VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE"

Transkript

1 Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien Maura Tlf Fax e-post: nannestad.kommune.no Nettside: VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG FORESATTE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Bjerke barnehage 2. Eierforhold 3. Lovverk som styrer barnehagen 4. Ansatte og samarbeidsutvalg 4.1. Ansatte 4.2. Øvrig personell og samarbeidspartnere knyttet til barnehagen 4.3. Taushetsplikt 4.4. Opplysningsplikt 4.5. Barn og foreldres medvirkning 4.6. Samarbeidsutvalget 4.7 Foreldrerådets arbeidsutvalg 5. Hverdagslivet 5.1. Åpningstider 5.2. Planleggingsdager 5.3. Dagsrytme 5.4. Spesielle arrangementer gjennom året 5.5. Praktiske opplysninger Måltider Rydding Henting av barn Sykdom og annet fravær Barnas klær Leker Bursdagsfeiring Informasjon Miljøarbeid 6. Grunnlag for det pedagogiske arbeidet 6.1. Sosialt samspill og lek i hverdagen 6.2. Gjennomgående innhold - rammeplanens fagområder og hverdagslivet Plan for overgang barnehage -skole 6.4. Periodebestemt innhold 2

3 1. VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Vi i Bjerke barnehage valgte ved oppstart av ny barnehage høsten 99 å lage et eget informasjonshefte for barnehagen. Heftet blir redigert hvert år, men deles ut bare en gang, dvs. når man starter opp som ny i barnehagen. Senere får man informasjon om evt. endringer som oppstår etter hvert. Heftet ligger også på vår nettside. Ut fra våre erfaringer mener vi at dette informasjonsheftet, - sammen med virksomhetsplanen, utfyller og gir en mer helhetlig informasjon om barnehagen. Dette heftet inneholder noen praktiske opplysninger og noe av det vi jobber mot i forhold til vårt pedagogiske grunnsyn. Håper dette kan gi dere et lite innblikk i vår hverdag, og hvordan vi ønsker å jobbe for å ivareta deres barn på en best mulig måte. Kom gjerne med forslag og ideer på det dere synes er viktig, hva vi kan forandre, og hvordan vi kan gjøre ting på andre måter!!!! For Bjerke barnehage Eva Stad Sjøberg Virksomhetsleder 3

4 2. EIERFORHOLD Bjerke barnehage er en kommunal barnehage som eies og drives av Nannestad kommune. Barnehagen ble startet i oktober 1986, hvor kommunen leide lokaler av Bjerke idrettslag. Barnehagen hadde da en avdeling med 18 plasser fra 3-6 år. Fra 1. august 1999 flyttet barnehagen over til helt nye lokaler, og utvidet til fire avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen er tilknyttet rådmannskontoret hvor vi tilhører oppvekst- og kulturetaten. Våre nærmeste medarbeidere i administrasjonen er: - kommunalsjef for oppvekst - og kultur Anne Bergem - barnehagekonsulent Kari Hamre Storholm Politisk er vi underlagt Omsorgs- og oppvekstutvalget. Nannestad kommune - ei grønn bygd i vekst 4

5 3. LOVVERK SOM STYRER BARNEHAGEN Fra januar 2006 ble ny Lov for barnehager iverksatt. I januar -96 fikk vi for første gang en Rammeplan for barnehagene i Norge. Rammeplanen ble siste gang revidert i Lov om barnehager, Rammeplan og kommunale planer danner grunnlaget for barnehagens planarbeid. Rammeplanen legger stor vekt på sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter i barnehagen. Den nye planen har også satt opp syv fagområder som det skal jobbes med i løpet av året: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Departementet har i tillegg gitt ut ti temahefter som er veiledende i forhold til arbeid med ulike fag- og arbeidsområder innenfor barnehagen. Barnehagen vil alltid være i en prosess med å endre planarbeid og informasjon rundt arbeidet vårt i tråd med gjeldende lovverk. Dette er imidlertid prosesser som tar tid, og vi vil hele tiden være under utvikling. Nannestad kommune har vedtatt at barnehagene og skolene skal ha et overordnet planarbeid som følger kalenderåret. Dette er med på å gi en helhet med kommunens resterende planer. Ut fra dette utarbeider barnehagen hvert år sin egen Virksomhetsplan. Barnehagen har hvert år ulike satsingsområder som det arbeides spesielt med gjennom hele barnehageåret, evt. gjennom flere år. Noen satsingsområder styres ut fra barnehagens egne behov og noen områder er felles for alle barnehagene og skolene i kommunen. I barnehagens Virksomhetsplan står det beskrevet hvilke satsingsområder vi har hatt tidligere, og dermed er grunnlaget for det arbeidet vi vektlegger nå, samt hvilke områder vi arbeider spesielt med for inneværende år. Planarbeidet i barnehagen bygger nå på: - Lov om barnehager - Rammeplan for barnehagene (F-4205 B) (Alle interesserte kan låne Rammeplanen i barnehagen) - Overordnet Målkort for Nannestad kommune og Målkort for Bjerke barnehage - Virksomhetsplan for Bjerke barnehage - Informasjonshefte for Bjerke barnehage (Informasjon om hvordan hverdagen vår er lagt opp, praktiske opplysninger og hvordan vi ønsker å arbeide.) - Periodeplaner for ulike avdelinger / aldersgrupper ( Konkretisering av ulike mål og hvordan vi jobber) 5

6 4. ANSATTE OG SAMARBEIDSUTVALG 2013 / Ansatte i Bjerke barnehage 2013 / 2014 Personalsammensetningen kan bli justert gjennom året, bl.a. som følge av permisjoner, stillingsendringer eller endrede behov i barnegruppa. Alle ansatte har hovedbase på en avdeling, men kan ha fordelt stillingen sin på flere avdelinger. Eva Stad Sjøberg Bente Lerberg Tyttebærlyngen (0-5år) Bodil Skårer Stine Elvevoll Kari Mette Gudmundsen Christine Sørensen Olsen Camilla Taugland Blåbærtua (0-5 år) Ann-Britt Simensen Holter Verica Pejic Barbro Ekeberg Andrè Henaas Mathea Grøndahl Moltemyra (0-5 år) Wenche Nordal Elin Renate Johnsen Heidi Grøndahl Knudsen Anita Madsen Joakim Hagen Jordbærholtet (0-5år) May Folden Rita Helen Paulsen Caroline Enderud Astrid Evjebråten Linda Nicolaisen Simonsen Hege Søvde Nordby - 1/1 styrer - 15 t. kjøkkenassistent - 80% ped.leder - 1/1 ped.leder - 1/1 assistent - 90% barne- og ungd.arbeider - 50% barne- og ungd.arbeider - 1/1 ped.leder - 1/1 ped.leder - 1/1 fagarbeider - 1/1 assistent - 1/1 lærling (t.o.m. des) - 1/1 ped.leder - 1/1 barne-og ungd.arbeider - 50% assistent - 60% assistent - 1/1 lærling (f.o.m. sept.) - 1/1 ped.leder - 80% ergoterapeut - 1/1 assistent - 1/1 assistent -50% barne-og ungd.arbeider - 50% assistent I tillegg: Barnehagen har dette året 130% ekstrahjelp fordelt rundt på huset. Permisjon dette året: Monica Holmen Olsen Faste vikarer ved behov: Berit Nymoen og Grete Ruud Personalet har hovedbase på en avdeling, men kan for kortere eller lengre perioder bli omplassert på andre avdelinger p.g.a. endring i personalgruppa, sykdom, møtevirksomhet m.m. I hverdagen fordeler vi oss rundt ut fra ulike behov i barnegruppene. 6

7 4.2. Øvrig personell og samarbeidspartnere knyttet til barnehagen Spesialpedagog PPT Fysioterapeut Barnevernet Barneskolene Ungdomskolen og Videregående Høgskoler NAV Vaktmester Renholder. - en eller flere spesialpedagoger kan ha faste timer i barnehagen, ut fra behov som varierer fra år til år. - barnehagen har fast kontaktperson / veileder fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), evt. andre saksbehandlere ved behov. - barnehagen har veiledning / samarbeid ved behov - barnehagen har kontaktperson fra barnevernet, evt. ulike saksbehandlere ved behov - felles samarbeidsrutiner for overgang til skole for alle barnehager og skoler i kommunen. Faste samarbeidsmøter høst og vår. - utplassering av elever, praksisplass for elever på barne-og ungdomsarbeiderlinje, samt veileder for lærlinger. - barnehagen og våre førskolelærere er forpliktet til å være øvingslærere for studenter på førskolelærerlinja. - praksisplasser til arbeidspraksis, språkpraksis m.m. - barnehagen deler vaktmester med flere av kommunens enheter, og får hjelp ved behov. - Daglig rengjøring på dag og ettermiddagstid TAUSHETSPLIKT Ifølge Lov om barnehager 20, jmf. Forvaltningsloven, har alle som arbeider ved barnehagen taushetsplikt om private forhold som de blir kjent med i stillingens medfør Opplysningsplikt Ifølge Lov om barnehager 22 har barnehagepersonalet plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten både ved forespørsel og ut fra eget tiltak når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for ulike former av omsorgssvikt Barn og foreldres medvirkning Jmf. ny Barnehagelov og Rammeplan skal barn og foreldres medvirkning ha stor prioritet i arbeidet. Barnehagen arbeider systematisk med barns medvirkning. I hverdagen får barna i stor grad velge hvilke aktiviter de ønsker og holde på med, og hvem de vil leke med. De eldste barna er med i planlegging av spesielle arrangementer. Vi bruke barnesamtaler, samlingstund, deltagelse i planlegging av aktiviteter m.m. som verktøy i arbeidet med barna. Barns medvirkning synliggjøres gjennom Dagen i dag, info.skriv til foreldre og gjennom bilder. Ifølge Forskrift om Rammeplan for barnehager er forståelse og samarbeid to sentrale sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Rammeplan definerer dette på følgende måte: Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og trygghet. Vi ser på samarbeid med foreldre / foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. 7

8 Samarbeid og medvirkning med foreldre / foresatte har høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres på ulike måter: - Daglige samtaler ved levering og henting - viktigste mulighet til medvirkning i fht. det enkelte barn! - Foreldresamtaler - hver høst og vår. Gi gjerne beskjed ved andre behov!!! - Foreldremøter - september og på våren, evt. ved behov - Deltagelse i ulike arrangementer gjennom året, eks. foreldrekaffer, dugnad m.m. - Innspill og ideer i fht. temaer og aktiviteter vi jobber med, turer og steder vi kan besøke, ressurspersoner som kan komme til barnehagen vår eller bidra med andre ting. - Engasjement i barnehagens Samarbeidsutvalg - velges på høsten. - Engasjement i Foreldrerådets arbeidsutvalg velges på høsten Vi setter stor pris på ulike innspill og ideer fra foreldre! 4.6. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) Samarbeidsutvalget er barnehagens formelle samarbeidsorgan, og skal sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem, barnehagen og barnehagens eiere. SU skal blant annet fastsette Virksomhetsplanen, informeres og uttale seg om saker som har betydning for barnehagen og se til at barnehagen jobber etter Lov om barnehager og Rammeplan. Se ellers vedtektene 8. Representantene velges for ett år om gangen. Representanter i SU: Foreldrerep: 2 foreldre og 2 vararepr. velges på høstens foreldremøte Personalrep: 2 ansatte med 2 vararepr. velges på høsten Komm.rep: - Bjørnar Myrèn 4.7. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Mange barnehager etablerer et eget arbeidsutvalg for foreldre. Utvalget har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom. I vår barnehage arrangerer FAU ulike tiltak hvert år, slik som juletrefest, ski / akedag, dugnad og sommerfest. 5. HVERDAGSLIVET 5.1. Åpningstider Barnehagen er åpen mandag - fredag kl De kommunale barnehagene er stengt søn- og helligdager, offentlige fridager, jul og nyttårsaften og fem planleggingsdager i året. Se ellers vedtektene Planleggingsdager Barnehagene i kommunen har 5 planleggingsdager i året, og de er stort sett samkjørt med skolen. Barnehagen er da stengt. Dagene fordeler seg stort sett slik gjennom året: - to dager rett før skolestart i august - en dag i oktober / november - en dag rett etter nyttår - en dag i mai / juni Nye foreldre informeres om aktuelle planleggingsdager i velkomstskrivet, mens de med plass informeres i løpet av april om neste års dager. Aktuelle datoer ligger på barnhagens nettsider. 8

9 5.3. DAGSRYTMEN Dagsrytmen kan ha små variasjoner, men det gjennomgående for alle vil stort sett være: Kl Barnehagen åpner kl Lek, åpent på huset - Frokost Lek, åpent på huset Fra ca. kl og utover, - tidspunkter vil variere ut fra ulike dager og ulike aktiviteter. Se månedsplan på avdelingen. - Samlingstund, tur, planlagte aktiviteter, aldersdelte grupper, lek ute og inne.. kl Mat Lek ute Ca. kl Ettermiddagsmat («3-mat») Lek, åpent på huset Kl Barnehagen stenger De minste barna er stort sett ute på formiddagen fra ca. kl / Avdelingene vil i tillegg ha faste dager til ulike aktiviteter, som turdager, jobbe i smågrupper, aldersdelte grupper på tvers av huset, fellessamling m.m. Se oppslag på avdelingen!! Månedsplan henges opp på hver avdeling, og legges ut på barnehagens nettside hver måned SPESIELLE ARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET Foreldrekaffe Julegrantenning Luciafeiring Adventsfrokost Nissefest Karneval Barnehagedagen nasjonal markering Vinteraktivitetsdag Besteforeldredag Påskefrokost Sommerfest Aktivitetsdag - se oppslag på hver avdeling, noen ettermiddager i året. - begynnelsen av desember desember (evt. nærmeste hverdag) - se adventsplanen - se adventsplanen - februar - februar / mars - februar / mars - en dag før påske - se påskeplanen - før skoleslutt - juni Evt. andre arrangementer i regi av SU / FAU Det vil bli gitt nærmere informasjon når tiden nærmer seg for de ulike arrangementene, både gjennom info.skriv og på nettsida. Redusert plass vil føre til at ikke alle får med seg alle arrangementer, - men det er jo aktiviteter og turer som skjer i hverdagen som er viktigst!! 9

10 5.5. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Måltider Barnehagen holder lunsjmåltidet og melk / drikke til alle måltidene. Lunsjen vil i hovedsak være brød hvor barna kan velge mellom vanlig, sunt pålegg, og hvor de får god trening i å smøre maten sin selv. Minst en dag i uka har vi enkle varmretter som suppe, grøt, fiskepinner m.m. I tillegg lager vi jevnlig varm mat på bål på turer. Barna får frukt eller grønnsaker etter lunsjen. Til frokost og ettermiddagsmat har barna med seg egen mat, ut fra hva dere foreldre ønsker. Vi prøver i stor grad å la barna medvirke i dekking av bord og rydding etterpå. Barnehagen oppfordrer til å sende med minst mulig sukkerholdig mat Rydding o Vi prøver å få barna til å rydde opp det de har lekt med før de begynner på en ny aktivitet. Barna oppfordres til å hjelpe hverandre dersom alt skal ryddes opp, her bruker vi ros som inspirasjon. Vi vil gjennom dette lære barna at hver ting har sin plass, styrke evnen til samarbeid og at de vil føle ansvar i forhold til at vi tar vare på tingene rundt oss. Det er viktig at dere som foreldre også tar hensyn til dette når dere henter, slik at barna får tid til å rydde opp etter seg før de går hjem. Dette gjelder både inne og ute Levering og henting av barn Av hensyn til både barn og foreldre, har ikke personalet lov til å sende barna hjem med andre enn de som pleier å hente til vanlig. Hvis noen andre skal hente, må dette avtales på forhånd. OBS! Følg alltid barnet helt inn, og si fra til en voksen at barnet har kommet. På morgen kan flere være samlet på fellesrommet. Vi ber om at foreldrene hjelper til med å fortelle barna at de må vente innenfor porten når de blir hentet, og at porten blir låst hver gang man går ut og inn av porten! Vi ber også om at foreldre bruker porten, og ikke hopper over / løfter barna over gjerdet. Si alltid fra til en av personalet før du går ut av porten med barnet! Sykdom og ferie / fri Gi alltid beskjed til barnehagen dersom barnet ikke kommer en dag, helst før kl Dette gir mulighet for kjøp av dag for de som har deltidsplass. Avtal også med de voksne i barnehagen hvis barnet skal komme spesielt seint eller hentes tidlig, slik at dere kan få beskjed om hvor vi er. Dersom barnet ikke kan være ute, kan det heller ikke være i barnehagen. Ved barnesykdommer eller tegn på andre smittsomme sykdommer, bør man kontakte lege som vil gi beskjed om hvor lenge barnet skal holdes borte fra barnehagen. Vi viser ellers til kommunens informasjonsbrosjyre Jeg er visst litt syk i dag. Barnehagene i kommunen har egne rutiner for å kunne gi medisiner i barnehagen. Ansatte har ikke lov å gi barna medisiner uten at foreldre har fylt ut egne medisineringsskjema. 10

11 Når det gjelder ferie viser vi til vedtektene for de kommunale barnehagene. Alle barn skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse ukene skal være i sommerperioden, dvs. mellom 1.juni og 31.august. Barn som begynner på skolen må ha avviklet all ferie innen 1. august. To av ferieukene må være sammenhengende. All ferie skal meldes til barnehagen i god tid på forhånd Barnas klær Barn er aktive og trenger lette klær til innebruk. Ha med tøfler / innesko og godt med tøyskift. Vi er ute i allslags vær, så ta med regntøy og støvler hver dag!! Selv om det ikke regner kan det være fuktig i skogen. Barn som bruker bleier, må ha med det. Mange barn har like votter, regndresser etc. Det er en fordel for dere og oss at alt tøyet blir godt merket. Da er sannsynligheten stor for at dere får med dere det riktige hjem igjen! Sjekk knagger ute! Klær som henger ute må tas med hjem til tørk / vask. Regntøy og dresser som henger i barnehage (både ute og inne) tørker ikke til dagen etter. Foreldrene har ansvar for å rydde og holde orden på garderobeplassene i inner - og yttergang. Tøm hyller og knagger for klær i slutten av hver uke, evt. henges i pose. Dette vil gjøre det lettere å ha et godt renhold i barnehagen vår Leker Det er ikke lov å med leker hjemmefra. Unntak fra dette er cd, bøker eller kosedyr som er nødvendig til soving / trøst, eller som man kan høre på / se på i fellesskap. Personalet har ikke ansvar for det som evt. blir tatt med i barnehagen Bursdagsfeiring Når et barn har bursdag, markerer vi dette i barnehagen med å henge opp plakat med bilde av barnet sammen med flagget ute. Barnet får krone, vi har flagg på bordet, og vi har bursdagssamling hvor bursdagsbarnet er i fokus. Barnet som har bursdag tar med seg noe hjemmefra som de spiser etter lunsj sammen med barna på sin avdeling. Det oppfordres til å tenke et alternativ til kaker og søtsaker. En melon, fruktfat, fruktspyd kan være like godt, og er alltid spennende! Bruk gjerne fantasien!! Man kan finne mange gode ideer på frukt.no eller melk.no. Bursdagsinvitasjoner skal ikke deles ut i barnehagen. Av hensyn til barna er det gjort et vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg på at bursdagsinvitasjoner sendes direkte hjem til barna. Dette er for å unngå at barna bruker bursdag negativt mot hverandre i lek og sosiale relasjoner. Det henges opp felles telefonliste på hver avdeling slik at foreldre lettere kan få kontakt med eller finne adressen til andre barn Informasjon Informasjon henges opp på ulike steder på avdelingene. På døra i gangen henger det månedsplaner og dagsrapporter. Vi har digitale fotorammer hvor det jevnlig (ikke daglig) legges ut bilder fra aktiviteter som barna er med på. På oppslagstavla inne i garderoben henger det div. brosjyrer, informasjon fra samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, virksomhetsplan m.m. Alle har ansvar for å følge med og ta en jevnlig titt på informasjon so Spesielle ting vil dere få egen skriftlig informasjon om. 11

12 Barnehagens nettside har mye informasjon. Her legges det jevnlig ut nyheter og artikler om aktiviteter som barna er med på Miljøarbeid Bjerke barnehage er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Vi som jobber her har bl.a. ansvar for å: - Være gode modeller og handle miljøvennlig. - Bruke naturen, dens ressurser og muligheter. - Være gode til å kildesortere avfall, og inkludere barna i dette arbeidet. - Tenke gjenbruk når det er mulig. - Oppfordre barn / foreldre og ansatte til å bruke matboks i stedet for matpapir. - Bruke minst mulig engangsmateriell. - Informere foreldre / foresatte om vårt arbeid, og oppfordre dem til å være miljøvennlige når det er naturlig. - Oppfordre foreldre / foresatte til alltid å skru av bilmotoren når dere henter og leverer, både av hensyn til miljø og sikkerhet! I garderoben finner dere mer informasjon og ulike brosjyrer om miljø. Alle som ønsker det kan gjerne gå inn på Gronnhverdag.no og ta miljøsteget. 12

13 6.1 SOSIALT SAMSPILL OG LEK I HVERDAGEN Barnets utvikling har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Barnet lærer gjennom alt de opplever og erfarer. I samspill med andre får de trening i å utrykke seg på ulike måter og lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. De lærer å ta og opprettholde kontakt med andre, å følge enkle regler i samspill med andre og vise omsorg. Egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikler seg særlig gjennom samspill med andre. Barnets samspillarena i barnehagen er i lek og i hverdagsaktiviteter. Leken er barnets egen aktivitet, det er det viktigste barnet holder på med. Leken er frivillig og indre motivert lysten til å leke kommer innenfra. Å leke er en belønning i seg selv, og det er det morsomste barna vet. Å leke er ofte å late som, barn går ut av virkelighetens verden og forvandler den etter sin egen fantasi. Små, ubetydelige og rare ting kan bli til hemmelige og magiske gjenstander med andre gjenstander og muligheter. Rollelek er en viktig del av barnas lek. Gjennom rolleleken forbereder barna seg på det voksne liv, de prøver ut roller, leker ut konflikter og følelser. Barna må bruke språket aktivt, de må forholde seg til et leketema konsentrere seg, de må bruke fantasi, og ikke minst må de lytte, se og ta hensyn til hverandre, - de må samhandle med andre. Gjennom leken lærer barna å bli kjent med seg selv, og å teste egne grenser. Barnehagen ønsker å tilrettelegge for mest mulig og best mulig lek. Dette gjør vi ved å gi dem masser av tid, og ved å stadig gi dem næring til leken. Vi gir barna mulighet for tilskudd bl.a. ved å arbeide med temaer der vi gir barna nye opplevelser og erfaringer, og ved å ha variert utstyr tilgjengelig for barna slik at leken kan utvikle seg videre. Vi har valgt en åpen løsning på huset, som gir barna større mulighet til å velge hvor og med hvem de vil leke. Hver avdeling har ulike leker og aktiviteter. Den leken det er mest av i barnehagen, er den frie leken. Her kan barna selv ta initiativ til hvem de vil leke med og hva de vil leke. Barna trenger aktive voksne som ser dem, som kan hjelpe til med å løse en konflikt, eller noen ganger være med å leke. Noen barn trenger mer hjelp og støtte fra en voksen enn andre barn for å lære seg kunsten å leke. De voksne i barnehagen bruker også denne tiden il å observere barna, se hvordan de fungerer i leken for så å gå inn i leken sammen med barna der det trengs. Vi kan i perioder velge å styre leken ved å bruke lekegrupper. Der kan de voksne dele inn hvem som skal leke sammen og hjelpe til med å få til et godt samspill og lek i gruppa. Vi kan bl.a. bruke lekegrupper for at barna skal utvide kretsen av lekekamerater, eller for å stimulere til annen type lek dersom barna har problemer med å finne på nye ting å leke. Barndommen er en tid for fantasi og undring, og leken er en vei inn i magiens verden. I barnehagen skal vi arbeide med Rammeplanens 7 fagområder. Gjennom sosialt samspill, lek og aktiviteter i barnehagen berører vi alle områdene. Dette vil vi synliggjøre i neste kapittel. 13

14 6.2. GJENNOMGÅENDE INNHOLD RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER OG HVERDAGSAKTIVTETER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Mål: o Barna skal kunne bruke språket for å kommunisere og lytte til hverandre. o Barna skal få kjennskap til ulike typer litteratur, og forskjellige måter å formidle litteratur på. o Barna skal få et godt forhold til bøker og fortellinger, lære seg å lytte og danne seg sine egne bilder til det som leses. o Barna skal finne seg litteratur på eget initiativ. o Vi skal stimulere fantasi, leselyst og språkutvikling. Vi skal tilfredsstille behovet for spenning, formidle kultur og bruke litteratur som hjelp til samtaler. o Barna skal få erfaring med det å lytte til lyder og rytme i språket, og få kjennskap til bokstaver og tall. Tiltak: o Vi prioriterer tid til samtale, både i gruppe og med enkeltbarn. De voksne er bevisste på å vise barna sammenhengen mellom tale og kroppsspråk. o Voksne skal være bevisst på og fungere som gode modeller for barna ved å sette ord på det vi ser og det vi gjør, både i lek og samspill o Vi bruker bøker, eventyr og sagn i tilknytning til ulike emner vi jobber med i samlingstund, og for kosens skyld i andre sammenhenger. Fortellingen blir ofte billedliggjort av konkreter fra snakkepakkeskapet. o Faste rutiner for lån av bøker fra biblioteket. o Faste språk- og dramagrupper hver uke. Systematisk arbeid med ulikt språkmateriell, vi har for eksempel et stort Snakkepakkeskap. o Bruk av tegnspråk / tegn til tale o Vi bruker skriftspråk i lek og hverdagsaktiviteter sammen med barna. F.eks. det står navn på ulike gjenstander rundt i barnehagen, skriver barnas navn, bruker Whiteboard-tavle i samling, bruker IKT sammen med barna, skriver ned barnas fortellinger KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Mål: o Barna skal få gode erfaringer med utelek og friluftsliv, til ulike årstider. o Barna skal utvikle evnen til å bruke kroppen i lek, utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. o Barna skal styrke kroppsbevisstheten og selvtilliten. o Barna skal lære å godta kroppskontakt/ berøring av andre barn og voksne. o Vi skal hjelpe forsiktige barn til gradvis tørre å eksponere seg i gruppa. Tiltak: o Bruke naturen aktivt hele året. o Tilrettelegge for varierte fysiske aktiviteter både ute og inne. Vi har en utfordrende og variert utelekeplass, med hinderløype rett utenfor gjerdet. Vi har klatrevegg og puterom inne. o Voksenstyrte aktiviteter i små eller store grupper. F eks.: tur i skogen, hinderløype, sangleker, rollelek og drama. Måltidene: Mål: o Barna skal få oppleve gleden ved å ha et måltid som er hyggelig for alle, og hvor man kan snakke sammen på en god måte. o Barna skal oppleve glede ved å yte noe til fellesskapet, og føle at de er til nytte og har et ansvar. o Barna skal utvikle forståelse for god hygiene, gode matvaner og bordskikk o Barna skal bli bevisste på hva vi spiser, hva maten vår inneholder. o Vi legger vekt på begrepstrening (tall, farger, størrelser etc.) 14

15 Tiltak: o Legge opp til at måltidet skal være preget av ro. o Skape en sosial stemning, prate med de som sitter ved samme bord som oss. o Barna kan delta i forberedelser av mat, borddekking og opprydning. Alle vasker hender før maten, vi synger bordvers. o Barna forsyner seg selv, og sender videre til nestemann. Barna oppfordres i størst mulig grad til å smøre på maten selv. Målet er at alle etter hvert skal klare mest mulig selv, og vurdere hvor mye de orker. De minste barna får hjelp av andre barn og voksne. o Vi oppfordrer barna til å smake på maten som serveres, barn trenger tid til å venne seg til nye smaker. Påkledning: Mål: o Barna skal bli mest mulig selvhjulpne. o Barna skal utvikle ordforrådet og lære seg de vanligste begrepene forhold til klær og kropp. o Barna oppfordres til å hjelpe hverandre, og får trening i det å vente på tur når de trenger hjelp av en voksen. o Barna skal utvikle finmotorikken. Tiltak: o Språklæring og begrepstrening gjennom bevisst samtale om... - rekkefølgen de ulike plaggene skal på - dra opp glidelåsen, kneppe knapper, knyte skoene selv, sko på rett fot etc. - navn på de ulike plaggene, navn på kroppsdeler etc. o Samarbeid, hjelpe hverandre KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Mål: o Barna skal utvikle sin skapende fantasi og kreativitet gjennom estetiske aktiviteter. o Barna skal få oppleve glede ved å uttrykke seg i skapende virksomhet. o Barna skal få erfaring med variert formingsmateriell, og se muligheter i det vi finner rundt oss (bruke naturmateriale). o Barna skal oppleve anerkjennelse ved at dere kunstverk blir utstilt. o Vi skal formidle kultur og tradisjoner gjennom sang, musikk, fortellinger og drama. o Barna skal få mulighet til å eksponere seg i gruppa. o Barna skal få erfaringer med varierte roller. De skal på sikt kunne inspirere og utvikle rollelek, også som et ledd i sosial trening. Tiltak: o Vi bruker musikk, bevegelse, forming og drama på ulike måter og i ulike sammenhenger i barnehagen. o De estetiske fagene rommer mye, og blir brukt i alle barnehagens situasjoner. F. eks. i samling, gruppeaktiviteter, og i fri lek både inne og ute. o Barna får mulighet til å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, dans, bruk av ulike instrumenter, gjennom lytting og samspill. o Barna får mulighet til å uttrykke seg kunstnerisk gjennom tegning, maling, modellering, forming med varierte materialer, samt konstruksjonslek. o Barna får uttrykke seg kreativt gjennom rollelek, ved å kle seg ut, herme, spille teater og dukketeater. 15

16 6.2.4 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Mål: o Vi skal bruke naturen som en naturlig lekeplass. o Alle skal få tid til å leke i naturen. o Barna skal få varierte kunnskaper og opplevelser i naturen gjennom hele året, ut fra barnas alder og modningsnivå. o Barna skal bli glad i og trygge på å ferdes ute i naturen. o Barna skal lære å ta vare på naturen, og få grunnleggende erfaringer om samspillet i naturen. o Barna skal få erfaring med konstruksjonsleker, og ulik bruk av verktøy. o Barna skal få erfaring med IKT-utstyr, og andre tekniske hjelpemidler. o Barna skal delta aktivt i kildesortering. Tiltak: o Bruke naturen aktivt hele året. o Jevnlige turer i skogen, og faste turdager. o Tilrettelegge for varierte aktiviteter i f.h.t. årstidene. o Voksne skal være positive og gode modeller til det å være ute, og til det å bruke naturen. o Erfare ulike sammenhenger i naturen og økosystemet. o Vi eksperimenterer og samtaler om hva som skjer rundt oss i hverdagen. o Vi gjør aktiviteter med barna i henhold til det å være er en sertifisert Miljøfyrtårn barnehage. o Vi snekrer, skrur og mekker m.m. o Barna deltar i IKT-gruppe ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Sosial kompetanse grunnverdier (jfr. Rammeplanen): o Respekt o Toleranse o Nestekjærlighet o Rettferdighet o Sannferdighet Mål: o Barna skal utvikle omsorgs- og ansvarsfølelse som de har i seg, slik at de viser dette i praksis. o Barna skal utvikle forståelse for hva grunnverdiene for sosial kompetanse innebærer. o Barna skal få erfaringer med ulike måter å vise omsorg og ansvar på. o Alle barn skal oppleve at de har venner i barnehagen. o Barna skal oppleve at de har medvirkning i hverdagen. o Barnehagen skal ivareta tradisjoner som er grunnlaget for kulturen vår. o Barna skal få innsikt i ulike høytider. o Barna skal få kjennskap til ev. andre kulturer som er representert i barnehagen vår. o Vi voksne i barnehagen skal formidle verdier gjennom vår atferd og våre holdninger. Dette synliggjøres gjennom grensesetting og gjennom etisk veiledning. Tiltak: o Utvikling av omsorg og medansvar, i forhold til mennesker, dyr, materiell og miljøet som helhet, knyttes til alle aktiviteter i hverdagen. o Grunnverdiene knyttes til hverdagslige hendelser og aktiviteter gjennom samtale, grensesetting og utvikling av regler og rutiner. o Oppfordre barna til å hjelpe hverandre. o Vi voksne må gå foran som gode eksempler både oss imellom og overfor barna. o Barnehagen har tradisjoner for markering av høytidene jul og påske. o Arbeid med andre kulturer kommer inn der det faller naturlig. Barnehagens deltagelse i oppdragelsen skal, så langt det er mulig, bygge på foreldrenes ønsker og oppfatninger. 16

17 6.2.6 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Mål: o Barna skal få mulighet til å bli kjent med, og utforske nærmiljøet ut i fra sin alder. o Barna skal få mulighet til å møte eldre som kan fortelle om endringer i samfunn og kultur. o Barna skal få mulighet til å bli trygge på en fremtidig overgang til skolen. Tiltak: o Vi bruker nærmiljø på turer; - skog, fotballbane, akebakker, butikker, ulike gårder. o Vi har tradisjoner for turer / aktiviteter for ulike aldersgrupper, o Samarbeid med andre barnehager, eks. Stjernekor og idrettsdag for de eldste. o Samarbeid med Bjerke Jeger-og fisk. o Kontakt med naboer når det er naturlig. o Vi har besteforeldredag. o Samarbeid mellom barnehage og skole, med fadderordning og faste rutinemøter ANTALL, ROM OG FORM Mål: o Barnehagen skal legge til rette for tidlig stimulering gjennom lek og hverdagsaktiviteter. o Barna opplever glede over å utforske, og leke med tall og former. o Barna skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, sortering, og mønster. o Personalet jobber bevisst med begrepstrening i fht. former, antall, rom. Tiltak: o Bevisst bruk av tallbegreper og forberedende matteaktiviteter i naturlige settinger. Vi benytter lek og hverdagsaktiviteter til dette. For eksempel ved bruk av spill, terninger, samtale om ulike former / mønster, telle glass og kniver når vi dekker bordet, utforske og sortere. o La barna utforske og leke med tall og former. o Barna er med på tilberedning av mat, - teller, måler og veier. o Konstruksjonslek. Fagområdene integreres tverrfaglig i barnas hverdag gjennom lek, hverdagsaktiviteter og arbeid med ulike tema. 17

18 6.3. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. I Nannestad kommune er barnehager og skoler organisert under samme etat, - Oppvekst- og kulturetaten. Nannestad kommune har utarbeidet rutiner om overgang fra barnehage til skole. Rutiner for overgang barnehage / skole i Nannestad kommune skal sikre at alle barn får den hjelp de trenger ved skolestart. Aktuell informasjon blir gitt fra barnehagen til barnets skole i nært samarbeid med hjemmet. Barnehagen har samarbeidsmøter med skolen før jul og på våren. Gjennom barnehageåret møter vettene de skolebarna som skal være faddere for dem både her i barnehagen og på skolen. Gjennom arbeidet med rammeplanens 7 fagområder skal vi være med på å styrke barnas o Sosial kompetanse o Språklige kompetanse Arbeidet i Vettegruppa (5-åringene) legger vekt på det å innrette seg etter gitte bestemmelser, vente på tur og det å rekke opp hånda. Barnehagen arbeider med rammeplanen, de ulike fagområdene og tilrettelegging for Vettene våre både i hverdagssituasjoner, ulike smågrupper og når 5-åringene samles i Vettegruppa 2 3 ganger i uka gjennom hele året. Det utarbeides egne planer for arbeidet med Vettene, og foreldre får informasjon om arbeidet både på høsten og våren. RAMMEPLANEN INNHOLD/TILTAK DOKUMENTASJON Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Rytme i språket, rim/regler, lytte, samtale, gjenkjennelse av bokstaver/ord, rekke opp hånda/vente på tur, ta imot kollektive beskjeder, Kosthold og matlaging, bevegelseslek, blyantgrep, utholdenhet på tur, god mestring av fin- og grovmotoriske ferdigheter. Hygiene og selvstendighet f.eks. klare seg selv på do, vaske hender, smøre egen matpakke til tur, passe på egne ting. Forming, fantasi, skaperglede, sang, drama og musikk Naturen rundt oss, ukentlige turer. Eksperimenter vi gjør. Bruk av IKT. TRAS, fotografier, dagsrapporter Dagsrapporter, fotografier Utstilte kunstverk, fotografier, dagsrapporter, stjernekorkonserten, idrettsdag, div. opptredener på arrangementer i barnehagen. Fotografier. Dagsrapporter fra gruppedagene. Etikk, religion og filosofi Tradisjoner, normer og verdier. Fotografier. Dagsrapporter Nærmiljø og samfunn Opplevelser i nærmiljøet, eks. isfiske, overnatting ute, tur til Eidsvollsbygningen. Fotografier. Dagsrapporter. Antall, rom og form Tall, former, størrelser, måleenheter, sortering. Leke butikk pengebegrepet. Fotografier. Dagsrapporter, TRAS Barnehagen har et nært samarbeid med Maura skole. Gjennom året legges det opp til treff mellom faddere på skolen (5.kl.) og våre førskolebarn / Vetter. Barns medvirkning har en sentral rolle i vurderingen av arbeidet i denne gruppa. 18

19 6.3. PERIODEBESTEMT INNHOLD Barnehagen arbeider hvert år med ulike periodebestemte temaer. Hva slags temaer vi velger og hva vi gjør varierer fra år til år. Det vi gjør bygger på tidligere arbeid i barnehagen, barnas erfaringer, tidligere opplevelser og innspill fra foreldre. Det vi gjør vil alltid være preget av årstidene, høytider, tradisjoner og andre ting som skjer rundt oss. Hvilke temaer som velges og hvordan vi legger opp det periodebestemte innholdet for hvert enkelt år, vil det informeres om fra avdelingene etter hvert. Arbeidet med tema på de ulike avdelingene vil tilpasses den enkelte barnegruppe, ulike aldersgrupper og barnas utvikling. Noe vil variere for hver avdeling, og noe samkjøres for de ulike aldersgruppene på tvers av huset. Dere vil få mer utfyllende om temaarbeid og hvordan dette er tilpasset deres barn, bl.a. gjennom periodeplaner for hver aldersgruppe og for avdelingen. 19

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -15 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 e-post: eva.stad.sjoberg@nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE GENERELL DEL INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Eierforhold side 3 1.2 Beliggenhet side 3 1.3 Brukertilpasninga side 3 2. BARNEHAGENS VISJON OG HOVEDMÅL side

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Barnehage. Informasjonshefte

Barnehage. Informasjonshefte Barnehage Informasjonshefte MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter. Enhetsleder her er Rolf Herman Bjerkeli.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage Infohefte 2014-2015 Ulsmåg barnehage Bemanning Styrer: Torhild Bertelsen, telefon: 53034950 (utdannet førskolelærer) E-post: ulsmag.barnehage@bergen.kommune.no Hjemmeside: www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/barnehage/ulsmag

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer