Godkjenning av møtebok fra møtene og Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtene og /12 12/ Betalingsregulativ i helse og omsorg /12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp 39/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon 40/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing 41/12 12/ Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner 42/12 11/ Kommunale boliger /12 11/ Forlengelse av Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa 44/12 12/ /12 12/ /12 12/ Oppjustering av prioritert handlingsplan i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler 2013 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole 47/12 12/ Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 20. november 2012 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 37/12 Betalingsregulativ i helse og omsorg 2013 Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for område 3. Helse og omsorg som foreslått i saksfremlegget. Dersom staten øker sine minstebeløpssatser for 2013 blir minstebeløpet regulert tilsvarende. Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigningen kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: Ved en gjennomgang med de andre Hadelandskommunene ligger Gran kommune en del lavere på egenandelene enn de andre. Noen satser er regulert av staten og kan derfor ikke økes direkte av Gran kommune. Dette gjelder hjemmehjelpssatser med inntekt/pensjon under 2G (grunnbeløpet i folketrygden), korttidsopphold per døgn i institusjon og dag og nattopphold i institusjon. Vederlagsberegning er også fastsatt av staten og prosentsatsen kan ikke økes. I tillegg kan ikke kommunen ta mer i egenandel enn de faktiske kostnader. Dette er det tatt høyde for i forslaget. For oktober 2012 er det totalt 166 brukere som får regning for hjemmetjenester. Av disse er det: 110 brukere som betaler kun minstesats på 170, 15 brukere betaler 199, pr.mnd 9 brukere betaler 299, pr.mnd. 11 brukere betaler 398, pr.mnd. 2 brukere betaler 440, pr.mnd. 5 brukere betaler 498, pr.mnd. 8 brukere betaler 796, pr.mnd. 3 brukere betaler 836, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1224, pr.mnd. Det gir i dag en inntekt på kr , pr.mnd. 2

3 I både Jevnaker og Lunner har de i 2012 lagt en flat sats for de som ligger over minstesatsen på kr.170,. I Jevnaker er den på kr. 271, pr. time og i Lunner er den på kr. 257,. I tabellen under har Gran kommune tidligere differensiert både timepris og makspris pr. måned. Dersom Gran kommune gjør det samme og ikke differensierer timepris men kun antall timer pr. måned vil en økning av hjemmehjelpssatser med en snittpris på kr. 260, innebære: 110 brukere betaler kun minstesats på 170, som ikke medfører endring. 15 brukere betaler 260, pr.mnd. 9 brukere betaler 390, pr.mnd. 11 brukere betaler 520, pr.mnd. 2 brukere betaler 652, pr. mnd. 5 brukere betaler 652, pr.mnd. 8 brukere betaler 1040, pr.mnd. 5 brukere betaler 1560, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1560, pr.mnd. Det vil gi en inntekt på kr , pr.mnd. Det er selvfølgelig mulig at enkelte dermed ikke vil motta tilbud om hjemmehjelp. Til orientering har de fleste som mottar hjemmehjelp fra 2 4 timer hjemmehjelp pr. mnd. (det betales også for halvtimer) og de fleste brukerne ligger i kategorien med inntekt under 4 G. 110 av totalt 166 brukere ligger uansett på minstesatsen, uansett timetall. Dagsenteropphold Dagsenteroppholdet inkluderer frokost, kaffeservering og middag. I Jevnaker koster dagsenteroppholdet kr. 117,. Det økes derfor til kr.100, Trygghetsalarm For 2012 har betalingen for leie av trygghetsalarmer vært kr. 1738, pr.år. Det tilsvarer ca. 145, pr/mnd. I Jevnaker var leie pr. mnd. kr. 258, og i Lunner kr. 200,. Månedlig leie for trygghetsalarm økes dermed til kr. 200, pr. mnd. som gir en årlig avgift på kr. 2400,. Det er i dag 330 brukere som har trygghetsalarm hvor det inntektsføres ca kr , Ved en økning vil det tilsvare en leieinntekt på ca. kr , (Kan variere noe da det faktureres hver måned og alle brukere betaler ikke for fullt år.) Matombringelse Betaling for matombringing middag og dessert, eller suppe og middag betales det i dag kr. 59, for. I Nittedal kjøpes det inn Fjordland for egen regning som hjemmetjenesten varmer opp. Prisen ligger i Gran kommune mellom Lunner og Jevnaker, men for 2 retter økes det til kr.65, for Det er likevel rimelig i forhold til å kjøpe det i butikk. Forslag til nye satser for 2013: 3.2 Helsetjenesten Pris 2013 Pris 2012 Utenlandsvaksine u/mva u/mva Per konsultasjon (i tillegg betaling for vaksinen) 260,00 252,00 Utleie av melkepumper gratis Kjøp av engangssett til melkepumpe 260,00 252, Pleie og omsorg 3

4 Hjemmehjelpstjenester per måned Under 2 G (fastsatt av staten) 170,00 170,00 2G-3G (Timepris) 260,00 199,00 2G-3G (Maks pris på 4 timer) 1040,00 796,00 3G-4G (Timepris) 260,00 204,00 3G-4G (Maks pris på 6 timer) 1560, ,00 4G-5G (Timepris) 260,00 209,00 4G-5G (Maks pris på 8 timer) 2080, ,00 5G og over (Timepris) 260,00 227,00 5G og over (Maks pris på 10 timer) 2600, ,00 Korttidsopphold ved institusjon Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten) 133,00 133,00 Dag- og nattopphold (fastsatt av staten) 70,00 70,00 Langtidsopphold ved alders- og sykehjem 75% av grunnbeløpet i folketrygden 85% av all annen inntekt (trygd, renter, avkastninger og lignende) Dagsenteropphold Dagsenteropphold (inkludert frokost og middag) 100,00 74,00 Trygghetsalarm Leie per år 2400, ,00 Matombringelse Per porsjon 65,00 59,00 4

5 38/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og avløp for Gran kommune i år 2013, fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Gebyr for vann og avløp i Gran kommune 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2013 foreslås endret tilsvarende. Gebyrene for behandling av søknader om sentral eller lokal godkjenning av foretak etter Plan og bygningsloven knyttet til vann og avløpsanlegg, foreslås kun økt med ca. 0,5 % Øvrige saksbehandlingsgebyrer foreslås kun justert for prisstigningen. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU's vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. 5

6 For en standard bolig på 120 m2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Årsaken til nivået på endringen av gebyrene for godkjenning av foretak er at de tilpasses tilsvarende gebyrer som benyttes i byggesaksbehandlingen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp, vedtas. Vedlegg til sak Gebyr vann og avløp 2013.pdf 6

7 39/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Gebyr for vann, avløp og renovasjon 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer ingen økning. Vurdering: Gebyrnivået for 2012 foreslås videreført uten endringer for Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2013 anbefales vedtatt. Vedlegg til sak Gebyr vann avløp og renovasjon 2013.pdf 7

8 40/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Sturla Bråten Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for feiertjenesten for Gran kommune i år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksdokumenter Gebyrregulativ for feiertjenesten 2013 Utregning nytt feiergebyr 2013 Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyr knyttet til gjennomføring av feiing og boligtilsyn med 23%. Det vises til kommunestyrevedtak 11/ hvor det ble vedtatt en økt husleiekostnad for feiertjenesten i nytt nødetatsbygg pålydende I tillegg legges en generell lønns og prisvekst til grunn for økningen. Regnskapet for 2011 viste at feiertjenesten har en selvkost dekning på 87%. Vurdering: Feiertjenesten skal som utgangspunkt være en selvfinansierende tjeneste basert på inntekter i form av feie og tilsynsgebyret. Gebyret dekker feiing av skorstein hvert 2. år og boligtilsyn hvert 4. år. I 2011 tilsvarte den totale inntekten en selvkost dekning på 87%. I løpet av 2013 vil feiertjenesten flytte inn i nytt nødetatsbygg på Gran, som vedtatt i tidligere kommunestyre vedtak vil husleiekostnadene øke med I vedlagte beregninger er det tatt utgangspunkt i dagens inntekt på feie og tilsynsgebyr og lagt til økte husleiekostnader og en generell lønn og prisvekst pålydende 3,3%. Ved å følge dagens prissetting av feiertjenesten med en selvkostdekning på ca. 90% vil neste års gebyr ligge på 293, eks. mva. Ved 100% dekning vil gebyret ligge i størrelsesorden 350, eks. mva. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag pålydende kroner 293, til gebyrregulativ for feiertjenesten vedtas. Vedlegg til sak 8

9 Gebyrregulativ feietjenesten 2013.pd Utregning nytt feiegebyr 2013.pdf 9

10 41/12 Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Leif Arne Vesteraas Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Gebyrregulativ for bygge, dele, og målesaker og gebyrregulativ for private reguleringsplaner i Gran kommune fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksdokumenter Gebyrregulativ for bygge, dele, og målesaker Gebyrregulativ for private reguleringsplaner Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyr knyttet til saksbehandling av bygge, dele, og målesaker, og for saksbehandling av private reguleringsplaner på ca. 13,3 %. Gebyret for dele og målesaker er økt med ca 3,3 %. Nedenfor er et oppsett med gammelt/nytt gebyr bygge, dele og seksjoneringssaker Timepriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time 516/600 Satser for bruk av ekstern fagkyndig bistand pr. time 826/ SØKNADER (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, behandlet etter 20-2) Tiltak på driftsbygninger for husdyrhold inntil 100 m /6434 pr/m 2 utover 100 m 2 maksimum kr / / Tiltak på redskapshus/gårdsgarasje inntil 100 m /4500 pr/m 2 utover 100 m 2 maksimum kr / / c Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1, 1. ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tid enn 2 år Tilbygg Tiltak som ikke skal stå lengre enn 2 måneder unntas, jfr. 20-3, 3. ledd /2500 inntil 50 m / Små terrasser 10

11 inntil 50 m 2 og som ikke berører mer enn to fasader og 1 291/ Takoverbygg, inngangspartier o. l. inntil 10 m / Frittstående garasje/uthus/carport inntil 50 m /4500 pr/m 2 utover 50 m 2 31/ Tilbygg næringseiendom Riving inntil 50 m /9700 Enkel riving av garasje/uthus/tilbygg o. l / Bruksendring Tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, f. eks. kjellerbod til kjellerstue 1 291/ Skilt, reklameinnretninger og lignende Skilt og reklameinnretninger under SAK d 1 291/ Antennesystem Antennesystemer etter SAK e 1 291/ SØKNADER (tiltak som krever søknad og tillatelse, behandlet etter 20-1) a Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg Tilbygg/påbygg bolig/fritidseiendom inntil 50 m /6400 pr/m 2 utover 50 m 2 31/ Mindre, frittstående tiltak Konstruksjon/anlegg som mindre brygge, basseng, ballbinge o.l / Frittstående garasje/uthus inntil 50 m /6300 pr/m 2 utover 50 m 2 31/35 Frittstående garasje/uthus som søkes sammen med bolig og garasje som del av bolig 3 098/ Boliger og fritidsboliger Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus, leilighet inntil 200 m 2 BRA /14500 pr/m 2 utover 200 m 2 BRA 31/35 Fritidsbolig høy standard, med innlagt vann - inntil 80 m 2 BRA /14500 pr/m 2 utover 80 m 2 BRA 31/35 Fritidsbolig lav standard, uten innlagt vann - inntil 80 m 2 BRA 8 260/9300 pr/m 2 utover 80 m 2 BRA 31/35 Bo- og servicesenter /

12 3.1.5 Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger inntil 500 m /39000 pr/m 2 mellom 500 m 2 og 1000 m 2 31/35 pr/m 2 utover 1000 m 2 15/17 Tilbygg/påbygg inntil 50 m /9300 pr/m 2 mellom 50 m 2 og 500 m 2 31/35 pr/m 2 utover 500 m 2 15/ Nybygg enklere bygninger som kaldtlager, veksthus o.l. inntil 500 m /22300 pr/m 2 mellom 500 m 2 og 1000 m 2 31/35 pr/m 2 utover 1000 m 2 15/17 Tilbygg inntil 50 m /9300 pr/m 2 mellom 50 m 2 og 500 m 2 31/35 pr/m 2 utover 500 m 2 15/ Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger, hotellog restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger inntil 500 m /39000 pr/m 2 mellom 500 m 2 og 1000 m 2 31/35 pr/m 2 utover 1000 m 2 15/17 Tilbygg inntil 50 m /9300 pr/m 2 mellom 50 m 2 og 500 m 2 31/35 pr/m 2 utover 500 m 2 15/ Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller privat tjeneste inntil 500 m /39000 pr/m 2 mellom 500 m 2 og 1000 m 2 31/35 pr/m 2 utover 1000 m 2 15/17 Tilbygg inntil 50 m /9300 pr/m 2 mellom 50 m 2 og 500 m 2 31/35 pr/m 2 utover 500 m 2 15/ Konstruksjoner og anlegg Tekniske installasjoner i grunnen som VA-ledninger, kabler og lignende, antenner utover 20-2 og antennemaster e.l / b og c Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a samt 12

13 fasadeendring Mindre fasadeendring, og andre mindre tiltak / Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning 7 228/ d Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a, jfr. SAK Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift pr. bruksenhet: (fra sak til sak vurderes kombinasjon med og tilleggsgebyr i.h.t. pkt. 3.5) 5 576/ e Riving av tiltak nevnt under a Riving av tiltak som ikke er inkludert under / Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad 1 291/ f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Fyringsanlegg (pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, heis, ventilasjonsanlegg Små tiltak, som f. eks. rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele o.l. (fra sak til sak vurderes kombinasjon med andre relevante gebyrer) / / Innhegning mot veg, skjermvegger, stillaser, enkeltskilt og skiltplan utover / j Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg for lengre tid enn 2 år Tiltak gis gebyr som tilsvarende type permanent tiltak (se også regulativets pkt. 2.2 for plassering inntil 2 år) k Vesentlig terrenginngrep Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge (se også pkt ), molo 7 228/ Støttemur, basseng, brønn eller dam 1 239/ l Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass Større anlegg (som forutsetter godkjenning av teknisk plan) 7 228/ Mindre anlegg (som ikke forutsetter godkjenning av teknisk plan) 4 130/ m og 26-1 Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring Fradeling av tomt med grenser i henhold til godkjent plan Tillegg for parsell utover Fradeling av tomt utenfor byggesone og i uregulert område Tillegg for parsell utover Fradeling av tilleggsareal / arealoverføring Fradeling av eksisterende festetomt / punktfeste til egen tomt Innebærer søknaden dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt TRINNVIS SØKNAD (rammesøknad - igangsettingssøknad) 4.1 Rammetillatelse 13

14 Gebyr som nevnt under pkt Igangsettingstillatelse Hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse Gebyr for ansvarsrett(er) kommer i tillegg 3 511/ ENDRINGSSØKNAD 5.1 Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse Endring eller tillegg i forhold til gitt tillatelse 2 788/ SEKSJONERING 7. DISPENSASJONER 7.1 Det må betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon Dispensasjon med høring 4 646/5800 Deretter pr. dispensasjonsforhold 2 581/ Dispensasjon uten høring 1 291/1500 Deretter pr. dispensasjonsforhold 1 033/ GODKJENNINGER AV FORETAK Sentral godkjenning 310/ Lokal godkjenning av foretak første gang 1 136/ Tidligere lokal godkjenning 723/ Personlig godkjenning og godkjenning av selvbygger, større tiltak 1 136/ Godkjenning av selvbygger, små tiltak 310/ ULOVLIG BRUK OG MANGLENDE AVSLUTNING AV BYGGESAK 9.1 Tiltak som tas i bruk før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt, gis gebyr med følgende prosent av behandlingsgebyr ved tillatelse: For boliger - pr. boenhet 30 % Øvrige tiltak 50 % 9.2 For tiltak der kommunen må etterspørre dokumentasjon for avslutning av byggesaken med ferdigattest (der det foreligger midlertidig brukstillatelse) vil det påløpe følgende gebyr For boliger - pr. boenhet 1 755/2000 Øvrige tiltak 5 989/ ULOVLIGHETER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 10.1 For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/bestemmelser eller er satt i gang uten tillatelse, gis tilleggsgebyr med følgende prosent av gebyrgrunnlaget for tillatelse: 50 % Private reguleringsplaner 1. Gebyrsatser 14

15 inntil 5 dekar /26000 mellom 5 og 10 dekar /38000 mellom 10 og 50 dekar /51000 mellom 50 og 100 dekar /77000 over 100 dekar / Gebyret skal betales inn før reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 4. Mindre vesentlig reguleringsendring søknad om mindre vesentlig reguleringsendring /13000 dersom søkeren forestår all varsling, innhenting av uttalelser m.m /8300 Vurdering: Saksbehandling av innsendte planforslag, byggesaker og måle og delesaker skal som utgangspunkt være en selvfinansierende tjeneste basert på inntekter i form av gebyr. Det vises til forslag til budsjett for 2013 der inntekten på ansvar 4100 plan og bygningsmyndighet er økt med kr Dette tilsvarer en økning på ca. 10 % utover ordinær prisstigning. For plansida er selvkostandelen har selvkostandelen variert mellom ca. 16 til 36 % de tre siste årene. Byggesak er nærmere full selvkost med en økning på 10 %. For oppmåling er det ikke alle deler av tjenesten som kan dekkes innenfor selvkost. Det er oppmålingsforretninger som kan gebyrbelegges ikke det generelle arbeidet kommunen har med å tilrettelegge et godt grunnkart. Det er tidligere gjort en oppjustering av gebyr for dele og målesaker og en anser at det ikke er grunnlag for å øke dette gebyret ut over normal prisstigning nå. Med unntak for måle og delesaker er gebyret økt med 13,3% og avrundet. Det er gjort en viss skjønnsmessig tilnærming slik at gebyr for de minste tiltakene er økt mindre, mens gebyr for dispensasjonssaker og større saker er økt litt mer. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag med økning av gebyrregulativ for bygge, dele og målesaker og gebyrregulativ for privat innsendte reguleringsplaner vedtas. Vedlegg til sak Gebyrregulativ for bygge- dele- og seksj Gebyrer private reg.planer nytt

16 42/12 Kommunale boliger Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Anne Grethe Hole Stenerud Saksgang Møtedato Saknr Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar prioriteringer i tråd med hovedkonklusjon i vedlagte Mulighetsnotat om kommunale boliger 2. Prioriteringene innarbeides i boligsosial handlingsplan 3. Økonomiske forutsetninger i mulighetsnotatet endres i tråd med gjeldende vedtak av budsjett og økonomiplan for og innarbeides i boligsosial handlingsplan Saksdokumenter Boligsosial handlingsplan, kst sak 94/11, vedtatt i kst 15. september 2011 Rapport fra trepartssamarbeidet, kst sak 104/12, 20.juni 2012 Interpellasjon om samlet plan for bygging av kommunale boliger, kst sak 77/12, 14. juni 2012 Mulighetsnotat om kommunale boliger Vedlagt Nei Nei Nei Ja Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret fattet 14. juni 2012 følgende vedtak: Kommunstyret ber om å få en plan for hvordan behovet for boliger til personer omfattet av boligsosial handlingsplan skal dekkes. Planen skal gi en oversikt over hvilke arealer og prosjekter som kan være aktuelle for utbygging, kjøp eller leie av boliger til dette formålet i en fireårsperiode. Planarbeidet vurderes tatt inn i økonomiplanen for perioden Vedtaket må ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan som ble vedtatt 15. september Hovedmålet i planen er at alle innbyggere i Gran kommune skal ha en god og hensiktsmessig bosituasjon. Boligsosial handlingsplan skal ivareta mennesker som har vanskeligheter med å skaffe eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Følgende målgrupper ble prioritert i planarbeidet: Mennesker med akutt behov for bolig, flyktninger, unge med etableringsproblemer, mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med utviklingshemming, mennesker med rusproblemer, mennesker med psykiske problemer, økonomisk og sosialt vanskeligstilte mennesker. Trepartssamarbeidet ba rådmannen om å vurdere om en del bygging av omsorgsboliger kan settes ut til private, av kapasitetsmessige hensyn og for ikke å binde opp for stor del av kommunens investeringsmidler i denne typen bygg. En forutsatte da at kommunen beholder en tildelingsrett til boligene. Med dette som bakteppe er det nå gjort et arbeid i form av et mulighetsnotat for å svare opp kommunestyrevedtak av 14. juni Det er sett på behovet for boliger, hvilke føringer og forutsetninger som bør legges til grunn ved valg av områder og prosjekter, samt foreslått prioriteringer framover for perioden Det er også løftet fram områder som kan være aktuelle framover i en 10 års periode. 16

17 Økonomi Det er i notatet tatt inn de økonomiske forutsetninger som en per i dag kjenner til. Dette er forslag til fordeling av investeringsmidler fra trepartssamarbeidet samt ordførers forslag til budsjett og økonomiplan Notatet omhandler ikke driftskonsekvenser av prosjektene, da de prosjektene som er anbefalt prioritert i denne omgang legges fram for politisk behandling som egne saker. Det vil være nødvendig å justere notatets økonomiske forutsetninger i tråd med det som blir gjeldende forutsetninger i henhold til vedtak om budsjett og økonomiplan Forankring Mulighetsnotatet er som nevnt sett i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Rådmannen mener det er naturlig å se mulighetsnotatet om kommunale boliger som en videreutvikling av deler av boligsosial handlingsplan. Mulighetsnotatet er behandlet i strategisk bolignettverk som består av virksomhetsleder for helse og omsorg, virksomhetsleder for barneverntjenesten, avdelingsleder NAV Hadeland, tjenesteleder for flyktningetjenesten for Gran og Lunner, eiendomssjef og kommunalsjef. Kommunalsjef plan og utvikling samt spesialrådgiver for plan og utvikling har også vært involvert i arbeidet. Råd for funksjonshemmede og eldrerådet vil få denne saken fremlagt til behandling. Vurdering: Rådmannen ser at behovet for boliger er stort i kommunen. Dette representerer store utfordringer innenfor det boligsosiale arbeidet framover. Planlegging for å møte disse utfordringene i et lengre perspektiv er viktig. Boligsosial handlingsplan har gitt en beskrivelse av behovene i kommunen og peker også på sentrale områder for tiltak, økt boevne, kommunens boligtjenester og utbygging. Mulighetsnotat om kommunale boliger, bør ses som en videreutvikling av deler av boligsosial handlingsplan og innarbeides i denne. Rådmannen mener at det er viktig å prioritere de prosjektene som nå er godt i gang i perioden (Skirstadgutua og Markadumpa). Denne prioriteringen er i tråd med både boligsosial handlingsplan og forslag til økonomiske prioriteringer som per i dag er foreslått. Økonomiske forutsetninger i mulighetsnotatet må endres i tråd med gjeldende vedtak av budsjett og økonomiplan for Rådmannen ser det av kapasitetsmessige årsaker ikke som mulig å gjennomføre ytterligere prosjekt i egen regi i perioden Det foreslås derimot å gjennomføre en prosess for kjøp av boliger fra privat utbygger, med mål om ferdigstilte boliger senest Som nevnt i vedlagte mulighetsnotat er dette en ressurskrevende prosess og det vil bli behov for å se på hvordan en løser dette, avhengig av hvilke ressurser som er bundet opp i andre store pågående prosesser (f.eks. innenfor skole). Rådmannen anbefaler videre at det igangsettes et utredningsarbeid for å vurdere alternative tomter for etablering av ytterligere kommunale boliger i perioden Vedlegg til sak Mulighetsnotat om kommunale boliger2-v 17

18 18

19 43/12 Forlengelse av Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Gunnar Haslerud Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Gran kommune søker Oppland fylkeskommune om midler til forlengelse av småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa for Småsamfunnsprosjektet gjennomføres videre som et samarbeidsprosjekt mellom Oppland fylkeskommune, Gran Kommune og Forum Bjoneroa. 2. Prosjektet finansieres med kr fra Gran kommune. Det forutsettes at Gran kommune og Oppland fylkeskommune yter like deler i finansieringen. Lokal finansiering ytes gjennom arbeidsinnsats og dugnadsinnsats i regi av Forum Bjoneroa. Finansieringen innarbeides i budsjett og økonomiplan for Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa er et prosjekt som er forankret både politisk og administrativt i kommunen. Prosjektet organiseres med en styringsgruppe og en referansegruppe. Prosjektet finansieres i et spleiselag mellom fylkeskommunen, kommunen og lokale krefter. Prosjektleder er ansatt i 35% stilling. Alle strategiske beslutninger og økonomiske disposisjoner underveis i prosjektet har vært forankret i styringsgruppa. Mange av tiltakene som er iverksatt i prosjektet er gjennomført, men arbeidet med områdereguleringen og gjennomføring av stedsutviklingstiltak har tatt lengre tid en først antatt. Reguleringsprosessen forventes å være sluttført i løpet av første halvår Det vil være hensiktsmessig at dette arbeidet sluttføres i samarbeid med småsamfunnsprosjektet. Stedsutviklingstiltak, utbygging av Stilla Elvepark, avventer byggesaksbehandling. Med vinteren for døra, er det vanskelig å gjennomføre de planlagte arbeidene før våren Det har vært uformell kontakt med Oppland fylkeskommune i forhold til spørsmålet om forlengelse. Signalet fra fylkeskommunen er at man stiller seg positiv til en forlengelse på ett år. Det er forutsatt at prosjektfinansieringen deles mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune med kr fra hver. Vurdering: Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa er et positivt prosjekt basert på lokale initiativ i Bjoneroa. Rådmannen vil anbefale at prosjektet forlenges med ett år slik at arbeidene som er igangsatt kan avsluttes på en forsvarlig måte. 19

20 Gjennom prosjektperioden har flere bidragsytere støttet tiltakene i prosjektet økonomisk. I tillegg har lokalbefolkningen bidratt med dugnadsinnsats på flere områder. Bidraget fra kommunen utløser dermed både økonomisk støtte og frivillig engasjement. Det anbefales at prosjektet fortsetter med styringsgruppe bestående av ordfører, rådmannens representant, representant for Forum Bjoneroa og prosjektleder. Sluttrapportering gjennomføres innen utgangen av

21 44/12 Oppjustering av prioritert handlingsplan i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør Saksdokumenter Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Prioritert handlingsplan ordinære anlegg Innkomne søknader om spillemidler 2013 Gran Idrettsråds innstilling, jfr. referat fra møte F.sak xxx/12 Spillemidler 2013 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Vedlagt Ja Nei Nei Nei Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er bl.a. førende for utviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. For spillemiddelsøknadene er det dessuten et ufravikelig krav om at «anlegg som søker om spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Selv om kommunedelplanen nylig ble vedtatt (K.sak 102/12), er det mottatt søknad om spillemidler for ett anlegg som ikke er inne i planen. Dette gjelder søknad fra Hadeland O lag om midler til «rehabilitering» av o kart Lygna sør. Skal denne søknadene kunne godkjennes, må den vedtas inntatt i prioritert handlingsplan. Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6 19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: - Nytt O kart for Lygna Sør prioriteres inn på planen. 21

22 Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør Hadeland O lag søker om midler til en nykonstruksjon av o kartet Lygna sør. Gjeldende kart for området ble laget i 1997 og dette kartet egner seg ikke lenger til bruk for orienteringsløp. Området har hatt store forandringer på grunn av hogst og utbygging i forbindelse med etablering av hyttefelt i området. I tillegg er kommet endringer i både sti og skiløypesystemet. Hadeland O lag planlegger å arrangere Hadelandsløpet i orientering på Lygna sør i Kartet vil også kunne være attraktivt å benytte til turorientering. Søknad om spillemidler omfatter også kommunal andel, finansieringen av dette går via ordningen for kommunale midler til anlegg/kommunal andel spillemidler. Denne behandles parallelt og vedtas administrativt. Anlegget foreslås rullert inn i prioritert handlingsplan. Vedlegg til sak Prioritert handlingsplan ordinæ 22

23 45/12 Spillemidler 2013 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 243 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2013: Ordinære anlegg: 1. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 2. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 3. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 4. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 5. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 6. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 7. Gran kommune kaldtlager, Brandbu Stadion 8. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg 9. Hadeland Sportsskyttere innendørs skytebane, Gran Rådhus 10. Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør Nærmiljøanlegg: 1. Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole Saksdokumenter Innkomne søknader om spillemidler for 2013 Gran Idrettsråds prioriteringsliste, jfr. referat fra møte K.sak 102/12 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet K.sak xxx/12 Oppjustering av prioritert handlingsplan Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedlagt Nei Ja Nei Nei Saksopplysninger: Det er registrert 11 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2013 ved fristens utløp. 9 av søknadene er fornyede eller gjentatte søknader, dvs. søknader det er søkt om midler til tidligere år. Situasjonen er som tidligere, dvs. at det hvert år søkes om langt større beløp enn ordningen har til fordeling og at det oppståtte etterslepet fortsetter. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedtatt i K.sak 102/12, er førende for 23

24 anleggsutviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. Bl.a. er det et ufravikelig krav i spillemiddelordningen om «at anlegg som søker om spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Selv om gjeldende kommunedelplan med prioritert handlingsplan nylig er vedtatt, er det mottatt søknad om spillemidler for ett anlegg som ikke er inne i planen. Dette gjelder søknad fra Hadeland O lag om midler til rehabilitering av o kart Lygna sør. Skal denne søknaden kunne godkjennes, må prioritert handlingsplan oppjusteres. Etter en samlet vurdering, bl.a. i samråd med Gran Idrettsråd, finner vi det riktig å foreta den nødvendige oppjusteringen. Dette skjer derfor gjennom egen sak Oppjustering av prioritert handlingsplan Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med å få søknadene klare vil pågå fram til fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune, dvs Dette betyr at for enkelte søknader kan for eksempel kostnadsoverslag, søknadssummer etc. bli justert, slik at bl.a. beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de tallene som oppgis her. Mottatte søknader om spillemidler 2013 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Gran kommune kaldtlager, Brandbu Stadion (fornyet søknad) Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (fornyet søknad) Hadeland Sportsskyttere innendørs skytebane, Gran Rådhus (ny søknad) Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør (ny søknad). Anlegget er ikke behandlet i forbindelse med revideringen av Kommunedelplanen og er dermed ikke tatt inn i prioritert handlingsplan. Skal søknaden kunne godkjennes i år, må anlegget innrulleres. Nærmiljøanlegg Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: 1. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 2. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 3. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) 4. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 5. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 24

25 6. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 7. Gran kommune kaldtlager, Brandbu Stadion (fornyet søknad) 8. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (fornyet søknad) 9. Hadeland Sportsskyttere innendørs skytebane, Gran Rådhus (ny søknad) 10. Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør (ny søknad). 11. Lygna skisenter lager/garasje mm (søknad ikke registrert pr d.d. avventer) Anlegget er tatt inn i prioritert handlingsplan Nærmiljøanlegg: 1. Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Vurdering: Rådmann har ut fra de føringene som ble vedtatt i forbindelse med gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, oppjustering av handlingsplanen og Gran Idrettsråds prioriteringer, gjort følgende vurderinger og forslag til prioriteringer: Ordinære anlegg: 1. Gran IL, idrettshus hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Enheten i idrettshuset for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell har godkjent spillemiddelandel og den kommunale andelen på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus klubbhus, Gran Idrettspark Den siste enheten i idrettshuset, som omfatter klubbhus inkl. rom for møter og arrangement, har også spillemiddelandel og kommunal andel på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Den tidligere grusbanen ved Gran ungdomsskole ble i 2010 ombygd til bl.a. en 7 er bane m/kunstgress. Anlegget har en godkjent spillemiddelandel på inntil kr Søknaden forslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune, flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune søker om spillemidler til idrettsanleggene som er etablert ved nye Hadeland videregående skole, oppgitte kostnader ved byggingen er på kr 84,3 mill. Godkjent søknadssum er på kr 7 mill. til flerbrukshallen. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune, basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med en søknadssum på kr 3 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune, styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. punkt 7. Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 1,2 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran kommune, kaldtlager, Brandbu Stadion I forbindelse med utbyggingen av Brandbu Stadion er det også bygget et kaldtlager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell). Anlegget har godkjent en spillemiddelandel på kr (inkl. 20 % tillegg for interkommunalt anlegg). Søknaden foreslås prioritert som nr.7. 25

26 8. Tingelstad IF, garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad IF søker om spillemidler til ny garasje for snøscooter og lager for idrettsutstyr. Godkjent søknadssum for spillemidler er på kr Søknaden foreslås prioritert som nr Hadeland Sportsskyttere m/fl., innendørs skytebane, Gran Rådhus Hadeland Sportsskyttere og Tingelstad Skytterlag søker om spillemidler til etablering av innendørs skytebane i kjelleren i Gran Rådhus. Anlegget er spesielt tilrettelagt for rekrutter og det satses også på opplæring/kursing. Anlegget er pr. d.d. kostnadsberegnet til ca. kr , dvs. at det søkes om kr i spillemidler og kommunale midler. Søknaden er ny i 2013 og foreslås prioritert som nr Hadeland O lag, rehabilitering av o kart Lygna sør Søknaden fra Hadeland O lag er ny og dessuten ikke tidligere meldt inn, jfr. nødvendig oppjustering av handlingsplan i gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Godkjent søknadssum om spillemidler og kommunale midler er på ca. kr Søknaden prioriteres som nr. 10. Nærmiljøanlegg: 1. Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole I forbindelse med bruksendringen av grusbanen ved Gran ungdomsskole ble det også etablert en ballbinge. Søknaden foreslås prioritert som nr. 1. Vedlegg til sak Gran Idrettsråd - prioriteringsliste spille 26

27 46/12 Avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Gran slutter seg til avtalen mellom Oppland fylkeskommune og Gran kommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole. Saksdokumenter Avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om FDV av idrettshaller/ idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole Ordførerens forslag til budsjett og økonomiplan Vedlagt Ja Nei Saksopplysninger: På bakgrunn av politisk initiativ har Oppland fylkeskommune og Gran kommune i løpet av høsten 2012 innledet et samarbeid for å finne en løsning for å få utnyttet idrettshallen/idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole til beste for kommunens/regionens idrettslag og foreninger. Foreslåtte avtale gjelder for 41 timer pr. uke, dvs. mandag fredag og lørdag/søndag Avtalen gjelder for skoleåret med tillegg av skolens høst og vinterferie. For dette betaler Gran kommune en årlig leiesum på samlet kr Dette inkluderer kostnader for forvaltning, drifts og vedlikehold (FDV kostnader) på kr for idrettshallene/idrettsfasiliteter samt kr i årlig kompensasjon for merverdiavgiftskompensasjon. Gran kommune skal i følge avtalen stå for den daglige administrasjonen av utleien og det skal utarbeides bookingsystem/oversikt over utleien samt retningslinjer for bruken. Vurdering: Gran kommune ser det som viktig at kommunens idrettslag/foreninger får muligheten til å benytte seg av idrettshallene/idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole og da ikke minst innenfor en kostnadsramme som er realistisk for det enkelte lag/forening. Gjennom den foreslåtte økningen av budsjettrammen for 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med kr ,, jfr. ordførerens forslag til budsjett og økonomiplan for , må utleie av idrettshallen/idrettsfasilitetene dekke opp resten av leiebeløpet (kr ). 27

28 Ut fra det en er kjent med av behov for leie av idrettshall/idrettsfasiliteter i Gran kommune, ser en det som mulig å kunne oppnå de nødvendige inntektene for å dekke opp dette beløpet. Det anbefales derfor at Gran kommune slutter seg til avtalen med Oppland fylkeskommune om FDV av idrettshallen/idrettsfasilitetene i tilknytning til Hadeland videregående skole. Når det gjelder prisfastsettelse gjøres dette i egen sak «Budsjett 2013 Betalingsregulativ kultur». Det er der foreslått at prisene for leie av idrettshallen/idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole skal harmoniseres med prisene i Gran Idrettshall kommunens egen hall. Vedlegg til sak Avtale mellom GK og OFK om FDV av idrett 28

29 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Henning Antonsen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Vedtak om at folkebibliotek, fritidsklubb og kulturskole skal forprosjekteres med egne lokaler ved Brandbu barneskole, jf. kommunestyrevedtak (PS 68/12) oppheves. a. Lokaler til folkebibliotek i Brandbu søkes løst i leide lokaler. b. Lokaler til fritidsklubb og kulturskoles behov for lokaler søkes løst gjennom sambruk av lokaler ved Brandbu ungdomsskole. 2. Det igangsettes forprosjektering av nybygg/rehabilitering av eksisterende Brandbu ungdomsskole etter alternativ 3 redusert utgave i denne utredingen, hvor de beskrevne fasene 1 og 2 i alternativ 3 redusert løsning, søkes løst som et byggetrinn. a. Forprosjektet skal også ta opp i seg behovet for nødvendig brannsikring, solskjerming og bedring av luftkvalitet i paviljongene hvor det er klasse og grupperom. b. Forprosjektet skal også søke å løse de nødvendige behov for lokaler/arealer til fritidsklubb og lokaler til kulturskolens aktiviteter gjennom synliggjøring av sambruk av lokaler ved Brandbu ungdomsskole og hvilke tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille de behov som er synliggjort. c. Forprosjektet skal synliggjøre endringer som er forventet i FDV kostnader knyttet til den valgte løsningen for nybygg/rehabilitering av Brandbu ungdomsskole. d. Det fremlegges sak til politisk behandling før sommerferien i 2013 med resultatet av forprosjektet før anbudsrunden igangsettes. e. Som grunnlag i forprosjektet kan det legges til grunn at Brandbu ungdomsskole kan benytte Gran idrettshall som sin gymsal, slik at dagens gymsal kan utnyttes til blant annet skolens "storstue" og ulike kulturaktiviteter som ikke er idrett. 3. Det er tidligere avsatt kr 1,5 millioner til prosjektering. Det avsettes i ytterligere kr 1 million til forprosjektering, slik at total ramme for mulighetsstudie og forprosjekt knyttet til Brandbu ungdomsskole blir kr 2,5 millioner. Dette finansieres gjennom omdisponering av avsatte investeringsmidler til Brandbu ungdomsskole. 4. Endelig investeringsramme fastsettes i forbindelse med behandling av forprosjekt juni Fase 3 i alternativ 3, redusert løsning, anses som et utsatt prosjekt, som vil bli realisert ved et senere tidspunkt. Forprosjektet må ta opp i seg at dette skal kunne realiseres ved et senere tidspunkt. 29

30 Saksdokumenter Ny skolestruktur i Gran kommune, vedtak av (PS 0015/07) Utredning eiendomsmasse i Jaren Brandbu området, vedtak av (PS 0010/11) Utredning barneskole og ungdomsskole i Brandbu, vedtak av (PS 68/12) Innspill fra ungdomsskolen (punktliste) Utredning Brandbu ungdomsskole fra SG arkitektur med vedlegg (kalkyler) og tegninger (prinsippløsninger) Kostnadsoverslag ungdomsskolen med og uten bruk av mva Tilstandsrapport bygningsmessige forhold, Frydenlund og Høyer AS Tilstandsrapport VVS anlegg, RAAD AS Tilstandsrapport elektro, Foyn Consult AS Brannteknisk statusrapport, SWECO Vedlagt Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: I PS 68/12 om barneskole og ungdomsskole i Brandbu vedtok kommunestyret blant annet følgende: 2. Det igangsettes forprosjektering av oppussing/rehabilitering av eksisterende Brandbu ungdomsskole for fortsatt bruk til ungdomsskole. a. Det fremlegges sak til politisk behandling i løpet av 2012 som synliggjør en prioritert oversikt på tiltak med kostnader. I den grad det er mulig synliggjøres om noen av tiltakene har en gjensidig avhengighet. b. Denne rehabiliteringen skal søke å ta opp i seg noen av de ønsker og behov som ungdomsskolen har synliggjort i utredningsprosessen. c. Det bør legges vekt på tiltak som bidrar til å gi både elever og ansatte bedre arbeidsforhold, som tilfredsstiller dagens krav. Også de pedagogiske behovene skal søkes løst. d. Det er i investeringsbudsjett for 2012 avsatt til sammen kr 20 millioner til ombygging av nye Brandbu ungdomsskole, klargjøring ungdomsskole og ungdomsklubb. Av disse midlene avsettes det inntil kr. 1,5 millioner til prosjektering. Brandbu ungdomsskole (BUS) er oppført på midten av 1960 tallet, og dagens bygningsmasse er i all hovedsak fra dette tidspunkt. Det er underveis foretatt vedlikehold og til dels utskiftninger av tekniske anlegg. Skolen har inneværende skoleår 265 elever, men antallet elever har variert mellom 230 og 270. Utgangspunktet er at det ved BUS 3 paralleller på hvert trinn, og dermed behov for 9 vanlige klasserom. Det er allikevel behov for et tiende klasserom, fordi variasjonene i elevmassen gjør at det enkelte år blir et trinn med 4 paralleller. I tillegg er kommunens mottaksklasse for elever med behov for grunnleggende norskopplæring på ungdomstrinnet plassert ved BUS. Antall ansatte er ca. 40, hvorav ca. 35 pedagoger. Tomten er totalt på ca. 17 mål. Plassering av, og ulike alternativer for et nytt/rehabilitert bygg til Brandbu ungdomsskole har vært tema i flere saker, sist i PS 68/12 behandlet i kommunestyret 14. juni I saken som ble fremlagt da stod det blant annet om Brandbu ungdomsskole i eksisterende bygg: "Det er ikke gjennomført en utredning med tanke på fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse til ungdomsskole. Det bemerkes allikevel at man gjennom den utredningen som er gjort med tanke på barneskole på BUS, har synliggjort at det bygningsmessig er mye som må gjøres. Samtidig er krav og behov ulike for skoleslagene. Det som er kjent er at det er store behov for å gjøre noe med toalettforhold for elevene og arbeidsplasser for de ansatte. Hele skolen er preget av aktiv bruk gjennom mange år og er sterkt preget av slitasje. Forhold som lyd og akustikk i klasserom er ikke etter dagens krav. 30

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker fra med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker fra med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7. Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker fra 01.07.10 med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7. Dato: Vedtatt av Gran kommunestyre: Kunngjort i lokalmedia:

Detaljer

103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 600,00 516,00

103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 600,00 516,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern

Detaljer

SØKNADER (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, behandlet etter 20-4)

SØKNADER (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, behandlet etter 20-4) Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av 15.12.2016 K-sak 136/16 Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer innenfor tjenesteområdet Byggesak Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016 GJELDENDE FRA 01.01.2017 1 GEBYRER FOR BYGGESAK med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 1 -

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker 2015

Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker 2015 Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker 201 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.11.2013 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 15 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer innenfor tjenesteområdet Byggesak Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer BYGGESAK med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 1 - GENERELLE

Detaljer

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud.

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud. MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Dato: 18.11.2013 kl. 9:00 Sted: Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Freddy Hansen Ingrid Woldengen

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 18.11.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00008 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Peter Oskar Saugstad møtte som vara for Pål

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012 økt m/3,25% Pris 2012 Pris 2012 Pris 2011 Pris 2011 2.1 Skolefritidsordning Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

Prisliste kommunale tjenester 2012 økt m/3,25% Pris 2012 Pris 2012 Pris 2011 Pris 2011 2.1 Skolefritidsordning Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 økt m/3,25% 103,25 % Pris 2012 Pris 2012 Pris 2011 Pris 2011 2.1 Skolefritidsordning Timer per uke i skoleåret: 1,50 Nei 227,00 220,00 1,75 Nei 248,00 240,00 2,00 Nei

Detaljer

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2018 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 990 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon. Vedtak og kunngjøring - etter matrikkelloven Vedtatt av Kunngjort i K-sak kommunestyret media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. 1.1 Generelle bestemmelser Betalingsplikt Den som får

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2015, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.14. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.05.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Bjørnen, Odnes Fra saknr.: 62/10 Til saknr.: 68/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7

Detaljer

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaker 77/12 12/00078 48 78/12 12/00078 43 79/12 11/02924 45 Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap)

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLAN OG BYGGESAKER- gjeldende f.o.m. 01.01.2015 Jf. Pbl 33-1 Fra 01.07. 2015 settes grunnbeløpet B til kr. 1505 Alle arealer i gebyrregulativet er basert på bruksareal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2016, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.15. Fastsatt i medhold av 33 1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

4.0 Samfunnsutvikling

4.0 Samfunnsutvikling 4.0 Samfunnsutvikling Vedtak og kunngjøring etter Pbl 33 1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av kommunestyret K sak Kunngjort i media Hjemmel Plan og bygningsloven 33 1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2014 Pris 2014 Pris 2013 Pris 2013

2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2014 Pris 2014 Pris 2013 Pris 2013 2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2014 Pris 2014 Pris 2013 Pris 2013 Timer per uke i skoleåret: Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1,50 Nei 242 234 1,75 Nei 264 256 2,00 Nei 285 277 2,25 Nei 307 299 2,50

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2017 Vedtatt av kommunestyret sak 149/16, 15. desember 2016 Referanse:16/1963-3 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr

Detaljer

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling TILLEGGSSAKSLISTE Møte i kommunestyret Dato: 15.12.2011 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAKER 140/11 11/04438 1 Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 6 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2017, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.16. Fastsatt i medhold av 33 1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2014 Vedtatt av kommunestyret sak 106/13, 12.12.2013 Referanse:13/1987-4 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekning

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014

2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 2.1 Skolefritidsordning 103,00 % Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Timer per uke i skoleåret: Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1,50 Nei 249 242 1,75 Nei 272 264 2,00 Nei 294 285 2,25 Nei 317 307 2,50

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Nei per tiltak Nei per tiltak per tiltak

Nei per tiltak Nei per tiltak per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra ,

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra , Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2016, Kommunestyret den 16.12.15 Arkivsak: 15/727 Alle satser ekskl. mva. A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1837-2 Saksbehandler: Espen Høy,Ingeniør byggesak Ansvarlig leder: Jacob Br. Alm lid,rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer