Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no"

Transkript

1 Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage

2 Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende år! Nå er barnehageåret 2011/2012 i gang og vi gleder oss til å ta fatt på hverdagen sammen med barna. Etter en lang sommerferie er det alltid hyggelig å treffe store og små igjen, og vi ønsker spesielt alle nye barn velkommen på gården. Vi gleder oss til å bli kjent med dere og til å dele de gode dagene sammen med dere. Vi har også noen nye ansatte på gården, som vi også ønsker velkommen. Denne virksomhetsplanen skal gi dere innblikk i våre pedagogiske planer og virkemidler, samtidig som at den skal gi dere informasjon om hva som skal skje i barnehagen til en hver tid. Vi håper også den kan benyttes som en kalender for familien, og at den vil være til glede for store og små. Mottoet til barnehagen er Barna fortjener det beste, og det er dette som er drivkraften vår hver eneste dag. I Store Tune Gård barnehage skal barna oppleve den gode dagen fylt med humor og glede, masse god tid til lek og sosialt samvær med vennene sine. Vi er stolte av personalgruppen vår, som vi vet alltid gjør sitt ytterste for at barna på gården skal ha gode dager. Vi vil at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt av voksne som: Tar dem på alvor. Ser deres behov. Har tid til dem. Er lydhøre for barnas ønsker. Er opptatt av de gode opplevelsene. Setter av god tid til lek. Har fokus på gode sosiale relasjoner. Bruker humor aktivt i hverdagen. Gir omsorg. For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at leken skal være nyttig for dem i wfremtiden. For barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med den gode barndom. Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. Det er derfor av vesentlig betydning at de voksne er tilsted i barnas lek og observerer og veileder, slik at man med sikkerhet vet at alle barna er del av et lekefellesskap. I Store Tune gård skal alle barna oppleve de gode hverdagene fylt av lek, latter, humor og glede. I barnehageloven 2 står det: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende miljøer. Rammeplanen for barnehagen (06) sier at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I Store Tune Gård står leken i fokus og vi ønsker å være en god og trygg lekearena for barna. Her skal de få utrykke seg gjennom lek og her skal vennskapene få rom til å blomstre. Gjennom leken får barna mulighet til: Å oppleve frihet Være et midtpunkt Leve ut følelser Øve seg i samarbeid og konfliktløsning Oppleve mestring Bruke fantasi og kreativitet Å trene språket sitt

3 Avdelingene Våningshuset Tlf: Totalt 23 barn Født i: 2006: 5 barn 2007: 8 barn 2008: 4 barn 2009: 2 barn 2010: 4 barn Personalet: Mette Ødegård (ped. medarbeider/husansvarlig), Marius Tømmerholdt (førskolelærer), Sigrun Bislingen (ped. medarbeider), Malin M. Filtvedt (ped.medarbeider). Låven Tlf: Totalt 36 barn Født i: 2006: 8 barn 2007: 11 barn 2008: 10 barn 2009: 7 barn Personalet: Renate Strand (ped. leder/husansvarlig), Kine Johannessen (ped. leder), Lene Berg Dias (førskolelærer), Hege Anita Gundersen (ped. medarbeider), Anlaug Thorbjørnsen (ped. medarbeider), Birgitte Aarum Bøckman (ped. medarbeider), Agata Hermansen (ped. medarbeider), Terese Fosby (ped. medarbeider). Bryggerhuset Tlf: Totalt 18 Født i: 2006: 8 barn 2007: 10 barn Personalet: Cathrine Klavestad (ped. leder), Heidi Jeanette Hansen (ped.leder), Sølvi Guthu (ped. medarbeider), Marit Andreassen Acar (ped. medarbeider). Ledelsen Eiere: Joar Kristiansen Lisbeth Langvik Kristiansen Daglig leder/eier: Malin Lind tlf: Faglig leder: Linda Hovden tlf: Barna fortjener det beste Blå avdeling RØD AVDELING Gul avdeling Grønn avdeling Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Totalt 19 barn Født i: 2006: 4 barn 2007: 2 barn 2008: 4 barn 2009: 5 barn 2010: 4 barn Personalet: Eivind Toft (ped. leder), Gro Kristiansen (ped. medarbeider), Siv Moen (ped. medarbeider), Ida Kjernsbæk (ped. medarbeider). Totalt 19 barn Født i: 2006: 3 barn 2007: 7 barn 2008: 2 barn 2009: 5 barn 2010: 2 barn Personalet: Anders Vik Minge (ped. leder), Ann Cecilie Korsæth (ped. medarbeider), Monica Westborg (ped. medarbeider), Joylin Haugen (ped. medarbeider). Totalt 19 barn Født i: 2006: 3 barn 2007: 4 barn 2008: 6 barn 2009: 3 barn 2010: 3 barn Personalet: Anniken Pedersen (ped. leder), Annett Bakke (førskolelærer), Wenche Carlsen (ped. medarbeider), Line Oliversen Teie (ped. medarbeider), Tonje Handelsby (ped. medarbeider). Totalt 36 barn Født i: 2008: 7 barn 2009: 16 barn 2010: 12 barn 2011: 1 barn Personalet: Ida Linn Langvik (ped. leder/husansvarlig), Elise Hennestad (ped. leder), Line Wahlberg (ped. leder), Heidi Jeanette Hansen (ped. leder), Anne-Marthe Johannsen (førskolelærer), Hilde I. A. Halvorsen (ped. medarbeider), Inger Marie Garder Stavn (ped.medarbeider), Linda Hermansen (ped. medarbeider), Karen Abrahamsen (ped. medarbeider), Silje Juliussen (ped. medarbeider).

4 Rammeplan for barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplanen, for barne-hagens innhold og oppgaver. Forskriften trådde i kraft 1. august Målet med planen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen skal også gi informasjon til foreldre og tilsynsmyndighet. Store Tune gård barnehage og sikkerhet Vi er en Veritasgodkjent barnehage, og vi var stolte over å være først ut i Sarpsborg kommune med godkjenning av hele uteområdet. Fra og med 2012 slutter Veritas med godkjenning av barnehager. Vi har derfor gjort avtale med et nytt selskap som utfører samme kontroll, nemlig Lekeplasskontrollen. Dette er med på å gjøre barnehagen til en trygg lekearena for barna. Vi legger stor vekt på sikkerhet, og at barna fortjener det beste gjelder selvfølgelig også her. Vi har gode sikkerhetsrutiner for barna i barnehagen, både hjemme og på turer og utflukter. Rammeplanen tar for seg 7 fagområdet som vi skal innom i løpet av året: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Store Tune Gård barnehage har også en felles ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen. Den gjelder hele døgnet så lenge de har plass i barnehagen. Barnehagen betaler egenandelen på forsikringen den tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Vi ønsker også å sette fokus på sikkerhet rundt våre turer og utflukter. Vi legger opp til å bruke buss på alle turer (ikke privatbiler). Det blir mye tryggere for barn og voksne. Barnas sikkerhet er vårt ansvar. Derfor arrangerer vi også regelmessige kurs for hele personalet i førstehjelp og livredning.

5 Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse I år har vi valgt Kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområde. I løpet av småbarnsalderen tilegner barnas seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer de seg selv og verden å kjenne. Store Tune gård har utvidet kristen formålsparagraf. I barnehagens vedtekter ( 2) står det: Barnehagen bygger på den kristne tro og de kristne grunnverdier, og den forteller barna om Jesus ut i fra Bibelens fortellinger. For barna i barnehagen betyr dette i det daglige livet på avdelingen at: En til to ganger i uka er det kristen samling der vi forteller om Jesus ut i fra fortellinger fra Bibelen. Virkemidler kan for eksempel være: 1. Sanger 2. Muntlige fortellinger ofte med hjelp av dukker og/ flanellograf 3. Dramatisering 4. Høytlesning 5. Barna får selv være med i rollespill Mye av musikken som barna hører på har et kristent innhold. Mange av bøkene som leses for barna har et kristent innhold. Det er viktig for oss å presentere Jesus for barna. Budskapet er enkelt, men kraftfullt: Jesus er glad i alle, alltid og uansett! Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi skal bli. Han er alles beste venn, selv om vi gjør rare ting, eller at ting ikke ble som vi trodde. Jesus er forutsigbar og rettferdig. Han dømmer ingen, og Han har er åpen og imøtekommende holdning overfor alle mennesker. Vi ønsker å lære barna den toleransen som Jesus har.

6 Barnehagens innhold 1.august 2010 trådte ny formålsbestemmelse inn for barnehagen. Med dette får barnehagene et tydeligere samfunnsmandat hvor alle vil være forpliktet til å drive i samsvar med et felles verdigrunnlag. 1. Formål for barnehagen. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Utdrag fra barnehageloven) Det er Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager og barnehagens vedtekter som danner grunnlaget for vår pedagogiske virksomhet og planlegging av innholdet i Store Tune gård barnehage. I tillegg har vi egne visjoner og mål som danner fundamentet i virksomheten vår. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet skal ivare tas. Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som gir utfordringer som er tilpasset barnets alder, modenhet og funksjonsnivå. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser. Barnehagen har i oppgave å forebygge diskriminering, mobbing og respektere forskjellighet. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal gi omsorg, kjærlighet og varme. Barnehagen har respekt for barndommen som en livs fase med egenverdi. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barnehagen er en viktig arena for sosial kompetanse/ utvikling. Barnehagen er en viktig arena for språklig kompetanse/utvikling. Barnehagens hverdag må preges av glede og humor. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

7 Barnehagen som en pedagogisk virksomhet og som en læringsarena Planlegging Store Tune gård utarbeider en felles virksomhetsplan for hele barnehagens pedagogiske virksomhet. I tillegg utarbeider hver avdeling periodeplaner som tar for seg de 3 neste månedene. I periodeplanen blir det skissert hvordan de ønsker å jobbe med fagområdet kropp, bevegelse og helse, hvordan de skal gripe an temaet for perioden, hva som trengs å fokuseres på i barnegruppen og hvordan de kristne samlingene skal legges opp. Denne periodeplanen er utgangspunktet for månedsplan og ukeplan som også går ut til foreldrene. Månedsplanen blir en oversikt over hva om skal skje den kommende måneden, med bursdager, spesielle aktiviteter og turdager. Ukeplanen blir mer detaljert, og denne ønsker vi å utarbeide sammen med barna. På den måten får barna være med planlegge sin egen hverdag i barnehagen. Vi i Store Tune gård har latt oss inspirere av Reggio Emilia filosofien og ønsker å tilpasse dette til vår barnehage. Reggio Emilia er en by i Nord Italia, og grunnleggeren av Reggio Emilia filosofien het Loris Mallaguzzi (barnepsykolog og pedagog). Han utviklet et syn på barnet som gjør demokrati og delaktighet til to svært viktige begrep i denne filosofien. Reggio Emilia bygger på et syn på barn hvor en i hovedsak ser på barnet som kompetent og som medskaper av kultur og kunnskap. Man ser på barnet som et subjekt og ikke et objekt, og i dette ligger at man tar barna på alvor, ser deres behov og støtter dem i deres ønsker. Barnet er et tenkende og selvstendig individ, som skal få lov til å være delaktig i barnehagens hverdag. Et verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Vurdering Vi ønsker å være i en kontinuerlig evalueringsprosess, for å sikre kvaliteten i barnehagen. Det evalueres opp mot rammeplanen for barnehagen, virksomhetsplanen, periodeplanen og månedsplanene for den enkelte avdeling. Hver tredje måned har hver avdeling og ledergruppa evalueringsprosedyrer med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort, med utgangspunkt i barnegruppen, satsningsområdet Kropp, bevegelse og helse, teamarbeidet, det kristne opplegget og eventuelt andre ting de har vært opptatt av de siste månedene. Dette evalueringsskjemaet er grunnlaget for neste periodeplan. Dokumentasjon For at barnehagen skal ha et godt grunnlag for vurdering er det helt nødvendig at det arbeides systematisk med dokumentasjon. Uten dokumentasjon vil det være nærmest umulig å utføre vurderingsarbeidet. Dokumentasjonen skaper grunnlaget for refleksjon og diskusjon, og i neste instans endring av praksis når det viser seg nødvendig. Vi ønsker å dokumentere for: Å synliggjøre viktigheten av det vi gjør, og hva vi gjør i barnehagen. Hensynet til det enkelte barnet. Å synliggjøre arbeidene og opplevelsene til barna og den pedagogiske prosessen. Vi dokumenterer gjennom: Dagsrapport Bilder og film av barna og livet i barnehagen. Praksisfortellinger synliggjøre det usynlige. Prosjektbeskrivelser Vår hjemmeside: Der finner du bilder og nyheter. Barnas arbeider

8 Observasjon Observasjon er en viktig del av planleggingsprosessen. Observasjonene er grunnlaget for refleksjoner, og for å vurdere om det som skjer eller oppnås, stemmer overens med målene som er satt. I tillegg er det formelle og uformelle observasjoner av det enkelte barn som er en dokumentasjon på barnets trivsel og utvikling. Observasjonene danner også grunnlaget for foreldresamtalene. Det blir fylt ut et observasjonsskjema for hvert barn i forkant av foreldresamtalen. I dette skjemaet/skrivet blir det skissert hvordan vi i barnehagen opplever barnet i forhold til Sosial utvikling, lek, motorisk utvikling, språkutvikling og trivsel. Dere foreldre vil også få et tilsvarende skjema hjem i forkant av samtalen, slik at dere kan gi deres inntrykk av barnet på hjemmebane. På denne måten vil vi få en mulighet til å sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og samtale om barnets hverdag i barnehagen. Læring Barnehagen som læringsarena og barnehagens læringssyn står i fokus i dagens samfunn. Barnehagen er underlagt Kunnskapsdepartementet, vi har en rammeplan som har fokus på læring. Stortingsmelding 16 inkluderer barnehagen som en viktig arena for at alle skal få en lik start i sin livslange læring. Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring omfatter både formell og uformell læring, foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Læring i barnehagen skjer både i formelle og uformelle situasjoner. Det er viktig at en voksen er til stede, og fanger opp barnas initiativ og lærelyst. Læring skjer på ulike arenaer hele livet. Smågrupper I flere år har vi i Store Tune Gård barnehage delt inn barna på avdelingen i mindre grupper. Arbeidet med smågrupper har vært veldig vellykket og svært positivt for barna. Vi har også fått meget god respons fra foreldrene på dette arbeidet. Ved å dele inn barna i små grupper sikrer vi også at alle barn blir sett og hørt. Hver gruppe har en fast voksen. Barna blir fordelt på ulike aktiviteter, som henger sammen med temaet til barnehagen. Også i frilek og i utetiden vil barna ofte være inndelt i sine grupper. Gruppene utnytter også de arealene som barnehagen har som for eksempel gymsalen, bålhytta og vannrommet. Hvorfor smågrupper? - For å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått - For å sikre større voksen-barn-tetthet, og for å skape rom for rolige aktiviteter. - For at foreldrene skal oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig, og kjenne dere trygge på barnas hverdag. - For at hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse. Smågruppearbeidet tar sikte å fremme følgende beskyttende faktorer hos barnet: 1. Styrke barnets strategier for samhandling med sine omgivelser 2. Styrke barnets sosiale ferdigheter 3. Styrke barnets problemløsningsferdigheter 4. Styrke barnets empati 5. Styrke barnets evne til å kjenne igjen egne og andres følelser 6. Styrke barnets trygghet i barnehagehverdagen 7. Styrke barnets behov for å bli sett og hørt 8. Styrke barnets gruppetilhørighet

9 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I Store Tune gård barnehage ønsker vi at barns medvirkning i det daglige livet på avdelingene innebærer at: Barna erfarer ansvarsfulle voksne som tar hensyn til det enkelte barnet og hele gruppen i hverdagsrutiner. Et bevisst forhold til forskjellighet i barnegruppen er en forutsetning for å kunne ivareta alle barns rett til medvirkning. For eksempel valg av: lekekamerater, hva salgs mat, hvor mye mat, hvem man vil leke med, sove med, spise med, hva man vil leke med, hvor man vil leke, hvem man vil ha kos av og hvem man vil ha trøst av. Barna erfarer voksne som ser barna som medmennesker og har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at man tar barns utsagn på alvor. Barna får god tid til samtale i smågrupper og samlinger. De voksne plikter til å få frem barnas synspunkter og ha respekt for det de uttaler og må la det de uttrykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Barna blir møtt av tydelige og lydhøre voksne som kan motivere barn til å påvirke sin egen hverdag. De voksne må være bevisste i hvordan rommene i barnehagen brukes, og hvordan utstyret er plassert. Dette styrer mye av barns mulighet for medvirkning når det gjelder valg av lek. De voksne må ta barns medvirkning inn i sin planlegging, vurdering og dokumentasjon. De voksne må åpne opp for all den kreativitet, nyvinning, annerledeshet og de mange spennende løsninger økt medvirkning fra barn kan skape i barnehagen. Foreldresamarbeid Vi ønsker at samarbeidet mellom Store Tune Gård barnehage og hjemmene skal bygges på gjensidig tillit og respekt. Idealet er å skape et samarbeidsforhold der personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte. Dette gjøres gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter. Videre gjennomfører vi en tilfredshetsundersøkelse hver vår, der alle foreldrene anonymt kan svare på et skjema om hvor tilfredse de er med barnehagen. Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved henting/ bringing skal gi muligheter for utveksling av informasjon om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det best mulig, i barnehagen og hjemmet. Videre innkaller vi til foreldresamtaler. I slike samtaler kan man sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og diskuterer barnets hverdag i barnehagen. Dette gir personalet mulighet til å ivareta sine pedagogiske oppgaver bedre. I tillegg vil personalet innkalle til foreldremøte i løpet av barnehageåret. På foreldremøte informerer personalet om barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det gis også en del praktisk informasjon, samt at foreldrene kan stille spørsmål. Samarbeidsutvalget i Store Tune Gård barnehage er: Joar Kristiansen: leder/eiers representant. Sølvi Guthu: ansattes representant. Katrine S Johannessen: foreldrenes representant. Linda Hovden møter som faglig leder. Malin Carita Lind møter som daglig leder (Vararepresentant og én foreldrekontakt fra hver avdeling velges på foreldremøtene i oktober.)

10 Tilvenning og primae rkontakter Nytt barnehageår bringer med seg mye forventning. Små og store gleder seg til å møte hverandre igjen etter en lang sommerferie. De gamle barna gleder seg til å treffe vennene sine, og for de som er de nye Maxibarna er nok forventningene til det nye året spesielt store. Det er noe eget ved det å være eldst i barnehagen. De nye barna ønskes velkommen og vi ønsker å gjøre den første tiden så trygg og god som mulig. Hvert barn i Store Tune gård skal ha en primærkontakt. Dette er en fast voksen som skal se barnet litt ekstra hver dag. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Den skal prate og leke med dem, gi barnet ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo. Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han / hun. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage. Sangforslag: Tøffe, tøffe toget Tøffe tøffe toget gjennom berg og dal, tuter i tunnelen, tut tut tut. Stopper på stasjonen og Anders (barnets navn) han går av. Tusen takk for turen den var veldig bra.

11 August 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Oppstart nytt barnehageår! Tilvenning av barn. Tilvenning av nye barn. Tilvenning av nye barn Maxibarna deltar på åpning av Inspiria Science center

12 Kropp, bevegelse og helse Vi ønsker at barna i Store Tune gård skal oppleve bevegelsesglede. Barn er født kroppslige og allerede i fosterstadiet begynner utvikling av de motoriske ferdighetene. Vår påstand er at alle barn er glade i å bevege seg, men de individuelle forskjellene er store. Noen barn ønsker å være fysisk aktive fra de står opp til de går og legger seg, mens andre er mer tilbaketrukket og vet ikke helt hvordan de skal løse de ulike bevegelsesutfordringene. Denne følelsen og opplevelsen skal barna oppleve gjennom at vi arbeider målbevisst med fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Vi skal strebe mot å se lek i aktiviteten og aktivitet i leken. Vi ønsker å være med på å skape gode bevegelsesvaner som barna kan ta med seg videre i livet. Helsemyndighetene anbefaler at barn bør være fysisk aktive i minutter hver dag. Dette stiller krav til oss i barnehagen og krever god og gjennomtenkt tilrettelegging av fysisk aktivitet og bevegelseslek. Vi skal ikke skape idrettsstjerner, men fokuset vårt er å gi barna de gode opplevelsene ved det å bruke kroppen sin. Vi skal gi dem varierte erfaringer i ulike miljøer. Ved å tilrettelegge for aktiviteter der barn opplever variasjon mellom ulike bevegelser, vil dette være allsidig stimulerende for den motoriske utviklingen hos hvert enkelt barn. Samtidig kan variasjon være med på å skape motivasjon hos barn fordi de stadig opplever noe nytt. Den viktigste grunnen til at man bør tilrettelegge for variasjon, er at man har bedre forutsetning for å få med seg alle. Barna i Store Tune gård skal oppleve at det å være i bevegelse er gøy! Sangforslag: Nederst sitter tærne. Nederst sitter tærne, helen kommer så leggene og knærne, med enden ovenpå Mage, bryst og hode, hvor nesa stikker ut håret er i toppen, slik er vi skapt av Gud. Panne, øyne, ører, med røde kinner små skuldrer, armer, hender, med fingrer fikk vi så, Lungene og hjertet, muskler og skjelett, Slik har Herren skapt oss, fantastisk rett og slett! Babababam, babam, babam, babam Babababam, babam, babam,babam Babababam.

13 September 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte kl 18:30 Våningshuset og Bryggerhuset. Foreldremøte kl 18:30 Låven. Foreldremøte kl 18:30 Lågården (Blå, Rød og Gul). Foreldremøte kl 18:30 Grønn Fotografering kl 09:00 Bryggerhuset og Grønn. Sangstund på Tingvollheimen. Fotografering kl 09:00 Vånings-huset og Låven. Fotografering kl 09:00 Lågården (Blå, Rød og Gul).

14 Forut prosjekt Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. FORUTs visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Gjennom årets barneaksjon skal vi bli kjent med Indrani på 5 år som snart skal begynne på skolen. Hun bor i slummen i Bangalore i India. Indrani er blant millioner av barn i verden som lever i storbyslum. Selv om mye er vanskelig, er det også mye som er bra for Indrani og familien hennes. Seksåringen går i en FORUTstøttet barnehage, men i 2011 er hun klar for skolestart og går inn en ny og spennende fase i livet. Vi presenterer Indrani for barna gjennom fortelling, bilder, musikk og film. Barneaksjonen lar barn i Norge oppleve sammenhengen mellom kunnskap og handling på en god måte. Barneaksjonens materiell er gratis, men vi forplikter oss til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon til inntekt for FORUTs solidaritetsarbeid. Barnehagen kommer derfor til å arrangere en FORUTkafé på hver avdeling, der det blir lotteri, basar og salg av kaffe og kaker. Alle inntektene går da til FORUTs solidaritetsarbeid. Sangforslag: Jeg folder mine hender små Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg. Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.

15 Oktober 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldredag med Forutcafe: Våningshuset og Bryggerhuset Besteforeldredag med Forutcafe: Låven. Sangstund på Tingvollheimen Besteforeldredag med Forutcafe: Lagården (Blå, Rød og Gul). Besteforeldredag med Forutcafe: Grønn.

16 2011 Sangforslag: Nå tennes tusen julelys Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord. Og himlens stjerner blinker ned til liten og til stor. Lystenning I tradisjonens tro skal tuntreet vårt tennes i år også. De 2000 lysene på treet er med på å skape julestemning i nærområdet vårt. Vi er stolte av dette. Vi håper så mange som mulig har lyst til å delta i vårt fakkeltog og bli med på denne minnerike opplevelsen. Det blir kakemann og saft til barna og gløgg til de voksne. Og over land og by i kveld går julens glade bud. Om han som fødtes i en stall. Vår Frelser og vår Gud. Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned. Og minn oss om at julens bud er kjærlighet og fred. Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif ifra sky. Så finner det den rette vei, og det blir jul på ny.

17 November 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt Lystenning av tuntreet kl 18:00. (Fakkeltog går fra Grålum Pizza kl 17.50) Sangstund på Tingvollheimen.

18 Jul Desember er en måned full av forventninger, og vi skal gjøre vårt for at dette blir en koselig og rolig tid for barna. Vi ønsker at barna skal skjermes fra samfunnets stress og mas, og heller oppleve denne måneden som en forventningsfull tid med rom for gode samtaler og undring. Det blir mange morsomme arrangementer som både julebord og nissefest, og vi håper kreativiteten og skapergleden kommer til syne i årets julegaver som havner under juletreet. I desember skal vi på kirkebesøk i Tune kirke. For oss i Store Tune gård står det kristne budskapet om Jesu fødsel i fokus og vi ønsker å formidle juleevangeliet til barna. For oss er det viktig at barna i barnehagen vet at Jesus er glad i dem alle, alltid og uansett. Vi ønsker å formidle til barna at Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi kan bli. Jesus er alles bestevenn, uansett om vi gjør bra eller dumme ting. Jesus dømmer ingen, og vi ønsker å gi barna den samme toleransen og åpenheten til alle mennesker som Jesus har. Sangforslag: Jeg er så glad hver julekveld Jeg er så glad hver julekveld. Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da lystes stjernen som er sol, og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem Han var en konge stor. Som kom fra himmelens høye slott, Ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmelrik, Han er Guds egen sønn. Men husker alltid på de små Og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld Da synger vi hans pris. Da åpner han for alle små Sitt søte paradis.

19 Desember 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juletrehenting på Solli Gård for 4-åringene kl Julebord på avdelingene Foreldregløgg kl Grønn Kirkebesøk Tune kirke kl Foreldregløgg kl Lagården (Blå, rød og Gul) Foreldregløgg kl Låven Foreldregløgg kl Våningshuset og Bryggerhuset Nissefest fra kl Nissen kommer til gården. Julaften 1. Juledag Juledag Barnehagen stengt. Sangstund på Tingvollheimen Nyttårsaften

20 Nytt prosjekt: Sirkus Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet (Rammeplanen 2006). I de neste 6 månedene er sirkus temaet vi skal jobbe med i Store Tune gård barnehage. Gjennom dette temaet ønsker vi at barna skal utforske nye måter å bruke kroppen sin på. Ved å leke at man er akrobater, elefanter, linedansere, tigere og klovner vil et hvert barn finne en bevegelsesform som passer for seg. Utfordring og mestring henger nøye sammen og vi skal legge til rette for aktiviteter der barna finner den gode balansen mellom det å strekke seg til nye høyder og det å oppleve trygghet og mestring i aktiviteten. Gjennom arbeidet med sirkus vil barna jobbe tverrfaglig med alle fagområdene og vi ønsker å avslutte temaperioden på hver avdeling med en sirkusforestilling. Sangforslag: En elefant kom marsjerende En elefant kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at han ville ha med seg en annen elefant. To elefanter kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at de ville ha med seg en annen elefant. Tre elefanter kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at de ville ha med seg en annen elefant. Fire elefanter osv.

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer