Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30"

Transkript

1 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon: mobil:

2 Innholdsfortegnelse Forord! 2 Barnehagen som pedagogisk virksomhet! 3 Rutinesituasjonene! 6 Dagsrytme! 8 Barns medvirkning! 9 Sosial kompetanse! 10 Dokumentasjon og vurdering! 11 Foreldresamarbeid! 12 Aktivitetsplan for barnehageåret 2012/2013! 14 1

3 Forord Hei alle foreldre! Vi vil ønske alle hjertelig velkommen til et nytt barnehageår i Kvennehaugen Familiebarnehage. Vi håper alle, både store og små, vil trives her hos oss. Det finnes en generell årsplan som er felles for barnehagene i Birkenes kommune. Denne vil dere få utdelt når barnet begynner i barnehagen, og vil gjelde for deres barn til hun eller han begynner på skolen. Denne årsplanen som dere nå har i hendene, er for Kvennehaugen familiebarnehage, og inneholder mål og metoder for arbeidet med barna og en oversikt over tema for barnehageåret 2012/2013. Hver måned vil dere få en månedsplan med hjem. Den vil fortelle litt om hva vi har gjort i måneden som gikk, litt konkret om hva vi skal gjøre den aktuelle måneden, hvem som har bursdag, meny for måneden, sanger, rim og regler, med litt ekstra fokus på denne måneden og på de forskjellige aktivitetene eller hendelsene som ville funnet sted utenom det vanlige. Det vil i løpet av året komme to foreldresamtaler: én nå til høsten og enda én til våren. Det vil også finne sted et foreldremøte i månedsskiftet august/september, og ett i månedsskiftet januar/februar. For barnehageåret 2012/2013 vil det være fem planleggingsdager der barnehagen vil holde stengt, personalet vil bruke denne tiden til kurs og planlegging av det pedagogiske arbeidet til barnehagen. Plangleggingsdager:! Vi ser frem til et godt samarbeid med dere foreldre! Ta for all del kontakt med oss dersom dere skulle lure på noe, ettersom vi er her for deres barn og for dere! 2

4 «Barnehagen som pedagogisk virksomhet «Barna i Kvennehaugen familiebarnehage skal ha gode dager med tid til omsorg, lek og læring Tid er viktig. I en ellers så travel hverdag ønsker vi at barna skal oppleve at de har mye og sammenhengende tid til lek og selvvalgte, lysbetonte aktiviteter. Vi vil at barna skal oppleve minst mulig stress i barnehagehverdagen. Vi har derfor valgt å ha få voksenstyrte aktiviteter, og har lagt dem til tider der det vil være naturlig med et avbrekk. Omsorg, oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring må ses som en helhet i forhold til barns utvikling. Utgangspunktet er barnas egne ressurser og funksjonsnivå. Barnet skal oppleve mestring. Fellesskapet i barnehagen har stor egenverdi, for i samspill med andre blir man seg selv. Vi ønsker å være en inkluderende barnehage, en barnehage som passer for alle barn. Det krever romslighet, evne til fleksibilitet og nytenkning. Humor er et godt arbeidsredskap vi skal bruke i forhold til omsorg, lek og læring. Vi ønsker at humor og glede skal prege miljøet i vår barnehage. Respekt og Omsorg er to verdier vi ønsker å stå for, og hele tiden arbeider mot i forhold til barn, foreldre og personell. For oss betyr Respekt å godta og handle ut ifra, innenfor gitte rammer, at hvert enkelt menneske er unikt, har sine individuelle behov og er rikt på menneskelige ressurser. å lytte til, prøve å forstå og godta andres meninger - barn, foreldre, personal. Vi skal ta andre på alvor, vi er likeverdige. å ta vare på natur og miljø, - turområdene våre, bygninger, leker, inventar og utstyr. Omsorg daglig å se og ha fokus på hvert enkelt barn. å dekke barnets behov for mat, hvile, stell og aktiviteter. å gi barnet kjærlighet, trøst og fysisk nærhet - et fang å sitte i, en klem, et klapp å gi barnet utfordringer. å gi barnet aktivitet, ut fra alder og utvikling. å gi barnet tydelige grenser. å skape et trygt miljø, både fysisk og psykososialt. 3

5 OMSORG OG OPPDRAGELSE Mål Barnet skal oppleve trygghet og omsorg, bli sett og hørt. få et positivt selvbilde og tro på seg selv som den det er. bli mest mulig selvstendig, blant annet ved av-/påkledning. ha god hygiene, vaske hendene før måltider og etter toalettbesøk. få gode bordvaner, be om å få sendt ting, takke for maten, bidra til at måltidet får en hyggelig og rolig atmosfære. vise vanlig høflighet, som å si «god morgen», «unnskyld» når man er uheldig. lære seg gode ryddevaner. ta vare på utstyr og materiell i barnehagen Vi voksne skal være nære voksne og by på oss selv, være personlige i samværet med barna. møte barn og familie med åpenhet og respekt. stimulere barnet til å ha tro på seg selv. møte barnets initiativ med forståelse og innlevelse, være nysgjerrige. utvikle vår evne til å oppfatte hva barnet føler, tenker, prøver å kommunisere til oss. bekrefte og gi respons på barnets uttrykk og følelser. «forskjellsbehandle» barna, gi enkeltbarnet det det trenger. være tydelige. ha samsvar mellom ord og handling. sette grenser. LEK Mål Barnet skal få leke uavbrutt i lengre tid. Temaarbeid og andre planlagte aktiviteter skal ikke ta overhånd, tid og muligheter for barnas egen lek skal prioriteres. Vi skal ta barnas lek på alvor. 4

6 Vi skal gi barna ulike opplevelser i og utenfor barnehagen som stimulerer til lek og utforsking. Vi voksne skal være lekevoksne, være med i leken på barnas premisser, trekke inn nye momenter, være «døråpner» for barn som ikke kan lekekoden og blir utestengt eller som på andre måter strever i leken. Skjerme barnegrupper som er i lek. «Alle skal ikke være med alle». En viktig erfaring for barn, er noen ganger å tåle å bli avvist, utelatt, - få nei på et ønske om å være med. Også naturlig at vi deler de største fra de minste av og til. LÆRING Læring er en helhetlig prosess i alt barnet gjør og opplever i barnehagen (lek, omsorg, hverdagsaktiviteter) i samspill med andre barn og voksne. Vi skal lære barna det de ikke vet at de trenger, og støtte dem der de er. Læring foregår hele tiden, i formelle og uformelle situasjoner. Alle rutinesituasjonene våre er rike på muligheter for læring. Hvordan skaper vi et godt læringsmiljø? Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål med utgangspunkt i barnas interesser. Barn og voksne prøver å finne svar sammen. Barna får varierte opplevelser og sanseinntrykk. Stimulerende leker og utstyr er tilgjengelige. Sammen med barna henter personalet kunnskap fra bøker og internett. «Barn skal lære å lære». 5

7 Rutinesituasjonene STARTEN PÅ DAGEN MÅL En god start på dagen, barnet skal føle seg velkommen i barnehagen. Foreldre og personal skal få utvekslet informasjon om barnet. Én av personalet tar imot barn og foreldre når de kommer til barnehagen om morgenen. Det er viktig at barna føler at de blir sett når de kommer. Barnet får informasjon om ting som kan ha en innvirkning på dagen for barnet, for eksempel lite søvn, mor eller far er bortreist og lignende. SAMLINGSSTUND MÅL At barna får oppleve at de er med i et fellesskap. Oppleve sangglede og humor. Få kunnskaper om forskjellige emner. Lytte til fortellinger og til hverandre. Oppmuntres til å snakke i en gruppe. Trene på å vente på tur og lytte til andre. I samlingsstunden er alle samlet, både barn og voksne. Innholdet er variert, men med fokus på temaarbeid, sang, samtale, bevegelse og leker. Samlingen inneholder alltid navneopprop, trekking av kalender, dag og dato og hvordan været er. Personalet lytter til det barna har å fortelle, og de formidler kunnskap og emner. Vi legger vekt på glede og humor, blant annet i form av sang, dikt, fortellinger og eventyr. MÅLTIDER MÅL Oppleve hygge, fellesskap og samvær med gruppen. Få spisevaner og bli selvhjulpne. Ved måltidene legger vi først og fremst vekt på å skape en trivelig atmosfære rundt bordet. Vi prater og lytter til hverandre. Vi smører mat til frokost og lunch i barnehagen. På ettermiddagen har vi frukt, yoghurt, knekkebrød, frokostblanding og lignende. Én dag i uka har vi varm lunch. Hvilken dag dette dreier seg om vil variere slik at alle barna får det med jevne mellomrom. STELLESITUASJONEN MÅL Stellesituasjonen skal oppleves som tid for kos og individuell oppmerksomhet og omsorg. 6

8 Barna skal lære hygiene. At barna etter hvert skal bruke toalett eller potte når dere som foreldre gir beskjed om det. Barna skal tas på alvor i forhold til kroppen sin, den er privat. Ikke så mange barn på badet om gangen. Etter måltidet settes det av tid til omsorg og individuell oppmerksomhet. Barna blir vasket og får tørr bleie. Barna får selv prøve å kle av seg til legging. HVILE OG SØVN MÅL At barna får dekket sine behov for hvile og søvn. Alle barna har behov for et lite «pust i bakken» i løpet av dagen. Etter maten får de barna som ikke sover hvilestund. I hvilestunden ligger vi på madrasser, sofaer og senger, og slapper av mens vi hører på fortellinger eller musikk. SLUTTEN PÅ DAGEN MÅL At foreldrene og barna får snakket sammen om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Personalet forteller om hva barnet har gjort og om hendelser som kan ha betydning for barnets ettermiddag hjemme. Vi forteller om spesielle hendelser og trivsel i barnehagen. Vi viser for øvrig i-dag-lappen som henger på tavla i garderoben, denne vil også fortelle om hva vi har gjort i løpet av dagen, dersom det er mange som blir hentet samtidig. Det er da vanskelig for personalet å få gitt alle tilbakemelding. 7

9 Dagsrytme For å oppnå en god balanse mellom aktiviteter, lek, måltider og hvile, så har vi en fast dagsrytme. En fast dagsrytme gir trygghet og stabilitet for både barn og voksne. Alle barna må komme til kl. 9.30, ettersom vi da begynner forskjellige aktiviteter for for eksempel tur, formingsaktivitet. Det er veldig dumt for barnet å komme midt i en påbegynt aktivitet. Det kan skje endringer i dagsrytmen på grunn av gruppa og alderen på barna. TID HVA MÅL 7.15 Barnehagen åpner Frilek Få barna med eller inn i leken Barna velger selv hva de vil leke med Frokost For de som ønsker det. Spise selv. Pratestund 9.30 Tur, forming, utelek og lignende Felles opplevelser. Gjøre noe sammen. Frisk luft; fysisk aktivitet og lek Rydding Lære barna å rydde etter seg, rommet blir mer inspirerende til ny lek Samlingsstund Styrke gruppefølelsen, konsentrasjonen og treningen i navn, sanger og hva vi har gjort i dag Lunch Spise selv, vente på tur Stell Skifte bleie, eventuelt dotrening. Hygiene- og renslighetstrening Hvile- eller sovetid Alle barna trenger litt hvile eller søvn Frukt/yoghurt Lade batteriene litt igjen Frilek, ute eller inne Frisk luft og fysisk aktivitet Barnehagen stenger 8

10 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3) Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til medvirkning i eget liv. I barnehagen har det rett til å gi uttrykk for sitt syn på det som skjer, og det skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Våre tanker om barns rett til medvirkning Barn har rett til å uttrykke egne følelser og meninger, og de skal oppmuntres til å gjøre det rette. De skal møte respekt og anerkjennelse for sine uttrykk. Barn skal bli møtt og sett som «den de er» og få en opplevelse av at de voksne har forståelse for deres individuelle behov. Spesielt overfor de minste barna, må personalet være oppmerksomme og tolke barnas kroppsspråk og uttrykk. I noen situasjoner skal barna få muligheten til å velge, tilpasset alder og modning. De skal oppleve hvordan demokratiske spilleregler virker i praksis, at de er en viktig del av gruppen og får mulighet til å markere seg. De skal oppleve at personalet er lyttende og åpne i forhold til innspill og ønsker. I forhold til barns medvirkning er det viktig å huske på at barn vet hva de har lyst til, men ikke hva de har behov for. Det er det fortsatt de voksne som vet og må ta ansvar for. Barn og voksne er likeverdige, men ikke likestilte. 9

11 «Sosial kompetanse «Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og gruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egne væremåte til barnas læring av sosiale ferdigheter. - Utdrag fra «Rammeplan for barnehagen» - Mål Barna skal: oppleve tilhørighet til en gruppe. få erfaringer i å samarbeide. erfare sosiale, demokratiske spilleregler, som for eksempel vente på tur, innordne seg, hevde seg. få mulighet til å opprette vennskap. få erfaringer i å vise empati, - innlevelse i andre sine følelser. oppøve prososial atferd, - hjelpe andre, dele med andre. få trene på selvkontroll, kunne utsette egne behov og ønsker og å tåle «forskjellbehandling». Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles hele tiden gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i mange situasjoner i løpet av en dag i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barnas sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjoner og kan vise medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre. De kan ta hensyn og vise omsorg. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et inkluderende, sosialt miljø. 10

12 Dokumentasjon og vurdering Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, personal, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon skal synliggjøre vår praksis, og ved vurdering igjen føre til endring av praksis. PLANLEGGING VURDERING GJENNOMFØRING REFLEKSJON DOKUMENTASJON Vi dokumenterer Vi tar bilder som vi henger opp, og som blir lagt i barnas album. Tegninger og andre ting barna lager blir hengt opp eller satt frem. Månedsplan hver måned om hva som har skjedd og om hva som skal skje. Årsplan I-dag-lapp i garderobe der vi skriver litt fra hver dag. «Min bok» til hvert enkelt barn. Der legger vi inn tegninger, ting som barna har laget, referat fra diverse ting og turer, forteller om artige episoder og koselig ting barna sier og gjør, og så videre. Vurdering Vurdering er viktig for å utvikle og fornye barnehagen. Vurdering skjer etter gjennomføring, dokumentasjon og refleksjon. Vurdering fører så til nye planer og praksis. Alle skal være med å vurdere, både barn, foreldre og personal. Barna gir hele tiden tilbakemeldinger muntlig og med kroppsspråk. Personalet må hele tiden «lese» barna og ta deres tilbakemeldinger på alvor. Dere som foreldre blir oppfordret til å komme med deres vurderinger i det daglige, under foreldresamtaler og foreldremøter. Personalet vurderer på personalmøter og planleggingsdager, da blir barnehagens mål, innhold, oppgaver og resultat vurdert. I tillegg blir barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observert og vurdert fortløpende. 11

13 Foreldresamarbeid Foreldrekontakten bygger på følgende prinsipper: Barnehagen er et supplement til hjemmet, ikke en konkurrent. Foreldrene skal alltid få vite hva vi gjør, hvorfor og hvordan. Planer skal henge framme, og gis ut slik at foreldrene kan se dem. Barnehagen er åpen, det betyr at foreldre kan komme og være med oss en stund. Både dere som foreldre og vi som personal vil alltid det beste for barna, og det er det største målet vi har i barnehagen. Vi ønsker en god og åpen kommunikasjon mellom dere som foreldre og oss som personal. En kommunikasjon som bygger på gjensidig tillit og respekt. Hvorfor er et godt foreldresamarbeid så viktig? Det virker inn på barnas trygghet, trivsel og utvikling. Foreldrene trives og føler trygghet. Personalet trives og blir trygge på foreldrene. Godt miljø på arbeidsplassen. Lettere å forstå barnets måte å reagere og være på. Våre mål for foreldresamarbeidet må derfor bli: Gi foreldrene best mulig service. Respektere foreldrene, det er de som vet mest om deres barn. Trekke foreldrene med i planarbeidet for barnehagen. Forslag fra foreldrene møtes med åpenhet og blir vurdert. Motivere foreldrene til å vise interesse for vårt arbeid, både positivt og negativt. Gi foreldrene informasjon om deres barn. Respektere at foreldrene er ulike, med ulike behov. Skape et gjensidig tillitsforhold. Være vår taushetsplikt bevisst. Det er alltid fint med masse flotte mål, men målene oppnås ikke av seg selv. Vi som personal må ha noe konkret å jobbe med. 12

14 Hva kan vi gjøre for å oppnå målene våre? Arrangere foreldremøter Gi foreldresamtaler Ha foreldrekaffe og -frokost. Ha tid til å prate litt ved bringing og henting. Jobbe med våre holdninger til foreldrene. Ta foreldrene på alvor. Ha respekt for hverandre. Vise omsorg, forståelse og lojalitet begge veier. Orientere om hva som skjer i barnehagen gjennom årsplan og månedsplaner K v e n n e h a u g e n f a m i l i e b a r n e h a g e! 2012/

15 Aktivitetsplan for barnehageåret 2012/2013 MÅNED / TEMA ANDRE AKTIVITETER F O R FORELDRENE AUGUST Bli kjent og trygg i barnehagen Turgåing Begynne så smått med aktiviteter Foreldremøte- 29/8 kl SEPTEMBER Lære litt om farger Gå tur i skogen Sturla, 2 år - 4/9 Jonas, 2 år - 7/9 Foreldremøte- 3/9 kl OKTOBER Farger Høst Frukt Grønnsaker Mathilde, 2 år - 21/10 Foreldresamtaler Foreldrekaffe- 11/10 kl NOVEMBER Eventyr Sangleker Drama Mie, 2 år - 5/11 Mikael, 2 år - 17/11 DESEMBER Nissefest Juleaktiviteter Juleevangeliet Gaver og pynt Julefrokost- 3/12 kl JANUAR Vinter Snøaktiviteter FEBRUAR Fastelaven Fastelavensboller Karneval MARS Vår Såing Tur Foreldrekaffe- 21/3 kl Påskeferie fra 26/3 APRIL Påskeaktiviteter «Gul dag» Eline, 3 år - 17/4 MAI Dyr 17. mai-forberedelser Tur til Dyreparken Mathias, 2 år - 8/5 Emil, 3 år - 18/5 Foreldresamtaler JUNI Sommer, turer og kos Jan Filip, 2 år - 24/6 Sommeravslutning JULI Ferie fra 5/7 Bursdagsfeiring: Vi pynter med flagg, lapp på døra, ballonger, varm mat, is og non-stop, synger gebursdagssanger med instrumenter, det er rettere sagt, stor fest! 14

16 Vi ønsker hverandre et kjempefint barnehageår, vennlig hilsen Nancy H. Moe, Unni Ånesland, Liv Jansen, Synnøve Thorsen, Hilde Sandåker og Siri Anette Sørlien 15

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer