REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken til Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine Lise Haslene 6r Håkon Johnsen 1c Teguis Santana Vega 4a Bente Christensen 5s Geir Kværk 6s Frank Gander 6. Martin Stølevik 7r Ola Schøyen 8. Katrine Myhre 9. Ingrid Bendiksen Referent: Teguis Santana Vega 1. Felles (med skolens ledelse) Juleprogram for Oppsal skole: Det har vært samling med julegrøt med barn fra både Oppsal og Vetland skole i dag. Arrangementet er krevende da 650 barn skal få servering i løpet av tre timer. Arrangementet var vellykket og opplevdes som positivt. Rektor informerer videre om at det er mye som skjer de siste to ukene før jul og at det derfor ligger en plan tilgjengelig på Fronter slik at foreldre kan følge med på dette. Fredag 13. desember er det skolegudstjeneste. Det er sendt et skriv hjem der man melder seg enten til kirken eller til en alternativ aktivitet på skolen. Tidligere var praksis at foreldrene kunne reservere seg mot skolegudstjenesten. Rektor presiserer at det nå dreier seg om et valg av aktivitet. Juleavslutninger holdes i disse dager for de fleste trinn. Rektor informerer om at det er valgfritt for foreldrerepresentanter å planlegge juleavslutning enten på dagtid eller kveldstid. På dagtid er det ofte lagt til en felles frokost. Strategisk kart (Se vedlegg): Rektor oppgir at ny plan ikke medfører særlig store endringer fra tidligere. Oppsal skole vil fortsatt holde fokus på skriving og lesing. Skolen gjør det best på lesing, som er det de har holdt fokus på lengst.

2 Skolen er svakest på regning. Rektor sier skolen derfor fokuserer på å bruke regning i alle fag slik som naturfag, samfunnsfag etc. Elevene trenger større trening utover det som står i planen, 3 timer i uken for ungdomstrinnet. RLE skal bytte navn tilbake til KRLE. I praksis vil dette bety at kristendommen får større plass i faget enn det den har i dag. Skolen har fått beskjed om at kulturtimen som den rødgrønne regjeringen fikk inn i skolen nå skal ut. Rektor sier dette tilbudet ble gitt til 4. trinn og at det har vært lav deltakelse. Representanter fra FAU med barn i fjerde trinn oppgir at dette har vært et positivt tilbud for barna. Rektor informerer om kostnader ved skolefruktordningen. Skolen bruker årlig på ordningen. På landsbasis brukes ca 200 mill på frukt og grønt. Nasjonale prøver: Rektor sier skolen har som mål å gjøre det bedre enn Oslosnittet generelt. I regning ligger Oppsal under Oslosnittet, men over Norgessnittet. Videre forteller rektor at Oppsal skole har for mange elever i midtsjiktet. Nivåene er fargekodede: Laveste nivå er rødt, så gult og grønt. Det er ønskelig at flere elever befinner seg på grønt. Skolen skal ha stort fokus på elever som faller inn i rød gruppe (nivå 1). Disse elevene er i stor risiko for å ikke fullføre videregående. Skolen vil fortsette å jobbe med skriving. Kjell Lars Berge (professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo) veileder lærere på Oppsal skole. Berge har gjort mye med hvordan lærerne tilnærmer seg temaet skriving. Rektor forteller at det er krav til elevene på høyere trinn om å skrive lengre tekster og at det derfor er fokus på blant annet tekstoppbygging. Berge er også tilgjengelig den på foreldreovertakelsesdagen. FAU spør om rektor kan uttale seg i forhold til nasjonale prøver og vurdering av enkeltelever. Rektor informerer om at foreldrene bestemmer selv om barnet skal delta på nasjonale prøver. Noen ganger vil skolen fraråde at elever som strever melder seg opp til slike prøver da det kan bli en stor tapsopplevelse. Rektor sier hun opplever at Oppsalforeldrene ikke har stort fokus på resultatene av nasjonale prøver. Hun informerer om at alle elever som har deltatt i nasjonale prøver vil få egne resultater og resultater for skolen. Lille Bjartbakken: Rektor informerer som at Lille Bjartbakken (en liten bakketopp bak H-huset) nå er i ferd med å blir fjernet. Da H-huset ble bygget, var det mye jord og steiner som ble gravet opp. Dette utgjør i dag en liten bakketopp. Hun forteller at bakketoppen skapte mye uro i fjor da den på vinteren ble islagt og var svært glatt og farlig for barna. Skolen håper at AKS vil bidra med økonomisk støtte til å sette opp klatrestativ eller liknende der Lille Bjartbakken var tidligere i løpet av Bursdagsinvitasjoner på skolen:

3 Rektor referer til sak i media som omhandler bursdagsfeiringer og ekskludering av barn 1. Rektor er bekymret for at åpenlyse bursdagsinvitasjoner på skolen kan virke ekskluderende. FAU informerer om at temaet har vært diskutert tidligere i år. Det har blitt problematisert at det kan være vanskelig for mange foreldre å be hele klassen på bursdag. I den forbindelse har FAU ønsket å be skolen om å se nærmere på kriteriene for rimeligere/gratis leie av skolelokaler i tilfeller der alle i klassen inviteres. FAU undres om dette kunne blitt sett på som et klassearrangement. Rektor sier skolen også har diskutert dette internt, men problematiserer det at for eksempel gaver gjør at det blir en blanding av det private og skolearrangement. Skolearrangement skal være kostnadsfrie. Personalsituasjonen: Erlend Sollie, inspektør på 8-10 trinn slutter på Oppsal skole og starter på Rommen skole 1. februar. Oppsal skole vil få ny inspektør etter Erlend Gard Andresen med oppstart 15. januar. Retningslinjer og praksis i forhold til permisjonssøknader: Rektor informerer om at det i reglementet står at det «til vanlig ikke gis fri». Rektor forholder til dette. Rektor oppgir at saker drøftes og avgjøres ut fra skjønn. Rektor sier hun vet at foreldrene snakker sammen og ønsker å ha lik praksis for alle elever så langt det lar seg gjøre. Hun forteller at hun ikke har tallet på alle innkomne søknader, men at de i år har innvilget 10 søknader som hovedsakelig har dreid seg om stevner og annet i forhold til nær familie. Hun sier det er vanskeligere å innvilge til turer med familien etc. Rektor sier hun tidligere har innvilget alt med mindre eleven har hatt problemer med fravær. Rektor sier det er enighet med andre skoler (Østensjø, Abildsø og andre) om at det skal være lik praksis i forhold til permisjonssøknader. FAU ønsker å vite om det har vært en evaluering av den nye Oslostandarden for permisjonssøknader etter at det er uttrykt politisk uenighet rundt praksis av denne. Rektor sier det ikke har vært en evaluering og informerer om at Utdanningsetaten har fått et brev fra Byrådsleder om å vurdere forsvarligheten ved slik praksis. Rektor legger til at dette ikke har fått noen konsekvenser for praksis. FAU ønsker å vite hvilke konsekvenser det ville være for Oppsal skole om vurdering av permisjonssøknader ble praktisert ut fra teksten i opplæringslova som gir muligheter for permisjon inntil 10 dager? Rektor gjentar at hun forholder seg til «til vanlig ikke gis fri» og avtale om lik praksis på omkringliggende skoler. Videre informerer hun om at skolen har fått medhold hos Fylkesmannen i flere klagesaker på ikke innvilgede søknader om permisjon. Rektor tilbyr FAU anonymiserte kopier av disse om ønskelig. Nye innskrenkninger i skolekrets: 1 2

4 Driftsstyret har avgitt høringsuttalelse. Oppsaltoppen trekkes frem av rektor som et av flere boligområder som påvirkes av innskrenkningen. 3 Rektor informerer om at det per i dag er 63 barn som er innskrevet for skolestart høsten Det antallet som bor innenfor ny skolekrets fra og med 15. mai er det antallet skolen skal ta høyde for. Dersom det da er over 60 elever vil de som faller utenfor skolekretsen måtte få tilbud på annen skole. FAU ønsker å vite hvor lenge den nye skolegrensen gjelder. Videre ønsker FAU å vite om skolen arbeider med å finne en langsiktig løsning på stadig nye innskrenkelser av skolegrense som blant annet skaper en uheldig homogenitet i skolemassen. Rektor oppgir at ny skolegrense skal være gjeldende for de to nærmeste årene. Hun legger til at det er vanskelig å lage gode skolegrenser da mange flytter inn i området ved start av skolealder. Dette gjør det vanskelig å forutse skolemasse. Videre informerer rektor om at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning og at skolen må se på muligheter for å finne nye løsninger for Oppsal skole. FAU SAKSLISTE: 2. Godkjenning av innkalling. Godkjent. 3. Godkjenning av referat Godkjent. Referat og innkalling ligger på Fronter for alle foreldrene. 4. Ny sekretær: Teguis Santana Vega Styret fikk mandat til å velge sekretær på første ordinære FAU-møte i høst. Teguis Santana Vega ble forespurt og aksepterte. 5.0 Godkjenning av mandat for FAU arbeidsgruppe for permisjonsreglement. FAU har registrert en misnøye blant foreldre i forhold til rigiditet i tolkning og praksis av reglement for permisjonsregler. Det diskuteres hvordan «normalt ikke» tolkes. Det blir problematisert at regler i andre kommuner har liknende formuleringer, men blir ikke tolket slik som skolene nå tolker Oslostandarden. Leder informerer om arbeidsgruppens forslag til mandat: Faktiske regler og skolens tolkning av disse. Praksis i nærområdet, Oslo generelt og andre kommuner i landet. Forslag til tiltak Vedtak: Mandatet godkjennes med følgende korreksjoner: Der det står «utdanningsdirektoratet» skal det stå «utdanningsetaten». 3 %28UDE%29/ASA/Dokumenter/ %20Endring%20av%20inntaksomr%C3%A5det%20mellom%20Godlia%2C%20Oppsal%20og%20Trasop%20s koler%20-%20beslutning% _11_0.pdf

5 Punktet «Undersøke om det finnes lignende permisjonsreglement som vi kan sammenligne med i andre fylker» skal hete «Undersøke om det finnes lignende permisjonsreglement som vi kan sammenligne med i andre kommuner». 6.0 Opprettelse av AKS-utvalg vedtak Leder informerer om at dette har blitt tatt opp i formøte med rektor. Rektor så positivt på dette og ønsker en formalisert kontakt mellom foreldre og AKS. Vedtak: FAU oppretter et AKS-utvalg. Utvalget blir et FAU-organ. Utvalget kan selv ta kontakt, men saker fremmes fortsatt i regi av FAU. Det vurderes som nødvendig at styret er representert. Utvalget består foreløpig av Kristin Holstad og Teguis Santana Vega. Det er ønskelig å få inn et tredje medlem i utvalget fra et annet trinn. AKS-utvalget presenterer forslag til mandat til FAU-møtet i februar. 7.0 opprettelse av flere arbeidsgrupper. Det blir drøftet om det er behov for å opprette arbeidsgruppe i forhold til Omorganisering av grupperinger på ulike trinn Tilpasset opplæring Omorganisering FAU-leder forklarer hvordan elevgruppene blir helt omorganisert fra barnetrinnet til mellomtrinnet og fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Flere i gruppen deler erfaringer fra omorganisering. Flere representanter har erfart at barna har opplevd dette som utrygt og negativt. Det stilles også spørsmål om viktigheten av å bevare nære vennskapsbånd blir tatt i betrakting når slike grupper dannes og hvilke generelle hensyn det tas i forhold til det psykososiale miljøet på skolen. Det ikke ser ut til at skolen har forutsigbar praksis da det ser ut til at den endres fra et år til et annet. Flere foreldre i gruppen har opplevd omorganiseringen som kaotisk og lite forutsigbar. FAU ønsker at rektor informerer om grunntanke og strategi for omorganiseringen. Tilpasset opplæring Flere i gruppen deler erfaringer i forhold til omorganisering på ulike trinn. Tidligere har noen slike grupper blitt kalt mestringsgrupper. Gruppene har ikke lenger det navnet, men det er grupperinger i forhold til barnas mestringsnivå. Det fremstår som uklart hvordan skolen kommer frem til de ulike grupperingene. Det kommer frem erfaringer fra barna der de blir plassert i grupper som oppleves som stigmatiserende, slik som «bråkegrupper». Det er også eksempler på grupper som først blir etablert og senere oppløst. FAU ønsker at rektor gir en innføring i grunntanke om generell praksis på ulike grupperinger på trinnene.

6 8. Orientering fra foreldreovertakelsesgruppen. Det informeres om at det vil komme en tekst i forbindelse med Rektors julebrev der det blir gitt informasjon til foreldre om foreldreovertakelse 4 april. Viktigst er å rekruttere frivillige, foreldre familie etc. Det vil være behov for en 7 8 voksne pr trinn. 9. Orientering fra jubileumsgruppen. Det jobbes tett med skoleledelse og elever i forhold til planlegging. Det informeres om at gruppen hadde møte 2. desember, men ingen av foreldrerepresentantene var til stede på dagens møte. 10. Runden - informasjon fra alle trinn 1. trinn: juleavslutning 16. desember. Foreldre har klaget på mattilbudet ved AKS. 2. trinn: Har hatt juleavslutning med Fuglespillet. AKS i gang med årlig fotballturnering. Positivt for de som er med 3. trinn: ikke representert 4. trinn: Ny ordning med trivselsledere oppleves som positiv Større barn aktiviserer de mindre. 5. trinn: Juleavslutning. 6. trinn: Juleavslutning onsdag kveld. Leirskoleplanlegging etter nyttår. Fokus på å samle inn penger til dette. 7. trinn: Har hatt julefrokost i dag. Innfører kort formøte med foreldrekontakter før foreldremøter. Gjennomført første formøte. Foreldre bekymrer seg for klikkdannelse blant elevene på trinnet. 8. trinn: Det oppleves at det er store problemer blant jentene på trinnet. Det er behov for tett oppfølging fra skolen av det psykososiale miljøet på trinnet utover Olweusprogrammet. Det avtales at FAU-leder kontakter rektor i forhold til spørsmål om hvem som har ansvar for det psykososiale miljøet på ungdomstrinnet og om det skal være egen sosiallærer på ungdomstrinnet. 9. trinn: Juleverksted på skolen 19. desember samler inn penger til hvite busser. Det er åpent for alle. 10. trinn: ikke representert. 11. informasjon fra: a) Natteravner: Ikke noe nytt b) Nyttårsball Det har blitt en trend med to kjoler til ballet. En lang ballkjole ved oppmøte og senere en kortere kjole som er mer «dansevennlig» til senere på kvelden. Det snakkes noe om budsjett i forhold til

7 kjoler. Praksis ved en annen skole var at fjorårets tiende klasse solgte fjorårets kjoler til en redusert pris. En annen trend er i forhold til leie av limousin. Da den leier for et antall timer av ganger har 10 klasser fra andre skoler fått kjørt limousinen til avtalte plasser for å feste videre etter skoleballet. Dette er ikke trend blant Oppsalelevene. Det informeres om at nyttårsballet legges til en torsdag. c) Driftsstyret Driftsstyret fikk en oppdatering på skolens økonomiske situasjon. Skolen ligger på underskudd i forhold til budsjett og sender månedsrapporter til utdanningsetaten. Slik situasjonen er i dag vil skolen havne flere hundre tusen i minus. Utleie av lokaler på skolen ble diskutert. Det kom forslag til endringer for eksterne grupper. I forbindelse med utleie/lån av lokaler under foreldrearrangement ble det meldt behov for at det foreligger en instruks om bruk. Barn hadde for eksempel lekt i skolens heis og trykket på alarmknappen. Dette hadde forårsaket utrykning som kostet skolen flere tusen kroner. Forslaget fra FAU om endringer i ordensreglementet skulle vært behandlet på gårsdagens driftsstyremøte sammen med Driftsstyret for Vetland skole, men ble utsatt til neste driftsstyremøte fordi Vetland skole flyttet sitt driftsstyremøte. Skolen ser en økende interesse for sjakk og ønsker den velkommen. Skolen får et sjakkbrett og vil kjøpe inn flere. Skolen ønsker å fortsette å tilby barn med IOP opplegg ved Abildsø gård. Barna får noen praktiske oppgaver, men disse har fortsatt faglig innhold. d) Skolemiljøutvalget: Intet nytt. 12 Orientering fra styret: Økonomi: Kasserer var ikke tilstede under møtet, men det er ønskelig at kasserer informerer på hvert møte om inngående og utgående beløp. 13. Eventuelt: Tidligere på møtet, i forbindelse med temaet omorganisering ble skolens tilnærming til plassering av enkeltelever diskutert. Det ble bestemt at dette kunne tas opp under eventuelt. Da møtet gikk ut over den avsatte tiden ble det vurdert at punkter under eventuelt kunne tas opp til neste møte.

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer