Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i Østli (32) er «frisk, sprelsk og modig», konkluderte juryen, her representert ved Helene Uri og Hans Geelmuyden. Bakgrunnen for prisen er at NTB ønsker å belønne godt språk i mediene. Det finnes flere priser for godt språk, men ingen for godt skriftspråk i pressen. Derfor er prisen banebrytende. Blant svært gode kandidater til NTB-prisen, skilte Østli seg tydelig ut, mente juryen. - Det er litt flaut å høre. Jeg er veldig opptatt av godt språk, men føler ikke at jeg alltid har det selv, sa Østli. Forsiden: Ansatte ved organisasjonen CICERO, senter for klimaforskning, feiret at årets Nobels Fredspris gikk til FNs klimapanel og Al Gore. Her er Kristin Rypdal. Miljø var et hovedtema i nyhetsbildet i Foto: Sara Johannessen / SCANPIX. Administrasjonens årsberetning Årsberetning 2007 Nøkkeltall konsern Resultatregnskap Balanse Nyheter og aktiviteter Noter til årsregnskapet Revisors beretning NTBs virksomheter

3 140 år og i god form 1. september 2007 feiret vi vår 140-årsdag i NTB. Ved runde årstall som dette er det naturlig å rette blikket bakover i tid. Det gjorde vi ved å utgi en kronologi over de viktigste hendelsene og personene som har satt sitt preg på NTB gjennom alle disse årene. Kunnskap om egen bedrifts historie og utvikling er viktig, og det er med ydmykhet vi konstaterer hva som er lagt ned av arbeid og innsats. Med det som utgangspunkt retter vi først og fremst blikket framover. NTB er i god form. Vi utvikler oss i takt med mediemiljøet rundt oss, et miljø som preges av raske forandringer og stadig nye medieuttrykk og -kanaler. Smeltet sammen i multimediale løsninger. Økonomisjef Tore Tødaas Utviklingsdirektør Helen Vogt Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes Frykten for internett har for lengst sluppet taket i norske avisredaksjoner. Og i nyhetsbyråene. Etter flere år med usikkerhet om hva internett innebærer for nyhetsbyråets rolle, er det ikke lenger noen tvil om at internett er mulighetenes marked også for oss. Kanskje nettopp for nyhetsbyrået, ettersom en systematisk og hurtig overvåking og oppdatering av nyhetsbildet var vår metode også før internett ble oppfunnet. De siste par årene har vi utviklet og lansert en rekke nye produkter og tjenester. Vårt mål er å levere mest mulig innhold til flest mulig kunder. En slik strategi og ambisjon krever vilje til utvikling og evne til vekst. Vekst i form av flere aktiviteter ved å knytte ny virksomhet til NTB. Utvikling gjennom nye produkter og varianter av produkter innenfor dagens struktur. Sjefredaktør/Adm.direktør Pål Bjerketvedt Utenrikssjef Hilde Huus-Hansen Dette strategiske utgangspunktet er årsaken til at vi det siste året har knyttet til oss Nynorsk Pressekontor, Riksnytt og Nyhetsgrafikk. Vi har startet videoproduksjon sammen med Scanpix, og vi leverer nyheter på norsk og engelsk til offentlige skjermer på blant annet norske flyplasser. Dette er eksempler på det mangfold av innhold vi nå kan levere. Ofte publisert på nye plattformer og nye arenaer. Nyhetsproduksjonen skal være og vil alltid være vår kjernevirksomhet, selve hjulet i byrået. Men i tillegg er vår rolle i økende grad å tilrettelegge innhold i ulike kundetilpassede løsninger. Helt ferdige produkter, klare til publisering. Nyhetssjef Kristin Aanensen Adm.redaktør Bård Idås Vi observerer et tydelig tosidig fokus i det typiske norske mediehus, et fokus i hver ende av innholdsskalaen. På den ene siden et sterkt engasjement og konsentrert ressursbruk om det lokale, originale innholdet - og i den andre enden av skalaen den løpende nyhetsovervåkingen og oppdateringen på nett og papir. Den NTB tar seg av. Vi skal i årene som kommer fortsatt utvide omfanget av innhold levert av NTB. Det er vår klare målsetting. Det skal i prinsippet være mulig å få alt innhold levert gjennom NTB-systemet. Vi starter det arbeidet med et utmerket utgangspunkt. Aldri er det publisert så mye NTB-stoff gjennom så mange kanaler (kunder) som nå. Med et par unntak er samtlige norske mediehus kunder av NTB. Det betyr at den nettverksrollen NTB har hatt siden starten i 1867, på vegne av det norske mediemiljøet, er like tydelig - om ikke tydeligere - enn noen gang. Sportssjef Jan-Erik Sveum Redaktør Nynorsk Pressekontor Arne Sigurd Haugen Pål Bjerketvedt Sjefredaktør/adm.direktør IT-sjef Mikkel Falck

4 ÅRSBERETNING2007 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) har vært året for vekst og utvikling. NTB har i år konsolidert og styrket posisjonen som en profesjonell leverandør av nyhetstjenester og andre innholdstjenester. Integreringen av Nynorsk Pressekontor har gått etter planen. Satsingen på ScanpixNTB Video har utviklet seg meget positivt. Ved årsskiftet har NTB (januar 2008) overtatt 51 prosent av aksjene i Nyhetsgrafikk.no, og utviklingen i dette selskapet er oppløftende. Fra årsskiftet har også lyd blitt en integrert del av nyhetsformidlingen. NTB leverer nyhetsbulletiner for lokalradioene i Riksnytt, som ble kjøpt og overtatt fra Edda Media. Alle disse eksemplene styrker både nyhetsprofilen og evnen til å levere mest mulig innhold til flest mulige aktører. NTB har aldri hatt så mange kunder og publisert så mye innhold som nå. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og vel fungerende lokaler i Akersgaten 55. Nye kunder og økt aktivitet har løftet omsetningen i NTB betydelig i Samtidig er det arbeidet aktivt med utvikling av nye produkter og kjøp av virksomhet, som bidrar til å utvide innholdstilbudet. Det er ro i kundemassen, og årets kundeundersøkelse viser at byrået er på rett vei når det gjelder å tilrettelegge for kundenes ønsker og behov. NTBs forankring i det internasjonale nyhetsbyråmiljøet er av strategisk stor verdi. Det er tett og god kollegial kontakt mellom de nordiske byråene om utvikling av ideer og produkter. NTB er med i Minds, som er et fellesskap for utveksling av teknologi og forretningsideer for de medvirkende byråene. NTBs sjefredaktør/adm.direktør er i tillegg styremedlem i byråenes viktigste internasjonale nettverk, EANA (European Alliance of News Agencies). Styret vil takke de ansatte for god innsats og fin utvikling i ØKONOMI NTBs årsregnskap inkluderer 50,1 prosent av det økonomiske resultatet i Universum AS og 49,9 prosent av resultatet i Scanpix Norge AS. Prosentvise andeler på dette nivået av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet har ingen ekstern opplåning og har dermed ingen renterisiko knyttet til lån. Renterisiko foreligger når det gjelder den ytelsesbaserte kollektive pensjonsforsikringen. Plasseringene i markedsbaserte aksjefond er eksponert for aksjemarkedsrisiko (generelle svingninger i aksjemarkedet). FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges.

5 ÅRSBERETNING2007 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt var på kroner, og foreslås disponert slik: Overført fra fond for vurderingsforskjeller kroner Overført til annen egenkapital kroner Selskapets frie egenkapital pr var kroner ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 103 fast ansatte i selskapet. De utførte 98,7 årsverk. Inkludert 51,1 prosent av årsverksrammen i Universum AS og 49,9 prosent av årsverksrammen i Scanpix Norge AS er det 142 ansatte i NTB AS. De utførte 137,0 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2007 på sykedager (2,0 prosent). Det har ikke forekommet eller blitt innrapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Av NTBs 103 ansatte var 46 kvinner i Ledelsen består av 10 personer hvorav fire er kvinner. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Overtidsjobbing blant kvinner og menn er likt fordelt. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet redaksjonen og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. ANDRE SELSKAPER Universum AS, der NTB AS eier 50,1 prosent av aksjene, hadde i 2007 driftsinntekter på 21,0 millioner kroner. Resultatet er 7,6 millioner kroner før skatt. NTB AS mottok utbytte fra selskapet med kr 2,3 millioner kroner for 2006 og vil motta kr 2,7 millioner for Scanpix Norge AS, der NTB AS eier 49,9 prosent av aksjene, hadde i 2007 driftsinntekter på 104,8 millioner kroner. Resultatet er 17,8 millioner før skatt. NTB AS får 6,3 millioner kroner i utbytte for NTB AS eier 11,8 prosent av aksjene i Scanpix Skandinavia AB. Selskapet eier 50,1 prosent av Scanpix Norge AS. Det ble i 2007 tatt ut 15 millioner kroner i ekstraordinært utbytte i selskapet, hvorav NTBs andel er 1,6 millioner kroner. Scanpix Scandinavia AB har 44 millioner kroner i kontanter etter salget i Sverige. NTBs bokførte verdi av eierandelen i Scanpix Scandinavia AB er i 2007 skrevet opp med en million kroner, etter at den for tre år siden ble skrevet ned med samme verdi. Med unntak av Scanpix Baltics eier Scanpix Scandinavia AS 50,1 prosent av aksjene i Scanpix Norge AS. Eierandelen i Scanpix Sverige AS og Scanpix Danmark AS ble solgt i 2006 og Scanpix Scandinavia-

6 ÅRSBERETNING2007 eierne, NTB og Schibsted, vil i 2008 avklare selskapsstrukturen for Scanpix-selskapene. NTB AS eier 15,1 % prosent av selskapet Innholdsutvikling AS, som eier 89,2 prosent av medieovervåkingsselskapet Intermedium AS. Det er investert fire millioner kroner i selskapet. NTB har i 2007 skrevet ned verdien av eierandelen i Intermedium AS med en million kroner. NRK, Edda Media, A-pressen, regionavisene (Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad) og Norges Handels- og Sjøfarts Tidende eier like store andeler i selskapet. NTBs administrasjon har i 2007 arbeidet med ulike modeller for økt innflytelse i Innholdsutvikling (og Intermedium). Det er foreløpig ikke truffet tiltak som gir grunnlag for å endre dagens struktur. STYRETS ARBEID I 2007 Styret i NTB as har i 2007 hatt syv ordinære styremøter. Styret har etter generalforsamlingen i 2007 hatt følgende medlemmer: Aslak Ona, Schibsted styrets leder, Jon Espen Lohne, A-pressen, styrets nestleder, Stig Finslo, Edda Media, styremedlem, Grethe Gynnild Johnsen, NRK, styremedlem, Tom Hetland, Stavanger Aftenblad, styremedlem, Knut Arild Hareide, Schibsted, styremedlem Anna Nesje, NTB, ansattes representant, Gunn Norstad, NTB, ansattes representant. FRAMTIDSUTSIKTER NTB har i 2007 lagt et grunnlag som gir optimisme. Med et par unntak er så å si hele den norske mediefamilien kunder av NTBs tjenester. I tillegg er aktivitetsgrunnlaget utvidet med flere nye produkter og tjenester, både gjennom NTB-systemet og gjennom oppkjøp og tilknyttet virksomhet. Omsetningen og resultatet har vokst fra år til år de tre siste årene, og det legges opp til vekst også i En avgjørende suksessfaktor er fortsatt å være bevisst på og mestre den krevende balansen mellom nøktern drift, god kostnadsstyring og samtidig lykkes med vekst og utvikling. Flere nye aktivitetsområder og selskaper er kommet til det siste året. Dette mangfoldet krever en gjennomgang av og drøftelser rundt selskapsstrukturen. Det vil derfor i 2008 bli igangsatt et arbeid som tar sikte på å utrede og konkludere med hvilken organisasjonsform vi er best tjent med. Så å si all produktutvikling i NTB er innenfor mulitmedieområdet. I så måte ser vi at tekst og bilde integreres stadig tettere. I løpet av 2007 er samarbeidet med Scanpix Norge blitt enda tettere, og det vil være naturlig å inkludere forholdet mellom de to selskapene når selskapsstrukturen skal drøftes. Vararepresentanter: Tonny Nundal, Haugesunds Avis (fast møtende vararepresentant), Arve Løberg, Trønder-Avisa. Tove Nedreberg, Adresseavisen. Kjell Arild Nilsen, NTB, fast møtende vararepresentant. Nils Inge Kruhaug, NTB Hilde C. Kristiansen, NTB Ola W. Albech, NTB.

7 ÅRSBERETNING2007 NØKKELTALL KONSERN Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) Resultat finansposter Resultatmargin (res. e. finansposter/driftsinntekter) Resultat før skatt Årsresultat ,4% ,6% ,7% ,9% ,1% ,1% Totalrentabilitet (res. e. Finansposter/totalkapital) Egenkapitalrentalrentabilitet (res. e. finansp/egenkapital) 5,4% 8,9% 1,2% 1,9% 0,0% -0,1% Egenkapitalandel ( egenkapital/totalkapital) Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 60,7% 1,71 62,1% 1,73 64,7% 1,75

8 RESULTATREGNSKAP2007 DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note nr Nyhetstjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og sosiale kostnader 14, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andre finanskostnader Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital

9 BALANSE2007 Balanse EIENDELER Note nr. 31/12/07 31/12/06 Anleggsmidler Immaterielle verdier: Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum fordringer Investeringer: Markedsbaserte aksjer/fond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 12,16, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 NTB ÅRSRAPPORT 2007 BALANSE2007 BALANSE2007 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Andel avsetning forpliktelser felleskontrollerte selskaper Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars I styret for Norsk Telegrambyrå AS Adm.dir./sjefred. Adm.dir./sjefred.

11 2007 Innhold Nyhetstjenesten Nyhetsåret 2007 NTB 140 år Aktiviteter og selskaper NTB og multimedia NYHETER& aktiviteter

12 NYHETSTJENESTEN2007 Nyhetstjenesten er ryggraden i NTB Et bredt og solid nyhetstilbud danner selve grunnlaget for det vide spekteret av tjenester NTB i dag kan tilby. Nyhetstjenesten fikk et solid oppsving allerede fra årets første dag, da avtalen om nyhetsleveranser til ANB trådte i kraft. Nye medarbeidere med solid kompetanse sluttet seg til NTBs nyhetsorganisasjon, og gjorde oss i stand til å levere enda bedre, både i bredden og i dybden. I sentrum for denne virksomheten står kundenes ønsker og behov for våre tjenester. Disse varierer stort, avhengig av profil, størrelse og utbredelse. Det er en utfordrende jobb å levere nyhetsprodukter som skal gjøre alle til lags. Mediebildet er i stadig endring, noe som selvsagt også berører NTB. Omløpshastigheten på nyhetene fortsetter å øke. Betydningen av internett som nyhetskanal likedan, ikke minst når stadig flere også tar i bruk levende bilder. Dette stiller papiravisene på nye prøver, noe vi også merker. Felles for disse utfordringene, er at NTB skal sørge for å gi oversikt, overvåke og sette ting i sin riktige sammenheng. Den observante leser av NTBs tjeneste vil ha lagt merke til at produksjonen av fakta økte vesentlig i året som gikk. De aller fleste saker har en bakgrunn, en forhistorie, som er viktig for å kunne forstå helheten. NTB ska gi den. NTB leverte i 2007 nyheter også på video, og fra årsskiftet etablerte vi en egen redaksjon for produksjon av radionyheter. Fundamentet for disse og andre nysatsinger er en aldri hvilende og kompetent nyhetsredaksjon. Ole Kristian Bjellaanes Nyhetsredaktør

13 Januar Februar NYHETSÅRET2007 Lars Berger vant gull på 15 kilometer fristil i Sapporo-VM. Foto: Erlend Aas/Scanpix Kjetil André Aamodt legger opp på direkten og får klem av mor Gerd. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Gerd-Liv Valla forklarer seg om den stadig voksende Yssensaken under pressekonferansen 19. januar. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Aksel Lund Svindal triumferte i både utfor og storslalom under alpin-vm i Åre. Foto: Tor Richardsen/Scanpix Jan Fougner ledet granskningen av Yssen/Valla-saken. Foto: Erlend Aas, SCANPIX Kong Harald rundet 70 år til jubel fra folket og dronningen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

14 NYHETSÅRET2007 Mars April 17. april ble Roar Flåthen valgt til ny LO-leder etter Gerd-Liv Valla. Foto: Morten Holm/Scanpix 9. mars rives ungdomshuset i Købehavn. Foto: Lars Helsinghof/Scanpix 16. april skjøt og drepte en mann 32 mennesker ved universitetet Virginia Tech i USA, før han tok sitt eget liv. Foto: AP Photo/The Roanoke Times, Alan Kim Advokat Jan Fougners rapport felte LO-leder Gerd-Liv Valla. Foto: Lise Åserud/Scanpix Åtte mennesker omkom da det norske ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin kantret utenfor Shetland 12. april. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Dramatisk for LO: Gerd-Liv Valla trekker seg som LOleder 9. mars. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix Foto: Reuters

15 NYHETSÅRET2007 Mai Juni Suzann Pettersen seilte opp som årets golfsensasjon på kvinnesiden. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix 4. mai forsvant den lille britiske jenta Madeleine McCann fra familiens feriested sør i Portugal. Forsvinningen er fortsatt en uløst gåte. Foto: David Moir/Reuters 27.juni tar Gordon Brown over etter Tony Blair som britisk statsminister. Foto: Kieran Doherty/Reuters Demonstrasjoner og ødeleggelser etter at Nicolas Sarkozy ble valgt til president i Frankrike 6. mai. Foto: Jack Naegelen/Reuters Politiet arresterer 29 personer i Norge og i Natal i Brasil i en samordnet aksjon mot det kriminelle gjengmiljøet. Foto: REUTERS/Marco Polo/Diario de Natal (BRAZIL) 29. juni blir Kjell Alrich Schumann av Høyesterett dømt til 16 års forvaring i NOKAS-saken. Bildet er fra lagmannsretten i januar. Foto: Alf Ove Hansen/Scanpix

16 Juli August NYHETSÅRET2007 Nesbyen i Hallingdal og flere andre steder på Østlandet ble rammet av flom i juli. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix 22. august trekker Per Ditlev-Simonsen seg som ordfører i Oslo, etter avsløringene om hans bankkonto i Sveits. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Båren til den norske spesialsoldaten Tor Arne Lau-Henriksen fraktes hjem til Norge. Han ble drept under oppdrag i Afghanistan. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter Tusenvis av unge gutter og jenter sastte hverandre stevne under Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo. Foto: Morten Holm/Scanpix Dronning Sonja under feiringen av sin 70-årsdag i Arendal. Foto: Lise Åserud/Scanpix Jan Reinås trekker seg 5. august som styreleder i Hydro. Foto: Sara Johannessen/Scanpix

17 September Oktober NYHETSÅRET2007 Manuela Ramin-Osmundsen blir 18. oktober utnevnt til statsråd for Barne- og likestillingsdepartementet. Foto: Heiko Junge/Scanpix Kristin Halvorsen måtte innse at SV gjorde et dårlig kommunevalg. Foto: Kyrre Lien/Scanpix...mens Siv Jensen og Eli Hagen kunne juble for et godt valg for Fremskrittspartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Prinsesse Märtha i Nordre Vestfold tingrett 2. oktober, i strid om boka Märthas engler. Det er første gang noen av de kongelige er i en rettssak. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix Trøblete rygg for Andreas Thorkildsen. Det holdt til sølv i VM i Japan. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Hele Bergen er i ekstase over Branns første seriegull på 44 år. Kaptein Martin Andresen viser stolt fram pokalen under feiringen på Festplassen 28. oktober. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

18 November Desember NYHETSÅRET2007 Båren til den pakistanske opposisjonslederen Benazir Bhutto, som ble drept i et attentat i Rawalpindi 27. desember. Foto: Ahmad Masood/Reuters John Carew og landslaget måtte innse at det ikke ble tur til EM etter tap for Tyrkia på Ullevål 17. november. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix Finland i sorg etter skolemassakren i Tusby 7. november. Foto: Matti Björkman/Lehtikuva Al Gore og Rajendra Pachauri mottar folkets hyllest etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Slutt for Terra Securities 28. november etter obligasjonsskandalen som førte til store tap i flere norske kraftkommuner. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix Gro Hammerseng og det norske håndballslandslaget fikk med seg sølv hjem fra EM i Frankrike. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

19 NTB markerte 1. september, nøyaktig på stiftelsesdagen, sine 140 år med en stor fest for ansatte med ledsagere, tidligere byråsjefer og gjester fra kundene, presseorganisasjonene og fra de nordiske søsterbyråene. Middag og underholdning var lagt til Bristol, i lokaler som i perioden 1967 til 1986 huset NTB NTB 140 ÅR2007 Invitasjon fra Norsk Telegrambyrå 1. september september ÅR Alle gjester er på plass. Mottakelseskomite og arrangører kan slappe av. Fra venstre styreleder Aslak Ona, adm.sekretær Anicken J. Skogseth, sjefredaktør Pål Bjerketvedt, Torny Bjerketvedt og Else Ona. Gruppen TADA underholdt forsamlingen etter middagen. Fra venstre tidligere NTBer Alf Skjeseth og NTB-journalistene Anna Nesje, Tone Hertzberg og Dag Kjørholt. Sangselskabet Guldberg fremførte nydelig korsang under middagen.

20 AKTIVITETER OG SELSKAPER2007 ScanpixNTB Video Nynorsk Pressekontor Kraftig vekst for video fra ScanpixNTB Samarbeidet mellom NTB og Scanpix om videoproduksjon ble etablert i 2006, med en stab på fem videoreportere. I tillegg bidrar både NTBs journalister og Scanpix' fotografer med videoopptak. Omsetningen er mer enn fordoblet i løpet av det siste året. Kundekretsen omfatter både store og små nettsteder samt fjernsyn. Ambisjonen er å dekke de viktigste nyhetsbegivenhetene nasjonalt og internasjonalt med levende bilder, og i tillegg tilby et variert utvalg av de morsomme og underholdende videoene som vi vet at mange nettbrukere ser etter var eit merkeår for nynorsken i media og for nyheitsbyrået Nynorsk Pressekontor (NPK). Samarbeidsavtalen NPK-NTB tok til å gjelde frå 1. januar, og NPK er i dag ein del av NTB-konsernet. Etter 38 år åleine, på sida av dei store aktørane i bransjen, vart NPK samlokalisert med NTB frå og med 2. kvartal i fjor. Nynorsk Pressekontor vart oppretta av Stortinget i 1969, i samband med innføring av pressestøtte. Stortinget oppretta NPK som ei motvekt mot alle andre byråtenester og stoffleverandørar, som i all hovudsak skreiv, og framleis skriv, på bokmål. NPK skulle sikre at også nynorskavisene fekk stoff på sitt eige skriftmål. Avtalen med NTB skapar eit nytt, betre og breiare grunnlag å drive verksemda på, og legg grunnlaget for auka aktivitet og fleire nye produkt. NPK-direkte, ei automatisk oppdatert nyheitsteneste for nettaviser, vart offisielt opna den 1. april. Nynorsk Pressekontor har i dag eit 30-tals kundar. Dei fleste er små- og mellomstore lokal- og regionaviser. Kontoret har ein fastlagd stoffprofil som tek sikte på å fange opp saker som har spesiell relevans i Distrikts- Noreg. Strategien er å vere den leiande distributøren av nyheiter og anna journalistisk stoff på nynorsk. Kontoret har som mål å vera eit språkleg førebilete for moderne nynorsk journalistikk.

21 NTB ÅRSRAPPORT 2007 AKTIVITETER OG SELSKAPER2007 Nyhetsgrafikk.no Nyhetsgrafikk.no er Norges eneste nyhetgrafikkbyrå. Vi tilbyr unike tjenester innen feltet visualisering av nyheter. Vårt mål er å bli mediebedriftenes eksterne grafikkavdeling og utfylle bedriftenes grafikkbehov. Redaksjonen består av tre medarbeidere med lang redaksjonell erfaring fra bl. a. Dagbladets grafikkavdeling. Vi kan vise til en rekke nasjonale og internasjonale priser for arbeidet vårt. Riksnytt Mot slutten av året fikk NTB nok en medieplattform å publisere sine nyheter på. Da inngikk vi avtale om å overta nyhetstjenesten Riksnytt fra Edda Media. Etter en hektisk planleggingsfase kunne vi fra årsskiftet lage daglige nyhetssendinger til nærmere 60 lokalradiostasjoner spredt over hele landet Radiosatsingen er bygd på utstrakt samarbeid mellom radioredaksjonen og de øvrige redaksjonelle avdelingene i huset. Radionyhetene lages på basis av NTBs solide og døgnkontinuerlige nyhetsproduksjon. Samtidig tar journalistene i NTBs ulike avdelinger opp lyd når de er ute på jobb, og dette brukes i sin tur i nyhetsbulletinene. I tillegg byttes lydinnslag mellom radioredaksjonen og videoredaksjonen, og på den måten får vi utnyttet det redaksjonelle materialet i flere mediekanaler. Selskapet lanserte den 1. desember 2005 Norges første abonnementstjeneste for nyhetsgrafikk. Abonnementstjenesten leverer i hovedsak grafikk som visualiserer daglige hendelser innen nyheter, sport og kultur. Vi tar også oppdrag for å presentere større hendelser i brede spesialgrafikker. Per mars 2008 har vi 15 abonnenter på vår nyhetstjeneste, hvor Aftenposten er største kunde. Vi har kunder over hele landet, fra Nordlys i nord, Fædrelandsvennen i sør, Bergens Tidende i vest og Fredriksstad Blad i øst. I tillegg har nyhetsgrafikk.no startet en værtjeneste for avismarkedet, hvor vi leverer daglig varsel til papiraviser. Dette skjer etter at met.no har besluttet å gjøre alle sine data tilgjengelige og overlater til andre aktører å produsere det daglige, grafiske værvarslet i avisene

22 NTB OG MULTIMEDIA2007 NTB leverer nyhetene, og alt det andre Nyhetsovervåking: NTB varsler, oppdaterer og gir bakgrunnsinformasjon. Publisering: NTB leverer ferdige løsninger for publisering i papir- og nettaviser, radio/tv og offentlige skjermer. Distribusjon: NTB formidler nyttig informasjon over hele spekteret fra sport til finans. NTBs nyhetsovervåking omfatter: Nyhetstjenesten: Kjernen i NTBs virksomhet er en kontinuerlig nyhetsstrøm som dekker alle viktige begivenheter innenriks, utenriks og på sportsfronten, 24 timer i døgnet, hver dag i året. Varslingstjenesten: NTB har levert mobilnyheter siden lenge før mobiltelefonen ble allemannseie. NTBs SMSvarsling sikrer at våre kunder ikke går glipp av noe. Nyhetskalenderen: Planleggingsverktøy med oversikt over hva som skjer i morgen, neste uke og mange måneder fram i tid. Arkivet: Mer enn 20 års nyhetsproduksjon er samlet i Norges eldste elektroniske arkiv. Nyheter fra Norge: Alle de viktigste nyhetene på ett A4- ark, myntet på nordmenn i utlandet. Tilrettelagt for publisering leverer vi: NTB Direkte: Kortversjon av nyhetstjenesten (med kobling tekst/foto/video) for direkte publisering på internett. NTB Tikker: Nyhetsoverskrifter på norsk og engelsk for publisering på offentlige skjermer. Radiobulletiner: Korte nyhetssendinger for bruk i lokalradio Video: Nyheter og underholdning, nasjonalt og internasjonalt leveres i samarbeid med Scanpix Lettleste nyheter: for skoleungdom, språksvake og folk som ikke helt behersker norsk Kultur & Underholdning: Tunge reportasjer, eksklusive intervjuer og lette notiser (tekst/foto) for publisering på papir og nett. Resultatservice: Store datamengder presenteres i brukervennlig grensesnitt i forbindelse med valg, store sportsbegivenheter o.l. Tips og spill: Ekspertenes tips til dem som spiller på fotball og hest Personalia og jubilant: Jubilantlister og omtaler av folk som fyller runde år. Dagen i Dag: Hva skjedde på denne datoen for 50 år siden? Og hvilke kjendiser har bursdag i dag? Børs: Ferdige børssider tilpasset avisas layout Radio- og TV-tablåer leveres av Universum AS Grafikk og værkart leveres av Nyhetsgrafikk AS NTB distribuerer: Nyheter fra Nynorsk Pressekontor Meldinger fra Oslo Børs Pressemeldinger fra norske og utenlandske bedrifter og organisasjoner. Resultater fra Norsk Tipping Helen Vogt Utviklingsdirektør

Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2008

Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 NTB ÅRSRAPPORT 2008 Årsberetning 2008 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2008 Nyhetsbyråets posisjon er styrket i 2008. Flere kunder har kommet til som abonnenter på nyhetstjenestene,

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2009 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2009 Nyhetsbyråets utvikling i 2009 har vært stabil, med en tilnærmet uendret kundesituasjon

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2011 2011 har vært et positivt, men også et travelt og krevende år for selskapet.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2013. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2013. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2013 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2013 og konsernet 2013 2013 har vært et godt år for Norsk Telegrambyrå AS og konsernet

Detaljer

Årsrapport 2010. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2010. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2010 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2010 Årsberetning 2010 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) og konsernet 2010 Vekst og utvikling har preget Norsk Telegrambyrå AS og konsernet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport 2014. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2014. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2014 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning 2014 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2014 og konsernet 2014 2014 har vært et aktivt og godt år for Norsk Telegrambyrå AS

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2015. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2015. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2015 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2015 Årsberetning 2015 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2015 og konsernet 2015 2015 har vært et nytt år med vekst og fremgang for selskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer