Årsplan August August 2015 For Nørve barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage"

Transkript

1 Årsplan August August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf:

2 Forord Her på Nørve barnehage er vi allerede godt i gang med planleggingen av det nye året. Våren 2014 avrundet vi et vellykket prosjekt om hverdagsaktivitetene våre/rutinene våre, så dere kan nå lese om hvordan/hvorfor vi jobber slik vi gjør og hva som er våre mål i hverdagssituasjonene våre! Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt og vi mener dette er med på å kvalitetssikre innholdet vårt. Vårt neste store prosjekt er lek. Vi ønsker at barna som går på Nørve barnehage skal oppleve den gode barndommen, og vi mener at den gode barndom ofte finnes i lek og lekende samspill. I inkuderende fellesskap er det godt å være for både voksen og barn. Lekende samspill mellom barn, og mellom barn og voksne er grunnleggende for utviklingen av nære og trygge relasjoner i barnehagen. (Kari Pape; Jakten på den gode barndom, 2013) Så vi satser på å øke vår kunnskap og sette av tid og prioritere leken i årene som kommer. Her kommer en kort oversikt over hva årets årsplan inneholder, og for dere som vil ha enda mer informasjon oppfordrer vi dere til å se på hjemmesiden vår. Årsplanen er delt i i 6 deler: Del 1: Lover og verdigrunnlag Del 2: Omsorg og lek, læring og danning Del 3: Barnehagens faglige innhold og årshjulet vårt Del 4: Vurdering Del 5: Barns rett til medvirkning Del 6: Faktaopplysninger Vi håper at dere ved å lese planen får et innblikk i hvordan vi jobber her på Nørve barnehage. For oss er omsorgen og den gode barndommen det essensielle i vårt innhold. Så vi jobber aktivt med voksenrollen for stadig å bli bedre. Nørve barnehage skal være en god plass å være for store og små! Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vi ønsker fornøyde barn og foreldre så om dere lurer på noe (ris og ros) er dere alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, det setter vi stor pris på! Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 2

3 Barnehagens verdigrunnlag 1.1Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Nørve barnehages verdigrunnlag/ pedagogiske grunnsyn Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vårt grunnlag i barnehagen bygger på et helhetssyn på barns utvikling og læring. Vi legger derfor vekt på verdiene respekt, omsorg, initiativ, redelighet, likeverd og et inkluderende miljø med glede og humor. 3

4 2.Omsorg og lek, læring og danning 2.1Barnehageloven om omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2Planer for omsorg og lek, læring og danning: Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vår tanke her på Nørve er at for å lære og å være mottakelig for kunnskap, må visse behov være dekket. Derfor må omsorgen ligge i bunn av alt vi gjør og sier, slik at barna kan tilegne seg kunnskapen de trenger på livets vei. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det å gi omsorg handler om å se/høre barna, og passe på at deres behov er dekket og at de trives og har det bra her sammen med oss. Vi ønsker også å se og utvikle enkeltindividet. I barnehagen skjer det læring hele tiden. Men det er viktig å tenke på at ikke all læring er god læring, så vi er ansvarlig for kvaliteten på det barna lærer. Det kan oppstå negative mønster i samværet blant barna, så vi må være aktivt tilstede for å fange opp dette. Barn og voksne lærer lettere ved å gjøre ting i praksis, så førstehåndserfaringer er viktig om læring skal skje. Jo yngre barna er, jo viktigere er dette. På hjemmesiden vår kan de som ønsker lese mer om hva vi mener om dette! 4

5 2.3 Voksenrollen i våre hverdagsaktiviteter De siste to årene har vi på personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager jobbet med hverdagssituasjonene/ rutinene våre. Vi har jobbet prosessorientert, og alle ansatte har deltatt. Vi ønsker at foreldre og barn skal bli møtt på en god måte gjennom hele dagen, uavhengig av hvem som er på jobb/ hvordan vi har det etc. Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Møtet om morgenen Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) At barn og foreldre skal føle seg velkommen. Å skape trygghet og gi god omsorg til barna. Å gi barn og foreldre en god start på dagen. Fokuserer på barnet når det kommer i barnehagen. Vi er positive og imøtekommende, samt vi er lydhøre for foreldrenes ønsker for barna sine. Tar imot og utveksler informasjon. Er behjelpelig ved avskjed. Samling Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelov 1 og 2) Måltid Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011, s 42) Å skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, eventyr, fortelling, samtale og være bevisst på etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidler. Gi felles opplevelser som gir grunnlag for lek. Å skape et positivt gruppefellesskap, samt bygge opp enkeltbarnet/ stimulere selvfølelse ved at de får delta i trygge rammer. At barna skal oppleve måltidet som hyggelig, sosialt og positivt. Å skape gode matvaner og god bordskikk. At barna skal oppleve mestring og medvirkning, og etter hvert bli selvstendig. Vi er godt forberedt og planlegger med utgangspunkt i barnas egne interesser. Noen ganger planlegger og gjennomfører barna samlingen selv om de ønsker. Trener på å lytte, prate, vente på tur, ta hensyn, konsentrere oss. Barna får delta i planlegging og gjennomføring. En voksen sitter på hvert bord. Tilbyr et variert og sunt kosthold der barna medvirker på innhold. Samtaler med barna, og oppfordrer til god bordskikk. Barna smører maten selv (om det er mulig). Rolig atmosfære og positiv tone, glede og humor. 5

6 Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Hygiene/stell Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s. 42) Å skape omsorgsfulle og gode stellesituasjoner. At barna etter hvert blir trygge og selvstendig (pottetrening, dobesøk, håndvask) og får en god personlig hygiene for å unngå sykdommer og smitte. Å bidra til økt kroppsbevissthet og språkutvikling. Vi er tilstedeværende og lydhøre voksne som tolker barnas signaler. Vi prater med barna under stell og har en positiv og god tone. Vi vasker hender etter dobesøk og før mat. Trener på do/ potte i samarbeid med hjemmet. Vi setter inn ulike tiltak ved sykdom for å begrense smitte. Hvile/soving Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s. 42) At barna får sove/hvile etter behov. At barna opplever omsorg, trygghet og nærhet. At foreldre skal oppleve at deres ønsker blir respektert. Barna sover under tilsyn i medbragt vogn i vognskuret. Vi ser enkeltbarna og tar hensyn til deres ønsker og behov. Vi er positiv og rolig, og tenker over stemmebruk og tonefall. Vi legger til rette for rolige aktiviteter/stunder/steder også for de største barna slik at de veksler mellom aktivitet og hvile/avslapping. Påkledning Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. (Rammeplan 2011 s. 31) At barna skal bli selvhjulpet og selvstendig. Barna skal få på seg klær etter vær, og etter hvert utvikle evne til å finne ut dette selv. Å ha en god og positiv tone, med fokus på kroppsbeherskelse og begrepslære. Positive og aktive voksne som legger vekt på den gode samtale og som ser hvert enkelt barn. NB! Små grupper fungerer best! Har god tålmodighet, oppmuntrer, motiverer, anerkjenner og utfordrer barna. Alle prøver å klare selv ut i fra sine forutsetninger. 6

7 Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Turer/ utflukter Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. (Rammeplan 2011 s. 41) Avskjed Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd). At barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. At barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Å være åpen for undring, barns nysgjerrighet og medvirkning. Å skape turglede og legge til rette for vennskap/ gode relasjoner. Å få ei god avslutning på barnehagedagen for barn og foreldre. Å skape trygghet og å ha et godt foreldresamarbeid. Barna går på tur fra de er ca 2 år, gjerne små grupper. Alle barna skal delta etter sine forutsetninger. Deler vår kunnskap om naturen, trær, blomster, dyr, fugler, kretsløp, miljø og bærekraftig utvikling. Vi lager ofte mat på tur. Dokumenterer i etterkant der vi samtaler og oppsummerer turene. (Trener hukommelse, gjenfortelling, språkutvikling, turtaking med mer). Aktive, positive voksne som tar kontakt med foreldrene. Vi forteller om spesielle hendelser, positive og negative. Følger opp evt. informasjon fra morgenen. 7

8 2.4 Fra oppdragelse til danning: Tidligere tenkte man at målet var å oppdra barn, barn skulle formes av de voksne. Begreper som lydighet, disiplin, høflighet og underkastelse stod i sentrum. Begrepet oppdragelse er lite forenelig med tanken om at barn er meningsskapende individer som bidrar til sin egen og andres læring. Og det er heldigvis der vi er i dag! Nå ser vi på barna som sosiale og kompetente individer og begrepet oppdragelse er byttet ut med begrepet danning. Rammeplanen (2011 s. 15) sier: Gjennom gode dannelsesprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et mer verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. På Nørve barnehage jobber vi med danning ved å legge til rette for barnas egne valg, selvstendig tenking, toleranse og barns medvirkning. Vi ønsker å skape rom for at barna skal utvikle sin egen kultur. Vi prøver å si minst mulig nei og mest mulig ja og la barna i størst mulig grad få medvirke i sin egen hverdag. Vi tenker at det å dannes er det å bli seg selv som menneske, i samspill med andre. Gjennom lek og samspill med andre får barna mulighet til å prøve og feile i samspill med andre barn og voksne. De utvikler sin nysgjerrighet til omverdenen gjennom leken, og de utvikler holdninger, og ferdigheter og opplever det å gi å ta imot omsorg. Derfor mener vi at leken er meget viktig i barnas danningsreise, og noe vi må ha et bevisst og konstruktivt forhold til! 8

9 2.5 Sosial kompetanse. Vi jobber bevisst og strukturert med læring av sosial kompetanse. Med sosial kompetanse mener vi de egenskapene som gjør oss i stand til å samhandle hensiktsmessig med andre mennesker i ulike situasjoner. Det skal oppleves positivt for en selv, samtidig som det bidrar positivt til fellesskapet. Det er 5 ferdigheter vi deler sosial kompetanse inn i; Empati; evnen til å forstå andre menneskers perspektiv, tanker og følelser. Positiv sosial adferd; frivillige handlinger som har til hensikt å være til nytte, hjelp og støtte for andre mennesker. Selvhevdelse: i barnehagen handler det om å våge å ta kontakt, klare å fremme egne synspunkter, ta initiativ til lek, bli med på lek som allerede er i gang og invitere andre med i leken. Samt kunne si ifra når noe er urettferdig. Selvkontroll; handler om evnen til å kunne holde litt igjen i samspill med andre å kunne tilpasse seg ulike situasjoner. Evne til å vente på tur, og av og til avgi litt plass og la andre skinne litt. Lek, glede og humor; evne til å kunne leke med andre, glede seg over småting, og forstå og produsere humor. Det viktigste i hele verden er hvordan vi har det sammen med andre og hvordan vi har det sammen med oss selv. Og barn som innehar god sosial kompetanse styrker sin selvfølelse og selvbilde gjennom positivt samvær med andre. Så vårt mål er å skape plass for alle barn i fellesskapet slik at vi skaper gode rammer som alle barn kan utvikle seg godt innenfor. Derfor jobber vi med å styrke den sosiale kompetansen til barna, dette skjer både i temasamlinger og i hverdagssituasjoner. De minste barna på Humla og Mauren jobber med et program som heter START. Hensikten er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. START består av tre ulike hovedområder; Empati; barna får lære å kjenne igjen følelser hos seg selv og andre. Tilknytning: Fokus på å få barna til å kjenne trygghet og til å stole på oss voksne. Sosialt samspill: Barna får erfaring med ferdigheter som er nyttig å beherske i samspill med andre, som f eks vente på tur, kunne byttelåne, spørre om hjelp etc. Opplegget tilpasses etter alder på barna! Men vi vet at jo tidligere barna presenteres for sosiale og emosjonelle ferdigheter, jo bedre er forutsetningene for en god utvikling. Marihøna har ennå ikke bestemt hvilke opplegg de skal bruke, men informasjon kommer når det er på plass. Det vi tenker er å ha to opplegg å variere mellom, slik vi bruker samme opplegg annet hvert år. Dette for å gi de eldste barna litt nye input, og for ikke å presentere det samme om og om igjen! Mer informasjon kommer på månedsplanene! 9

10 2.6 Lek og lekende fellesskap Barn som har tilgang på lekekamerater og lek hver dag, har et stort fortrinn fremfor de som står utenfor lekefellesskapet. I lek lærer barna blant annet sosial kompetanse, de lærer å samhandle med andre, knytte vennskap, løse konflikter etc. De utvikler også språket sitt både verbalt og nonverbalt. Ved å late som, går barna inn i en egen fantasiverden hvor de tar andres perspektiv og gir rom for tanker og følelser. Dette utvikler evnen til sosial rolletaking, og gjennom leken lærer barna at andre tenker og føler annerledes enn dem selv. I leken overfører også barna barnekulturelle tradisjoner fra de eldste til de yngste. Alle barn har behov for å kjenne at de er ønsket som deltakere i et lekende fellesskap. Dette er avgjørende for barns opplevelse av omsorg, glede og mestring i hverdagen. Derfor vil vi si at å hjelpe barn som ikke leker inn i fellesskapet anser vi som en av våre viktigste oppgaver. Når barn står utenfor fellesskapet, må den voksne se det som sitt ansvar å støtte barnet slik at det kan få gode opplevelser sammen med andre barn. (Kari Pape: Jakten på den gode barndom) Gjennom vårt prosjekt om lek kommer vi blant annet til å jobbe med: å øke personalets kunnskap om lek leken ute og inne på barnehagen det fysiske miljøet og lekemateriell voksenrolla utvikling av vennskap hvordan vi kan hjelpe barn som ikke leker Vi kommer til å bruke planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter til arbeidet, og ser for oss at prosjektet i alle fall kommer til å ta 2 år. Dere får mer informasjon om prosjektet vårt i løpet av barnehageåret. 10

11 3 Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Nørve barnehage sitt innhold i år I år kommer vi til å koble fagområdene opp mot barnas lek og opp mot hverdagsaktivitetene våre. Vi vil være lydhøre for barnas innspill og interesser og bygge videre på dette. Vi kommer til å jobbe med alle de 7 fagområdene i Rammeplanen; Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form (Vi skriver mer på dokumentasjoner og månedsplaner hvordan vi jobber med de ulike fagområdene). Forut og innsamlingsaksjon 24. oktober Vi vil også i år være med på Foruts barneaksjon, og navnet på årets aksjon er Gode venner i Nepal. I barneaksjonen blir vi kjent med guttene Biswas (4) og Nichal (5) som bor trygt og godt sammen med sine familier på to små gårder. Vi møter også Puspa (6) og storesøsteren som ikke har noen trygg familie de kan bo hos, hva skjer da? Målet er å gi barna et innblikk i hvordan andre har det, samt å vise dem at vi kan hjelpe dem som ikke har det like bra som oss. Vi ønske å vekke nysgjerrighet og bidra til toleranse ovenfor en mangfoldig verden. Mer informasjon kommer, om dere ikke klarer å vente kan dere se på hjemmesiden til Forut, Vi mottar filmer, bøker, plakater med mer, samt en salgspakke og en basarpakke slik at vi kan gjennomføre en innsamlingsaksjon 24. oktober, så den dagen inviteres dere til foreldrekaffe. Pengene vi samler inn går til barna i Nepal. Opplegget vil i første rekke være for de eldste barna, men vi tenker at også barna på Humla kan få et lite innblikk i livet i Nepal, og alle foreldrene blir invitert på foreldrekaffe denne dagen. 11

12 3.3 Tradisjoner/ årshjul for Nørve barnehage Høsten 2014 Når Hva Hvordan 12. sept Nørve Olympiske leker En aktivitetsdag for barna der vi har hinderløyper, leker og ulike grener og går i tog og synger OL-floka. Dagen avsluttes med mat og drikke til de små heltene, diplom utdeles selvfølgelig! Uke sept Brannvernuke Denne uka setter vi fokus på brannforebyggende arbeid, de eldste barna har et eget opplegg i regi av Brannvesenet. Vi gjennomfører brannøvelse. 7. oktober Gamle-barn-dag I høstferien inviterer vi barna som sluttet hos oss i fjor på besøk, vi savner jo dem så masse og håper de savner oss bittelitt også;) Fredag 24. oktober FN-dagen og Forutaksjon På FN-dagen inviterer vi foreldre og barn på besøk til foreldrekaffe. De eldste barna skal være med på et prosjekt som heter Forut der vi lærer om barn i andre deler av verden. Denne dagen avrunder vi prosjektet med salg av kaffe, kaker, div, og pengene sendes til barn som trenger det. Fredag 12. des Luciafeiring Vi inviterer foreldre og søsken til barnehagen for å se tog, høre sang og spise lussekatter. Tirsdag 16. des Nissefest Alle barna kommer i røde klær, vi spiser nissegrøt, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen? Desember Julevandring De eldste barna blir hvert år invitert til Borgund kirke. Der dramatiseres juleevangeliet av barn og voksne. 12

13 Våren 2015 Når Hva Hvordan 10. februar Åpen dag Vi inviterer nye søkere til barnehagen for å se hvordan vi har det her på Nørve! 13. februar Karneval Barn og voksne kler seg ut, danser samba og slår katta ut av sekken! Mer info kommer. Vinter 2015 Tirsdag 17. februar Skidag Besteforeldrekaffe Denne dagen har barna med ski eller akebrett. Vi lager skiløype på Nørvebana, og har ulike aktiviteter i snøen. Vi serverer varm mat og drikke, samt gir diplom til alle deltagerne. Vi inviterer besteforeldre (de som det ikke passer for kan stille med en tante/ onkel/ venn etc) til kaffe og hyggelig samvær med barnebarna denne ettermiddagen. Mer info kommer! Mars Barnehagedagen Barnehagene har sin egen dag der vi markerer oss selv og det vi står for. Vi bruker å invitere til åpen dag for de som måtte ønske, mer informasjon kommer! Før påske Påskevandring De eldste barna blir invitert på påskevandring i Volsdalen kirke, der de får vite hvorfor vi ferier påsken. Før påske Fredag 27. mars Onsdag 13. mai Søndag 17. mai Påskeopplegg i Borgundgavlen for de eldste barna Påskelunsj Prøve-17.mai By-toget Da vi er eksamensbarnehage og hjelper til slik at elevene ved Fagerlia videregående skole får tatt eksamen, så lager de hvert år et opplegg til oss i Borgundgavlen. Mer info kommer. Denne dagen dekker vi langbord med rundstykker og masse godt pålegg for barn og ansatte. Vi har en aldri så liten generalprøve der vi øver på å gå i tog, samt har leker ute på uteområdet vårt. Barnehagen går i bytoget, det er foreldrerepresentantene som arrangerer dette. 5. juni Fotballdag Barnehagen vår er så heldig at vi er nærmeste nabo til Nørvebana. De siste årene har vi brukt å arrangere fotballdag der barn og voksne kommer i barnehagen med fotballdrakter, og vi har turnering for de eldste og ball-lek for de minste! Mat og drikke og diplom er en selvfølge! 10. juni (værforbehold) Sommerfest Vi arrangerer sommerfest etter barnehagen er slutt. De heldige eierne av 5-årsbarn tar med enten kake eller fruktfat. 17. juni Nye barns dag Vi inviterer alle barna som skal begynne hos oss i august på besøk slik at de kan se hvordan vi har det. 13

14 3.4 Dokumentasjon Vi vil bruke pedagogisk dokumentasjon som et ledd i barnehagens utvikling. Dette gjør vi for å synliggjøre hva vi gjør og for å synliggjøre barnas læring og utvikling. Redskap vi har er blant annet -Foto og film -Digital fotoramme -Barnas produkter og arbeid -Månedsplan og halvårsplan -I-pad -Prosjektor -Dagen i dag (skrive på tavla i gangen) Mål for barna Oppleve mestring Inspirasjon Selvbilde/ danning Skape fellesskapsfølelse Skape gode minner som danner grunnlaget for språkutvikling og samtale For de voksne Visualiserer virksomheten vår Observerer Bruker dokumentasjon for å vise foreldre og andre hvordan vi jobber Danner grunnlaget for evaluering og videre planlegging 4 Vurdering Hva vurderes? Hvorfor vurderes det? Når Barnegruppens og enkeltbarns trivsel og utvikling Pedagogisk opplegg Vi observeres fortløpende barnegruppen og enkeltbarna. I løpet av året har vi 2 runder med observasjon der vi inviterer dere til foreldresamtaler for å prate om hvordan barna har det/ utvikler seg. Vi evaluerer fortløpende tema/ opplegg/ fagområder, og har avdelingsmøter/ ledermøter ukentlig. Voksenrollen Vi må ha en bevisst og reflektert holdning til jobben vi gjør. Vi ønsker å bli bedre, og å ha fornøyde foreldre og glade barn! Personalets trivsel Vi har ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet vårt i regi av Medi 3 (psykososialt, fysisk). I tillegg gjennomføres medarbeidersamtaler og halvtårsvurdering der vi kartlegger hvordan vi har det. Foreldresamarbeid Vi har en brukerundersøkelse til foreldrene annenhver vår der foreldre får mulighet til å gi tilbakemelding på hva som fungerer/ ikke fungerer. Vi ønsker fornøyde brukere og glade barn! Ukentlige avdelingsmøter Personalmøter kveld Planleggingsdager Halvtårsvurdering Avdelingsmøter Personalmøter kveld Planleggingsdager Halvtårsvurdering Avdelingsmøter Planleggingsdager Personalmøter Medarbeidersamtaler Brukerundersøkelser Halvtårsvurdeling Daglig kontakt Foreldremøter Foreldresamtaler Brukerundersøkelse 14

15 5 Barns rett til medvirkning 5.3 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Hvorfor barns medvirkning? Målet er å øke barns medvirkning på egen hverdag. For å gjøre dette må vi ta barna på alvor, og respektere barna. Dette innebærer at vi må møte barnas interesser, initiativ og anerkjenne deres kompetanse. Vi ønsker at barna; -skal kunne medvirke i egen hverdag både verbalt og ved hjelp av kroppsspråk -Skal føle seg betydningsfulle -Skal føle seg ansvarlige/ inneha ansvar -Oppleve mestring De voksne skal; -Sette rammer og inspirere til utforsking og læring. -Lytte, samtale og være nær barna, ta deres innspill på alvor -Være spontane -Dokumentere det vi gjør 6. Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for overgangen barnehage/ skole for 5-åringene. Alle foreldre inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage skole, bli orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 15

16 6.2Samarbeidsorgan PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste): Ved behov Barnevernstjenesten: Ved behov Helsestasjon: Ved behov Fagerlia videregående skole: Vi tar imot elever fra Fagerlia vgs som gjennomfører tentamen ved å ha opplegg for barna våre. Til gjengjeld blir vi invitert hvis de gjør spennende ting (teater, dans, drama) og de har også et eget opplegg for de eldste barna våre til påske. Høgskulen i Volda: Vi på Nørve har inngått en 3-årig avtale med høgskolen i Volda der vi har sagt ja til å ta imot studenter fra høgskolen som studerer for å bli barnehagelærer. Barnehagelærer er den nye betegnelsen som brukes om 3 årig høgskoleutdanning (tidligere førskolelærerutdanning). Det er våre barnehagelærere som da fungerer som øvingslærere for studentene, og neste år vil i alle fall Elin og Elisabeth ta imot studenter fra høgskolen. Dette gir oss faglig input og ekstra hender og er veldig kjekt for både små og store! Nytt på nytt: Dette er et prosjekt i regi av Ålesund kommune, der erfarne barnehagelærere veileder nyutdannede barnehagelærere om ulike utfordringer de måtte møte i yrket. Hege er en av barnehagelærerne som Ålesund kommune har ansatt til å veilede nyutdannende og dette gjør hun en gang per måneden utenom arbeidstid. 6.3 Foreldremedvirkning Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er de som vet best om sitt barn og deres behov. Derfor legger vi vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom barnehagen og hjemmet. Dette gjøres blant annet gjennom kontakten i hente-bringe situasjoner, på foreldresamtaler og foreldremøter. På foreldresamtalene er det enkeltbarnet som er i fokus, mens på foreldremøte er alle foreldrene til stede, og det blir snakket mer generelt. Vi sender også ut årsplan, månedsplan og andre informasjonsskriv, og informasjonen sendes på mail. Vi har også et samarbeidsutvalg som består av to representanter valgt av foreldrene, og to representanter valgt blant personalet og styrer som er eiers representant. Foreldrerådet er et organ der alle foreldrene til barna er representert. Ellers er foreldrene alltid velkommen til å komme med ønsker og innspill og innholdet i hverdagen til barna! 6.4 Praktiske opplysninger Nettvett: På grunn av det etiske ansvaret til barnehagen, ønsker ikke vi at bilder av barna som blir tatt av foreldre i ulike settinger i barnehagen, blir lagt ut på nettsider. For eksempel på Facebook. Dette gjelder når det er andre enn ditt barn på bildet! Levering og henting: Foreldrene skal alltid ta kontakt med personalet på sin base når barnet kommer om morgenen, og når det hentes på ettermiddag. Dersom barnet kommer senere enn kl , vil vi ha beskjed på grunn av tur eller andre opplegg. Vi vil også ha beskjed om barnet har fri, eller er syk. Vi ber om dere ringer til barnehagen for å informere om dette, ikke via mail. 16

17 Måltider: Vi har tre måltider per dag, frokost, lunsj og frukt. Frokost ordner dere foreldre, enten ved at barna spiser hjemme eller de kan ha med matboks og spise når de kommer om morgenen. Flere har med frokostblanding i matboksen, og så får barna melk til den her. Frokost varer frem til kl. 9, da rydder vi vekk maten. Så kommer dere etter dette må barna ha spist hjemme. Til lunsj setter vi som regel frem brød og pålegg, og barna får (med litt hjelp om nødvendig) smøre sin egen mat. Men vi prøver å variere med å bake litt scones, rundstykker, evt ta ristet brød eller knekkebrød. Turdager tar dere med egen matboks, drikke og sekk. Til fruktmåltidet deler vi opp frukt, slik at barna får smake litt flere sorter hver dag. Vi serverer også brød/ knekkebrød til dette måltidet. Vi serverer melk og vann til alle måltider. Annenhver fredag lager vi mat avdelingsvis, følg med på månedsplanene! Middag inne hos maurenbarna, klare selv! 17

18 Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen og alle barna får egen bursdagskrone. Vi henger også ut flagg og henger opp bilde på døren slik at alle vet hvem som har bursdag. I samlingstunden synger vi sanger, barna får velge seg et eventyr fra eventyr-posene våre og bursdagsbarnet får selvsagt ha på kongekappe og sitte på bursdagsstolen vår om de ønsker. Bursdagsbarnet tar med seg en is-pinne til barna på sin avdeling. Stor stas å få dele ut bursdag-is. Ferieavvikling for barna: Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra 1. aug aug 2015). Dette er fordi juli måned er betalingsfri måned. Sommerferien må varsles før 1. april, slik at personalet får planlagt sin ferie også før 1. mai. Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Sommeren 2014 hadde barnehagen stengt 3 uker, hvordan det blir sommeren 2015 er ennå ikke bestemt. Planleggingsdager: På planleggingsdagene planlegger og evaluerer vi vår virksomhet. Personalet jobber bevisst og målrettet for å utvikle oss og bli bedre på det vi gjør. Den siste tiden har vi jobbet blant annet med verdiene våre og de enkelte delene av dagen, samt fagområder. Fremover er det lek som står for tur. Neste barnehageår holder vi stengt pga planleggingsdag følgende dager; Dato: Tema 15. august Kl: 8-12 De minste barna (kurs for hele kommunen) Kl: Planlegging av høsten 10. oktober Avdelingsvis Jobbe med tema, jul, observasjon (fredag i høstferien) Fellesdel: Jobbe med lek 2. januar Evaluere høsten, planlegge våren Jobbe med lek 15. mai Evaluere året, planlegge neste år Ukjent dato Kurs/ kompetanseheving Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår, den siste dagen har vi lyst å bruke til kurs/ kompetanseheving, så den datoen fastsettes senere når vi får kursprogram eller finner foredragsholder som er aktuelle for oss. Jul og påske Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barn og sykdom Hvis barna er syke, må de holdes hjemme. Dersom barna blir syke når de er i barnehagen kontakter vi foreldrene, derfor er det viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon. Det anbefales at barna må ha et feberfritt døgn før de kommer i barnehagen. Barn med oppkast og diaré må holder hjemme minst 48 timer etter siste utbrudd, dette er oppfordringen fra folkehelseinstituttet. Barna må også være friske nok til å være ute hvis de kommer i barnehagen. For mer informasjon se egen brosjyre som vi deler ut høsten 2014 om Barn og sykdom. 18

19 6.5 Barnegrupper og personalet: Nørve barnehage har i år 46 barn totalt som er fordelt på 3 avdelinger. Virksomhetsleder: Grethe-Sofie Furmyr 80 % stilling Hege Kristin Kvamme 20 % stilling Mauren 12 barn i alderen 0-1 år: Barnehagelærer: Hege Kristin Kvamme 80 % stilling Assistent: Kari Ann Almås 100% stilling Assistent: Sissel Lunheim 100% stilling Assisten: Renate Grønnevik 100 % stilling Assistent 20 % stilling Humla 12 barn i alderen 1-2 år. Barnehagelærer: Terese Petersen 100 % stilling Barnehagelærer: Elin Ostnes Skog 100 % stilling Assistent: Cecilie Lia Fredriksen 100 % stilling Assistent: Hege Eikebø 100 % stilling Assistent: Nina L. Larsen 50% stilling Barnepleier: Kristin Tennøy 50 % stilling Marihøna 22 barn i alderen 3-5 år. Barnehagelærer: Bente Kristin Hjelseth 100 % stilling Barnehagelærer: Elisabeth Svensli 100 % stilling Fagarbeider: Merethe Torvik 100 % stilling Fagarbeider: Beate Brand-Hansen 100% stilling Assistent: Johanne Eidset 50% stilling Alle 3 avdelingene har en grunnbemanning på 4, men på Humla og Marihøna er det neste år barn med behov som utløser ekstra midler og derfor er de bedre bemannet. Fagarbeider Kristine Formo Ulvenes kommer tilbake etter permisjon 1. jan Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmet, så ta kontakt dersom det er noe. Vi kan nåes på tlf: Styrer: Marihøna: Humla: Mauren:

20 20

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer