DEMOKRATI og MANGFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMOKRATI og MANGFOLD"

Transkript

1 DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen Gjøvik Tlf (kontor), (Smaragd), (Ametyst) E-post:

2 INNHOLD: Innhold 2 Innledning 3 Praktiske opplysninger: -Velkommen til Kvartsvegen barnehage 4 -Barnehagens fysiske rom -Ansatte -Dagsrytme og ukeplan 5 -Bursdagfeiring 6 -Samarbeid barnehage-hjem 6-7 -Informasjon og dokumentasjon 7 -Vurdering 8 Faglig innhold: -Demokrati og mangfold barnehagens profil 9 -Formålsparagrafen i Barnehageloven Pedagogisk plattform/verdigrunnlag for 10 Gjøvik kommune -Fokusområder Rammeplanens fagområder Jubileum 16 -Barnehagens kulturelle årshjul 17 -Rutiner for overgang fra barnehage til skole 18

3 Innledning Målsetning Årsplanen skal gi en oversikt over det praktiske og pedagogiske innholdet i virksomheten, og være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Samtidig er planen et viktig arbeidsredskap for personalet da den uttrykker krav og forventninger som stilles til arbeidet. Barnehageloven og rammeplanen for barnehager er de styringsdokumenter som gir retningslinjer for innholdet i det pedagogiske arbeidet i Kvartsvegen. Målet med rammeplanen er: å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen skal revideres og det vil komme en ny utgave i I denne årsplanen finner du informasjon om hverdagslivet, samt viktige sentrale føringer for hvordan vi drifter barnehagen, deriblant rammeplanens syv fagområder. Disse områdene er sentrale for barnas opplevelser og læring og kan sammenlignes med de fag som barna etter hvert møter i skolen. Gjøvik kommune har en pedagogisk plattform for barnehagevirksomheten i kommunen som gir sentrale føringer for vårt arbeid og innhold. I 2015 skal det for andre gang gjennomføres en ståstedsanalyse i barnehagene i Gjøvik kommune. Dette er et verktøy for å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Den bygger på Rammeplanen for barnehagene og setter fokus på arbeidet med barna og de foresatte og samspillet mellom de ansatte. Vi vil intervjue 4-og 5-åringene om trivsel og vennskap og vil utføre en foreldreundersøkelse blant de samme barna. Mot slutten av året skal alle ansatte svare på en undersøkelse vedrørende barnehagens faglige innhold. En plangruppe vil i etterkant se på resultatene og velge ut forbedringsområder for videre utviklingsarbeid. I 2015 feirer Kvartsvegen barnehage 10 årsjubileum. Dette skal selvfølgelig markeres høytidelig. Vi har satt av mandagen den 17.august, som også er første dagen i neste barnehageår. Mer om dette på side 16 i årsplanen. På vegne av personalet Anna-Karin Narten, Styrer

4 Velkommen til Kvartsvegen barnehage! Barnehagen ligger i sørbyen og ble åpnet den 15. august Den er en moderne, arkitekttegnet, basebarnehage med lyse farger og mange vinduer som gir barnehagen et spennende særpreg. Vi har skogen som nabo, og vi har mye skog innafor gjerdet. Ute har vi gapahuk med bålplass, blåbærtuer, maurtuer og foringsplass for vinterfugler. Våren 2015 vil det bli satt opp en flott grillhytte bak barnehagen noe vi gleder oss masse til!! Barnehagens fysiske rom Høsten 2013 åpnet vi en ny inngang for de minste barna, på baksiden av barnehagen, så nå har vi to innganger og to garderober i barnehagen, en for de store og en for de minste barna. Rommene skal være gode læringsarenaer og møteplasser for barna. De fungerer også som baser for gruppene. Her setter vi opp utstillinger og dokumenterer det pedagogiske arbeidet. Besøkende kan se hva vi er opptatt av på oppslagstavler og i andre utstillinger. Vi har et flott kjøkken med ergonomisk tilpassning og legger stor vekt på kvalitet og smaksopplevelser når vi lager mat. Ute har vi et vognskur og en rolig soveplass for de minste barna. Ansatte Barnehagen har totalt 13 ansatte i grunnbemanning. Vi har to baser, en for 1-2 åringer(ametyst) og en for 3-5 åringer(smaragd). Barnehagens fysiske rammer gir rom for fleksibilitet i organiseringen. I forkant av hvert barnehageår gjøres et grundig forarbeid når barn og voksne skal fordeles på baser og i grupper. Oppdatert info om de ansatte finner du på barnehagen sin hjemmeside.

5 Dagsrytme og ukeplan Barnehagen har åpent mellom kl Hver morgen og ettermiddag er vi sammen på tvers av basene. Kjernetiden vår er fra Det er i denne perioden som vi har mesteparten av aktiviteter og opplegg. Tre til fire dager i uka har vi aldersgrupper. Alle barna er tilknyttet en egen aldersgruppe med eget navn og sine egne voksne. Hver onsdag har vi utedag. I tillegg har barna på Smaragd verksted en dag i uka. De har da mulighet å velge mellom en rekke spennende aktiviteter/opplegg. FROKOST: De barna som ønsker å spise frokost i barnehagen har med egen matpakke. Frokosten spiser vi på eget rom fra ca FORMIDDAGSMAT: To dager i uka serverer vi varm lunsj. De andre dagene serverer vi brødmat, variert pålegg, grønnsaker og melk. Måltidet serveres ca kl MÅLTIDET: Vi serverer frukt og et enkelt smøremåltid. Pedagogisk refleksjon: Når vi serverer varm lunsj, er barna med og tilbereder maten og dekker bord. Det er viktig for oss å inkludere barna i ulike prosesser knyttet til mat. Dette for å skape forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan vi kan tilberede den. Vi ønsker å skape en positiv holdning til sunn mat og en god atmosfære rundt måltidene. Det er viktig at barna får lære å selv ta ansvar under måltidene, for å forsyne seg, spise samt kjenne på følelser som å være sulten, tørst og mett. Vi er opptatt av å vise respekt for barnet i alle sammenhenger også under måltidene!

6 Bursdagsfeiring Bursdagen er for de fleste en viktig dag. Vi henger ut flagg og henger bilde i garderobene slik at alle ser hvem som har bursdag. Barna får en krone som de har vært med og laget selv. Vi synger bursdagssang og sender opp raketter. Denne dagen får barnet positive tilbakemeldinger og ekstra oppmerksomhet i f eks en samlingsstund eller et måltid. Måten vi gjør det på er avhengig av barnets alder og ønsker. Barna på Smaragd (stor base) får velge hva de ønsker å spise på bursdagen sin. Vi har en perm med bilder på ulike retter de kan velge mellom. Bursdagsinvitasjoner skal deles ut utenom barnehagen. Ansatte og foreldre har blitt enige om at man enten inviterer hele aldersgruppa eller alle jenter/gutter på gruppa. Alle foreldre kan få utdelt telefonliste i forbindelse med bursdagsfeiring. Samarbeid barnehage-hjem Sammen med familien har vi i barnehagen et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Relasjonen mellom hjem og barnehage skal bygge på forståelse og samarbeid. I Kvartsvegen barnehage: Har alle barn en pedagogisk leder som har det pedagogiske ansvaret for dem, samt en kontaktperson som har ansvaret for barnet i tilvenningsperioden og er et bindeledd mellom barnehagen og familien under barnets tid i barnehagen Har vi en introduksjonssamtale og en oppfølgingssamtale når et barn begynner hos oss Tilbyr vi hjemmebesøk i forkant av oppstart i barnehagen Innkaller vi til en eller to (hvis ønskelig) samtaler med pedagogisk leder i løpet av året Har vi en overgangssamtale på våren for de barn som skal begynne på skolen Har vi en overgangssamtale på for de barn som skal flytte over fra Ametyst til Smaragd Har vi to foreldremøter hvert år, et i september og et i mars

7 Inviterer vi til sammenkomster med foreldre og barn ila året Danner 5 foreldrerepresentanter barnehagens foreldreutvalg, 2 av foreldrene deltar i samarbeidsutvalget(su) sammen med 2 personalrepresentanter og styrer Er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre svært viktig Informasjon og dokumentasjon På oppslagstavler rundt i barnehagen vil du finne dokumentasjon fra det som skjer i barnehagen. Det vil være bilder og tekst fra prosjekter og annet hverdagsliv i barnehagen. Hver prosjektgruppe har sin egen tavle, og i garderoben har hver base en whiteboardtavle hvor du finner informasjon fra basene. Denne dokumentasjonen skal gi informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Foreldrene har også en egen tavle i garderoben til Smaragd. Dokumentasjonen skal bli et viktig utgangspunkt for vår evaluering av arbeidet, og med utgangspunkt i dokumentasjonen som viser hvor barnas fokus er skal personalet komme fram til hvordan de skal arbeide videre. Etter lengre prosjekter med barna vil dokumentasjonen bli samlet i egne hefter som de barna som har deltatt får med seg hjem. Hjemmeside: Ukesmail: Kvartsnytt: På barnehagens hjemmeside finnes dokumentasjon som foreldre og andre interesserte kan lese. Hver uke sender vi ut mail med info fra basen. Dette gjøres også ved påminnelser. Siste fredagen hver måned sender vi ut månedsplan. Styrer deler ut KVARTSNYTT annenhver måned med informasjon fra ledelsen

8 Vurdering Barnehagens arbeid skal vurderes, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. (Rammeplanen 2011) Vurdering er av stor betydning for virksomhetens utvikling og kvalitative innhold og legger grunnen for barnehagen som en lærende organisasjon. Oversikt Område Hvem Når/Hvordan Den pedagogiske virksomheten Ansatte, foreldre, barn, andre samarbeidspartnere Kontinuerlig (ståstedsanalysen) Samarbeid hjembhg Ansatte, foreldre SU-møter, spørreundersøkelser, foreldremøter, foreldresamtaler Drift Ledelsen, tillitsvalgte, verneombud Kontinuerlig, se egen HMS-plan HMS Ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, ulike samarbeidspartnere Se egen HMS-plan, HMS-møter, kontinuerlig Interkommunalt samarbeid Ledelsen i bhg og andre kommunale tjenesteområder, andre ansatte i kommunen Kontinuerlig, spørreundersøkelser, ulike samtaler og samarbeidsmøter

9 Demokrati og mangfold barnehagens profil Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) Kvartsvegen barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi ønsker å ha et mangfold av mennesker og aktiviteter. Vi vil være en barnehage der ulike individer og ulike kulturer møtes i respekt for det som er forskjellig. Ved å belyse ulikheter og det som er felles skaper vi grunnlag for forståelse og innsikt, viktige forutsetninger for et fungerende demokrati. Fokuset på demokrati og mangfold har en naturlig og klar forankring i nasjonale og lokale planer og visualiseres i praksis. Barna skal oppleve at de er verdifulle og at deres meninger og tanker blir sett og hørt i barnehagen og i samfunnet rundt oss. De skal oppleve at deres interesser og deres fokus blir tatt på alvor. De er med og utvikler prosjekter og aktiviteter som gir mening. Barnehagen skal ha fokus på holdningsarbeid, en balansegang mellom å styrke det enkelte individet og skape forståelse og respekt for andre. Formålsparagrafen i Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,

10 nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 2011) Det vil bli utgitt en ny rammeplan i Pedagogisk plattform Gjøvik kommune har en pedagogisk plattform for alle sine barnehager. Den gir de ansatte felles føringer for det pedagogiske arbeidet. Menneskesyn og læringssyn er tydelig definert, liksom verdier og synet på lek og vennskap. Den beskriver også hvordan vi kan organisasjonen skal utvikles og sikre intern kompetanseheving. Plattformen som helhet, baseres på følgende teoretikere: Anne-Lise Løvlie Schibbye Leiv Vygotsky Berit Bae David A. Garvin I tillegg skal barnehagene i Gjøvik kommune, på ulike måter la seg inspirere av filosofien i Reggio Emilia (Italia) i sitt pedagogiske arbeid. Brosjyren ligger tilgjengelig på nettet.

11 Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune Valg av fokusområder for Kvartsvegen barnehage i 2015 KOMPETANSE ENGASJEMENT RESPEKT Ledelsesutdanning for ped.ledere (forts.) Den som har vært på kurs skal dele erfaringer i etterkant Fagmøter/veiledn for assistenter en gang/mnd Fokusområder Rom for nytenking og initiativ Fylle på hverandres god-mapper Implementering av «relasjonsmodellen» BARNS MEDVIRKNING Barn gir kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det. Det er viktig at barna blir kjent med sine egne tanker, følelser og behov og at personalet er lyttende og tar barna på alvor. Vi involverer barna i saker som berører dem De får være delaktige i planlegging av aktiviteter Vi mener at det er viktig at barna får lære sine egne grenser å kjenne og at alle barn har rett til å bli respektert for sine valg og behov. På denne måten lærer barna å ta hensyn til andre, bli sosialt ansvarlige Vi bruker refleksjon sammen med barna i vårt arbeid. Det skjer gjennom barnemøter, samtaler og i det daglige samværet Vi har startet opp med å invitere de eldste barna til å delta i foreldresamtaler, fordi vi mener at barna bør få delta i samtaler som handler om dem selv

12 OMSORG OG TRYGGHET - DE VOKSNES ANSVAR Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. ( Rammeplanen 2011) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner mellom voksne og barn. Når barna er trygge og trives da har de lyst å uforske og oppleve verdenen I relasjoner preget av likeverd og gjensidig respekt utvikles vi aller best Omsorg er nært knyttet til stell, måltider og påkledning. Men det handler like mye om å oppleve at de voksne er tilstede, er lekne og lyttende Det er alltid de voksne som er ansvarlige for relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne LEK OG LÆRING Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen (Rammeplanen 2011). I leken finner barna venner Gjennom leken skaffer barna seg kunnskaper og ferdigheter I samhandling med andre dannes og formes menneskets identitet Personalet er til stede, støtter, inspirerer og oppmuntrer leken Vi vil skape en balanse mellom voksenstyrte aktiviteter og egenmotivert lek Vi har stort fokus på lek/aktivitet i små grupper Vi vektlegger både lek med jevnaldrende og lek på tvers av alder

13 METODIKK Det er viktig for oss å skape et godt grunnlag for læring. Derfor legger vi stor vekt på relasjonsarbeid med fokus på det enkelte barn og på gruppene som helhet. Barna får mulighet til å fordype seg i ulike temaer over tid De får opplevelser på turer, i samlingsstunder, eventuelle besøk og gjennom lek De voksne ser hvor barnas interesse og oppmerksomhet er og dette preger utviklingen av temaet Barna får lære seg til å gi uttrykk for meninger og opplevelser på ulike måter Rammeplanens fagområder KUNST, KULTUR, KREATIVITET Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. (Rammeplanen 2011) Vi tar med barna på turer i nærmiljøet. De får oppleve lokal byggekunst og kulturminner og gamle tradisjoner Vi ønsker å gi barna erfaring med mange uttrykksformer, der vi tar i bruk ulike materialer Vi drar på de forestillinger vi får mulighet til og får besøk av bl a Rikskonsertene Barnas uttrykk og kreativitet er viktig for oss og vi lager utstillinger rundt omkring i barnehagen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Barn utvikler språk i samspill med andre mennesker. (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 2009). Dette stiller krav til vårt innhold og våre arbeidsmetoder. Barnehagen satser på aktiviteter i små grupper, planlagte og spontane grupper I små grupper får alle delta i samtalen om det vi holder på med

14 Mye samtale om det vi holder på med gir alle aktiv språklig stimulering Barnehagens språkrom er flittig brukt til lek og spilleaktiviteter. Her samler vi alt av utstyr og materialer relatert til dette fagsområde. Bokstaver og symboler er synlig flere steder i barnehagen Vi bruker bøker og biblioteket aktivt samt rim, regler og sang som en del av vårt språklige arbeid. ANTALL, ROM OG FORM Matematikken er en naturlig del av barnas hverdag. Barn har bruk for matematikken for å skape balanse, orden og sammenhenger i tilværelsen. I barnas spontane lek og i tilrettelagte aktiviteter blir de utfordret til aktiviteter rundt matematiske begreper og problemstillinger Vi spiller spill, teller, sorterer, regner, veier og måler Gjennom ulike uttrykksformer som musikk og rytme får barna kjennskap og følelse for matematikk ETIKK, RELIGION, FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. (Rammeplanen 2011). Vi ønsker å synliggjøre vår profil demokrati og mangfold gjennom dette fagområdet Vi ønsker at barna skal få kjennskap til de kulturer og religioner som er representert i barnehagen Vi tar i bruk refleksjon sammen med barna Voksne skal være aktive lyttere i samtale med barna

15 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn (Rammeplanen 2011) Gjennom erfaring med medvirkning og opplevelse av respekt for egne og andres meninger, får barna tillit til egen aktiv deltagelse i demokratiet i storsamfunnet. Gjennom turer rundt barnehagen og i Gjøvik får barna kjennskap til lokalsamfunnet vårt Barna hos oss opplever at gutter og jenter blir tatt like mye hensyn til og får varierte utfordringer. Barna opplever både menn og kvinner i personalgruppa NATUR, TEKNIKK OG MILJØ Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær (Rammeplanen 2011) Vi ønsker å ta vare på barnas nysgjerrighet og undring Å forske på livet i naturen er en viktig del av barndommen. Hvordan henger ting sammen? Ved ha gode opplevelser i naturen, mener vi barna vil ta vare på naturen selv. Vi ønsker å la barna få erfaringer med nyttig og morsom bruk av PC, ipad, digitalt kamera og annet IKT utstyr. Vi gjør enkle eksperimenter der vi undrer oss sammen KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. (Rammeplanen 2011)

16 Gjennom allsidige aktiviteter i verksteder og prosjekter og ved vårt fysiske inne og utemiljø utfordrer vi barnas finmotoriske og grov- motoriske utvikling. Å ferdes ute i naturen gir på en naturlig måte mulighet til varierte og allsidige bevegelser og kroppsbeherskelse. Vi har en egen lavvo som turmål og drar ofte på turer i nærmiljøet Vi øver inn vaner med håndvask før måltider og etter toalettbesøk Støtte og hjelp for å slutte med bleie og etter hvert selvhjulpenhet på toalettet Det er også viktig at barna blir bevisst når de er kalde og varme Vi er opptatt av et sunt kosthold. Kvartsvegen fyller 10 år Tenk at den flotte barnehagen vår allerede er blitt 10 år. Dette har vi tenkt å markere høgtidelig den 17.august. Vi har satt ned en komite som har fått hovedansvaret for å planlegge å koordinere dette arrangementet sammen med SU og foreldrerepresentantene i foreldrerådsutvalget. Den aller største «happeningen» skjer allerede før sommeren da den nye grillhytten skal settes opp i skogen bak barnehagen.

17 KULTURELT ÅRSHJUL 2015 Aktivitet Når? Ansvar Planl.frist Vinterfestival Uke 8 Uke 6 Karneval 13.februar Iselin, Anne G, Gøran Brit-Hege, Kjersti, Anne-K 30.januar Påskefrokost 25.mars* Espen, Laila, Berit 11.mars Besteforeldredag/ besøksdag 28.mai Inger, Ann-C, Laila 13.mai 17.mai-feiring 15.mai Espen, Ann-Mari, Anita 30.april Sommerfest 3.juni* SU Anna, Ann-Mari, Kjersti) 24.april Jubileumsfeiring 17.august* Alle ansatte 2.juni Bli-kjentsuppe 3.september* Inger, Ann-C 20.august Forut-festival 23.oktober* Silje, Berit, Anna 9.oktober Julegranstenning desember* Foreldrerådet Julemarked 12.desember* Silje, Gøran, Anita 28.november Julelunsj for personalet 17.desember Anna og Anne Grete Nissefest 18.desember Brit-Hege, Anne Grete 3.desember Planleggingsdager: 3.feb, 26.mai, august(+ 2 under høsten) Foreldremøte: mars (gruppemøter se egen plan ), 16.september (felles + grupper) Temakveld for foreldre i Engehaugen kirke i løpet av året * Arrangement for foreldre og søsken

18 Rutiner for overgang barnehage-skole Barnehager: Marihøna, Engehaugen, Kopperud og Kvartsvegen barnehage Skole: Kopperud Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til skole Styrer står i barnehagenes årsplan Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i den enkelte barnehage November Styrer Innskrivingskveld for foreldre. Utfylling av skjema og November Rektor informasjon om skolen Samarbeidsmøte mellom Kopperud skole og barnehagene Januar Barnehagene I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tillegginformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går 1.mars Vår Styrer Styrer Pedagogisk leder veien dit, ser på/leker i skolegården e.l Førskoletreffer Vårhalvåret Styrere Pedagogiske ledere Felles foreldremøte Vår Rektor Styrere Bli-kjent-dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på sin fadder Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Barnehagene inviteres April/Mai Rektor Kontaktlærer Informasjonsmøte mellom skole og barnehage April Rektor/Kontaktlærer Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene, ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale Etter skolestart Kontaktlærer Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne; Informasjonsmøte i god tid før skolestart hvis behov foreligger Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og eventuelt samarbeidspartnere 1,5 år før skolestart Styrer Innen 1. Styrer november Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til Innen 1. Styrer PPT for vurdering november Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret 1.februar Foreldre

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer