ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013

2 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i årsplanen. I år har vi spesielt mange store barn. 8 førskolebarn preger aktivitetene i gruppa. For å rekke over alle har vi avsatt to dager i uka der vi jobber med skoleforberedende aktiviteter. Ellers så blir det selvsagt mange turer for denne gruppa som gir opplevelser, utfordringer og læring. Et ekstra prosjekt vil være å bygge klopper over myra inn til Prestvannet. Vi jobber fortsatt med Kroppen som tema utover høsten. Dette arbeidet startet i fjor høst for å bevisstgjøre barnet om egen kropp og følelser. Lære barnet å si ifra om det opplever vonde og ubehagelige ting. Dette må sees som den del av det arbeidet vi gjør i forhold til fysisk aktivitet. (se årsplanen) Vi har to minoritetsspråklige barn. I tillegg har vi et samisk barn. I fjor jobbet vi ekstra mye med samisk kultur. Dette arbeidet vil vi også prioritere i år og da med et eget opplegg på våren, i tillegg til det vi daglig er innom i samlingsstund. For de barna som har et annet morsmål enn norsk, så vil vi prøve å gjøre oss kjent med deres kultur ved å invitere foreldre/slekt til barnehagen. Samtidig tror vi dette kan stimulere som språklig støtte for barnet og deres familie, men også gi oss andre et fint innblikk i en annen kultur. De yngste barna er alle inne i en fase med språklig utvikling. Vi legger særlig vekt på språklige stimulering i lese og sangstunder med barna. Samtalen er svært viktig, der vi navngir alle ting og gjentar ord og setninger. De yngste er nå flinke til å gå i skog og mark og de koser seg ute i naturen. Ikke alle turer er for de minste, men i høst har vi hatt mange dager ved stamplassen vår, Gapahuken, som alltid innbyr til spennende og utfordrende lek for ulike aldersgrupper. Vi ønsker alle et godt år i Filipstua Friluftsbarnehage. Kabelvåg, den Personalet i Filipstua Friluftsbarnehage 3

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LITT OM BARNEHAGEN 1.1 Det pedagogiske grunnsyn s Temaarbeid for året s. 4 Friluftsliv - Samisk kultur Fysisk aktivitet Språkstimulering og kommunikasjon - TRAS Jul Lofotfiske 1.3 Litt om rammeplan for barnehagen s Rutiner for: s. 8 Samlingsstund Måltider Bursdager Førskolebarna Barns medvirkning De yngste barna 2. DRIFTSFORMEN 2.1 Hvem eier barnehagen s Opplysninger om barnehagen s. 11 Fysiske rammer Planleggings-/merkedager Bringing og henting 2.3 Barnehagens ansatte s Samarbeidspartnere i barnehagen s. 14 Personalet Foreldre og foresatte Dugnader og lignende Styret Samarbeidsutvalget Andre samarbeidspartnere 2.6 Evaluering s. 16 4

4 1. LITT OM BARNEHAGEN 1.1 Det pedagogiske grunnsyn Filipstua er en friluftsbarnehage. Lek og læring er knyttet tett opp til natur og uteaktiviteter året rundt. Friluftsliv gir oss rike muligheter til lek, opplevelser, glede og samhold. Gjennom arbeidet i barnehagen ønsker vi at barna skal utvikle positive holdninger til seg selv og tro på egne evner og muligheter (utvikle et positivt selvbilde). Vi ønsker også at de skal utvikle positive holdninger og utvikle evne til: Å ta vare på naturen. Å ta vare på kulturen sin og nærmiljøet. Å ta vare på seg selv. Å bry seg om hverandre, vise omsorg og hjelpsomhet. Å utvikle evne til samarbeid med andre mennesker og respekt for deres bakgrunn (kulturelt og sosialt). Friluftsliv gir muligheter for mange ulike opplevelser og mye læring. Gjennom lek, turer og aktiviteter ute i naturen ønsker vi at barna skal bli glade i naturen og like å være ute. Naturen er for oss en naturlig del av rommet i barnehagen. Oppe i marka, på vei mot Prestvannet, har barnehagen et fast møtested ved gapahuken. Der har vi bålplass og tilholdsted når vi er i marka. Gapahuken gir oss ly for vær og vind, og er utgangspunkt for ulike aktiviteter, lek og turer. De voksnes holdninger til uteaktiviteter er viktige. Vi ønsker å spre glede og humør når vi er sammen. Vi synger og leker, bygger, dramatiserer og observerer. Vi har alltid med mat og drikke og ofte lager vi mat på bål. 5

5 Vi ønsker å gi barna gode holdninger til miljøet, lære dem å ta vare på naturen og de ressursene som finnes der. Vi tror at barnets opplevelser og observasjoner av naturens mangfold vil utvikle barnets evne til omtanke og respekt for livet der (jf. Rammeplanen s.10). Naturen gir rike muligheter til å øve opp estetisk sans og til å utvikle fantasi. Vi prøver å oppnå læring gjennom lek og opplevelse. Samtalen er viktig for stimulering av barnets evne til å uttrykke seg og til begrepsinnlæring. De mange utflukter gir barnet en mulighet til å utvikle motoriske ferdigheter som å løpe, hoppe, klatre, smyge, krype, henge, slenge, gå på ski osv Mestring vil utvikle tro på egne ferdigheter. 1.2 Temaarbeid for året ( ) Friluftsliv Nesten alle våre aktiviteter er knyttet opp til friluftsliv. Vi legger stor vekt på å være ute uansett vær og vind. Vi høster av naturen, vi samler planter til farging av garn. Vi samler kongler og greiner, lyng og mose til dekorasjoner og forming. Naturen gir rom for variert lek som sanselek, rollelek og byggelek. Eventyr og drama passer fint ute i skogen. I naturen lærer vi om fugler, dyr, insekter og planter. Vi lytter og observerer og opplever spennende ting i naturen. Vi følger livet i de fem fuglekassene som vi har satt opp ulike plasser i nærheten av Prestvannet. Om våren sår vi grønnsaksfrø, poteter og blomsterfrø som vi kan stelle. Barnehagen har fiskestenger. Å fiske er spennende for store og små. Vi vil prøve å få til flere fisketurer i løpet av året. Vinterhalvåret er det vinteraktiviteter og skigåing som blir det viktigste. Alle barna får øving i å gå på ski. Vi lager skiløyper med oppgaver og skirenn. De store barna får prøve seg på lengre skiturer. Akebrett og snølek er også viktig. 6

6 - Samisk kultur er et av de feltene vi skal gjøre barna kjent med i barnehagen. Den samiske kulturen er knyttet opp til naturen og bruk av denne. Dette kan vi gjøre på turer i marka eller i gammen. Fysisk aktivitet I løpet av førskolealderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive og de uttrykker seg gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelser skaffer de seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Koordinering av sansene og bevegelsene danner et fundament for den videre utviklingen av kroppslige ferdigheter gjennom hele livet. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Barn som driver med lek og fysisk aktivitet sammen har også mulighet for å oppleve mestring gjennom samarbeid. Noe som styrker samhold. Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for å utvikle en sund kropp. Vi ønsker å gi barna en positiv selvoppfatning. At de får gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og det at alle er forskjellige. Og får kunnskaper om å legge grunnlaget for gode vaner med hensyn til hvordan de selv kan ivareta egen kropp, helse og velvære. Vi vil legge opp til leker og aktiviteter som er med på å utvikle barnas motorikk og sanser. For å nå disse målene vil vi i barnehagen jobbe med å tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle. Uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Skape betingelser for kroppslig lek og aktivitet der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrolle mønstre. Slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta i alle aktivitetsformer. Og å forstå og gi oppmuntrende bekreftelser på barns 7

7 sansemotoriske og kroppslige lek, og inspirere alle barn til å søke nye utfordringer og prøve ut sine egne grenser. Språkstimulering og kommunikasjon Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. Barna skal utvikle sine evner og forutsetninger for språklig og sosial kommunikasjon slik at de kan gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte. Skal man få til en anerkjennende relasjon mellom voksne og barn, må relasjonen baseres på likeverd. Vi voksne må tenke gjennom måten vi svarer og snakker med barna på. Dette er noe vi personalet i Filipstua jobbet med hver dag. - TRAS tidlig registrering av barns språkutvikling. Tras er et verktøy for å øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt å bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse, blir registrert på et tidlig tidspunkt slik at nødvendig støtte og hjelp kan settes inn. Jul ( egen plan kommer) I slutten av november begynner vi å jobbe med juleforberedelser. Vi lager julepynt, kort og gaver. Vi pynter i barnehagen, vi baker kaker og lager julegodt. Hele desember leser vi julefortellinger, synger julesanger og tenner lys hver dag.. Samisk Kultur (egen plan kommer) I forbindelse med samefolkets dag den 6. februar, vil vi jobbe spesielt med samisk kultur og tradisjon som tema. Vi skal lese samiske folkeeventyr, høre samisk musikk, se på håndverk og klesdrakt. Og - vi vil lage samisk mat. Vi starter i januar og avslutter temaet på samefolkets dag. Lofotfiske (egen plan kommer) Dette temaet er en viktig del av vår kulturformidling. Vi ønsker å skape en holdning av stolthet og glede over det å være lofotunge. Tur til Henningsvær 8

8 med besøk på fiskebruk og turer til akvariet, og museet er deler av innholdet i vårt tema. 1.3 Litt om rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehager blir lagt til grunn for det daglige arbeidet i barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Hvert enkelt barn skal få opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Barnehagens læringsmiljø omfatter sju fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Disse fagområdene beskriver det vi gjør i barnehagen. Alle barn i barnehagen skal i løpet av barnehageåret lære noe innen disse fagområdene. Eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Filipstua er en friluftsbarnehage og vi legger opp til at vi er innom alle de sju fagområdene hvert barnehageår, men for oss er det naturlig å knytte de sju fagområdene til natur og friluftsliv. 9

9 1.4 Rutiner for: Samlingsstund Vi har Sang eller samlingsstund før vi går ut i naturen. Sang skaper glede og vi ønsker at barna skal lære mange ulike sanger i løpet av året. I samlingsstund leser vi eventyr, forteller og dramatiserer. Vi prater og synger. Vi vil arbeide spesielt med det språklige gjennom Språksprell. Opplegget er laget med tanke på å øve opp språklig/fonologisk bevissthet hos barn. Vi vil arbeide med lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse. Innholdet i samlingsstunden er ellers knyttet opp til det temaet vi arbeider med. I samlingsstunden vil vi også lære en del samiske sanger, ord og begreper. Samiske bøker og musikk er gratis for barnehager, og vil benytter oss av dette tilbudet. Vi vil dele barnegruppa, slik at både store og små får best utbytte av samlingsstunden. For de minste barna vil vi fokusere på språk gjennom eventyr/fortelling, sang og lek. Måltider i barnehagen Forståelsen for betydningen av et sunt kosthold og gode vaner er vektlagt i rammeplanen. I vår barnehage har barnet med seg matpakke hver dag. Vi oppfordrer foreldre til å tenke nøye gjennom barnets kosthold. Det første måltidet spises klokka og det andre klokka Vi serverer melk og vann til måltidene. På tur har vi kakao, buljong med når det er vinter og kaldt. Barna har med seg en frukt/grønnsak hver dag, disse blir samlet inn og skåret opp i biter. Frukten blir lagt i en skål og serveres ute ca klokka Når vi er på tur spiser vi lunsj ute i skogen, i fjæra eller der vi måtte være. Også ellers spiser vi matpakka vår ute når dette passer. Vi vil legge vekt på det å tilberede mat ute i naturen. Barnehagen har et bålstativ som gjør det lettere og mer sikkert å lage mat på bål sammen med barna. Slik matlaging vil skje uten så lang planlegging og være avhengig av vær og 10

10 vind. Mat vi vil lage på bål er supper, gryteretter, fiskepinner, pannekaker, evt torsketunger, pølser og lignende. Bursdager Merk! Selve bursdagen blir feiret på fredag, Dette gjør vi av praktiske grunner. Barnehagen tar hånd om bursdagsfeiringen. Vi har funnet tre ulike bursdagsretter og hvert enkelt barn bestemmer selv hva som skal serveres på bursdagen. De skal også bestemme sanger/leker denne dagen Vi heiser flagg for barnet som har bursdag og vi lager krone til barnet. Denne har barnet på mens barn og voksne står i en ring rundt bursdagsbarnet og synger bursdagssanger. Dersom barnet selv vil, kaster vi barnet opp i lufta mens vi roper hurra. Barnet får selv servere mat til de andre barna. Merk! For å unngå sjalusi ser vi helst at innbydelse til bursdag skjer utenom barnehagen. Førskolebarna Vi vil gjerne øke barnets bevissthet om det at de er størst i barnehagen. Derfor vil de største barna få litt flere utfordringer enn det de andre barna får. Det er også viktig å gi de store barna noen spesielle opplevelser før de starter på skolen. Det betyr at vi vil sette av to dager i uka til skoleforberedende aktiviteter. I tillegg vil vi går litt flere og mer spennende turer med dem. I år har vi åtte skolebarn. Vi vil i løpet av høsten og våren prøve å forberede barna til skolestart. Derfor vil vi bygge på aktiviteter som vi tidligere har jobbet med, blant annet Språksprell. Bruk av oppgaveark med begrepsinnlæring og regneforståelse med utgangspunkt i det barnet selv er interessert i. Videre vil vi trene på det å sitte i ro, vente på tur og ikke forstyrre eller avbryte andre. Når det gjelder overgangen barnehage skole så vil vi så langt det er mulig forsøke å gi det enkelte barn de forutsetninger som trengs for at overgangen til skolen blir god. 11

11 Vi vil prøve å skape motivasjon og gode holdninger til skolestart. Vi vil forsøke å gjøre barnet kjent med skolen/skolefritidsordningen gjennom samtaler, aktiviteter og besøk på skolen. Vi vil også informere skolen om det arbeidet som gjøres i barnehagen og som skolen kan bygge videre på i sitt arbeid.. De yngste barna i barnehagen. Filipstua er en friluftsbarnehage. Dette er tredje året vi tar imot barn små barn. Vi har kun to små dette året. I tillegg har vi barn som har behov for støtte og hjelp i sin språklige utvikling. Denne gruppa går fint sammen og har sine egne samlingsstunder. Hittil har de vært med alle de store på tur i skog og mark, da de i hele fjor fikk den gradvise tilnærming til naturen som vi ønsket å gi dem. Vi må likevel til enhver tid vurdere hvilke turer som egner seg for disse minste og legge til rette for gode friluftsopplevelser tilpasset deres nivå.. Barns medvirkning Rammeplanen legger stor vekt på barns rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Dette krever vilje til forhandling eller dialog med barnet. I det daglige arbeidet må vi voksne evne å lytte, bekrefte, være åpen, nærværende og avgrenset i relasjon til barnet. Dette jobber vi med i barnehagen slik at alle skal bli bevisstgjort hva dette egentlig innebærer. Slik kan vi arbeide med det i hverdagen på en måte som tilfredstiller barnets rett. 12

12 2. DRIFTSFORMEN 2.1 Hvem eier barnehagen Høsten 2001 overtok foreldrene i Filipstua Friluftsbarnehage driften av barnehagen, etter Lofoten folkehøgskole. Barnehagen drives som et andelslag. Andelseier er den som har fått tildelt plass i barnehagen. Styret for barnehagen sitter frem til neste årsmøte. Leder: Styremedlem: Kristin Rognan Jens Henrik Andersen Linn Berlin Nilsen Linda Kaurin Nesse (styrer) Varamedlem: Marlon Gudmund Sandholm Det er utarbeidet egne vedtekter for barnehagen, disse er godkjent av Vågan kommune. Filipstua barnehage skal ellers drives i samsvar med de lover og forskrifter som departementet har fastsatt for drift av barnehager. Rammeplan for barnehager (Utgitt av kunnskapsdepartementet) blir lagt til grunn for det daglige arbeidet. 2.2 Opplysninger om barnehagen Fysiske rammer Pr i dag har vi 18 plasser for barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen er åpen fra klokka til Barnehagen er stengt fire uker i juli og fem dager i løpet av året. Vi har hittil hatt 2 planleggingsdager. Den neste blir onsdag den og i mai/juni blir det to dager avsatt til planlegging. 13

13 Vi har det veldig fint her på Finnesveien 17. Lokalene er lyse og trivelige og velegnet til barnehage både for små og store barn. Utelekeplassen er ferdigstilt og vi har også fått snekkerverksted i den ene bua. Så nå skal vi snekre klopper til bruk i marka. Som nevnt tidligere er gapahuken vår viktigste møteplass ute i naturen. Her på Finneset har vi fine lekeområder rundt åkeren, der vi kan dyrke potet, gulerøtter og salat. Vi er også mye i Håkonfjæra og på Lekeplassen på Schønningsvei. Vi er en aktiv barnehage, og vi har ansatte som arbeider for å gjøre det beste ut av rammebetingelsene. Planleggings-/merkedager 2012/2013 Planleggingsdager: Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag XX.XX.13 XX.XX.13 Planleggingsdag Planleggingsdag Merkedager: FN dag med markering i barnehagen Luciadagen med markering i barnehagen Samefolkets dag XX Karneval i barnehagen mai XX Sommerfest for barn og voksne 14

14 Bringing og henting Barnet skal alltid følges helt inn i barnehagen. Personalet i barnehagen tar imot barnet og hjelper barnet tilrette i aktivitet eller lek. Det er viktig at nødvendig informasjon om barnet, klær, henting osv. blir utvekslet både ved bringing og henting. Personalet avsetter tid til samtaler om det er behov for det utover, fastsatte samtaletimer. Personalet vil ikke utlevere barn til fremmede dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Gi oss beskjed dersom andre skal hente barnet i barnehagen. Alle barn bør komme innen klokka (annet må i tilfelle være avtalt). Vær nøye med å overholde hentetidene. 2.3 Barnehagens ansatte Disse arbeider i barnehagen: Boyd Hay, førskolelærer i 100% stilling. Brit Valle, assistent i 80% stilling. Linda Kaurin Nesse, styrer i 80% stilling. Marline Prak Olsen, assistent i 40% stilling Vikarer i barnehagen:? Boyd Hay er utdannet førskolelærer. Han ble tilsatt den Boyd har jobbet i ulike barnehager i kommunen, men flest år i Osanstua barnehage. Brit Valle ble tilsatt den , som assistent i fast stilling. Hun har jobbet i barnehage og skole i en årrekke og har lang erfaring fra arbeid med barn. Linda Kaurin Nesse er utdannet førskolelærer og har jobbet i Filipstua siden 1981 med et opphold på fire år. 15

15 Marline Prak Olsen har jobbet i 40% stilling fra Hun kommer fra Filipinene, men hun har bodd på Finneset i 10 år. Alle vi som jobber i Filipstua Friluftsbarnehage er interessert i ulike former for friluftsliv og trives veldig godt sammen med barna ute i skog og mark. 2.4 Samarbeidspartnere i barnehagen I Rammeplan for barnehagen legges det stor vekt på samarbeid for å sikre kvaliteten i barnehagen. Personalet Samarbeid mellom personalet er viktig for å kunne fremme positive holdninger til arbeidet, egen innflytelse og betydning. Gjennom samarbeidet ønsker vi å dra frem og bygge på de ulike kvaliteter personalet har, og som kan komme barnehagen tilgode. Vi ønsker å skape glede i personalgruppa og i arbeidet med barna. Foreldre og foresatte En naturlig og viktig samarbeidspartner er selvsagt foreldre/foresatte i barnehagen. Samarbeidet med den enkelte foreldre/foresatte blir ivaretatt gjennom den daglige kontakten i barnehagen og gjennom samtaletimer vår og høst. Dersom en ønsker å ta opp viktige ting angående eget barn eller det pedagogiske arbeidet i barnehagen så vær snill å ta kontakt, ekstra samtaletimer er mulig. Foreldremøte er et viktig forum for innspill, idéutkast og meningsutveksling. Vi ønsker at foreldre/foresatte i større grad skal delta aktivt i samarbeidet, både i planlegging, vurdering og gjennomføring av ulike aktiviteter. Vi vil oppfordre 16

16 foreldre til å bruke foreldrerepresentanten i større grad enn i dag. Har dere noe på hjertet, kan foreldrerepresentanten ta opp saken med oss som jobber her på en nøytral og grei måte. Barnehagen ønsker at den enkelte foreldre/foresatte gir en skriftlig vurdering av arbeidet i barnehagen ved årets slutt. Dugnader og lignende Dugnader, aktiviteter, avslutningsfester og kaffelag er uformelle kontaktformer som er viktige for nærheten mellom barnehagen og barnas hjem. Erfaring viser at det betyr mye for barnet at foreldre/foresatte av og til tar seg tid til å være sammen med oss i barnehage, ved å bidra med noe av det en selv kan, være med på turer eller annet. Styret Samarbeid med barnehagens styre er viktig for driften av barnehagen. Linda møter på styremøtene som personalets representant. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget er et forum der foreldre, personalet og eier sammen kan jobbe for å sikre barnehagens kvalitet. Veronica Desiree Nylund er foreldrenes representant i Samarbeidsutvalget. Andre samarbeidspartnere Noen barn trenger ekstra hjelp og støtte. Barnehagen formidler videre kontakt med de instanser der barnehagen selv har begrensede muligheter for å gjøre 17

17 noe. Slike samarbeidspartnere kan være: Pedagogisk Psykologisk tjeneste, BUP (barne og ungdomspsykiatrisk avdeling), helsestasjonen og barnevernet. Oppvekstetaten er en viktig samarbeidspartner for styrer. Ledermøter blir holdt på oppvekstsjefens kontor fire ganger i året. 2.6 Evaluering I utgangspunktet blir det pedagogiske innholdet /arbeidet i barnehagen planlagt i personalgruppa.. Hvordan dagene blir, styres av brukerne, dvs barna og personalet. Gjennom å observere, analysere, tolke, diskutere og konkludere vil det bli gjort kontinuerlige evalueringer av det arbeidet som blir gjort i barnehagen. Vi kan evaluere på ulike nivå. Hensikten er kvalitetssikring. Individnivå: Det enkelte barns trivsel og utvikling evalueres i samtaletimer høst og vår. Den enkelte ansattes trivsel og utvikling evalueres årlig gjennom medarbeidersamtaler. Den enkelte foreldre/foresatte vil vi forsøke å ivareta gjennom daglig kontakt og ved samtaletimer. Gruppenivå: Barnegruppa observeres og arbeidet diskuteres fortløpende på personalmøter. Institusjonsnivå: På personalmøter diskuteres ulike sider ved driften og vi skolerer oss internt. 18

18 Sluttevaluering omfatter rammer, mål, innhold og samspill. Det blir også spesielt lagt vekt på å trekke konklusjoner som gir retning for neste barnehageår. Hva evalueres? Hvordan? Hvem? Når? Planleggingsdagene Oppsummering fra Diskusjon/Refleksjon Personalet August September våren Barnetsutvikling Diskusjon Personalet Oktober Foreldresamtaler Ped. pers/foreldre Oktober/November Pedagogiske arbeid Diskusjon Personalet Januar Barnets trivsel og utvikling Diskusjon Personalet Februar/Mars Foreldresamtaler Styrer/Foreldre Mars/April Ansattes utvikling og trivsel Medarbeidersamtaler Medarbeider/Styrer Juni Rammer, innhold, mål, drift og Evalueringsskjema Foreldre Juni Diskusjon/Refleksjon Personalet Juni utfordringer Vi ønsker både barn og foreldre et fint år fylt med gode opplevelser i friluftsbarnehagen. Kabelvåg, den Boyd, Marline, Brit og Linda. 19

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer