Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1"

Transkript

1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd Møtestad Møtedato utvalg m v Styret Vefsn 17.og 18. september 2009 Sak nr. 53/09 Høring Framlegg til fylkesdelplan Vindkraft i Nordland. Bakgrunn: Nordland Fylkeskommune har sendt på høring fylkesdelplan for vindkraft. Høringsperioden er satt fra Planen bygger på et fylkestingvedtak sak 07/ 2005, oppstart av fylkesdelplan vindkraft i Nordland. Fylkesrådet vedtok planprogram for prosjektet, etter at det hadde vært på høring.. På bakgrunn av planprogrammet ble det igangsatt en rekke delutredninger som gir et oppdatert datagrunnlag for fylkesplanen. Følgende temaer er utredet, og danner datagrunnlaget for fylkesdelplan: Vindkraftressurser Kraftledningskapasitet Områder omfattet av ulike typer vern Landskap Biologisk mangfold Inngrepsfrie naturområder (INON) Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv Reindrift Reiseliv Naturressurser Det understrekes at dette er en plan for arealbruken og vurdering av mulige konflikter et vindkraftprosjekt har i forhold til andre arealinteresser i område. Planen omfatter kun landbaserte vindkraftanlegg. Til grunn ligger også de overordnede mål myndigheten har satt for produksjon av fornybar energi, herunder utbygging av vindkraft i Norge. Nordland fylke har en målsetning om å bidra til å oppfylle de nasjonale mål som er satt til 30 TWH ny, fornybar, energi innen Planen må da sees i dette perspektivet og som et virkemiddel for å oppnå de klimamål som er satt nasjonalt. Planforslaget: Planen omfatter totalt 16 vindkraft prosjekter i Nordland, (se vedlegg 1.) Av disse har Nordland fylkeskommune avgitt uttalelse til flere av prosjektene og disse er ikke vurdert i planforslaget. Planforslaget ombefatter da 13 prosjekter som er vurdert i planforslaget. Prosjektene er vurdert og satt inn i 3 kategorier. 1

2 Kategori 1: Antatt minste konsekvens for miljø og samfunnsinteresse Kategori 2: Antatt middels konsekvens for miljø og samfunnsinteresse: Kategori 3: Antatt størst konsekvens for miljø og samfunnsinteresse Rangeringene er vurdert og plassert inn i forhold til de 11 delutredningene som er gjennomført. Det understrekes at rangeringene/ konsekvensvurderingen er utført i forhold til arealbruk. Arbeidet og vurderingen er utført i en prosess og har vært organisert med et planutvalg/ styringsgruppe. ( fylkesrådet) Prosjektgruppen har vært sammensatt med representanter fra: - Fylkesmannen i Nordland - Kommunenes Sentralforbund (KS) - NHO- reiseliv - Norges vassdrags- og energidirektorat - Reindriftsforvaltningen - Vindkraftutbyggerne i Nordland - Nordland fylkeskommune Enhet for plan og miljø - Nordland Fylkeskommune Kulturminner i Nordland Sekretær for gruppen har vært Nordland Fylkeskommune. I tillegg ble Nordland Fylkeskommune Næring og regional utvikling og Sametinget invitert til å delta i prosjektgruppen, men takket nei. Prosjektgruppen har vurdert prosjektene innenfor de ulike temaene (delutredningene) og satt dem inn i en tabell som da gir det enkelte prosjekt en rangering innenfor de tre kategorier. Prosjektene er ikke prioritert innen for den enkelte kategori. ( Tabellene er vedlagt for de prosjektene som gjelder området til Helgeland regionråd.) Generelt er det ønskelig om lavest mulig miljø og samfunnskostnad pr produsert kwh. Dette kan da generelt tilsi at en prioriterer større utbygginger konsentrert til avgrensede områder, fremfor å spredt utbygging av mindre anlegg. Nettkapasitet for det enkelte prosjekt fremgår ikke, men dette er utredet i eget kapitel i planen. (Kap 6.2) Generelt er det ikke nettkapasitet (sentralnettet) tilgjengelig for de prosjektene som ønskes utbygd på kort sikt. Det er planer for utbygging av nettkapasiteten, men det er noe frem i tid. Norge er delt opp i 8 nettregioner, hvor vi på Helgeland tilhører region 3: Nordland sør for Ofoten, og Nord Trøndelag nord for Tunsjøen. I dette område er det ca 700 MV ledig kapasitet som vil fordeles på ca på 500 MV vannkraft og ca 200 MV vindkraft i tidsrommet frem til Dette betyr at nettkapasitet i område er en begrensning i seg selv for utbygging av vindkraft. Eventuelle vindkraft som kan basere seg på lokalt forbruk påvirkes ikke av begrensning i nettet. Nettkapasiteten kan endres ved for eksempel utbygging av kraftintensiv industri eller krav om elektrifisering av olje/ gassinstallasjoner utenfor Nordlandskysten. Alle tilråinger i planen er enstemmig fra prosjektgruppen. I planen slås det fast at ingen vindkraftprosjekt vil være konfliktfrie, men må vurderes i en helhet, ut fra de overordnede regionale og nasjonale målsetninger om produksjon av fornybar energi. 2

3 Vindkraftprosjekter i Helgeland regionråd sitt område: I Helgeland regionråd sitt område er det fem vindkraftprosjekter som er vurdert i planen. Nord- Norsk Vindkraft AS er tiltakshaver for fire av prosjektene og Fred. Olsen Renewables AS for et av prosjektene. Stortuva Vindkraftverk i Vefsn, med en mulig installert effekt på 69 MW. Prosjektet er vurdert i kategori 3- antatt størst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. Begrunnelsen er i hovedsak på grunn av stor konflikt med reindrift, men i liten grad i konflikt med biologisk mangfold, INON og vernede områder. ( se vedlegg 2) Kovfjellet vindkraftprosjekt i Vefsn, med en mulig installert effekt på 57 MW. Prosjektet er vurdert i kategori 1- Antatt minst konsekvens for miljø og samfunnsinteresse. Den er vurdert til kategori 1 tiltross for stor konflikt med INON område, men er vurdert til å ha et totalt lavt konfliktnivå. ( se vedlegg 3) Tiltakshaver for begge prosjektene er Nord- Norsk Vindkraft AS. De to største eierne i selskapet er Salten Kraftsamband og Troms Kraft. Begge prosjektene er meldt Vefsn Kommune, men ikke behandlet. Det er gjennomført et møte med tiltakshaver den , hvor de to prosjektene ble presentert ovenfor administrasjon i Vefsn Kommune. Ut over dette møte har det ikke vært noe møter mellom tiltakshaver og kommunen, heller ikke med Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF.(MON KF) Detaljer om innhold og mulighetene i disse to prosjektene, utover det som er beskrevet i meldingen har ikke Vefsn kommunen eller MON KF. Som en konsekvens av dette er kjennskapet til prosjektene begrenset i Vefsn kommunen og MON KF. MosjøenVindkraftverk (Reinfjellet) i Vefsn, med en mulig installert effekt på 300 MW. Prosjektet er vurdert i kategori 2- Antatt middels konsekvens for miljø og samfunnsinteresser. Begrunnelsen er at prosjektet har stor konflikt med reindrift, kulturminner og kulturmiljø, middels konflikt med INON og vernede område. ( se vedlegg 4) Det er Fred. Olsen Renewables AS. som er tiltakshaver for dette prosjektet. Det har det vært / er god kontakt og dialog med tiltakshaver, grunneier og MON KF. Vefsn kommune har behandlet en sak og avgitt en uttalelse som omhandler Mosjøen Vindkraftverk. Det faste utvalg for plansaker har behandlet en 30 sak iht plan og bygningsloven hvor det ble gitt tillatelse til at privat forslag til reguleringsplan fremmes. Det ble avgitt følgende uttalelse i formannskapets møte : Vefsn formannskap vurderer prosjektet Mosjøen Vindkraftverk på Reinfjellet til å være et interessant og lovende prosjekt som bør utredes videre. Det er viktig at prosjektet snarest mulig blir tatt under behandling av NVE, slik at NVE`s vurdering av prosjektet kan inngå i saksbehandlingen i Vefsn kommune Denne anmodningen fra Vefsn formannskap ble ikke imøtekommet fra NVE, og prosjektet ble ikke tatt ut av søknadsbunken i NVE. 3

4 Den 8. juni 2009 arrangerte MON KF et miniseminar på Fru Haugans Hotell hvor Mosjøen Vindkraft var temaet. Arne Olsen fra NVE hold foredrag om vindkraft i et overordnet perspektiv. Pål Gjesdal fra Fred. Olsen Renewables AS presenterte prosjektet Mosjøen Vindkraftverk. Her ble det også fokusert på den mulige positive samfunnsmessige ringvirkninger. Prosjektet er estimert til et investeringsbehov på 4 milliarder NOK. I tillegg til et årlig behov for innkjøpte tjenester/ årlig driftskostnader på ca 150 millioner NOK. Det var 25 personer som deltok fra beslutningstakere, lokalt næringsliv, industri og andre interesserte. Nordland fylkeskommune og NHO- Nordland var også invitert, men kom ikke til seminaret. Prosjektet kan gi ca 900 GWH i fornybar energi som er betydelig mengder av fornybar energi i norsk sammenheng. Sentralnettet går gjennom dette område og dette vil redusere inngrep ved en tilkobling til nettet. Prosjektet kan reduseres en del for å tilpasse det i forhold til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Kvalhovudet vindkraftverk i Rødøy, med en mulig installert effekt på 33 MW. Prosjektet er vurdert i kategori- 2 Antatt middels konflikt for miljø og samfunnsinteresser. Har stor konflikt til INON område, reindrift og reiseliv. ( se vedlegg nr 5) Seiskallåfjellet vindkraftverk i Rødøy, med en mulig installert effekt på 147 MW. Prosjektet er vurdert i kategori- 2 Antatt middels konflikt for miljø- og samfunnsinteresse. Har stor konflikt til INON område, reindrift og reiseliv. ( se vedlegg nr 6) For begge prosjektene i Rødøy kommune er det Nord- Norsk Vindkraft AS som er tiltakshaver. Samlet vurdering og konklusjon ( Vefsn) : Generelt Fylkesdelplaner som skal gi bindende føringer for arealbruken i kommunen må behandles etter konsekvensutredningsforskriften (Jfr. 2). Konsekvensutredning skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning. I fylkesdelplan for vindkraft i Nordland er ikke de samfunnsmessige konsekvensene utredet og vurdert. Planen vil av den grunn bare være retningsgivende i forhold til de tema som er utredet og det må gjennomføres en konsekvensutredning når det eventuelt blir fremmet søknad om konsesjon for utbygging. Videre vil vi påpeke at utredningen omfatter konkrete areal for plassering av vindmøller. Det vil i tillegg være behov for bygging av tilførselsveger og overføringslinjer som også vil være relativt arealkrevende. Fylkesdelplanen omfatter ikke disse arealene. I en konsekvensutredning på neste plannivå vil det være behov for å vurdere de samlede virkningene av en utbygging. Vefsn kommune mener den regionale planen for vindkraft er et godt generelt verktøy for å indikere konfliktnivået for lokalisering av vindkraftanlegg i Nordland. Vefsn kommune vil likevel påpeke at svakheten i planen er at positive samfunnsmessige ringvirkninger ikke er vurdert. I alle vindkraftprosjektene må en gjøre en helhet vurdering, hvor arealmessige konflikter sees opp mot de samfunnsmessige positive ringvirkninger. De enkelte prosjekter må også sees i forhold til de nasjonale målsetninger for produksjon av fornybar energi i Norge. Det må være helheten i prosjektet som avgjør om et prosjekt skal utredes videre/ gjennomføres. 4

5 Når det gjelder tema som er utredet har Vefsn kommune følgende generelle merknader: Friluftsliv: Vurderingene som er gjort av friluftslivet i de tre områdene i Vefsn har for dårlig kvalitet på datagrunnlaget, og er for Stortuva og Kovfjellet fraværende i fylkesdelplanen for vindkraft. For å kunne gjøre gode helhetlige vurderinger er det viktig at disse er forankret i godt datagrunnlag. Det finnes veiledere for kartlegging av friluftslivet (Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 25), og denne bør benyttes for å få god kvalitet på grunnlagsdata. At tema som ikke har datagrunnlag automatisk blir satt til ingen konflikt strider mot begrepet kunnskapsbasert planlegging og vil ikke gi grunnlag for etterprøving av vurderingene. Dette er tema som bør utredes nærmere. Naturressurser: Når det gjelder naturressurser foreligger det ingen annen kunnskap enn hva som finnes på NGU s nettsider. Kartgrunnlaget for naturressursene har en målestokk på 1: og er derfor noe unøyaktig. Uttalelsen nedenfor kommer på grunnlag av kvaliteten på disse data. Landskap: At verdien av landskapet skal vurderes etter inndelingen av landskapsregioner virker veldig overordnet sett fra et lokalt perspektiv. Denne viser at alt av areal som ligger i kategorien lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområder ikke innehar særlige landskapsverdier. Alle de tre utbyggingsområdene i Vefsn kommune er tenkt lagt til høyder og åsrygger og vil medføre endringer av landskapsbildet. Temaet bør utredes nærmere. Landbruk: Landbruk er ikke utredet som eget tema. Alle de foreslåtte områdene er i bruk/kan brukes som beite for sau. Konfliktnivået i forhold til denne bruken er sannsynligvis lavt, men burde vært kommentert. Landbruksinteresser ellers er jakt og fiske, og eventuell konflikt for utøvelse av disse burde også vært kommentert. Stortuva: Vefsn kommune har ingen merknader til at prosjektet plasseres i kategori: 3- Antatt største konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. Friluftsliv: - I fylkesdelplanen for vindkraft er friluftslivet vurdert til ikke å være i konflikt med tiltaket, samtidig som det ikke henvises til kvaliteten på datagrunnlaget. - Området Hundålvatn nord er i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg fra 1994, satt som friluftsområde. På bakgrunn av dette bør det foreligge kartlegging av friluftslivet etter DN s håndbok 25. Landskap: Området ligger som kategori lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområder i landskapsregioninndelingen. Vindmølleparken vil være synlig for store områder rundt, og ha en visuell effekt på landskapsbildet. Naturressurser: Tiltak i dette området vil så langt kommunen kjenner til ikke komme i konflikt med viktige utvinnbare bergarter. Kovfjellet: 5

6 Vefsn kommune har ingen merknader til at prosjektet plasseres i kategori 1:- Antatt minst konsekvens for miljø og samfunnsinteresse. Friluftsliv: I fylkesdelplanen for vindkraft er friluftslivet vurdert til ikke å være i konflikt med tiltaket, samtidig som det ikke henvises til kvaliteten på datagrunnlaget. I kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg fra 1994 er ikke dette området avmerket som brukt friluftsområde. Vurderingen av friluftslivet i området bør derfor fremstå som en ukjent faktor som senest må belyses i konsekvensutredningen. Landskap: Området ligger som kategori lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområder i landskapsregioninndelingen. Vindmølleparken vil være synlig for store områder rundt, og ha en visuell effekt på landskapsbildet. Temaet må utredes nærmere. Naturressurser: Tiltak i dette området vil så langt kommunen kjenner til ikke komme i konflikt med viktige utvinnbare bergarter. Mosjøen Vindkraftverk ( Reinfjellet) Vefsn kommune vil fremme følgende merknader til vurderingen av kategoriplassering. - Dette prosjektet er stort, maksimalt 300 MW, og vil imøtekomme planens formulering: I vurderingen er det ønsket om lavest mulig miljø- og samfunnskostnader pr kwh, noe som generelt tilsier at en prioriterer større utbygginger, konsentrert til avgrensede områder fremfor spredt utbygginger av mindre anlegg - Vefsn kommune er kjent med ønske om utbygging av aluminiumsproduksjon i anlegget til Mosjøen Alcoa, og behovet for større mengder energi. I et slikt perspektivet vil det være interessant å få utredet muligheten for å ta i bruk to energibærere, vannkraft og vindkraft for å møte et slikt behov. Kan disse to energi bærere utfylle hverandre, balansere energibehovet til industrien på en energieffektiv måte. Bare denne muligheten vil i seg selv være så interessant at dette vil forsvare et eget prosjekt/ utredning for utbygging av Mosjøen Vindkraftverk. Ved å anvende energien til et slikt formål vil vindkraft produksjonen fra dette prosjektet ikke belaste sentralnettet. - I teksten under vurderinger, fremkommer det ingen konflikt med kulturminner, men stor konflikt i forhold til kulturmiljøet. I oppsummeringen er begge begrepene brukt og vurdert til å ha stor konflikt. I vektingen i forhold til konflikt må da kun kulturmiljø telle. Vi vil også bemerke det kun er en vurdering gjort av kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget som ligger til grunn for vurderingen av kulturmiljøet. Ved en videre utredning må dette bli belyst på et bredere grunnlag. Her er vurderingen gjennomført på et generelt grunnlag. - Konflikt i forhold til reindrift vil i vårt område være en utfordring uansett aktiviteter. Vi er kjent med at det er kommet/ kommer en utredning som vil gi oss kunnskap om reindrift i områder med vindkraftprosjekt. Det vil uansett være viktig i et slikt prosjekt å diskutere/ vurdere mulige avbøtende tiltak, og det må gjøres i en videre utredning. - Når det gjelder konflikt i forhold til vernede områder, vil vi i vårt område nesten uansett komme i berøring med en eller annen form for vern. I forhold til vassdragsvern vil vi minne om at dette er et vern mot kraftutbygging. Det er svært store områder som kommer inn under nedslagsfeltet til vernede vassdrag og endelig 6

7 vurdering av konflikt bør avgjøres i en videre utredning. Her kan også avbøtende tiltak vurderes. - Område som Mosjøen Vindkraftverk planlegges ligger også i nærhet til vannkilden for Mosjøen, også dette temaet bør utredes nærmere. Friluftsliv: - Det stilles spørsmål ved at området har stor verdi for friluftslivet, men settes til å være middels konfliktfylt. I retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (miljøverndepartementet og olje- og energidepartementet) skal vindkraftanlegg som planlegges i områder som er svært viktige for friluftslivet settes til svært stort konfliktpotensial. - I kommunedelplan for Idrett, Friluftsliv og kulturbygg fra 1994 er området Reinfjellet med i oversikten over friluftsområder i Vefsn kommune. Datagrunnlaget er satt til 1, noe som viser at man ikke har særlig gode data over områdets bruk til friluftsliv. Om man benytter seg av DN s håndbok 25 kartlegging og verdsetting av friluftsområder, er det stor sannsynlighet for at området ville komme i kategori A svært viktig friluftsområde. - Vindmølleparken vil ha direkte konsekvens for friluftslivet i Reinfjellet, og det vil bli særlig viktig å se om det finnes alternative friluftsområder, eller muligheter for å gjøre tilpasninger slik at hensyn til friluftsliv blir ivaretatt ved en eventuell utbygging. Temaet må utredes. Landskap: Er satt til ingen konflikt. Vurderingene av konflikt i forhold til landskapet er gjort ut fra Skog og landskaps inndeling i landskapsregioner. Reinfjellet er i denne vurdert å komme inn under lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområder. Det er liten tvil om at tiltaket vil ha effekt på landskapsbildet i hele området, og vil nødvendigvis være et tema som må utredes nærmere. Naturressurser: Tiltak i dette området vil så langt kommunen kjenner til ikke komme i konflikt med viktige utvinnbare bergarter. Samlet vurdering og konklusjoner ( Rødøy) Kvalhovudet vindkraftverk Dette er et forholdsvis lite prosjekt som gir 33 MW eller opp mot 100 GWH. Kvalhovudet vindkraft er vurdert til kategori 2. Selv om det kan være bemerkninger til vurderingene på enkelte kriteriegrunnlaget, så vil Rødøy kommune ikke ha bemerkinger til helheten. Det aksepteres derfor at Kvalhovudet vindkraft settes til kategori 2. Seiskallåfjellet vindkraftverk Dette er et forholdsvis stort prosjekt 147 GWH eller ca GWH. INON: (Inngrepsfrie naturområder) Planområdet er sammen hengende fra fjord til fjell slik det er konstatert i planen. Konfliktnivået i forhold til avstand til tyngre inngrep (mer enn 1 km.) kvalifiser ikke til betegnelsen stor konflikt. Avstand til eksisterende 420kv. Kraftlinje er i flg kart om lag 3 km. I tillegg går eksisterende kraftlinje fra Strømdalen til Hammerheivik (133kv) på tvers rett gjennom planlagt vindkraftområde. Fra planområdet ses eksiterende kraftoverføringslinje som går i spenn over Nordfjorden, opp langs snaufjellet i godt synlige stålmastre. Dette reduserer området verdi som uberørt natur. Nivået må derfor kunne reduseres til middels konflikt, eller liten konflikt 7

8 REINDRIFT: Her vurderingen sett til Stor konflikt. Det kan dokumenteres at planområdet har ikke vært benyttet til reindrift siden Det kan derfor ikke argumenteres som stor konflikt i forhold til reindrift. Dessuten er området de siste årene betegnet som kjerneområde for yngling av jerv. Næringa selv har uttalt at området ikke er ønsket brukt på grunn av rovdyr. Vinterbeite av rein skjer fortrinnsvis på øyene rundtom i kommunen der rovdyrplagene ikke eksisterer. Konklusjonen må derfor bli at det eksisterer ingen stor konflikt til reindrift. Konfliktnivået må reduseres til liten konflikt. REISELIV: Det fokuseres her på omsyn til R 17. Og der polarsirkelen krysser Melfjorden. Området der Riksferga trafikkerer over Melfjorden fra Jektvik til Kilboghavn vil ha en luftavstand på næreste til ca 7 8 km. Deler av anlegget kan nok være viselig fra skipsleia(ferja) med avstaden vil være relativt stor og avgrenset i tid (1,4n, mil under 10 min). Rødøy kommune har i sin høring uttalt at de: Rødøy kommune krever at Seiskallåfjellet Vindkraft plasseres i kategori 1. Antatt minst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. Innstilling til uttale: Helgeland regionråd mener den regionale planen for vindkraft er et godt generelt verktøy for å indikere konfliktnivået for lokalisering av vindkraftanlegg i Nordland. Helgeland Regionråd vil likevel påpeke at svakheten i planen er at positive samfunnsmessige ringvirkninger ikke er vurdert. I alle vindkraftprosjektene må en gjøre en helhet vurdering, hvor arealmessige konflikter sees opp mot de samfunnsmessige positive ringvirkninger. De enkelte prosjekter må også sees i forhold til de nasjonale målsetninger for produksjon av fornybar energi i Norge. Det må være helheten i prosjektet som avgjør om et prosjekt skal utredes videre/ gjennomføres. Fylkesdelplaner som skal gi bindende føringer for arealbruken i kommunen må behandles etter konsekvensutredningsforskriften (Jfr. 2). Konsekvensutredning skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning. I fylkesdelplan for vindkraft i Nordland er ikke de samfunnsmessige konsekvensene utredet og vurdert. Planen vil av den grunn bare være retningsgivende i forhold til de tema som er utredet og det må gjennomføres en konsekvensutredning når det eventuelt blir fremmet søknad om konsesjon for utbygging. Videre vil vi påpeke at utredningen omfatter konkrete areal for plassering av vindmøller. Det vil i tillegg være behov for bygging av tilførselsveger og overføringslinjer som også vil være relativt arealkrevende. Fylkesdelplanen omfatter ikke disse arealene. I en konsekvensutredning på neste plannivå vil det være behov for å vurdere de samlede virkningene av en utbygging. Helgeland Regionråd er opptatt av fornybar energi og at en nytter de muligheter som ligger i utbygging av vindkraft på Helgeland. Helgeland Regionråd støtter opp om utalen fra kommunene når det gjelder: Reinfjellet: Mosjøen Vindkraftverk vurderes av Vefsn kommune så interessant at det bør utredes videre. I utredningen må en helhetlig samfunnsmessig konsekvens legges til grunn. Vefsn kommune ber Nordland fylkeskommune om å bidrar til at en videre utredning iverksettes. 8

9 Stortuva: Vefsn kommune har ingen merknader til at prosjektet plasseres i kategori: 3- Antatt største konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. Kovfjellet: Vefsn kommune har ingen merknader til at prosjektet plasseres i kategori 1:- Antatt minst konsekvens for miljø og samfunnsinteresse. Seiskallåfjellet: Rødøy kommune krever at Seiskallåfjellet Vindkraft plasseres i kategori 1. Antatt minst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. Kvalhovudet: Rødøy kommune aksepterer at Kvalhovudet vindkraft settes til kategori 2. Helgeland Regionråd er glad for at Vardøya i Træna har fått konsesjonen. Vi viser til at Helgeland regionråd har tidligere støttet oppom vindkraftutbygging på Sleneset i Lurøy. Vedtak: Vedleg 9

10 10

11 Fig. 45. Kart over vindkraftprosjekter i Nordland med vurderinger 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Journalpost.: 09/17778 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet 29.06.2009 Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Sammendrag Fylkesrådet takker prosjektgruppen

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK UTBYGGING AV SMÅ VANNKRAFTVERK Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Det skal vi fortsatt være - Nordland

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Planforum Dato 12. februar 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) Departementet foreslo et prøveprosjekt med samla vassdragsforvaltning i Vefsna. Planen utarbeides som regional plan i

Detaljer

Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan for vannkraft

Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan for vannkraft Til Nordland fylkeskommune post@nfk.no post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik 29.09.16 Vår refr: 16/27 Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Regional vindkraftplan for Finnmark

Regional vindkraftplan for Finnmark Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no 1 TWh = 1000 GWh = 1 000 000 MWh =

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Hild-Marit Olsen fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Dato 8. april 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) vedtatt 9.6-2009 Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av proposisjon

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

Saksfremlegg. Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Hammerfest Vindpark. Saken gjelder. Sakens bakgrunn og fakta

Saksfremlegg. Høringsuttalelse til konsesjonssøknad for Hammerfest Vindpark. Saken gjelder. Sakens bakgrunn og fakta Saksbehandler: Odd Edvardsen Saksnr.: 2011/918-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: 1 Oversiktskart og kart med mølleplassering Saksdokumenter ikke vedlagt:

Detaljer

Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar

Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: Dato/date.: 06/01219-4 97724 Oslo, 31. august 2007 Veileder for regionale planer for vindkraft - høringssvar

Detaljer

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hvordan ser Naturvernforbundet på vindkraft i Norge og i Finnmark? Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Hva ligger til grunn for vår vedtatte politikk? Norge bruker ca. 150 TWh fossil energi

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Dag Bastholm/plan- og miljøleder 04.05.2011 23.05.2011 1 Innhold Hva er små vannkraftverk? Potensialet for små vannkraftverk i Nordland Bakgrunn og målsetning

Detaljer

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Regional plan om små vannkraftverk i Nordland ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Vindkraft Regionale planer og landskap

Vindkraft Regionale planer og landskap Vindkraft Regionale planer og landskap Ina Rognerud, Selfoss/Island, 8. juni 2012 1 Disposisjon Behandling av vindkraftverk i Norge Status vindkraft i Norge Regionale planer som verktøy Erfaringer så langt

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 29. oktober 2010 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Uttalelse til melding om utredningsprogram for

Detaljer

Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland

Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland Håkon Roald Februar 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Bakgrunn Regional plan om små vannkraftverk i Nordland 1. Utarbeide generelle

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

Regional plan om

Regional plan om Regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021 - arealmessige vurderinger Vedtatt i FT-sak 155/09 2 Regional plan om vindkraft i Nordland arealmessige vurderinger 3 4 Forord Nordland er et ledende kraftfylke

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Nett og konsesjoner i nasjonal ramme for vindkraft Erlend Bjerkestrand, NVE Hvor kommer konsesjonene fra? Hvor kommer konsesjonene fra? «Regjeringen vil legge til rette

Detaljer

Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland

Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland Nordland fylkeskommune v/ Geir Davidsen 23.09.2009 Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland Miljøstiftelsen Bellona og Natur og Ungdom og miljøstiftelsen ZERO viser til Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/79 DETALJREGULERING FOR IBARNESET BOLIGOMRÅDE Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/13 Formannskap 27.08.2013 15/14

Detaljer

Supplement til klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke

Supplement til klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 22. juli, 2014 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo E-post: postmottak@oed.dep.no Supplement til klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Prosjekttilgang i Norge Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Innhold Status for utbygging i Norge og Sverige Prosjekttilgang i Norge mot 2020 Vindkraft i Norge På vei

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Vassdragsseminar 19.november 2008 Soria Moria erklæringa: Regjeringa vil at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide planer for bygging

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN

RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 4577/10 Ark.nr. 142. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget RENDALEN KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022 - OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-47 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Opprettelse av samrådsforum, vindkraft. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1.

Detaljer