INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: / mobil styrer: e-post:

2 Innhold 1. VELKOMMEN TIL SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE! 2. LIVET I BARNEHAGEN sammen om barna 3. FORELDRESAMARBEID 4. ØVRIGE SAMARBEIDSPARTNERE 5. RAMMER FOR BARNEHAGEN 6. REGGIO EMILIA

3 1. VELKOMMEN TIL SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE! Innledende informasjon Barnehagen eies og drives av Ski kommune. Åpningstiden er fra 7.30 til 17.00, mandag til fredag. Barnehagen ligger innerst i Bekkefaret i et veletablert boligstrøk, nært skolen, kirken og den lokale butikken. Barnehagen ligger i nær tilknytning til skogen og fantastiske turområder. Siggerud Gård Barnehage består av 4 avdelinger. Det er totalt plass til 82 barn i alderen 0 til 6 år. På hver avdeling er det to førskolelærere og to assistenter, totalt 4 årsverk. Barnehagen har i tillegg en styrer, 1 årsverk og en styrerassistent tilsvarende 0,25 årsverk. Historikk Barnehagen åpnet 3. september Den sørget for at mange Siggerudbarn som hadde pendlet til Langhus og Ski i flere år fikk barnehageplass i nærmiljøet sitt. Ski kommune har tatt et langt skritt mot full barnehagedekning på Siggerud. Innhold Rammeplan for barnehagen er en forskrift til Lov om barnehager (se siste del av informasjonsheftet for nærmere orientering) og gir oss tydelige retningslinjer for barnehagens arbeid og innhold. Rammeplan for barnehagen sier blant annet at barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Pedagogikk I tråd med føringer i Rammeplan for barnehager bygger Siggerud gård barnehage sin virksomhet på verdier som medmenneskelighet, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. I tillegg er vårt pedagogiske grunnsyn basert på det sett av verdier, holdninger, kunnskaper og erfaringer som hver og en av oss bringer inn i barnehagen. Samlet sett har vi funnet noen verdier som vi alle kan stå bak og som vi mener gir oss et grunnlag for å være en god barnehage. I bunnen ligger et humanistisk menneskesyn, en tro på at alle barn er født med en iboende godhet. Det som er viktig for oss er: å ta utgangspunkt i hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Barna skal respekteres som egne individer med egne meninger. Vi skal ta barna på alvor og barna skal ha innflytelse på sin egen barnehagehverdag. Barna er kompetente og likeverdige. Hvert enkelt barn i Siggerud gård barnehage skal oppleve seg selv som godtatt og verdifullt. Respekt og forståelse skal også prege foreldresamarbeidet og samarbeidet mellom de ansatte i barnehagen.

4 at vi er aktive voksne som viser barna mulighetene som finnes. Vi skal fokusere på at barna skal utvikle en god selvfølelse som de kan bære med seg videre i livet. Med god selvfølelse mener vi at barna skal er verdifulle i kraft av den de ER, i motsetning til hva de gjør. God selvtillit er basert på prestasjoner (det vi gjør), mens selvfølelse er en grunnleggende følelse av å være verdsatt og betydningsfull. I barnehagen skal barna få erfare at mange er glad i dem og liker å være sammen med dem. Vi ønsker å bidra til at barna får et positivt selvbilde. at barnehagen har et godt utgangspunkt for et aktivt uteliv. Vi er opptatt av å bruke naturen og gi barna rikelig med utetid. Barna skal bli kjent med årstider og vær, og forhåpentligvis utvikle glede og forståelse for naturen. Uteliv gir også barna gode utviklingsmuligheter så vel motorisk som kognitivt. omsorg, lek og læring henger tett sammen. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen og danner grunnlaget for gode relasjoner og et positivt selvbilde. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. For barna er leken en grunnleggende livsog læringsplattform. For oss i Siggerud gård barnehage er det viktig å legge til rette for lek og å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Barn er ofte nysgjerrige, vitebegjærlige og fulle av lærelyst. I barnehagen skal barna møte voksne som har et aktivt forhold til barnas læringsprosesser. Vi skal dele av vår kunnskap, vise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna. Vi organiserer arbeidet i smågrupper hver dag. Det er et pedagogisk valg for å gi barna større rom for medbestemmelse og for lettere å kunne ivareta hvert enkelt barn. Som et hovedprinsipp deler vi barnegruppen i to på formiddagen og ettermiddagen. Færre barn gir også bedre rom for aktiviteter. Vi jobber kontinuerlig med å lage best mulig smågrupper. Ser vi at et barn ikke har noen å leke med eller foretrekker noen i en annen gruppe så endrer vi på gruppen. barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon og i Lov om barnehager. I barnehagen vår er vi opptatt av at barna i stor utstrekning skal ha innflytelse over sin egen hverdag. Barna skal bli respektert for sine meninger og de skal bli møtt av voksne som lytter til dem. Det betyr ikke at barna ikke skal møte voksne som setter grenser, eller som forteller hvilken atferd som er akseptabel, men voksne som gir barna mulighet til å fortelle sin versjon av situasjonen. Barnehagen er en sertifisert MER barnehage. Det innebærer at vi samarbeider med opplysningskontoret for frukt og grønt gjennom blant annet å tilby barna: alternative bursdager uten kaker eller annet søtt vi serverer daglig frukt og grønt samtlige i personalet har blitt kurset i sunt kosthold Barnehagen er også en SOLVENN barnehage. Det betyr at vi samarbeider med kreftforeningen gjennom blant annet å informere foreldre, barn og ansatte om hvordan vi skal ta hensyn til huden når solen skinner, passe på at barna blir smurt med solkrem og sørge for at barna får pauser fra solen i løpet av dagen.

5 Høytidsdager Rammeplan for barnehager sier: Kristen tro og tradisjoner har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven(s.39). I barnehagen formidler vi julens innhold og forbereder barna på den markeringen som skal skje i de fleste hjem. I adventstiden besøker vi kirken for å være med på en samling der. Det kristne innholdet i påsken er vanskeligere å formidle. Allikevel er temaer som liv og død, sorg og glede viktige for barna. Påskebudskapet tilpasses barnas alder og knyttes sammen med at naturen våkner til nytt liv. Når vi har barn fra andre kulturer og religioner ivaretar vi deres høytider og tradisjoner også i barnehagen. Barna skal få oppleve at ulike kulturer er like verdifulle. Markeringer skjer i samarbeid og forståelse med foreldrene. Festdager 3. september har barnehagen bursdag og det skal selvsagt feires. Vi markerer også Lucia, har nissefest med nissegrøt, gang rundt juletreet og besøk av nissen. I februar har vi karneval hvor vi kler oss ut og slår katta ut av sekken. Dagen før 17. mai går vi i tog sammen med de andre barnehagene på Siggerud, etterfulgt av pølser og leker i barnehagen. I juni arrangerer vi sommerfest i samarbeid med FAU. Om sommeren arrangerer vi sommer OL og om vinteren er det vinter OL. Barnehagens dag feirer vi den 20. mars. Bursdager Barnas fødselsdager gir oss en fin anledning til å sette hvert enkelt barn i et positivt lys. Vi henger opp flagg, lager krone og har en egen samling for bursdagsbarnet. Vi har valgt å ikke feire bursdager med kaker eller andre søtsaker, noe som er i tråd med kriteriene for å være MER barnehage.

6 Personalet Siv Aina Rømo, fagarbeider May Britt Bråthen, fagarbeider Gul avdeling Therese V. Bjørø, pedagogisk leder Trond Henrikssen, førskolelærer i barnegruppe Birgitte Nygaard, assistent Tatiana Ingvoldsen, assistent Hilde Kilhavn, førskolelærer i styrket bemanning Trude Christensen, assistent Rød avdeling Marthe Ensrud Bjerkan, pedagogisk leder Gabrielle Stelling, førskolelærer i barnegruppe Kaja Olsen, assistent Kouresh Harivandi, assistent Toril Bakken, fagarbeider (arbeider også på avd. Blå og Grønn) Grønn avdeling Anne Marie Dominguez, pedagogisk leder (konst.) Alexander Amundsen, førskolelærer i barnegruppe Kontoret Marie Jönsson, styrer 100 % Therese V. Bjørø, assisterende styrer 25 % Ingvild Bergum, assistent Espen Strand, assistent Blå avdeling Lotte Kalhagen, pedagogisk leder Camilla Ostrun, førskolelærer i barnegruppe (konst)

7 2.LIVET I BARNEHAGEN sammen om barna Tilvenning i barnehagen Å begynne i barnehage er ofte en spennende overgang for både barn og foreldre. Hvert barn får en egen tilknytningsperson på avdelingen. Denne personen er spesielt viktig i oppstarten. Det er godt for barnet å slippe og bli kjent med fire voksne samtidig. Etter hvert som barna blir trygge, blir de kjent med flere og de beveger seg bort fra tilknytningspersonen. Vi ser allikevel at denne voksen forblir en viktig person for barnet så lenge barnet går på avdelingen. Vi ønsker at dere setter av minst tre dager til tilvenning. En av foreldrene bør være sammen med barnet den første dagen for så gradvis å trekke seg unna. Dere får tidspunkt for innkjøring i et eget brev fra barnehagen. I løpet av den nærmeste fremtid får dere tilbud om samtale med barnets tilknytningsperson. Bringing og henting Barnets start på dagen er ofte av stor betydning med tanke på hvordan resten av dagen blir. Det er derfor viktig med gode rutiner. Den første halvtimen barnehagen er åpen er det kun en ansatt på jobb på hver avdeling. Vi har derfor erfart at det beste er at dere følger barnet inn på avdelingen. Det vil si at pedagogen ikke møter dere i garderoben, men hilser og er tilgjengelig for dere inne på avdelingen. Det er fordi vi ønsker å skape mest mulig ro og være mest mulig tilstede for de barna som er levert. Det er kjøleskap på hver avdeling hvor dere kan legge matpakkene. Dere bør si tydelig fra til barnet når dere går (og til personalet), dermed så vet barnet at nå går dere og vi har mulighet til å være tilstede og eventuelt trøste barnet om det gråter. Å gå eller lure seg vekk mens barnet er opptatt med andre ting skaper bare utrygghet og uro hos barnet. Dersom levering av barnet er problematisk er vi gjerne behjelpelige med råd og tips. For noen barn er det vanskelig å ta farvel med foreldrene. Dersom dere opplever at avskjeden er vanskelig er det veldig viktig at dere involverer personalet, slik at vi sammen kan finne gode løsninger. Dere regulerer selv når dere ønsker å levere barnet innenfor barnehagens åpningstid. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller kommer senere enn 9.30 ønsker vi at dere ringer og gir beskjed. Etter 9.30 starter som regel smågrupper, turer og andre aktiviteter. Det er fullt mulig å levere senere enn dette. På ukeplanen vil det alltid stå oppmøtetid for turer utenfor barnehagen og ellers når det skjer noe spesielt. Hvor klare barna er for å bli med hjem når de blir hentet varierer. Det kan hende at de er opptatt med noe når dere kommer, da kan det være lurt å gi barnet litt tid til å avslutte det barnet holder på med. Dersom det over til er vanskelig å få med barnet hjem anbefaler vi at dere tar kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning som gjør hentingen lettere. Det kan være at barnet trenger bedre forberedelse på at det skal bli hentet. Dere fører opp hvem som kan hente barnet på et samtykkeskjema som dere får i barnehagen. Barnehagen leverer ikke ut barn til andre enn foreldrene, med mindre en av foreldrene har gitt beskjed om at det er noen andre som skal hente.

8 Ta alltid kontakt med personalet når dere henter, slik at vi kan si takk for i dag og gi dere eventuelle beskjeder. Vi krysser også barna ut av tilstedelisten. Det er viktig at dere formidler dette til eventuelle andre som skal hente, slik at vi ikke risikerer å sette i gang unødvendige tiltak fordi vi tror et barn er borte. Den siste halvtimen er det bare en ansatt på jobb på hver avdeling. Det kan hende at vedkommende er opptatt sammen med barna eller prater med noen andre foreldre. Vi ønsker at dere allikevel kommer bort til oss dersom dere ønsker å vite hvordan dagen har vært og om det er noe spesielt dere lurer på. Vi prøver så langt det er mulig å komme bort til dere når dere kommer for å hente, men det kan hende når det er travelt at dere må oppsøke oss. Barnehagen stenger kl Foreldre og barn skal være ute av barnehagen til da. Dere må derfor beregne å være i barnehagen ca kl slik at dere har tid til å pakke sammen ting, ta i mot beskjeder og kle på barnet. Personalets arbeidstid varer også til kl. 17. Mat Barnehagen bestiller mat, grønnsaker og frukt fra Asko og Meny til ett måltid fire ganger i uken. Et av disse måltidene er varm mat. Året ut tilbyr barnehagen frukt hver dag til alle barn. Dette håper vi at vi kan fortsette med til neste år. Klær I Siggerud Gård barnehage liker vi oss utendørs. Det gamle, utslitte barnehageordtaket Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, gjelder i aller høyeste grad. Det er GØY å være ute, men det er ikke gøy å fryse eller være våt. Barna skal til en hver tid ha skiftetøy i barnehagen (minst ett skift, gjerne to). I tillegg skal barnet alltid ha følgende i barnehagen: regntøy sydvest og regnvotter støvler egnet dress (høst vinter og vår) lue (tynn høst og vår, tykk om vinteren, sommerhatt/caps om sommeren) ull eller fleece når været tilsier det minst to par votter/ vanter om høst/vinter/vår egnet skotøy (for små sko gjør at barna blir kalde). Vi anbefaler at barna har tynn ull innerst mot kroppen når det er kaldt ute. Ull isolerer varme og absorberer fukt uten å bli kald. Når vi er ute i kaldt vær er det fint med et lag til utenpå den tynne ullen. Dette kan være ull eller fleece. Det tredje laget skal beskytte mot vær og vind. Personalet har mye erfaring med klær etter vær og vi hjelper dere mer enn gjerne med råd og tips. Barna skal ikke ha skjerf eller snorer (i jakker eller hettegenser). Alt tøy og skotøy skal merkes med barnets navn. Dere vil lettere finne igjen tøyet og det letter vårt arbeid, ikke minst frigjøres mye tid når vi slipper å bruke tid på å finne ut hvem som eier hva. Tøyet

9 skal tas med hjem og vaskes etter behov. Vi anbefaler at dere tar med yttertøyet hjem på fredager. Det er en god rutine for å få vasket tøyet, sjekket knapper og strikker samt sørge for at barnet har alt det trenger til en ny uke. Det er ikke tørkemuligheter i barnehagen, så er dress/regntøy fuktig så MÅ det tas med hjem til tørk. Det er ikke hyggelig å kle på seg fuktig tøy neste dag. Sykdom Med mange mennesker samlet på ett sted er det ikke til å unngå at bakterier og virus finner veien til små og store. I Siggerud Gård barnehage er vi opptatt av god hygiene for å redusere smittsom sykdom. Vi vektlegger gode håndvaskrutiner og har desinfiserende middel på alle avdelinger. Barn i barnehage kan lett utsettes for smitte. Det være seg de tradisjonelle barnesykdommer, øyekatarr, oppkast, diaré, virus og lignende. Barnehagen har liggende gode dokumentasjoner som gir retningslinjer til hvordan vi skal forholde oss til sykdom. Hvor mange dager barnet bør være hjemme m.m. Barn som har feber skal være hjemme, det samme gjelder ved barnesykdommer og kraftige forkjølelser. Husk at det er til alles beste at vi klarer å redusere smitten i barnehagen! Det blir fort en ond sirkel dersom vi smitter hverandre etter tur. Det er verdt å huske på at det er mye mer slitsomt for et barn å være i barnehagen enn å være hjemme. Selv om formen er grei hjemme, kan det hende at barnet ikke orker en hel barnehagedag. Barn som ikke kan være ute, må i utgangspunktet være hjemme. Dessverre blir også de voksne i barnehagen syke av og til. I perioder vil det være færre ansatte på jobb. Det er ikke alltid mulig (økonomisk eller praktisk) å sette inn vikar. Ved sykdom hjelper avdelingene hverandre. Noen ganger må aktiviteter eller planer utsettes eller endres. Vi ber om forståelse for dette.

10 Betaling Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Det betales på tilsendt giro innen den 20.hver måned. Juli er betalingsfri måned. En barnehageplass koster pr. mnd kr i kost. Ski kommune har inntektsregulerte satser for de som tjener kr eller lavere. Inntektsregulert sats krever en årlig dokumentasjon fra arbeidsgiver. I følge vedtekter forplikter foreldre å innformere om fortløpende endring i inntekt som kan medføre økt betalingssats. I tillegg gir kommunen søskenmoderrasjon for barn nr 2 og flere. Gebyr: Ved for sent henting som ikke innbefatter spesielle hendelser som trafikkulykker, værforhold eller lignende gis et gebyr pr. påbegynte kvarter på kr 125 kr. Gi alltid beskjed slik at personalet, ikke minst også at barnet kan få beskjed hvorfor de ikke kan hentes til stengetid. Oppsigelse av barnehageplass Oppsigelse av plassen må skje med 1 mnd. Varsel gis fra den 1 eller 15 i måneden. Ved oppsigelse etter 30. april og før 1. juli er oppsigelsestiden på 2 mnd. (se vedtekter for Ski kommune) Ski kommune kan også si opp plassen ved utelatt betaling. Forsikringer Alle barna er forsikret i den tiden de er i barnehagen, og på vei til og fra barnehagen. Forsikringen dekker alle skader som måtte forekomme i løpet av denne tiden, uansett om skaden skjer innenfor barnehagens område eller på tur i regi av barnehagen. Forsikringen dekker ikke privat utstyr som klær, leker, vogner og lignende som barna måtte ha med seg til barnehagen Planleggingsdager Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et år. Disse dagene bruker personalet til skolering, planlegging og evaluering. Barnehagen er da stengt for barna. Vi følger skolens planleggingsdager. Planleggingsdager for dette året står i årsplan 1. Ferie I vedtektene for Ski kommunes barnehager står det: Foreldre/ foresatte må til sammen ha barnet borte fra barnehagen 4 uker i løpet av barnehageåret. De 5 planleggingsdagene teller med i de fire ukene, og de øvrige ukene skal i utgangspunktet tas ut i hele uker i løpet av skolens sommerferie. Samtlige kommunale barnehager i Ski kommune har to uker sommerstengt. For å lette ferieavviklingen for personalet (som har krav på tre ukers sammenhengende ferie) skal den tredje ferieuken tas ut i sammenheng med at barnehagen er stengt. Det blir i april delt ut et skriv til samtlige foreldre med bindende påmelding for sommerferien. Det er mulig å ta ut ytterligere ferie utenom disse fire obligatoriske ukene. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.

11 3. Foreldresamarbeid I Rammeplan for barnehagen står: Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.to begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles(s.14). I det daglige Videre sier Rammeplanen: Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Den daglige, uformelle kontakten er en viktig del av foreldresamarbeidet. Når barnet blir levert i barnehagen har foreldrene mulighet til å formidle beskjeder, eventuelt hvis det har vært en dårlig start på dagen eller annen informasjon som gjør at vi kan ta oss av barnet på best mulig måte. Dersom de ansatte er opptatt med andre barn eller andre foreldre ønsker vi at dere skal ta kontakt og gi uttrykk for at dere trenger oss. Det er ikke alt barna trenger å høre, er det noe dere vil ta opp uten at barnet er til stede så ordner vi det. Ved henting kan det hende at vi har noe vi gjerne vil fortelle, dersom dere har spørsmål er det viktig at dere tar kontakt. På morgenen og etter middagen er det færre voksne på jobb. Tidligvakten går hjem 14.00/14.30 og tidlig mellomvakt en time senere. På morgenen kommer de to som har sen mellomvakt og seinvakt mellom 9 og 10. Dere kan oppleve at den som har vært mest sammen med barnet ditt har gått hjem når dere kommer for å hente. Vi har rutiner for å overføre informasjon fra tidligvaktene til seinvaktene, men noen ganger kan det hende at dere må vente til neste dag med å få svar på konkrete spørsmål om barnets dag. Viktig informasjon og beskjeder om spesielle hendelser vil dere uansett alltid få. Barnehagen har valgt å bruke bilder i den daglige dokumentasjonen. Ved å beregne litt ekstra tid når dere henter kan dere få se en billedframvisning fra dagen som har vært. Det gir dere et godt utgangspunkt for å samtale med barnet om hva som har skjedd i barnehagen den dagen, hvem det har lekt med og hvordan dagen har vært. Foreldrearrangementer Innimellom inviterer vi til foreldrefrokost, foreldrekaffe eller andre små sammenkomster. Det er ønskelig at dere kommer så sant det er mulig. Barna er stolte over å vise frem barnehagen sin, det er en god mulighet for å få et innblikk i hverdagen og ikke minst for å knytte kontakter med de andre foreldrene. Foreldremøter Barnehagen inviterer til foreldremøte 1 2 ganger i året. Foreldremøtene er viktige forum for oss. Vi kan gi dere informasjon og beskjeder, og ikke minst, dere kan komme med tilbakemeldinger til oss. Foreldremøter er en glimrende mulighet for dere til å ta aktivt del i barnehagen!

12 Utviklingssamtale Når barnet begynner i barnehagen får dere tilbud om en oppstartssamtale i løpet av den første måneden. Slik kan vi blir litt kjent med barnet (hva det liker/ikke liker, er redd for, etc.) og dere kan stille oss spørsmål under rolige former. Utenom det får dere tilbud om to utviklingssamtaler i løpet av barnehageåret. En om høsten og en på våren. I samtalen utveksler foreldre og førskolelæreren synspunkter for barnas trivsel og utvikling. Barnehagen har valgt å bruke to forskjellige, anerkjente observasjonsskjemaer: ALLE MED og TRAS. Disse vil bli presentert for dere før de blir tatt i bruk. Barnehagen er pålagt å observere samtlige barn som en del av det pedagogiske arbeidet, observasjon er et av våre viktigste verktøy for å sikre at alle barn får det de trenger i barnehagen. Det er selvfølgelig mulig å be om en samtale også utenom de fastsatte tidene. Dersom foreldrene av en eller annen grunn ikke ønsker å ta opp problemer med personalet på avdelingen bør dere kontakte styrer. Det viktigste er at vi får beskjed dersom det er noe dere ikke er fornøyde med. Kun da kan vi gjøre noe med det. Foreldreråd, / brukerråd /samarbeidsutvalg og foreldrenes arbeidsutvalg I følge Barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd, et FAU og SU/brukerråd. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen. Utover dette velges det to representanter fra hver avdeling som sammen utgjør foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). En av disse foreldrene fra hver avdeling representerer barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og to av foreldrene i SU representerer brukerrådet. Brukerrådsleder representerer barnehagen i dialogmøter med politiker. SU / brukerrådet skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Her diskuteres barnehagens indre liv, eks. økonomi, personell, årsplan med mer. Utvalget skal også være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og samarbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet (Rammeplan). Samarbeidet med Brukerrådet/SU er viktig for barnehagen. I brukerrådet sitter også representanter for de ansatte i barnehagen. Styrer innkaller til brukerrådsmøte og er referent. Barnehagens representanter er med ved behov. FAU i Siggerud Gård Barnehage kan kontaktes på e post adresse De åtte representantene møtes på eget initiativ. Der diskuteres for eksempel sommerfest, juletrefest, ting som barnehagen kan trenge hjelp til, eks. snømåking og andre saker som kommer opp. Styrer kan være med hvis FAU ønsker. Representantene velges for to år om gangen og valget blir gjort på foreldremøtet på høsten.

13 4. Øvrige samarbeidspartnere Helsestasjon Barnehagen og helsestasjon samarbeider om enkelte barn, når det er hensiktsmessig. Det skjer alltid etter samtykke med foreldre. Skole Barnehagen har egne rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, slik at det kan skje på best mulig måte for barna. Kontakt og informasjon om enkeltbarn skjer kun etter samtykke med foreldre. PPT/SPT Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår barnehagen med råd, utredning, veiledning og hjelp til barn med forskjellige vansker (f. eks lærevanske, språk, sosiale eller emosjonelle vansker). Kontakt med PPT forutsetter foreldrenes samtykke. Spesial pedagogisk team (SPT) i Ski kommune består av spesialpedagoger. De sørger for at barn som har fått innvilget spesialundervisning får denne og kan også bidra med råd og hjelp til barnehagen. Spesialundervisning skjer i nært samarbeid med hjemmet. Barnevern Formålet med barnevernet er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Som hovedregel skal alltid foreldre samtykke i at barnehagen kontakter barnevernet. Unntaket er ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Da har barnehageansatte plikt til å melde fra til barnevernet. Det er styrers ansvar. Utdanningsinstitusjoner Vi kan ha elever eller studenter fra ulike skoler i praksis i barnehagen. Det er viktig for barnehagen å bidra til at framtidige barnehagearbeidere får relevant praksis. Det vil alltid være en av de fast ansatte som har hovedansvaret for elever/ studenter som har praksis hos oss. Alle som jobber/ er i praksis i barnehagen må underskrive taushetserklæring. Nav Barnehagen kan fra tid til annen ha praksisplass fra Nav. Det gjelder seg arbeidspraksis eller språktrening. Alle som skal være i barnehagen skal ha politiattest og er underlagt taushetsplikt. Personer som skulle få en slik avtale i vår barnehage vil ikke ha selvstendig ansvar for barn eller dekke vakter.

14 5. Rammer for barnehagen Lov om barnehager Lov om barnehager (2006) sier blant annet følgende: 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunn verdier. 2 og3 Barnehagens innhold og barns rett til medvirkning Utdrag 2: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Utdrag 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehagen (2006) er en forskrift til loven. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Nytt formål for barnehagen trådte i kraft 1. august På denne bakgrunn ble ny og endret forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt 10. januar Det nye formålet (lov om barnehager ) sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De sla lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

15 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Pedagogisk arbeid med de 7 fagområdene Rammeplanen inneholder sju fagområder som alle barna skal bli kjent med i løpet av årene de går i barnehagen. Fagområdene skal vise seg i det daglige pedagogiske arbeidet, gjennom prosjektarbeid, i planer og som satsingsområder over lengre tid. Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Natur, miljø og teknikk. Ski kommune, virksomhetsleder I Ski kommune er barnehagene organisert i to grupper barnehage 1 og barnehage 2. Siggerud gård tilhører barnehage 1 med Irene Eriksen Mørk som virksomhetsleder. Irene rapporterer til kommunalsjefen for oppvekst. Årsplan Årsplanene er en plan for barnehageåret og et grunnlag for det arbeidet vi gjør. Her skal rammeplanen konkretiseres og iverksettes. Den skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen. Den skal også gi foreldrene innblikk i barnehagens arbeid.

16 Tarkus Tarkus er et beltedyr. Han har ni belter på ryggen sin, og når han er i bil har han ti. Da er han et bilbeltedyr. Tarkus er karakterisert ved at han viser stor omsorg for andre og opptatt av hvordan de har det. Det er viktig når vi er i trafikken sammen med mange andre trafikanter. Vi i barnehagen er overbeviste om at opplæringen må starte tidlig, helst lenge før barn skal ut i trafikken på egenhånd. Ved å ta utgangspunkt i det som opptar barna er det større sjanse for at de husker det vi ønsker de skal lære. Trafikk er spennende. Trafikk handler om mer enn å stanse på rødt lys eller gå på fortauet. Trafikk for barn kan være biler, lyder, skilt, refleks, regler, mennesker og dyr. Innfallsvinklene er mange. Trafikk kan være spennende, men også farlig. Det forstår ikke barna, derfor må det læres som alt annet. Barna må først og fremst ut i trafikken for å se, høre og oppleve hva trafikk er og handler om. Barns sikkerhet er de voksnes ansvar. Trafikksikkerhet for barn handler om: - fysisk tilrettelegging av barns lekemiljø. - trafikksikkerhetstiltak som skjermer barna i trafikken. - bruk av sikkerhetsutstyr, bilbelte, sykkelhjelm og refleks. - at voksne forstår hvordan det er å være barn i trafikken. - at barn får kunnskap og hjelp til å trene på de ulike trafikantrollene Barnehagen er forpliktet til å støtte dere som foreldre. Barnehagen er en viktig arena for barns oppdragelse og læring. Gjennom Lov om barnehager er personalet i barnehagen forpliktet til å samarbeide med dere og være lydhøre for deres forventninger og ønsker. Det betyr at dere kan forvente at barnehagen vil bistå dere i trafikkoppdragelsen av barna. Rammeplan for barnehagen pålegger barnehagene å bruke nærmiljøet for å gi barna opplevelser og kunnskaper. Det gjør trafikk til et aktuelt tema. Barnehagen har ansvar for barnas helse og liv Barnehagen skal gi barn er oppvekstmiljø som er helsefrembringende og forebyggende. På turer i nærmiljø eksponeres barna for trafikk. Derfor må trafikksikkerhet inngå som en del av HMS arbeidet i barnehagen.

17 6.Reggio Emilia Siggerud gård er en barnehage som arbeider etter inspirasjon fra Reggio Emilia. Vi er med i et prosjekt som heter Lære sammen i et utforskende miljø. Dette er et prosjekt som skal gå over 10 år i Ski kommune. Vi er nå seks barnehager i prosjektet. Målet er at alle barnehager i Ski skal arbeide med retting mot Reggio Emilia. Å være pilotbarnehage i prosjektet betyr at det er avsatt en del midler til oss som skal brukes til kurs og videreutvikling innom Reggio Emilia. Etter noen år er tanken at vi i Siggerud gård skal være mentor til de barnehagene som ikke er med i prosjektet. Organisasjon En viktig forutsetning for å nå våre mål er å skape en organisasjon som hele tiden utgår fra hvordan vi kan virkeliggjøre våre mål på beste mulige måte. Organisasjonen skal bygge på at vi skal ta tilvare alles kompetanse optimalt, og det innebærer at vi skal tydeliggjøre våre roller. Vi skal gjøre akkurat som med barna, se våre ulikheter som tilganger, ulikheter i form av teoretiske og praktiske kunnskaper og selvfølgelig også våre forskjellige personligheter. Jeg har valgt å nevne alle voksne som arbeider i barnehagen for pedagoger, fordi vi har alle et pedagogisk ansvar i arbeidet med barn, men med forskjellig ansvar. Barnehagens kvalitet blir den som vi bidrar med felles. Barnesynet det kompetente barnet Et kompetent barn er et rikt barn fra fødselen med mange muligheter. Det er et barn som er sterk i sitt ønske å vokse, lære og utforske. Barnet er en forsker, noen som hele tiden jakter på svar. Styrken ser vi i viljen og stoltheten når de kan. Barnet er rikt fordi det konstruerer sin egen kunnskap, gir mening og tar ut retning. Barnet er kompetent i samspill med andre, kompetent i sitt skapende av hypoteser. Dette synet på barnet krever pedagoger som: - er nysgjerrige - er godt kjent med rammeplan og barnehagens årsplan - er medforsker - har en reel menneskesyn - har en holdning som preges av at sette barnet i fremste rekke - ha kjennskap til seg selv - har god kunnskap om barn

18 Det er barnets rettighet å få muligheten til viktige resurser og evner som samarbeid, ta ansvar, ta initiativ, fleksibilitet, empati, refleksjon, aktiv holdning, kommunisere og lære å lære. Læringsmiljøet som den tredje pedagogen. Det kreves at vi er bevisst miljøets funksjon som den tredje pedagogen. Dette har vi når vi har synet på det kompetente barnet. Miljøet skal møte det kompetente barnet. Vi må tilby et miljø som barna kan utforske, oppdage og oppleve konsentrasjon. Det skal være inspirerende, engasjerende, utfordrende, morsomt og lærerikt. For å nå dette kreves en refleksjon som pågår bestandig og dialog rundt miljøet, den må være foranderlig i takt med barnas utvikling og læring. Det er nødvendig med et felles material i huset, for å se til at barna får nye utfordringer. Vi skaper et miljø med en demokratisk atmosfære hvor barna føler tilhørighet og glede til å samarbeide. Vi skaper tydelige hjørne i barnehagens rom, som oppmuntrer barna å velge hva de vil gjøre og spontant dele seg i mindre grupper. Miljøet skal være full av opplevelser for å lokke frem nysgjerrigheten, lysten og kreativiteten til barna. Et barn har hundre språk og atter hundre. Det er viktig å hele tiden stille spørsmål til miljøet, har den det barna trenger? Vi vil vise barna og oss selv respekt og hensyn gjennom å forberede material innefor et arbeid. Det er like viktig å rydde ting på plass etter avsluttet arbeid. Miljøet i barnehagen er en lekeplass, møteplass og arbeidsplass for barna og pedagogene. For å nå dette kreves at pedagogen er: - Instruktør hjelper/viser nye barn rommene og hvordan materialet skal brukes. - Observatør se hvordan hvert enkelt barn bruker materialet og hvordan vi kan hjelpe barnet. - Inspirator hjelpe barnet å utvide sine horisonter, støtte barnas nysgjerrighet og lyst, så de kan gå videre i sin kreativitet. - Beskytter se til at barna ikke blir forstyrret i sin lek og at de får det arealet de trenger. - Samordner vi må hjelpe dem å skape lagom store grupper og bruke hele avdelingen gjennom å spre seg ut. - Innkjøper av material en blandning av gammelt godt kjent materiell og nytt som er spennende og utfordrende. - Forbilde4 å ordne på plass må være en del av leken barna skal klare å sortere materialet på plass. Hver ting på sin plass. - Informator formidle foreldrene at miljøet har stor betydning for barna. Miljøet, materialet og barnegruppa er kjempe viktig for barnas utvikling. Prosjektrettet arbeid og de hundre språkene. Vi skal ha prosjektarbeid som arbeidsmetode og som grunn for den pedagogiske dokumentasjonen. Prosjektets hovedspørsmål og fag kan komme fra barna, men også fra pedagogene. Valg av prosjekt skal utgå fra tanker, ønsker og diskusjoner som barna har i

19 hverdagen. Det kan være prosjekt over lang tid eller prosjekt i en kort tidsperiode. Det er også viktig med de observasjoner, oppdagelser, antagande barna og pedagogen gjør ved siden av hovedprosjektet. Det prosjektområdet vi velger å fordype oss i, vil være til hjelp å fokusere og avgrense det vi for tilfellet vil drive med. Dette så vi kan lede barna og oss selv videre i nye tanker og innsikter. Forutsetninger for arbeid riktet til prosjekt: - Være nysgjerrig til barnas interesse. - Ha viljen å vite mer om et spørsmål, eller et fag som vi eller barna formulert. - Velge fordypningsområde i prosjektet. - Formulere målet med prosjektet - Spørre seg bestandig Hva? Hvordan? Hvorfor? - Ordne happenings for å tenne barnas øyne og interesse - Organisere prosjektet så at det blir mulig å arbeide i mindre grupper - Dokumentere hvordan vi gjør og barnas læringsprosesser - Tolke dokumentasjonene og gi nye spørsmål - Utfordre barna utefra de nye spørsmålene og tenke videre. - Reflektere bestandig med seg selv, barna, kollegene og litteraturen. Målet med en prosjektrettet arbeidsmåte: - Vekke nysgjerrighet - Skape lyst og glede - Viljen å vite mer om hvordan barn tenker og lærer på egen hånd og i gruppe. - Gi barna tilgang til sine egne og sine venners teorier. - Utfordre barna til utvikling, lære/tenke nytt. - La barna streve med problemstillinger - Utfordre barna i deres 100 språk - Synliggjøre barnets og barnas forskjelligheter og kompetanser - Tydeliggjøre demokratiske vurderinger i praksis. - Skape møte mellom barna. - Gi barna tilgang til fantasien sin. - Utfordre barna og oss selv med filosofiske spørsmål, spørsmål som ikke har direkte svar. - Formulere hypotetiske spørsmål, åpne spørsmål. - Fordype sammen med barna, finne ut og tenke i prosjektet. - Gjøre familien delaktig. Det er viktig å evaluere hvert prosjekt. Stille spørsmål som: - Hva har barna økt sin forståelse for, om og gjennom prosjektet? - Hva har vært bra? - Hva kunde vi gjort bedre? - Hva må vi tenke på i neste prosjekt?

20 7. Det pedagogiske året 12 / 13 AUGUST SEPTEMBER TILVENNING & OBSERVASJONER Tilvenningsperiode Observere hva barna er opptatt av. Hvilke spørsmål har de? Samle kunnskap og material om hvilke fag som kan være grunnlag for hvordan vi planlegger prosjektet. Hvilke verktøy trengs. Foreldremøte med målet å involvere og informere foreldrene i arbeidet. OKTOBER NOVEMBER PROSJEKTARBEID Pedagogene vil se på det samlede materialet og tar en beslutning hvilken vei prosjektet skal ta. Korte/lange prosjekt pågår i små eller store grupper. Dokumentasjon og refleksjonsperiode. DESEMBER ADVENT/JUL & SUMMERING Juletradisjoner Summering/avstemnings arbeid for pedagogene med evaluering av første halvdel av barnehageåret. Fundere kring spørsmål som: Hva tenkte vi i august? Hva har vi sett, men valgt bort? Hvordan starter vi opp på nytt etter jul? JANUAR APRIL PROSJEKTARBEID Starte opp prosjektet på nytt med nye spørsmål og utfordringer. Korte/lange prosjekt pågår. Fordype et par deler av prosjektet. Dokumentasjon og refleksjonsperiode. Nye tanker foran høstens prosjekt eller en fortsettelse av det nåværende.

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer