Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole 2011 2013"

Transkript

1 Strategi- og handlingsplan for web Norges idrettshøgskole Innledning og formål Kommunikasjon via web og elektroniske kanaler blir stadig viktigere verktøy for oss i vår arbeidshverdag. Ved å jobbe hensiktsmessig med elektroniske verktøy, vil vi nå våre mål på en mer effektiv måte. Webstrategien skal være førende for all web-basert kommunikasjon og informasjon internt og ut fra Norges idrettshøgskole. Den gir svar på hvordan bruk av web som kanal kan bidra til oppnåelse av NIHs overordnede målsettinger. Planen skal hjelpe oss med å koordinere og prioritere oppgaver og jobbe målrettet på kort og lang sikt. Samarbeid med IKT må være tett da enheten er en viktig ressurs for alle elektroniske verktøy på NIH. 1. Strategisk forankring Hentet fra NIHs overordnede strategi , samt kommunikasjonsstrategien : Overordnet kommunikasjonsmål (Formidling og samfunnskontakt VO3) Norges idrettshøgskole skal være en aktiv, tydelig og uavhengig formidler av idrettsfaglig kunnskap. Etterlatt inntrykk av overordnet kommunikasjonsmål: NIH har ekspertstatus på idrett og fysisk aktivitet Forskningen og studiene på NIH er samfunnsmessig relevante Kompetansen som skapes ved NIH er unik fordi vi er spesialister på idrettsutdanning med Norges fremste eksperter innen idrettsfag. NIH er en uavhengig forsknings- og utdanningsinstitusjon og ikke en del av Olympiatoppen eller Norges idrettsforbund. 2. Målgrupper Internt Studenter Medarbeidere Ledere Tillitsvalgte Eksternt Potensielle studenter med spesiell vekt på rekruttering av jenter og etniske minoriteter Samfunnet og media UoH sektoren, skoleverket, organisasjoner, medieinstitusjoner, den alminnelige befolkning Politiske myndigheter 1

2 3. Kommunikasjonsprinsipper Høgskolen ønsker å framstå som åpen, relevant, troverdig, profesjonell og tydelig. Dette er viktige stikkord som vi må legge til grunn for all kommunikasjon, også på web. 4. Hovedutfordringer og mål Hovedmålet for kommunikasjonen vår i de digitale kanalene, vil for perioden være å bidra til at NIH tiltrekker seg de riktige studentene, dvs. de som er motiverte og egnede til å dekke relevante samfunnsroller og som kommer seg effektivt gjennom studiene. For å nå de riktige studentene, må vi være tydelige. Tydelige på NIHs identitet. Tydelige i forhold til andre institusjoner, både samarbeidspartnere og konkurrenter. Tydelige på fag og karriereveier. Tydelige i vår kommunikasjon, enhetlig budskap, forståelig språk, bilder, multimedia (i henhold til grafisk profil). For å få til dette må vi opptre forståelig, intuitivt, inspirerende og motiverende. 4.1 NIH skal styrke formidlingen og markedsføringen av studienes innhold og relevans og kandidatens kompetanse. Dette ønsker vi å måle gjennom kandidatundersøkelsen i forhold til hvor lang tid i snitt det tar for en kandidat å få seg sin første jobb etter studier. I tillegg vil det være relevant å begynne å måle kjennskap og kunnskap til NIH og våre studietilbud. Strategi dette dreier seg primært om innhold på web, men også om hvordan høgskolen framstår i sin helhet. For å lykkes med dette målet er det viktig å se på flere aspekter: Innhold Profesjonalisering og målgruppeorientert innhold gjennom blant annet: o Profilering av høgskolen, kjernevirksomhet og konkurransefortrinn på nih.no o Presentasjon av våre studieretninger o Synliggjøre karriereveier o Motivere jenter/minoriteter gjennom gode historier / argumentasjon/ tidligere studenter Struktur/funksjonalitet brukervennlighet, interaktivitet, logikk o Restrukturere websider om NIHs studier på en mer logisk/intuitiv måte. Vektlegge prosess (Bli student, for studenter, etter studiene) og oppnå målbare handlinger/aksjoner på nettsidene. Skje med overgang til ny versjon av EpiServer. o Økt bruk av multimedia på nett o Økt bruk av interaktivitet og muligheter for å dele innhold 2

3 o Bygge nettverk av alumni og arbeidsgivere og kommunisere at NIH er en attraktiv studieinstitusjon som utdanner kompetente kandidater til arbeidslivet. (se eget punkt for Alumni) 4.2 NIH skal prioritere og effektivisere elektroniske kanaler for bedre å nå våre mål og målgrupper. Måle antall besøkende på nih.no, samt unike besøkende. Snitt per mnd i 2010 er besøkende og unike månedlige besøkende. Strategi: Etablere og ta i bruk elektroniske kanaler som inviterer til interaktivitet og samhandling. Få på plass og ta i bruk måleverktøy for kommunikasjon på web. o Bevisst bruk av brukerundersøkelser o Bevisst og strukturert bruk av google analytics Etablere et profesjonelt nettverk av samarbeidsaktører på web. Etablere hensiktsmessige system for å skape synergi av vår kommunikasjon på nett og bedre intern informasjonsflyt. Videreutvikle inter- og intranett som NIHs viktigste kommunikasjonsverktøy. 4.3 NIH skal videreutvikle formidlingen av nye forskningsresultater og være premissleverandør i samfunnsdebatten. Vi ønsker å måle antall artikler NIH er nevnt i per år. Vi ønsker også å sette mål for hvor mange saker som er initiert fra oss. I tillegg sette mål for etablering av samarbeid med andre aktører på nett. Strategi Styrke allmennrettet formidling og synliggjøre NIHs forskningsprofil på web. Gjøre NIHs forskningsresultater tilgjengelige på internett på en hensiktsmessig måte for ulike målgrupper. Samordne forskningsformidling og bedre forskningskommunikasjon mellom fagseksjoner, informasjonsavdelingen og avdelig for forskningsforvaltning og dokumentasjon gjennom web som kanal. Fronte relevante samfunnsaktuelle temaer på nettsidene Bygge nettverk med aktuelle samarbeidspartnere på web 5. Drift IKT-seksjonen har ansvaret for drift av serverplattform (Windows server) for EPIserver (intranett/internett). 5.1 Framtidig drift Det ønskelig at ny intranettløsningen fortsatt skal kjøres på server lokalisert ved høgskolen. Infrastrukturen er modernisert og har med mindre tilpasninger kapasitet til å kunne migrere dagens løsning over på ny plattform. Behov for infrastruktur: 3

4 - Serverkapasitet for applikasjon. - Lagring av data (system/applikasjon). - Backup, gjenoppretting av data, samt mulighet for katastrofe gjenoppretting (Site). - Katalogtjeneste (AD). - Exchange (Outlook). NIH har masse data lagret på andre server og filsystemer som kan være hensiktsmessig å integrere med framtidig Intranett. Ved å bygge opp en ny EPiløsning lokalt, vil det være lettere å organisere og tilrettelegge for framtidige integrasjonsbehov. Dette vil også kunne gi store mulighet for effektiv samhandling med annen teknologi for deling og administrasjon av brukerdata som multimedia og dokumenter. Det er ønskelig at portalen tilpasses for å kunne være en arbeidsflate også for øvrige applikasjoner. 5.2 Behov for support Erfaringene med drift av dagens Intranettløsning er noe blandet. Det har totalt sett vært lite nedetid for Intranettet (portalen), men applikasjonen har til tider gått i heng eller fått uønsket funksjonssvikt. Disse hendelsene har i ettertid vært problematisk å adressere. Det må utarbeides en ansvarsmatrise som beskriver roller for drift, vedlikehold og utvikling. 5.3 SLA For en framtidig løsning er NIH helt avhengig av å kunne få en effektiv kanal for support. Det er behov for et mottak som kan ivareta behovet for applikasjonsforvaltning da IKT ikke har tilstrekkelig kompetanse på dette området (innhold, struktur, tilpasning og oppgraderinger). Strategi: IKT strategien legges til grunn i forhold til drift og bruk av webbaserte verktøy EpiServer 6.0 oppgradering fra dagens versjon som er en utgått versjon som ikke lenger supporteres fra leverandør. Dette gir utslag i flere feil, som ikke rettes og et gammeldags verktøy som ikke gir oss dagens muligheter innen publisering og drifting av nettsteder. Planlegge utvikling og implementering av web content management-verktøyet (EpiServer) til ny versjon både på inter- intranett og ekstranett (alumninettverk) ila Webkompetanse. Informasjonssjef og webredaktør er kommunikatører som jobber med innhold. For å ha nettsteder som fungerer teknisk godt, er vi avhengig av supportavtale med leverandør, samt teknisk webkompetanse hvis løsningen skal driftes internt. IKT avd. har pr i dag ikke tilstrekkelig kompetanse på web, noe som vanskeliggjør kommunikasjon mellom EPiutviklere og informasjonsavdelingen. 4

5 6. Intranettet Innersvingen Internkommunikasjon er ikke bare et fildelingsbegrep, men all formell og uformell kommunikasjon mellom ansatte og med studenter på NIH. Det handler blant annet om å skape fellesskap og samhørighet, identitet, kunnskapstilegning og -overføring, trivsel og motivasjon på jobb, holdninger og skape en god intern kultur på NIH. Oppnår vi en god internkommunikasjon, vil vi også framstå som mer helhetlig og profesjonelle utad. Intranettet Innersvingen er en effektiv og miljøvennlig kommunikasjonskanal. Derfor er Innersvingen den primære kanalen for informasjonsdeling og skriftlig kommunikasjon internt. Intranettet innholder i dag masse praktisk informasjon for og fra de ulike avdelingene og seksjonene. Utfordringen med Innersvingen i dag er primært å ha innhold som er ajourført, samt gjenfinning av riktig informasjon. I neste generasjon intranett vil vi vektlegge individualisert innhold og integrasjon av web-baserte verktøy. 7. Alumninett fordi: Studentrekruttering o Høyere søkertall (venner/familie betydelig påvirkningsfaktor) o Tidligere studenter kan fronte utdanningsområdene våre Studieutvikling/studiekvalitet Studienes yrkesrelevans o Kontakt med praksisfeltet o Økte jobbmuligheter for våre kandidater Markedsføringskanal o Spesialtilpasse informasjon til ulike grupper o Bedre omdømme, positiv omtale Nettverk o For tidligere studenter o Koble tidligere og nåværende studenter Livslang læring (EVU, seminarer, fagdager) 8. Ressurser 8.1 Domener Med domene menes en profesjonell webadresse, en unik URL adresse. NIH har registrert følgende 15.no domener: nih.no, idrettskunnskap.no, idrettsvitenskap.no, idrettshogskolen.no, idrettshoyskolen.no, nih-kunnskap.no, fysiskprestasjon.no, klokeavskade.no, klokavskade.no, injuryprevention.no, shithappens.no, ostrc.no, skadefri.no, spilleklar.no, fittoplay.no Åtte av domenene forvaltes av Senter for idrettsskadeforskning og Seksjon for idrettsmedisinske fag, ett av Seksjon for fysisk prestasjonsevne. Hvis det på sikt viser seg at andre seksjoner får behov for flere egne nettadresser, skal det gås en ny runde og evt. gjøre om eksisterende adresser for en mer "rettferdig" fordeling mellom seksjonene. 5

6 Det er kun informasjonssjef Karen Christensen som kan opprette domener som NIH eier. 8.2 Ressursbruk Webredaksjon består av webredaktør, informasjonssjef og representanter for samtlige enheter og seksjoner ved høgskolen. Webredaktør er ansvarlig for oppfølging og opplæring av webredaksjonen. Medlemmene er selv ansvarlige for å vedlikeholde og videreutvikle egne nettsider. Det er en kjensgjerning at webansvarlige i de ulike enhetene har for lite tid til å kunne prioritere arbeid på web i den grad det er nødvendig og ønskelig. For å nå mål i NIHs strategiske planer er det viktig at arbeidet med å produsere godt innhold på nett gis høyere prioritet og blir et fastlagt arbeidsområde i stillingsinstruksene. Med en utvidet satsing på web som kanal, vil det bli nødvendig å investere flere ressurser i redaksjonelt arbeid. Det vil bli økt behov for ressurser ved utvikling og migrering til ny versjon av EPiserver som planlegges til Det planlegges å skifte til versjon 6.0 fra versjon i løpet av NIH har ikke lenger noe valg da gammel versjon av EPIserver ikke supporteres mer. På grunn av at vi ikke fortløpende har oppdatert versjoner av programvaren, er vi nå nødt til å gjøre et kvantesprang som innebærer at det vil være mer hensiktsmessig for oss å bygge opp sidene på nytt. Dette vil berøre hele inter- og intranettet til NIH. Prosjektet innebærer en full gjennomgang av dagens innhold og hva som skal være med videre til ny versjon. Vi må også definere funksjonene vi ønsker i ny versjon samt se på effektivisering, struktur, design og brukervennlighet. Prosjektet trenger en planleggingsfase som er tenkt gjennomført i løpet av For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå vil prosjektet kreve en ekstra ressurs på bemanningssiden i en gitt periode i Vi bør diskutere en sammenslåing av webressurser (klokeavskade, skadefri, nih.no, nih.no/ftp) for å skape mer synergi og profesjonalisere arbeidet på nett. Det er selskapet Making Waves som ev NIHs leverandør av publiseringsløsningen EPiServer. NIH har en supportavtale med Making Waves. 8.3 Samarbeid med andre aktører Et samarbeid med utvalgte andre nettsteder og eventuelt andre kommunikasjonskanaler kan være en smart måte for oss å formidle våre budskap på en målgruppe- og kostnadseffektiv måte. Vi har allerede et samarbeid med forskning.no som et eksempel på det. Vi trenger andre samarbeidspartnere som treffer de viktigste målgruppene våre også, blant annet potensielle studenter og deres foreldre og venner. Det som er viktig når vi velger samarbeidspartnere er å ha klart for seg hvilken jobb denne kanalen skal gjøre for oss, at den er riktig i forhold til våre verdier (åpen, relevant, troverdig og profesjonell) og at vår organisasjon ikke blir 6

7 belastet med ekstra arbeid, men at dette inkorporeres i eksisterende linjeaktiviteter. Eksempler på interessante aktører kan være: o ung.no o forskning.no o DN o Scrødingers katt o Puls o Andre redaksjoner/aktuelle nettsteder 9. Ansvar og rutiner Informasjonssjefen har det overordnede ansvar for web som kanal ved NIH. Det daglige ansvaret for og Innersvingen ligger hos webredaktør. Lokale webredaktører på seksjoner og avdelingene legger ut og ajourfører enhetenes informasjon. Det er imidlertid et lederansvar å sørge for at de ulike enheter og seksjoner legger til rette for at nyheter og oppdateringer blir formidlet videre. I dette ligger det følgelig at ledere oppmuntrer og bidrar til økt informasjonsflyt. IKT har driftsanvar for webmiljøet, dvs at IKT sørger for at serverne hvor disse domene ligger er operative, samt at IKT er rådgiver for INFO om avtaler, utvikling, kravspec osv. IKT oppretter offentlige navneoppslag (DNS) via Uninetts navnetjener. De sørger også for oppetid mellom kl Enhver som publiserer informasjon på høgskolens nettsider, er ansvarlig for at dette er i overensstemmelse med gjeldende lovverk, retningslinjer, opphavsregler, høgskolens IKT-reglement og andre regler for publisering på internett og i sosiale medier. 10. Kanalarkitektur for web Gjennom de siste årene, har en lang rekke web-baserte og til dels mobilbaserte kanaler dukket opp og skapt andre forventninger til hva man kan få tilgang til av informasjon, kommunikasjon, transaksjoner og distribusjon nærmest til alle døgnets tider og hvor som helst. Disse forventningene finnes hos våre målgrupper, og vi trenger å være til stede i rette kanaler på en måte som matcher den identiteten og den profilen NIH skal ha. Et vesentlig poeng med de nyere kanalene, er at de har en mye høyere bruksfrekvens og mindre formelle avsendere og formater enn det som var klassisk vanlig. Det betyr at forskere fra NIH bør delta aktivt med kommunikasjon i nyere kanaler. Det innebærer ytterligere en utfordring til listen i punktet over: Motivasjon for og evne til å ta i bruk de nyere kanalene iht en gjennomtenkt kanalarkitektur i en bredere del av NIH. 7

8 Kanalkart X = i gang X = på vei X = må ha 10.1 Hvilke målgrupper nås best via hvilke kanaler En viktig målgruppe for høgskolen er potensielle studenter, deretter samfunnet og media. For potensielle studenter er online-kanalene essensielle. Våre hovedmålgrupper, ikke minst potensielle studenter, er betraktelig mer påvirket av NIHs tilstedeværelse eller mangel på dette i de forskjellige nettbaserte kanalene; eget nettsted, sosiale nettverk, søkemotorsynlighet, annonser på nett, osv. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken type informasjon som legges ut i de ulike kanalene. Dette satt opp mot de forventninger brukerne har til gitte interaktive verktøy. 11. Vedlegg Nye generasjoner internett Web 2.0 er et begrep som dukket opp i 2003, og som brukes for å karakterisere det nye nettet. Web 2. karakteriseres ved: Nettet er ikke lengre bare informasjon, men vel så mye samarbeid og kommunikasjon mellom brukerne Brukerne lager innhold (som på YouTube og Flickr) Brukerne tagger og organiserer innhold Sosiale nettverk (som Facebook og Twitter) Nettet er en plattform der man har både data og applikasjonene som bruker dataene. Web 2.0 innebærer ingen teknisk endring av grunnsteinene i internett. Det har imidlertid kommet en rekke tjenester som er 100 % nettbaserte, og hvor brukerne kan samarbeide med hverandre på tvers av landegrenser, kultur og operativsystemer. 8

9 De senere årene er man begynt å omtale en ny generasjon internett (sematisk web web 3.0) som kjennetegnes ved: Små applikasjoner som er jobber sammen Dataene som brukes ligger på nettet som en database Applikasjonene kan kjøres på alle slags enheter, det være seg datamaskiner eller mobile enheter Applikasjonene er raske og enkle å tilpasse Og de distribueres viralt (person til person kommunikasjon), via mail, IM (Instant Message) og sosiale nettverk. Folk sender ikke selve applikasjonen, men en IM til en kompis og sier Se, ny kul måte å gjøre blabla på Sagt om web 3.0: Web 3.0 is defined as the creation of high-quality content and services produced by gifted individuals using Web 2.0 technology as an enabling platform. The Internet of the future will radically change our society. Web 3.0 means seamless anytime, anywhere business, entertainment and social networking over fast reliable and secure networks. It means the end of the divide between mobile and fixed lines. It signals a tenfold quantum leap in the scale of the digital universe by Mer enn noen gang handler det om å tilrettelegge innhold og gjøre det enkelt for den enkelte bruker å finne stoff de er interessert i å bruke og dele med andre. 12. Handlingsplan KPI Tiltak Ansvarlig Frist Strategisk 1. Revidert web strategi 2. Evaluere samarbeid med Making Waves 3. Evaluere webredaksjonen: ansvar og oppgaver 4. Alumninettverk- oppstart 5. Justering av startsiden 6. Sosiale medier: spre nih.no innhold til relevante sosiale kanaler. 7. Annonsering google adwords 8. Workshop med webredaksjonen (høst) KC/ KC/ KC /TG /KC /TG Sept Q3/4 Q3/4 Ferdig Innhold 9. Webredaksjonsmøter 4 ganger i året 10. Promofilmer for hver studieretning 11. Publisere 15 artikler på forskning.no 12. Sende ut nyhetsbrev hver 3. uke 13. Forbedring/omstrukturering av studieog studentsider 14. Hver 4. artikkel på nih.no oversettes til engelsk 15. Oversette statiske sider til nynorsk /KC/KB /KC Q Q4 Q4 Q3 9

10 16. Opprette Alumni-sider på nih.no 17. Etablere karrieresider 18. Daglig publisering og vedlikehold 19. Bruk av statistikk og internlogg månedlig for justering 20. Legge opp til økt bruk av interaksjon med brukere call to action 21. Etablere kriseweb Ferdig Q4/Q Brukeropplevelse 22. Nye forskningssider på nih.no 23. Vurdere søketjenesten- ut eller ny 24. Implementere ny søketjeneste 25. Søkeoptimaliseringsarbeid 26. Etablere brukergrupper fra vgs 27. Gjennomføre 2 kvantitative brukerundersøkelse 28. Spørreundersøkelse om nyhetsbrev KC/ KC/ KC/ RED 2010 Q4 Ferdig / Teknisk 29. Forberede ny generasjon av publiseringsverktøy. EPI-server Forprosjekt med gjennomgang av løsningen for å vurdere migrering vs bygge på nytt 31. Vurdere innlemming av klokeavskade.no 32. Anbudsrunde og spekk 33. Bygge applikasjoner til Facebook, Twitter 34. Vurdere bruk av Sharepoint 35. Vurdere intern vs. ekstern hosting av servere risikoanalyse og kostnader. 36. Vurdere behov for testserver (spesielt ved overgang til ny EPiversjon) KC/ TØ TØ TØ Q4 Offentlige krav Kvalitet.no jakten på stjernene inn i handlingsplanen? 10

Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges idrettshøgskole 2011 2013 1.0 Kommunikasjon ved Norges idrettshøgskole Denne kommunikasjonsstrategien er en videreføring av forrige kommunikasjonsstrategi (2008 2010).

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Sak- og portaldagene 2014

Sak- og portaldagene 2014 Sak- og portaldagene 2014 «Hvorfor valgte vi Interaktor» Tommy Andre Otnes Prosjektleder Fredrikstad kommune Følg oss på: Twitter: @fredrikstadkomm facebook.com\fredrikstad.kommune Nåværende Intranett

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2011 2013 VERDIGRUNNLAG: NVH en RAUS organisasjon Respektfull Ambisiøs Uavhengig Samarbeidende ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ikke formulerte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015

Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 Handlingsplan for kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO, 2014-2015 1. Strategiske mål 2. Kommunikasjonsplattformer 3. Forskningskommunikasjon 4. Studieinformasjon 5. Internkommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017

Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017 Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017 PST: Første etterretningstjeneste på FB (2010) #minregjering (2015) #minregjering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS

Rapport. Januar Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Rapport. Januar 2013 Forprosjekt for innholdsstrategi og CMS Mai-Linn Finstad 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 MÅL OG RESULTATKRAV... 3 2.1 RESULTATMÅL...

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold

Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold Vedlegg 8: Anskaffelsens innhold 1 Bakgrunn IMDi har flere verktøy for internkommunikasjon og samhandling som er forholdsvis gamle og fragmenterte. Intranettet Impuls ble utarbeidet før oppstarten av IMDi

Detaljer

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester

Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester Deres ref: Vår ref: Dato: 25.06.10 Anbudskonkurranse med forhandlinger: Webstrategi og utvikling av kravspesifikasjon for webtjenester DEL 1. Informasjon og betingelser 1. Innbydelse Senter for IKT i utdanningen

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Formidlingsavdelingen Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Hvorfor intranett? 1. Bedre internkommunikasjon 2. Bedre utnyttelse av kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen 3. En enklere

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Årsmelding forebygging.no 2011 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2011 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av

Detaljer

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper: Årsmelding 2014 Forebygging.no Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet og driftes av KoRus-Nord. Forebygging.no

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon VEDLEGG 1 Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt Kravspesifikasjon Innhold 1 Beskrivelse av leveransen... 3 1.1 Utvikle nytt nettsted for nfi.no

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

IMDis nettstrategi MÅL. 2. Legge til rette for erfaringsdeling kommunene imellom for at de skal kunne lære av hverandre.

IMDis nettstrategi MÅL. 2. Legge til rette for erfaringsdeling kommunene imellom for at de skal kunne lære av hverandre. IMDis nettstrategi Denne strategien er vedtatt av IMDis ledelse og beskriver hvordan IMDi som helhet skal jobbe med nettkommunikasjon. Den gjelder for IMDi.no og andre nettsteder IMDi eier. Måloppnåelsen

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer