INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

2 PERSONALET BARNEHAGEÅRET STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT LIV HAGENSTUEN 60 % ASSISTENT BEATE JENSEN 100 % ASSISTENT METTE PAPAS 40 % SOLGLØTT PED LEDER INGER JEVNAKER 100 % ASSISTENT HILDE JOHANSEN 100 % BARNEPLEIER ELLEN HAUGSVEEN 80 % INTEGRERINGSASSISTENT/ ASSISTENT ANDREAS JENSEN 40 % + 20 % TIPPEGLØTT PED. LEDER ÅSE BRITT AVDEM 80 % BARNEPLEIER ÅSE B MARTHINSEN 100 % FAGARBEIDER BERIT ØVERGAARD 100 % LÆRLING HENRIK JAHR BERGERSEN 100 % PED. LEDER METTE PAPAS 20 %

3 LIKESTILLING Barnehagen har de siste tre årene fått midler av Fylkesmannen til prosjekt likestilling, dette har vært gjort i samarbeid med Likestillingssenteret. For barnehageåret skal vi ikke ha fokus spesielt på dette emnet, men vi skal videreføre det vi har erfart og fått kunnskap om de siste årene. Vi synes det er viktig at dere som foreldre er med oss i denne prosessen slik at gutter og jenter i Jønsrudløkka barnehage erfarer at det er likeverd mellom kjønnene. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og bli oppmuntret til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Vi må legge til rette for at barn får god selvtillitt, er seg selv og velger fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene. I rammeplanen står det blant annet: 1.4 Barn og barndom Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, ledd)

4 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Ved Jønsrudløkka barnehage har vi laget en info tavle som er hengt opp over skistativet. Der henger det bilder av de foreldrene som sitter i samarbeidsutvalget. På tavla slås også innkallingen til møtene opp og alle foreldre/foresatte kan ta kontakt med samarbeidsutvalgets medlemmer hvis de ønsker å kommentere de sakene som skal opp eller fremme egne saker. Referat etter møtene vil også bli slått opp der. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SKOLEFORBEREDENDE AKTIVITETER Alle barnehagene har et opplegg for de eldste barna i barnehagen. Jønsrudløkka barnehage er en del av de kommunale barnehagene til Hamar kommune og vi har et idehefte som er utarbeidet av en gruppe for alle barnehagene i Hamar. Dette er et hefte som er utarbeidet i tråd med de lover og forskrifter som virker på barnehagefeltet. Vi har lagt vekt på at våre barn skal ha ulike aktiviteter som vi mener de kan ha nytte av når de starter på skolen. Til du/ dere som har barn som har sitt siste barnehageår i barnehagen vil dere få utdelt en egen informasjonsbrosjyre. Det er også verdt å merke seg at skolene i Hamar kommune har besøksdag første onsdagen i juni.

5 SKOGGLØTT På Skoggløtt har vi plass til de minste barna våre. Dette året er det 4 jenter og 4 gutter, og en ledig plass i skrivende stund. De minste barna er ute på formiddagen, før de spiser formiddagsmat. Noen ganger er de store barna også ute samtidig, men for det meste har de utelekeplassen for seg selv. I høst er det 6 av barna på Skoggløtt som er helt nye. Omsorgsbegrepet står særlig i fokus i arbeid med barn, og med de aller minste barna vil dette prege mye av barnehagedagen. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og kommer særlig til uttrykk gjennom lek, stell, måltider og andre rutinesituasjoner. God omsorg er med på å styrke barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og målet er at barna gradvis skal ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. SOLGLØTT OG TIPPEGLØTT Tippegløtt og Solgløtt har barn i alderen 3 til 5 år. Det er 18 plasser på hver avdeling. De to avdelingene har hver sine garderober og oppholdsrom. Midt i mellom avdelingene ligger det et stort felles rom som kalles Trimmen. Dette er et rom der det foregår mye fysisk aktivitet - både når barna selv velger aktiviter og når vi voksne organiserer opplegg med barna. Her har vi også mulighet for å samle alle barna i barnehagen til ulike felles arrangement. Barnehagehverdagen vår består av lek, temaer, formingsaktiviteter, samlingsstunder, uteliv og mye annet. Dette gjøres noe forskjellig fra avdeling til avdeling og dere vil få nærmere beskjed om avdelingenes opplegg via månedsbrev og månedsplaner som deles ut til foreldre/ foresatte hver måned.

6 Mange av barna har gått i Jønsrudløkka barnehage i mange år og noen kommer nye til oss nå i høst. De barna som har behov for ekstra hjelp og støtte får dette av spesialpedagoger som kommer til barnehagen og ekstra ansatte som har som arbeidsoppgave å hjelpe disse barna. Dette skjer i nært samarbeid med foreldre/ foresatte. SANSEMOTORIKK/ FYSISK AKTIVITET Jønsrudløkka barnehage har i mange år hatt sansemotorikk som satsningsområde. I en periode valgte vi ikke å ha fokus på dette, likevel brukte personalet både sin kompetanse og lange erfaring på området i hverdagen. Fra i høst vil dette igjen være et av fem hovedsatsningsområder. Noe av det vi legger vekt på - og som er populært hos barna - er gym og svømming i Prestrudhallen, skøytegåing i OL-amfien og turer ut i nærområdet. MILJØFYRTÅRN Alle kommunens barnehager skal miljøtårnsertifiserers. Jønsrudløkka barnehage ble sertifisert i august Overrekkelsen av sertifiserings-diplomet skjedde våren Hensikten med dette er at vi sammen med barna skal bli flinkere til å ta vare på miljøet vårt, redusere mengden avfall og strømforbruket. BURSDAGSFEIRING Barnas bursdag blir feiret i barnehagen, med flagg og ekstra oppmerksomhet til jubilanten. Vi lager krone og en bok med tegninger som bursdagsbarnet får. Den som har bursdag tar selv med kake, is eller lignende. Vi ønsker ikke at bursdagsinvitasjoner skal deles ut i barnehagen (det er så trist for de som ikke får) bruk posten!

7 SYKE BARN I barnehagen er mange barn samlet tett innpå hverandre og noen blir lett syke. Syke barn har det best hjemme i ro og fred. Da blir de fortere friske og vi unngår at andre barn blir smittet. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om barnehager og smittevern. Den ligger på kommunens hjemmeside under barn og unge - barnehage - barnehage. Det oppfordres til at retningslinjene i denne brosjyren blir fulgt. KLÆR Her i barnehagen er vi ute i all slags vær. Det er viktig at barna er riktig kledd til enhver årstid. Barn som er hensiktsmessig kledd, trives bedre i leken. Personalet kan hjelpe til med råd. Alle barn må ha et ekstra skift liggende i barnehagen. Tøy som ikke er navnet, blir lettere borte, så det er lurt å skrive navn / sette inn en navnelapp. NAVNELISTER Navnelister med oversikt over hvilke barn som hører til på avdelingene, vil dere få utdelt ved behov. TRAFIKKFORHOLD Barnehagens inngangsparti er lite skjermet fra Jønsrudveien. Her er det til tider stor trafikk og ikke alle tar hensyn til at de kjører forbi en barnehage. Det er viktig at alle er oppmerksomme ved henting og bringing av barn til barnehagen. Ingen barn får lov til å gå ut av porten alene, det er heller ikke lov å klatre over porten / gjerdet. Porten må alltid lukkes.

8 MÅNEDSPLAN Hver avdeling lager sine månedsplaner som de henger på avdelingens oppslagstavle, i tillegg til at hver familie får utdelt sin egen. Her setter personalet opp en oversikt over de aktivitetene som avdelingen har planlagt for måneden. Denne planen er ment som en oversikt både til foreldrene og til personalet. Det vil alltid være rom for forskyvninger og forandringer. MAT Hver onsdag har vi matdag i barnehagen. Stort sett har vi hjemmebakte rundstykker med variert pålegg. Barna smører og ordner sin egen mat. Den siste onsdagen i hver måned har vi et større måltid, som regel varm mat. Barna har med seg matpakker til de andre formiddagsmåltidene og til eventuelle frokoster. Alle får melk i barnehagen. Vi vil at barna tar med seg en frukt hver dag som vi deler og legger på et felles fat og spiser på ettermiddagen. På foreldremøtet 4.oktober 2011 hadde vi mat som tema. Der viste vi en liste over barnehagens tradisjoner der vi serverte noe ekstra. Lista finner dere på hver avdeling. Vi diskuterte matpakkekulturen og hva som skulle ligge i matboksen. Vi snakket om besteforeldre som av og til kom innom med en is, og vi snakket om hvor sunt yoghurt var. I tillegg diskuterte vi hvor ofte og hva slags mat det skulle serveres i barnehagen og tiden som gikk med til dette. Avtalen ble: Det kan serveres noe ekstra på barnehagens tradisjonsdager. Barnehagen skal si i fra når og hva som er servert. Hva som er i matboksen er opp til foreldrene, også om de vil sende med barna yoghurt.

9 FAGOMRÅDER Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. 3.2 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. 3.3 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. 3.4 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. 3.6 nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 3.7 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.

10 ÅRET For barnehageåret ønsker vi å ha fem gjennomgående temaer. Disse synliggjøres i månedsplanene. Dette er områder vi vil ha hovedfokus på gjennom hele året. Gjennom disse temaene vil vi arbeide tverrfaglig med alle fagområdene.

11 PRAKTISK INFORMASJON BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barnehagen er åpen alle virkedager fra kl De fleste av aktivitetene våre starter ca kl Hvis ditt barn kommer senere til barnehagen ønsker vi at du gir beskjed. Det samme gjelder hvis barnet er sykt eller har fri. Barnehagen har til nå vært åpen i skoleferiene, kommunen er i en prosess der det skal bestemmes om hvor mange og hvilke barnehager som skal ha åpent. Uavhengig av dette skal alle barna ha minimum fire ukers ferie. Se eget punkt om ferie. Oversikt over planleggingsdagene finner du/ dere nedenfor PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen har avsatt 6 dager til planlegging i løpet av barnehageåret. Disse dagene bruker personalet til planlegging i barnehagen, til kurs og skolering. Dette barnehageåret er følgende dager satt av til planlegging: 14, 15 og 16 august 15 november 2 januar 2 mai

12 2. BARNEHAGENS INNHOLD Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (i kraft 1 aug iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827).

13 IKT De siste årene har vi anskaffet stadig mer datautstyr til barnehagen. Sist ble det innkjøpt fire stk ipad, disse har vært populære både blant de små og store. Barnehagesektorens lover og forskrifter sier at vi skal gi barna kjennskap og erfaring i bruk av teknologisk utstyr. Det står blant annet følgende: Barnehagen skal gjenspeile og skape sammenheng med barnets opplevelser i hjem og fritid, og følge opp og videreutvikle ulike teknologiske erfaringer som barna får hjemme. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barna er flinke til å vente på tur, til å dele og til å lære hverandre de ulike funksjonene. Barnehagen har et bevisst forhold til bruk av ipad som et verktøy til læring og utvikling. Personalet er opptatt av å oppdatere oss på pedagogiske og læringsutviklende programmer.

14 PROGRESJON Progresjon betyr framskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Alle barn er aktive deltakere, medspillere og utforskere i eget liv. De påvirkes av omgivelsene sine, og påvirker selv andre. Utvikling og progresjon i småbarnsalder er en sammenheng mellom å tilegne seg kunnskap og lære seg ferdigheter. Våre tanker rundt progresjon er at ikke alle ting trenger og oppleves de første årene i barnehagen. Vi ønsker at erfaringer skal utvides etter hvert som barna blir eldre. Eksepler på dette er at tilgangen på teaterforestillinger øker, de store går lengre turer, 5-åringene går på svømming, temaer jobbes dypere med, fysisk aktivitet øker og uteliv øker. Vi forsøker å tilpasse aktivitetene etter både enkeltbarn og grupper. Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess, resultater måles ikke. Det er store individuelle forskjeller på når barn når milepæler og når de er klare for ny læring. Vi legger vekt på å motivere, lære og inspirere barna til å få nye erfaringer og ny kunnskap. Det pedagogiske teamet tar utgangspunkt i de sju fagområdene og lager en plan over hva barna i Jønsrudløkka barnehage skal få kjennskap til og erfare gjennom de årene de går i barnehagen

15 INFORMASJON NY FORMÅLS- OG INNHOLDSPARAGRAF 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des nr. 119 (i kraft 1 aug iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 1a. SÆRLIG FORMÅL Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

16 FERIE Barnehagene holdes åpne i skoleferiene. Barna skal ha minimum 4 ukers ferie, derav 3 uker om sommeren. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommerferie, jule- og påskeuka. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. fra vedtektene til Hamar kommune Barnas 4 ukers ferie skal avvikles innenfor barnehageåret. Barnehagens planleggingsdager regnes som barnas 5 ferieuke. NAFO Antall fremmedspråklige barn varierer fra år til år. Jønsrudløkka barnehage har i flere år satt fokus på integrering av barn fra ulike land slik at vi til sammen danner grunnlag for et fargerikt fellesskap.

17

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer