DEMOKRATI og MANGFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMOKRATI og MANGFOLD"

Transkript

1 DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen Gjøvik Tlf (kontor), (Smaragd), (Ametyst) E-post:

2 INNHOLD: Innhold 2 Innledning 3 Praktiske opplysninger: -Velkommen til Kvartsvegen barnehage 4 -Barnehagens fysiske rom -Ansatte -Dagsrytme og ukeplan 5 -Bursdagfeiring 6 -Samarbeid barnehage-hjem 6-7 -Informasjon og dokumentasjon 7 -Vurdering 8 Faglig innhold: -Demokrati og mangfold barnehagens profil 9 -Formålsparagrafen i Barnehageloven Pedagogisk plattform/verdigrunnlag for 10 Gjøvik kommune -Fokusområder Rammeplanens fagområder Jubileum 16 -Barnehagens kulturelle årshjul 17 -Rutiner for overgang fra barnehage til skole 18

3 Innledning Målsetning Årsplanen skal gi en oversikt over det praktiske og pedagogiske innholdet i virksomheten, og være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Samtidig er planen et viktig arbeidsredskap for personalet da den uttrykker krav og forventninger som stilles til arbeidet. Barnehageloven og rammeplanen for barnehager er de styringsdokumenter som gir retningslinjer for innholdet i det pedagogiske arbeidet i Kvartsvegen. Målet med rammeplanen er: å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen skal revideres og det vil komme en ny utgave i I denne årsplanen finner du informasjon om hverdagslivet, samt viktige sentrale føringer for hvordan vi drifter barnehagen, deriblant rammeplanens syv fagområder. Disse områdene er sentrale for barnas opplevelser og læring og kan sammenlignes med de fag som barna etter hvert møter i skolen. Gjøvik kommune har en pedagogisk plattform for barnehagevirksomheten i kommunen som gir sentrale føringer for vårt arbeid og innhold. I 2015 skal det for andre gang gjennomføres en ståstedsanalyse i barnehagene i Gjøvik kommune. Dette er et verktøy for å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Den bygger på Rammeplanen for barnehagene og setter fokus på arbeidet med barna og de foresatte og samspillet mellom de ansatte. Vi vil intervjue 4-og 5-åringene om trivsel og vennskap og vil utføre en foreldreundersøkelse blant de samme barna. Mot slutten av året skal alle ansatte svare på en undersøkelse vedrørende barnehagens faglige innhold. En plangruppe vil i etterkant se på resultatene og velge ut forbedringsområder for videre utviklingsarbeid. I 2015 feirer Kvartsvegen barnehage 10 årsjubileum. Dette skal selvfølgelig markeres høytidelig. Vi har satt av mandagen den 17.august, som også er første dagen i neste barnehageår. Mer om dette på side 16 i årsplanen. På vegne av personalet Anna-Karin Narten, Styrer

4 Velkommen til Kvartsvegen barnehage! Barnehagen ligger i sørbyen og ble åpnet den 15. august Den er en moderne, arkitekttegnet, basebarnehage med lyse farger og mange vinduer som gir barnehagen et spennende særpreg. Vi har skogen som nabo, og vi har mye skog innafor gjerdet. Ute har vi gapahuk med bålplass, blåbærtuer, maurtuer og foringsplass for vinterfugler. Våren 2015 vil det bli satt opp en flott grillhytte bak barnehagen noe vi gleder oss masse til!! Barnehagens fysiske rom Høsten 2013 åpnet vi en ny inngang for de minste barna, på baksiden av barnehagen, så nå har vi to innganger og to garderober i barnehagen, en for de store og en for de minste barna. Rommene skal være gode læringsarenaer og møteplasser for barna. De fungerer også som baser for gruppene. Her setter vi opp utstillinger og dokumenterer det pedagogiske arbeidet. Besøkende kan se hva vi er opptatt av på oppslagstavler og i andre utstillinger. Vi har et flott kjøkken med ergonomisk tilpassning og legger stor vekt på kvalitet og smaksopplevelser når vi lager mat. Ute har vi et vognskur og en rolig soveplass for de minste barna. Ansatte Barnehagen har totalt 13 ansatte i grunnbemanning. Vi har to baser, en for 1-2 åringer(ametyst) og en for 3-5 åringer(smaragd). Barnehagens fysiske rammer gir rom for fleksibilitet i organiseringen. I forkant av hvert barnehageår gjøres et grundig forarbeid når barn og voksne skal fordeles på baser og i grupper. Oppdatert info om de ansatte finner du på barnehagen sin hjemmeside.

5 Dagsrytme og ukeplan Barnehagen har åpent mellom kl Hver morgen og ettermiddag er vi sammen på tvers av basene. Kjernetiden vår er fra Det er i denne perioden som vi har mesteparten av aktiviteter og opplegg. Tre til fire dager i uka har vi aldersgrupper. Alle barna er tilknyttet en egen aldersgruppe med eget navn og sine egne voksne. Hver onsdag har vi utedag. I tillegg har barna på Smaragd verksted en dag i uka. De har da mulighet å velge mellom en rekke spennende aktiviteter/opplegg. FROKOST: De barna som ønsker å spise frokost i barnehagen har med egen matpakke. Frokosten spiser vi på eget rom fra ca FORMIDDAGSMAT: To dager i uka serverer vi varm lunsj. De andre dagene serverer vi brødmat, variert pålegg, grønnsaker og melk. Måltidet serveres ca kl MÅLTIDET: Vi serverer frukt og et enkelt smøremåltid. Pedagogisk refleksjon: Når vi serverer varm lunsj, er barna med og tilbereder maten og dekker bord. Det er viktig for oss å inkludere barna i ulike prosesser knyttet til mat. Dette for å skape forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan vi kan tilberede den. Vi ønsker å skape en positiv holdning til sunn mat og en god atmosfære rundt måltidene. Det er viktig at barna får lære å selv ta ansvar under måltidene, for å forsyne seg, spise samt kjenne på følelser som å være sulten, tørst og mett. Vi er opptatt av å vise respekt for barnet i alle sammenhenger også under måltidene!

6 Bursdagsfeiring Bursdagen er for de fleste en viktig dag. Vi henger ut flagg og henger bilde i garderobene slik at alle ser hvem som har bursdag. Barna får en krone som de har vært med og laget selv. Vi synger bursdagssang og sender opp raketter. Denne dagen får barnet positive tilbakemeldinger og ekstra oppmerksomhet i f eks en samlingsstund eller et måltid. Måten vi gjør det på er avhengig av barnets alder og ønsker. Barna på Smaragd (stor base) får velge hva de ønsker å spise på bursdagen sin. Vi har en perm med bilder på ulike retter de kan velge mellom. Bursdagsinvitasjoner skal deles ut utenom barnehagen. Ansatte og foreldre har blitt enige om at man enten inviterer hele aldersgruppa eller alle jenter/gutter på gruppa. Alle foreldre kan få utdelt telefonliste i forbindelse med bursdagsfeiring. Samarbeid barnehage-hjem Sammen med familien har vi i barnehagen et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Relasjonen mellom hjem og barnehage skal bygge på forståelse og samarbeid. I Kvartsvegen barnehage: Har alle barn en pedagogisk leder som har det pedagogiske ansvaret for dem, samt en kontaktperson som har ansvaret for barnet i tilvenningsperioden og er et bindeledd mellom barnehagen og familien under barnets tid i barnehagen Har vi en introduksjonssamtale og en oppfølgingssamtale når et barn begynner hos oss Tilbyr vi hjemmebesøk i forkant av oppstart i barnehagen Innkaller vi til en eller to (hvis ønskelig) samtaler med pedagogisk leder i løpet av året Har vi en overgangssamtale på våren for de barn som skal begynne på skolen Har vi en overgangssamtale på for de barn som skal flytte over fra Ametyst til Smaragd Har vi to foreldremøter hvert år, et i september og et i mars

7 Inviterer vi til sammenkomster med foreldre og barn ila året Danner 5 foreldrerepresentanter barnehagens foreldreutvalg, 2 av foreldrene deltar i samarbeidsutvalget(su) sammen med 2 personalrepresentanter og styrer Er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre svært viktig Informasjon og dokumentasjon På oppslagstavler rundt i barnehagen vil du finne dokumentasjon fra det som skjer i barnehagen. Det vil være bilder og tekst fra prosjekter og annet hverdagsliv i barnehagen. Hver prosjektgruppe har sin egen tavle, og i garderoben har hver base en whiteboardtavle hvor du finner informasjon fra basene. Denne dokumentasjonen skal gi informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Foreldrene har også en egen tavle i garderoben til Smaragd. Dokumentasjonen skal bli et viktig utgangspunkt for vår evaluering av arbeidet, og med utgangspunkt i dokumentasjonen som viser hvor barnas fokus er skal personalet komme fram til hvordan de skal arbeide videre. Etter lengre prosjekter med barna vil dokumentasjonen bli samlet i egne hefter som de barna som har deltatt får med seg hjem. Hjemmeside: Ukesmail: Kvartsnytt: På barnehagens hjemmeside finnes dokumentasjon som foreldre og andre interesserte kan lese. Hver uke sender vi ut mail med info fra basen. Dette gjøres også ved påminnelser. Siste fredagen hver måned sender vi ut månedsplan. Styrer deler ut KVARTSNYTT annenhver måned med informasjon fra ledelsen

8 Vurdering Barnehagens arbeid skal vurderes, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. (Rammeplanen 2011) Vurdering er av stor betydning for virksomhetens utvikling og kvalitative innhold og legger grunnen for barnehagen som en lærende organisasjon. Oversikt Område Hvem Når/Hvordan Den pedagogiske virksomheten Ansatte, foreldre, barn, andre samarbeidspartnere Kontinuerlig (ståstedsanalysen) Samarbeid hjembhg Ansatte, foreldre SU-møter, spørreundersøkelser, foreldremøter, foreldresamtaler Drift Ledelsen, tillitsvalgte, verneombud Kontinuerlig, se egen HMS-plan HMS Ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, ulike samarbeidspartnere Se egen HMS-plan, HMS-møter, kontinuerlig Interkommunalt samarbeid Ledelsen i bhg og andre kommunale tjenesteområder, andre ansatte i kommunen Kontinuerlig, spørreundersøkelser, ulike samtaler og samarbeidsmøter

9 Demokrati og mangfold barnehagens profil Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) Kvartsvegen barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi ønsker å ha et mangfold av mennesker og aktiviteter. Vi vil være en barnehage der ulike individer og ulike kulturer møtes i respekt for det som er forskjellig. Ved å belyse ulikheter og det som er felles skaper vi grunnlag for forståelse og innsikt, viktige forutsetninger for et fungerende demokrati. Fokuset på demokrati og mangfold har en naturlig og klar forankring i nasjonale og lokale planer og visualiseres i praksis. Barna skal oppleve at de er verdifulle og at deres meninger og tanker blir sett og hørt i barnehagen og i samfunnet rundt oss. De skal oppleve at deres interesser og deres fokus blir tatt på alvor. De er med og utvikler prosjekter og aktiviteter som gir mening. Barnehagen skal ha fokus på holdningsarbeid, en balansegang mellom å styrke det enkelte individet og skape forståelse og respekt for andre. Formålsparagrafen i Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,

10 nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 2011) Det vil bli utgitt en ny rammeplan i Pedagogisk plattform Gjøvik kommune har en pedagogisk plattform for alle sine barnehager. Den gir de ansatte felles føringer for det pedagogiske arbeidet. Menneskesyn og læringssyn er tydelig definert, liksom verdier og synet på lek og vennskap. Den beskriver også hvordan vi kan organisasjonen skal utvikles og sikre intern kompetanseheving. Plattformen som helhet, baseres på følgende teoretikere: Anne-Lise Løvlie Schibbye Leiv Vygotsky Berit Bae David A. Garvin I tillegg skal barnehagene i Gjøvik kommune, på ulike måter la seg inspirere av filosofien i Reggio Emilia (Italia) i sitt pedagogiske arbeid. Brosjyren ligger tilgjengelig på nettet.

11 Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune Valg av fokusområder for Kvartsvegen barnehage i 2015 KOMPETANSE ENGASJEMENT RESPEKT Ledelsesutdanning for ped.ledere (forts.) Den som har vært på kurs skal dele erfaringer i etterkant Fagmøter/veiledn for assistenter en gang/mnd Fokusområder Rom for nytenking og initiativ Fylle på hverandres god-mapper Implementering av «relasjonsmodellen» BARNS MEDVIRKNING Barn gir kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det. Det er viktig at barna blir kjent med sine egne tanker, følelser og behov og at personalet er lyttende og tar barna på alvor. Vi involverer barna i saker som berører dem De får være delaktige i planlegging av aktiviteter Vi mener at det er viktig at barna får lære sine egne grenser å kjenne og at alle barn har rett til å bli respektert for sine valg og behov. På denne måten lærer barna å ta hensyn til andre, bli sosialt ansvarlige Vi bruker refleksjon sammen med barna i vårt arbeid. Det skjer gjennom barnemøter, samtaler og i det daglige samværet Vi har startet opp med å invitere de eldste barna til å delta i foreldresamtaler, fordi vi mener at barna bør få delta i samtaler som handler om dem selv

12 OMSORG OG TRYGGHET - DE VOKSNES ANSVAR Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. ( Rammeplanen 2011) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner mellom voksne og barn. Når barna er trygge og trives da har de lyst å uforske og oppleve verdenen I relasjoner preget av likeverd og gjensidig respekt utvikles vi aller best Omsorg er nært knyttet til stell, måltider og påkledning. Men det handler like mye om å oppleve at de voksne er tilstede, er lekne og lyttende Det er alltid de voksne som er ansvarlige for relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne LEK OG LÆRING Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen (Rammeplanen 2011). I leken finner barna venner Gjennom leken skaffer barna seg kunnskaper og ferdigheter I samhandling med andre dannes og formes menneskets identitet Personalet er til stede, støtter, inspirerer og oppmuntrer leken Vi vil skape en balanse mellom voksenstyrte aktiviteter og egenmotivert lek Vi har stort fokus på lek/aktivitet i små grupper Vi vektlegger både lek med jevnaldrende og lek på tvers av alder

13 METODIKK Det er viktig for oss å skape et godt grunnlag for læring. Derfor legger vi stor vekt på relasjonsarbeid med fokus på det enkelte barn og på gruppene som helhet. Barna får mulighet til å fordype seg i ulike temaer over tid De får opplevelser på turer, i samlingsstunder, eventuelle besøk og gjennom lek De voksne ser hvor barnas interesse og oppmerksomhet er og dette preger utviklingen av temaet Barna får lære seg til å gi uttrykk for meninger og opplevelser på ulike måter Rammeplanens fagområder KUNST, KULTUR, KREATIVITET Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. (Rammeplanen 2011) Vi tar med barna på turer i nærmiljøet. De får oppleve lokal byggekunst og kulturminner og gamle tradisjoner Vi ønsker å gi barna erfaring med mange uttrykksformer, der vi tar i bruk ulike materialer Vi drar på de forestillinger vi får mulighet til og får besøk av bl a Rikskonsertene Barnas uttrykk og kreativitet er viktig for oss og vi lager utstillinger rundt omkring i barnehagen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Barn utvikler språk i samspill med andre mennesker. (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 2009). Dette stiller krav til vårt innhold og våre arbeidsmetoder. Barnehagen satser på aktiviteter i små grupper, planlagte og spontane grupper I små grupper får alle delta i samtalen om det vi holder på med

14 Mye samtale om det vi holder på med gir alle aktiv språklig stimulering Barnehagens språkrom er flittig brukt til lek og spilleaktiviteter. Her samler vi alt av utstyr og materialer relatert til dette fagsområde. Bokstaver og symboler er synlig flere steder i barnehagen Vi bruker bøker og biblioteket aktivt samt rim, regler og sang som en del av vårt språklige arbeid. ANTALL, ROM OG FORM Matematikken er en naturlig del av barnas hverdag. Barn har bruk for matematikken for å skape balanse, orden og sammenhenger i tilværelsen. I barnas spontane lek og i tilrettelagte aktiviteter blir de utfordret til aktiviteter rundt matematiske begreper og problemstillinger Vi spiller spill, teller, sorterer, regner, veier og måler Gjennom ulike uttrykksformer som musikk og rytme får barna kjennskap og følelse for matematikk ETIKK, RELIGION, FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. (Rammeplanen 2011). Vi ønsker å synliggjøre vår profil demokrati og mangfold gjennom dette fagområdet Vi ønsker at barna skal få kjennskap til de kulturer og religioner som er representert i barnehagen Vi tar i bruk refleksjon sammen med barna Voksne skal være aktive lyttere i samtale med barna

15 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn (Rammeplanen 2011) Gjennom erfaring med medvirkning og opplevelse av respekt for egne og andres meninger, får barna tillit til egen aktiv deltagelse i demokratiet i storsamfunnet. Gjennom turer rundt barnehagen og i Gjøvik får barna kjennskap til lokalsamfunnet vårt Barna hos oss opplever at gutter og jenter blir tatt like mye hensyn til og får varierte utfordringer. Barna opplever både menn og kvinner i personalgruppa NATUR, TEKNIKK OG MILJØ Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær (Rammeplanen 2011) Vi ønsker å ta vare på barnas nysgjerrighet og undring Å forske på livet i naturen er en viktig del av barndommen. Hvordan henger ting sammen? Ved ha gode opplevelser i naturen, mener vi barna vil ta vare på naturen selv. Vi ønsker å la barna få erfaringer med nyttig og morsom bruk av PC, ipad, digitalt kamera og annet IKT utstyr. Vi gjør enkle eksperimenter der vi undrer oss sammen KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. (Rammeplanen 2011)

16 Gjennom allsidige aktiviteter i verksteder og prosjekter og ved vårt fysiske inne og utemiljø utfordrer vi barnas finmotoriske og grov- motoriske utvikling. Å ferdes ute i naturen gir på en naturlig måte mulighet til varierte og allsidige bevegelser og kroppsbeherskelse. Vi har en egen lavvo som turmål og drar ofte på turer i nærmiljøet Vi øver inn vaner med håndvask før måltider og etter toalettbesøk Støtte og hjelp for å slutte med bleie og etter hvert selvhjulpenhet på toalettet Det er også viktig at barna blir bevisst når de er kalde og varme Vi er opptatt av et sunt kosthold. Kvartsvegen fyller 10 år Tenk at den flotte barnehagen vår allerede er blitt 10 år. Dette har vi tenkt å markere høgtidelig den 17.august. Vi har satt ned en komite som har fått hovedansvaret for å planlegge å koordinere dette arrangementet sammen med SU og foreldrerepresentantene i foreldrerådsutvalget. Den aller største «happeningen» skjer allerede før sommeren da den nye grillhytten skal settes opp i skogen bak barnehagen.

17 KULTURELT ÅRSHJUL 2015 Aktivitet Når? Ansvar Planl.frist Vinterfestival Uke 8 Uke 6 Karneval 13.februar Iselin, Anne G, Gøran Brit-Hege, Kjersti, Anne-K 30.januar Påskefrokost 25.mars* Espen, Laila, Berit 11.mars Besteforeldredag/ besøksdag 28.mai Inger, Ann-C, Laila 13.mai 17.mai-feiring 15.mai Espen, Ann-Mari, Anita 30.april Sommerfest 3.juni* SU Anna, Ann-Mari, Kjersti) 24.april Jubileumsfeiring 17.august* Alle ansatte 2.juni Bli-kjentsuppe 3.september* Inger, Ann-C 20.august Forut-festival 23.oktober* Silje, Berit, Anna 9.oktober Julegranstenning desember* Foreldrerådet Julemarked 12.desember* Silje, Gøran, Anita 28.november Julelunsj for personalet 17.desember Anna og Anne Grete Nissefest 18.desember Brit-Hege, Anne Grete 3.desember Planleggingsdager: 3.feb, 26.mai, august(+ 2 under høsten) Foreldremøte: mars (gruppemøter se egen plan ), 16.september (felles + grupper) Temakveld for foreldre i Engehaugen kirke i løpet av året * Arrangement for foreldre og søsken

18 Rutiner for overgang barnehage-skole Barnehager: Marihøna, Engehaugen, Kopperud og Kvartsvegen barnehage Skole: Kopperud Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til skole Styrer står i barnehagenes årsplan Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i den enkelte barnehage November Styrer Innskrivingskveld for foreldre. Utfylling av skjema og November Rektor informasjon om skolen Samarbeidsmøte mellom Kopperud skole og barnehagene Januar Barnehagene I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tillegginformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går 1.mars Vår Styrer Styrer Pedagogisk leder veien dit, ser på/leker i skolegården e.l Førskoletreffer Vårhalvåret Styrere Pedagogiske ledere Felles foreldremøte Vår Rektor Styrere Bli-kjent-dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på sin fadder Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Barnehagene inviteres April/Mai Rektor Kontaktlærer Informasjonsmøte mellom skole og barnehage April Rektor/Kontaktlærer Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene, ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale Etter skolestart Kontaktlærer Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne; Informasjonsmøte i god tid før skolestart hvis behov foreligger Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og eventuelt samarbeidspartnere 1,5 år før skolestart Styrer Innen 1. Styrer november Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til Innen 1. Styrer PPT for vurdering november Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret 1.februar Foreldre

INNHOLD: Innhold Innledning Praktiske opplysninger: - Faglig innhold: -

INNHOLD: Innhold Innledning Praktiske opplysninger: - Faglig innhold: - NATUR OG UTELIV Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold 2 Innledning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Formålsparagrafen i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Den gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Barnehageloven, formålsparagrafen

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer