Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien Oslo. Årsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for"

Transkript

1 Vækerø Gård barnehage Drammensveien Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder Bingen Hønsehuset Høyloftet E-post: 1

2 Velkommen til Vækerø Gård barnehage Vækerø Gård Barnehage ligger i fantastiske omgivelser i den engelske park ved Hydro på Vækerø. Parken og nærheten til sjøen bruker vi flittig. Dette gir oss unike muligheter som ikke mange andre barnehager har. I tillegg har vi tilgang til gymsalen på Hydro. Vækerø Gård Barnehage bidrar til aktive barn. Barnehagen er hovedsakelig en bedriftsbarnehage for ansatte i Hydro, samt andre bedrifter i Hydro Park. I tillegg er det åpnet, for Samordnet opptak med bydel Ullern. Barnehagen eies og drives av Vækerø Gård Barnehage ANS, ved Norsk Hydro ASA. Barnehagens øverste organ er eierstyret. Under styret kommer SU som består av representanter fra foreldre, ansatte og eiere. Daglig leder har ansvar for driften av barnehagen. Ullern bydel fører tilsyn med barnehagen. Etter behov samarbeider vi med ulike instanser som skoler, Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), Barnevernstjenesten, Helsestasjoner m. flere. Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen til et nytt og spennende barnehage år. Årsplanen gjelder for barnehageåret 2014/2015 og inneholder de områdene vi vektlegger i arbeidet med barna. Den sier også noe om vår organisering og rammer. 2

3 Årsplanen er et veiledende arbeidsredskap og et bindeledd mellom barnehage og foreldre. Målene er satt ut i fra kunnskap om barna og deres virkelighet. Planen er med på å sikre progresjon og helhet. Årsplanen har forankring i Rammeplanen. Vi er åpne for innspill fra foreldre og barn. Rammeplanen Mål: å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplan skal gi informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat og påpeker at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglig, og derfor vil de 7 ulike fagområdene sjelden opptre alene. Flere områder vil som regel være representert i et temaopplegg eller i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Hvordan de ulike avdelingene jobber med rammeplanen, samt fagområdene kommer frem i avdelingenes årsplaner. Barnehagens vedtekter deles ut til alle foreldre ved oppstart. Barnehagelovens formålsparagraf 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. FAU og SU FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, består av valgte representanter fra hver avdeling som behandler saker som omhandler barnehagedriften. De representerer foreldrerådet som består av alle foreldrene i barnehagen. SU, barnehagens samarbeidsutvalg, består av to representanter fra FAU, to representanter fra de ansatte og eier kan ha en representant. Styrer 3

4 har møterett og talerett i SU, men ikke stemmerett. SU sin hovedoppgave er å sikre samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen. Det er viktig at foreldrene setter seg inn i hvem som er foreldrerepresentanter og SU-representanter, slik at det er lett for foreldrene nå frem med de sakene de er opptatt av. Hvem som er årets representanter gir styrer informasjon om gjennom mail og barnehagens nettside. 4

5 Tilvenning i barnehagen August er starten på det nye barnehageåret! Tilvenning til barnehagelivet starter for de nye barna. Vi legger vekt på at det skal være trygge rammer rundt de nye barna. Når barna kommer til barnehagen setter den voksne som er primærkontakt for barnet av god tid. Vi informerer om hverdagen og rutiner, og det er god anledning til å spørre for foreldrene. Vanligvis må foreldrene regne med å sette av minst tre dager der de må være tilgjengelige i tilvenningsperioden. Barn er unike og det er derfor helt individuelt hvor lang tid det tar før barna er komfortable i sine nye omgivelser. Det er spesielt viktig at det er en god og åpen dialog mellom foreldre og ansatte i den første tiden. Etter at barnet har gått en liten stund i barnehagen, er det mulig for foreldrene å avtale en oppstartsamtale. I tilvenningsperioden vil vi gi ut ukeplaner, men det er viktig at vi kan være spontane med hensyn til aktiviteter. Vi vil sette hverdagen og dagsrutinene i fokus, og bruke mye tid på å etablere trygghet og god lek i gruppen. Det aller viktigste for oss er at hvert enkelt barn og foreldre føler at dette er et godt sted å være. Vi oppfordrer dere til å gi oss mye informasjon om barnet som starter, slik at vi har et utgangspunkt for å bli kjent, og skape en god relasjon. 5

6 Barnehagens visjon: Vi gjør hver dag verdifull ved å sette hvert enkelt barn i fokus Visjonen vår skal gå som en «rød tråd» gjennom alt vi gjør i barnehagen. En ledestjerne vi skal strekke oss mot. Vi skal se hvert enkelt barn og finne ut hva barnet er opptatt av, hvilke leker det liker og samtidig hvilke utfordringer barnet trenger. Personalet skal ha en felles holdning til at barn er likeverdige, selv om de ikke er jevnbyrdige. Vår oppgave vil være å formidle grunnleggende holdninger, ferdigheter og kunnskap slik at barna styrkes i en positiv selvoppfatning og til å bli selvstendige individer, ved å tørre å ta egne valg Vi skal bidra til at alle barn har lekekamerater og ta vare på de vennskapsbånd som knyttes. Alt dette skjer innenfor en gruppe med barn og voksne. Det er i samspill med andre at barn finner ut hvem de er, og hva som er unikt for «bare meg». Selvbildet og selvfølelsen bygges i samhandling med andre. Vi som jobber med barns hverdag må være fleksible i forhold til hvilken barnegruppe vi jobber med. Men det som er felles til enhver tid, er at vi må fremstå som gode rollemodeller for barna. Holdninger og verdier settes ut i livet ved de handlinger vi gjør. Sammen har vi funnet frem til stikkord som er spesielt viktige for oss: Vi som er ansatte her i barnehagen skal strebe etter å være gode, omsorgsfulle og trygge voksne for alle barn som er i barnehagen. Vi skal være bevisst vårt ansvar som rollemodeller for barn. Dette synliggjør vi ved og: o Å være tilstede når barna trenger det, se enkeltbarnet og la alle barn, foreldre og kollegaer føle at de blir møtt og er viktige o Representere trygghet og sikkerhet o Gi utfordringer, ansvar og stimulere barns nysgjerrighet og utforskertrang o Dele kunnskap og lærdom Dette forutsetter at vi gjør oss tilgjengelige! 6

7 Førskolen Vi gleder oss til førskolen! I år er det Mikkel, Emelie, Cecilie, Mia Elizabeth og Sofie som hver mandag skal ha førskole. Barna vil få sin egen arbeidsperm, hvor de vil samle ulike oppgaver. Gruppen vil bruke oppgaver hentet fra ulike førskolebøker. Barna vil som på skolen, ha et lite friminutt i midten av arbeidsøkten. Barna vil både høst og vår få oppleve friluftskole så da legger vi ut på tur. Vi tar med stormkjøkken og lager mat og drikke. Gjennom arbeidet med rammeplanens syv fagområder, vil det i førskolen bli lagt vekt på: o sosial kompetanse o språklig kompetanse o digital kompetanse o medbestemmelse Det lages rapporter slik at alle kan få se hva førskolegruppen holder på med, og de yngre barna kan begynne å glede seg til de får oppleve det samme. Det er viktig for førskolebarna å få denne følelsen av at de er de eldste i barnehagen, og at de begynner å forberede seg på skolestart til høsten. De vil få flere oppgaver og litt mer ansvar ut i fra hver enkelt barns modningsnivå. Men samtidig er det viktig at vi fremdeles er i barnehagen, så lek er fremdeles vårt viktigste arbeidsverktøy. Prosjekt på tvers av avdelingene Det har blitt en tradisjon med et felles prosjekt høst og vår i barnehagen. I år som i fjor tar vi utgangspunkt i vårt nye satsningsområde: Lek- og de voksnes rolle. «Leketimen på tvers» 7

8 Mål for prosjektet er: «Lekende barn har det gøy med gamle og nye lekekamerater, oppleve trivsel, læring og utvikling sammen med små og store rollemodeller, og bli kjent med nye voksne» Vi deler oss i grupper på tvers av avdelingene. Prosjekt gir oss unike muligheter til å komme inn på alle rammeplanens fagområder. Er barna spesielt interessert i noe kan dette være en innfallsvinkel, og det er bare fantasien som setter grenser for innhold og metoder. Veien blir ofte til mens vi opplever og erfarer. Vi ønsker å vektlegge og se på leken som en aktivitet som har egenverdi for barnet. Da er det selve leke aktiviteten og opplevelsen barnet får gjennom leken som er i fokus. Samt at små og store blir bedre kjent. Å bli kjent og knytte nye vennskapsbånd, bidrar til økt mestringsfølelse og ikke minst glede. Annet samarbeid på tvers av avdelingene Fordelen med å være en liten barnehage er at det innbyr til mange muligheter til å samarbeide. Vi har for eksempel ulike aktiviteter som vi ofte tar med barn fra ulike avdelinger: turer til biblioteket, turer på stranda og i nærområdet, gymsalen, besøksdager, lekegrupper, fellessamlinger for å nevne noe. 8

9 Vi ser at jo mer vi legger til rette for at barna kan være sammen, jo flere muligheter har de til å knytte vennskap og finne lekekamerater. At store og små barn også får anledning til å være sammen ser vi positivt på. De eldre barna vokser litt og tar ansvar, og de yngre har noe å strekke seg etter. Har vi søsken på avdelingene er det også koselig at de kan være litt sammen i barnehagen, og bli kjent med hverandres grupper. Vi har felles åpning på en avdeling, noe som gjør at de barna som kommer tidlig vil bli godt kjent. At det er voksne fra alle tre avdelingene gjør også at barna blir kjent med hele personalet. Fordelen ved dette er at vi kan bruke personalet fleksibelt på huset ved for eksempel kurs eller sykdom, siden barna allerede kjenner oss. I utetiden vil også alle barna bli kjent med alle som jobber på huset. Bursdagsfeiring i barnehagen Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen. Vi feirer med kake, is, fruktfat eller lignende som dere tar med hjemmefra. Vi lager bursdagskrone med pynt, og synger bursdagssang! Dette er dagen da vi setter litt ekstra fokus på bursdagsbarnet, men selvfølgelig er det barnet selv som setter grenser for hvor mye fokus som er greit. Skal dere be barna på privat bursdagsfeiring, kan dere gi ut invitasjonene her i barnehagen hvis dere inviterer hele gruppen. Er ikke alle invitert, må dere gi ut invitasjonene privat. Dette er på grunn av at feiring av bursdag er veldig viktig for barna, og det blir fort gjort opp status for hvem som er bedt og hvem som ikke er bedt. Vi ser at de barna som blir utelatt ikke har det bra, og kan bli 9

10 veldig lei seg. Blir dette sendt hjem til barna kan alle ha det bra i barnehagen, og vi kan leke og ha en god dag Forut prosjekt Forut er en bistandsorganisasjon som støttes av Norad og de arbeider med utviklingsarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Senegal. Voksne og barn på Høyloftet gjennomfører prosjektet fra Forut. Gjennom prosjektet vil barna bli kjent med barn i andre land. Selv om barnas verden er ulik norske barns, har de likevel mye tilfelles: lek, vennskap, forventninger, gleder og sorger. Vi vil bli kjent med en annerledes og spennende kultur og barna får innblikk i levekår som er forskjellig fra vår. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Hele tema avsluttes med en foreldrekaffe, hvor vi vil selge produkter som barna selv har laget. Dette gleder vi oss til. Barna vil få høre mange spennende historier, lære seg noen nye spill og prøve å lage litt mat fra andre land. Kanskje lære noen nye ord og se på kartet. Hvor stor kloden vår er? 10

11 Juletradisjoner Julegrantenning: I år blir det fredag 29 november som er dagen for julegrantenning i barnehagen for barna. Vi setter opp treet, med lys, og venter i spenning for å se om alt virker! Da er julen like rundt hjørnet. Adventssamlinger: Fra rundt første søndag i advent kommer vi til å ha felles adventsamlinger. Vi tenner lys, synger adventsanger og andre sanger og kanskje en liten historie. Dette er stemningsfullt, og det bidrar til god julestemning utover i desember. Lucia: På morgenen er dere hjertelig velkommen til Luciafeiring i barnehagen. Litt servering og Luciatog med sang og lys stetter stemningen. Deretter vil toget gå bort til kantinene for å synge for ansatte. Nissefest: Denne dagen er det mange nisser i barnehagen. Ta på nissetøy og kom til fest! Men kommer den ordentlige nissen mon tro? 11

12 Nissetur til Sørkedalen: Dette er en tur som er blitt en tradisjon hos oss. Der er det mange dyr å se på, og klappe- hvis man tør! Nissen var der i fjor, så vi håper at han er det i år også! Vi tar buss til og fra gården. Er foreldrene ikke komfortable med at barna kjører buss, er det en mulighet at de kjører barna opp til gården selv, og møte oss der. Julaften og Nyttårsaften er barnehagen stengt. Dagene i romjulen er det redusert åpningstid Vi sender ut lister i forkant der foreldrene gir beskjed om barna kommer eller ikke. Er det lite behov, vurderes det å stenge. 12

13 Barnehagens satsningsområder Vi fortsetter med satsningsområde: Lek og de voksnes rolle. Etter en tid hvor leken og dens vilkår har kommet i bakgrunnen er trenden nå i ferd med å snu. Det viktigste er å leke er vår påstand! Vi ønsker å høyne statusen til leken i samfunnet generelt og tydeliggjøre viktigheten av lek, da vi i dag vet at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Vi ønsker å se lek som et helhetlig perspektiv. LEK- EN FØLELSE, EN TILSTAND OG EN ARENA Lek Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1Formål1. ledd, første punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviter. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2 ledd) Rammeplanen sier:» Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen». Barn leker fordi de liker å leke og den er et mål i seg selv. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og lystbetont. Leken har en egenverdi og man kan se på leken som en aktivitet i seg selv. Da er det selve lekaktiviteten og opplevelsen barnet får gjennom leken som er i fokus. Leken er i tillegg en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 13

14 Leken fremmer barnets utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Leken er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av kompetanse og mestring. Like viktig som å leke er å få være med å leke, det å knytte vennskap. Lek er en allsidig aktivitet og den er viktig for barnet, Lek engasjerer og motiverer barnet på en fullstendig og indrestyrt måte og vil derfor være av sentral betydning for både læring og sosialisering. For barn er leken på liksom, et fristed for oppfinnsomhet og det som er moro.( Lillemyr, 2004, s:38) Gjennom lek bearbeider barn tidligere erfaringer, opparbeider seg sosial kompetanse og styrker språket. (Vedler) Å få være sammen med andre i et fellesskap og leke er en del av «den gode barndom». For å utvikle sosial kompetanse trenger barn å være sammen med andre barn og leke. Barn trenger sosial kompetanse for å kunne leke og gjennom lek utvikler barn sosial kompetanse og språklige ferdigheter. (gjensidig avhengighet) Man kan også se på leken som et pedagogisk virkemiddel. Pedagogen kan legge til rette for lek som læring innenfor fagområdene i Rammeplan. Leken en viktig læringsarena for barna. De voksnes rolle Personalets syn på barn og holdning til barns lek er av stor betydning for lekens vilkår i barnehagen. Trygghet og inspirasjon er lekens grunnforutsetninger og at det er tilstrekkelig med tid til å leke. Alle barn, forkunnskaper eller ikke, skal få trening i ulike sosiale ferdigheter gjennom deltakelse i lek med andre barn. Det er vårt ansvar å legge til rette for lek. Vi er opptatt av at voksne skal være aktivt tilstede. Aktive voksne er med på å gi barna nye impulser. Vi må overføre lekens koder og fungere som engasjerte og aktive ledsagere i barns lek i barnehagen. Men samtidig nærme seg leken med varsomhet og respekt. Vi må delta på barnas premisser. Vi skal være tilgjengelige, tilstede, engasjerte og observerende, støtte når det trengs og oppmuntre og begeistre barna i leken. 14

15 . 15

16 Matservering i barnehagen Vi vil at barna skal oppleve at det er hyggelig å spise måltider sammen og bli glade i mat. Måltidene er et naturlig samlingspunkt for sosiale sammenhenger, og det er absolutt slik i barnehagen også. Da har barna tid til å snakke sammen, le og kose seg. Vi som voksne prioriterer å ha flest mulig av de voksne tilstede ved maten, slik at barna får den hjelp og støtte som trengs. Vi fukuserer på at maten skal være sunn og god hverdagsmat som barna spiser. Målet er at barna skal få gode kostholdsvaner i barnehagen, som de tar med seg. Derfor vi vi presentere sunn mat på hverdagene, og kose oss litt ekstra når det er fest! Barna sammen med sine foreldre får bestemme hva de skal ha med til sin bursdag. Dette er barnets dag! Når vi går på tur, skal barnehagen fortsatt tilby sunn, god og variert mat. Vi han for eksempel: ta med brød og pålegg, eller lage fiskekaker på bålpannen. Frokost: Hvis barnet vil spise frokost i barnehagen, er det muligheter for det. Ta med matpakke. Lunsj: Barna får hver dag servert et varmt måltid fra Bogstad catering. Noen dager lager avdelingene mat selv sammen med barna, inne eller ute på tur Ettermiddagsmåltid: Rundt klokken tre spiser barna medbrakt matpakke. Barna får frukt hver dag, og melk eller vann til alle måltider Har barna allergier er det viktig at barnehagen informeres, slik at vi kan ta hensyn til det 16

17 Foreldresamarbeid Familien og barnehagen har ulike funksjoner ovenfor barnet. Derfor er samarbeid mellom personalet og foreldrene en viktig del av barnehagens innhold. For å få et helhetlig bilde av barnet, og for å kunne følge utviklingen hos barnet på en positiv måte, kreves en god og åpen dialog mellom personalet og foreldrene. Tilbakemeldinger fra begge parter sees på som utviklende for samarbeidet. Den daglige kontakten ved henting og bringing er viktig. Da er det naturlig å fortelle hvordan barnet har hatt det hjemme og i barnehagen. Når barnet er sykt eller skal tilbringe dagen utenfor barnehagen er det viktig at barnehagen får beskjed om det. Likedan tar vi kontakt med foreldrene hvis barnet blir sykt, eller det skulle skje noe annet det er viktig at vi opplyser om. Det er derfor viktig at foreldrene til en hver tid oppdaterer barnehagen om riktige telefonnummer og annen kontaktinformasjon. Se skjema om syke barn bakerst i planen. Vi ønsker å fremme et godt samarbeid med hver enkelt forelder. Foreldre skal oppleve at barnehagen er et sted der deres barns egenart blir ivaretatt. Samtidig som de får utvikle seg i lek og samvær med andre barn og bevisste voksne. I den sammenheng setter vi fokus på noen punkter vi ser på som spesielt viktige for oss: Vi skal gi svar og informasjon, og veiledning dersom foreldrene ønsker det Vi skal møte foreldrene så sant det er mulig Vi skal møte alle foreldre med respekt Vi skal vise at vi har fokus på barna Vi skal være tydelige på vår taushetsplikt og opplysningsplikt Foreldre skal føle seg sett og hørt 17

18 I løpet av året er det et foreldremøte for alle foreldrene. Dette er vanligvis lagt til høsten, litt etter at tilvenningen med de nye barna er godt i gang. I tillegg er de en obligatorisk foreldresamtale i løpet av året. Er det behov for fler samtaler er det bare å ta kontakt med avdelingen barnet går på, og avtale en tid som passer. Vanligvis gjennomføres det to foreldresamtaler pr. år. Er det behov for tolk, vil barnehagen skaffe det. I følge lovverk er barnehagens ansatte omfattet av taushetsplikt. Dette betyr at foreldresamtaler, og annen informasjon barnehagepersonalet tilegner seg i kraft av sin stilling, om barna eller foreldre, er konfidensielt. Ved å avtale med foreldrene kan vi gi ut noe informasjon om, for eksempel et barn eller en situasjon, hvis foreldrene ønsker det. Vi ber også om at foreldre respekterer at vi har taushetsplikt, og ikke kan informere om alt til enhver tid. Det er verdifullt for oss å høre deres tanker og synspunkter. Dette gjelder både forhold man er fornøyd med, men også misnøye. Påske Påskefeiringen er full av tradisjoner. Vi gleder oss over at det er varmere i været, og ser om det kommer noen vårtegn, som for eksempel gåsunger på kvister. Vi lager påskepynt og pynter avdelingen med gul farge. Samtidig er dette en høytid som feires på ulike måter i ulike deler av verden. Vi snakker om påskehøytiden, forklarer og formidler dette på en enkel måte. Barna har forventninger om ferie og påsketur, andre koser seg hjemme. Påskefrokost er en tradisjon vi har hvert år. Foreldrene er hjertelig velkommen til å sette seg ned, og spise frokost sammen med oss i barnehagen. 18

19 Idrettsdag Vi arrangerer olympiade ute i Vækerøparken. Barna får startnummer på brystet, og vi deler inn i grupper. Vi legger opp til forskjellige aktiviteter som sykling, løping, lek med ball, kast med erteposer og mye mer! Her blir det full fart! Overnatting i barnehagen Skolestarterne overnatter i barnehagen. Barna kan nesten ikke vente med å komme opp i soveposene denne dagen. Det er en veldig spennende natt, og det blir som regel litt sent! Det er viktig at barna ikke hentes senere enn kl dagen etter. Da må personalet hjem for å sove litt! Sommerfest for foreldre og barn Velkommen til prosjektavslutning og sommerfest. Vi kommer til å vise frem produksjoner og prosesser fra prosjektet. Ta dere god tid til å gå rundt og se, og spør gjerne barna hva de gjorde. Det er viktig for barna at voksne viser interesse for det de har holdt på med, og etter et prosjekt har barna mye de vil fortelle. Selv de aller minste vil gjerne se at de voksne er opptatt av det de har holdt på med, selv om de ikke kan formidle det med ord. De har hatt erfaringer av forskjellige slag, vært på annen gruppe enn de vanligvis er og mange opplevelser. Barnas ansikt lyser opp når dere spør lagde du den?? eller hva gjorde du der? Sommerfesten er også årets avslutning på barnehageåret. Det er hyggelig å møtes før førskolebarna starter skolen, og gruppene endres til høsten. Velkommen! 19

20 Barnehagens hjemmeside På hjemmesiden finner dere generell informasjon om barnehagen, som er åpen for alle. Foreldre får tilgang til et fellesområde, og til den avdelingen de har barn på gjennom et eget brukernavn og passord. Her finner dere dokumenter, bilder og adresselister fra hver avdeling. Vi legger ut bilder slik at dere får et lite innblikk av hva barna har opplevd i løpet av uka. Alle foreldre har ansvar for å oppdatere sin egen kontaktinformasjon til enhver tid. Det er viktig at dette følges opp, fordi listene kan være til god hjelp ved ulykker eller brann. Husk markedsplassen, om dere har en ubrukt vogn i skuret dere vil gi bort, eller ønsker å selge klær og utstyr som dere ikke har behov for lenger. Karneval I februar kan det være mørkt og kaldt, men likevel fest og moro! Vi lager karneval-fest på Bingen for alle barna i barnehagen. Barna kan kle seg ut hvis de vil, men husk at de søteste kaninene kan gå i hvit strømpebukse og trøye med nymalt rosa nese! Fint om foreldrene sjekker at utkledningen ikke blir for skummel, siden både store og små skal være sammen denne dagen. Vi danser samba, «slår katta ut av sekken», spiser noe godt og ser på alle de fine kostymene. Utkledning-Musikk-Dans Fest! Vi trenger litt farge og humor i hverdagen! 20

21 Ferie Husk at barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (ref. 5.9 barnehagens vedtekter). Det er ikke oppholdsbetaling for barna i juli. Oppholdsbetaling for barna er 11 måneder i året. Vi oppfordrer alle foreldre som har satt opp automatiske trekk, å stoppe dette denne måneden. Vi ønsker alle de barna som skal starte på skolen til høsten lykke til videre, og håper dere har hatt noen fine år her i barnehagen. Velkommen tilbake etter ferien til alle de andre! 21

22 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Barna skal oppleve gode vennskap. Voksne forsterker gode handlinger i lek og er tilstede i lek ved: -å sitte på gulvet og være i nærheten -se det enkelte Barna skal oppleve gode vennskap. Se punkt 1-2 år Barna skal få oppleve å være på tvers av gruppene og leke med barn med ulik alder og fra andre avdelinger. Barna skal oppleve gode vennskap. Se punkt 1-2 år Barna skal øve seg på å ta hensyn til barn som ikke kommer med i lek. Lære seg å invitere alle barn med inn i egen lek. Barna skal lære seg demokratiske 22

23 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere barns behov i sammen med andre -være sensitive og responsive ved å lese og tone seg inn på barnas utrykk Barna skal lære seg demokratiske konfliktløsninger Barna skal få erfare at det føles godt å være god mot andre Voksne bruker ordet venn og vennskap og forteller hva det er å være en venn. Voksne setter ord på følelser og prøver å finne ut hvordan barnets opplevelse er. Barna skal oppleve at voksne støtter og formidler i uenighet, samtidig som at voksne gir barna rom til å prøve seg på å løse konfliktene selv. Barna skal lære seg demokratiske konfliktløsninger Barna skal lære seg å la andre barn komme med innspill til leken. Og la andre barn slippe til med sin fantasi, for å skape en felles historie som er et godt grunnlag for samlek eller rollelek. Voksne skal skape mening ved å sette ord på og fortolke for barna, samtidig som de innser språkets begrensininger. Ved å supplere med kroppsspåk og gester kommer helhet og mening tydligere frem. Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Lære seg å spørre om å få bli med i leken Lære seg å bruke ord sammen med handlinger for å bli en attraktiv lekekammerat Barna har begynnende historier konfliktløsninger Barna skal kunne bruke et vidt spekter av ord for følelser, og kunne sette ord på egne følelser. De skal kunne gjenkjenne tegn på ulike følelser hos andre barn. Snakke om erting og mobbing og finne ut hvilke tanker barna selv har om dette. Barna skal lære og oppleve at vi inkluderer alle, og at det ikke er greit at noen holdes utenfor. Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Barna skal lære seg å se og gjenkjenne andre barns intensjoner, følelser og handlinger, og tilpasse egne reaksjoner og handlinger deretter. Barna skal bli gode på å bruke ulike lekekoder. 23

24 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Barna skal lære seg å leke godt sammen med andre barn Ved å lære seg lekekoder om seg selv og de skal oppleve å bli møtt av voksne som er intressert, engasjerte og tolkende. Ved å lære seg turtaking Ved å lære seg sosiale koder Bruke gymsalen. Bruke gymsalen. Friluftskole. Gå på tur i ulike miljø og terreng. Gå på tur i ulike miljø og terreng. Gå på tur i ulike miljø og terreng. KROPP Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Gi opplevelse av å mestre kropp og balanse på ulikt underlag. Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Gi opplevelse av å mestre kropp og balanse på ulikt underlag. Vi bruker nærområdet med park, strand og en liten skog. Barna kan oftere gå på litt lengre turer og bruke turområder som vi må ta buss til. BEVEGELSE HELSE Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. Barna kan gå på ski om vinteren i parken. Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. Barna kan gå på ski om vinteren i parken. Vi skal gi barna en opplevelse av matglede. Å sitte sammen barn og voksne for å spise skal være en god opplevelse. Vi proriterer flest mulig voksne tilstede ved måltidene. 24

25 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KUNST KULTUR KREATIVITET Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Faste tradisjoner som luciafeiring, gårdsbesøk før jul, turer til biblioteket og til byen. Vi bruker bøker, rim, regler som er kjente og kjære. Sanger er en naturlig del av hverdagen. Vi spiller skuespill sammen med barna på ulike måter. I samlinsstund, ute i naturen, med dukker og rekvisitter. Voksne vil spille først, deretter spiller barna. Vi bruker formingsmateriell som maling på staffeli, former for plastelina osv for å oppleve ulike former for å utrykke seg på. Faste tradisjoner som luciafeiring, gårdsbesøk før jul, turer til biblioteket og til byen. NATUR MILJØ TEKNIKK Oppleve alle årstider, og hvordan naturen endrer seg. Bruke standen året rundt for å utforske fjæra. Bruke straden året rundt for å utforske fjæra. Ta med utstyr som forstørrelsesglass, krabbeklyper osv. Friluftsskole for førskolebarna. Vi tar med læringen ut i nærområdet og bruker mulighetene i naturen. ETIKK RELIGION Sette ord på handlinger og følelser med barn. Gi barna gode tilbakemeldinger på deres handlimger. Undre oss sammen med førskolebarna når de stiller 25

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626

Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 Buvollen barnehage Buvollvegen 54 2625 FÅBERG Tlf: 911 81 626 1 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Buvollen barnehage 2. Kort om barnehagen 3. Barnehagens bemanning 4. Praktiske opplysninger. Åpningstid

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer