VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE"

Transkript

1 Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien Maura Tlf Fax e-post: nannestad.kommune.no Nettside: VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG FORESATTE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Bjerke barnehage 2. Eierforhold 3. Lovverk som styrer barnehagen 4. Ansatte og samarbeidsutvalg 4.1. Ansatte 4.2. Øvrig personell og samarbeidspartnere knyttet til barnehagen 4.3. Taushetsplikt 4.4. Opplysningsplikt 4.5. Barn og foreldres medvirkning 4.6. Samarbeidsutvalget 4.7 Foreldrerådets arbeidsutvalg 5. Hverdagslivet 5.1. Åpningstider 5.2. Planleggingsdager 5.3. Dagsrytme 5.4. Spesielle arrangementer gjennom året 5.5. Praktiske opplysninger Måltider Rydding Henting av barn Sykdom og annet fravær Barnas klær Leker Bursdagsfeiring Informasjon Miljøarbeid 6. Grunnlag for det pedagogiske arbeidet 6.1. Sosialt samspill og lek i hverdagen 6.2. Gjennomgående innhold - rammeplanens fagområder og hverdagslivet Plan for overgang barnehage -skole 6.4. Periodebestemt innhold 2

3 1. VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Vi i Bjerke barnehage valgte ved oppstart av ny barnehage høsten 99 å lage et eget informasjonshefte for barnehagen. Heftet blir redigert hvert år, men deles ut bare en gang, dvs. når man starter opp som ny i barnehagen. Senere får man informasjon om evt. endringer som oppstår etter hvert. Heftet ligger også på vår nettside. Ut fra våre erfaringer mener vi at dette informasjonsheftet, - sammen med virksomhetsplanen, utfyller og gir en mer helhetlig informasjon om barnehagen. Dette heftet inneholder noen praktiske opplysninger og noe av det vi jobber mot i forhold til vårt pedagogiske grunnsyn. Håper dette kan gi dere et lite innblikk i vår hverdag, og hvordan vi ønsker å jobbe for å ivareta deres barn på en best mulig måte. Kom gjerne med forslag og ideer på det dere synes er viktig, hva vi kan forandre, og hvordan vi kan gjøre ting på andre måter!!!! For Bjerke barnehage Eva Stad Sjøberg Virksomhetsleder 3

4 2. EIERFORHOLD Bjerke barnehage er en kommunal barnehage som eies og drives av Nannestad kommune. Barnehagen ble startet i oktober 1986, hvor kommunen leide lokaler av Bjerke idrettslag. Barnehagen hadde da en avdeling med 18 plasser fra 3-6 år. Fra 1. august 1999 flyttet barnehagen over til helt nye lokaler, og utvidet til fire avdelinger med barn fra 0-6 år. Barnehagen er tilknyttet rådmannskontoret hvor vi tilhører oppvekst- og kulturetaten. Våre nærmeste medarbeidere i administrasjonen er: - kommunalsjef for oppvekst - og kultur Anne Bergem - barnehagekonsulent Kari Hamre Storholm Politisk er vi underlagt Omsorgs- og oppvekstutvalget. Nannestad kommune - ei grønn bygd i vekst 4

5 3. LOVVERK SOM STYRER BARNEHAGEN Fra januar 2006 ble ny Lov for barnehager iverksatt. I januar -96 fikk vi for første gang en Rammeplan for barnehagene i Norge. Rammeplanen ble siste gang revidert i Lov om barnehager, Rammeplan og kommunale planer danner grunnlaget for barnehagens planarbeid. Rammeplanen legger stor vekt på sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter i barnehagen. Den nye planen har også satt opp syv fagområder som det skal jobbes med i løpet av året: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Departementet har i tillegg gitt ut ti temahefter som er veiledende i forhold til arbeid med ulike fag- og arbeidsområder innenfor barnehagen. Barnehagen vil alltid være i en prosess med å endre planarbeid og informasjon rundt arbeidet vårt i tråd med gjeldende lovverk. Dette er imidlertid prosesser som tar tid, og vi vil hele tiden være under utvikling. Nannestad kommune har vedtatt at barnehagene og skolene skal ha et overordnet planarbeid som følger kalenderåret. Dette er med på å gi en helhet med kommunens resterende planer. Ut fra dette utarbeider barnehagen hvert år sin egen Virksomhetsplan. Barnehagen har hvert år ulike satsingsområder som det arbeides spesielt med gjennom hele barnehageåret, evt. gjennom flere år. Noen satsingsområder styres ut fra barnehagens egne behov og noen områder er felles for alle barnehagene og skolene i kommunen. I barnehagens Virksomhetsplan står det beskrevet hvilke satsingsområder vi har hatt tidligere, og dermed er grunnlaget for det arbeidet vi vektlegger nå, samt hvilke områder vi arbeider spesielt med for inneværende år. Planarbeidet i barnehagen bygger nå på: - Lov om barnehager - Rammeplan for barnehagene (F-4205 B) (Alle interesserte kan låne Rammeplanen i barnehagen) - Overordnet Målkort for Nannestad kommune og Målkort for Bjerke barnehage - Virksomhetsplan for Bjerke barnehage - Informasjonshefte for Bjerke barnehage (Informasjon om hvordan hverdagen vår er lagt opp, praktiske opplysninger og hvordan vi ønsker å arbeide.) - Periodeplaner for ulike avdelinger / aldersgrupper ( Konkretisering av ulike mål og hvordan vi jobber) 5

6 4. ANSATTE OG SAMARBEIDSUTVALG 2013 / Ansatte i Bjerke barnehage 2013 / 2014 Personalsammensetningen kan bli justert gjennom året, bl.a. som følge av permisjoner, stillingsendringer eller endrede behov i barnegruppa. Alle ansatte har hovedbase på en avdeling, men kan ha fordelt stillingen sin på flere avdelinger. Eva Stad Sjøberg Bente Lerberg Tyttebærlyngen (0-5år) Bodil Skårer Stine Elvevoll Kari Mette Gudmundsen Christine Sørensen Olsen Camilla Taugland Blåbærtua (0-5 år) Ann-Britt Simensen Holter Verica Pejic Barbro Ekeberg Andrè Henaas Mathea Grøndahl Moltemyra (0-5 år) Wenche Nordal Elin Renate Johnsen Heidi Grøndahl Knudsen Anita Madsen Joakim Hagen Jordbærholtet (0-5år) May Folden Rita Helen Paulsen Caroline Enderud Astrid Evjebråten Linda Nicolaisen Simonsen Hege Søvde Nordby - 1/1 styrer - 15 t. kjøkkenassistent - 80% ped.leder - 1/1 ped.leder - 1/1 assistent - 90% barne- og ungd.arbeider - 50% barne- og ungd.arbeider - 1/1 ped.leder - 1/1 ped.leder - 1/1 fagarbeider - 1/1 assistent - 1/1 lærling (t.o.m. des) - 1/1 ped.leder - 1/1 barne-og ungd.arbeider - 50% assistent - 60% assistent - 1/1 lærling (f.o.m. sept.) - 1/1 ped.leder - 80% ergoterapeut - 1/1 assistent - 1/1 assistent -50% barne-og ungd.arbeider - 50% assistent I tillegg: Barnehagen har dette året 130% ekstrahjelp fordelt rundt på huset. Permisjon dette året: Monica Holmen Olsen Faste vikarer ved behov: Berit Nymoen og Grete Ruud Personalet har hovedbase på en avdeling, men kan for kortere eller lengre perioder bli omplassert på andre avdelinger p.g.a. endring i personalgruppa, sykdom, møtevirksomhet m.m. I hverdagen fordeler vi oss rundt ut fra ulike behov i barnegruppene. 6

7 4.2. Øvrig personell og samarbeidspartnere knyttet til barnehagen Spesialpedagog PPT Fysioterapeut Barnevernet Barneskolene Ungdomskolen og Videregående Høgskoler NAV Vaktmester Renholder. - en eller flere spesialpedagoger kan ha faste timer i barnehagen, ut fra behov som varierer fra år til år. - barnehagen har fast kontaktperson / veileder fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), evt. andre saksbehandlere ved behov. - barnehagen har veiledning / samarbeid ved behov - barnehagen har kontaktperson fra barnevernet, evt. ulike saksbehandlere ved behov - felles samarbeidsrutiner for overgang til skole for alle barnehager og skoler i kommunen. Faste samarbeidsmøter høst og vår. - utplassering av elever, praksisplass for elever på barne-og ungdomsarbeiderlinje, samt veileder for lærlinger. - barnehagen og våre førskolelærere er forpliktet til å være øvingslærere for studenter på førskolelærerlinja. - praksisplasser til arbeidspraksis, språkpraksis m.m. - barnehagen deler vaktmester med flere av kommunens enheter, og får hjelp ved behov. - Daglig rengjøring på dag og ettermiddagstid TAUSHETSPLIKT Ifølge Lov om barnehager 20, jmf. Forvaltningsloven, har alle som arbeider ved barnehagen taushetsplikt om private forhold som de blir kjent med i stillingens medfør Opplysningsplikt Ifølge Lov om barnehager 22 har barnehagepersonalet plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten både ved forespørsel og ut fra eget tiltak når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for ulike former av omsorgssvikt Barn og foreldres medvirkning Jmf. ny Barnehagelov og Rammeplan skal barn og foreldres medvirkning ha stor prioritet i arbeidet. Barnehagen arbeider systematisk med barns medvirkning. I hverdagen får barna i stor grad velge hvilke aktiviter de ønsker og holde på med, og hvem de vil leke med. De eldste barna er med i planlegging av spesielle arrangementer. Vi bruke barnesamtaler, samlingstund, deltagelse i planlegging av aktiviteter m.m. som verktøy i arbeidet med barna. Barns medvirkning synliggjøres gjennom Dagen i dag, info.skriv til foreldre og gjennom bilder. Ifølge Forskrift om Rammeplan for barnehager er forståelse og samarbeid to sentrale sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Rammeplan definerer dette på følgende måte: Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og trygghet. Vi ser på samarbeid med foreldre / foresatte som svært viktig og nødvendig for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. 7

8 Samarbeid og medvirkning med foreldre / foresatte har høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres på ulike måter: - Daglige samtaler ved levering og henting - viktigste mulighet til medvirkning i fht. det enkelte barn! - Foreldresamtaler - hver høst og vår. Gi gjerne beskjed ved andre behov!!! - Foreldremøter - september og på våren, evt. ved behov - Deltagelse i ulike arrangementer gjennom året, eks. foreldrekaffer, dugnad m.m. - Innspill og ideer i fht. temaer og aktiviteter vi jobber med, turer og steder vi kan besøke, ressurspersoner som kan komme til barnehagen vår eller bidra med andre ting. - Engasjement i barnehagens Samarbeidsutvalg - velges på høsten. - Engasjement i Foreldrerådets arbeidsutvalg velges på høsten Vi setter stor pris på ulike innspill og ideer fra foreldre! 4.6. Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) Samarbeidsutvalget er barnehagens formelle samarbeidsorgan, og skal sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem, barnehagen og barnehagens eiere. SU skal blant annet fastsette Virksomhetsplanen, informeres og uttale seg om saker som har betydning for barnehagen og se til at barnehagen jobber etter Lov om barnehager og Rammeplan. Se ellers vedtektene 8. Representantene velges for ett år om gangen. Representanter i SU: Foreldrerep: 2 foreldre og 2 vararepr. velges på høstens foreldremøte Personalrep: 2 ansatte med 2 vararepr. velges på høsten Komm.rep: - Bjørnar Myrèn 4.7. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Mange barnehager etablerer et eget arbeidsutvalg for foreldre. Utvalget har en viktig betydning for miljøskapende arbeid i barnehagen, og for samarbeid foreldre imellom. I vår barnehage arrangerer FAU ulike tiltak hvert år, slik som juletrefest, ski / akedag, dugnad og sommerfest. 5. HVERDAGSLIVET 5.1. Åpningstider Barnehagen er åpen mandag - fredag kl De kommunale barnehagene er stengt søn- og helligdager, offentlige fridager, jul og nyttårsaften og fem planleggingsdager i året. Se ellers vedtektene Planleggingsdager Barnehagene i kommunen har 5 planleggingsdager i året, og de er stort sett samkjørt med skolen. Barnehagen er da stengt. Dagene fordeler seg stort sett slik gjennom året: - to dager rett før skolestart i august - en dag i oktober / november - en dag rett etter nyttår - en dag i mai / juni Nye foreldre informeres om aktuelle planleggingsdager i velkomstskrivet, mens de med plass informeres i løpet av april om neste års dager. Aktuelle datoer ligger på barnhagens nettsider. 8

9 5.3. DAGSRYTMEN Dagsrytmen kan ha små variasjoner, men det gjennomgående for alle vil stort sett være: Kl Barnehagen åpner kl Lek, åpent på huset - Frokost Lek, åpent på huset Fra ca. kl og utover, - tidspunkter vil variere ut fra ulike dager og ulike aktiviteter. Se månedsplan på avdelingen. - Samlingstund, tur, planlagte aktiviteter, aldersdelte grupper, lek ute og inne.. kl Mat Lek ute Ca. kl Ettermiddagsmat («3-mat») Lek, åpent på huset Kl Barnehagen stenger De minste barna er stort sett ute på formiddagen fra ca. kl / Avdelingene vil i tillegg ha faste dager til ulike aktiviteter, som turdager, jobbe i smågrupper, aldersdelte grupper på tvers av huset, fellessamling m.m. Se oppslag på avdelingen!! Månedsplan henges opp på hver avdeling, og legges ut på barnehagens nettside hver måned SPESIELLE ARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET Foreldrekaffe Julegrantenning Luciafeiring Adventsfrokost Nissefest Karneval Barnehagedagen nasjonal markering Vinteraktivitetsdag Besteforeldredag Påskefrokost Sommerfest Aktivitetsdag - se oppslag på hver avdeling, noen ettermiddager i året. - begynnelsen av desember desember (evt. nærmeste hverdag) - se adventsplanen - se adventsplanen - februar - februar / mars - februar / mars - en dag før påske - se påskeplanen - før skoleslutt - juni Evt. andre arrangementer i regi av SU / FAU Det vil bli gitt nærmere informasjon når tiden nærmer seg for de ulike arrangementene, både gjennom info.skriv og på nettsida. Redusert plass vil føre til at ikke alle får med seg alle arrangementer, - men det er jo aktiviteter og turer som skjer i hverdagen som er viktigst!! 9

10 5.5. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Måltider Barnehagen holder lunsjmåltidet og melk / drikke til alle måltidene. Lunsjen vil i hovedsak være brød hvor barna kan velge mellom vanlig, sunt pålegg, og hvor de får god trening i å smøre maten sin selv. Minst en dag i uka har vi enkle varmretter som suppe, grøt, fiskepinner m.m. I tillegg lager vi jevnlig varm mat på bål på turer. Barna får frukt eller grønnsaker etter lunsjen. Til frokost og ettermiddagsmat har barna med seg egen mat, ut fra hva dere foreldre ønsker. Vi prøver i stor grad å la barna medvirke i dekking av bord og rydding etterpå. Barnehagen oppfordrer til å sende med minst mulig sukkerholdig mat Rydding o Vi prøver å få barna til å rydde opp det de har lekt med før de begynner på en ny aktivitet. Barna oppfordres til å hjelpe hverandre dersom alt skal ryddes opp, her bruker vi ros som inspirasjon. Vi vil gjennom dette lære barna at hver ting har sin plass, styrke evnen til samarbeid og at de vil føle ansvar i forhold til at vi tar vare på tingene rundt oss. Det er viktig at dere som foreldre også tar hensyn til dette når dere henter, slik at barna får tid til å rydde opp etter seg før de går hjem. Dette gjelder både inne og ute Levering og henting av barn Av hensyn til både barn og foreldre, har ikke personalet lov til å sende barna hjem med andre enn de som pleier å hente til vanlig. Hvis noen andre skal hente, må dette avtales på forhånd. OBS! Følg alltid barnet helt inn, og si fra til en voksen at barnet har kommet. På morgen kan flere være samlet på fellesrommet. Vi ber om at foreldrene hjelper til med å fortelle barna at de må vente innenfor porten når de blir hentet, og at porten blir låst hver gang man går ut og inn av porten! Vi ber også om at foreldre bruker porten, og ikke hopper over / løfter barna over gjerdet. Si alltid fra til en av personalet før du går ut av porten med barnet! Sykdom og ferie / fri Gi alltid beskjed til barnehagen dersom barnet ikke kommer en dag, helst før kl Dette gir mulighet for kjøp av dag for de som har deltidsplass. Avtal også med de voksne i barnehagen hvis barnet skal komme spesielt seint eller hentes tidlig, slik at dere kan få beskjed om hvor vi er. Dersom barnet ikke kan være ute, kan det heller ikke være i barnehagen. Ved barnesykdommer eller tegn på andre smittsomme sykdommer, bør man kontakte lege som vil gi beskjed om hvor lenge barnet skal holdes borte fra barnehagen. Vi viser ellers til kommunens informasjonsbrosjyre Jeg er visst litt syk i dag. Barnehagene i kommunen har egne rutiner for å kunne gi medisiner i barnehagen. Ansatte har ikke lov å gi barna medisiner uten at foreldre har fylt ut egne medisineringsskjema. 10

11 Når det gjelder ferie viser vi til vedtektene for de kommunale barnehagene. Alle barn skal ha minst fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse ukene skal være i sommerperioden, dvs. mellom 1.juni og 31.august. Barn som begynner på skolen må ha avviklet all ferie innen 1. august. To av ferieukene må være sammenhengende. All ferie skal meldes til barnehagen i god tid på forhånd Barnas klær Barn er aktive og trenger lette klær til innebruk. Ha med tøfler / innesko og godt med tøyskift. Vi er ute i allslags vær, så ta med regntøy og støvler hver dag!! Selv om det ikke regner kan det være fuktig i skogen. Barn som bruker bleier, må ha med det. Mange barn har like votter, regndresser etc. Det er en fordel for dere og oss at alt tøyet blir godt merket. Da er sannsynligheten stor for at dere får med dere det riktige hjem igjen! Sjekk knagger ute! Klær som henger ute må tas med hjem til tørk / vask. Regntøy og dresser som henger i barnehage (både ute og inne) tørker ikke til dagen etter. Foreldrene har ansvar for å rydde og holde orden på garderobeplassene i inner - og yttergang. Tøm hyller og knagger for klær i slutten av hver uke, evt. henges i pose. Dette vil gjøre det lettere å ha et godt renhold i barnehagen vår Leker Det er ikke lov å med leker hjemmefra. Unntak fra dette er cd, bøker eller kosedyr som er nødvendig til soving / trøst, eller som man kan høre på / se på i fellesskap. Personalet har ikke ansvar for det som evt. blir tatt med i barnehagen Bursdagsfeiring Når et barn har bursdag, markerer vi dette i barnehagen med å henge opp plakat med bilde av barnet sammen med flagget ute. Barnet får krone, vi har flagg på bordet, og vi har bursdagssamling hvor bursdagsbarnet er i fokus. Barnet som har bursdag tar med seg noe hjemmefra som de spiser etter lunsj sammen med barna på sin avdeling. Det oppfordres til å tenke et alternativ til kaker og søtsaker. En melon, fruktfat, fruktspyd kan være like godt, og er alltid spennende! Bruk gjerne fantasien!! Man kan finne mange gode ideer på frukt.no eller melk.no. Bursdagsinvitasjoner skal ikke deles ut i barnehagen. Av hensyn til barna er det gjort et vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg på at bursdagsinvitasjoner sendes direkte hjem til barna. Dette er for å unngå at barna bruker bursdag negativt mot hverandre i lek og sosiale relasjoner. Det henges opp felles telefonliste på hver avdeling slik at foreldre lettere kan få kontakt med eller finne adressen til andre barn Informasjon Informasjon henges opp på ulike steder på avdelingene. På døra i gangen henger det månedsplaner og dagsrapporter. Vi har digitale fotorammer hvor det jevnlig (ikke daglig) legges ut bilder fra aktiviteter som barna er med på. På oppslagstavla inne i garderoben henger det div. brosjyrer, informasjon fra samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, virksomhetsplan m.m. Alle har ansvar for å følge med og ta en jevnlig titt på informasjon so Spesielle ting vil dere få egen skriftlig informasjon om. 11

12 Barnehagens nettside har mye informasjon. Her legges det jevnlig ut nyheter og artikler om aktiviteter som barna er med på Miljøarbeid Bjerke barnehage er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Vi som jobber her har bl.a. ansvar for å: - Være gode modeller og handle miljøvennlig. - Bruke naturen, dens ressurser og muligheter. - Være gode til å kildesortere avfall, og inkludere barna i dette arbeidet. - Tenke gjenbruk når det er mulig. - Oppfordre barn / foreldre og ansatte til å bruke matboks i stedet for matpapir. - Bruke minst mulig engangsmateriell. - Informere foreldre / foresatte om vårt arbeid, og oppfordre dem til å være miljøvennlige når det er naturlig. - Oppfordre foreldre / foresatte til alltid å skru av bilmotoren når dere henter og leverer, både av hensyn til miljø og sikkerhet! I garderoben finner dere mer informasjon og ulike brosjyrer om miljø. Alle som ønsker det kan gjerne gå inn på Gronnhverdag.no og ta miljøsteget. 12

13 6.1 SOSIALT SAMSPILL OG LEK I HVERDAGEN Barnets utvikling har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene. Barnet lærer gjennom alt de opplever og erfarer. I samspill med andre får de trening i å utrykke seg på ulike måter og lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. De lærer å ta og opprettholde kontakt med andre, å følge enkle regler i samspill med andre og vise omsorg. Egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikler seg særlig gjennom samspill med andre. Barnets samspillarena i barnehagen er i lek og i hverdagsaktiviteter. Leken er barnets egen aktivitet, det er det viktigste barnet holder på med. Leken er frivillig og indre motivert lysten til å leke kommer innenfra. Å leke er en belønning i seg selv, og det er det morsomste barna vet. Å leke er ofte å late som, barn går ut av virkelighetens verden og forvandler den etter sin egen fantasi. Små, ubetydelige og rare ting kan bli til hemmelige og magiske gjenstander med andre gjenstander og muligheter. Rollelek er en viktig del av barnas lek. Gjennom rolleleken forbereder barna seg på det voksne liv, de prøver ut roller, leker ut konflikter og følelser. Barna må bruke språket aktivt, de må forholde seg til et leketema konsentrere seg, de må bruke fantasi, og ikke minst må de lytte, se og ta hensyn til hverandre, - de må samhandle med andre. Gjennom leken lærer barna å bli kjent med seg selv, og å teste egne grenser. Barnehagen ønsker å tilrettelegge for mest mulig og best mulig lek. Dette gjør vi ved å gi dem masser av tid, og ved å stadig gi dem næring til leken. Vi gir barna mulighet for tilskudd bl.a. ved å arbeide med temaer der vi gir barna nye opplevelser og erfaringer, og ved å ha variert utstyr tilgjengelig for barna slik at leken kan utvikle seg videre. Vi har valgt en åpen løsning på huset, som gir barna større mulighet til å velge hvor og med hvem de vil leke. Hver avdeling har ulike leker og aktiviteter. Den leken det er mest av i barnehagen, er den frie leken. Her kan barna selv ta initiativ til hvem de vil leke med og hva de vil leke. Barna trenger aktive voksne som ser dem, som kan hjelpe til med å løse en konflikt, eller noen ganger være med å leke. Noen barn trenger mer hjelp og støtte fra en voksen enn andre barn for å lære seg kunsten å leke. De voksne i barnehagen bruker også denne tiden il å observere barna, se hvordan de fungerer i leken for så å gå inn i leken sammen med barna der det trengs. Vi kan i perioder velge å styre leken ved å bruke lekegrupper. Der kan de voksne dele inn hvem som skal leke sammen og hjelpe til med å få til et godt samspill og lek i gruppa. Vi kan bl.a. bruke lekegrupper for at barna skal utvide kretsen av lekekamerater, eller for å stimulere til annen type lek dersom barna har problemer med å finne på nye ting å leke. Barndommen er en tid for fantasi og undring, og leken er en vei inn i magiens verden. I barnehagen skal vi arbeide med Rammeplanens 7 fagområder. Gjennom sosialt samspill, lek og aktiviteter i barnehagen berører vi alle områdene. Dette vil vi synliggjøre i neste kapittel. 13

14 6.2. GJENNOMGÅENDE INNHOLD RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER OG HVERDAGSAKTIVTETER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Mål: o Barna skal kunne bruke språket for å kommunisere og lytte til hverandre. o Barna skal få kjennskap til ulike typer litteratur, og forskjellige måter å formidle litteratur på. o Barna skal få et godt forhold til bøker og fortellinger, lære seg å lytte og danne seg sine egne bilder til det som leses. o Barna skal finne seg litteratur på eget initiativ. o Vi skal stimulere fantasi, leselyst og språkutvikling. Vi skal tilfredsstille behovet for spenning, formidle kultur og bruke litteratur som hjelp til samtaler. o Barna skal få erfaring med det å lytte til lyder og rytme i språket, og få kjennskap til bokstaver og tall. Tiltak: o Vi prioriterer tid til samtale, både i gruppe og med enkeltbarn. De voksne er bevisste på å vise barna sammenhengen mellom tale og kroppsspråk. o Voksne skal være bevisst på og fungere som gode modeller for barna ved å sette ord på det vi ser og det vi gjør, både i lek og samspill o Vi bruker bøker, eventyr og sagn i tilknytning til ulike emner vi jobber med i samlingstund, og for kosens skyld i andre sammenhenger. Fortellingen blir ofte billedliggjort av konkreter fra snakkepakkeskapet. o Faste rutiner for lån av bøker fra biblioteket. o Faste språk- og dramagrupper hver uke. Systematisk arbeid med ulikt språkmateriell, vi har for eksempel et stort Snakkepakkeskap. o Bruk av tegnspråk / tegn til tale o Vi bruker skriftspråk i lek og hverdagsaktiviteter sammen med barna. F.eks. det står navn på ulike gjenstander rundt i barnehagen, skriver barnas navn, bruker Whiteboard-tavle i samling, bruker IKT sammen med barna, skriver ned barnas fortellinger KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Mål: o Barna skal få gode erfaringer med utelek og friluftsliv, til ulike årstider. o Barna skal utvikle evnen til å bruke kroppen i lek, utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. o Barna skal styrke kroppsbevisstheten og selvtilliten. o Barna skal lære å godta kroppskontakt/ berøring av andre barn og voksne. o Vi skal hjelpe forsiktige barn til gradvis tørre å eksponere seg i gruppa. Tiltak: o Bruke naturen aktivt hele året. o Tilrettelegge for varierte fysiske aktiviteter både ute og inne. Vi har en utfordrende og variert utelekeplass, med hinderløype rett utenfor gjerdet. Vi har klatrevegg og puterom inne. o Voksenstyrte aktiviteter i små eller store grupper. F eks.: tur i skogen, hinderløype, sangleker, rollelek og drama. Måltidene: Mål: o Barna skal få oppleve gleden ved å ha et måltid som er hyggelig for alle, og hvor man kan snakke sammen på en god måte. o Barna skal oppleve glede ved å yte noe til fellesskapet, og føle at de er til nytte og har et ansvar. o Barna skal utvikle forståelse for god hygiene, gode matvaner og bordskikk o Barna skal bli bevisste på hva vi spiser, hva maten vår inneholder. o Vi legger vekt på begrepstrening (tall, farger, størrelser etc.) 14

15 Tiltak: o Legge opp til at måltidet skal være preget av ro. o Skape en sosial stemning, prate med de som sitter ved samme bord som oss. o Barna kan delta i forberedelser av mat, borddekking og opprydning. Alle vasker hender før maten, vi synger bordvers. o Barna forsyner seg selv, og sender videre til nestemann. Barna oppfordres i størst mulig grad til å smøre på maten selv. Målet er at alle etter hvert skal klare mest mulig selv, og vurdere hvor mye de orker. De minste barna får hjelp av andre barn og voksne. o Vi oppfordrer barna til å smake på maten som serveres, barn trenger tid til å venne seg til nye smaker. Påkledning: Mål: o Barna skal bli mest mulig selvhjulpne. o Barna skal utvikle ordforrådet og lære seg de vanligste begrepene forhold til klær og kropp. o Barna oppfordres til å hjelpe hverandre, og får trening i det å vente på tur når de trenger hjelp av en voksen. o Barna skal utvikle finmotorikken. Tiltak: o Språklæring og begrepstrening gjennom bevisst samtale om... - rekkefølgen de ulike plaggene skal på - dra opp glidelåsen, kneppe knapper, knyte skoene selv, sko på rett fot etc. - navn på de ulike plaggene, navn på kroppsdeler etc. o Samarbeid, hjelpe hverandre KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Mål: o Barna skal utvikle sin skapende fantasi og kreativitet gjennom estetiske aktiviteter. o Barna skal få oppleve glede ved å uttrykke seg i skapende virksomhet. o Barna skal få erfaring med variert formingsmateriell, og se muligheter i det vi finner rundt oss (bruke naturmateriale). o Barna skal oppleve anerkjennelse ved at dere kunstverk blir utstilt. o Vi skal formidle kultur og tradisjoner gjennom sang, musikk, fortellinger og drama. o Barna skal få mulighet til å eksponere seg i gruppa. o Barna skal få erfaringer med varierte roller. De skal på sikt kunne inspirere og utvikle rollelek, også som et ledd i sosial trening. Tiltak: o Vi bruker musikk, bevegelse, forming og drama på ulike måter og i ulike sammenhenger i barnehagen. o De estetiske fagene rommer mye, og blir brukt i alle barnehagens situasjoner. F. eks. i samling, gruppeaktiviteter, og i fri lek både inne og ute. o Barna får mulighet til å uttrykke seg musikalsk gjennom sang, dans, bruk av ulike instrumenter, gjennom lytting og samspill. o Barna får mulighet til å uttrykke seg kunstnerisk gjennom tegning, maling, modellering, forming med varierte materialer, samt konstruksjonslek. o Barna får uttrykke seg kreativt gjennom rollelek, ved å kle seg ut, herme, spille teater og dukketeater. 15

16 6.2.4 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Mål: o Vi skal bruke naturen som en naturlig lekeplass. o Alle skal få tid til å leke i naturen. o Barna skal få varierte kunnskaper og opplevelser i naturen gjennom hele året, ut fra barnas alder og modningsnivå. o Barna skal bli glad i og trygge på å ferdes ute i naturen. o Barna skal lære å ta vare på naturen, og få grunnleggende erfaringer om samspillet i naturen. o Barna skal få erfaring med konstruksjonsleker, og ulik bruk av verktøy. o Barna skal få erfaring med IKT-utstyr, og andre tekniske hjelpemidler. o Barna skal delta aktivt i kildesortering. Tiltak: o Bruke naturen aktivt hele året. o Jevnlige turer i skogen, og faste turdager. o Tilrettelegge for varierte aktiviteter i f.h.t. årstidene. o Voksne skal være positive og gode modeller til det å være ute, og til det å bruke naturen. o Erfare ulike sammenhenger i naturen og økosystemet. o Vi eksperimenterer og samtaler om hva som skjer rundt oss i hverdagen. o Vi gjør aktiviteter med barna i henhold til det å være er en sertifisert Miljøfyrtårn barnehage. o Vi snekrer, skrur og mekker m.m. o Barna deltar i IKT-gruppe ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Sosial kompetanse grunnverdier (jfr. Rammeplanen): o Respekt o Toleranse o Nestekjærlighet o Rettferdighet o Sannferdighet Mål: o Barna skal utvikle omsorgs- og ansvarsfølelse som de har i seg, slik at de viser dette i praksis. o Barna skal utvikle forståelse for hva grunnverdiene for sosial kompetanse innebærer. o Barna skal få erfaringer med ulike måter å vise omsorg og ansvar på. o Alle barn skal oppleve at de har venner i barnehagen. o Barna skal oppleve at de har medvirkning i hverdagen. o Barnehagen skal ivareta tradisjoner som er grunnlaget for kulturen vår. o Barna skal få innsikt i ulike høytider. o Barna skal få kjennskap til ev. andre kulturer som er representert i barnehagen vår. o Vi voksne i barnehagen skal formidle verdier gjennom vår atferd og våre holdninger. Dette synliggjøres gjennom grensesetting og gjennom etisk veiledning. Tiltak: o Utvikling av omsorg og medansvar, i forhold til mennesker, dyr, materiell og miljøet som helhet, knyttes til alle aktiviteter i hverdagen. o Grunnverdiene knyttes til hverdagslige hendelser og aktiviteter gjennom samtale, grensesetting og utvikling av regler og rutiner. o Oppfordre barna til å hjelpe hverandre. o Vi voksne må gå foran som gode eksempler både oss imellom og overfor barna. o Barnehagen har tradisjoner for markering av høytidene jul og påske. o Arbeid med andre kulturer kommer inn der det faller naturlig. Barnehagens deltagelse i oppdragelsen skal, så langt det er mulig, bygge på foreldrenes ønsker og oppfatninger. 16

17 6.2.6 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Mål: o Barna skal få mulighet til å bli kjent med, og utforske nærmiljøet ut i fra sin alder. o Barna skal få mulighet til å møte eldre som kan fortelle om endringer i samfunn og kultur. o Barna skal få mulighet til å bli trygge på en fremtidig overgang til skolen. Tiltak: o Vi bruker nærmiljø på turer; - skog, fotballbane, akebakker, butikker, ulike gårder. o Vi har tradisjoner for turer / aktiviteter for ulike aldersgrupper, o Samarbeid med andre barnehager, eks. Stjernekor og idrettsdag for de eldste. o Samarbeid med Bjerke Jeger-og fisk. o Kontakt med naboer når det er naturlig. o Vi har besteforeldredag. o Samarbeid mellom barnehage og skole, med fadderordning og faste rutinemøter ANTALL, ROM OG FORM Mål: o Barnehagen skal legge til rette for tidlig stimulering gjennom lek og hverdagsaktiviteter. o Barna opplever glede over å utforske, og leke med tall og former. o Barna skal få erfaring med ulike typer størrelser, former, sortering, og mønster. o Personalet jobber bevisst med begrepstrening i fht. former, antall, rom. Tiltak: o Bevisst bruk av tallbegreper og forberedende matteaktiviteter i naturlige settinger. Vi benytter lek og hverdagsaktiviteter til dette. For eksempel ved bruk av spill, terninger, samtale om ulike former / mønster, telle glass og kniver når vi dekker bordet, utforske og sortere. o La barna utforske og leke med tall og former. o Barna er med på tilberedning av mat, - teller, måler og veier. o Konstruksjonslek. Fagområdene integreres tverrfaglig i barnas hverdag gjennom lek, hverdagsaktiviteter og arbeid med ulike tema. 17

18 6.3. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. I Nannestad kommune er barnehager og skoler organisert under samme etat, - Oppvekst- og kulturetaten. Nannestad kommune har utarbeidet rutiner om overgang fra barnehage til skole. Rutiner for overgang barnehage / skole i Nannestad kommune skal sikre at alle barn får den hjelp de trenger ved skolestart. Aktuell informasjon blir gitt fra barnehagen til barnets skole i nært samarbeid med hjemmet. Barnehagen har samarbeidsmøter med skolen før jul og på våren. Gjennom barnehageåret møter vettene de skolebarna som skal være faddere for dem både her i barnehagen og på skolen. Gjennom arbeidet med rammeplanens 7 fagområder skal vi være med på å styrke barnas o Sosial kompetanse o Språklige kompetanse Arbeidet i Vettegruppa (5-åringene) legger vekt på det å innrette seg etter gitte bestemmelser, vente på tur og det å rekke opp hånda. Barnehagen arbeider med rammeplanen, de ulike fagområdene og tilrettelegging for Vettene våre både i hverdagssituasjoner, ulike smågrupper og når 5-åringene samles i Vettegruppa 2 3 ganger i uka gjennom hele året. Det utarbeides egne planer for arbeidet med Vettene, og foreldre får informasjon om arbeidet både på høsten og våren. RAMMEPLANEN INNHOLD/TILTAK DOKUMENTASJON Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Rytme i språket, rim/regler, lytte, samtale, gjenkjennelse av bokstaver/ord, rekke opp hånda/vente på tur, ta imot kollektive beskjeder, Kosthold og matlaging, bevegelseslek, blyantgrep, utholdenhet på tur, god mestring av fin- og grovmotoriske ferdigheter. Hygiene og selvstendighet f.eks. klare seg selv på do, vaske hender, smøre egen matpakke til tur, passe på egne ting. Forming, fantasi, skaperglede, sang, drama og musikk Naturen rundt oss, ukentlige turer. Eksperimenter vi gjør. Bruk av IKT. TRAS, fotografier, dagsrapporter Dagsrapporter, fotografier Utstilte kunstverk, fotografier, dagsrapporter, stjernekorkonserten, idrettsdag, div. opptredener på arrangementer i barnehagen. Fotografier. Dagsrapporter fra gruppedagene. Etikk, religion og filosofi Tradisjoner, normer og verdier. Fotografier. Dagsrapporter Nærmiljø og samfunn Opplevelser i nærmiljøet, eks. isfiske, overnatting ute, tur til Eidsvollsbygningen. Fotografier. Dagsrapporter. Antall, rom og form Tall, former, størrelser, måleenheter, sortering. Leke butikk pengebegrepet. Fotografier. Dagsrapporter, TRAS Barnehagen har et nært samarbeid med Maura skole. Gjennom året legges det opp til treff mellom faddere på skolen (5.kl.) og våre førskolebarn / Vetter. Barns medvirkning har en sentral rolle i vurderingen av arbeidet i denne gruppa. 18

19 6.3. PERIODEBESTEMT INNHOLD Barnehagen arbeider hvert år med ulike periodebestemte temaer. Hva slags temaer vi velger og hva vi gjør varierer fra år til år. Det vi gjør bygger på tidligere arbeid i barnehagen, barnas erfaringer, tidligere opplevelser og innspill fra foreldre. Det vi gjør vil alltid være preget av årstidene, høytider, tradisjoner og andre ting som skjer rundt oss. Hvilke temaer som velges og hvordan vi legger opp det periodebestemte innholdet for hvert enkelt år, vil det informeres om fra avdelingene etter hvert. Arbeidet med tema på de ulike avdelingene vil tilpasses den enkelte barnegruppe, ulike aldersgrupper og barnas utvikling. Noe vil variere for hver avdeling, og noe samkjøres for de ulike aldersgruppene på tvers av huset. Dere vil få mer utfyllende om temaarbeid og hvordan dette er tilpasset deres barn, bl.a. gjennom periodeplaner for hver aldersgruppe og for avdelingen. 19

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer