ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: Lena Fåberg mail:

2 FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg barnehage. Samtidig skal den formidle mål, innhold og tanker i barnehagen og gi foreldrene innsikt i hverdagen vår. Den skal formidle vårt pedagogiske ståsted og verdier vi bygger våre holdninger og væremåte på. Årsplanen er bygget på Lov om barnehager, Rammeplanen og lokale planer som foreligger. I tillegg til årsplanen har vi laget en lek- og læringsplan som er fagplanen vår. Den bygger på Rammeplanens fagområder. (Link på hjemmesiden vår) Leke- og læringsplanen viser hvordan vi planlegger pedagogiske aktiviteter og hva de enkelte gruppene jobber med i forhold til fagområdene. Den er et konkret og forpliktende arbeidsverktøy for personalet, og synliggjør konkrete valg og vurderinger. Den sier også noe om hvorfor vi gjør det vi gjør. Og hva vi ønsker å oppnå. Fag planen kommer hvert kvartal. I tillegg til årsplan og fagplan får dere en månedsplan. Månedsplanen er mer generell, og gir mest en oversikt over hva som skjer fra dag til dag. Personalet-foreldresamarbeid I Ekeberg barnehage jobber vi for å bygge gode relasjoner. Vi mener at en god relasjon er en forutsetning for å lykkes med det vi ønsker å oppnå. Relasjonen kommer alltid først. Et godt og nært samspill mellom små og store skal prege hverdagen. Alle skal bli møtt med respekt og vennlighet. Alle skal føle tilhørighet og ha venner. Alle skal kjenne at barnehagen er et godt og trygt sted å være.

3 Samfunnet vi lever i er i stadig utvikling og endring. Det krever at vi, personalet, sammen med barna, følger med på det som skjer rundt oss, og snakker sammen om det som opptar barna. Ut ifra dette tilrettelegger vi barnehagens innhold, normer og regler, i tett dialog med foreldre/foresatte, og i takt med samfunnet vi lever i. Det er viktig at det som skjer i barnehagen gjenspeiler samfunnet for øvrig. Hva er det som gjelder til enhver tid? Hva er det viktig at barna lærer seg for å være rustet videre i livet? Vi må bruke tid på å jobbe med begreper og ord for å få en felles forståelse av hva de betyr for hver og en i personalet. Og hvordan det faktisk skal se ut i praksis. Videre må vi finne ut, sammen med dere foreldre: Hva er egentlig til beste for barnet? Det er i møtene med barn og foreldre vi bygger en god relasjon. Det krever gode holdninger og en positiv væremåte. Arbeidsmål for personalet - Skape mening i det vi gjør, i relasjon og prosess - Jobbe for å utvikle oss faglig ved å være en god læringsarena. - Jobbe med egenledelse For at vi skal ha en felles forståelse av hva vår holdning og væremåte betyr for kvaliteten, må vi arbeide parallelt. Både i praksis med barna og mer teoretisk i personalgruppa. Personalet er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. For å sikre at det arbeides grundig og faglig med hvordan praksisen vår skal se ut, bruker vi personalmøter og plandager til å jobbe med verdier og holdninger. Når vi jobber med refleksjon og bevisstgjøring kan vi bruke situasjoner fra hverdagen. Hva skjedde? Hva velger jeg å gjøre? Hvordan opplever barnet situasjonen? Foreldrene? Handler jeg i tråd med våre verdier? Fremmer jeg barnets selvfølelse? Hva er min hensikt med handlingene mine? Hva ønsker jeg å oppnå? Det er dessuten avgjørende med en tydelig ledelse som formidler felles mål og retning. Tiltak Felles plandager Veiledning god møtestruktur som sikrer faglig innhold Aktuelle kurs/foredrag

4 Hvorfor? - Barn fortjener å møte voksne som er bevisste, reflekterte, motiverte, og som hver dag viser glede over å få være sammen. -For at barna skal få en god start som varer resten av livet - Barna skal ha gode minner fra barnehagen Hvordan jobber vi med å bygge gode relasjoner? - Blir kjent, ser hver og en, og tar hverandre på alvor skaper trygghet og tillit. Hilser, lytter, har godt humør, er profesjonelle. - Viser gjensidig respekt og toleranse -følger opp avtaler og beskjeder. -Er tilstede i bringe/hentetid. Viser interesse og vilje til kontakt. - Samtaler om forventninger dere har til oss, og hva vi forventer av dere. Det skal være rom for å ta opp alle ting. Det er helt nødvendig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon dersom vi skal samarbeide best mulig om barnas beste. Dere skal være trygg på at vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Møter Vi har foreldremøter to ganger per år. Samtaler for hvert enkelt barn to ganger i året, og ellers ved behov. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som er et bindeledd mellom dere foreldre og barnehagen. Dersom dere som foreldre har saker dere vil skal tas i SU, kan dere melde fra. SU skal godkjenne budsjett og årsplan. SU skal bli informert om alle saker som berører foreldrene og være med på beslutninger som angår dere foreldre. SU har 3 foreldrerepresentanter, en ansattrepresentant og eier. (Mer info på hjemmesiden) Barnehagen velger hvert år foreldrekontakter som har ansvar for mer uformelle sammenkomster som julefest, sommerfest osv.

5 Barnehagens formål: Lov om barnehager 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Omsorg I Ekeberg barnehage skal omsorg ligge som et bakteppe i både væremåte og handling hos de voksne. For oss er omsorg å være tilstede for barna i hverdagen, hvert enkelt barn skal ses. Det vil si at det skal være rom for kos og trøst når barnet trenger det. Like viktig vil det være å gi barnet en opplevelse av å være en viktig del av fellesskapet. Barnet skal få vise hvem det er, få sine meninger hørt og vite at det alltid vil være bra nok, uansett. Barnet skal få bryne seg på aktiviteter tilpasset sin alder og utvikling og gjennom dette få gode mestringsopplevelser. Omsorg er også å være tilstede og dele gleden når barnet har fått til noe nytt eller opplevd noe spennende. Omsorg skal ikke bare være noe som voksne gir til barna. Det er mye omsorg barna imellom, og dette skal vi se og oppmuntre til. En omsorgsfull hverdag i barnehagen er også preget av voksne som er omsorgsfulle overfor hverandre. Hvordan skal det synes? Barna har et fang, en klem og en trygg ramme med forutsigbare grenser. Barnehagen har et stabilt personale med god kompetanse, og vilje til å gjøre sitt aller beste Vi har mye humor og glede for å skape latter og begeistring. Barna opplever mestring hver dag Barna øver på å ta vare på seg selv. Barna viser omsorg for hverandre. Personalet ivaretar barnas nysgjerrighet til omverdenen, og støtter barna i å utforske og eksperimentere med det de er opptatt av. Personalet tar både barn og hverandre «på fersken» i å gjøre noe bra. Vi ser etter det positive. Det vi vil ha mer av.

6 Kosthold Det er mye god omsorg i et hyggelig og smakfullt måltid. Vi har et variert kosthold i barnehagen. Barna får alle måltider i barnehagen: frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Frokosten er fra ca og frem til ca. kl.9.00 Til frokost tilbyr vi havregrøt og brødmat, melk og yoghurt. Til lunsj har vi middag 2-3 dager i uken. Favorittretter blant barna er fiskegrateng, lapskaus, pasta, kjøttkaker, laks og pannekaker. Vi har ellers brødmat og supper når det ikke er middag. Ettermidagsmaten er som oftest brødmat, knekkebrød og frukt. Noen ganger corn flakes, puffet ris ol. Vi lager også mat på bål på turdager. Barna har med seg egen sekk med niste på «sin» turdag. Vi har fokus på det sunne i hverdagen, men er ikke helt sukkerfrie. Vi har av og til vafler og sveler. Vi ønsker å skape matglede og bevissthet omkring sunne og varierte matvaner. Barna skal bli kjent med og få smake på forskjellig mat. Barna skal bli bevisst sammenhengen mellom sunn kost og helse.

7 LEK, læring og utvikling Barnas viktigste aktivitet leken, har verdi i seg selv. Leken settes i gang på barnas initiativ. Personalet skal ha god kompetanse om barnas lek i ulike aldre, og engasjere seg på den måten som passer i den enkelte situasjon. Vår samtale med barna er preget av åpne spørsmål, nysgjerrighet og tilstedeværelse. På denne måten lærer vi sammen med barnet, får kunnskap om leken og stimulerer barna til å stille nye spørsmål. I utelek skal de voksne ha minst en voksenstyrt lek i løpet av utetiden, hvor vi introduserer tradisjonelle regelleker. Som f.eks. sisten, slå på ring, Haien kommer osv. Vi skal sørge for at alle barn er med i lek, er i aktivitet og har det moro. Dette er viktig for å skape fellesskap i uteleken, alle med, og inspirere barna til å lære seg nye leker. Lek er sosialisering og læring. I leken lærer barn å være sammen, bli med på andres lek, komme med egne ideer til lek, vente på tur, kommunisere på flere plan, late som, bearbeide opplevelser og følelser. Leken stimulerer fantasi og kreativitet, noe som er viktig for å utvikle empati og medfølelse. Lek kan også innebære opplevelser som utestenging, tildeling av roller som de ikke selv ønsker osv. I disse situasjonene er det viktig at vi er tilstede med barna for å snakke om det skjer og finne løsninger. I lek øver barna sosial kompetanse. Leken er barnas forberedelse til voksenlivet. Lek skaper gode indre minner som barnet kan øse av resten av livet. Fantasi og sosial kompetanse Fantasien har en svært viktig funksjon i forhold til barnets sosiale utvikling: Den er en forutsetning for at barnet skal lære å ta den andres perspektiv, altså utvikle evnen til å sette seg inn i andre menneskers situasjon. Denne evnen er helt sentral for den sosiale kompetansen som er så viktig i samvær med andre mennesker. Når barnet kan forestille seg hva andre tenker og føler, kan det reagere med empati. Barnet vil etter hvert lære at det som er morsomt og bra for en selv, kanskje er trist og vanskelig for en annen. Etter hvert vil barnets atferd bli preget av at barnet ikke

8 bare tenker på hva det selv ønsker, men også på hva som er bra for andre. Sosial kompetanse betyr at barn kan være i positivt samspill med andre. De skaffer seg venner og har flere å spille på. De er løsningsorienterte og har gode kommunikative evner. Medvirkning -Barna har rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger -Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet -Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. De skal bli lyttet til og bli møtt med respekt og anerkjennelse. Barna er med i de daglige gjøremål som borddekking, rydding, forberedelse til aktiviteter og turer, og etterarbeid når det er naturlig. Vi lytter til ønsker og behov og ivaretar barnas engasjement og initiativ. Barna øver seg på å forholde seg til egne valg og felleskapets interesser Hva krever dette av de voksne og barnehagen? - Voksne som ønsker og klarer å fange opp barnas interesser og utrykk, og tar dette med seg i møtet med barna, og i den pedagogiske planleggingen. -Barnehagen er en arena hvor barna opplever at de har en stemme, den høres og den er verdt å lytte til. Hvert barn er unikt og skal gis rom til å være seg selv, og erfare at det er respekt for det de er opptatt av og deres tid. -Man skal kunne gjøre seg ferdig med det en holder på med og ikke alle trenger å gjøre det samme. -Det skal gis rom for alle til å utrykke seg på sin måte, slik at de barna som er mer stille eller de minste barna, som utrykker seg mer gjennom kropp og følelser også blir sett og hørt. - Barna får erfaring med at ikke alle mener det samme, det er lov og det er spennende med andre meninger. Gjennom å prøve ut sin stemme og sine meninger vil barna få en oppfattelse av hvem de er og hvem de er i møtet med andre.

9 Aktiviteter/ organisering - Vi ønsker å ha en morsom og meningsfull hverdag med varierte aktiviteter. Vi liker at det er litt action, og at det skal myldre av engasjerte, glade barn som er aktive medvirkere i et trygt og passe utfordrende miljø. Barna er fordelt i grupper etter alder hvor de har de fleste aktiviteter, turer og måltider. Gruppene har faste voksne som følger opp hvert enkelt barn og gruppa som helhet. I disse gruppene er aktivitetene tilpasset alder og interesser. Vi har også grupper på tvers av alder. Prosjektgrupper. Dette kan være dramagrupper, språklekgrupper, sang/musikk, mat/miljø grupper, kunst/kultur og utelivsgruppe. Disse gruppene blir ledet av voksne som har spesiell interesse for og kompetanse innenfor de forskjellige områdene. Som oftest har vi disse gruppene en gang i uka. Det å arbeide i små grupper sikrer: At hvert enkelt barn kan knytte seg til en liten gruppe. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet. At hvert enkelt barn får mulighet til å bidra, medvirke og påvirke i hverdagen. De blir sett og hørt og tatt på alvor. At barna er med i lek og utvikler vennskap At de voksne blir godt kjent med hvert enkelt barn. De sikrer tett oppfølging og samarbeid med foreldre/foresatte. At det er høy kvalitet på arbeidet som blir gjort. Omsorg for den enkelte. Barnehagen har også aktiviteter og turer på tvers av alder. Dette er verdifullt av flere grunner: - Barna kan skaffe seg venner på tvers av alder -De eldste må vise hensyn og hjelpe de yngre. -De yngre lærer av de eldre barna

10 Barnehage i friluft Barna har tur til lavvoen vår 1-3 dager per uke. Å flytte leken ut i det fri er suksess. I skogen ligger alt til rette for fri utfoldelse, utforsking, oppdagelser, opplevelser, bevegelse, frisk luft og god plass. Barna er ute i all slags vær og kjenner på kontraster. «Så godt å varme seg etter å ha vært kald».» Godt å sette seg litt når man har gått langt». Barna får førstehåndserfaringer. De får bruke sansene aktivt. Mer konkrete beskrivelser av aktiviteter og innhold får dere på lek og læringsplanen for hver gruppe, og månedsplanen. Evalueringer og dokumentasjon på aktiviteter og happenings skjer jevnlig. I skogen ligger alt til rette for mestring for alle barn på alle nivåer. Barna kan bruke kroppen og på den måten øve motorikken. De kan hoppe fra stubber, balansere på trær som ligger, klatre på knauser, skli ned igjen osv. Fantasien hos barna blir også stimulert. De må late som at den store steinen er en skute, de må late som at rota er et hus, de finner egne lekeplasser som de tilpasser sin lek. I skogen er det ofte å se mange barn sammen i felles lek, og det er få konflikter. I skogen er det god plass, ingen leker å krangle om osv. Dette skaper et godt lekemiljø. Når vi er mye ute i skog og mark kan vi følge med på årstider og endringer som skjer. Det skjer mye læring ved å undre seg og oppdage ute i naturen. Vi har også fokus på å lære å ta vare på skogen og de som bor der.

11 Språksprell Barn trenger et godt språk for å kunne delta i lek og samspill med andre. Språksprell er også en forberedelse til lese og skriveinnlæring. Derfor øver vi på språk og fonologisk bevissthet. Språksprell i grupper er en fast aktivitet hver uke, i tillegg til spontan kommunikasjon gjennom alle situasjoner og aktiviteter i hverdagen. Helt fra barna er helt små benytter vi alle situasjoner til å snakke med og om. På stellebordet kan vi øve begreper, farger og herming/imitasjon. Under måltider bruker vi språket bevisst ved å øve på hva pålegget heter, hvor kommer det fra, ulike middagsretter, osv. Vi passer på at alle kommer til ordet og øver også på å lytte til hverandre. For å stimulere til språkglede ellers holder vi på med: Sang/ dramatiseringer/teater Klappelek, hvor vi f.eks. klappe navnene til alle. Rytme og bevegelse. Dikt, rim og regler Eventyr og fantasi Spill Samtaler med barna, både en til en og i gruppe. Filosofering og undring rundt begreper.

12 Samarbeid og sammenheng barnehage-skole. Fra eldst til yngst. Målet med samarbeidet med andre barnehager og skoler gjennom det siste året er å skape trygghet og forventninger til skolestart. Vi har samlinger med de andre barnehagene og skolene 2 ganger det siste året. Da har vi «Matte på tvers». Vi leker med tall og former, blir kjent med andre som skal begynne på skolen, og spiser sammen. Ellers er det innskrivingsdag i februar, og et skolebesøk i mai/juni. Begge disse dagene er det foreldrene som følger barnet. Vi har det siste året i barnehagen mye fokus på mestring. Å klare mye selv. Bli selvhjulpen og selvstendig. Alle barn profitterer på å fikse ting selv. Å få tillit av de voksne til å gjøre enkle valg: hva trenger jeg å ha på ute i dag? Hva gjør jeg hvis det blir for varmt/kaldt? Samtidig som vi har fokus på «meg», er det viktig å øve på det sosiale. Det kan være å lytte til hva andre sier, hjelpe til når det trengs, unne andre å få til noe, klare å utsette egne behov, ha god selvkontroll og by på seg selv for å skape trivsel for gruppa. I denne prosessen er det viktig med støtte, oppmuntring, humor, ros og veiledning. Og en god dialog med dere foreldre. Barna liker å bli stilt krav til, det er viktig å vise barn at vi faktisk forventer noe av dem. Dokumentasjon Vi tar bilder fra hverdagen som vi henger opp. Dette er en fin måte å vise felles opplevelser på. Av og til filmer vi. Det kan være en aktivitet, et rollespill eller intervjuer av barn. Noe viser vi frem, andre ganger bruker vi det til refleksjon og vurdering. Barna har sin egen perm fra de starter i barnehagen. I permen setter barnet og den voksne inn tegninger og andre arbeider. Disse kan brukes til å følge med på utviklingen til barna. Fagplan og månedsplan synliggjør temaer og arbeidsmetoder og er et utgangspunkt for pedagogisk dokumentasjon. Praksisfortellinger fra hverdagen blir benyttet i veiledning av de voksne. Refleksjon og tanker rundt disse skal lede til noe mer. Utvikling/endring av praksis er målet med refleksjon og deling av erfaringer.

13 Bursdager Når barnet i barnehagen har bursdag er dette barnets dag. Vi legger vekt på at barnet får være midtpunkt, ut fra hvor mye det ønsker selv. Vi har heist flagget når barnet kommer om morgenen. Vi har samling hvor barnet får sitte i midten med krone og vi synger for barnet. Dette er også en fin mulighet for de andre barna å si noe fint om akkurat dette barnet. Tradisjoner Samefolkets dag - 6.februar markerer vi nasjonaldagen til samene. Den foregår først i barnehagen med flagg og samtale, visning av bilder, film og musikk, og ender i lavvoen hvor vi joiker og spiser joika kaker. Februar -Ski/akedag - i tillegg til skidager på sparket. Må passe på når snøen ligger. Februar/Mars- vi har karneval for barn og personale Mars/April - Påskekaffe- vi markerer påskehøytiden med gul utstilling og hentekaffe. 17.Mai- Vi har eget lite 17.mai tog i barnehagen i forkant. På selve dagen møtes vi på skolen og har egen fane. Det er skolestartene som bærer fanen sammen med sine foreldre/foresatte. De har ansvar for fanen denne dagen. Mai/Juni- skolestarterne overnatter i barnehagen Juni- sommerfest og sommertur

14 Oktober- Vi inviterer alle foreldre på grønnsakssuppe Desember - Lucia med servering av lussekatter og pepperkaker ved henting. - Nissefest - Fakkeltog Årsplanen er godkjent av SU 29.januar 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer