Ukens statistikk august 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukens statistikk 9. - 13. august 1999"

Transkript

1 Ukens statistikk august Ny statistikk Byggjekostnadsindeks, bustader, juli Campingstatistikk, juni Hyttegrendstatistikk, juni Konsumprisindeksen, per 15. juli Prisindeks for fyrstegongsomsetning innanlands, per 15. juli Produsentprisindeksen, per 15. juli Harmonisert konsumprisindeks, per 15. juli Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. termin Omsetningsstatistikk for varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 1. termin Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal Fergetransport mellom Norge og utlandet, juni Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni Pensjonskasser og pensjonsfond, balanse og resultat, Kulturstatistikk. Den norske kyrkja, og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, per 1. januar Ordrestatistikk. Industri, 2. kvartal Annet stoff Svalbardstatistikk Statistikk mot år 2000: : Arbeiderpartiet mistet makten

2 Ukens statistikk Redaksjon: Svein Longva (ansv. red.), Atle Jansson, Aina Landsverk og Ragnfrid Longva. Trykk: Lobo Grafisk as. Priser: Pr. år kr 950,- inkl. mva. Enkeltnr. kr 30,- inkl. mva. ISSN: Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk, Statistisk sentralbyrå. Dagens statistikk Ukens statistikk fungerer som en ukentlig oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås (SSB) webtjeneste. Der blir all ny statistikk presentert under navnet Dagens statistikk, som er en integrert del av hjemmesiden på webtjenesten. Papirutgaven av Ukens statistikk kan du laste ned i PDF-format fra vår webtjeneste: I Dagens statistikk presenteres all ny statistikk fra SSB. Statistikken dekker hele spekteret av norsk samfunnsliv. Alle nye statistikker blir presentert med en nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finner du tittel og ingress, med link til resten av artikkelen. Dagens statistikk blir oppdatert med nye statistikker hver dag kl En oversikt over alle planlagte frigivninger finnes i Statistikkkalenderen, som du finner på vår webtjeneste: Publisering Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner. I Norges offisielle statistikk inngår Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk. Samfunnsspeilet og Økonomiske analyser bringer utdypende kommentarer og analyser. Statistiske analyser bringer mer populære analyser. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling. Rapporter i tilknytning til aktuelle prosjekter og oppdrag. Aktuell statistikk presenteres i temapublikasjoner; Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Barn og unge, Aktuell statistikk og Aktuell utdanningsstatistikk. I samarbeid med øvrige nordiske statistikkbyråer, utgis årlig Nordisk statistisk årsbok, samt en CD-ROM med nordisk statistikk. Bestilling av publikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, 2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: E-post: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek. Telefon: /43. Telefaks: Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Desimalskilletegn, (.)

3 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Byggjekostnadsindeks, bustader, juli 1999 Høge materialkostnader for elektrikararbeid Frå juni til juli i år steig dei totale materialkostnadene for elektrikararbeid med 0,6 prosent for einebustader, rekkjehus og bustadblokker. Auken skuldast hovudsakleg miljøavgifta på 1 prosent på kablar, leidningar med meir som vart innført frå 1. juli i år. Dei totale byggjekostnadene for elektrikararbeid gjekk opp med 0,3 prosent frå juni til juli i år. I dette tidsrommet var det ingen endringar i dei totale byggje- og materialkostnadene. Frå juli til juli i år auka dei totale byggjekostnadene med 2,4 prosent for bustadblokker, 2,2 prosent for rekkjehus og 2,1 prosent for einebustader. Elektrikararbeid er den delindeksen som har stige mest det siste året. I perioden juli til juli i år steig dei totale byggjekostnadene for elektrikararbeid med 6,9 prosent for bustadblokker og 6,6 prosent for einebustader og rekkjehus. Auken i dei totale materialkostnadene var noko mindre, med 5,3 prosent. Byggjekostnadsindeks for bustader. 1978=100 Juli 1999 Endring i prosent Juni juli 1999 Juli - juli 1999 Byggjekostnader, totalt ,6 0,0 2,2 Materialkostnader, totalt.. 275,2 0,0 1,9 Einebustader av tre Totalt ,1 0,0 2,1 Materialar ,1 0,0 1,7 Rekkjehus av tre Totalt ,6 0,0 2,2 Materialar ,1 0,0 1,9 Bustadblokker Totalt ,2 0,0 2,4 Materialar ,4 0,1 2,2 Ukens statistikk nr. 32/99 3

4 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Campingstatistikk, juni 1999 Nedgang for campingplassene I juni i år var det 1,10 millioner overnattinger ved norske campingplasser. Dette var en nedgang med over overnattinger, eller 6,8 prosent sammenlignet med juni. Både trafikken fra innenlandsmarkedet og fra utenlandsmarkedet viste nedgang fra juni i fjor, med om lag overnattinger hver. Det var særlig tyske og svenske gjester som sviktet campingplassene i juni. Antall tyske overnattinger ble redusert fra i juni til i år, en nedgang på over 7 prosent. Antall svenske overnattinger ble i samme periode redusert fra til , eller med nesten 21 prosent. Nesten alle nasjonaliteter spesifisert i statistikken viste nedgang sammenlignet med juni i fjor. Et av unntakene var det danske markedet, som hadde en liten økning med 1,4 prosent fra fjoråret. Etter første halvår... har det vært 2,24 millioner overnattinger ved norske campingplasser av disse overnattingene var fra utenlandsmarkedet, mens 1,66 millioner var fra innenlandsmarkedet. Tilsvarende tall etter første halvår var 2,45 millioner overnattinger totalt fordelt på utenlandske og 1,83 millioner norske, altså en klar nedgang fra første halvår i fjor. Kapasitet Det var 894 åpne campingplasser i juni i år. Disse plassene hadde en innekapasitet på hytter/rom. Dette var en nedgang på 16 campingplasser og 249 hytter/rom i forhold til juni i fjor. 4 Ukens statistikk nr. 32/99

5 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Hyttegrendstatistikk, juni 1999 Oppgang for hyttegrendene Norske hyttegrender hadde i juni i år overnattinger, en økning på nesten 20 prosent i forhold til samme måned i. Trafikken fra innenlandsmarkedet økte fra i juni til overnattinger i juni i år. Dette var en økning på over 41 prosent. Trafikken fra utenlandsmarkedet økte fra til overnattinger, en økning på noe over 6 prosent. Tyskere dominerte utenlandsmarkedet med overnattinger, en liten økning på 1,7 prosent sammenlignet med juni. Også de andre større utenlandsmarkedene viste økning i trafikken. Antall åpne hyttegrender var uendret sammenlignet med juni, mens antall hytter/rom i disse hyttegrendene hadde økt fra til Ukens statistikk nr. 32/99 5

6 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Konsumprisindeksen, per 15. juli 1999 Nedgang i konsumprisane Konsumprisindeksen gjekk ned med 0,3 prosent frå 15. juni til 15. juli Nedgangen skuldast sommarsal på klede, reduserte prisar på elektrisitet, teletakstar og hotellopphald. Prisoppgang på bensin trakk i motsett retning. Konsumprisindeksen steig med 2,0 prosent frå juli i fjor til juli i år (tolvmånadersveksten), og totalindeksen for juli var 281,7 (1979=100). Prisane på klede og skotøy gjekk ned med 3,5 prosent frå juni til juli i år og hovudårsaka er at sommarsalet no har starta. Salet omfatta ei rekkje typiske sommarklede. Prisen på elektrisitet, inkludert nettleie og avgifter, er redusert for sjette månad på rad. Frå juni til juli er prisen hushalda betalar i gjennomsnitt sett ned med 2,6 prosent, og sidan juli i fjor har prisane gått ned med om lag 7 prosent. Gruppa porto, telefon og telegram viste ein nedgang på om lag 3 prosent frå juni til juli i år. Dette skuldast blant anna at landet no ikkje lenger er inndelt i ulike teletakstsoner. Sommarprisar på hotellopphald medverka òg til nedgang i konsumprisindeksen. Drift og vedlikehald av transportmiddel steig med 1,2 prosent frå juni til juli i år, og det var i hovudsak bensinprisane som bidrog mest, med ein oppgang på over 2 prosent. Utgifter til bilforsikring auka òg frå førre måling. Siste tolv månader Tolvmånadersveksten har hatt ein nedgang frå 2,4 prosent i juni til 2,0 i juli i år. Ei av årsakene til dette er at det frå juni til juli i fjor var ein oppgang i matvareprisane, noko som ikkje blei registrert i år. Fjoråret sitt jordbruksoppgjer medverka til oppgang i prisane på matvarer i fjor, medan oppgjeret i år ikkje gav særleg utslag. Ei anna årsak til nedgangen i tolvmånadersveksten er at salet på klede i juli i år er noko sterkare enn i fjor. I tillegg er reduksjonen i teletakstane sterkare enn for same periode i fjor og utgifter til bilforsikring auka mindre enn i fjor. Konsumprisindeksen. 1979=100 Indeks. Juli 1999 Endring i prosent Juni-juli 1999 Juni -juni 1999 Juli -juli 1999 Januar-juli - januar-juli 1999 Totalindeks ,7-0,3 2,4 2,0 2,3 Matvarer ,0 0,0 3,4 2,2 3,8 Drikkevarer og tobakk ,2 0,0 3,4 3,3 3,2 Klær og skotøy ,1-3,5 1,7 0,8-0,9 Bolig, lys og brensel ,0-0,3 1,5 1,5 1,6 Møbler og hush.artikler ,0-0,1 2,8 2,6 2,5 Helsepleie ,4 0,0 5,2 5,1 5,1 Reiser og transport ,3 0,3 1,6 1,3 1,8 Fritidssysler og utdanning ,8 0,0 1,9 2,0 2,2 Andre varer og tjenester ,5-0,5 3,9 3,1 3,9 6 Ukens statistikk nr. 32/99

7 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Prisindeks for fyrstegongsomsetning innanlands, per 15. juli 1999 Auke i prisane på oljeprodukt Råolje og raffinerte oljeprodukt hadde ein kraftig prisauke frå juni til juli. Dette var hovudårsaka til at totalindeksen auka med 0,6 prosent. Tolvmånadersauka (juli til juli 1999) var på 1,7 prosent. Gruppa brenselstoff, brenselolje og elektrisk kraft hadde ein prisauke på 4 prosent frå førre månad. Auka råoljeprisar i juli saman med auka prisar på raffinerte produkt er viktige forklaringar. Den sterkaste auken skjer på importmarknaden. Prisnedgang på enkelte matvarer dempa auken i totalindeksen noko. Det er framleis store overskott av svin i marknaden, og prisane fell framleis. Det har vore nedgang i prisane for enkelte fiskeprodukt. Også lågare prisar på importert frukt trekte i same retning. Fleire av grønsakene har sesongstart denne månaden, og dette bidreg positivt på totalindeksen. Produkt som kvitkål, tomat, blomkål og poteter har alle prisauke no. Ukens statistikk nr. 32/99 7

8 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Produsentprisindeksen, per 15. juli 1999 Oljeprisen aukar ytterlegare Oljeprisen auka meir enn 20 prosent (målt i kroner) frå juni til juli. Dette førte til at totalindeksen steig med 1,8 prosent denne månaden, etter eit fall på 0,1 prosent i juni. Tolvmånadersauka (juli til juli 1999) gjekk frå 1,7 til 3,4 prosent. Gjennomsnittsprisen på Brent Blend var i juli over 150 kroner eller 19 dollar per fat, og vi må tilbake til starten av 1997 for å finne ein tilsvarande høg oljepris. For gruppa oljeutvinning og bergverksdrift førte dette til ein auke på 14,8 prosent i perioden vi ser på. I same periode i fjor fall denne gruppe-indeksen, noe som bidrog til at tolvmånadersauka gjekk sterkt opp til 26,6 prosent. Industrien sine priser opp Prisane til industrien auka med 0,5 prosent frå juni til juli, og det meste av denne oppgangen vert skapt av prisauke på raffinerte oljeprodukt som til dømes bensin, fyringsoljer mv. Samla hadde gruppa produksjon av kjemiske produkt, mineralolje-, kol-, gummi- og plastprodukt ein auke på 3 prosent frå juni til juli etter 0,1 i føregåande periode. Etter ein nedgang på 2,4 prosent frå mai til juni gjekk prisen på metall opp denne månaden. Oppgangen på 1,3 prosent skyldes i all hovudsak oppgang for ikkje-jernhaldige metall. Auken i dei siste tolv månadene var for industrien totalt på 1,4 prosent etter 1,1 prosent i juni. 8 Ukens statistikk nr. 32/99

9 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Harmonisert konsumprisindeks, per 15. juli 1999 Nedgang for harmonisert indeks Den norske harmoniserte konsumprisindeksen som utarbeides for internasjonale prissammenligninger sank med 0,3 prosent (foreløpige tall) fra juni til juli Nedgangen skyldes sommersalg på klær, reduserte priser på elektrisitet, teletakster og hotellopphold. Prisoppgang på bensin trakk i motsatt retning. Den norske harmoniserte indeksen økte med 1,7 prosent fra juli i fjor til juli i år, og totalindeksen for juli var 106,5 (1996=100). I hele EØS-området steg prisene med 1,0 prosent fra juni i fjor til juni i år. Den laveste prisstigningen målt ved 12-månedersraten (for juni) hadde Østerrike, Frankrike, Tyskland og Sverige. Størst prisstigning hadde Norge, Portugal, Irland og Spania. Harmonisert konsumprisindeks for Norge og andre utvalgte land Endring i prosent April 99-mai 99 Mai 99-juni 99 Mai 98-mai 99 Juni 98-juni 99 Juli 98-juli 99 Norge ,1 0,1 2,2 2,1 1,7 Sverige ,3-0,1 0,3 0,4... Danmark ,4 0,3 1,6 1,9... Finland ,3 0,0 1,4 1,2... Tyskland ,0 0,1 0,4 0,4... Storbritannia ,3-0,1 1,3 1,4... EU ,1 0,0 1,1 1,0... ØMU ,1 0,0 1,0 0,9... USA ,0 0,0 2,1 2,0... Japan ,0-0, Nasjonal konsumprisindeks. Kilde: Statistisk sentralbyrå og EUROSTAT. Ukens statistikk nr. 32/99 9

10 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf Svalbardstatistikk 1999 Første statistikksamling om Svalbard For første gang er det foretatt en systematisk gjennomgang av tilgjengelig statistikk om Svalbard. Materialet er samlet mellom to permer i publikasjonen Svalbardstatistikk Den inneholder statistikker om alt fra barnehager og befolkning, via fjorder og forurensning, til røyer og rein. Statistikkloven er en av mange lover som ikke gjelder på Svalbard, og Statistisk sentralbyrå har derfor tidligere ikke systematisk produsert statistikk om Svalbard. Formålet med denne sammenstillingen er derfor delvis å vise hvilke statistikkbehov som ikke dekkes av dagens tilgjengelige statistikk, i tillegg til å være en mest mulig komplett tabellsamling om Svalbard. Statistikkbehovet på Svalbard er delvis avvikende fra det behovet man har på fastlandet. I Svalbardstatistikk 1999 finnes derfor flere tabeller over temaer som ikke har noen parallell på fastlandet, blant annet relatert til fauna, samferdsel og turisme. De fleste tabellene er imidlertid laget ut fra eksisterende statistikk, slik at de er sammenlignbar med annen offisiell statistikk. Alle tabellene legges ut på Internett. En mer generell gjennomgang av produksjon av statistikk om Svalbard finnes i "Produksjon av svalbardstatistikk: Begrensninger og muligheter", utgitt i Statistisk sentralbyrås rapportserie (Rapporter 99/18). Dersom du ønsker mer informasjon om statistikk om Svalbard kan du også kontakte tlf Du kan også laste ned publikasjonen i PDF-format, eller bestille publikasjonen fra: Statistisk sentralbyrå, Salgog abonnementservice, 2225 Kongsvinger. E-post: 10 Ukens statistikk nr. 32/99

11 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. termin prosent økning i bygg og anlegg Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte med bare 2,2 prosent 1. termin (januar og februar) i år sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er på 355 millioner kroner. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Bedriftene i næringshovedgruppene bygginstallasjon og grunnarbeid økte omsetningen med henholdsvis 271 og 54 millioner kroner 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en prosentvis økning på 6 prosent for begge næringshovedgruppene. Størst prosentvis vekst har næringen utleie av byggeog anleggsmaskiner med personell, med 12 prosent. Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner har en nedgang i omsetningen på 0,5 prosent. Størst vekst i Finnmark Omsetningen 1. termin i år økte mest i Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland med henholdsvis 18, 12 og 10 prosent sammenlignet med 1. termin. Byggeog anleggsbedriftene i Akershus har nedgang i omsetningen på 13 prosent. Fylkene i Sør-Trøndelag og Hedmark gikk ned med 8 prosent. Omsetningsstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke Millioner kroner 1. termin 1. termin 1999 Endring i prosent 1. termin - 1. termin 1999 Hele landet ,2 Østfold ,6 Akershus ,9 Oslo ,7 Hedmark ,1 Oppland ,7 Buskerud ,5 Vestfold ,1 Telemark ,2 Aust-Agder ,7 Vest-Agder ,8 Rogaland ,7 Hordaland ,4 Sogn og Fjordane ,9 Møre og Romsdal ,8 Sør-Trøndelag ,2 Nord-Trøndelag ,4 Nordland ,6 Troms ,7 Finnmark ,0 Ukens statistikk nr. 32/99 11

12 Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. termin 1999 Dagens statistikk Tabell 1 Omsetningsstatistikk bygge- og anleggsvirksomhet 1. termin Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner NACE Sum 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin F Bygge- og anleggsvirksomhet Grunnarbeid Riving av bygninger og flytting av masse Testboring Annen bygge- og anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner Oppføring av bygninger Oppføring av andre konstruksjoner Takarbeid Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg Bygging av havne- og damanlegg Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Bygginstallasjon Elektrisk installasjonsarbeid Isolasjonsarbeid VVS-arbeid Annen bygginstallasjon Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner Stukkatørarbeid og pussing Snekkerarbeid Gulvlegging og tapetsering Maler- og glassarbeid Malerarbeid Glassarbeid Annen ferdiggjøring av bygninger Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell Sum termin 1999 F Bygge- og anleggsvirksomhet Grunnarbeid Riving av bygninger og flytting av masse Testboring Annen bygge- og anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner Oppføring av bygninger Oppføring av andre konstruksjoner Takarbeid Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg Bygging av havne- og damanlegg Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Bygginstallasjon Elektrisk installasjonsarbeid Isolasjonsarbeid VVS-arbeid Annen bygginstallasjon Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner Stukkatørarbeid og pussing Snekkerarbeid Gulvlegging og tapetsering Maler- og glassarbeid Malerarbeid Glassarbeid Annen ferdiggjøring av bygninger Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell Ukens statistikk nr. 32/99

13 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Omsetningsstat. for varehandel. Rep. av kjøretøyer og husholdningsapp., 1. termin 1999 Stor omsetning av elektriske varer Elektro- og musikkforretninger økte omsetningen med 295 millioner kroner eller 13 prosent 1. termin i år (januar og februar) sammenlignet med samme periode i. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Størst vekst i denne gruppen har butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn, som økte omsetningen med 155 millioner kroner de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr omsatte for 124 millioner kroner mer i samme periode. Omsetningen i matbutikker gikk opp med 278 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,2 prosent 1. termin i år sammenlignet med 1. termin. Butikker med salg av klær, sko og reiseeffekter omsatte for 126 millioner kroner mer eller 4,5 prosent økning i samme periode. Omsetningsstatistikk for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke Millioner kroner 1. termin 1. termin 1999 Endring i prosent 1. termin - 1. termin 1999 Hele landet ,7 Østfold ,0 Akershus ,5 Oslo ,7 Hedmark ,0 Oppland ,4 Buskerud ,1 Vestfold ,2 Telemark ,0 Aust-Agder ,8 Vest-Agder ,1 Rogaland ,4 Hordaland ,2 Sogn og Fjordane ,3 Møre og Romsdal ,3 Sør-Trøndelag ,9 Nord-Trøndelag ,3 Nordland ,1 Troms ,2 Finnmark ,9 Detaljhandel i alt økte omsetningen med 964 millioner kroner eller 2,3 prosent 1. termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor. Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 3,7 prosent. Tilsvarende tall for den månedlige detaljomsetningsindeksen er 4,5 prosent vekst. Detaljhandelen i Oslo var på 4,2 milliarder kroner Detaljhandelsbedriftene i Oslo omsatte for 4,2 milliarder kroner 1. termin i år. Dette er en økning på 229 millioner kroner eller 5,7 prosent sammenlignet med 1. termin. Butikkene i Rogaland og Hordaland solgte for henholdsvis 126 og 113 millioner kroner mer, det vil si en økning på 5,4 og 4,2 prosent. Minst vekst har detaljhandelsbutikkene i Finnmark, Sogn og Fjordane, Troms/Hedmark. I disse fylkene økte omsetningen med 1, 19 og 21 millioner kroner. Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke Millioner kroner 1. termin 1. termin 1999 Endring i prosent 1. termin - 1. termin 1999 Hele landet ,6 Østfold ,1 Akershus ,6 Oslo ,4 Hedmark ,1 Oppland ,5 Buskerud ,2 Vestfold ,9 Telemark ,4 Aust-Agder ,7 Vest-Agder ,4 Rogaland ,1 Hordaland ,3 Sogn og Fjordane ,2 Møre og Romsdal ,6 Sør-Trøndelag ,4 Nord-Trøndelag ,1 Nordland ,1 Troms ,3 Finnmark ,0 Motorkjøretøy og drivstoff Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 343 millioner kroner eller 1,6 prosent 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Den største nedgangen i omsetning har bedriftene i Oslo, Akershus og Buskerud med henholdsvis 184, 155 og 111 millioner kroner, eller 4,4, 3,6 og 5,2 prosent nedgang. I fylkene Hordaland, Vest-Agder og Nordland har bedriftene i denne næringen hatt en økning i omsetningen på 42, 39 og 26 millioner kroner, eller 3,3, 6,4 og 4,1 prosent vekst. Ukens statistikk nr. 32/99 13

14 Omsetningsstat. for varehandel. Rep. av kjøretøyer og husholdningsapp., 1. termin 1999 Dagens statistikk Engroshandelen økte med 3 milliarder Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med vel 3 milliarder kroner de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,4 prosent. Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte for 1,2 milliarder kroner mer i samme periode. Engroshandelsbedriftene med næringen husholdningsvarer og varer til personlig bruk økte omsetningen med 914 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 6,1 og 7,5 prosent. Størst økning i omsetning har engrosbedriftene i Oslo og Akershus med 1,2 og 1,0 milliard kroner. Østfold er det fylket som har størst prosentvis vekst med 16,5 prosent. I fylkene Hordaland og Rogaland omsatte engroshandelsbedriftene for 113 og 117 millioner kroner mindre de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke Millioner kroner 1. termin 1. termin 1999 Endring i prosent 1. termin - 1. termin 1999 Hele landet ,4 Østfold ,5 Akershus ,0 Oslo ,8 Hedmark ,9 Oppland ,2 Buskerud ,7 Vestfold ,7 Telemark ,1 Aust-Agder ,6 Vest-Agder ,3 Rogaland ,9 Hordaland ,6 Sogn og Fjordane ,0 Møre og Romsdal ,9 Sør-Trøndelag ,4 Nord-Trøndelag ,2 Nordland ,2 Troms ,8 Finnmark ,2 14 Ukens statistikk nr. 32/99

15 Dagens statistikk Omsetningsstat. for varehandel. Rep. av kjøretøyer og husholdningsapp., 1. termin 1999 Tabell 1 Detaljhandel. Alternativ aggregering. Omsetning eksklusiv merverdiavgift Næring 50 og 52. Millioner kroner NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin Bil- og motorsykkelforhandlere Detaljh. med motorkjøretøyer Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr Bilrekvisitabutikker og bensinstasjoner Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Matbutikker Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Butikkh. med frukt og grønnsaker Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer Butikkh. med fisk og skalldyr Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops Butikkh. med drikkevarer ellers Butikkh. med tobakksvarer Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers Butikkh. med aviser og blader Vinmonopol og taxfreebutikker Butikkh. med vin og brennevin Apotek Butikkh. med apotekvarer Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler Parfymerier Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler Kles-, sko-, reiseeffektbutikker Butikkh. med klær Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Reparasjon av skotøy og andre lærvarer Møbel- og innbobutikker Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Butikkh. med tepper Elektro og musikkforretninger Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikk- instrumenter Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr Bygg-, jernvare og farvehandlere Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkh. med tapeter og gulvbelegg Bok- og papirhandlere Butikkh. med bøker og papir Gullsmed, urmakere, optikere og fotobutikker Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler Butikkh. med gull- og sølvvarer Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer Blomsterbutikker Butikkh. med blomster og planter Brukthandel Butikkh. med brukte varer Øvrige butikker Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker Butikkh. ikke nevnt annet sted Reparasjon av husholdningsvarer ellers Sum butikkhandel Postordrehandel Postordrehandel Torghandel o.a Torghandel Detaljh. utenom butikk ellers Sum detaljhandel Ukens statistikk nr. 32/99 15

16 Omsetningsstat. for varehandel. Rep. av kjøretøyer og husholdningsapp., 1. termin 1999 Dagens statistikk Tabell 2 Detaljhandel 1. termin Alternativ aggregering. Omsetning eksklusiv merverdiavgift Næring 50 og Millioner kroner NACE I alt 1. termin Bil- og motorsykkelforhandlere Detaljh. med motorkjøretøyer Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr Bilrekvisitabutikker og bensinstasjoner Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Matbutikker Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Butikkh. med frukt og grønnsaker Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer Butikkh. med fisk og skalldyr Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops Butikkh. med drikkevarer ellers Butikkh. med tobakksvarer Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers Butikkh. med aviser og blader Vinmonopol og taxfreebutikker Butikkh. med vin og brennevin Apotek Butikkh. med apotekvarer Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler Parfymerier Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler Kles-, sko-, reiseeffektbutikker Butikkh. med klær Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Reparasjon av skotøy og andre lærvarer Møbel og innbobutikker Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Butikkh. med tepper Elektro og musikkforretninger Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikk- instrumenter Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr Bygg-, jernvare og farvehandlere Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkh. med tapeter og gulvbelegg Bok- og papirhandlere Butikkh. med bøker og papir Gullsmed, urmakere, optikere og fotobutikker Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler Butikkh. med gull- og sølvvarer Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer Blomsterbutikker Butikkh. med blomster og planter Brukthandel Butikkh. med brukte varer Øvrige butikker Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker Butikkh. ikke nevnt annet sted Reparasjon av husholdningsvarer ellers Sum butikkhandel Postordrehandel Postordrehandel Torghandel o.a Torghandel Detaljh. utenom butikk ellers Sum detaljhandel Ukens statistikk nr. 32/99

17 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 1999 Svak nedgang i yrkesdeltakelsen Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år økte sysselsettingen med , mens arbeidsledigheten gikk ned med Samlet sett var yrkesdeltakelsen likevel noe lavere både i 1. og 2. kvartal 1999 i forhold til samme tidsrom i fjor. Etter fem år med nesten sammenhengende vekst i arbeidsstyrken var yrkesaktiviteten i 2. kvartal oppe på et rekordhøyt nivå. 73,7 prosent av befolkningen (16-74 år) var da enten sysselsatte eller arbeidsledige. I 2. kvartal i år var denne andelen sunket til 73,5 prosent. Yrkesdeltakelsen økte med 0,1 prosentpoeng for kvinner og gikk ned med 0,4 for menn. Det var oppgang i yrkesdeltakelsen for ungdom år og for kvinner over 54 år. Mest markert nedgang var det blant ungdom år. I denne aldersgruppen var andelen med utdanning som sin hovedaktivitet høyere i 2. kvartal i år enn samme kvartal i fjor. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor var det en klar nedgang i industrisysselsettingen. For de øvrige næringene var det en viss økning i sysselsettingen med unntak av primærnæringene. Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall Arbeidsledige (AKU) Registrerte arbeidsledige Registrerte arbeidsledige + tiltak Tallet på langtidsledige gikk ned med Langtidsledige er personer som på måletidspunktet har hatt en sammenhengende ledighetsperiode på over et halvt år. Andelen var 15 prosent av alle arbeidsledige sammenlignet med 21 prosent samme kvartal året før. Det var undersysselsatte i 2. kvartal i år, det vil si deltidssysselsatte som søker mer arbeid. Det er færre enn i samme kvartal året før. Nesten hele nedgangen kom blant kvinner Arbeidsstyrken Sysselsatte Utførte ukeverk Nedgang i utførte ukeverk Vi har anslått at nedgangen i utførte ukeverk siste år var på , eller 1,3 prosent, men tallene er usikre dels på grunn av ulik plassering av påskeferien i de to kvartalene og dels på grunn av at 2. kvartal 1999 inneholdt mer av sommerferien enn samme kvartal året før. Dette har ført til brudd i tidsserien for utførte ukeverk og fravær. Færre ledige og undersysselsatte Totalt personer var arbeidsledige i 2. kvartal De arbeidsledige utgjorde da 3,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,7 prosent i 2. kvartal i fjor. Ledigheten gikk ned fra 3,8 til 3,2 prosent for kvinner og fra 3,6 til 3,4 prosent for menn. Mindre overtidsbruk 25 prosent av alle heltidsansatte arbeidet overtid i 2. kvartal Andelen var 28 prosent for menn og 19 prosent for kvinner. Overtidsbruken tilsvarer om lag årsverk, eller 5 prosent av alle årsverk utført av heltidsansatte. Korrigert for påske- og sommerferie Ukens statistikk nr. 32/99 17

18 Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 1999 Dagens statistikk gikk overtidsbruken ned med årsverk siste år, mens andelen heltidsansatte som arbeidet overtid gikk ned fra 27 til 25 prosent. Andelen som arbeidet overtid var høyest innenfor olje- og gassutvinning med 45 prosent, og lavest innenfor undervisning med 17 prosent. Midlertidig ansatte personer var midlertidig ansatt 2. kvartal i år, om lag samme antall som samme kvartal i fjor. Andelen midlertidig ansatte var 8 prosent blant menn og 14 prosent blant kvinner. Omfanget av midlertidige ansettelser var relativt høyest i primærnæringene og helse- og sosialtjenester. Sammenlignet med tilsvarende tall for i fjor var det størst oppgang innenfor primærnæringer og helse- og sosialtjenester og sterkest nedgang innen finansiell og forretningsmessig tjenesteyting. Økning i sykefraværet personer var fraværende på grunn av sykdom hele undersøkelsesuken i 2. kvartal. Andelen med sykefravær var 4,1 prosent for kvinner og 3,0 prosent for menn. Når vi som for ukeverk og overtid korrigerer for bruddet i tidsserien, var det en økning i sykefraværet siste år på om lag , 0,7 prosentpoeng. Sykefraværet gikk opp med 0,5 prosentpoeng blant kvinner og 0,8 blant menn. Statistikken utgis hvert kvartal. 18 Ukens statistikk nr. 32/99

19 Dagens statistikk Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 1999 Tabell 1 Personer år i arbeidsstyrken, utførte ukeverk, registrerte arbeidsledige og personer i arbeidsmarkedstiltak og prosent År. Kvartal Personer år Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Registrerte 2 Arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidsledige Ordinære Utførte Arbeidsledige arbeids- ukeverk I alt Prosent I alt Prosent I alt (37,5 t.) Prosent 1 3 markeds- tiltak Årsgjennomsnitt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Endring fra året før (46) 72 (58) (43) 52 (53) -10 (24) 1 (-10) Kvartalstall kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , kv , , , Endring fra samme kvartal året før kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 2 Arbeidsdirektoratets tall. Årsgjennomsnitt før 1988 er basert på de måneder som er med i AKU. 3 Brudd i serien fra og med Endringstallene er justert for dette bruddet. 4 Tallene i parentes er endringstall for 1986 med samme definisjon som i Tallene i parentes er endringstall korrigert for brudd i tidsserien. 6 Der hvor det er brudd i tidsserien er endringstall utelatt. For utførte ukeverk vil slike brudd ofte oppstå når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet. Ukens statistikk nr. 32/99 19

20 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Fergetransport mellom Norge og utlandet, juni 1999 Færre utlendinger på kjøl fra Norge utlendinger reiste med ferge fra Norge til utlandet i juni i år. Det er en reduksjon på passasjerer eller 6,0 prosent fra juni. Denne reduksjonen skyldes hovedsakelig færre tyske passasjerer. Sammenlignet med juni i fjor ble tyske passasjerer redusert med 12,1 prosent til Tallet på danske passasjerer økte med 1,4 prosent til Derimot økte antall utreiste svenske passasjerer med 17,9 prosent til Totalt reiste det passasjerer med ferge, en økning på eller 4,2 prosent. Norske passasjerer utgjorde 74,9 prosent eller av totalt utreiste passasjerer. Dette var en økning på 8,1 prosent fra juni i fjor. I juni i år ble det transportert kjøretøy ut av Norge. Av dette utgjorde 69,2 prosent norske kjøretøy, en økning på 4,8 prosentpoeng fra i fjor. Utenlandske kjøretøy ble redusert med 11,6 prosent til Det ble fraktet 186 færre utenlandske busser, 296 færre utenlandske bo- og campingbiler og færre person- og varebiler. Denne reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere tysk fergetrafikk. Fra januar til juni i år var det totalt utreiste passasjerer, herav norske og utenlandske. Dette var en økning på henholdsvis 7,2, 8,9 og 3,3 prosent fra juni. I samme periode ble det transportert kjøretøy totalt ut av Norge, en økning på 11,8 prosent kjøretøy var norske, mens kjøretøy var utenlandske. Dette var en økning på henholdsvis 18,3 og 2,2 prosent. Tabell 1 Fergetransport. Utreiste passasjerer fra Norge til utlandet, etter nasjonalitet I alt Norske Utenlandske I alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Belgia Januar-juni Januar Februar Mars April Mai Juni Januar-juni Januar Februar Mars April Mai Juni Utenlandske (forts.) Frankrike Tyskland Italia Spania Sveits Østerrike Europa ellers USA Andre land Januar-juni Januar Februar Mars April Mai Juni Januar-juni Januar Februar Mars April Mai Juni Tallene for 1999 er foreløpige og kan bli endret senere. 20 Ukens statistikk nr. 32/99

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000

Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000 Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000 48 Ny statistikk Kompetanseprofil i grunnskolen. Hovedresultat, 1999/2000...................................... 3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000

Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 Ukens statistikk 7. - 11. august 2000 32 Ny statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip, 31. desember 1999 3 Varekonsumindeksen, juni 2000................... 6 Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

økte kommunale avgifter Gebyrene for kommunale tjenester knyttet til egen bolig har økt med hele 9,4 prosent det siste året, side 8

økte kommunale avgifter Gebyrene for kommunale tjenester knyttet til egen bolig har økt med hele 9,4 prosent det siste året, side 8 Mange førskolebarn Førskolebarna utgjør nå 8,3 prosent av befolkningen, og blir store årskull ved skolepliktig alder i år og de neste fem årene, side 3 økte kommunale avgifter Gebyrene for kommunale tjenester

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000

Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000 Ukens statistikk 28. august - 1. september 2000 35 Ny statistikk Prisindeks for bruktbolig. Foreløpige tall, 2. kvartal 2000.................................. 3 Hytteformidlere, januar-juli 2000...................

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

1/98. Regionalstatistikk. 'Oslo Ø Akershus. iniho ld. ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf.:

1/98. Regionalstatistikk. 'Oslo Ø Akershus. iniho ld. ISSN Oslo Postboks 8131 Dep Oslo Tlf.: Regionalstatistikk 1/98 'Oslo Ø Akershus M iniho ld 'Unne 00.01 Stortingsvalet, 1997 bline e mne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstall for personlige skattytere, 1996 Emne 06.03 Personer registrerte

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå november 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes.

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes. Vedlegg 1 : yrkesdeltakelse i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer