Virksomhetsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2015"

Transkript

1 Virksomhetsplan Uke 6, 2015: Landsdekkende kampanje for grunnskolens klassetrinn a) Avvikle kampanjeuka i uke seks 2015 b) Utvikle nytt temamateriell om helse og trivsel c) Utvikle nytt undervisningsmateriell fra og med første trinn og oppdatere eksisterende grunnmateriell d) Fortsatt promotering av, og synergibruk av Mine og dine grenser, materiell om grenser og krenkelser blant unge både til grunn- og videregående opplæring, og e) Tilby kurs for undervisere/helserådgivere/andre om å undervise om grenser og krenkelser f) Kontakt med fagpersoner, kompetansemiljøer og strategiske aktører g) Årlig spørreundersøkelse blant målgruppen undervisere og evaluering h) Sikre finansiering i) Arbeide kontinuerlig med planlegging og gjennomføring av Uke 6, 2016 inkludert I. Søknader og prosjektutvikling. II. Oppfølging av målgruppen undervisere, gjennom informasjon til skolene, nyhetsbrev til påmeldte, annonsering og lignende. lll. Informasjonsvirksomhet og videre utvikling av konseptet Uke 6 i Norge. 2. Informasjonsaktivitetet: a) Norads informasjonsstøtte (dersom forlenget): i. To åpne møter/ seminarer: 1. Arendalsuka: Samarbeid med SNU og LLHs internasjonale avdeling: Debatt om ungdommer med urfolksbakgrunn sin tilgang til SRHR. 2. EuroNGOs: Kampanjeuke i forbindelse med EuroNGOskonferansen i Oslo i oktober. ii. Planlegge og gjennomføre PR- og informasjonsaktiviteter knyttet til denne støtten. 1

2 iii. Hjemmesiden b) Sommerturné. Besøker ungdomspartienes sommerleirer (søke støtte UNFPA) c) Delta i Arendalsuka august 2015: politisk pådriverarbeid d) Nyhetsbrev én gang per halvår: Stortingets SRHR-nettverk og foreningens medlemmer. e) Administrere og utvikle foreningens hjemmeside og sosiale medier for å øke aktiviteten der, blant annet gjennom regelmessige publiseringsplaner: Facebook, Twitter og Instagram f) Jobbe for økt medieoppslag og deltagelse i samfunnsdebatt gjennom å produsere leser- og debattinnlegg, grundige artikler, pressemeldinger, taler, foredrag og kampanjer. g) Vurdere videre benyttelse av siden h) Vurdere opprettelse av informasjonsside om abort, domene kjøpt i 2013 i) Utarbeide kortsiktig og langsiktig kommunikasjonsstrategi for foreningen j) Produsere/formidle informasjon om SRHR til politikere, parlamentarikere, samarbeidspartnere, medlemmer og andre støttespillere. k) Bistå alle foreningens ansatte med mediekontakt og kommunikasjonsfaglige råd l) Utvikle månedlige rutiner for å måle og analysere bruken av foreningens hjemmesider, samt synlighet i media. m) Sørge for synlighet av SoP sin ungdomssatsing og ungdomsorganisasjonens arbeid gjennom interne og eksterne informasjonskanaler. n) Lansere ungdomsorganisasjonen til allmennheten, med spesielt fokus på å nå frem til ungdommer. 3. Politisk påvirkningsarbeid: a) Følge opp internasjonale prosesser, som CPD (og ICPD), post-2015 rammeverket, inkludert de nye bærekraftige utviklingsmålene (SDGs) og Beijing+20 - vaktbikkjefunksjon for likestilling og rettigheter Deltagelse på CPD og andre arrangement tilknyttet disse prosessene b) Arbeid med Stortingets SRHR nettverk. Pågående året gjennom. c) Møter med politikere, innspill til politiske partier, til statsbudsjett og handlingsplaner d) Kultivere kontakt og samarbeid med ungdomspartipolitikere, relevante ungdomsorganisasjoner og andre strategiske aktører. e) Høringsuttalelser/ oppfølging i. NOU 2012:15 Politikk for likestilling. (Oppfølging Uke Sex) ii. Handlingsplanen for likestilling 2014 (Oppfølging Uke Sex) iii. Handlingsplanen mot voldtekt (Oppfølging Uke Sex) iv. Følge opp Innspill til Djupedalsutvalget som skal se på virkemidler mot mobbing. 2

3 v. Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriksog utviklingspolitikken, Oppfølging. vi. Revitalisering og konkretisering ( ), tillegg til nasjonal hivstrategi Aksept og mestring. Oppfølging. vii. Innspill til ny handlingsplan for seksuell helse (Helsedirektoratet) viii. Følge opp regjerning og ev ny handlingsplan for likestilling ix. Følge opp stortingsmelding 25 «Utdanning for utvikling». x. Følge opp stortingsmelding 10 «Mulighet for allemenneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken». f) Internasjonale prosesser og sivilsamfunns innflytelse i. Delta i internasjonale prosesser, jfr punkt a. ii. Rekruttere sør deltagere til CPD. Delta også i arbeidsgruppen International Sexual and Reproductive Rights Coalition iii. Følge opp prosessen rundt Universal Periodic Review i FN g) Arbeid for å øke støtten til SRHR. Pågående året gjennom. h) Nettverksbygging i. SRHR nettverket, kjernegruppen ii. Ungdomsnettverk på hiv/aids iii. FOKUS, fortsette samarbeidet iv. Nordisk nettverk for bedre seksualundervisning (Uke Sex) v. Norsk nettverk for bedre seksualundervisning (Uke Sex) vi. Fortsette samarbeidet med de nordiske SRHR-organsisasjonene (Nordic Action Group); Sex og Samfund, RFSU, Väestöliitto vii. Verdens Aidsdagnettverk viii. LNUs Arbeidsgruppe på FN-spørsmål ix. Ad hoc arbeidsgrupper, utvalg osv. 4. Prosjektknyttet arbeid: a) Countdown i. SRHR mapping av norsk bistand ii. Adressere the unmet need for family planning. Pågående året gjennom. iii. Deltakelse i arbeidsgrupper. b) Utenriksdepartementet, kultivere kontakten c) Hewlett (tom. juni 2015) i. Videreutvikle SoPs ungdomsorganisasjon, og utvikle arbeidsdokument for organisasjonen, samt aktivitetskalender og økt aktivitetsnivå. ii. Bruke innhentet kunnskap og erfaring i implementering i Sex og Politikks arbeid med etableringen av ungdomsorganisasjonen. 3

4 iii. Utforske nye muligheter for inntekter ved å styrke økonomi og administrasjon. d) Hiv/aids: i. Fortsette samarbeidet med IAVI International AIDS Vaccine Initiative og IPM International Partnership for microbicides ii. Informasjonsarbeid knyttet til merkedager som verdens vaksinedag (18. mai), Verdens aidsdag (1. desember) og store internasjonale merkedager og hendelser som tematiserer hiv og aids. iii. Samarbeid med hiv/aids aktivister i Norge (aktuelle nettverk for eksempel Ungdomsnettverket på hiv/aids og Verdens aidsdagkomiteen), samt SNU, for å markere Verdens aidsdag. iv. Følge norsk engasjement på hiv, særlig innenfor nye prevensjonsteknologier. e) Fokus forum for kvinner og utvikling: i. Partner i Fokus prosjekt i Sør f) Bilaterale prosjekt og EØS samarbeid: Kypros: IMSET implementering av obligatorisk seksualundervisning i ungdomsskolen på Kypros. Sex og Politikk skal holde kurs for undervisere på Kypros våren 2015 og bidra til å sluttstille et undervisningsmateriell og en lærerveiledning. Avsluttes i september Undersøke og evt. følge opp initiativ fra søsterorganisasjoner i Europa som ønsker å samarbeide med oss under denne ordningen. g) EuroNGOs konferanse og årsmøte Avholde konferanse i Oslo i november. Sikre ungdomsperspektiv og ungdomsdeltagelse på konferansen og involvere ungdomsorganisasjonen i planleggings- og gjennomføringsfasen I tillegg: gjennomføre kampanjeuke (se pkt. 2a) i forbindelse med konferansen. 5. Kunnskapsbygging a) SRHR b) Følge opp internasjonale prosesser, som CPD (og ICPD), post-2015 rammeverket, inkludert de nye bærekraftige utviklingsmålene (SDGs) og Beijing+20. 4

5 Deltagelse på CPD og andre arrangement tilknyttet disse prosessene c) Nasjonale prosesser d) Kampanjearbeid e) Prosjektplanlegging, styrings- og rapporteringsmodeller 6. Nasjonalt SRHR arbeid a) Kontakt og ev samarbeid med andre likestillings- og rettighetsorganisasjoner b) Seksuell helse plan i kommuner og fylker c) Ny handlingsplan for seksuell helse d) Ta initiativ til nasjonalt SRHR nettverk? e) Hiv/aids (se. pkt 4 d iv) f) Pridehouse, sammen med SNU g) Jobbe for at emne kjønn og seksualitet inngår som obligatorisk del i utdanningen av førskolelærere, lærere og helsesøstre (el. relevante profesjonsutdannelser?) 7. Organisatorisk arbeid a) Akkreditering ved IPPF, godkjenningsprosess for å opprettholde medlemskapet. Ferdigstille styringsdokumenter og ordninger. b) Ny strategisk plan i. Integrere ungdomsperspektivet og etableringen av ungdomsorganisasjonen i Sex og Politikks strategi. c) Ny kortsiktig og langsiktig kommunikasjonsstrategi i. Sørge for synlighet av Sex og Politikks ungdomssatsing og ungdomsorganisasjonens arbeid gjennom interne og eksterne informasjonskanaler. d) Styret og styrets arbeid, ansvar i. Reviderte vedtekter ii. Personalpolitikk og nye kontrakter iii. Risk management iv. Avviklingsplan v. HMS e) Budsjett og regnskap fortsette utvikling av regnskapsrutiner f) Innkalling og avholding av medlems-, styre- og årsmøte g) Medlemmer: Medlemsoversikt og medlemsoppfølging Inkludert vervekampanje 5

6 i. Arbeide for å øke rekrutteringen av unge medlemmer til SoP og ungdomsorganisasjonen. Rekruttere til aktiviteter og internasjonale SRHR-grupper for ungdom, med mål om å sikre videreføring av kunnskap: YSAFE SNU vil delta You Act h) Utvikle prosjekter og søke prosjektmidler. i) Rekrutterings- og ansettelsesprosess ny daglig leder j) Pågående samarbeid med SNU Sex og Politikks ungdomsorganisasjon i. Utforme en samarbeidsavtale mellom Sex og Politikk og ungdomsorganisasjonen og utvikle et godt og tett samarbeid mellom Sex og Politikk og SNU ii. Styrke Sex og Politikks ungdomsperspektiv og integrere etableringen av ungdomsorganisasjonen i Sex og Politikks virksomhet. 8. Ressursmobilisering a) Øke kompetansen på ressursmobilisering, hvordan selge seg inn til private sponsorer? b) Private, kartlegging og kontakt, søknader c) Stiftelser d) Skattefrihet ved gaver; hvordan få gaver? e) Offentlige ordninger i. Statlige ii. Kommunale iii. Fylke f) Initiere ny stiftelse for seksuell helse? g) Kartlegge finansieringsmuligheter og arbeide for å sikre finansiering av aktiviteter med ungdomsperspektiv som kan arrangeres i samarbeid med ungdomsorganisasjonen 6

1 Organisatorisk arbeid

1 Organisatorisk arbeid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Handlingsplan 2014-2015 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Status: Changemaker

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for DIS-Norge

Kommunikasjonsplan for DIS-Norge Kommunikasjonsplan for Versjon 1.0 Vedtatt av s styre 17. april 2015 av Arbeidsgruppe: Ketil Figenschou Morten Thorvaldsen INNHOLD INNLEDNING FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HENSIKTEN MED DOKUMENTET 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer