Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i Østli (32) er «frisk, sprelsk og modig», konkluderte juryen, her representert ved Helene Uri og Hans Geelmuyden. Bakgrunnen for prisen er at NTB ønsker å belønne godt språk i mediene. Det finnes flere priser for godt språk, men ingen for godt skriftspråk i pressen. Derfor er prisen banebrytende. Blant svært gode kandidater til NTB-prisen, skilte Østli seg tydelig ut, mente juryen. - Det er litt flaut å høre. Jeg er veldig opptatt av godt språk, men føler ikke at jeg alltid har det selv, sa Østli. Forsiden: Ansatte ved organisasjonen CICERO, senter for klimaforskning, feiret at årets Nobels Fredspris gikk til FNs klimapanel og Al Gore. Her er Kristin Rypdal. Miljø var et hovedtema i nyhetsbildet i Foto: Sara Johannessen / SCANPIX. Administrasjonens årsberetning Årsberetning 2007 Nøkkeltall konsern Resultatregnskap Balanse Nyheter og aktiviteter Noter til årsregnskapet Revisors beretning NTBs virksomheter

3 140 år og i god form 1. september 2007 feiret vi vår 140-årsdag i NTB. Ved runde årstall som dette er det naturlig å rette blikket bakover i tid. Det gjorde vi ved å utgi en kronologi over de viktigste hendelsene og personene som har satt sitt preg på NTB gjennom alle disse årene. Kunnskap om egen bedrifts historie og utvikling er viktig, og det er med ydmykhet vi konstaterer hva som er lagt ned av arbeid og innsats. Med det som utgangspunkt retter vi først og fremst blikket framover. NTB er i god form. Vi utvikler oss i takt med mediemiljøet rundt oss, et miljø som preges av raske forandringer og stadig nye medieuttrykk og -kanaler. Smeltet sammen i multimediale løsninger. Økonomisjef Tore Tødaas Utviklingsdirektør Helen Vogt Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes Frykten for internett har for lengst sluppet taket i norske avisredaksjoner. Og i nyhetsbyråene. Etter flere år med usikkerhet om hva internett innebærer for nyhetsbyråets rolle, er det ikke lenger noen tvil om at internett er mulighetenes marked også for oss. Kanskje nettopp for nyhetsbyrået, ettersom en systematisk og hurtig overvåking og oppdatering av nyhetsbildet var vår metode også før internett ble oppfunnet. De siste par årene har vi utviklet og lansert en rekke nye produkter og tjenester. Vårt mål er å levere mest mulig innhold til flest mulig kunder. En slik strategi og ambisjon krever vilje til utvikling og evne til vekst. Vekst i form av flere aktiviteter ved å knytte ny virksomhet til NTB. Utvikling gjennom nye produkter og varianter av produkter innenfor dagens struktur. Sjefredaktør/Adm.direktør Pål Bjerketvedt Utenrikssjef Hilde Huus-Hansen Dette strategiske utgangspunktet er årsaken til at vi det siste året har knyttet til oss Nynorsk Pressekontor, Riksnytt og Nyhetsgrafikk. Vi har startet videoproduksjon sammen med Scanpix, og vi leverer nyheter på norsk og engelsk til offentlige skjermer på blant annet norske flyplasser. Dette er eksempler på det mangfold av innhold vi nå kan levere. Ofte publisert på nye plattformer og nye arenaer. Nyhetsproduksjonen skal være og vil alltid være vår kjernevirksomhet, selve hjulet i byrået. Men i tillegg er vår rolle i økende grad å tilrettelegge innhold i ulike kundetilpassede løsninger. Helt ferdige produkter, klare til publisering. Nyhetssjef Kristin Aanensen Adm.redaktør Bård Idås Vi observerer et tydelig tosidig fokus i det typiske norske mediehus, et fokus i hver ende av innholdsskalaen. På den ene siden et sterkt engasjement og konsentrert ressursbruk om det lokale, originale innholdet - og i den andre enden av skalaen den løpende nyhetsovervåkingen og oppdateringen på nett og papir. Den NTB tar seg av. Vi skal i årene som kommer fortsatt utvide omfanget av innhold levert av NTB. Det er vår klare målsetting. Det skal i prinsippet være mulig å få alt innhold levert gjennom NTB-systemet. Vi starter det arbeidet med et utmerket utgangspunkt. Aldri er det publisert så mye NTB-stoff gjennom så mange kanaler (kunder) som nå. Med et par unntak er samtlige norske mediehus kunder av NTB. Det betyr at den nettverksrollen NTB har hatt siden starten i 1867, på vegne av det norske mediemiljøet, er like tydelig - om ikke tydeligere - enn noen gang. Sportssjef Jan-Erik Sveum Redaktør Nynorsk Pressekontor Arne Sigurd Haugen Pål Bjerketvedt Sjefredaktør/adm.direktør IT-sjef Mikkel Falck

4 ÅRSBERETNING2007 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) har vært året for vekst og utvikling. NTB har i år konsolidert og styrket posisjonen som en profesjonell leverandør av nyhetstjenester og andre innholdstjenester. Integreringen av Nynorsk Pressekontor har gått etter planen. Satsingen på ScanpixNTB Video har utviklet seg meget positivt. Ved årsskiftet har NTB (januar 2008) overtatt 51 prosent av aksjene i Nyhetsgrafikk.no, og utviklingen i dette selskapet er oppløftende. Fra årsskiftet har også lyd blitt en integrert del av nyhetsformidlingen. NTB leverer nyhetsbulletiner for lokalradioene i Riksnytt, som ble kjøpt og overtatt fra Edda Media. Alle disse eksemplene styrker både nyhetsprofilen og evnen til å levere mest mulig innhold til flest mulige aktører. NTB har aldri hatt så mange kunder og publisert så mye innhold som nå. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og vel fungerende lokaler i Akersgaten 55. Nye kunder og økt aktivitet har løftet omsetningen i NTB betydelig i Samtidig er det arbeidet aktivt med utvikling av nye produkter og kjøp av virksomhet, som bidrar til å utvide innholdstilbudet. Det er ro i kundemassen, og årets kundeundersøkelse viser at byrået er på rett vei når det gjelder å tilrettelegge for kundenes ønsker og behov. NTBs forankring i det internasjonale nyhetsbyråmiljøet er av strategisk stor verdi. Det er tett og god kollegial kontakt mellom de nordiske byråene om utvikling av ideer og produkter. NTB er med i Minds, som er et fellesskap for utveksling av teknologi og forretningsideer for de medvirkende byråene. NTBs sjefredaktør/adm.direktør er i tillegg styremedlem i byråenes viktigste internasjonale nettverk, EANA (European Alliance of News Agencies). Styret vil takke de ansatte for god innsats og fin utvikling i ØKONOMI NTBs årsregnskap inkluderer 50,1 prosent av det økonomiske resultatet i Universum AS og 49,9 prosent av resultatet i Scanpix Norge AS. Prosentvise andeler på dette nivået av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet har ingen ekstern opplåning og har dermed ingen renterisiko knyttet til lån. Renterisiko foreligger når det gjelder den ytelsesbaserte kollektive pensjonsforsikringen. Plasseringene i markedsbaserte aksjefond er eksponert for aksjemarkedsrisiko (generelle svingninger i aksjemarkedet). FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges.

5 ÅRSBERETNING2007 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt var på kroner, og foreslås disponert slik: Overført fra fond for vurderingsforskjeller kroner Overført til annen egenkapital kroner Selskapets frie egenkapital pr var kroner ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 103 fast ansatte i selskapet. De utførte 98,7 årsverk. Inkludert 51,1 prosent av årsverksrammen i Universum AS og 49,9 prosent av årsverksrammen i Scanpix Norge AS er det 142 ansatte i NTB AS. De utførte 137,0 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2007 på sykedager (2,0 prosent). Det har ikke forekommet eller blitt innrapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Av NTBs 103 ansatte var 46 kvinner i Ledelsen består av 10 personer hvorav fire er kvinner. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Overtidsjobbing blant kvinner og menn er likt fordelt. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet redaksjonen og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. ANDRE SELSKAPER Universum AS, der NTB AS eier 50,1 prosent av aksjene, hadde i 2007 driftsinntekter på 21,0 millioner kroner. Resultatet er 7,6 millioner kroner før skatt. NTB AS mottok utbytte fra selskapet med kr 2,3 millioner kroner for 2006 og vil motta kr 2,7 millioner for Scanpix Norge AS, der NTB AS eier 49,9 prosent av aksjene, hadde i 2007 driftsinntekter på 104,8 millioner kroner. Resultatet er 17,8 millioner før skatt. NTB AS får 6,3 millioner kroner i utbytte for NTB AS eier 11,8 prosent av aksjene i Scanpix Skandinavia AB. Selskapet eier 50,1 prosent av Scanpix Norge AS. Det ble i 2007 tatt ut 15 millioner kroner i ekstraordinært utbytte i selskapet, hvorav NTBs andel er 1,6 millioner kroner. Scanpix Scandinavia AB har 44 millioner kroner i kontanter etter salget i Sverige. NTBs bokførte verdi av eierandelen i Scanpix Scandinavia AB er i 2007 skrevet opp med en million kroner, etter at den for tre år siden ble skrevet ned med samme verdi. Med unntak av Scanpix Baltics eier Scanpix Scandinavia AS 50,1 prosent av aksjene i Scanpix Norge AS. Eierandelen i Scanpix Sverige AS og Scanpix Danmark AS ble solgt i 2006 og Scanpix Scandinavia-

6 ÅRSBERETNING2007 eierne, NTB og Schibsted, vil i 2008 avklare selskapsstrukturen for Scanpix-selskapene. NTB AS eier 15,1 % prosent av selskapet Innholdsutvikling AS, som eier 89,2 prosent av medieovervåkingsselskapet Intermedium AS. Det er investert fire millioner kroner i selskapet. NTB har i 2007 skrevet ned verdien av eierandelen i Intermedium AS med en million kroner. NRK, Edda Media, A-pressen, regionavisene (Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad) og Norges Handels- og Sjøfarts Tidende eier like store andeler i selskapet. NTBs administrasjon har i 2007 arbeidet med ulike modeller for økt innflytelse i Innholdsutvikling (og Intermedium). Det er foreløpig ikke truffet tiltak som gir grunnlag for å endre dagens struktur. STYRETS ARBEID I 2007 Styret i NTB as har i 2007 hatt syv ordinære styremøter. Styret har etter generalforsamlingen i 2007 hatt følgende medlemmer: Aslak Ona, Schibsted styrets leder, Jon Espen Lohne, A-pressen, styrets nestleder, Stig Finslo, Edda Media, styremedlem, Grethe Gynnild Johnsen, NRK, styremedlem, Tom Hetland, Stavanger Aftenblad, styremedlem, Knut Arild Hareide, Schibsted, styremedlem Anna Nesje, NTB, ansattes representant, Gunn Norstad, NTB, ansattes representant. FRAMTIDSUTSIKTER NTB har i 2007 lagt et grunnlag som gir optimisme. Med et par unntak er så å si hele den norske mediefamilien kunder av NTBs tjenester. I tillegg er aktivitetsgrunnlaget utvidet med flere nye produkter og tjenester, både gjennom NTB-systemet og gjennom oppkjøp og tilknyttet virksomhet. Omsetningen og resultatet har vokst fra år til år de tre siste årene, og det legges opp til vekst også i En avgjørende suksessfaktor er fortsatt å være bevisst på og mestre den krevende balansen mellom nøktern drift, god kostnadsstyring og samtidig lykkes med vekst og utvikling. Flere nye aktivitetsområder og selskaper er kommet til det siste året. Dette mangfoldet krever en gjennomgang av og drøftelser rundt selskapsstrukturen. Det vil derfor i 2008 bli igangsatt et arbeid som tar sikte på å utrede og konkludere med hvilken organisasjonsform vi er best tjent med. Så å si all produktutvikling i NTB er innenfor mulitmedieområdet. I så måte ser vi at tekst og bilde integreres stadig tettere. I løpet av 2007 er samarbeidet med Scanpix Norge blitt enda tettere, og det vil være naturlig å inkludere forholdet mellom de to selskapene når selskapsstrukturen skal drøftes. Vararepresentanter: Tonny Nundal, Haugesunds Avis (fast møtende vararepresentant), Arve Løberg, Trønder-Avisa. Tove Nedreberg, Adresseavisen. Kjell Arild Nilsen, NTB, fast møtende vararepresentant. Nils Inge Kruhaug, NTB Hilde C. Kristiansen, NTB Ola W. Albech, NTB.

7 ÅRSBERETNING2007 NØKKELTALL KONSERN Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) Resultat finansposter Resultatmargin (res. e. finansposter/driftsinntekter) Resultat før skatt Årsresultat ,4% ,6% ,7% ,9% ,1% ,1% Totalrentabilitet (res. e. Finansposter/totalkapital) Egenkapitalrentalrentabilitet (res. e. finansp/egenkapital) 5,4% 8,9% 1,2% 1,9% 0,0% -0,1% Egenkapitalandel ( egenkapital/totalkapital) Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 60,7% 1,71 62,1% 1,73 64,7% 1,75

8 RESULTATREGNSKAP2007 DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note nr Nyhetstjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og sosiale kostnader 14, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andre finanskostnader Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital

9 BALANSE2007 Balanse EIENDELER Note nr. 31/12/07 31/12/06 Anleggsmidler Immaterielle verdier: Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum fordringer Investeringer: Markedsbaserte aksjer/fond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 12,16, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 NTB ÅRSRAPPORT 2007 BALANSE2007 BALANSE2007 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Andel avsetning forpliktelser felleskontrollerte selskaper Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars I styret for Norsk Telegrambyrå AS Adm.dir./sjefred. Adm.dir./sjefred.

11 2007 Innhold Nyhetstjenesten Nyhetsåret 2007 NTB 140 år Aktiviteter og selskaper NTB og multimedia NYHETER& aktiviteter

12 NYHETSTJENESTEN2007 Nyhetstjenesten er ryggraden i NTB Et bredt og solid nyhetstilbud danner selve grunnlaget for det vide spekteret av tjenester NTB i dag kan tilby. Nyhetstjenesten fikk et solid oppsving allerede fra årets første dag, da avtalen om nyhetsleveranser til ANB trådte i kraft. Nye medarbeidere med solid kompetanse sluttet seg til NTBs nyhetsorganisasjon, og gjorde oss i stand til å levere enda bedre, både i bredden og i dybden. I sentrum for denne virksomheten står kundenes ønsker og behov for våre tjenester. Disse varierer stort, avhengig av profil, størrelse og utbredelse. Det er en utfordrende jobb å levere nyhetsprodukter som skal gjøre alle til lags. Mediebildet er i stadig endring, noe som selvsagt også berører NTB. Omløpshastigheten på nyhetene fortsetter å øke. Betydningen av internett som nyhetskanal likedan, ikke minst når stadig flere også tar i bruk levende bilder. Dette stiller papiravisene på nye prøver, noe vi også merker. Felles for disse utfordringene, er at NTB skal sørge for å gi oversikt, overvåke og sette ting i sin riktige sammenheng. Den observante leser av NTBs tjeneste vil ha lagt merke til at produksjonen av fakta økte vesentlig i året som gikk. De aller fleste saker har en bakgrunn, en forhistorie, som er viktig for å kunne forstå helheten. NTB ska gi den. NTB leverte i 2007 nyheter også på video, og fra årsskiftet etablerte vi en egen redaksjon for produksjon av radionyheter. Fundamentet for disse og andre nysatsinger er en aldri hvilende og kompetent nyhetsredaksjon. Ole Kristian Bjellaanes Nyhetsredaktør

13 Januar Februar NYHETSÅRET2007 Lars Berger vant gull på 15 kilometer fristil i Sapporo-VM. Foto: Erlend Aas/Scanpix Kjetil André Aamodt legger opp på direkten og får klem av mor Gerd. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Gerd-Liv Valla forklarer seg om den stadig voksende Yssensaken under pressekonferansen 19. januar. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Aksel Lund Svindal triumferte i både utfor og storslalom under alpin-vm i Åre. Foto: Tor Richardsen/Scanpix Jan Fougner ledet granskningen av Yssen/Valla-saken. Foto: Erlend Aas, SCANPIX Kong Harald rundet 70 år til jubel fra folket og dronningen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

14 NYHETSÅRET2007 Mars April 17. april ble Roar Flåthen valgt til ny LO-leder etter Gerd-Liv Valla. Foto: Morten Holm/Scanpix 9. mars rives ungdomshuset i Købehavn. Foto: Lars Helsinghof/Scanpix 16. april skjøt og drepte en mann 32 mennesker ved universitetet Virginia Tech i USA, før han tok sitt eget liv. Foto: AP Photo/The Roanoke Times, Alan Kim Advokat Jan Fougners rapport felte LO-leder Gerd-Liv Valla. Foto: Lise Åserud/Scanpix Åtte mennesker omkom da det norske ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin kantret utenfor Shetland 12. april. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Dramatisk for LO: Gerd-Liv Valla trekker seg som LOleder 9. mars. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix Foto: Reuters

15 NYHETSÅRET2007 Mai Juni Suzann Pettersen seilte opp som årets golfsensasjon på kvinnesiden. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix 4. mai forsvant den lille britiske jenta Madeleine McCann fra familiens feriested sør i Portugal. Forsvinningen er fortsatt en uløst gåte. Foto: David Moir/Reuters 27.juni tar Gordon Brown over etter Tony Blair som britisk statsminister. Foto: Kieran Doherty/Reuters Demonstrasjoner og ødeleggelser etter at Nicolas Sarkozy ble valgt til president i Frankrike 6. mai. Foto: Jack Naegelen/Reuters Politiet arresterer 29 personer i Norge og i Natal i Brasil i en samordnet aksjon mot det kriminelle gjengmiljøet. Foto: REUTERS/Marco Polo/Diario de Natal (BRAZIL) 29. juni blir Kjell Alrich Schumann av Høyesterett dømt til 16 års forvaring i NOKAS-saken. Bildet er fra lagmannsretten i januar. Foto: Alf Ove Hansen/Scanpix

16 Juli August NYHETSÅRET2007 Nesbyen i Hallingdal og flere andre steder på Østlandet ble rammet av flom i juli. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix 22. august trekker Per Ditlev-Simonsen seg som ordfører i Oslo, etter avsløringene om hans bankkonto i Sveits. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Båren til den norske spesialsoldaten Tor Arne Lau-Henriksen fraktes hjem til Norge. Han ble drept under oppdrag i Afghanistan. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter Tusenvis av unge gutter og jenter sastte hverandre stevne under Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Foto: Morten Holm/Scanpix Dronning Sonja under feiringen av sin 70-årsdag i Arendal. Foto: Lise Åserud/Scanpix Jan Reinås trekker seg 5. august som styreleder i Hydro. Foto: Sara Johannessen/Scanpix

17 September Oktober NYHETSÅRET2007 Manuela Ramin-Osmundsen blir 18. oktober utnevnt til statsråd for Barne- og likestillingsdepartementet. Foto: Heiko Junge/Scanpix Kristin Halvorsen måtte innse at SV gjorde et dårlig kommunevalg. Foto: Kyrre Lien/Scanpix...mens Siv Jensen og Eli Hagen kunne juble for et godt valg for Fremskrittspartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Prinsesse Märtha i Nordre Vestfold tingrett 2. oktober, i strid om boka Märthas engler. Det er første gang noen av de kongelige er i en rettssak. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix Trøblete rygg for Andreas Thorkildsen. Det holdt til sølv i VM i Japan. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Hele Bergen er i ekstase over Branns første seriegull på 44 år. Kaptein Martin Andresen viser stolt fram pokalen under feiringen på Festplassen 28. oktober. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

18 November Desember NYHETSÅRET2007 Båren til den pakistanske opposisjonslederen Benazir Bhutto, som ble drept i et attentat i Rawalpindi 27. desember. Foto: Ahmad Masood/Reuters John Carew og landslaget måtte innse at det ikke ble tur til EM etter tap for Tyrkia på Ullevål 17. november. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Finland i sorg etter skolemassakren i Tusby 7. november. Foto: Matti Björkman/Lehtikuva Al Gore og Rajendra Pachauri mottar folkets hyllest etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Slutt for Terra Securities 28. november etter obligasjonsskandalen som førte til store tap i flere norske kraftkommuner. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Gro Hammerseng og det norske håndballslandslaget fikk med seg sølv hjem fra EM i Frankrike. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

19 NTB markerte 1. september, nøyaktig på stiftelsesdagen, sine 140 år med en stor fest for ansatte med ledsagere, tidligere byråsjefer og gjester fra kundene, presseorganisasjonene og fra de nordiske søsterbyråene. Middag og underholdning var lagt til Bristol, i lokaler som i perioden 1967 til 1986 huset NTB NTB 140 ÅR2007 Invitasjon fra Norsk Telegrambyrå 1. september september ÅR Alle gjester er på plass. Mottakelseskomite og arrangører kan slappe av. Fra venstre styreleder Aslak Ona, adm.sekretær Anicken J. Skogseth, sjefredaktør Pål Bjerketvedt, Torny Bjerketvedt og Else Ona. Gruppen TADA underholdt forsamlingen etter middagen. Fra venstre tidligere NTBer Alf Skjeseth og NTB-journalistene Anna Nesje, Tone Hertzberg og Dag Kjørholt. Sangselskabet Guldberg fremførte nydelig korsang under middagen.

20 AKTIVITETER OG SELSKAPER2007 ScanpixNTB Video Nynorsk Pressekontor Kraftig vekst for video fra ScanpixNTB Samarbeidet mellom NTB og Scanpix om videoproduksjon ble etablert i 2006, med en stab på fem videoreportere. I tillegg bidrar både NTBs journalister og Scanpix' fotografer med videoopptak. Omsetningen er mer enn fordoblet i løpet av det siste året. Kundekretsen omfatter både store og små nettsteder samt fjernsyn. Ambisjonen er å dekke de viktigste nyhetsbegivenhetene nasjonalt og internasjonalt med levende bilder, og i tillegg tilby et variert utvalg av de morsomme og underholdende videoene som vi vet at mange nettbrukere ser etter var eit merkeår for nynorsken i media og for nyheitsbyrået Nynorsk Pressekontor (NPK). Samarbeidsavtalen NPK-NTB tok til å gjelde frå 1. januar, og NPK er i dag ein del av NTB-konsernet. Etter 38 år åleine, på sida av dei store aktørane i bransjen, vart NPK samlokalisert med NTB frå og med 2. kvartal i fjor. Nynorsk Pressekontor vart oppretta av Stortinget i 1969, i samband med innføring av pressestøtte. Stortinget oppretta NPK som ei motvekt mot alle andre byråtenester og stoffleverandørar, som i all hovudsak skreiv, og framleis skriv, på bokmål. NPK skulle sikre at også nynorskavisene fekk stoff på sitt eige skriftmål. Avtalen med NTB skapar eit nytt, betre og breiare grunnlag å drive verksemda på, og legg grunnlaget for auka aktivitet og fleire nye produkt. NPK-direkte, ei automatisk oppdatert nyheitsteneste for nettaviser, vart offisielt opna den 1. april. Nynorsk Pressekontor har i dag eit 30-tals kundar. Dei fleste er små- og mellomstore lokal- og regionaviser. Kontoret har ein fastlagd stoffprofil som tek sikte på å fange opp saker som har spesiell relevans i Distrikts- Noreg. Strategien er å vere den leiande distributøren av nyheiter og anna journalistisk stoff på nynorsk. Kontoret har som mål å vera eit språkleg førebilete for moderne nynorsk journalistikk.

21 NTB ÅRSRAPPORT 2007 AKTIVITETER OG SELSKAPER2007 Nyhetsgrafikk.no Nyhetsgrafikk.no er Norges eneste nyhetgrafikkbyrå. Vi tilbyr unike tjenester innen feltet visualisering av nyheter. Vårt mål er å bli mediebedriftenes eksterne grafikkavdeling og utfylle bedriftenes grafikkbehov. Redaksjonen består av tre medarbeidere med lang redaksjonell erfaring fra bl. a. Dagbladets grafikkavdeling. Vi kan vise til en rekke nasjonale og internasjonale priser for arbeidet vårt. Riksnytt Mot slutten av året fikk NTB nok en medieplattform å publisere sine nyheter på. Da inngikk vi avtale om å overta nyhetstjenesten Riksnytt fra Edda Media. Etter en hektisk planleggingsfase kunne vi fra årsskiftet lage daglige nyhetssendinger til nærmere 60 lokalradiostasjoner spredt over hele landet Radiosatsingen er bygd på utstrakt samarbeid mellom radioredaksjonen og de øvrige redaksjonelle avdelingene i huset. Radionyhetene lages på basis av NTBs solide og døgnkontinuerlige nyhetsproduksjon. Samtidig tar journalistene i NTBs ulike avdelinger opp lyd når de er ute på jobb, og dette brukes i sin tur i nyhetsbulletinene. I tillegg byttes lydinnslag mellom radioredaksjonen og videoredaksjonen, og på den måten får vi utnyttet det redaksjonelle materialet i flere mediekanaler. Selskapet lanserte den 1. desember 2005 Norges første abonnementstjeneste for nyhetsgrafikk. Abonnementstjenesten leverer i hovedsak grafikk som visualiserer daglige hendelser innen nyheter, sport og kultur. Vi tar også oppdrag for å presentere større hendelser i brede spesialgrafikker. Per mars 2008 har vi 15 abonnenter på vår nyhetstjeneste, hvor Aftenposten er største kunde. Vi har kunder over hele landet, fra Nordlys i nord, Fædrelandsvennen i sør, Bergens Tidende i vest og Fredriksstad Blad i øst. I tillegg har nyhetsgrafikk.no startet en værtjeneste for avismarkedet, hvor vi leverer daglig varsel til papiraviser. Dette skjer etter at met.no har besluttet å gjøre alle sine data tilgjengelige og overlater til andre aktører å produsere det daglige, grafiske værvarslet i avisene

22 NTB OG MULTIMEDIA2007 NTB leverer nyhetene, og alt det andre Nyhetsovervåking: NTB varsler, oppdaterer og gir bakgrunnsinformasjon. Publisering: NTB leverer ferdige løsninger for publisering i papir- og nettaviser, radio/tv og offentlige skjermer. Distribusjon: NTB formidler nyttig informasjon over hele spekteret fra sport til finans. NTBs nyhetsovervåking omfatter: Nyhetstjenesten: Kjernen i NTBs virksomhet er en kontinuerlig nyhetsstrøm som dekker alle viktige begivenheter innenriks, utenriks og på sportsfronten, 24 timer i døgnet, hver dag i året. Varslingstjenesten: NTB har levert mobilnyheter siden lenge før mobiltelefonen ble allemannseie. NTBs SMSvarsling sikrer at våre kunder ikke går glipp av noe. Nyhetskalenderen: Planleggingsverktøy med oversikt over hva som skjer i morgen, neste uke og mange måneder fram i tid. Arkivet: Mer enn 20 års nyhetsproduksjon er samlet i Norges eldste elektroniske arkiv. Nyheter fra Norge: Alle de viktigste nyhetene på ett A4- ark, myntet på nordmenn i utlandet. Tilrettelagt for publisering leverer vi: NTB Direkte: Kortversjon av nyhetstjenesten (med kobling tekst/foto/video) for direkte publisering på internett. NTB Tikker: Nyhetsoverskrifter på norsk og engelsk for publisering på offentlige skjermer. Radiobulletiner: Korte nyhetssendinger for bruk i lokalradio Video: Nyheter og underholdning, nasjonalt og internasjonalt leveres i samarbeid med Scanpix Lettleste nyheter: for skoleungdom, språksvake og folk som ikke helt behersker norsk Kultur & Underholdning: Tunge reportasjer, eksklusive intervjuer og lette notiser (tekst/foto) for publisering på papir og nett. Resultatservice: Store datamengder presenteres i brukervennlig grensesnitt i forbindelse med valg, store sportsbegivenheter o.l. Tips og spill: Ekspertenes tips til dem som spiller på fotball og hest Personalia og jubilant: Jubilantlister og omtaler av folk som fyller runde år. Dagen i Dag: Hva skjedde på denne datoen for 50 år siden? Og hvilke kjendiser har bursdag i dag? Børs: Ferdige børssider tilpasset avisas layout Radio- og TV-tablåer leveres av Universum AS Grafikk og værkart leveres av Nyhetsgrafikk AS NTB distribuerer: Nyheter fra Nynorsk Pressekontor Meldinger fra Oslo Børs Pressemeldinger fra norske og utenlandske bedrifter og organisasjoner. Resultater fra Norsk Tipping Helen Vogt Utviklingsdirektør

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer