Årsmelding og regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2010"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen forretningsår

2 Årsberetning for 2010 Nasjonalt I Norge var ringvirkningene av finanskrisen i 2008 betydelige og norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur i Etter en svak start på 2010 økte privat konsum klart i andre halvår. Sammen med eksportvekst og økte investeringer bidro dette til at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlig økonomi. Dette vil legge en betydelig demper på den økonomiske aktiviteten. Samtidig tynges husholdningene i mange land av høy arbeidsledighet, boligprisfall og lav lønnsvekst. Oppgang i norsk økonomi Aktiviteten i norsk økonomi tok seg markert opp i andre halvår i 2010 og konjunkturoppgangen har nå fått feste. Etter en svak start på fjoråret tok privat konsum seg klart opp mot slutten av året, og i boligmarkedet har etterspørselen vært høy. I arbeidsmarkedet har nedgangen i sysselsettingen stoppet opp og arbeidsledigheten har stabilisert seg. Utviklingen i arbeidsmarkedet henger vanligvis noe etter utviklingen i økonomien generelt og det er ventet at sysselsettingen vil øke framover. Norges Bank reduserte styringsrenten markant i 2008 og 2009 for å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen. Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået på styringsrenten noensinne. Siden da har Norges Bank økt styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 2 prosent. Dette er langt under det som anses som et langsiktig normal nivå. Pengepolitikken gir dermed fortsatt kraftige stimulanser i realøkonomien. Norges bank har lagt opp til renteøkninger framover, i tråd med bedringen i økonomien. Lokalt Det lokale næringslivet har gjennom hele året hatt stor aktivitet og en økning i forhold til tidligere år. Bedrifter rettet mot boligbygging har hatt flere oppdrag enn tidligere år og bedriftene har vært avhengig av utenlandske arbeidere for å få utført det arbeidet de har påtatt seg. Varehandelen lokalt har greid seg bra, selv om husholdingene har dempet sitt forbruk. For lokalsamfunnet er det helt avgjørende at bedriftene kan vise til gode økonomiske resultater. I løpet av året er det i kommunen blitt investert i nye produksjonsbygninger, nye hyttefelt og det er satt i drift nytt biobrenselanlegg. Dette viser en positiv vilje til å satse for framtiden, noe som lover godt. Innenfor ungdomsarbeid er det stor aktivitet i kommunen og det arbeids godt på flere områder. Banken bidrar med sponsing og støtte til mange lag og foreninger i kommunen. Dette bidrar til et godt oppvekstmiljø. I 2010 har banken økt forvaltningskapitalen med 82 mill. kroner eller 10,2 %, slik av den ved årsskiftet er på 891 mill. kroner. Utlånsveksten på egne bøker var på 10,9 %. Inklusiv vekst i utlån formidlet til Terra Boligkreditt (TBK) var økningen på 14,7 %. Innskuddene økte med 16,3 %. Den sterke innskuddsveksten skyldes fokusert arbeid på området og stor kundetilstrømning. Dette har vært en bevisst strategi i et marked preget av usikkerhet. Vi har redusert vår avhengighet av ekstern funding i kapitalmarkedet. Driftsresultatet for 2010 er på 8,3 mill. kroner etter skatt som er 4,6 mill. kroner mer enn i fjor. Dette skyldes god rentemargin og oppskriving av obligasjoner og salg av aksjer. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor hver enkelt post i regnskapet er behandlet. Banken har i løpet av året hatt to renteoppganger. Bankens solide stilling skyldes i stor grad at lokalsamfunnet støtter godt opp om banken. Vi synes det er viktig å vise at dette er gjensidig, og ønsker derfor å være en bidragsyter til kulturlivet i lokalsamfunnet gjennom sponsor og gaver. Kundeundersøkelser viser at Vegårshei Sparebank ligger helt i topp i Norge angående tilfredse kunder. Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Terra. Blant de viktigste er skade- og personforsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige og tilstrømningen av nye kunder er god. For Vegårshei Sparebank er det helt avgjørende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som Nettbank, Telebank og Mobilbank. Når man er pålogget Nettbank, kan man også kjøpe forsikringer, søke billån, kjøpe aksjer og fondsandeler. Vi har egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. Nettbank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedriftens regnskaps- /lønnssystem, foreta enkeltutbetalinger som registreres direkte i Nettbank Bedrift samt oppdaterer bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Avtalegiro rutinen. 1

3 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen en ledende bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Vegårshei Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 1,4 %. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Terras mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der bankene finner de beste løsningene og stordriftsfordeler gjennom samarbeid. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Vegårshei Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter. Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra- Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksje- og obligasjonshandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Bankallliansen leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og regnskapsservice. Vegårshei Sparebank har inngått avtale om kjøp av tjenester fra Vis Midt-Norge AS. Selskapet lever tjenester innen virksomhetsstyring, spesielt risikostyring. De syv Terra bankene i Agder har et godt samarbeid, spesielt på interne rutiner, opplæring, regnskap og likviditet. 2

4 Bankens organisasjonsplan Forstanderskap Kontrollkomité Styret Revisor Banksjef Utlån/ plassering Regnskap / Drift Ekspedisjon/forsikring Avd. Tvedestrand Regnskapskommentarer Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital var ved utgangen 2010 på 891 mill. kroner. Dette ga en økning på 82 mill. kroner eller 10,2 %. Økningen skyldes første og fremst økt utlån til kunder, større fordringer på sentralbanken og økning av innskudd fra kunder. Innskuddsutviklingen I 2010 har kunder plassert kr. 641 mill. kroner en økning med 90 mill. kroner eller 16,3 %, mot en økning på 7,0 % i fjor. Styret er fornøyd med innskuddsveksten og mener at banken nå har en riktig fastsettelse av rentebetingelsene på sine innskudd. Banken har ikke innskudd med fast rentebinding. Banken har i tillegg innskudd fra Kredittforeningen for Sparebanker på kr 60 millioner. Innskuddsdekning i prosent av utlån er på 85,5 %. Banken har et obligasjonslån på 18 millioner kroner med forfall i desember 2011, og et på 63 millioner med forfall i august Alle lånene har flytende rente. Innskuddsutviklingen fordeler seg slik: Folio Lønnskonti/Skattetrekk Sparekonti Kapitalkonti Spesielle vilkår Boligsparing for ungdom IPA Utlånsutviklingen Den samlede utlånsporteføljen er nå på 750 millioner kroner som er en økning på 74 millioner kroner eller 10,9 %, mot en økning på 2,9 % i fjor. I tillegg har banken formidlet lån fra Terra Boligkreditt på kr. 193 millioner totalt, en økning på kr. 47 millioner i Banken har også formidlet 1 leasingavtaler til en verdi av kr Bankens samlede garantiansvar pr er på 49,3 mill. kroner mot 32,2 mill. kroner i fjor. Av dette utgjør 4,1 mill. kroner garantier direkte mot kunder. I tillegg er det stillet lånegarantier for 1,9 mill. kroner saksgarantier for 22,2 mill. kroner og tapsgarantier for 21,0 mill. kroner til Terra Boligkreditt. Av samlet utlån er 655 mill. kroner til privatmarkedet og 95 mill. kroner til bedriftsmarkedet. Samlet utlån til ansatte er 9,5 mill. kroner og til bankens tillitsvalgte 4,6 mill. kroner. Geografisk fordeler brutto utlån seg med 46,9 % i Vegårshei, 17,0 % i Tvedestrand, resten av Aust Agder 22,2 % og resten av landet 13,9 %. Verdipapirer Banken hadde ved utgangen av 2010 en verdipapirportefølje bokført med 106,5 mill. kroner. Av dette er 92,3 mill. kroner plassert i obligasjoner. Disse har flytende rente. Obligasjoner og aksjer kan enten føres som omløpsmidler eller anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Bankens aksjebeholdning på 14,2 mill. kroner (medregnet eierinteresser i tilknyttede selskaper) består av verdipapirfond, bokført med 1,1 mill. kroner, aksjer definert som anleggsmidler bokført med 12,0 mill. kroner, og aksjer definert som omløpsmidler bokført med 1,1 mill. kroner. Banken har iflg. sparebankloven lov til å investere 4 % av forvaltningskapitalen i aksjer. Vegårshei Sparebank har en samlet aksjebeholdning på 14,2 mill. kroner som utgjør 1,6 % av forvaltningskapitalen. Bankens aksjer som er bokført som anleggsmidler, er kjøpt som strategisk plassering i selskaper hvor 3

5 banken har interesser. Banken handler ikke med derivater. Likviditet Banken har i 2010 hatt en god og stabil likviditet gjennom hele året. Vi har to obligasjonslån og i tilegg har en trekkrettighet fra DnB NOR på 40 mill. kroner. Samlede plasseringer i kasse og bank utgjorde 33,3 mill. kroner ved årsskiftet. Innlån fra penge og kredittmarkedet har en løpetid fra 1 til tre år. Resultatregnskap Konkurransen i finansmarkedet er stor, og presset på rentemarginen fortsetter. Styret har derfor valgt å benytte seg av Terra Boligkreditt AS til å finansiere boliger. Dette gjør at vi kan tilby 60 % finansiering av boliger til konkurransedyktige rentebetingelser via Terra Boligkreditt AS. Til tross for stor konkurranse i finansmarkedet, har banken greid å opprettholde en rentemargin på 2,28 %, mot 2,24 % i Utbytte av anleggsaksjer er i hovedsak utbytte av aksjer i Terra-Gruppen AS.. Provisjonsinntektene og inntekter av banktjenester har hatt en stor økning fra i fjor og skyldes verdiendring av verdipapirer samt at en pen økning av provisjonsinntektene ved salg av Terra produkter. Provisjonskostnadene har hatt en liten økning fra i fjor. Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjør lønn og administrasjonsutgifter 1,15 % som er en nedgang fra i fjor hvor prosenten var på 1,24. Det er totalt utbetalt kr. 4,8 millioner i lønn til ansatte, herav kr til banksjef. Honorar til styret var på kr ,- herav kr ,- til styreleder. Det er i 2010 ikke gjort store innkjøp av maskiner eller utstyr, slik at ordinære avskrivninger er på samme nivå som i fjor. Banken har i 2010 innbetalt kr. 0,5 millioner i avgift til Bakenes Sikringsfond. Styret er godt fornøyd med bankens inntjening og mener at det fortsatt er et godt grunnlag for å drive Vegårshei sparebank som en lokal og selvstendig bank i mange år. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Slik styret ser det, er det etter regnskapsavslutningen ikke inntrådt forhold som bør kommenteres ytterligere. Banken har ingen pågående tvistesak. Tap på utlån og mislighold Banken har risikovurdert alle vesentlige lån og har foretatt nedskrivninger av utlånsporteføljen hvert kvartal. Tapsvurderingene er foretatt ut fra objektive bevis for varige verdifall. Ut fra disse tapsvurderingene, har styret valgt å tapsføre 2,3 mill. kroner. Banken har pr nedskrevet individuelle utlån med kr ,-. Det er også foretatt nedskriving på grupper av utlån på kr ,-. Banken hadde 0,4 millioner i misligholdte lån pr. utgangen av Utvikling av noen av bankens nøkkeltall Netto rentemargin Provisjonsinntekter Driftskostnader Tap og nedskrivning Ordinært driftsresultat før skatt Brutto utlån Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Antall årsverk 9,10 10,60 10,60 10,50 10,70 Kapitaldekning 15,97 14,65 13,38 16,52 17,08 Kostnader i prosent av innt. 63,20 65,54 66,70 64,01 52,63 4

6 Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt ble på kr Av dette overføres kr til et gavefond, og kr til sparebankens fond. Bankens egenkapital utgjør da kr Risikostyring Vegårshei Sparebank er en liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og kursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki og hvordan banken har håndtert disse. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Kredittrisikoen er historisk sett den største risikoen i bankdrift. I vår utlånsprosedyre legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet for å holde kredittrisikoen under kontroll. Kredittrisikoen overvåkes gjennom misligholdsrapporter, kredittkontroll og oppfølging av utsatte engasjementer. Banken skal i 2011 ta i bruk et nytt system for risikoklassifisering av kunder. Bedriftskundenes regnskaper innhentes årlig, og styret får seg jevnlig forelagt rapporter over problemengasjementer. Banken har de siste årene hatt til dels betydelig tap på utlån. Ved utgangen av året var misligholdte lån forholdsvis lave. Vi vurderer at nivået på tap framover ikke vil overstige 0,30 % av samlet utlån de nærmeste tre årene. Og vil kunne dekkes inn av bankens ordinære drift. I dag er det vår oppfatning at den samlede risiko innenfor dette området kan anses som moderat. Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har utpekt en som er ansvarlig for antihvitvasking. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. Finansielle risikoer Dette kapitlet er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko. Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko med hvor stort beløp man taper gitt at renten går ned eller opp med 1 %. Banken har gjennom hele året hatt flytende rente både på innskudd og utlån. Banken har ingen lån med fast rente. Det vil si at rentene kan endres raskt og derved kan banken tilpasse seg den renten som markedet/norges Bank bestemmer. Alle obligasjonene har flytende rente. Bankens renterisiko vurderes som lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som igjen bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med resultat at prisen på likviditet blir høy og det blir vanskelig med tilgang på innskudd fra privatmarkedet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går med overskudd. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt, og ser kundeinnskudd som stabil finansieringskilde. Når en banks finansieringsgrad (forholdet mellom innskudd og utlån) går under 100 %, får banken i tillegg behov for å ta opp ulike lån i pengemarkedet. Dette øker likviditetsrisikoen. Vi har i dag en innskuddsdekning i forhold til utlån på 85,5%. Banken har derfor vedtatt en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Det er derfor et mål at obligasjonslån og andre innlån fra marked, har forskjellige løpetid og at innlånene ikke forfaller på samme tid. Finanskrisen gjorde til at det var vanskelig å få lånt penger i markedet til en forsvarlig kostnad. Banken har to obligasjonslån. 5

7 Ett med forfall i desember 2011, og ett med forfall i august Styret mener derfor at banken har en god og langsiktig funding. Banken har en ubenyttet trekkrettighet i DnB NOR på 40 MNOK og en kommitert trekkrettighet i DnB NOR på 20 MNOK Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er kun knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta og vi har ikke garantier i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som lav. Markedsrisiko (kursrisiko) Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og enkelte obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall og som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, samlet eksponering og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Oppfølging av dette rapporteres til styret på månedsbasis. Som en konsekvens av finanskrisen den siste tiden og store svingninger i aksjemarkedet, har styret bestemt at vi ikke skal være eksponert i aksjemarkedet med handelsportefølje inntil videre. Markedsrisikoen vurderes som moderat. Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir så lav at tilsynsmyndigheter og/eller finansmarkedet ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for egenkapitalprosent i banker er 8 % kapitaldekning, men for en bank av vår størrelse antar vi at denne grensen i praksis praktiseres på %. Banken har pr utgangen av 2010 en kapitaldekning på 16,86 %. Styret vil fortsatt ha fokus på inntjening i 2011, for bedre kjernekapitalen til banken. Bankens soliditetsrisiko er høyere i 2010 enn året før og vurderes som moderat. Etikk Banken har egne etiske retningslinjer og legger stor vekt på å ha en høy etisk standard internt og i sin dialog med kunder. Personal og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det ansatt 10 personer i full stilling og 2 personer på deltid. Vår målsetting er at vi skal opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet med de ansatte har vært godt og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. Likestilling Banken er bevist på likestilling mellom kjønnene. I vårt høyeste organ, forstanderskapet, er kvinneandelen 50%, i kontrollkomiteen 66% og i styret 40% av medlemmene. Av bankens 12 ansatte, er det sju kvinner og fem menn. Det ytre miljø Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Gjennom eierskapet av bygget til Ubergsmoen Trafikksenter finnes det en risiko for miljøskader. Eiendommen har blitt brukt som bensinstasjon, og tankene ligger fortsatt i bakken. Hvis disse tankene blir liggende for lenge, kan de utgjøre en miljørisiko. Inntil videre anses denne risikoen som lav. Eierstyring Som en selvstendig, selveiende sparebank har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd. Etter at gaveutdelingen er gjennomført, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for lokalsamfunnet. Banken har som mål å være lokal, nær og personlig. Viktig for kundebehandlingen i banken er blant annet forutsetningen om imøtekommende og dyktige ansatte, god rådgiving og god etisk standard. Sparebankens styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Dette innebærer andre styringsorganer enn for aksjeselskaper. Vårt verdigrunnlag og forretningside med lokal forankring og samfunnsansvar er tuftet på bestemmelser i sparebankloven og bankens vedtekter og betyr blant annet at eierstyring utøves av forstanderskapet som er sammensatt av innskytervalgte (12), av kommunalt oppnevnte (2) og ansatte (2). Styrets arbeid Styret har avholdt tolv styremøter i 2010 og behandlet åtti saker. Styreleder har deltatt i fellesmøte med andre styreledere i regi av Terra Gruppen, og har også deltatt på fellesmøter sammen med banksjefene i Terrabankene i Agder. I 2010 har styret vært spesielt opptatt av bankens inntjening og utlånsvekst i tillegg til likviditet. Dette for å kunne styrke bankens egenkapital. Som i tidligere år, har styret også vektlagt oppfølging av engasjement med dårlig rating, fortsatt sin oppfølging av eventuelt mislighold og utsatte engasjementer samt arbeidet med å bedre intern 6

8 kontroll og risikostyring. Styret har også lagt vekt på at banken skal være miljøbeviste og har prøvd og ta dette med i vurderingen i hver enkel sak styret har behandlet. Tillitsvalgt har fått innkallelse til alle styremøtene og har uttalelsesrett i saker av betydning for de ansatte. I tillegg til banksjef, har ass. banksjef møtt i alle styremøtene. Styret har hver måned fått månedsregnskap som viser bankens inntjening, utvikling (lån og innskudd) og likviditetsutvikling. Styret har også hver måned fått bankens status på aksjebeholdning og aksje utvikling. Bankens revisor er BDO AS. Utsiktende for det kommende år Konkurransen innen finansnæringen vil nok forsterke seg framover. I vår bank har vi budsjettert med samme vekst som i fjor. Selv om styret regner med at inntjeningen i 2011 vil ligge på samme nivå som i 2010, kan et usikkert økonomisk verdensbilde, vise at det likevel må tas høyde for at våre vurderinger for 2011 i betydelig grad er usikre. Takk Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeid i året som er gått. Likeså vil vi si en hjertelig takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Vegårshei, / Styret i Vegårshei Sparebank Stian Mo Færsnes Marit Hauge Bjørn Saga styreleder nestleder styremedlem Nils Mo Anne Sofie Lia Øyvind Tveide styremedlem styremedlem banksjef 7

9 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter - - Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (note 10) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdip. som oml.midl. 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn m.v Lønn (note 14 og 16) Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger (note 17) Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (note 18) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån (note 4) Tap på garantier m.v. (note 4) Kredittap på sertifikater, obligasjoner (note 4) - - Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskriving/reversering av nedskrivning (note 7) Gevinst / tap (note 7) Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat (note 19) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.2 Disponeringer Overført til sparebankens fond (note 20) Overført til gaver Sum disponeringer

10 Vegårshei Sparebank BALANSE (Beløp angitt i hele kroner). EIENDELER 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (note 8) sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (note 4) Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (note 7) Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, komandittselskaper Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (note 9) Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede ttede selskaper (note 9) Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (note 19) Andre immaterielle eiendeler (note 17) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (note 17) Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatt inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (note 15) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer