet, og vi ser etter nye medlemmer som ikke-alkoholikere. Tusen takk til deg Willy som deltar her også i år. Ikke-alkoholikere er av stor betydning for Anonyme Alkoholikere. Både de som deltar i Tjenesterådet og utenfor. I fjor holdt Willy et innlegg på konferansen og han siterte et dikt av Leslie Gibson. Diktet er i samsvar med AAs kjærlighetsbudskap. Jeg hadde tenkt å lese dette diktet, men ble anmodet om i stedet å fremføre følgende som også handler om kjærlighet: Kjærligheten er tålmodig Kjærligheten er velvillig Den misunner ikke, skryter ikke og er ikke hovmodig Kjærligheten krenker ikke, og søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde Den gleder seg ikke over urett, Men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt Ny redaktør for Boks 205 ble utnevnt tidligere i år, men redaktør har trukket seg. Vi er i ferd med å utnevne ny redaktør, men vi er dermed uten redaktør for Boks 205 for tiden. Igjen vil vi gjerne takke Finn for hans innsats som redaktør i nesten 11 år. Morten har tiltrådt som ny daglig leder fra 1. mars. Rollen som daglig leder i vår organisasjon er veldig sentral, veldig synlig og har stor betydning for alle oss som har befatning med Servicekontoret. Christin har hatt den sentrale plass i vårt AA-liv i en årrekke. Det har til tider vært meget krevende. En daglig leder i AA er et lønnet verv og en profesjonell rolle. Til tider har nok dette vært mye mer enn en jobb som daglig leder. Jeg vil med dette takke Christin for en veldig god innsats som daglig leder for Servicekontoret. Så en hjertelig velkommen og «lykke til» til Morten, og en stor tusen takk til Christin for innsatsen.

2 Tjenesterådet har vært fulltallig dette året etter at Arild og Brit fra Region Øst tiltrådte og i tillegg har Jens fra region Midt blitt utnevnt som varamedlem og møtt i Tjenesterådet. Jan fratrer etter endt tjenestetid, og dersom Servicekonferansen godkjenner valget, vil Ellen bli valgt inn som medlem fra Region Midt. En stor takk til Jan for samarbeidet og for den innsats du har gjort i Tjenesterådet. Tjenesterådet har arbeidet hardt og etter min vurdering fungert godt i året som ligger bak oss. Jeg vil takke mine kolleger i Rådet for et godt samarbeid og for den tillit jeg er blitt vist som leder for Tjenesterådet. Arbeidsoppgavene til IKT-komiteen er delvis blitt overført til Servicekontoret noe vi anser som en forbedring. Utfordringene med nye nettsider arbeides det nå med, og vi antar at nettsidene om kort tid vil bli mer funksjonelle. I morgen tidlig vil Arild presentere vårt utkast til strategisk plan. Tjenesterådet har arbeidet målrettet og raskt med dette utkastet. Vi gleder oss til den videre prosess i Fellesskapet for å få en riktig forankring av vår strategi. Hjertelig velkommen til alle distriktsrepresentanter. Dere er de viktigste personene på denne konferansen som gruppenes direkte tillitsvalgte delegater. Spesielt velkommen til dere som er her for første gang. Vi håper dere vil få inspirasjon fra denne konferansen, og økt forståelse og innsikt i hvordan vårt unike Fellesskap fungerer fra innsiden. Dere anmodes om å være nysgjerrige, stille spørsmål og delta etter beste evne. Til slutt vil jeg be alle om å reise seg og avholde en stille stund, tenke over hvorfor vi er her, og sende en tanke til de som fremdeles lider og minnes de som har gått bort det siste året og spesielt minne Christer, som var DR og dessverre døde en naturlig død før jul. (en stille stund) Takk. Dette skylder vi AAs fremtid: Å sette felles velferd først Å holde Fellesskapet samlet For våre liv avhenger av enhet i AA Og også livene til de som kommer etter Ansvarlighetserklæringen: Jeg er ansvarlig Når hvem som helst, hvor som helst ber om hjelp Ønsker jeg at AAs hånd alltid må være der, Og for det er jeg er ansvarlig Jeg ønsker dere alle en riktig fin konferanse. Tusen takk for oppmerksomheten og herved overlater jeg konferansen til møteleder Bjarne. Møteleder/De tolv tradisjoner Møteleder Bjarne ønsket alle hjertelig velkommen og overlot ordet til Anne-Lise fra Servicekontoret som leste De tolv tradisjoner.

3 Praktisk orientering Møteleder Bjarne orienterte om praktiske saker som møte-/pausetider, mikrofonbruk, reiseoppgjør og fellestransport til Gardermoen ved konferansens slutt. Presentasjonsrunde Alle konferansedeltakerne presenterte seg. Stemmeberettigede Bjørn, Tjenesterådet (TR) orienterte om godkjenning av stemmeberettigede. Distriktsrepresentantene (DR) skal alltid ha 2/3 flertall ved avstemminger. Det var 20 DR tilstede slik at 7 TR-medlemmer og 3 (inkl. daglig leder) fra Servicekontoret kan stemme ved årets konferanse. Bjørn orienterte videre om uklarheter vedr. daglig leders stemmerett iht. Håndboka. Dette vil bli formelt avklart til neste års konferanse. Daglig leder Morten trakk så tilbake sin stemmeberettigelse ved årets konferanse på bakgrunn av de reaksjonene som kom på Håndboka-forståelsen. Justeringspersoner Kjersti (D20) og Merete (D1) meldte seg og ble klappet inn som justeringspersoner. Konferansens hovedtema «Opplyste grupper gir ansvarlige medlemmer» Hovedtemaet var delt mellom Tjenesterådsmedlemmene Arild og Brit. Arild startet: Hei, jeg heter Arild og er alkoholiker. Takk for godkjenning av Østregionens valg av meg som TR-medlem. Dette er min første Servicekonferanse. Det har vært bemerka at det er en kompetansesvikt. Nå er jeg her og kan bedømme etterpå hva svikten i tilfelle består i. Personlig ser jeg det som viktig nettopp å være ny. Sosialisering skjer ganske fort. Som ny har en fordelen av å se styrker og svakheter bedre enn den som er opptatt av å forsvare etablerte praksiser. Så jeg går til oppgaven med friskt mot! I dette lys er det fint at vi som er nye får anledning til å dele noen tanker innledningsvis om konferansens tema: Opplyste grupper gir ansvarlige medlemmer. Brit og jeg har koordinert oss. Jeg starter med noen tanker om opplyste grupper og Brit gir et innblikk i det å være ansvarlig medlem. Først gruppe. Ei AA-gruppe kan bestå av to eller tre medlemmer. Hvorfor «eller» har jeg undra meg over. Enten er det to eller så er det tre. Kanskje «eller» kan forklares. En forklaring kan være analogi henta fra historien om at der to eller tre er samla i mitt navn, der er jeg midt i blant dere. I AA-språk blir det der to eller tre er samla om å bli edru, er AA-ånden til stede. I gruppelæren snakker vi om dyade når det er to. Først når det er tre eller flere kalles det ei gruppe. Eller kanskje det har noe med relasjoner å gjøre. Når to eller tre er samla, er antall relasjoner det samme som antall deltakere. Derfra øker antall relasjoner mer enn antall deltakere. F.eks. er det seks relasjoner i sving når fire er samla. Med det vil jeg få fram at AA har ei plattform hvor individet gis større plass enn størrelse målt i antall deltakere. Antakelig er dette forhold også en utfordring i forhold til enhetsforståelse. For det andre. Opplyst gruppe, hva er det? Opplysing bygger på kunnskap. Vi kan skille mellom teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og erfaringskunnskap. I Fellesskapet hentes teoretisk kunnskap først og framst fra egen litteratur. Storboka er eksempel på sys-

4 tematisering av erfaringskunnskap gjort til teori. Sjølsagt finnes det også andre kilder til inspirasjon for AA-arbeidet. Praktisk kunnskap får vi gjennom prøving og feiling. Det er ofte slik at feil må gjøres for å komme videre. F eks er det å prøve seg fram for å finne en god måte å strukturere møtene på, en del av kunnskapsinnhentinga. Det har slått meg at mange AA-miljøer er tilbakeholdne med eksperimenter, grensende til engstelse. Innovative personer synes ofte henvist til å skape nye gruppe for å få armslag. Jeg mener vi må lære oss å honorere aktivitet høgre enn passivitet for bedre å kunne møte framtidas utfordringer. Erfaringskunnskap kan lett undervurderes. Akademias fremste grunnlegger, Einstein, sa en gang at erfaring er den eneste sanne kunnskap. Måter å løse oppgaver på gir erfaring med tanke på neste gang en liknende situasjon oppstår. Hos oss er delingsrunden viktig kilde til erfaringskunnskap. Da jeg var forholdsvis ny i Fellesskapet, slo jeg til lyd for å samle og systematisere delinger. Det ble møtt negativt. Jeg er for så vidt enig i det. På den andre sida er delingsrunden verdifull ikke bare for den som setter ord på sine tanker der og da, men også for den som hører på. Storboka er som nevnt, et eksempel på samling, systematisering og formidling av erfaringskunnskap. Etter å ha vandra litt rundt i flere grupper, havna jeg i Røagruppa. Det ble min første hjemmegruppe. Jeg likte meg der. Ble godt mottatt, og det herska en god ånd der. Det var forresten der jeg møtte Brit for første gang. Det gikk flere møter før jeg tok ordet under delingsrunden. Faktisk var det veglederen min som «tvang» meg til å love at jeg neste gang skulle ta ordet. Når jeg var tilbakeholden, var det fordi jeg syntes de andre hadde så fine delinger, og at jeg ikke kunne hamle opp med dem. Men når lydmuren først var brutt, lurer jeg i dag på om jeg ikke bør la ordet gå videre uten min deling litt oftere. Styrken i delingsrunden er spontanitet og fravær av sensur. For det tredje. Er det summen av medlemmenes kunnskap som gjør gruppa opplyst, eller har gruppa så å si en egen kunnskapsbase? Fra tid til annen har jeg nytte av å sammenlikne person og gruppe med dråpe og hav. Dråpen er av samme art som havet, men havet kan oppvise en kraft som dråpen aldri kan. Heller ikke en samling dråper kan det. Jeg tror faktisk at enheten i ei gruppe er mer enn summen av antall medlemmer. I enheten ligger det en kraft som kommer til uttrykk i møtet. For å møte denne kollektive kraften, må vi i det minste vite hvor møtene er! Av praktiske grunner skifta jeg hjemmegruppe etter et par år i Røagruppa. Majorstugruppa ble min nye hjemmegruppe. Da jeg kom dit, hadde gruppa nylig skifta møtested. Det visste ikke jeg. Så jeg møtte fram på det stedet som sto oppført i gruppeoversikten. Fire andre gjorde det samme. Der sto vi og blomstra uten at noen kom og låste opp døra. En telefon til landsdekkende førte heller ikke fram. Vi hadde et kort friluftsmøte. To var nykommere. Den ene møtte jeg igjen på et møte to dager etter. Den andre så jeg aldri igjen. Jeg har gått forbi forretninger som har skifta adresse. Da står det gjerne stort oppslag om ny adresse. Det hadde ikke gjort noe om gruppa hadde gjort noe liknende. Eller ennå bedre, tatt ut en person til å stå der for å fortelle hvor vi nå skulle gå. Jeg tror dette handler om uoppmerksomhet grensende til dårlig folkeskikk. Gruppa var liten på det tidspunkt. Hadde ikke sekretær. Møteleder ble valgt for hver gang. Derimot var det en kasserer. Men dette forklarer ikke en så vidt elementær forsømmelse. Internt var det sikkert informert. Men for en som ikke hørte til det interne informasjonsnettet, var det umulig å komme på rett plass. Jeg tar fram eksemplet for å peke på at ei gruppe kan ha lang historie, ha etablerte AA-folk i sin midte, og likevel være uopplyst på helt elementært område.

5 Gruppa holdt på å bli lagt ned. Vi var tre på det møtet, hvorav en gjest. Og det var gjesten som redda gruppa. Jeg var klar på at jeg trengte gruppa, og han konkluderte med at da måtte den fortsette. Da fungerte gruppa opplyst. I dag er gruppa både godt besøkt og godt drevet. Jeg bruker eksemplet også for å peke på et viktig moment som har et direkte budskap til oss som er her. Da gruppa trengte det som mest, var det ikke en distriktsrepresentant eller en fra intergruppa som meldte sin interesse for gruppas ve og vel. Første gang gruppa fikk besøk av en DR, var da Brit møtte opp kort tid etter at hun var valgt noen år etter. Jeg mener at distriktsrepresentantenes tilsynsansvar er en forutsetting for opplyste grupper. Da er vi ved mitt fjerde moment. Å være opplyst er en prosess ut av sjølforskylt umyndighet! Det er aktiv handling. Vi kan ikke sitte og vente på at noen skal gi opplysing. Vi må aktivt søke opplysing. Riktignok er gruppa per definisjon autonom. Men autonomi må ses i en sammenheng. Gruppa kan ikke være autonom i forhold til autonomi eller ingen ting. Rammebetingelsene for gruppas autonomi er De tre budskap: Gjenreising bygget på De tolv trinn Enhet bygget på De tolv tradisjoner Tjeneste bygget på De tolv begreper. Hvordan det gjøres, må hver gruppe finne ut av. Men at det gjøres er en grunnleggende forpliktelse. Vi som møter på Servicekonferansen må forbinde oss til gruppenivået på en måte som gjør at gruppene vokser både i opplysing og antall medlemmer. Saker skal behandles og avklares gjennom full informasjon om det saka gjelder. Alle skal gis anledning till å komme fram med sitt syn. Det innebærer at mindretallet skal lyttes til med åpent sinn. Ofte er det slik at mindretallet faktisk har rett! For at Servicekonferansen skal bidra til opplyste grupper, må de som representerer gruppene ha kunnskap om gruppene de representerer. Denne kunnskap må formidles til konferansen for at vi kan lære av hverandre og sammen finne løsinger på aktuelle problemstillinger. Da ser vi at de mange dråpene samles i et hav av åndelig kraft som går opp i en felles samvittighet på gruppe-, distrikts- og nasjonalt nivå. Det er ved å vokse i kunnskap vi opplyses. Derfor ser jeg koordinert opplæring, fordyping og vegledning som nødvendige elementer for å kunne oppfylle vårt fremste formål. Og så fortsatte Brit: Hei, jeg heter Brit og er alkoholiker. Først vil jeg få takke de av dere som var her i fjor og godkjente meg som nytt medlem av Tjenesterådet. Det ble vist meg en stor tillit og jeg håper jeg er og vil være i stand til å innfri deres forhåpninger, ønsker og krav. Til de av dere som er nye av året, da vet dere hvem dere kan skylde på hvis dette skulle føre helt galt av sted! Jeg skal snakke om det ansvarlige medlemmet og den beste og eneste erfaring jeg personlig har med det, og derfor kan dele om, er min egen erfaring i min egen hjemmegruppe. Da jeg en fredag ettermiddag skulle reise hjem etter endt 6 ukers opphold på klinikk, fikk jeg med meg ett godt råd: «Oppsøk AA og gå på møter!» Det var den beste erfaringen de kunne gi meg for ikke å begynne å drikke igjen. Mandag ringte jeg Service-

6 kontoret og Britten, som nå dessverre ikke er med oss her nede lengre, tok telefonen og vi avtalte å møtes samme kveld utenfor Røa kirke. Da jeg kom, hadde Britten samlet noen hyggelige damer utenfor som jeg ble presentert for og fikk en kort samtale med før selve møtet startet og jeg begynte min vei inn i et ukjent landskap, AA-Fellesskapet! Fra første stund fant jeg meg godt til rette og «kjøpte hele pakka» uten altfor mange spørsmål og betenkeligheter. Etter noen uker ble det annonsert at etter endt ordinær møtetid skulle det avholdes gruppesaksmøte. Jeg reiste meg og gikk mot døren da jeg ble ropt tilbake med «Hei, hvor skal du? Det er nå det begynner! Du er jo en del av gruppen og må være med her!» Tenk det, jeg var blitt del av noe, en gruppe hvor stort var ikke det! Noen ønsket meg der og trengte meg! Jeg antar at det var der og da, de i AA og jeg ble til et VI. Vi i AA. Jeg begynte å ta tjenester i min hjemmegruppe. Hentet post, ryddet og gjorde i stand til møtene. En tid senere skulle de forskjellige tjenestene i gruppen rullere, også gruppesekretærfunksjonen som da hadde vært ubesatt en tid. «Det kan du! Vi skal hjelpe deg!» Sjokk og vantro! Jeg begynte: «Ja, men» Jeg har senere lært i AA-sammenheng at det heter «Javel» Han som ble min fadder og som jeg startet trinn-prosessen i AA sammen med, som hadde tro på meg lenge før jeg selv hadde det, hjalp meg. Han ble senere min fadder i tjeneste og er også i dag en av mine viktigste livsrådgivere. Siden min første fadder var en mann, ble jeg anbefalt og følte også selv, at det å skifte fadder til en kvinne var riktig for meg. Spesielt da jeg kom til fjerde trinn var dette av stor betydning i min selvransakelse. Men tilbake til min første mannlige fadder. Han fortalte meg alle de bøker jeg skulle, eller burde, lese, alle de brosjyrene som kunne være til hjelp, alle de seminar og møter jeg burde, eller var det skulle? delta på etc. etc. Plutselig sto jeg midt oppi det midt i AA! Jeg søkte og lærte, jeg spurte og leste, jeg lyttet og gjorde. Jeg prøvde etter beste evne å gjøre det som ble foreslått både i Storboka og fra dem som hadde gått foran meg. Det å spørre dumme spørsmål har jeg veldig god erfaring med og jeg tror jeg er ganske god til å stille dem. Det er da de rundt meg lyttet ivrigst på svarene som blir gitt! I dag er jeg ikke så opptatt av alt jeg kan og har å tilby, jeg er faktisk mer opptatt av alt jeg ikke kan og som jeg kan lære! Tror det er svaret på vekst. Som aktiv alkoholiker var jeg veldig dårlig på å be om hjelp. Jeg kunne og ville gjøre det på min måte. Det gikk ganske dårlig. I dag er jeg mye flinkere til å la andre aktører også bidra på livets scene, og oppsetningen er av en helt annen kvalitet nå. Igjen takk til AA-programmet og Fellesskapet. Som gruppesekretær i min hjemmegruppe ble jeg også tildelt tjenesten som Intergrupperepresentant. Med skrekkblandet fryd ankom jeg Nordahl Bruuns gate i Oslo for mitt første møte i Oslo Intergruppe, og tenk, også der møtte jeg bare hjelpsomme og hyggelige alkoholikere som hadde gått og gikk den samme veien som meg. Veien som viser at tjeneste gir vekst og at vekst gir lyst til mer tjeneste. Så kom DR-valget i Distrikt 20, Oslo, og jeg ble oppmuntret til å stille til valg. Tror kanskje det var litt kjønnskvotering med i bildet her. Oslo har jo pga. sitt store antall grupper 3 representanter og det tar seg vel litt bedre ut med 1 kvinne og 2 menn enn bare mannfolk. Også her fikk jeg høre: «Kom igjen, dette vokser du på! Vi skal hjelpe deg!» Jeg ble valgt og jeg fikk hjelp av dem som hadde gått foran meg. Igjen ganske skrekkslagen åpnet jeg en ny dør inn i AA-Fellesskapet. Igjen utsatte jeg meg for nye utfordringer og anledning til personlig vekst og utvikling. Nå i ettertid forstår jeg at jeg var ganske modig, for jeg var redd for å mislykkes og ikke å strekke til. Men samtidig var nysgjerrigheten på hvordan AA-strukturen fungerte og virket ute blant medlemmene våre en stor og viktig drivkraft for meg. Etter 3 år som DR og deltager på Servicekonferansen gjorde rotasjonsprinsippet seg gjeldende og andre krefter overtok tjenesten. 1 år gikk uten tjeneste utenfor min hjemmegruppe. Men så skulle jeg være stedfortreder for vår Intergrupperepresentant på noen møter i Oslo Intergruppe og jeg innså at jeg savnet miljøet

7 utenfor min egen gruppe og at min egen møteaktivitet i AA-gruppene var avtagende. Tenk om jeg ender opp som mange av dem jeg har sett rundt meg med 6 8 års edruskap i AA, de slutter å gå på møter. De mener de klarer seg selv med minimalt av Fellesskapsaktiviteter og til slutt ser vi dem ikke igjen i alle fall ikke på møtene. Nei, det var for farlig for meg som alkoholiker. Jeg trenger å holde meg i aktivitet. Jeg trenger å føle at jeg er midt i AA og en bitteliten del av det store hele. Jeg trenger tjeneste for min personlige åndelige vekst og utvikling, trivsel og lykke. Takknemligheten for alt hva AA har gitt meg, lært meg og oppfordret meg til kan bare tilbakebetales ved at jeg tar de tjenestene Fellesskapet ønsker jeg skal utføre og prøve så godt jeg kan til å bidra til at en alkoholiker til hører om AA, blir nysgjerrig og slutter seg til oss på sin vei til rehabilitering fra alkoholisme, som forblir edru i AA og så i sin tur hjelper sin neste. Da jeg fra flere hold ble oppfordret til å stille meg til tjeneste som medlem i Tjenesterådet høsten 2011 måtte jeg gå i tenkeboksen en god stund. Her hjalp det ikke at min fadder i tjeneste oppfordret meg med ordene: «Du må ikke la denne sjansen gå fra deg! Du kommer til å oppleve ting du aldri trodde var mulig og møte mennesker som blir venner for livet. Du kommer til å få en utvikling og vekst du bare kunne drømme om!» Jeg hadde 14 dagers betenkningstid og daglig dialog med min høyere makt og jevnlige meditasjonsstunder. Til slutt innså jeg at å stille seg til tjeneste ikke var så farlig, det var jo gruppene ved DRene i region øst som skulle velge hvem de ville ha av de kandidatene som hadde stilt til valg, og ikke jeg. Og her står jeg i dag, mitt første år som TR på Servicekonferansen og som et eksempel, håper og tror jeg, på et ansvarlig medlem. Jeg vil arbeide for, med og ved Guds hjelp og lytte til min samvittighet, for det er gjennom den min Gud snakker til meg. Skal jeg så våge meg på en oppsummering av et, for meg, ansvarlig AA-medlem må det i kortform bli noe slikt som: 1) gå på møter, 2) få fadder og jobbe trinn, 3) ta tjeneste, 4) fortsette å søke kunnskap, da kunnskap gir trygghet, 5) gi det videre og 6) fortsette å gå på møter og dele av meg, bli inspirert og jobbe videre med å oppbygge min karakter. Jeg vil avslutte mitt innlegg med å sitere «Vekstens vesen» fra Som Bill ser det som ble skrevet i Grapevine i juli 1965: «La oss aldri være redde for nødvendig forandring. Selvfølgelig må vi skille mellom forandring til det verre og til det bedre. Men når det er blitt helt klart at det er et behov hos en person, i en gruppe eller i AA som helhet, har vi for lenge siden innsett at vi ikke kan stå stille og se den andre veien. Essensen i all vekst er viljen til å forandre seg til det bedre. Og så en stadig vilje til å påta seg det ansvar som det fører med seg.» Jeg ønsker dere alle lykke til på Servicekonferansen Tjenesterådets rapport for 2012 inkl. komitérapportene IKT-komiteen Informasjon, kommunikasjon og teknologi IKT-komiteen ble nærmere belyst under Åpent forum. Tjenestekomiteen Lillian (D11) savnet møteinnsats i komiteen. Komiteens leder Bjørn lovte å ta kontakt med medlemmene med tanke på framtidig arbeid i komiteen. Rapport forøvrig godkjent. SI Samarbeid og informasjonskomiteen Rapport godkjent uten kommentarer.

8 Litteraturkomiteen Rapport godkjent uten kommentarer. Nordisk delegat Rapport godkjent uten kommentarer. Internasjonal delegat Rapport godkjent uten kommentarer. Presentasjon av regnskap/revisjon 2012, budsjett 2013 Avgående daglig leder av Servicekontoret Christin presenterte regnskapet for 2012 og budsjettet for Vi har hatt god økonomi de senere årene. I 2012 hadde vi en nedgang på inntektssiden, men historisk har det vært variasjoner på denne delen. Både Storboka og brosjyrene har solgt mindre enn årene før. Selvhjelpen går fortsatt bra. Selvhjelp fra seminarer/landsmøte er betydelig lavere enn 2011, vesentlig pga. landsmøtet i Harstad som relativt sett hadde få deltakere. Christin minnet om kassererens rolle og ansvar i gruppene. Dette kan faktisk ha betydning for Selvhjelpens størrelse. Hun viste også en oversikt over Selvhjelpen brutt ned på distrikt også pr. medlem. Selvhjelpen i Norge er likevel god sett i sammenheng med resten av AA-verdenen. Christin presenterte også «Tre på topp» blant distriktene når det gjaldt Selvhjelpen: D13, D17 og D10. Lillian (D11) ville få belyst en ekstra kostnad på fem personer ved fjorårets konferanse i en Tjenesterådsrapport i fjor høst. Christin lovte å komme tilbake med en detaljert redegjørelse. Einar (D10) ville gjerne ha spesifisert lønnsutgiftene i regnskapet. De dekker lønn til daglig leder, renhold samt arbeidsgiveravgift. Christin redegjorde videre for detaljer i regnskapet og budsjettet. Lillian (D11) lurte på hvor mange møter Finanskomiteen har hatt pr. år. Nicolay (TR) antok at de i 2012 hadde hatt ca. 10 møter. Einar (D10) ville gjerne vite hvorfor Servicekonferansen (og andre møter) legges til Voksenåsen. Kunne Gardermoen være et alternativ? Knut (D5) lurte også på det samme. Nicolay (TR) svarte at Morten på Servicekontoret har fått i oppdrag å undersøke dette nærmere. Willy (TR) nevnte at Tjenesterådet har vurdert færre, men lengre møter, pga. økonomi, men også for å øke effektiviteten. Tap på fordringer var i 2012 kr ,-. Dette skyldes konkursen på Vangseter. Reservefondet er på kr ,-. Bjørn (TR) viste til at reell egenkapital er høyere, idet vi i tillegg til reservefond også har driftskapital og varebeholdning.

9 Jonas (D20) lurte på hvorfor det står kr ,- i budsjettet for IKT-komiteen som er bestemt nedlagt? Nicolay (TR) svarte at kr ,- til webmaster nå vil gå inn i Servicekontorets drift. IKT er ikke nedlagt, men anmodet nedlagt av komiteens leder. Kjersti (D20) ønsket en presisering ang. IKT-komiteen og en eventuell nedlegging. Nicolay (TR) henviste til saksdokumentene generelt, og forøvrig til Åpent forum. Anders (Sverige) fortalte om samme tendens i Sverige mht. nedgang i salg, men økning i Selvhjelpen. Redaktørens rapport Rapport godkjent uten kommentarer. Einar (D10) ville ha en redegjørelse fra Tjenesterådet om Boks 205. Nicolay (TR) fortalte om prosessen rundt tilsetting av ny redaktør og det første nummeret som ble trykket, men ikke distribuert. Han beklaget at Boksen ikke har havnet i postkassene, men Tjenesterådet har prioritert å gå grundig gjennom saksgangen for å skaffe en ny og godt kvalifisert redaktør. Han beklaget også at det ikke var mulig å få laget en interimsutgave. Sissel (D8) understreket viktigheten av å sørge for at bladet kommer ut til abonnentene. Willy (TR) ønsket at distriktsrepresentantene bidrar til at vi får nye søkere til redaktørstillingen. Jonas (D20): Hvem har det redaksjonelle ansvaret, og hvor redd skal en ny redaktør være for å bli sensurert? Bjørn (TR): Boks 205 følger de samme retningslinjer som gjelder for utgivelsen av det amerikanske Grapevine, og viste også til «Utkast til Strategiplan». Den stoppede utgaven fulgte ikke disse retningslinjene. Nicolay (TR): Dette har vært en kinkig sak for Tjenesterådet. I sum var det enkelt å stoppe utsendelsen. Morten (daglig leder): Håndboka 10.6 sier at Servicekontoret står ansvarlig for utsendelsen og er således i praksis den eneste instans som kan vurdere utsendelsen. Distriktsrapportene Lillian (D11) fortalte om gode erfaringer med distriktsmøtet i forkant av arbeidet med forslag og arbeidsoppgaver. Kjersti (D20) fortalte om Intergruppearbeidet i distrikt 20 og godt engasjement i gruppene når det gjaldt forslag og arbeidsoppgavene. Forøvrig tok konferansen distriktsrepresentantenes rapporter til etterretning. Vi avsluttet med Sinnsrobønnen.

10 2. dag lørdag Daglige Refleksjoner Konferansen åpnet ved at Erik (Servicekontoret) leste fra Daglige Refleksjoner. Presentasjon av Utkast til Strategisk plan Deretter gikk ordet til Arild (TR) som presenterte Tjenesterådets forslag til Utkast for Strategisk plan for AA i Norge: AAs formål AAs fremste formål er å bringe budskapet videre til den som ennå lider. Det er dette som legitimerer Fellesskapet og dets struktur, lederskap og vår personlige tjeneste. Flere mål samtidig Formålet (organisasjonsmål) er alt overskyggende. Samtidig gjør gruppemål og personlig mål seg gjeldende. Det betyr at vi må forholde oss til tre måldimensjoner. Disse griper inn i hverandre. Formål Fellesskapets struktur er ikke et mål i seg sjøl, men et virkemiddel til å oppnå formålet. Som middel til måloppfyllelse er AAs oppgave å ordne, relatere og forbinde personer, grupperinger, nivåer og lokaliseringer i forhold til en definert omverden. Det er disse relasjonene som utgjør Fellesskapets variabler for besluttinger og vurdering om formålet skal oppnås. Gruppemål Gruppe kan være ei lokal AA-gruppe. Men det kan også være allianser personer i mellom, arbeidsgrupper (komiteer) og liknende. I AA-gruppa møtes medlemmene for å dele erfaring, styrke og håp med hverandre for å løse felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Personlige mål Medlemskap i AA-gruppa konstitueres ut fra et mer eller mindre klart ønske om å slutte å drikke. Men personen kan også ha andre hensikter med å gå i AA. F.eks. gir mange uttrykk for at sosialt fellesskap og vennskap betyr mye. Som system inviterer AA til personfokus. Det er naturlig. Både rekruttering og 12-trinnsprogrammet er basert på personlig opplevd behov. Dette fører til at personlige mål antakelig er mer framtredende enn i andre frivillige organisasjoner. Gruppemål og personlige mål griper sterkt over i hverandre. Ei gruppe som fungerer ut

11 fra hva medlemmene felles blir enige om, legger vekt på en prosess hvor alle, eller i alle fall de som vil, deltar på like fot. Men et medlem kan også bruke gruppa til å oppnå egne mål. De tolv tradisjoner gir vegledning i skille mellom gruppemål og personlige mål. Fellesmål Samspillet mellom de tre måldimensjonene danner grunnlaget for det enkelte medlems identifisering (enhet) med Fellesskapet. Det kan derfor sies at jo større sammenfall det er mellom måldimensjonene, jo mer vil medlemmene oppfatte seg som en del av AA-gruppa og dermed gjøre gruppa handlekraftig så vel internt som eksternt. Jeg har knytta problemstillinga opp mot det lokale nivå. Men samme tankegang gjør seg gjeldende på distriktsnivå, regionnivå og nasjonalt nivå. Samme fenomen vil ventelig spille seg ut om vi analyserer herværende Servicekonferanse. Om vi skal skille prinsipp og person fra hverandre med noe hell, må bevisstheten om samtidig fungerende måldimensjoner være høg. Det er på det grunnlag vi kan skille mellom dem, men også få gevinst av sammenfall mellom dem (synergi). Visjon Det kan sies mye om devisen en dag om gangen. Jeg skal i denne forbindelse begrense meg til to forhold. For det første er det slik at valgene vi gjør i nåsituasjonen får betydning for framtidig situasjoner. Om det framtidige opptrer, veit vi ikke. Men i valgets stund er det bare en veg. De andre er avveger. Skulle valget vise seg ikke å være hensiktsmessig, må nytt valg gjøres på bakgrunn av den erfaring tidligere valg har gitt. For det andre er tanken om å få en dag i morra med blanke ark og fargestifter til i beste fall en vakker tanke, men den er uten forankring i virkeligheten. Erindringen fra det som var, følger oss inn i nye situasjoner. Utfordringa ligger i å ta stilling til automatiserte atferdsmønstre, sortere og ta med oss den kunnskap fortida har gitt oss, i møte med framtida. Til det kan formulert visjon være til hjelp. 24-timers-tanken kan fungere på det personlige plan så langt den rekker. Men på organisasjonsplan er den utilstrekkelig. Et ansvarlig lederskap må se utover nåsitusjonen. Visjon er en beskrivelse av en framtidig ønsket tilstand. Den bygger på det som er kjent, men er også en drøm om det som skal komme. Strategisk plan er et instrument til dette. Noen vil kanskje stille seg spørrende til om AA skal bruke et slikt instrument. Jeg mener det er nødvendig. Og jeg er i godt selskap. I en artikkel i Grapevine i 1959 uttalte Bill W at visjon er essensen av klokskap, ja faktisk en dyd, om det finnes noe slikt. En visjon starter gjerne med en ide eller tanke. Kanskje fra en person eller fra ei gruppe. Gis ideen og dens initiativtaker rom for det, settes mål for å nå visjonen. Det kan settes i gang forsøksvirksomhet som evalueres etter ei tid. Et resultat av det kan være at eksperimentet fører til ny praksis. Videre erfaring med ny praksis i møte med virkeligheten, kan føre til at den innarbeides som en fast posisjon (automatiseres), eller forkastes. Nye ideer vokser ut av den erfaring som er gjort. Ny prosess er i gang. Visjonen i den strategiske plan som legges fram for denne konferansen er At vi skal få til noe i fellesskap utover det å drømme eller snakke om våre drømmer. At vårt program og vår kunnskap skal være tilgjengelig for dem som trenger det og vil ha det. At antall AA-grupper i Norge skal øke svarende til antall kommuner her i landet (429) og dermed øke medlemstallet. At AA skal være så kjent i befolkningen at AA er på alles lepper!

12 Strategisk plan (STP) For 12 år siden samla Servicekonferansen seg om et mål om å doble medlemstallet i AA i løpet av 10 år. Målet er ikke nådd. For fire år siden la TR opp til en seminarvirksomhet med sikte på å stimulere til økt forståelse for AA-strukturen Noen har kritisert at det ble satt et så vidt konkret mål om økt tilslutting. Jeg tror kritikken er feil. Kanskje den til og med fungerer som tildekking. Viktigste årsak til at oppsluttinga om AA i beste fall kan oppfattes som stabil, er at besluttinga om dobling av medlemstallet ikke ble tatt på alvor, verken av lederskapet eller medlemskapet. Jeg mener målet var realistisk. Men gjennomføringsevnen var dårlig. Prat fulgte av ny prat! TR mener det nå er viktig å lære av denne erfaringa. Prosess Jeg fikk oppdraget med å lede arbeidet med utarbeiding av STP for et år siden. Det ble vurdert å starte arbeidet fra gruppenivå. Når vi valgte å utarbeide en plan på nasjonalt nivå, for i neste omgang å få en brei organisasjonsmessig behandling, var det begrunna i følgende forhold: tidsmessig ønsket vi å kunne legge fram utkast til STP på årets Servicekonferanse mangelfull oversikt over hva som i tilfelle ville trengs av ressurser for å få satt prosessen i gang på gruppenivå TR hadde behov for øvelse i planlegging for sitt eget vedkommende. En grunntanke i arbeidet med planen har vært at vi skal: utvikle et Fellesskap hvor det enkelte medlem og gruppe er det bærende element arbeide målretta sikre at ideer, problemer og resultater formidles fritt mellom oss stimulere til synlig lederskap bli vurdert etter resultater. Prosessen videre Det er flere måter å styre planprosesser på. Vi har valgt denne formen. Ønsket nå er at vi får en kvalifisert debatt om gjennomføring av STP. Til det kreves mobilisering av progressive krefter, og all den kreativitet som finnes i våre rekker. Distriktsrepresentantene og andre tillitsvalgte vil være nøkkelpersoner i dette arbeidet. Viktigst er at vi som samla bevegelse, ikke nødvendigvis går i takt, men hver for oss og gruppene, trekker i samme retning. Jeg har gjort den erfaring at de beste planer på det nærmeste er gjennomført når de vedtas. Legges denne erfaringa til grunn, er det bare å sette i gang gjennomføring av planen så langt det høver. Det er forutsatt at planen skal evalueres hver år og revideres i Satsingsområder Planen er bygget opp over seks punkter: Analyse (styrke, muligheter, svakhet, trusler) Hovedmål felles for all virksomhet Delmål Strategi for hvordan vi skal nå måla Konkrete tiltak Økonomi (hva det vil koste). Hver av de faste komiteene har utarbeida sine kapitler. Til slutt er det laget et sammendrag og formulert satsingsområder som er ment å gjelde hele fellesskapet.

13 Satsingsområdene er uttrykt slik: Perioden Styrke grupper og distrikter som anmoder om det. Utarbeide ekspansjonsplan. TRs opplæringsansvar legges til en fast komité. IKT-komiteens ansvarsområde overføres til Servicekontoret. Perioden Gjennomføring av ekspansjonsplanen. Stimulere til opprettelse av nye grupper. Alle AA-grupper og folk i tjenestefunksjoner har AA-epostadresse som følger vervet. Perioden AA på alles lepper Like mange AA-grupper som antall kommuner. Vissheten om at noen lider, skaper nød i oss både personlig og kollektivt. Derfor skal vi bruke AA-systemet til å bringe budskapet til alkoholikeren som fremdeles lider. For å få til det, må vi sammen bidra til å virkeliggjøre visjonen om AA på alles lepper. Til det rekner jeg med overbevisende bifall fra denne forsamling. På forhånd takk! Lillian (D11): Distriktet har bestilt flere eksemplarer av planen og skal arbeide med den, og ber om at synspunkter tas hensyn til. Arild (TR): Flott at distriktet tar arbeidet på alvor. Lovte at innspill vil bli hensyntatt. Strategiplanen skal forankres i distrikter og grupper. Sissel (D8) lurte på om planen var sendt til gruppene. Hennes gruppe hadde ikke fått den. Den burde vært sendt i flere eksemplarer. Kjersti (D20) mente at visjonen allerede er på plass i AA. Hun likte heller ikke begrepet «organisasjon» (ref. 9. tradisjon), ei heller påstanden om at «prat følger prat». Hun kunne ønsket seg bedre tid slik at gruppene kunne fordypet seg på en grundig måte. Arild (TR) tok synspunktene til etterretning og mente at bruken av «organisasjon» i denne sammenhengen ikke var i strid med tradisjon 9. «Prat følger prat» er ingen påstand, men en konstatering. Forøvrig var Arild glad for at det synes å være enighet om at en strategisk plan er nødvendig. Christin (avg. daglig leder): Hjemmesidene er i dag viktige og har tvunget seg fram. IKT har ikke fungert skikkelig. Heidi (D18): Har ikke hørt noe om det (IKT-komiteen). Er glad for at planen skal diskuteres i gruppene. Per (D19): Planen er altfor akademisk. Den må forenkles. Jonas (D20): Vi (Primary Purpose) har gjort mye som vi har fått høre vi ikke kunne gjøre. Det som er viktig er trinnene og sponsorskap. Planen kjennes litt «top down». Den må ut til behandling i gruppene for å få en god forankring («bottom up»).

14 Den åndelige kampen om å nå en alkoholiker til utkjempes i «skyttergravene», dvs. i gruppene. Bjørn (TR): Strategiarbeidet begynte i 2010 og er nå konkretisert. Nå ønsker vi tilbakespill fram til vedtak om ny plan i Knut (D5): Fint med strategiplan. Hva er bakgrunnen for tanken om én gruppe i hver kommune? Kjersti (D20): DR ene i Oslo er blitt informert om de to medlemmene som har trukket seg fra IKT-komiteen. Disse to har trukket seg fordi ingen av deres innspill er tat med i Strategiplanen. Vi lurer på hva det vil koste å drifte hjemmesidene, hvorfor Servicekontoret har overtatt dette ansvaret og hvorfor de to tidligere medlemmenes syn ikke er hensyntatt. Nicolay (TR): Vi diskuterer nå Strategiplanen. Vi vil få tid til å diskutere IKT-komiteen videre i løpet av konferansen. Arild (TR) satte pris på ulike innspill, både de positive og også de synspunktene som var mer avvikende. Han følte behov for å korrigere Kjersti om at innspill fra tidligere IKT-komitémedlemmer ikke er tatt med. Vedkommendes synspunkter er tatt med i planen, men altså omformulert. La oss konsentrere oss om innholdet i planen og heller se litt gjennom fingrene med formen. Når det gjelder «en gruppe i hver kommune» er poenget med formuleringene at AA skal være tilgjengelig for alle uansett hvilken kommune man bor i. Planen inneholder forsåvidt ikke noe nytt. Det har ikke vært meningen å lansere den som et «top down»-produkt. Tvertimot. Planen skal nå bearbeides og forankres på gruppenivå. Forhåpentligvis vil vi bli enige om Strategisk plan på neste års konferanse. Gruppearbeidet Praktisk orientering om gruppearbeidet. Gruppearbeidet startet. Fellesmøte Godkjenning av nytt TR-medlem Region Midt Innstillingen om Ellen A. som nytt TR-medlem ble enstemmig godtatt. Presentasjon Landsmøtet i Haugesund 2013 Åse (D9): Det meste er i boks, kun detaljer gjenstår. Ønsker alle hjertelig velkommen til Landsmøtet i Haugesund. Presentasjon Landsmøtet 2014 Anne (D5): Vi (Region Midt) har tatt på oss Landsmøtet 2014, men ikke bestemt hvilket distrikt som skal ha ansvaret. Landsmøtet 2015 Region Sør står for tur som arrangør.

15 Åpent forum Til Åpent forum var det innmeldt 6 innlegg. Lillian var først i ilden: Lillian (D11): Fadderen min lærte meg tidlig «Jeg hører hva du sier, jeg vil se hva du gjør.» Nicolay lovet ifjor referat fra Tjenesterådsmøtene og det har han holdt. Det har iallefall for meg åpnet en ny verden i jobben med å være bindeleddet mellom Tjenesterådet og gruppene. I året som har gått har jeg forsøkt å formidle andre veien og. Fra distriktet til Tjenesterådet. Det har gitt blandede resultater. Når jeg sender en mail, så forventer jeg å få svar. Om ikke mer enn at mailen er mottatt og blir behandlet når det passer best for Tjenesterådet. Taushet er noe av det mest frustrerende jeg vet. Håper på at dette kan gjøres noe med. Det er tross alt denne kommunikasjonen begge veier som jeg tror vil gi best resultat for å gjøre en god jobb med det vi alle jobber for «Å nå en alkoholiker til». Jeg tok opp på «Åpent forum» ifjor et forslag som ble besluttet i 2010 om at tildelingen av ansvaret for Gavelstadseminarene skulle endres fra å bli tatt på sparket under selve seminaret til å bli tildelt i forkant. Ja, sa Tjenesterådet, dette skulle gjøres. I høst var det ingen forandring. SUKK. Dette resulterte i at jeg sendte en mail til leder for SI-komiteen sentralt og skrev nøyaktig hvordan saken var. Ingen svar. Dette var Hvis vi på konferansen bare snakker og beslutter ting, men ikke setter det ut i handling. Skal jeg som DR da sitte her alle disse tre årene og lure på hvorfor vi er her? Nicolay (TR): TR ønsker å være etterrettelig og opptre så redelig som mulig. Vi mangler gode prosedyrer for mottak/svar på . Vi jobber med saken. Det tryggeste er å sende kopi til Servicekontoret. Beklager at dette ikke ble besvart. Vi skal skjerpe oss. Siv (D16): 1. Bankboks og konto krever registrering i Brønnøysund. 2. Må giroinnbetalinger for Boks 205 ha avsender «Anonyme Alkoholikere»? Morten (daglig leder) redegjorde for at bankkonto må registreres enten på person eller organisasjonsnummer. Fortalte om Intergruppe Oslo som har fått eget bankkontonr. Siv: Er det anonymitetsbrudd å ha en AA-gruppekonto registrert i egen nettbank? Bjørn (TR) minnet om at en AA-konto i privat nettbank kan påvirke formueskatten! Det er upraktisk å registrere seg i Brønnøysund da dette krever styre med min. to personer. Dette må omregsitreres ved valg av nye økonomiansvarlige i gruppa. Forøvrig kan jeg ikke se at dette er anonymitetsbrudd. Morten (daglig leder): Servicekontoret disponerer flere bankkonti. Det er mulig at en av disse kan reserveres for betaling av Boks 205. Heidi (D18): Min AA-gruppe har et medlem som går på Metadon og han vil gjerne være møteleder. Gruppa har et vedtak som sier nei til dette. Personen vil at gruppa tar ny avstemming om dette. Jeg vet at gruppa er autonom og bestemmer selv, men jeg vil likevel her be om tilbakemeldinger vedr. dette. Denne personen er nå også valgt av en annen AA-gruppe i distriktet som deres re-

16 presentant for valg av ny DR i distrikt 18. Hvordan stiller Servicekonferansen seg til dette? Kan et AA-medlem som bruker Metadon bli valgt inn som distriktsrepresentant? Bjørn (TR) refererte til at samme sak hadde vært framme for et par år siden. AA forholder seg ikke til medisinske spørsmål. Dette må gruppene finne ut av selv. Gruppene er autonome. Heidi: Hva om vedkommende blir valgt til DR? Bjørn: Kravet til medlemskap i AA er et ønske om å slutte å drikke. Vi kan høre med andre land om de skulle ha erfaring med lignende problemstillinger. Dette er vanskelig/ merkelig. Raijo (Finland): Første gangen jeg hører om et slikt tilfelle. Hasjbrukere har ikke blitt valgt til slike verv. Legeordinasjon gjør det vanskelig. Anders (Sverige): Vi har hatt et lignende tilfelle med Subutex. Spørsmålet var da: Får denne personen komme på møtet? Denne personen har fortsatt å gå på møter og har tydelig et utbytte av AA-møtene. En annen som brukte piller sluttet å gå i møter fordi han syntes det ble for mye mas (om å slutte med dem). Jonas (D20): Vår felles velferd 1. tradisjon! Har erfaring med at personer på Metadon har en ulik virkelighetoppfatning. Når det forstyrres på møtene, er det rett ut. Siv (D16): Ulike erfaringer. Så sterke medisiner påvirker og vil i neste omgang påvirke stemningen i gruppa. I andre fellesskap vurderes én pille som tilbakefall. Er det da riktig å få gå i en AA-gruppe? Synes ikke det OK at slike kan være møteledere/distriktsrepresentanter. Jeg ville ha byttet gruppe. Kjersti (D20): Metadon er et rusmiddel. Viktig med 1. tradisjon og gruppesamvittigheten. Enkelte personer som bruker Metadon kan være uegnet til enkelte tjenester. Wiggo (D12): Metadon er ikke behandling. Han er et problem for AA. Han bør forklares at han ikke er egnet som DR. Distriktet bør stille en annen kandidat. Heidi: Personen har drevet lobbyvirksomhet overfor nye gruppemedlemmer. Ikke enkelt å skaffe ny kandidat. Egil (D20): Gruppesamvittigheten bør være avgjørende. Arild (TR): Beslutningsvegring! Ikke naturlig å velge personer som ikke er edru. Personen er etter mitt skjønn ikke valgbar som møteleder/dr. Vi må sette en grense og stå på den grensen. Morten (daglig leder): Vi har hatt lignende problemstilling. Vi har gruppesamvittighetsmøter 3 4 ganger i året, slik at våre sannheter tilsammen blir gruppas sannhet og gruppesamvittighet. Min hjemmegruppe aksepterer ikke at medisinbrukere tar tjeneste. Tjeneste skal utføres av dem som er egnet til det.

17 Kjersti (D20): Hva er begrunnelsen for at IKT-komiteen er nedlagt? Hvorfor er ikke ny komité etablert? Ved utarbeidelse av Strategisk plan, hvorfor ble innspill fra IKT-komiteen neglisjert? (De to komitémedlemmene har ikke fått noen form for tilbakemelding.) Hva er begrunnelsen for at Servicekontoret nå har overtatt IKT-komiteens ansvar og oppgave? Hva koster løsningen for en fungerende hjemmeside og drift av det tekniske? Nicolay (TR): Noen av spørsmålene er enkle å besvare, andre er kompliserte. IKT-komiteen er ikke nedlagt. Pt. er Nils Ivar eneste medlem, han har foreslått å legge den ned. Dette skal vurderes på neste TR-møte. Kostnadene ligger anslagsvis med fingeren i været på kroner. Tjenesterådet har et kollektivt ansvar, men i denne saken er jeg som leder talsmann for saken når det viser seg at vi skulle ha håndtert sakene annerledes. Når det gjelder denne IKT-saken så opplever jeg at jeg har hele Tjenesterådet bak meg. Generelt anser jeg meg veldig heldig som leder, og er takknemlig for å ha så mange dyktige og kompetente medlemmer i rådet, som i tillegg er enestående mennesker. Selv om vi i Tjenesterådet har et kollektivt ansvar betyr ikke det at vi er enige i alle standpunkt, alle meninger eller alle fremgangsmåter til medlemmene, komitémedlemmer eller andre i Tjenesterådets regi. Denne saken er kritikkverdig, og jeg skulle gjerne sett at dette ikke hadde kommet opp. På den annen side er det en lettelse for meg og et sunnhetstegn for Fellesskapet at den kommer opp. Det er igjen en bekreftelse at Åpent Forum på Servicekonferansen er et riktig og viktig forum for oss Anonyme Alkoholikere. Min rolle er leder for Finanskomiteen siden april 2011 og leder for Tjenesterådet siden april Finanskomiteen består i tillegg av Knut S. og Jarle L., og daglig leder ved Servicekontoret som de siste år har vært Christin, men som i dag er Morten. Finanskomiteen opptrer på vegne av Tjenesterådet som arbeidsgiver og bidrar med det administrative og operasjonelle som er regulert i Retningslinjene for Finanskomiteen. Det henvises til retningslinjene for Finanskomiteen. Servicekontoret har i disse to årene gitt uttrykk for at de ønsker forandring på nettsidene, og har tatt dette opp i Finanskomiteen, noe som er gjengitt i rapporter og referater til Tjenesterådet. Nils-Ivar har vært leder for IKT-komiteen siden våren 2011 da han ble utnevnt og overtok etter Kristin L. Nils-Ivar har fra første dag gitt uttrykk for at han ikke har særlig kompetanse innen IT. Det vises her til retningslinjene for IKT-komiteen. IKT-saken har vært en sak og en utfordring for Tjenesterådet lenge før Nils Ivar og jeg ble involvert. IKT-komiteen & Webmaster IKT-komiteen har bestått av Irene B. og Erik K. og formelt ledet av Nils-Ivar men med bistand fra meg og andre. Dessverre har ikke komiteen fungert etter intensjonen. IKT-komiteen har kommet med sine innspill til Strategisk plan. Forslagene er blitt vurdert i Tjenesterådet. Noen tanker tar vi med oss inn i planen, og andre forslag har vi vraket fordi vi er uenige. Tjenesterådet har ønsket en profesjonalisering og en frigjørelse fra det tekniske, og mer fokus på innhold og overfører til Servicekontoret den operative ledelse av nettsidene. Rollen som webmaster ble definert for en del år tilbake og har vært utført av Erik K. Operasjonelt har dette inntil nylig fungert ganske bra og nettsidene eller medlemmene tror jeg ikke har merket noe særlig til utfordringene jeg sikter til. I dag har Erik K. fratrådt som webmaster og ikke lenger har IT-oppgaver for fellesskapet. Erik har vært løpende informert om denne prosessen, og senest i februar ble det

18 avholdt et møte med Erik. Bjørn og jeg deltok på vegne av Tjenesterådet, og der det ble gjort tydelig at det fremover ikke vil være bruk for hans tjenester. Stemningen i møtet i februar var god og vi oppfattet at vi var enige og det er vårt inntrykk at webmaster var innforstått med det hele. Etter dette møtet er alt av koder og rettigheter overført til Servicekontoret som nå har det operasjonelle ansvaret, slik som intensjonen fra Tjenesterådet har vært. Jeg, og vi i Tjenesterådet trodde at det nærmet seg en avslutning og at Servicekontoret nå skulle overta. Men saken dukker opp igjen i dag, og vi takker Distrikt 20 og Kjersti med flere for at det er tatt opp og vi får anledning til informere. Tjenesterådet har et ønske om å nå frem til flere lidende alkoholikere. Vi ønsker en vekst i organisasjonen og stå for endring og fornyelse til det beste for fellesskapet på en ny måte samtidig som vi beholder det verdifulle ved det eksisterende. Mye av de tanker som Tjenesterådet står for fremgår av vårt utkast til Strategisk plan, som også var tema tidligere i dag under konferansen. Dette vil eventuelt få konsekvenser for våre websider, teknologi, sosiale medier, intern opplæring, informasjon til medlemmer, informasjon til samfunnet og utenforstående etc. Denne fornyelsen på IT/IKT/Kommunikasjon er etter vårt skjønn nødvendig og til det bedre. Altså en fornyelse og overgang fra den tekniske orientering til det innholdsmessige betjent av vår egen organisasjon, men driftet av fagfolk utenfor fellesskapet slik at vi kan stille krav. I Anonyme Alkoholikere er noen grupper mer moderne enn andre og Primary Purpose-gruppen er et eksempel på en gruppe som tenker fornyelse. Men vi må huske på at våre medlemmer og målgruppene er forskjellige. Noen av våre medlemmer kommer aldri til å røre en PC, mens andre medlemmer hele tiden er online og ikke lenger klarer seg uten Smart Phone. Det er et ganske stort skille og dekker kanskje ulike behov? Når det gjelder saken så anser vi i Tjenesterådet at dette er en riktig vei å gå, og vi står bak de beslutninger som er gjort. Konferansen og gruppene i fellesskapet vil i år og løpende i det kommende året 2013/2014 frem til neste Servicekonferanse kunne påvirke og bidra til at IT og IKT blir i samsvar med våre behov og ønsker. Det er et ønske om at vi definerer våre behov og finner gode løsninger. Vi henviser til arbeidet med strategisk plan for å fremsette forslag. Dette er saken. Når det gjelder fremgangsmåten, og måten enkelte av oss har håndtert dette på så er det litt trist og beklagelig. Mye burde vært ugjort og mange ting som er skrevet, sagt eller gjort burde ikke vært sagt, skrevet eller håndtert slik det har skjedd. Jeg eller Tjenesterådet har ikke ønske om å gå i detalj i behandlingen av enkeltpersoner og enkelthandlinger, men vil gjerne gi uttrykk for ting som har vært beklagelig og som kanskje bidra til en bedre forståelse. Tjenesterådet har i 2011 utnevnt Nils-Ivar som leder for IKT det burde ikke ha skjedd da han manglet det som skulle til for å utføre komiteens oppgaver. Det er Tjenesterådets ansvar. Nicolay fortsatte så med en detaljert redegjørelse hvor han bl.a. påpekte faglig uenighet og personkonflikter som årsak til dårlige samarbeidsforhold. Og fortsatte: Som leder for Tjenesterådet har ikke jeg håndtert denne saken slik et godt lederskap tilsier. Jeg håper dette har bidratt til å kaste lys over en vanskelig og betent sak. Takk!

19 Arild (TR): Innspillet fra de to medlemmene kom etter tidsfristen. Vi har plukket ut det vi mener er relevant for Strategiplanen. Jeg har ikke neglisjert noe, men tatt med det som var verdt å ta med. Kjersti (D20): Tusen takk for Nicolays redegjørelse. Det er viktig å få dette oversiktsbildet. Tusen takk! Jonas (D20): Takk til Nicolay for redegjørelsen. Vi forsøker å selge usalgbar vare. Vi som sponsorer/sponseer/grupper må skape attraktive utstillingsvinduer. Noen av våre verktøy er møtene, Boksen og Internett eller markeder for den saks skyld. 1. spørsmål: Hvorfor ble Boksen stanset? Bjørn (TR): Dette nye nummeret presenterte en ny redaksjonell policy også andre målgrupper som aldri var forelagt og godkjent av Tjenesterådet. 2. spørsmål: Jeg applauderer egentlig Strategiplanen. Men hva er dette her? Er det et utkast? Hvilken status har dette dokumentet? Nicolay (TR): Det viktigste er at vi er igang. Det er en bevegelse, konkret til at IKT-komiteen etableres i nytt Tjenesteråd i mai. Strategiplanen er et levende dokument. Kanskje sender vi ut et nytt utkast basert på innspill vi har fått/får. Bjørn (TR): Vi vil ha noen baller til å rulle. Gruppene må ta tak i arbeidet for å få enighet om ny Strategiplan. Alle elementer som krever formalisering må godtas på Servicekonferansen i spørsmål: Vi har nå en ikkefungerende IKT-komité. Skal IO-komiteen etableres neste år? Og hva skjer så i mellomtiden? IKT-komiteen vil bli konstituert i mai med en overdragelse av funksjonene til Servicekontoret og ekstern bistand. Videre komitéfunksjoner vil bli vurdert i forbindelse med Strategiplanen. Einar (D10): Må beklage at jeg står her. Grunnen er at til Servicekonferansen vi ifjor fikk inntrykk av det ikke var innsendt forslag (til Servicekonferansen 2012). I Åpent forum ble det stilt spørsmål rundt dette, da det var sendt inn forslag både fra D11 og D10. Tjenestekomiteen tok selvkritikk på dårlig kommunikasjon. Dessverre skjedde det samme i år igjen, ingen forslag fra D10 kom fram til komiteen. Det viste seg at disse fortsatt lå på Servicekontoret. D10 henstiller om at en iverksetter en kvalitetssikring på dette, f.eks.: Innsendte forslag skal være Tjenestekomiteen i hende senest xxxx. Ved oversendelse fra Servicekontoret til Tjenestekomiteen sendes en kopi til avsender, slik at avsender kan følge med. Hvordan kan vi hindre at forslag stopper opp mellom Servicekontoret og Tjenestekomiteen? Bjørn (TR): Forslagene var ikke videresendt. F.o.m. nå: Anmodning om innsending av forslag/arbeidsoppgaver skal bekreftes med svar innen to uker.

20 3. dag søndag Gjennomgang av gruppenes behandling av forslag De fire arbeidsgruppenes besvarelser ble presentert av Svein (D13), Heidi (D18), Kjersti (D20) og Wiggo (D12). Gruppenes besvarelser ligger som vedlegg til denne rapporten. Avstemming over forslagene Forslag 1: Ikkealkoholikere i Tjenesterådet 3 stemmer for, 25 stemmer mot. Forslag ikke vedtatt. Forslag 2: Telefonlista 12 stemmer for, 15 stemmer mot. Forslag ikke vedtatt, ikke anbefalt. Forslag 3: Gavelstadseminaret Det ble uklarhet om dette forslaget: Skal vi ha det opprinnelige SI-seminaret eller dagens? Eller to seminarer? Arild (TR) foreslo at uttalelsene fra arbeidsgruppene oversendes Tjenesterådet uten votering siden det er usikkerhet rundt forslaget. Bjørn (TR) utfylte Arilds synspunkter. Foreslo at innspillene fra gruppene tas videre til Tjenesterådet. Syntes det var vanskelig å se at det kan voteres om dette. Det ble likevel holdt avstemming etter at det ble tydeliggjort hva det skulle stemmes over: 17 stemmer for å ha det som i dag. 7 stemmer for SI-seminar. Vedtak om å ha det som idag. Forslag 4: Brosjyre «Fakta om AA» Alle stemte for. Ingen stemte imot. Forslag vedtatt. Gjennomgang av gruppenes behandling av arbeidsoppgavene De fire arbeidsgruppenes besvarelser ble presentert av Svein (D13), Heidi (D18), Kjersti (D20) og Wiggo (D12). Gruppenes besvarelser ligger som vedlegg til denne rapporten. Valg av møteleder for neste års Servicekonferanse 5 av de 6 avgående distriktsrepresentantene stilte til valg. Det ble et «close race» som fikk følgende resultat: Møteleder: Egil (D20) 1. vara: Heidi (D18) 2. vara: Merete (D1) Konklusjon: Egil er møteleder for Servicekonferansen Gavelstadseminaret Arild (TR): Ansvarlige for Gavelstad oktober i år er Trondhjemsgruppa/Kolstadgruppa. Tønsberg AA er ansvarlig for seminaret i Vi trenger en gruppe som kan ta ansvaret for seminaret i 2015 og håper på mange henvendelser! AAs årsdag i Norge 7. april Bjørn (TR) fikk ordet for å fortelle litt om AAs årsdag i Norge, 7. april: I dag er det AAs bursdag i Norge. 7. april 1947 ble første gruppe etablert i Oslo. Omtrent på samme tid ble den første gruppe også startet i Bergen.

BESVARELSER, GRUPPE 2

BESVARELSER, GRUPPE 2 BESVARELSER, GRUPPE 2 Distriktsrepresentant Siv Anne Einar Hans Petter Jonas Anders Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 16 5 10 14 20 Sve 3 2 2 1 1 Bjørn Alle forslag. Oppgave A3 + A4 +

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 4

BESVARELSER, GRUPPE 4 BESVARELSER, GRUPPE 4 Distriktsrepresentant Sissel Wiggo Svein Egil Lillian Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 8 12 17 20 11 1 2 3 3 2 Arild Nicolay Alle forslag. Oppgave A3 + A4 + A5

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppenes besvarelser AAs 39. Servicekonferanse 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppe 1 DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver Bente 2 1 Wiggo 12 3 Harald

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 3

BESVARELSER, GRUPPE 3 BESVARELSER, GRUPPE 3 Distriktsrepresentant Heidi Knut John Konrad Kjersti Gorm Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 18 5 6 15 0 Dk 3 1 Brit Jens Alle forslag. Oppgave A1 + A (oppgave A3

Detaljer

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse

Rapport. AAs 37. Servicekonferanse Rapport AAs 37. Servicekonferanse 2012 Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst 23. mars 25. mars 2012 Referatoversikt Åpning ved Arne, ordfører i Tjenesterådet... Side 3 Konferansens hovedtema:

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.04.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: RKM:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Møtereferat OØSK 7. september 2013

Møtereferat OØSK 7. september 2013 Møtereferat OØSK 7. september 2013 GRUNNLEGGENDE PLANLEGGING. Ikke gjennomført. 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? 4stk 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 10 gsr, 2 vara-gsr, 3 observatører,

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Områdemøte 22.02.2014

Områdemøte 22.02.2014 Områdemøte 22.02.2014 OVSK Møteleder: Frode Sekretær: Stephanie Åpner med stille stund. Tilstede: O.I/H&I leder området, vara GSR,vara RKM, RKM, 8 observatører, GSR for NA Haugesund, GSR frihetsgruppen

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Møtereferat OØSK 6.mai 2016

Møtereferat OØSK 6.mai 2016 Møtereferat OØSK 6.mai 2016 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Tre nye. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 23 til stede; 11 GSR, 5 vara-gsr, sekretær, 2 OI, 1 HI, RKM, vara-rkm, konventleder, 2 observatør 1.3 STILLE STUND

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012

REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 REFERAT OØ2SK 1. desember 2012 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I-leder, O.I. leder, RKM, vara RKM, 8 stk. GSR, 5 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (11 stk. med stemmerett) Totalt 24 stk. INNLEDENDE PUNKTER:

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 21.11.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK

Februar 2005 Februar 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK Februar 2005 Februar 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.»

«Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Rapport fra AAs 40. Servicekonferanse 2015 «Vår neste oppgave er å vokse i forståelse og effektivitet.» Anonyme Alkoholikere side 66. Quality Airport Hotel Gardermoen 17. 19. april 2015 1. dag, fredag

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 17.10.2015 Kristiansand Til stede: Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer.

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane. Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Narcotics Anonymous Area North Anonyme Narkomane Område Nord Områdemøte 24.01.2015, Evenskjer. Tilstedet: Leder, sekretær, kasserer, vara HI/OI, vara RKM, GSR Evenskjer og vara GSR, GSR Harstad og vara

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

REFERAT OØ2SK 3 august 2013

REFERAT OØ2SK 3 august 2013 REFERAT OØ2SK 3 august 2013 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, Vara RKM, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 2 stk. Vara GSR, 5 stk. observatør (12 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Referat OSSK 21 desember 2013

Referat OSSK 21 desember 2013 Referat OSSK 21 desember 2013 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Mandalsgruppa: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa: Fly

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17.

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Til stede under opprop: Robin

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE

ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane NA Regionen Norge ANONYME NARKOMANE NA REGIONEN NORGE RETNINGSLINJER FOR NAs REGIONSSERVICEKOMITÉ NORGE. 01-05-2009 Innholdsfortegnelse: Regionsservicekomiteen: navn,

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK

ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK ARBEIDS INSTRUKS FOR LEDER OØ2SK 1. Leder bør møte opp til alle områdemøtene og administrative tjenermøtene. 2. Ansvarlig for å lede områdemøtene og administrative tjenermøtene på en strukturert måte.

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

REFERAT OØ2SK 06.02.16.

REFERAT OØ2SK 06.02.16. REFERAT OØ2SK 06.02.16. TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, RKM, Vara RKM, Sekretær, 9 stk.gsr, 1 stk.vara GSR, 4 stk.observatører (9 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer