Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING"

Transkript

1 Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

2 Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage s. 3 Et hav av muligheter s. 4 Medbestemmelse s. 5 Satsningsområder s. 6 Være sammen s. 6 Steg for steg s. 7 Dokumentasjon s. 7 Temaer s. 8 Dagsrytme s. 9 Tradisjoner s. 9 Førskoleklubb s. 10 Overgang barnehage skole s. 10 Tarkus (trafikkopplæring) s.11 IKT i barnehagen s. 11 Bursdagsfeiring s. 11 Havhesten og Marihøna s. 12 Humla og Sommerfuglen s. 13 Praktisk huskeliste s. 14

3 Forord Denne årsplanen er en plan kun for Torvmoen barnehage. Her får du en presentasjon av barnehagen, hvordan vi jobber i felleskap og på den enkelte avdeling. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet. I tillegg blir det delt ut en virksomhetsplan som er felles for de kommunale barnehagene. Både årsplan og virksomhetsplan har utgangspunkt i Rammeplanen og Lov om barnehage. Sammen gir disse to viktig informasjon og innsikt i barnehagens konkrete planarbeid til brukere, barnehageadministrasjonen og politikerne. Velkommen til Torvmoen barnehage Torvmoen barnehage er en fire avdelings kommunal barnehage. Barnehagen sto ferdig 1. mars 2009 og ligger i et nytt boligområde, Torvmoen. Barnehagen har en sentral beliggenhet med gangavstand til sentrum på Tangvall. På Føreid har vi et flott turområde med egen lavo og gapahuk som vi benytter så mye vi kan. Torvmoen ligger også i gangavstand til Søgne gamle prestegård, Søgnes kultursenter. Vi går ofte tur dit for å se på husdyrene våre, se på blomster og planter, plukke bær og delta på de kulturelle arrangementer som passer for barnehagen. Dette året har vi 60 plasser for barn fra 0 6 år. Barnehagen har åpent fra kl Barnehagelovens 1 formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristne og humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskapet og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

4 Personalet i Torvmoen barnehage Personaloversikt Eli D. Løite Brit Larsen Havhesten Astri Wivestad Lohne Anette F Endresen Aina Auglænd Inger Terkelsen Marihøna Karin Teigen Oddbjørg Salthaug Hilde Jortveit Zeynab Alemi Humla Lillian Lindblom Severinsen Line Homme Nodenes Else Solås Severinsen Shemsije Hoti Karine Reisvaag Bjørg Thommassen Sommerfuglen Kristin Johanne Tønnessen Ingrid Sivertsen Solveig Sverdrup Kjær Siv Berglihn Hanne Ribe Anette F. Endresen Wenche Møretrø Åse Sangvik Borøy Unn Hansen Siv Berglihn Styrer Vikar for Eli Løite Pedagogisk leder Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne og ungdomsarbeider Pedagogisk leder (vikar for Janne Moy Holmesland) Pedagogisk leder Assistent Barne og ungdomsarbeider Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Assistent Lærling Arbeids trening Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne og ungdomsarbeider Assistent (vikar for Janne Løite) Lærling Pedagogisk leder Spesialpedagog Spes.ped.assistent Spes.ped.assistent Spes.ped.assistent Faste vikarer: Cecilie Møretrø Stine Pedersen Marlin Sorro Sarah A Rahman Reidun Johansen

5 Personalsamarbeid Hver dag er det ca. 20 personer på jobb i barnehagen. Det er stor aldersspredning, fra 19 til 64 år. Det ser vi på som en styrke. For at vi skal gjøre en god jobb i forhold til barn og foreldre, så er det viktig at vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, der humor og glede er tilstede. Vi tenker på barnehagen som en helhet, det betyr at vi hjelper hverandre når det er behov. Selv om hverdagen ofte er hektisk og krevende prøver vi å gi hverandre positive og konstruktive tilbakemeldinger. Et smil og et oppløftende ord varmer alle. Vi ser hverandres sterke sider, og prøver å utnytte også de menneskelige ressursene på en best mulig måte. Personalet i Torvmoen barnehage tilrettelegger for et trygt og inkluderende miljø. Vi er opptatt av å gi det enkelte barn tid og trygghet. Trivsel og glede er grunnleggende forutsetninger for at barna skal ha utbytte av sitt opphold i barnehagen. Gjennom aktiviteter og lek stimuleres barna ut fra egne interesser og behov. Målet med barnehageåret er å gi barna tid, trygghet og trivsel i en innholdsrik barnehagehverdag. Det er barna vi jobber for. Barn er forskjellige og vi tar utgangspunkt i det enkelte barns ståsted og utviklingsnivå. Foreldresamarbeid Foreldre skal ha medinnflytelse på barnehagens innhold. De oppfordres til å komme med konstruktive innspill direkte til personalet, styrer eller til foreldrerepresentanter gjennom samarbeidsutvalget. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Lov om barnehager 4 Samarbeidsutvalget (SU): Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter (pluss 2 vara), to representanter fra de ansatte og eiers (politiker) representant. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, for eksempel driftsendringer. Samarbeidsutvalget skal også fastsette årsplanen. Foreldrerepresentanter: Wictor Tobiassen (far til Jan Otto, Sommerfuglen) Siri Espedal Larsen(mor til Tomine, Humla) Vara: Vibeke Hellum Andersen (mor til Endre, Marihøna og Vetle, Sommerfuglen). Ingrid Nyquist (mor til Sigurd, Havhesten) Ansattes representanter: Kristin Johanne Tønnessen (Sommerfuglen Hilde Jortveit (Marihøna) Vara: Lillian L Severinsen (Humla) Eiers representant: Linda Holskog Nordbø Øvingsbarnehage for UIA og lærlingbedrift Torvmoen barnehage har partneravtale med UIA og vi har studenter fra førskolelærerstudie/barnehagelærerstudie i praksisperioder. Inneværende år vil Humla og få studenter fra 2. FLU. Vi har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og vi har også elever fra videregående skole som er innom i praksis.

6 Barnehagens visjon: Et hav av muligheter Hva vi legger i det: Trygghet: Lek: Læring: Kvalitet: Respekt: Omsorg, trygghet og trivsel er en forutsetning for god livskvalitet og gode læringsmuligheter for barn. Personalet ser det enkelte barns behov for omsorg og er tilgjengelige i alle situasjoner i barnehagehverdagen. Vi møter barnet på en måte som formidler respekt og aksept, tillitt og tiltro. Personalet er varme, trygge, støttende, tilstedeværende voksne som bygger gode relasjoner mellom barn barn og mellom barn voksne. Vi har faste rutiner slik at barna har oversikt over dagen. Leken har en fremtredende plass i barnehagen. Personalet legger til rette for og deltar i variert lek som inspirerer til fantasi og skaperglede. De støtter opp om lekens verdi, hjelper barna å bygge gode relasjoner og skape gode vennskap seg i mellom. Gjennom leken legges grunnlaget for trivsel, utvikling og glede i barnehagehverdagen. I samspillet med andre utvikles gode sosiale og språklige ferdigheter. Barn er naturlig nysgjerrige, aktive og utforskende. Personalet støtter barnas nysgjerrighet, opplevelser og lærelyst. Vi arbeider aktivt med fagområdene i rammeplanen. Vi vektlegger støtte gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som fremmer læring. Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Ved å være gode rollemodeller, gi barna gode opplevelser og erfaringer påvirkes deres selvoppfatning på en positiv måte. Det er et godt samspill mellom voksne og barn. De voksne er lyttende, omsorgsfulle, tilgjengelige og engasjerte i sitt arbeid. Alle barn skal få et tilrettelagt omsorgs og lærings miljø som bidrar til utvikling og læring tilpasset alder og modning. Vi arbeider aktivt med alle fagområdene i rammeplan, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. I barnehagen jobber vi ofte tverrfaglig slik at flere fag integreres i temaarbeid og i hverdagssituasjoner. Planen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Vi arbeider for et tett foreldresamarbeid. Ved behov er PPT, helsestasjon og barnevern viktige samarbeidsparter. Toleranse og respekt er grunnleggende verdier i barnehagen. Respekt for retten til å være forskjellige. Personalet må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres opplevelser og intensjoner. Foreldre skal være trygge på at barnet blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.

7 Medbestemmelse: Medbestemmelse handler om å gi tid og rom til barns medvirkning, men også til å motivere dem til å påvirke sin egen hverdag. I Torvmoen jobber personalet for at barna skal få mulighet til aktiv deltakese under planlegging og utforming av barnehagehverdagen. Det er viktig for å oppleve felleskap og tilhørighet og at de som individ har en betydning og blir tatt på alvor. Det betyr at personalet noen ganger avviker fra opprinnelige plan slik at det blir rom for å imøtekomme barnas behov. Det må gis tid og rom for barns medvirkning slik kan barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen Rammeplanen s. 14 Jeg hører, men jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gjør og jeg forstår. Kinesisk ordtak

8 Satsningsområder barnehageåret I Torvmoen ønsker vi i kommende barnehage år å ha fokus på Være Sammen programmet. Gjennom dette pedagogiske verktøyet vil vi jobbe mye med hvordan vi er mot hverandre, følelsene våre og konfliktløsning.. Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil høyne kompetansen hos hele personalet i barnehagen. Grunntemaet er tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende adferd og relasjonsbygging Programmet løper langs to linjer. Langs den ene linjen arbeides det med voksenrollen. Den skal være preget av varme og respekt for barnet både gjennom relasjonsbygging og gjennom å sette grenser. Målet er å utvikle varme og grensesettende voksne som hjelper barnet å gjøre gode valg i ulike situasjoner. Den andre linjen utgjøres av et pedagogisk materiell som kan brukes på mange måter og i mange situasjoner i barnehagen. Materiellet er slik at barna kjenner seg igjen i det og får hjelp til å snakke om og bearbeide erfaringer og følelser knyttet til fellesverdier, relasjoner og aggresjonsmestring. Vi bruker temaer fra noen av de forskjellige bøkene gjennom hele barnehageåret, eks. Det er fint å være meg- Jeg kan dele Vi er sammen Jeg tenker på deg som er alene Jeg kan være trist og glad Jeg vil være med Godt at venner fins Jeg kan vente på tur. Løveloven Kan du Løveloven? Jeg skal være meg, men gi plass til andre, slik at de blir seg, bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre Løveloven for barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si i fra! Alle barn på jorden har den samme rett til å være trygge og til å være sett. Tekst: Eyvind Skeie 2011 Musikk: Asbjørn Arntsen Det er også utarbeidet en foreldrepakke som det er mulig å få se her i barnehagen. Programmet Være Sammen har internettside med mer informasjon.

9 Steg for steg. I tillegg til Være sammen, vil vi bruke Steg for steg som pedagogisk verktøy. Gjennom Steg for steg trenes det på: - Empati: Forstå hva en selv og andre føler, sette seg inn i andres sted og ha medfølelse med andre. - Mestring av sinne: Gjenkjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvende teknikker for å roe seg ned. Steg for steg tar ikke sikte på å undertrykke sinne, men i noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre situasjonen. - Problemløsning: Å stoppe opp, tenke seg om og velge en løsning etter først å ha konkretisert problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes. I Torvmoen vil vi også ha fokus på «Voksne skaper vennskap». Dette er en kampanje mot mobbing. Barnehagen jobber aktivt med å avdekke mobbing og sette inn tiltak. Barnehagen har egen handlingsplan mot mobbing. Målet med dette arbeidet er: Alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø med null toleranse for mobbing. Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Barnehagens område for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre variert og allsidig innhold. I barnehagen jobber vi ofte tverrfaglig slik at flere fag integreres i temaarbeidet og i hverdagssituasjoner. Vi arbeider med fagområdene både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi legger til rette for lystbetont læring gjennom lek og allsidig sansemessige opplevelser. Progresjon ivaretas ved kommunikasjon og planer for hver aldersgruppe. Barnehagen lager et dokumentskriv for hver avdeling som alle får før sommeren. I tillegg dokumenterer vi også med bilder og tekst fra temaer/turer og lignende. All informasjon blir lagt ut på vår hjemmeside. Hver avdeling lager månedsplan, ukeplaner, dagsrapporter eller ukeslutt. Det vil variere litt fra avdeling til avdeling ut fra hva de mener er best.

10 Temaer 2013/2014 MÅNED AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI TEMA Fokus på oppstart, komme inn i rutiner. Bli kjent med nye barn og skape vennskapsbånd Det er fint å være meg (fokus på mestringsglede, positive samspill og positivt selvbilde). Brannvern Jeg kan dele (fokus på dele, gjøre andre glad, låne til hverandre). Markering av FN dagen, FORUT aksjonen. Vi er sammen (fokus på det er godt å være sammen med andre, hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre). Vi starter på julegave laging. Jeg tenker på de som er alene (fokus på vennskap, inkludering, empati). Jul Jeg kan være trist og glad (fokus på å være god mot hverandre, se hverandre, hva gjør meg/andre glad eller trist). Jeg vil være med (fokus på vennskap, trygghet, medfølelse og inkludering, det er vondt å bli utestengt). Karneval Barnehagens bursdag. Godt at venner fins (fokus på jeg kan være en venn, hva liker du å gjøre sammen med vennene dine, Påske Vår Jeg kan vente på tur (fokus på rettferdighet, jeg kan ikke alltid komme først, turtaking) 17. MAI Sol og sommer Hver enkelt avdeling tilpasser seg dette i forhold til barnas alder og utvikling. For øvrig følger vi årstidene, høytider og tradisjoner.

11 07.00 barnehagen åpner vi møtes på kjøkkenet frilek, aktiviteter samlingsstund måltid påkledning frilek ute / sove tid måltid frilek ute / inne barnehagen stenger Dagsrytme Dette er ca. tider og vil variere litt fra avdeling til avdeling og fra dag til dag. Kjernetid i barnehagen er fra Tradisjoner FN dagen 24.oktober/Forut aksjonen Julevandring Luciafeiring Nissefest Samenes dag 6. februar Karneval/fastelaven Barnehagens dag/barnehagens bursdag 17.mai fest (ikke på den 17.mai) Overnatting for førskoleklubben

12 Førskoleklubb Alle førskolebarna i Torvmoen barnehage er med i førskoleklubben. I år er det 16 førskolebarn som er delt i to grupper. Denne klubben er sammen mandager fra klokka til Hensikten med denne klubben er å gi de eldste barna aktiviteter og opplevelser som er noe mer skolerettet. Klubben avsluttes på våren med overnatting i barnehagen. Når vi lager opplegg for førskoleklubben arbeider vi ut fra den felles førskoleplanen På vei til skolen som er en felles plan for barnehagene i Søgne kommune. Temaene vi jobber med er: Språklig bevissthet Trafikkopplæring Forskning / eksperimentering IKT, data i barnehagen Skoleforberedende aktiviteter Overgang fra barnehage til skole. I Torvmoen barnehage er vi opptatt av at barna skal få en god overgang fra barnehagen til skolen. Vi har et godt samarbeid med skolene slik at overgangene blir så smidige som mulig. Vi besøker en skole i nærmiljøet slik at barna får et bilde av skolemiljøet. Informasjon fra barnehagen til skolen har fokus på hva barnet kan, mester og eventuelt hva barnet trenger særskilt støtte til. Vi gir også videre informasjon om barnets sosiale kompetanse, vennskapsbånd, lek, motorikk og læring. Kommunens overføringsskjema fra barnehagen til skolen blir gjennomgått i foreldresamtale våren før skolestart slik at foreldre er informert og enig i den informasjon som skolen får fra barnehagen. Vi arbeider aktivt for at det gode foreldresamarbeidet, den støtten og den tryggheten som dere foreldre gir blir overført videre til skolen. Overgang fra barnehage til skole medfører endringer i forventninger og krav til barnet. Forberedelsene til skolelivet må bygge på et bredt perspektiv og sees i sammenheng med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og skolen. St.meld. 41

13 Tarkus Beltedyret Tarkus og vennene hans lærer oss trafikkregler og sikkerhet. Han er ei hånddukke og er meget populær. Opplegget er fra Trygg trafikk. Han besøker oss med jevne mellomrom til barnas store glede! IKT i barnehagen I barnehagen får barna bruke datamaskin, smartboard og IPad. Vi spiller læringspill hvor barna lærer om blant annet antall, rom og form, bokstaver og sortering. Barna bruker også smartboarden som tegnebrett og tegner store tegninger der de trekker inn forskjellige former og farger. Vi benytter oss av ulike læreprogrammer og bruker nettet til å finne informasjon om ting vi lurer på. Vi finner land der andre barn kommer fra, eller der noen har vært på ferie. Noen ganger er vi på Spotify for å se og høre på musikk. Kamera blir brukt hver dag i barnehagen. Barna får låne kamera og de får være med på å lagre og skrive ut bilder de har tatt. Bursdagsfeiring Når barna har bursdag legger vi vekt på å gjøre stor stas på barnet. Vi flagger og henger opp bursdagsplakat på døra til avdelingen der barnet går. Bursdagsbarnet får også krone og diplom. Vi har også utkledningstøy som de får bruke når de har bursdag. I tillegg får barna dele ut en ispinne til de andre barna på avdelingen.

14 Havhesten og Marihøna Havhesten er en avdelig med 9 barn fra 0-2 år med 3 ansatte. Marihøna er en avdeling med 14 barn fra 2 3 år med 4 ansatte. Vi vektlegger å gi barna trygghet, omsorg og gode opplevelser i barnehagehverdagen. Barnegruppen deles ofte opp i mindre grupper da dette gir et bedre lekemiljø, og er mer kontaktskapende. Gode og faste rutiner skaper forutsigbarhet og gir barna trygghet, derfor har vi en fast dagsrytme som vi følger. Hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og lagt merke til av voksne og andre barn i barnehagen. Vi er opptatt av å lytte til og tolke barnas signaler, følge barnas initiativ og møte deres ulike behov. På denne måten ivaretar vi barnas medvirkning, slik at barna skal være med å påvirke dagen sin. Vi er mye på tur i nærmiljøet i skogen der vi forsker i skogbunnen, og på busstur til Søgne videregående skole der vi ser på dyr, landbruksmaskiner og bruker grøntområde der til lek og fysisk utfoldelse. Vi samtaler mye med barna i alle situasjoner og setter ord på det som skjer rundt dem. Barna utvikler sin kreativitet gjennom aktiviteter som maling, klipping, tegning, liming og forming osv. De har dukkelek, pusler, bygger lego, leker med vann og får være aktive innendørs og utendørs. Vi knytter inn alle de 7 fagområdene fra Rammeplanen i barnehagens virksomhet gjennom hele året. Hver dag skrives det dagsrapport på tavla i garderoben. Det legges ut bilder på barnehagens hjemmeside og det utarbeides en månedsplan for hver måned, samt et månedsbrev. I tillegg henger vi opp bilder av barna på avdelingen, disse blir brukt som grunnlagt for samtale og gjenkalling av opplevelser. Samlingsstund Vi har både faste og spontane samlinger hvor vi synger, spiller instrumenter, leser bøker, har rim og regler med rytmer og samtaler med barna om temaer som opptar de. Dessuten følger vi faste temaer som står i årsplanen for barnehagen. Temaer Vi legger stor vekt på barnas språkutvikling, leser mye bøker, og vi har alltid bøker tilgjengelig. Hele barnehagen har tatt i bruk det pedagogiske verktøyet «Være sammen» og «Steg for Steg». Dette tilpasses den enkelte avdeling og barnas alder og utvikling.

15 Humla og Sommerfuglen Humla og Sommerfuglen har 18 plasser på hver avdeling for barn fra 3-6 år. Vi legger stor vekt på omsorg, humor og barns medvirkning i hverdagen. Vi jobber aktivt med klare, gode rutiner og regler for at barnehagehverdagen skal bli forutsigbar og trygg for både små og store. Vi bruker god tid på å gå i dybden i de temaene vi jobber med. Hver måned skriver vi et månedsbrev. Der oppsummerer vi hva vi fikk gjort i forrige måned og litt om hva vi tenker å arbeide med i måneden som kommer. Hver dag skriver vi litt på tavla i garderoben om dagens begivenheter. Vi henger også opp bilder av barna i de forskjellige aktivitetene. På nettsiden blir det lagt ut bilder og her skriver vi også litt om det som skjer på den enkelte avdelingen. Turdag Vi har en turdag i uken. Vi går ofte til Prestegården, Føreid skogen, lavoen og ellers litt rundt forbi i nærområdet. På turene tar vi oss tid til å studere naturen og skiftene mellom årstidene. Vi bruker tid på undring og samtaler rundt tema og andre saker som dukker opp underveis på turene og ellers i barnehagehverdagen. Samlingsstund Samlingsstunden er en viktig del av hverdagen. Der legger vi stor vekt på at alle barna skal få fortelle det de har på hjertet. Vi øver på å lytte og rekke opp handa når vi vil ha ordet. Vi bruker også tid på kalenderen. Et barn trekker dagen i dag, vi studerer tallet, ukedag, måned, årstall og hvem som har navnedag. I samling snakker vi om tema og leser bøker. Vi synger gjerne fortellingssanger som Blåbærturen, den uheldige mannen og lignende. Ukedag rytme Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Førskoletrening Tema Turdag/Sommerfuglen Turdag/Humla Forming/Tema og lekeklubb Tema/ Humla Tema/Sommerfuglen

16 Praktisk huskeliste Barna får to måltider om dagen i barnehagen. De får også frukt hver dag. Frem til kl kan barna spise medbrakt frokost i barnehagen. En dag i uka lager vi et varmt måltid til barna. Barna trenger «innesko», godt med skift og utetøy til all slags vær. Det er lurt å merke tøyet godt slik at det ikke kommer bort. Kjernetiden i barnehagen er Fint om avdelingen får beskjed dersom barnet kommer senere. Dersom barnet er sykt har de det best hjemme. Vi vil gjerne ha beskjed om ikke barnet kommer i barnehagen, både ved sykdom og annet fravær. Meldingen sendes direkte til den avdelingen som barnet går på. Om det er andre en foresatte som henter barnet må vi få beskjed om det på forhånd. Nettside: Dere får passord ved henvendelse til pedagogisk leder. Her kan du se bilder og filmsnutter fra hverdagen vår, lese informasjon fra kontoret, se månedsbrev og litt om hva uken på de forskjellige avdelingene har inneholdt. Telefon: Styrer: / E-post: Marihøna: Humla: Sommerfuglen: Havhesten: Barnehagen er åpen fra kl Planleggingsdager: Fredag 18. Oktober 2013 Torsdag 02. Januar 2014 Fredag 03. Januar 2014 Fredag 30. Mai 2014 Fredag 04. Juli 2014 Barnehagen har stengt Jul og Nyttårsaften. I påsken stenger vi kl onsdag før skjærtorsdag. Det er feriestengt uke 28 til og med uke 31. Adresse: Torvmoen barnehage Torvmoen Søgne

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017

Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017 Periodeplan for Ørnefjellet ved Valheim barnehage, august-september 2017 Velkommen til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er helt

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer