Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING"

Transkript

1 Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

2 Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage s. 3 Et hav av muligheter s. 4 Medbestemmelse s. 5 Satsningsområder s. 6 Være sammen s. 6 Steg for steg s. 7 Dokumentasjon s. 7 Temaer s. 8 Dagsrytme s. 9 Tradisjoner s. 9 Førskoleklubb s. 10 Overgang barnehage skole s. 10 Tarkus (trafikkopplæring) s.11 IKT i barnehagen s. 11 Bursdagsfeiring s. 11 Havhesten og Marihøna s. 12 Humla og Sommerfuglen s. 13 Praktisk huskeliste s. 14

3 Forord Denne årsplanen er en plan kun for Torvmoen barnehage. Her får du en presentasjon av barnehagen, hvordan vi jobber i felleskap og på den enkelte avdeling. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet. I tillegg blir det delt ut en virksomhetsplan som er felles for de kommunale barnehagene. Både årsplan og virksomhetsplan har utgangspunkt i Rammeplanen og Lov om barnehage. Sammen gir disse to viktig informasjon og innsikt i barnehagens konkrete planarbeid til brukere, barnehageadministrasjonen og politikerne. Velkommen til Torvmoen barnehage Torvmoen barnehage er en fire avdelings kommunal barnehage. Barnehagen sto ferdig 1. mars 2009 og ligger i et nytt boligområde, Torvmoen. Barnehagen har en sentral beliggenhet med gangavstand til sentrum på Tangvall. På Føreid har vi et flott turområde med egen lavo og gapahuk som vi benytter så mye vi kan. Torvmoen ligger også i gangavstand til Søgne gamle prestegård, Søgnes kultursenter. Vi går ofte tur dit for å se på husdyrene våre, se på blomster og planter, plukke bær og delta på de kulturelle arrangementer som passer for barnehagen. Dette året har vi 60 plasser for barn fra 0 6 år. Barnehagen har åpent fra kl Barnehagelovens 1 formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristne og humanistisk arv og tradisjoner, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskapet og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

4 Personalet i Torvmoen barnehage Personaloversikt Eli D. Løite Brit Larsen Havhesten Astri Wivestad Lohne Anette F Endresen Aina Auglænd Inger Terkelsen Marihøna Karin Teigen Oddbjørg Salthaug Hilde Jortveit Zeynab Alemi Humla Lillian Lindblom Severinsen Line Homme Nodenes Else Solås Severinsen Shemsije Hoti Karine Reisvaag Bjørg Thommassen Sommerfuglen Kristin Johanne Tønnessen Ingrid Sivertsen Solveig Sverdrup Kjær Siv Berglihn Hanne Ribe Anette F. Endresen Wenche Møretrø Åse Sangvik Borøy Unn Hansen Siv Berglihn Styrer Vikar for Eli Løite Pedagogisk leder Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne og ungdomsarbeider Pedagogisk leder (vikar for Janne Moy Holmesland) Pedagogisk leder Assistent Barne og ungdomsarbeider Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Assistent Lærling Arbeids trening Pedagogisk leder Barne og ungdomsarbeider Barne og ungdomsarbeider Assistent (vikar for Janne Løite) Lærling Pedagogisk leder Spesialpedagog Spes.ped.assistent Spes.ped.assistent Spes.ped.assistent Faste vikarer: Cecilie Møretrø Stine Pedersen Marlin Sorro Sarah A Rahman Reidun Johansen

5 Personalsamarbeid Hver dag er det ca. 20 personer på jobb i barnehagen. Det er stor aldersspredning, fra 19 til 64 år. Det ser vi på som en styrke. For at vi skal gjøre en god jobb i forhold til barn og foreldre, så er det viktig at vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, der humor og glede er tilstede. Vi tenker på barnehagen som en helhet, det betyr at vi hjelper hverandre når det er behov. Selv om hverdagen ofte er hektisk og krevende prøver vi å gi hverandre positive og konstruktive tilbakemeldinger. Et smil og et oppløftende ord varmer alle. Vi ser hverandres sterke sider, og prøver å utnytte også de menneskelige ressursene på en best mulig måte. Personalet i Torvmoen barnehage tilrettelegger for et trygt og inkluderende miljø. Vi er opptatt av å gi det enkelte barn tid og trygghet. Trivsel og glede er grunnleggende forutsetninger for at barna skal ha utbytte av sitt opphold i barnehagen. Gjennom aktiviteter og lek stimuleres barna ut fra egne interesser og behov. Målet med barnehageåret er å gi barna tid, trygghet og trivsel i en innholdsrik barnehagehverdag. Det er barna vi jobber for. Barn er forskjellige og vi tar utgangspunkt i det enkelte barns ståsted og utviklingsnivå. Foreldresamarbeid Foreldre skal ha medinnflytelse på barnehagens innhold. De oppfordres til å komme med konstruktive innspill direkte til personalet, styrer eller til foreldrerepresentanter gjennom samarbeidsutvalget. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Lov om barnehager 4 Samarbeidsutvalget (SU): Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter (pluss 2 vara), to representanter fra de ansatte og eiers (politiker) representant. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, for eksempel driftsendringer. Samarbeidsutvalget skal også fastsette årsplanen. Foreldrerepresentanter: Wictor Tobiassen (far til Jan Otto, Sommerfuglen) Siri Espedal Larsen(mor til Tomine, Humla) Vara: Vibeke Hellum Andersen (mor til Endre, Marihøna og Vetle, Sommerfuglen). Ingrid Nyquist (mor til Sigurd, Havhesten) Ansattes representanter: Kristin Johanne Tønnessen (Sommerfuglen Hilde Jortveit (Marihøna) Vara: Lillian L Severinsen (Humla) Eiers representant: Linda Holskog Nordbø Øvingsbarnehage for UIA og lærlingbedrift Torvmoen barnehage har partneravtale med UIA og vi har studenter fra førskolelærerstudie/barnehagelærerstudie i praksisperioder. Inneværende år vil Humla og få studenter fra 2. FLU. Vi har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og vi har også elever fra videregående skole som er innom i praksis.

6 Barnehagens visjon: Et hav av muligheter Hva vi legger i det: Trygghet: Lek: Læring: Kvalitet: Respekt: Omsorg, trygghet og trivsel er en forutsetning for god livskvalitet og gode læringsmuligheter for barn. Personalet ser det enkelte barns behov for omsorg og er tilgjengelige i alle situasjoner i barnehagehverdagen. Vi møter barnet på en måte som formidler respekt og aksept, tillitt og tiltro. Personalet er varme, trygge, støttende, tilstedeværende voksne som bygger gode relasjoner mellom barn barn og mellom barn voksne. Vi har faste rutiner slik at barna har oversikt over dagen. Leken har en fremtredende plass i barnehagen. Personalet legger til rette for og deltar i variert lek som inspirerer til fantasi og skaperglede. De støtter opp om lekens verdi, hjelper barna å bygge gode relasjoner og skape gode vennskap seg i mellom. Gjennom leken legges grunnlaget for trivsel, utvikling og glede i barnehagehverdagen. I samspillet med andre utvikles gode sosiale og språklige ferdigheter. Barn er naturlig nysgjerrige, aktive og utforskende. Personalet støtter barnas nysgjerrighet, opplevelser og lærelyst. Vi arbeider aktivt med fagområdene i rammeplanen. Vi vektlegger støtte gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som fremmer læring. Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Ved å være gode rollemodeller, gi barna gode opplevelser og erfaringer påvirkes deres selvoppfatning på en positiv måte. Det er et godt samspill mellom voksne og barn. De voksne er lyttende, omsorgsfulle, tilgjengelige og engasjerte i sitt arbeid. Alle barn skal få et tilrettelagt omsorgs og lærings miljø som bidrar til utvikling og læring tilpasset alder og modning. Vi arbeider aktivt med alle fagområdene i rammeplan, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. I barnehagen jobber vi ofte tverrfaglig slik at flere fag integreres i temaarbeid og i hverdagssituasjoner. Planen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Vi arbeider for et tett foreldresamarbeid. Ved behov er PPT, helsestasjon og barnevern viktige samarbeidsparter. Toleranse og respekt er grunnleggende verdier i barnehagen. Respekt for retten til å være forskjellige. Personalet må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres opplevelser og intensjoner. Foreldre skal være trygge på at barnet blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.

7 Medbestemmelse: Medbestemmelse handler om å gi tid og rom til barns medvirkning, men også til å motivere dem til å påvirke sin egen hverdag. I Torvmoen jobber personalet for at barna skal få mulighet til aktiv deltakese under planlegging og utforming av barnehagehverdagen. Det er viktig for å oppleve felleskap og tilhørighet og at de som individ har en betydning og blir tatt på alvor. Det betyr at personalet noen ganger avviker fra opprinnelige plan slik at det blir rom for å imøtekomme barnas behov. Det må gis tid og rom for barns medvirkning slik kan barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen Rammeplanen s. 14 Jeg hører, men jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gjør og jeg forstår. Kinesisk ordtak

8 Satsningsområder barnehageåret I Torvmoen ønsker vi i kommende barnehage år å ha fokus på Være Sammen programmet. Gjennom dette pedagogiske verktøyet vil vi jobbe mye med hvordan vi er mot hverandre, følelsene våre og konfliktløsning.. Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil høyne kompetansen hos hele personalet i barnehagen. Grunntemaet er tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende adferd og relasjonsbygging Programmet løper langs to linjer. Langs den ene linjen arbeides det med voksenrollen. Den skal være preget av varme og respekt for barnet både gjennom relasjonsbygging og gjennom å sette grenser. Målet er å utvikle varme og grensesettende voksne som hjelper barnet å gjøre gode valg i ulike situasjoner. Den andre linjen utgjøres av et pedagogisk materiell som kan brukes på mange måter og i mange situasjoner i barnehagen. Materiellet er slik at barna kjenner seg igjen i det og får hjelp til å snakke om og bearbeide erfaringer og følelser knyttet til fellesverdier, relasjoner og aggresjonsmestring. Vi bruker temaer fra noen av de forskjellige bøkene gjennom hele barnehageåret, eks. Det er fint å være meg- Jeg kan dele Vi er sammen Jeg tenker på deg som er alene Jeg kan være trist og glad Jeg vil være med Godt at venner fins Jeg kan vente på tur. Løveloven Kan du Løveloven? Jeg skal være meg, men gi plass til andre, slik at de blir seg, bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre Løveloven for barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si i fra! Alle barn på jorden har den samme rett til å være trygge og til å være sett. Tekst: Eyvind Skeie 2011 Musikk: Asbjørn Arntsen Det er også utarbeidet en foreldrepakke som det er mulig å få se her i barnehagen. Programmet Være Sammen har internettside med mer informasjon.

9 Steg for steg. I tillegg til Være sammen, vil vi bruke Steg for steg som pedagogisk verktøy. Gjennom Steg for steg trenes det på: - Empati: Forstå hva en selv og andre føler, sette seg inn i andres sted og ha medfølelse med andre. - Mestring av sinne: Gjenkjenne hvordan sinne føles, legge merke til hva som gjør en sint og anvende teknikker for å roe seg ned. Steg for steg tar ikke sikte på å undertrykke sinne, men i noen situasjoner er det likevel behov for å bli i stand til å avlede seg selv og mestre situasjonen. - Problemløsning: Å stoppe opp, tenke seg om og velge en løsning etter først å ha konkretisert problemet og diskutert hvilke løsninger som finnes. I Torvmoen vil vi også ha fokus på «Voksne skaper vennskap». Dette er en kampanje mot mobbing. Barnehagen jobber aktivt med å avdekke mobbing og sette inn tiltak. Barnehagen har egen handlingsplan mot mobbing. Målet med dette arbeidet er: Alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø med null toleranse for mobbing. Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Barnehagens område for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre variert og allsidig innhold. I barnehagen jobber vi ofte tverrfaglig slik at flere fag integreres i temaarbeidet og i hverdagssituasjoner. Vi arbeider med fagområdene både i formelle og uformelle læringssituasjoner. Vi legger til rette for lystbetont læring gjennom lek og allsidig sansemessige opplevelser. Progresjon ivaretas ved kommunikasjon og planer for hver aldersgruppe. Barnehagen lager et dokumentskriv for hver avdeling som alle får før sommeren. I tillegg dokumenterer vi også med bilder og tekst fra temaer/turer og lignende. All informasjon blir lagt ut på vår hjemmeside. Hver avdeling lager månedsplan, ukeplaner, dagsrapporter eller ukeslutt. Det vil variere litt fra avdeling til avdeling ut fra hva de mener er best.

10 Temaer 2013/2014 MÅNED AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI TEMA Fokus på oppstart, komme inn i rutiner. Bli kjent med nye barn og skape vennskapsbånd Det er fint å være meg (fokus på mestringsglede, positive samspill og positivt selvbilde). Brannvern Jeg kan dele (fokus på dele, gjøre andre glad, låne til hverandre). Markering av FN dagen, FORUT aksjonen. Vi er sammen (fokus på det er godt å være sammen med andre, hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre). Vi starter på julegave laging. Jeg tenker på de som er alene (fokus på vennskap, inkludering, empati). Jul Jeg kan være trist og glad (fokus på å være god mot hverandre, se hverandre, hva gjør meg/andre glad eller trist). Jeg vil være med (fokus på vennskap, trygghet, medfølelse og inkludering, det er vondt å bli utestengt). Karneval Barnehagens bursdag. Godt at venner fins (fokus på jeg kan være en venn, hva liker du å gjøre sammen med vennene dine, Påske Vår Jeg kan vente på tur (fokus på rettferdighet, jeg kan ikke alltid komme først, turtaking) 17. MAI Sol og sommer Hver enkelt avdeling tilpasser seg dette i forhold til barnas alder og utvikling. For øvrig følger vi årstidene, høytider og tradisjoner.

11 07.00 barnehagen åpner vi møtes på kjøkkenet frilek, aktiviteter samlingsstund måltid påkledning frilek ute / sove tid måltid frilek ute / inne barnehagen stenger Dagsrytme Dette er ca. tider og vil variere litt fra avdeling til avdeling og fra dag til dag. Kjernetid i barnehagen er fra Tradisjoner FN dagen 24.oktober/Forut aksjonen Julevandring Luciafeiring Nissefest Samenes dag 6. februar Karneval/fastelaven Barnehagens dag/barnehagens bursdag 17.mai fest (ikke på den 17.mai) Overnatting for førskoleklubben

12 Førskoleklubb Alle førskolebarna i Torvmoen barnehage er med i førskoleklubben. I år er det 16 førskolebarn som er delt i to grupper. Denne klubben er sammen mandager fra klokka til Hensikten med denne klubben er å gi de eldste barna aktiviteter og opplevelser som er noe mer skolerettet. Klubben avsluttes på våren med overnatting i barnehagen. Når vi lager opplegg for førskoleklubben arbeider vi ut fra den felles førskoleplanen På vei til skolen som er en felles plan for barnehagene i Søgne kommune. Temaene vi jobber med er: Språklig bevissthet Trafikkopplæring Forskning / eksperimentering IKT, data i barnehagen Skoleforberedende aktiviteter Overgang fra barnehage til skole. I Torvmoen barnehage er vi opptatt av at barna skal få en god overgang fra barnehagen til skolen. Vi har et godt samarbeid med skolene slik at overgangene blir så smidige som mulig. Vi besøker en skole i nærmiljøet slik at barna får et bilde av skolemiljøet. Informasjon fra barnehagen til skolen har fokus på hva barnet kan, mester og eventuelt hva barnet trenger særskilt støtte til. Vi gir også videre informasjon om barnets sosiale kompetanse, vennskapsbånd, lek, motorikk og læring. Kommunens overføringsskjema fra barnehagen til skolen blir gjennomgått i foreldresamtale våren før skolestart slik at foreldre er informert og enig i den informasjon som skolen får fra barnehagen. Vi arbeider aktivt for at det gode foreldresamarbeidet, den støtten og den tryggheten som dere foreldre gir blir overført videre til skolen. Overgang fra barnehage til skole medfører endringer i forventninger og krav til barnet. Forberedelsene til skolelivet må bygge på et bredt perspektiv og sees i sammenheng med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og skolen. St.meld. 41

13 Tarkus Beltedyret Tarkus og vennene hans lærer oss trafikkregler og sikkerhet. Han er ei hånddukke og er meget populær. Opplegget er fra Trygg trafikk. Han besøker oss med jevne mellomrom til barnas store glede! IKT i barnehagen I barnehagen får barna bruke datamaskin, smartboard og IPad. Vi spiller læringspill hvor barna lærer om blant annet antall, rom og form, bokstaver og sortering. Barna bruker også smartboarden som tegnebrett og tegner store tegninger der de trekker inn forskjellige former og farger. Vi benytter oss av ulike læreprogrammer og bruker nettet til å finne informasjon om ting vi lurer på. Vi finner land der andre barn kommer fra, eller der noen har vært på ferie. Noen ganger er vi på Spotify for å se og høre på musikk. Kamera blir brukt hver dag i barnehagen. Barna får låne kamera og de får være med på å lagre og skrive ut bilder de har tatt. Bursdagsfeiring Når barna har bursdag legger vi vekt på å gjøre stor stas på barnet. Vi flagger og henger opp bursdagsplakat på døra til avdelingen der barnet går. Bursdagsbarnet får også krone og diplom. Vi har også utkledningstøy som de får bruke når de har bursdag. I tillegg får barna dele ut en ispinne til de andre barna på avdelingen.

14 Havhesten og Marihøna Havhesten er en avdelig med 9 barn fra 0-2 år med 3 ansatte. Marihøna er en avdeling med 14 barn fra 2 3 år med 4 ansatte. Vi vektlegger å gi barna trygghet, omsorg og gode opplevelser i barnehagehverdagen. Barnegruppen deles ofte opp i mindre grupper da dette gir et bedre lekemiljø, og er mer kontaktskapende. Gode og faste rutiner skaper forutsigbarhet og gir barna trygghet, derfor har vi en fast dagsrytme som vi følger. Hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og lagt merke til av voksne og andre barn i barnehagen. Vi er opptatt av å lytte til og tolke barnas signaler, følge barnas initiativ og møte deres ulike behov. På denne måten ivaretar vi barnas medvirkning, slik at barna skal være med å påvirke dagen sin. Vi er mye på tur i nærmiljøet i skogen der vi forsker i skogbunnen, og på busstur til Søgne videregående skole der vi ser på dyr, landbruksmaskiner og bruker grøntområde der til lek og fysisk utfoldelse. Vi samtaler mye med barna i alle situasjoner og setter ord på det som skjer rundt dem. Barna utvikler sin kreativitet gjennom aktiviteter som maling, klipping, tegning, liming og forming osv. De har dukkelek, pusler, bygger lego, leker med vann og får være aktive innendørs og utendørs. Vi knytter inn alle de 7 fagområdene fra Rammeplanen i barnehagens virksomhet gjennom hele året. Hver dag skrives det dagsrapport på tavla i garderoben. Det legges ut bilder på barnehagens hjemmeside og det utarbeides en månedsplan for hver måned, samt et månedsbrev. I tillegg henger vi opp bilder av barna på avdelingen, disse blir brukt som grunnlagt for samtale og gjenkalling av opplevelser. Samlingsstund Vi har både faste og spontane samlinger hvor vi synger, spiller instrumenter, leser bøker, har rim og regler med rytmer og samtaler med barna om temaer som opptar de. Dessuten følger vi faste temaer som står i årsplanen for barnehagen. Temaer Vi legger stor vekt på barnas språkutvikling, leser mye bøker, og vi har alltid bøker tilgjengelig. Hele barnehagen har tatt i bruk det pedagogiske verktøyet «Være sammen» og «Steg for Steg». Dette tilpasses den enkelte avdeling og barnas alder og utvikling.

15 Humla og Sommerfuglen Humla og Sommerfuglen har 18 plasser på hver avdeling for barn fra 3-6 år. Vi legger stor vekt på omsorg, humor og barns medvirkning i hverdagen. Vi jobber aktivt med klare, gode rutiner og regler for at barnehagehverdagen skal bli forutsigbar og trygg for både små og store. Vi bruker god tid på å gå i dybden i de temaene vi jobber med. Hver måned skriver vi et månedsbrev. Der oppsummerer vi hva vi fikk gjort i forrige måned og litt om hva vi tenker å arbeide med i måneden som kommer. Hver dag skriver vi litt på tavla i garderoben om dagens begivenheter. Vi henger også opp bilder av barna i de forskjellige aktivitetene. På nettsiden blir det lagt ut bilder og her skriver vi også litt om det som skjer på den enkelte avdelingen. Turdag Vi har en turdag i uken. Vi går ofte til Prestegården, Føreid skogen, lavoen og ellers litt rundt forbi i nærområdet. På turene tar vi oss tid til å studere naturen og skiftene mellom årstidene. Vi bruker tid på undring og samtaler rundt tema og andre saker som dukker opp underveis på turene og ellers i barnehagehverdagen. Samlingsstund Samlingsstunden er en viktig del av hverdagen. Der legger vi stor vekt på at alle barna skal få fortelle det de har på hjertet. Vi øver på å lytte og rekke opp handa når vi vil ha ordet. Vi bruker også tid på kalenderen. Et barn trekker dagen i dag, vi studerer tallet, ukedag, måned, årstall og hvem som har navnedag. I samling snakker vi om tema og leser bøker. Vi synger gjerne fortellingssanger som Blåbærturen, den uheldige mannen og lignende. Ukedag rytme Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Førskoletrening Tema Turdag/Sommerfuglen Turdag/Humla Forming/Tema og lekeklubb Tema/ Humla Tema/Sommerfuglen

16 Praktisk huskeliste Barna får to måltider om dagen i barnehagen. De får også frukt hver dag. Frem til kl kan barna spise medbrakt frokost i barnehagen. En dag i uka lager vi et varmt måltid til barna. Barna trenger «innesko», godt med skift og utetøy til all slags vær. Det er lurt å merke tøyet godt slik at det ikke kommer bort. Kjernetiden i barnehagen er Fint om avdelingen får beskjed dersom barnet kommer senere. Dersom barnet er sykt har de det best hjemme. Vi vil gjerne ha beskjed om ikke barnet kommer i barnehagen, både ved sykdom og annet fravær. Meldingen sendes direkte til den avdelingen som barnet går på. Om det er andre en foresatte som henter barnet må vi få beskjed om det på forhånd. Nettside: Dere får passord ved henvendelse til pedagogisk leder. Her kan du se bilder og filmsnutter fra hverdagen vår, lese informasjon fra kontoret, se månedsbrev og litt om hva uken på de forskjellige avdelingene har inneholdt. Telefon: Styrer: / E-post: Marihøna: Humla: Sommerfuglen: Havhesten: Barnehagen er åpen fra kl Planleggingsdager: Fredag 18. Oktober 2013 Torsdag 02. Januar 2014 Fredag 03. Januar 2014 Fredag 30. Mai 2014 Fredag 04. Juli 2014 Barnehagen har stengt Jul og Nyttårsaften. I påsken stenger vi kl onsdag før skjærtorsdag. Det er feriestengt uke 28 til og med uke 31. Adresse: Torvmoen barnehage Torvmoen Søgne

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer