Årsplan August August 2015 For Nørve barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage"

Transkript

1 Årsplan August August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf:

2 Forord Her på Nørve barnehage er vi allerede godt i gang med planleggingen av det nye året. Våren 2014 avrundet vi et vellykket prosjekt om hverdagsaktivitetene våre/rutinene våre, så dere kan nå lese om hvordan/hvorfor vi jobber slik vi gjør og hva som er våre mål i hverdagssituasjonene våre! Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt og vi mener dette er med på å kvalitetssikre innholdet vårt. Vårt neste store prosjekt er lek. Vi ønsker at barna som går på Nørve barnehage skal oppleve den gode barndommen, og vi mener at den gode barndom ofte finnes i lek og lekende samspill. I inkuderende fellesskap er det godt å være for både voksen og barn. Lekende samspill mellom barn, og mellom barn og voksne er grunnleggende for utviklingen av nære og trygge relasjoner i barnehagen. (Kari Pape; Jakten på den gode barndom, 2013) Så vi satser på å øke vår kunnskap og sette av tid og prioritere leken i årene som kommer. Her kommer en kort oversikt over hva årets årsplan inneholder, og for dere som vil ha enda mer informasjon oppfordrer vi dere til å se på hjemmesiden vår. Årsplanen er delt i i 6 deler: Del 1: Lover og verdigrunnlag Del 2: Omsorg og lek, læring og danning Del 3: Barnehagens faglige innhold og årshjulet vårt Del 4: Vurdering Del 5: Barns rett til medvirkning Del 6: Faktaopplysninger Vi håper at dere ved å lese planen får et innblikk i hvordan vi jobber her på Nørve barnehage. For oss er omsorgen og den gode barndommen det essensielle i vårt innhold. Så vi jobber aktivt med voksenrollen for stadig å bli bedre. Nørve barnehage skal være en god plass å være for store og små! Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vi ønsker fornøyde barn og foreldre så om dere lurer på noe (ris og ros) er dere alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, det setter vi stor pris på! Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 2

3 Barnehagens verdigrunnlag 1.1Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Nørve barnehages verdigrunnlag/ pedagogiske grunnsyn Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vårt grunnlag i barnehagen bygger på et helhetssyn på barns utvikling og læring. Vi legger derfor vekt på verdiene respekt, omsorg, initiativ, redelighet, likeverd og et inkluderende miljø med glede og humor. 3

4 2.Omsorg og lek, læring og danning 2.1Barnehageloven om omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2Planer for omsorg og lek, læring og danning: Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vår tanke her på Nørve er at for å lære og å være mottakelig for kunnskap, må visse behov være dekket. Derfor må omsorgen ligge i bunn av alt vi gjør og sier, slik at barna kan tilegne seg kunnskapen de trenger på livets vei. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det å gi omsorg handler om å se/høre barna, og passe på at deres behov er dekket og at de trives og har det bra her sammen med oss. Vi ønsker også å se og utvikle enkeltindividet. I barnehagen skjer det læring hele tiden. Men det er viktig å tenke på at ikke all læring er god læring, så vi er ansvarlig for kvaliteten på det barna lærer. Det kan oppstå negative mønster i samværet blant barna, så vi må være aktivt tilstede for å fange opp dette. Barn og voksne lærer lettere ved å gjøre ting i praksis, så førstehåndserfaringer er viktig om læring skal skje. Jo yngre barna er, jo viktigere er dette. På hjemmesiden vår kan de som ønsker lese mer om hva vi mener om dette! 4

5 2.3 Voksenrollen i våre hverdagsaktiviteter De siste to årene har vi på personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager jobbet med hverdagssituasjonene/ rutinene våre. Vi har jobbet prosessorientert, og alle ansatte har deltatt. Vi ønsker at foreldre og barn skal bli møtt på en god måte gjennom hele dagen, uavhengig av hvem som er på jobb/ hvordan vi har det etc. Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Møtet om morgenen Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) At barn og foreldre skal føle seg velkommen. Å skape trygghet og gi god omsorg til barna. Å gi barn og foreldre en god start på dagen. Fokuserer på barnet når det kommer i barnehagen. Vi er positive og imøtekommende, samt vi er lydhøre for foreldrenes ønsker for barna sine. Tar imot og utveksler informasjon. Er behjelpelig ved avskjed. Samling Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelov 1 og 2) Måltid Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011, s 42) Å skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, eventyr, fortelling, samtale og være bevisst på etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidler. Gi felles opplevelser som gir grunnlag for lek. Å skape et positivt gruppefellesskap, samt bygge opp enkeltbarnet/ stimulere selvfølelse ved at de får delta i trygge rammer. At barna skal oppleve måltidet som hyggelig, sosialt og positivt. Å skape gode matvaner og god bordskikk. At barna skal oppleve mestring og medvirkning, og etter hvert bli selvstendig. Vi er godt forberedt og planlegger med utgangspunkt i barnas egne interesser. Noen ganger planlegger og gjennomfører barna samlingen selv om de ønsker. Trener på å lytte, prate, vente på tur, ta hensyn, konsentrere oss. Barna får delta i planlegging og gjennomføring. En voksen sitter på hvert bord. Tilbyr et variert og sunt kosthold der barna medvirker på innhold. Samtaler med barna, og oppfordrer til god bordskikk. Barna smører maten selv (om det er mulig). Rolig atmosfære og positiv tone, glede og humor. 5

6 Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Hygiene/stell Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s. 42) Å skape omsorgsfulle og gode stellesituasjoner. At barna etter hvert blir trygge og selvstendig (pottetrening, dobesøk, håndvask) og får en god personlig hygiene for å unngå sykdommer og smitte. Å bidra til økt kroppsbevissthet og språkutvikling. Vi er tilstedeværende og lydhøre voksne som tolker barnas signaler. Vi prater med barna under stell og har en positiv og god tone. Vi vasker hender etter dobesøk og før mat. Trener på do/ potte i samarbeid med hjemmet. Vi setter inn ulike tiltak ved sykdom for å begrense smitte. Hvile/soving Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s. 42) At barna får sove/hvile etter behov. At barna opplever omsorg, trygghet og nærhet. At foreldre skal oppleve at deres ønsker blir respektert. Barna sover under tilsyn i medbragt vogn i vognskuret. Vi ser enkeltbarna og tar hensyn til deres ønsker og behov. Vi er positiv og rolig, og tenker over stemmebruk og tonefall. Vi legger til rette for rolige aktiviteter/stunder/steder også for de største barna slik at de veksler mellom aktivitet og hvile/avslapping. Påkledning Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. (Rammeplan 2011 s. 31) At barna skal bli selvhjulpet og selvstendig. Barna skal få på seg klær etter vær, og etter hvert utvikle evne til å finne ut dette selv. Å ha en god og positiv tone, med fokus på kroppsbeherskelse og begrepslære. Positive og aktive voksne som legger vekt på den gode samtale og som ser hvert enkelt barn. NB! Små grupper fungerer best! Har god tålmodighet, oppmuntrer, motiverer, anerkjenner og utfordrer barna. Alle prøver å klare selv ut i fra sine forutsetninger. 6

7 Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Turer/ utflukter Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. (Rammeplan 2011 s. 41) Avskjed Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd). At barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. At barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Å være åpen for undring, barns nysgjerrighet og medvirkning. Å skape turglede og legge til rette for vennskap/ gode relasjoner. Å få ei god avslutning på barnehagedagen for barn og foreldre. Å skape trygghet og å ha et godt foreldresamarbeid. Barna går på tur fra de er ca 2 år, gjerne små grupper. Alle barna skal delta etter sine forutsetninger. Deler vår kunnskap om naturen, trær, blomster, dyr, fugler, kretsløp, miljø og bærekraftig utvikling. Vi lager ofte mat på tur. Dokumenterer i etterkant der vi samtaler og oppsummerer turene. (Trener hukommelse, gjenfortelling, språkutvikling, turtaking med mer). Aktive, positive voksne som tar kontakt med foreldrene. Vi forteller om spesielle hendelser, positive og negative. Følger opp evt. informasjon fra morgenen. 7

8 2.4 Fra oppdragelse til danning: Tidligere tenkte man at målet var å oppdra barn, barn skulle formes av de voksne. Begreper som lydighet, disiplin, høflighet og underkastelse stod i sentrum. Begrepet oppdragelse er lite forenelig med tanken om at barn er meningsskapende individer som bidrar til sin egen og andres læring. Og det er heldigvis der vi er i dag! Nå ser vi på barna som sosiale og kompetente individer og begrepet oppdragelse er byttet ut med begrepet danning. Rammeplanen (2011 s. 15) sier: Gjennom gode dannelsesprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et mer verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. På Nørve barnehage jobber vi med danning ved å legge til rette for barnas egne valg, selvstendig tenking, toleranse og barns medvirkning. Vi ønsker å skape rom for at barna skal utvikle sin egen kultur. Vi prøver å si minst mulig nei og mest mulig ja og la barna i størst mulig grad få medvirke i sin egen hverdag. Vi tenker at det å dannes er det å bli seg selv som menneske, i samspill med andre. Gjennom lek og samspill med andre får barna mulighet til å prøve og feile i samspill med andre barn og voksne. De utvikler sin nysgjerrighet til omverdenen gjennom leken, og de utvikler holdninger, og ferdigheter og opplever det å gi å ta imot omsorg. Derfor mener vi at leken er meget viktig i barnas danningsreise, og noe vi må ha et bevisst og konstruktivt forhold til! 8

9 2.5 Sosial kompetanse. Vi jobber bevisst og strukturert med læring av sosial kompetanse. Med sosial kompetanse mener vi de egenskapene som gjør oss i stand til å samhandle hensiktsmessig med andre mennesker i ulike situasjoner. Det skal oppleves positivt for en selv, samtidig som det bidrar positivt til fellesskapet. Det er 5 ferdigheter vi deler sosial kompetanse inn i; Empati; evnen til å forstå andre menneskers perspektiv, tanker og følelser. Positiv sosial adferd; frivillige handlinger som har til hensikt å være til nytte, hjelp og støtte for andre mennesker. Selvhevdelse: i barnehagen handler det om å våge å ta kontakt, klare å fremme egne synspunkter, ta initiativ til lek, bli med på lek som allerede er i gang og invitere andre med i leken. Samt kunne si ifra når noe er urettferdig. Selvkontroll; handler om evnen til å kunne holde litt igjen i samspill med andre å kunne tilpasse seg ulike situasjoner. Evne til å vente på tur, og av og til avgi litt plass og la andre skinne litt. Lek, glede og humor; evne til å kunne leke med andre, glede seg over småting, og forstå og produsere humor. Det viktigste i hele verden er hvordan vi har det sammen med andre og hvordan vi har det sammen med oss selv. Og barn som innehar god sosial kompetanse styrker sin selvfølelse og selvbilde gjennom positivt samvær med andre. Så vårt mål er å skape plass for alle barn i fellesskapet slik at vi skaper gode rammer som alle barn kan utvikle seg godt innenfor. Derfor jobber vi med å styrke den sosiale kompetansen til barna, dette skjer både i temasamlinger og i hverdagssituasjoner. De minste barna på Humla og Mauren jobber med et program som heter START. Hensikten er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. START består av tre ulike hovedområder; Empati; barna får lære å kjenne igjen følelser hos seg selv og andre. Tilknytning: Fokus på å få barna til å kjenne trygghet og til å stole på oss voksne. Sosialt samspill: Barna får erfaring med ferdigheter som er nyttig å beherske i samspill med andre, som f eks vente på tur, kunne byttelåne, spørre om hjelp etc. Opplegget tilpasses etter alder på barna! Men vi vet at jo tidligere barna presenteres for sosiale og emosjonelle ferdigheter, jo bedre er forutsetningene for en god utvikling. Marihøna har ennå ikke bestemt hvilke opplegg de skal bruke, men informasjon kommer når det er på plass. Det vi tenker er å ha to opplegg å variere mellom, slik vi bruker samme opplegg annet hvert år. Dette for å gi de eldste barna litt nye input, og for ikke å presentere det samme om og om igjen! Mer informasjon kommer på månedsplanene! 9

10 2.6 Lek og lekende fellesskap Barn som har tilgang på lekekamerater og lek hver dag, har et stort fortrinn fremfor de som står utenfor lekefellesskapet. I lek lærer barna blant annet sosial kompetanse, de lærer å samhandle med andre, knytte vennskap, løse konflikter etc. De utvikler også språket sitt både verbalt og nonverbalt. Ved å late som, går barna inn i en egen fantasiverden hvor de tar andres perspektiv og gir rom for tanker og følelser. Dette utvikler evnen til sosial rolletaking, og gjennom leken lærer barna at andre tenker og føler annerledes enn dem selv. I leken overfører også barna barnekulturelle tradisjoner fra de eldste til de yngste. Alle barn har behov for å kjenne at de er ønsket som deltakere i et lekende fellesskap. Dette er avgjørende for barns opplevelse av omsorg, glede og mestring i hverdagen. Derfor vil vi si at å hjelpe barn som ikke leker inn i fellesskapet anser vi som en av våre viktigste oppgaver. Når barn står utenfor fellesskapet, må den voksne se det som sitt ansvar å støtte barnet slik at det kan få gode opplevelser sammen med andre barn. (Kari Pape: Jakten på den gode barndom) Gjennom vårt prosjekt om lek kommer vi blant annet til å jobbe med: å øke personalets kunnskap om lek leken ute og inne på barnehagen det fysiske miljøet og lekemateriell voksenrolla utvikling av vennskap hvordan vi kan hjelpe barn som ikke leker Vi kommer til å bruke planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter til arbeidet, og ser for oss at prosjektet i alle fall kommer til å ta 2 år. Dere får mer informasjon om prosjektet vårt i løpet av barnehageåret. 10

11 3 Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Nørve barnehage sitt innhold i år I år kommer vi til å koble fagområdene opp mot barnas lek og opp mot hverdagsaktivitetene våre. Vi vil være lydhøre for barnas innspill og interesser og bygge videre på dette. Vi kommer til å jobbe med alle de 7 fagområdene i Rammeplanen; Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form (Vi skriver mer på dokumentasjoner og månedsplaner hvordan vi jobber med de ulike fagområdene). Forut og innsamlingsaksjon 24. oktober Vi vil også i år være med på Foruts barneaksjon, og navnet på årets aksjon er Gode venner i Nepal. I barneaksjonen blir vi kjent med guttene Biswas (4) og Nichal (5) som bor trygt og godt sammen med sine familier på to små gårder. Vi møter også Puspa (6) og storesøsteren som ikke har noen trygg familie de kan bo hos, hva skjer da? Målet er å gi barna et innblikk i hvordan andre har det, samt å vise dem at vi kan hjelpe dem som ikke har det like bra som oss. Vi ønske å vekke nysgjerrighet og bidra til toleranse ovenfor en mangfoldig verden. Mer informasjon kommer, om dere ikke klarer å vente kan dere se på hjemmesiden til Forut, Vi mottar filmer, bøker, plakater med mer, samt en salgspakke og en basarpakke slik at vi kan gjennomføre en innsamlingsaksjon 24. oktober, så den dagen inviteres dere til foreldrekaffe. Pengene vi samler inn går til barna i Nepal. Opplegget vil i første rekke være for de eldste barna, men vi tenker at også barna på Humla kan få et lite innblikk i livet i Nepal, og alle foreldrene blir invitert på foreldrekaffe denne dagen. 11

12 3.3 Tradisjoner/ årshjul for Nørve barnehage Høsten 2014 Når Hva Hvordan 12. sept Nørve Olympiske leker En aktivitetsdag for barna der vi har hinderløyper, leker og ulike grener og går i tog og synger OL-floka. Dagen avsluttes med mat og drikke til de små heltene, diplom utdeles selvfølgelig! Uke sept Brannvernuke Denne uka setter vi fokus på brannforebyggende arbeid, de eldste barna har et eget opplegg i regi av Brannvesenet. Vi gjennomfører brannøvelse. 7. oktober Gamle-barn-dag I høstferien inviterer vi barna som sluttet hos oss i fjor på besøk, vi savner jo dem så masse og håper de savner oss bittelitt også;) Fredag 24. oktober FN-dagen og Forutaksjon På FN-dagen inviterer vi foreldre og barn på besøk til foreldrekaffe. De eldste barna skal være med på et prosjekt som heter Forut der vi lærer om barn i andre deler av verden. Denne dagen avrunder vi prosjektet med salg av kaffe, kaker, div, og pengene sendes til barn som trenger det. Fredag 12. des Luciafeiring Vi inviterer foreldre og søsken til barnehagen for å se tog, høre sang og spise lussekatter. Tirsdag 16. des Nissefest Alle barna kommer i røde klær, vi spiser nissegrøt, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen? Desember Julevandring De eldste barna blir hvert år invitert til Borgund kirke. Der dramatiseres juleevangeliet av barn og voksne. 12

13 Våren 2015 Når Hva Hvordan 10. februar Åpen dag Vi inviterer nye søkere til barnehagen for å se hvordan vi har det her på Nørve! 13. februar Karneval Barn og voksne kler seg ut, danser samba og slår katta ut av sekken! Mer info kommer. Vinter 2015 Tirsdag 17. februar Skidag Besteforeldrekaffe Denne dagen har barna med ski eller akebrett. Vi lager skiløype på Nørvebana, og har ulike aktiviteter i snøen. Vi serverer varm mat og drikke, samt gir diplom til alle deltagerne. Vi inviterer besteforeldre (de som det ikke passer for kan stille med en tante/ onkel/ venn etc) til kaffe og hyggelig samvær med barnebarna denne ettermiddagen. Mer info kommer! Mars Barnehagedagen Barnehagene har sin egen dag der vi markerer oss selv og det vi står for. Vi bruker å invitere til åpen dag for de som måtte ønske, mer informasjon kommer! Før påske Påskevandring De eldste barna blir invitert på påskevandring i Volsdalen kirke, der de får vite hvorfor vi ferier påsken. Før påske Fredag 27. mars Onsdag 13. mai Søndag 17. mai Påskeopplegg i Borgundgavlen for de eldste barna Påskelunsj Prøve-17.mai By-toget Da vi er eksamensbarnehage og hjelper til slik at elevene ved Fagerlia videregående skole får tatt eksamen, så lager de hvert år et opplegg til oss i Borgundgavlen. Mer info kommer. Denne dagen dekker vi langbord med rundstykker og masse godt pålegg for barn og ansatte. Vi har en aldri så liten generalprøve der vi øver på å gå i tog, samt har leker ute på uteområdet vårt. Barnehagen går i bytoget, det er foreldrerepresentantene som arrangerer dette. 5. juni Fotballdag Barnehagen vår er så heldig at vi er nærmeste nabo til Nørvebana. De siste årene har vi brukt å arrangere fotballdag der barn og voksne kommer i barnehagen med fotballdrakter, og vi har turnering for de eldste og ball-lek for de minste! Mat og drikke og diplom er en selvfølge! 10. juni (værforbehold) Sommerfest Vi arrangerer sommerfest etter barnehagen er slutt. De heldige eierne av 5-årsbarn tar med enten kake eller fruktfat. 17. juni Nye barns dag Vi inviterer alle barna som skal begynne hos oss i august på besøk slik at de kan se hvordan vi har det. 13

14 3.4 Dokumentasjon Vi vil bruke pedagogisk dokumentasjon som et ledd i barnehagens utvikling. Dette gjør vi for å synliggjøre hva vi gjør og for å synliggjøre barnas læring og utvikling. Redskap vi har er blant annet -Foto og film -Digital fotoramme -Barnas produkter og arbeid -Månedsplan og halvårsplan -I-pad -Prosjektor -Dagen i dag (skrive på tavla i gangen) Mål for barna Oppleve mestring Inspirasjon Selvbilde/ danning Skape fellesskapsfølelse Skape gode minner som danner grunnlaget for språkutvikling og samtale For de voksne Visualiserer virksomheten vår Observerer Bruker dokumentasjon for å vise foreldre og andre hvordan vi jobber Danner grunnlaget for evaluering og videre planlegging 4 Vurdering Hva vurderes? Hvorfor vurderes det? Når Barnegruppens og enkeltbarns trivsel og utvikling Pedagogisk opplegg Vi observeres fortløpende barnegruppen og enkeltbarna. I løpet av året har vi 2 runder med observasjon der vi inviterer dere til foreldresamtaler for å prate om hvordan barna har det/ utvikler seg. Vi evaluerer fortløpende tema/ opplegg/ fagområder, og har avdelingsmøter/ ledermøter ukentlig. Voksenrollen Vi må ha en bevisst og reflektert holdning til jobben vi gjør. Vi ønsker å bli bedre, og å ha fornøyde foreldre og glade barn! Personalets trivsel Vi har ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet vårt i regi av Medi 3 (psykososialt, fysisk). I tillegg gjennomføres medarbeidersamtaler og halvtårsvurdering der vi kartlegger hvordan vi har det. Foreldresamarbeid Vi har en brukerundersøkelse til foreldrene annenhver vår der foreldre får mulighet til å gi tilbakemelding på hva som fungerer/ ikke fungerer. Vi ønsker fornøyde brukere og glade barn! Ukentlige avdelingsmøter Personalmøter kveld Planleggingsdager Halvtårsvurdering Avdelingsmøter Personalmøter kveld Planleggingsdager Halvtårsvurdering Avdelingsmøter Planleggingsdager Personalmøter Medarbeidersamtaler Brukerundersøkelser Halvtårsvurdeling Daglig kontakt Foreldremøter Foreldresamtaler Brukerundersøkelse 14

15 5 Barns rett til medvirkning 5.3 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Hvorfor barns medvirkning? Målet er å øke barns medvirkning på egen hverdag. For å gjøre dette må vi ta barna på alvor, og respektere barna. Dette innebærer at vi må møte barnas interesser, initiativ og anerkjenne deres kompetanse. Vi ønsker at barna; -skal kunne medvirke i egen hverdag både verbalt og ved hjelp av kroppsspråk -Skal føle seg betydningsfulle -Skal føle seg ansvarlige/ inneha ansvar -Oppleve mestring De voksne skal; -Sette rammer og inspirere til utforsking og læring. -Lytte, samtale og være nær barna, ta deres innspill på alvor -Være spontane -Dokumentere det vi gjør 6. Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for overgangen barnehage/ skole for 5-åringene. Alle foreldre inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage skole, bli orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 15

16 6.2Samarbeidsorgan PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste): Ved behov Barnevernstjenesten: Ved behov Helsestasjon: Ved behov Fagerlia videregående skole: Vi tar imot elever fra Fagerlia vgs som gjennomfører tentamen ved å ha opplegg for barna våre. Til gjengjeld blir vi invitert hvis de gjør spennende ting (teater, dans, drama) og de har også et eget opplegg for de eldste barna våre til påske. Høgskulen i Volda: Vi på Nørve har inngått en 3-årig avtale med høgskolen i Volda der vi har sagt ja til å ta imot studenter fra høgskolen som studerer for å bli barnehagelærer. Barnehagelærer er den nye betegnelsen som brukes om 3 årig høgskoleutdanning (tidligere førskolelærerutdanning). Det er våre barnehagelærere som da fungerer som øvingslærere for studentene, og neste år vil i alle fall Elin og Elisabeth ta imot studenter fra høgskolen. Dette gir oss faglig input og ekstra hender og er veldig kjekt for både små og store! Nytt på nytt: Dette er et prosjekt i regi av Ålesund kommune, der erfarne barnehagelærere veileder nyutdannede barnehagelærere om ulike utfordringer de måtte møte i yrket. Hege er en av barnehagelærerne som Ålesund kommune har ansatt til å veilede nyutdannende og dette gjør hun en gang per måneden utenom arbeidstid. 6.3 Foreldremedvirkning Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er de som vet best om sitt barn og deres behov. Derfor legger vi vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom barnehagen og hjemmet. Dette gjøres blant annet gjennom kontakten i hente-bringe situasjoner, på foreldresamtaler og foreldremøter. På foreldresamtalene er det enkeltbarnet som er i fokus, mens på foreldremøte er alle foreldrene til stede, og det blir snakket mer generelt. Vi sender også ut årsplan, månedsplan og andre informasjonsskriv, og informasjonen sendes på mail. Vi har også et samarbeidsutvalg som består av to representanter valgt av foreldrene, og to representanter valgt blant personalet og styrer som er eiers representant. Foreldrerådet er et organ der alle foreldrene til barna er representert. Ellers er foreldrene alltid velkommen til å komme med ønsker og innspill og innholdet i hverdagen til barna! 6.4 Praktiske opplysninger Nettvett: På grunn av det etiske ansvaret til barnehagen, ønsker ikke vi at bilder av barna som blir tatt av foreldre i ulike settinger i barnehagen, blir lagt ut på nettsider. For eksempel på Facebook. Dette gjelder når det er andre enn ditt barn på bildet! Levering og henting: Foreldrene skal alltid ta kontakt med personalet på sin base når barnet kommer om morgenen, og når det hentes på ettermiddag. Dersom barnet kommer senere enn kl , vil vi ha beskjed på grunn av tur eller andre opplegg. Vi vil også ha beskjed om barnet har fri, eller er syk. Vi ber om dere ringer til barnehagen for å informere om dette, ikke via mail. 16

17 Måltider: Vi har tre måltider per dag, frokost, lunsj og frukt. Frokost ordner dere foreldre, enten ved at barna spiser hjemme eller de kan ha med matboks og spise når de kommer om morgenen. Flere har med frokostblanding i matboksen, og så får barna melk til den her. Frokost varer frem til kl. 9, da rydder vi vekk maten. Så kommer dere etter dette må barna ha spist hjemme. Til lunsj setter vi som regel frem brød og pålegg, og barna får (med litt hjelp om nødvendig) smøre sin egen mat. Men vi prøver å variere med å bake litt scones, rundstykker, evt ta ristet brød eller knekkebrød. Turdager tar dere med egen matboks, drikke og sekk. Til fruktmåltidet deler vi opp frukt, slik at barna får smake litt flere sorter hver dag. Vi serverer også brød/ knekkebrød til dette måltidet. Vi serverer melk og vann til alle måltider. Annenhver fredag lager vi mat avdelingsvis, følg med på månedsplanene! Middag inne hos maurenbarna, klare selv! 17

18 Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen og alle barna får egen bursdagskrone. Vi henger også ut flagg og henger opp bilde på døren slik at alle vet hvem som har bursdag. I samlingstunden synger vi sanger, barna får velge seg et eventyr fra eventyr-posene våre og bursdagsbarnet får selvsagt ha på kongekappe og sitte på bursdagsstolen vår om de ønsker. Bursdagsbarnet tar med seg en is-pinne til barna på sin avdeling. Stor stas å få dele ut bursdag-is. Ferieavvikling for barna: Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra 1. aug aug 2015). Dette er fordi juli måned er betalingsfri måned. Sommerferien må varsles før 1. april, slik at personalet får planlagt sin ferie også før 1. mai. Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Sommeren 2014 hadde barnehagen stengt 3 uker, hvordan det blir sommeren 2015 er ennå ikke bestemt. Planleggingsdager: På planleggingsdagene planlegger og evaluerer vi vår virksomhet. Personalet jobber bevisst og målrettet for å utvikle oss og bli bedre på det vi gjør. Den siste tiden har vi jobbet blant annet med verdiene våre og de enkelte delene av dagen, samt fagområder. Fremover er det lek som står for tur. Neste barnehageår holder vi stengt pga planleggingsdag følgende dager; Dato: Tema 15. august Kl: 8-12 De minste barna (kurs for hele kommunen) Kl: Planlegging av høsten 10. oktober Avdelingsvis Jobbe med tema, jul, observasjon (fredag i høstferien) Fellesdel: Jobbe med lek 2. januar Evaluere høsten, planlegge våren Jobbe med lek 15. mai Evaluere året, planlegge neste år Ukjent dato Kurs/ kompetanseheving Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, den siste dagen har vi lyst å bruke til kurs/ kompetanseheving, så den datoen fastsettes senere når vi får kursprogram eller finner foredragsholder som er aktuelle for oss. Jul og påske Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barn og sykdom Hvis barna er syke, må de holdes hjemme. Dersom barna blir syke når de er i barnehagen kontakter vi foreldrene, derfor er det viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon. Det anbefales at barna må ha et feberfritt døgn før de kommer i barnehagen. Barn med oppkast og diaré må holder hjemme minst 48 timer etter siste utbrudd, dette er oppfordringen fra folkehelseinstituttet. Barna må også være friske nok til å være ute hvis de kommer i barnehagen. For mer informasjon se egen brosjyre som vi deler ut høsten 2014 om Barn og sykdom. 18

19 6.5 Barnegrupper og personalet: Nørve barnehage har i år 46 barn totalt som er fordelt på 3 avdelinger. Virksomhetsleder: Grethe-Sofie Furmyr 80 % stilling Hege Kristin Kvamme 20 % stilling Mauren 12 barn i alderen 0-1 år: Barnehagelærer: Hege Kristin Kvamme 80 % stilling Assistent: Kari Ann Almås 100% stilling Assistent: Sissel Lunheim 100% stilling Assisten: Renate Grønnevik 100 % stilling Assistent 20 % stilling Humla 12 barn i alderen 1-2 år. Barnehagelærer: Terese Petersen 100 % stilling Barnehagelærer: Elin Ostnes Skog 100 % stilling Assistent: Cecilie Lia Fredriksen 100 % stilling Assistent: Hege Eikebø 100 % stilling Assistent: Nina L. Larsen 50% stilling Barnepleier: Kristin Tennøy 50 % stilling Marihøna 22 barn i alderen 3-5 år. Barnehagelærer: Bente Kristin Hjelseth 100 % stilling Barnehagelærer: Elisabeth Svensli 100 % stilling Fagarbeider: Merethe Torvik 100 % stilling Fagarbeider: Beate Brand-Hansen 100% stilling Assistent: Johanne Eidset 50% stilling Alle 3 avdelingene har en grunnbemanning på 4, men på Humla og Marihøna er det neste år barn med behov som utløser ekstra midler og derfor er de bedre bemannet. Fagarbeider Kristine Formo Ulvenes kommer tilbake etter permisjon 1. jan Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmet, så ta kontakt dersom det er noe. Vi kan nåes på tlf: Styrer: Marihøna: Humla: Mauren:

20 20

Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 1

Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 1 Forord Hei og velkommen til et nytt og lekent år her på Nørve barnehage. I fjor startet vi på et prosjekt om lek og lekende samspill. Vi jobbet mye med voksenrollen vår, og har økt vår kunnskap om lek.

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Formålsparagrafen i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Den gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Barnehageloven, formålsparagrafen

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer