Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien Oslo. Årsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for"

Transkript

1 Vækerø Gård barnehage Drammensveien Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder Bingen Hønsehuset Høyloftet E-post: 1

2 Velkommen til Vækerø Gård barnehage Vækerø Gård Barnehage ligger i fantastiske omgivelser i den engelske park ved Hydro på Vækerø. Parken og nærheten til sjøen bruker vi flittig. Dette gir oss unike muligheter som ikke mange andre barnehager har. I tillegg har vi tilgang til gymsalen på Hydro. Vækerø Gård Barnehage bidrar til aktive barn. Barnehagen er hovedsakelig en bedriftsbarnehage for ansatte i Hydro, samt andre bedrifter i Hydro Park. I tillegg er det åpnet, for Samordnet opptak med bydel Ullern. Barnehagen eies og drives av Vækerø Gård Barnehage ANS, ved Norsk Hydro ASA. Barnehagens øverste organ er eierstyret. Under styret kommer SU som består av representanter fra foreldre, ansatte og eiere. Daglig leder har ansvar for driften av barnehagen. Ullern bydel fører tilsyn med barnehagen. Etter behov samarbeider vi med ulike instanser som skoler, Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten, Helsestasjoner m. flere. Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen til et nytt og spennende barnehage år. Årsplanen gjelder for barnehageåret 2014/2015 og inneholder de områdene vi vektlegger i arbeidet med barna. Den sier også noe om vår organisering og rammer. 2

3 Årsplanen er et veiledende arbeidsredskap og et bindeledd mellom barnehage og foreldre. Målene er satt ut i fra kunnskap om barna og deres virkelighet. Planen er med på å sikre progresjon og helhet. Årsplanen har forankring i Rammeplanen. Vi er åpne for innspill fra foreldre og barn. Rammeplanen Mål: å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplan skal gi informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat og påpeker at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglig, og derfor vil de 7 ulike fagområdene sjelden opptre alene. Flere områder vil som regel være representert i et temaopplegg eller i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Hvordan de ulike avdelingene jobber med rammeplanen, samt fagområdene kommer frem i avdelingenes årsplaner. Barnehagens vedtekter deles ut til alle foreldre ved oppstart. Barnehagelovens formålsparagraf 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. FAU og SU FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, består av valgte representanter fra hver avdeling som behandler saker som omhandler barnehagedriften. De representerer foreldrerådet som består av alle foreldrene i barnehagen. SU, barnehagens samarbeidsutvalg, består av to representanter fra FAU, to representanter fra de ansatte og eier kan ha en representant. Styrer 3

4 har møterett og talerett i SU, men ikke stemmerett. SU sin hovedoppgave er å sikre samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen. Det er viktig at foreldrene setter seg inn i hvem som er foreldrerepresentanter og SU-representanter, slik at det er lett for foreldrene nå frem med de sakene de er opptatt av. Hvem som er årets representanter gir styrer informasjon om gjennom mail og barnehagens nettside. 4

5 Tilvenning i barnehagen August er starten på det nye barnehageåret! Tilvenning til barnehagelivet starter for de nye barna. Vi legger vekt på at det skal være trygge rammer rundt de nye barna. Når barna kommer til barnehagen setter den voksne som er primærkontakt for barnet av god tid. Vi informerer om hverdagen og rutiner, og det er god anledning til å spørre for foreldrene. Vanligvis må foreldrene regne med å sette av minst tre dager der de må være tilgjengelige i tilvenningsperioden. Barn er unike og det er derfor helt individuelt hvor lang tid det tar før barna er komfortable i sine nye omgivelser. Det er spesielt viktig at det er en god og åpen dialog mellom foreldre og ansatte i den første tiden. Etter at barnet har gått en liten stund i barnehagen, er det mulig for foreldrene å avtale en oppstartsamtale. I tilvenningsperioden vil vi gi ut ukeplaner, men det er viktig at vi kan være spontane med hensyn til aktiviteter. Vi vil sette hverdagen og dagsrutinene i fokus, og bruke mye tid på å etablere trygghet og god lek i gruppen. Det aller viktigste for oss er at hvert enkelt barn og foreldre føler at dette er et godt sted å være. Vi oppfordrer dere til å gi oss mye informasjon om barnet som starter, slik at vi har et utgangspunkt for å bli kjent, og skape en god relasjon. 5

6 Barnehagens visjon: Vi gjør hver dag verdifull ved å sette hvert enkelt barn i fokus Visjonen vår skal gå som en «rød tråd» gjennom alt vi gjør i barnehagen. En ledestjerne vi skal strekke oss mot. Vi skal se hvert enkelt barn og finne ut hva barnet er opptatt av, hvilke leker det liker og samtidig hvilke utfordringer barnet trenger. Personalet skal ha en felles holdning til at barn er likeverdige, selv om de ikke er jevnbyrdige. Vår oppgave vil være å formidle grunnleggende holdninger, ferdigheter og kunnskap slik at barna styrkes i en positiv selvoppfatning og til å bli selvstendige individer, ved å tørre å ta egne valg Vi skal bidra til at alle barn har lekekamerater og ta vare på de vennskapsbånd som knyttes. Alt dette skjer innenfor en gruppe med barn og voksne. Det er i samspill med andre at barn finner ut hvem de er, og hva som er unikt for «bare meg». Selvbildet og selvfølelsen bygges i samhandling med andre. Vi som jobber med barns hverdag må være fleksible i forhold til hvilken barnegruppe vi jobber med. Men det som er felles til enhver tid, er at vi må fremstå som gode rollemodeller for barna. Holdninger og verdier settes ut i livet ved de handlinger vi gjør. Sammen har vi funnet frem til stikkord som er spesielt viktige for oss: Vi som er ansatte her i barnehagen skal strebe etter å være gode, omsorgsfulle og trygge voksne for alle barn som er i barnehagen. Vi skal være bevisst vårt ansvar som rollemodeller for barn. Dette synliggjør vi ved og: o Å være tilstede når barna trenger det, se enkeltbarnet og la alle barn, foreldre og kollegaer føle at de blir møtt og er viktige o Representere trygghet og sikkerhet o Gi utfordringer, ansvar og stimulere barns nysgjerrighet og utforskertrang o Dele kunnskap og lærdom Dette forutsetter at vi gjør oss tilgjengelige! 6

7 Førskolen Vi gleder oss til førskolen! I år er det Mikkel, Emelie, Cecilie, Mia Elizabeth og Sofie som hver mandag skal ha førskole. Barna vil få sin egen arbeidsperm, hvor de vil samle ulike oppgaver. Gruppen vil bruke oppgaver hentet fra ulike førskolebøker. Barna vil som på skolen, ha et lite friminutt i midten av arbeidsøkten. Barna vil både høst og vår få oppleve friluftskole så da legger vi ut på tur. Vi tar med stormkjøkken og lager mat og drikke. Gjennom arbeidet med rammeplanens syv fagområder, vil det i førskolen bli lagt vekt på: o sosial kompetanse o språklig kompetanse o digital kompetanse o medbestemmelse Det lages rapporter slik at alle kan få se hva førskolegruppen holder på med, og de yngre barna kan begynne å glede seg til de får oppleve det samme. Det er viktig for førskolebarna å få denne følelsen av at de er de eldste i barnehagen, og at de begynner å forberede seg på skolestart til høsten. De vil få flere oppgaver og litt mer ansvar ut i fra hver enkelt barns modningsnivå. Men samtidig er det viktig at vi fremdeles er i barnehagen, så lek er fremdeles vårt viktigste arbeidsverktøy. Prosjekt på tvers av avdelingene Det har blitt en tradisjon med et felles prosjekt høst og vår i barnehagen. I år som i fjor tar vi utgangspunkt i vårt nye satsningsområde: Lek- og de voksnes rolle. «Leketimen på tvers» 7

8 Mål for prosjektet er: «Lekende barn har det gøy med gamle og nye lekekamerater, oppleve trivsel, læring og utvikling sammen med små og store rollemodeller, og bli kjent med nye voksne» Vi deler oss i grupper på tvers av avdelingene. Prosjekt gir oss unike muligheter til å komme inn på alle rammeplanens fagområder. Er barna spesielt interessert i noe kan dette være en innfallsvinkel, og det er bare fantasien som setter grenser for innhold og metoder. Veien blir ofte til mens vi opplever og erfarer. Vi ønsker å vektlegge og se på leken som en aktivitet som har egenverdi for barnet. Da er det selve leke aktiviteten og opplevelsen barnet får gjennom leken som er i fokus. Samt at små og store blir bedre kjent. Å bli kjent og knytte nye vennskapsbånd, bidrar til økt mestringsfølelse og ikke minst glede. Annet samarbeid på tvers av avdelingene Fordelen med å være en liten barnehage er at det innbyr til mange muligheter til å samarbeide. Vi har for eksempel ulike aktiviteter som vi ofte tar med barn fra ulike avdelinger: turer til biblioteket, turer på stranda og i nærområdet, gymsalen, besøksdager, lekegrupper, fellessamlinger for å nevne noe. 8

9 Vi ser at jo mer vi legger til rette for at barna kan være sammen, jo flere muligheter har de til å knytte vennskap og finne lekekamerater. At store og små barn også får anledning til å være sammen ser vi positivt på. De eldre barna vokser litt og tar ansvar, og de yngre har noe å strekke seg etter. Har vi søsken på avdelingene er det også koselig at de kan være litt sammen i barnehagen, og bli kjent med hverandres grupper. Vi har felles åpning på en avdeling, noe som gjør at de barna som kommer tidlig vil bli godt kjent. At det er voksne fra alle tre avdelingene gjør også at barna blir kjent med hele personalet. Fordelen ved dette er at vi kan bruke personalet fleksibelt på huset ved for eksempel kurs eller sykdom, siden barna allerede kjenner oss. I utetiden vil også alle barna bli kjent med alle som jobber på huset. Bursdagsfeiring i barnehagen Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen. Vi feirer med kake, is, fruktfat eller lignende som dere tar med hjemmefra. Vi lager bursdagskrone med pynt, og synger bursdagssang! Dette er dagen da vi setter litt ekstra fokus på bursdagsbarnet, men selvfølgelig er det barnet selv som setter grenser for hvor mye fokus som er greit. Skal dere be barna på privat bursdagsfeiring, kan dere gi ut invitasjonene her i barnehagen hvis dere inviterer hele gruppen. Er ikke alle invitert, må dere gi ut invitasjonene privat. Dette er på grunn av at feiring av bursdag er veldig viktig for barna, og det blir fort gjort opp status for hvem som er bedt og hvem som ikke er bedt. Vi ser at de barna som blir utelatt ikke har det bra, og kan bli 9

10 veldig lei seg. Blir dette sendt hjem til barna kan alle ha det bra i barnehagen, og vi kan leke og ha en god dag Forut prosjekt Forut er en bistandsorganisasjon som støttes av Norad og de arbeider med utviklingsarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Senegal. Voksne og barn på Høyloftet gjennomfører prosjektet fra Forut. Gjennom prosjektet vil barna bli kjent med barn i andre land. Selv om barnas verden er ulik norske barns, har de likevel mye tilfelles: lek, vennskap, forventninger, gleder og sorger. Vi vil bli kjent med en annerledes og spennende kultur og barna får innblikk i levekår som er forskjellig fra vår. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Hele tema avsluttes med en foreldrekaffe, hvor vi vil selge produkter som barna selv har laget. Dette gleder vi oss til. Barna vil få høre mange spennende historier, lære seg noen nye spill og prøve å lage litt mat fra andre land. Kanskje lære noen nye ord og se på kartet. Hvor stor kloden vår er? 10

11 Juletradisjoner Julegrantenning: I år blir det fredag 29 november som er dagen for julegrantenning i barnehagen for barna. Vi setter opp treet, med lys, og venter i spenning for å se om alt virker! Da er julen like rundt hjørnet. Adventssamlinger: Fra rundt første søndag i advent kommer vi til å ha felles adventsamlinger. Vi tenner lys, synger adventsanger og andre sanger og kanskje en liten historie. Dette er stemningsfullt, og det bidrar til god julestemning utover i desember. Lucia: På morgenen er dere hjertelig velkommen til Luciafeiring i barnehagen. Litt servering og Luciatog med sang og lys stetter stemningen. Deretter vil toget gå bort til kantinene for å synge for ansatte. Nissefest: Denne dagen er det mange nisser i barnehagen. Ta på nissetøy og kom til fest! Men kommer den ordentlige nissen mon tro? 11

12 Nissetur til Sørkedalen: Dette er en tur som er blitt en tradisjon hos oss. Der er det mange dyr å se på, og klappe- hvis man tør! Nissen var der i fjor, så vi håper at han er det i år også! Vi tar buss til og fra gården. Er foreldrene ikke komfortable med at barna kjører buss, er det en mulighet at de kjører barna opp til gården selv, og møte oss der. Julaften og Nyttårsaften er barnehagen stengt. Dagene i romjulen er det redusert åpningstid Vi sender ut lister i forkant der foreldrene gir beskjed om barna kommer eller ikke. Er det lite behov, vurderes det å stenge. 12

13 Barnehagens satsningsområder Vi fortsetter med satsningsområde: Lek og de voksnes rolle. Etter en tid hvor leken og dens vilkår har kommet i bakgrunnen er trenden nå i ferd med å snu. Det viktigste er å leke er vår påstand! Vi ønsker å høyne statusen til leken i samfunnet generelt og tydeliggjøre viktigheten av lek, da vi i dag vet at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Vi ønsker å se lek som et helhetlig perspektiv. LEK- EN FØLELSE, EN TILSTAND OG EN ARENA Lek Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1Formål1. ledd, første punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviter. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2 ledd) Rammeplanen sier:» Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen». Barn leker fordi de liker å leke og den er et mål i seg selv. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og lystbetont. Leken har en egenverdi og man kan se på leken som en aktivitet i seg selv. Da er det selve lekaktiviteten og opplevelsen barnet får gjennom leken som er i fokus. Leken er i tillegg en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 13

14 Leken fremmer barnets utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Leken er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av kompetanse og mestring. Like viktig som å leke er å få være med å leke, det å knytte vennskap. Lek er en allsidig aktivitet og den er viktig for barnet, Lek engasjerer og motiverer barnet på en fullstendig og indrestyrt måte og vil derfor være av sentral betydning for både læring og sosialisering. For barn er leken på liksom, et fristed for oppfinnsomhet og det som er moro.( Lillemyr, 2004, s:38) Gjennom lek bearbeider barn tidligere erfaringer, opparbeider seg sosial kompetanse og styrker språket. (Vedler) Å få være sammen med andre i et fellesskap og leke er en del av «den gode barndom». For å utvikle sosial kompetanse trenger barn å være sammen med andre barn og leke. Barn trenger sosial kompetanse for å kunne leke og gjennom lek utvikler barn sosial kompetanse og språklige ferdigheter. (gjensidig avhengighet) Man kan også se på leken som et pedagogisk virkemiddel. Pedagogen kan legge til rette for lek som læring innenfor fagområdene i Rammeplan. Leken en viktig læringsarena for barna. De voksnes rolle Personalets syn på barn og holdning til barns lek er av stor betydning for lekens vilkår i barnehagen. Trygghet og inspirasjon er lekens grunnforutsetninger og at det er tilstrekkelig med tid til å leke. Alle barn, forkunnskaper eller ikke, skal få trening i ulike sosiale ferdigheter gjennom deltakelse i lek med andre barn. Det er vårt ansvar å legge til rette for lek. Vi er opptatt av at voksne skal være aktivt tilstede. Aktive voksne er med på å gi barna nye impulser. Vi må overføre lekens koder og fungere som engasjerte og aktive ledsagere i barns lek i barnehagen. Men samtidig nærme seg leken med varsomhet og respekt. Vi må delta på barnas premisser. Vi skal være tilgjengelige, tilstede, engasjerte og observerende, støtte når det trengs og oppmuntre og begeistre barna i leken. 14

15 . 15

16 Matservering i barnehagen Vi vil at barna skal oppleve at det er hyggelig å spise måltider sammen og bli glade i mat. Måltidene er et naturlig samlingspunkt for sosiale sammenhenger, og det er absolutt slik i barnehagen også. Da har barna tid til å snakke sammen, le og kose seg. Vi som voksne prioriterer å ha flest mulig av de voksne tilstede ved maten, slik at barna får den hjelp og støtte som trengs. Vi fukuserer på at maten skal være sunn og god hverdagsmat som barna spiser. Målet er at barna skal få gode kostholdsvaner i barnehagen, som de tar med seg. Derfor vi vi presentere sunn mat på hverdagene, og kose oss litt ekstra når det er fest! Barna sammen med sine foreldre får bestemme hva de skal ha med til sin bursdag. Dette er barnets dag! Når vi går på tur, skal barnehagen fortsatt tilby sunn, god og variert mat. Vi han for eksempel: ta med brød og pålegg, eller lage fiskekaker på bålpannen. Frokost: Hvis barnet vil spise frokost i barnehagen, er det muligheter for det. Ta med matpakke. Lunsj: Barna får hver dag servert et varmt måltid fra Bogstad catering. Noen dager lager avdelingene mat selv sammen med barna, inne eller ute på tur Ettermiddagsmåltid: Rundt klokken tre spiser barna medbrakt matpakke. Barna får frukt hver dag, og melk eller vann til alle måltider Har barna allergier er det viktig at barnehagen informeres, slik at vi kan ta hensyn til det 16

17 Foreldresamarbeid Familien og barnehagen har ulike funksjoner ovenfor barnet. Derfor er samarbeid mellom personalet og foreldrene en viktig del av barnehagens innhold. For å få et helhetlig bilde av barnet, og for å kunne følge utviklingen hos barnet på en positiv måte, kreves en god og åpen dialog mellom personalet og foreldrene. Tilbakemeldinger fra begge parter sees på som utviklende for samarbeidet. Den daglige kontakten ved henting og bringing er viktig. Da er det naturlig å fortelle hvordan barnet har hatt det hjemme og i barnehagen. Når barnet er sykt eller skal tilbringe dagen utenfor barnehagen er det viktig at barnehagen får beskjed om det. Likedan tar vi kontakt med foreldrene hvis barnet blir sykt, eller det skulle skje noe annet det er viktig at vi opplyser om. Det er derfor viktig at foreldrene til en hver tid oppdaterer barnehagen om riktige telefonnummer og annen kontaktinformasjon. Se skjema om syke barn bakerst i planen. Vi ønsker å fremme et godt samarbeid med hver enkelt forelder. Foreldre skal oppleve at barnehagen er et sted der deres barns egenart blir ivaretatt. Samtidig som de får utvikle seg i lek og samvær med andre barn og bevisste voksne. I den sammenheng setter vi fokus på noen punkter vi ser på som spesielt viktige for oss: Vi skal gi svar og informasjon, og veiledning dersom foreldrene ønsker det Vi skal møte foreldrene så sant det er mulig Vi skal møte alle foreldre med respekt Vi skal vise at vi har fokus på barna Vi skal være tydelige på vår taushetsplikt og opplysningsplikt Foreldre skal føle seg sett og hørt 17

18 I løpet av året er det et foreldremøte for alle foreldrene. Dette er vanligvis lagt til høsten, litt etter at tilvenningen med de nye barna er godt i gang. I tillegg er de en obligatorisk foreldresamtale i løpet av året. Er det behov for fler samtaler er det bare å ta kontakt med avdelingen barnet går på, og avtale en tid som passer. Vanligvis gjennomføres det to foreldresamtaler pr. år. Er det behov for tolk, vil barnehagen skaffe det. I følge lovverk er barnehagens ansatte omfattet av taushetsplikt. Dette betyr at foreldresamtaler, og annen informasjon barnehagepersonalet tilegner seg i kraft av sin stilling, om barna eller foreldre, er konfidensielt. Ved å avtale med foreldrene kan vi gi ut noe informasjon om, for eksempel et barn eller en situasjon, hvis foreldrene ønsker det. Vi ber også om at foreldre respekterer at vi har taushetsplikt, og ikke kan informere om alt til enhver tid. Det er verdifullt for oss å høre deres tanker og synspunkter. Dette gjelder både forhold man er fornøyd med, men også misnøye. Påske Påskefeiringen er full av tradisjoner. Vi gleder oss over at det er varmere i været, og ser om det kommer noen vårtegn, som for eksempel gåsunger på kvister. Vi lager påskepynt og pynter avdelingen med gul farge. Samtidig er dette en høytid som feires på ulike måter i ulike deler av verden. Vi snakker om påskehøytiden, forklarer og formidler dette på en enkel måte. Barna har forventninger om ferie og påsketur, andre koser seg hjemme. Påskefrokost er en tradisjon vi har hvert år. Foreldrene er hjertelig velkommen til å sette seg ned, og spise frokost sammen med oss i barnehagen. 18

19 Idrettsdag Vi arrangerer olympiade ute i Vækerøparken. Barna får startnummer på brystet, og vi deler inn i grupper. Vi legger opp til forskjellige aktiviteter som sykling, løping, lek med ball, kast med erteposer og mye mer! Her blir det full fart! Overnatting i barnehagen Skolestarterne overnatter i barnehagen. Barna kan nesten ikke vente med å komme opp i soveposene denne dagen. Det er en veldig spennende natt, og det blir som regel litt sent! Det er viktig at barna ikke hentes senere enn kl dagen etter. Da må personalet hjem for å sove litt! Sommerfest for foreldre og barn Velkommen til prosjektavslutning og sommerfest. Vi kommer til å vise frem produksjoner og prosesser fra prosjektet. Ta dere god tid til å gå rundt og se, og spør gjerne barna hva de gjorde. Det er viktig for barna at voksne viser interesse for det de har holdt på med, og etter et prosjekt har barna mye de vil fortelle. Selv de aller minste vil gjerne se at de voksne er opptatt av det de har holdt på med, selv om de ikke kan formidle det med ord. De har hatt erfaringer av forskjellige slag, vært på annen gruppe enn de vanligvis er og mange opplevelser. Barnas ansikt lyser opp når dere spør lagde du den?? eller hva gjorde du der? Sommerfesten er også årets avslutning på barnehageåret. Det er hyggelig å møtes før førskolebarna starter skolen, og gruppene endres til høsten. Velkommen! 19

20 Barnehagens hjemmeside På hjemmesiden finner dere generell informasjon om barnehagen, som er åpen for alle. Foreldre får tilgang til et fellesområde, og til den avdelingen de har barn på gjennom et eget brukernavn og passord. Her finner dere dokumenter, bilder og adresselister fra hver avdeling. Vi legger ut bilder slik at dere får et lite innblikk av hva barna har opplevd i løpet av uka. Alle foreldre har ansvar for å oppdatere sin egen kontaktinformasjon til enhver tid. Det er viktig at dette følges opp, fordi listene kan være til god hjelp ved ulykker eller brann. Husk markedsplassen, om dere har en ubrukt vogn i skuret dere vil gi bort, eller ønsker å selge klær og utstyr som dere ikke har behov for lenger. Karneval I februar kan det være mørkt og kaldt, men likevel fest og moro! Vi lager karneval-fest på Bingen for alle barna i barnehagen. Barna kan kle seg ut hvis de vil, men husk at de søteste kaninene kan gå i hvit strømpebukse og trøye med nymalt rosa nese! Fint om foreldrene sjekker at utkledningen ikke blir for skummel, siden både store og små skal være sammen denne dagen. Vi danser samba, «slår katta ut av sekken», spiser noe godt og ser på alle de fine kostymene. Utkledning-Musikk-Dans Fest! Vi trenger litt farge og humor i hverdagen! 20

21 Ferie Husk at barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (ref. 5.9 barnehagens vedtekter). Det er ikke oppholdsbetaling for barna i juli. Oppholdsbetaling for barna er 11 måneder i året. Vi oppfordrer alle foreldre som har satt opp automatiske trekk, å stoppe dette denne måneden. Vi ønsker alle de barna som skal starte på skolen til høsten lykke til videre, og håper dere har hatt noen fine år her i barnehagen. Velkommen tilbake etter ferien til alle de andre! 21

22 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Barna skal oppleve gode vennskap. Voksne forsterker gode handlinger i lek og er tilstede i lek ved: -å sitte på gulvet og være i nærheten -se det enkelte Barna skal oppleve gode vennskap. Se punkt 1-2 år Barna skal få oppleve å være på tvers av gruppene og leke med barn med ulik alder og fra andre avdelinger. Barna skal oppleve gode vennskap. Se punkt 1-2 år Barna skal øve seg på å ta hensyn til barn som ikke kommer med i lek. Lære seg å invitere alle barn med inn i egen lek. Barna skal lære seg demokratiske 22

23 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere barns behov i sammen med andre -være sensitive og responsive ved å lese og tone seg inn på barnas utrykk Barna skal lære seg demokratiske konfliktløsninger Barna skal få erfare at det føles godt å være god mot andre Voksne bruker ordet venn og vennskap og forteller hva det er å være en venn. Voksne setter ord på følelser og prøver å finne ut hvordan barnets opplevelse er. Barna skal oppleve at voksne støtter og formidler i uenighet, samtidig som at voksne gir barna rom til å prøve seg på å løse konfliktene selv. Barna skal lære seg demokratiske konfliktløsninger Barna skal lære seg å la andre barn komme med innspill til leken. Og la andre barn slippe til med sin fantasi, for å skape en felles historie som er et godt grunnlag for samlek eller rollelek. Voksne skal skape mening ved å sette ord på og fortolke for barna, samtidig som de innser språkets begrensininger. Ved å supplere med kroppsspåk og gester kommer helhet og mening tydligere frem. Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Lære seg å spørre om å få bli med i leken Lære seg å bruke ord sammen med handlinger for å bli en attraktiv lekekammerat Barna har begynnende historier konfliktløsninger Barna skal kunne bruke et vidt spekter av ord for følelser, og kunne sette ord på egne følelser. De skal kunne gjenkjenne tegn på ulike følelser hos andre barn. Snakke om erting og mobbing og finne ut hvilke tanker barna selv har om dette. Barna skal lære og oppleve at vi inkluderer alle, og at det ikke er greit at noen holdes utenfor. Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Barna skal lære seg å se og gjenkjenne andre barns intensjoner, følelser og handlinger, og tilpasse egne reaksjoner og handlinger deretter. Barna skal bli gode på å bruke ulike lekekoder. 23

24 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Ved å lære seg lekekoder om seg selv og de skal oppleve å bli møtt av voksne som er intressert, engasjerte og tolkende. Ved å lære seg turtaking Ved å lære seg sosiale koder Bruke gymsalen. Bruke gymsalen. Friluftskole. Gå på tur i ulike miljø og terreng. Gå på tur i ulike miljø og terreng. Gå på tur i ulike miljø og terreng. KROPP Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Gi opplevelse av å mestre kropp og balanse på ulikt underlag. Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Gi opplevelse av å mestre kropp og balanse på ulikt underlag. Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Barna kan oftere gå på litt lengre turer og bruke turområder som vi må ta buss til. BEVEGELSE HELSE Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. Barna kan gå på ski om vinteren i parken. Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. Barna kan gå på ski om vinteren i parken. Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. 24

25 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KUNST KULTUR KREATIVITET Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Faste tradisjoner som luciafeiring, gårdsbesøk før jul, turer til biblioteket og til byen. Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Faste tradisjoner som luciafeiring, gårdsbesøk før jul, turer til biblioteket og til byen. NATUR MILJØ TEKNIKK Oppleve alle årstider, og hvordan naturen endrer seg. Bruke standen året rundt for å utforske fjæra. Bruke straden året rundt for å utforske fjæra. Ta med utstyr som forstørrelsesglass, krabbeklyper osv. Friluftsskole for førskolebarna. Vi tar med læringen ut i nærområdet og bruker mulighetene i naturen. ETIKK RELIGION Sette ord på handlinger og følelser med barn. Gi barna gode tilbakemeldinger på deres handlimger. Undre oss sammen med førskolebarna når de stiller 25

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer