Byggetekniske tiltak for å begrense radonkonæntrasjonene i fremtidige boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggetekniske tiltak for å begrense radonkonæntrasjonene i fremtidige boliger"

Transkript

1 / Helsedirektoratets veiled /vo<s?oo//v Byggetekniske tiltak for å begrense radonkonæntrasjonene i fremtidige boliger Helsedirektoratet ik-2224

2 INNHOLD Forord 1 Berggrunn or jordsmonn torn radonkilde. 2 Klassifisering av radonrisiko 4 Vernetiltak mot radon fra bakken 4

3 Forord I 1985 nedsatte helsedirektøren en faggruppe for å vurdere problemer vedrørende eksponering av befolkningen i Norge til forhøyede nivåer av naturlig stråling fra radon. I de tilfeller hvor stråledosene til befolkningen er høyere enn normalt er det som regel på grunn av forhøyede radonkonsentrasjoner i innendørs luft. Faggruppen har derfor fått navnet «Faggruppen radon i boliger». Gruppen har hatt følgende sammensetning: Direktør Johan Baarli, SIS, formann, Avdelingssjef Leiv Berteig, SIS, sekretær, Dr.philos. Tore Sanner, Radiumhospitalet, Dr.med. Erik Dybing, SIFF, Prof, dr.ing. Eystein Rødahl, NTH, Dr.phil. Knut Magnus, Kreftreg.sentret, Dr.phil. Ering Stranden, SIS, Prof, dr.med. Ole D. Lærum, Universitetet i Bergen, Prof, dr.med. Bengt Rosengren, Universitetet i Bergen. Sammen med Sverige og Finland, har Norge verdens høyeste radonkonsentrasjoner i boliger. Det er også enkelte områder i landet vårt hvor det er funnet særlig høye konsentrasjoner. Estimater av risiko, anslår at opptil 30 % av lungekrefttilfellene i Norge kan ha sammenheng med stråiedoser fra radon i boliger. Sett på bakgrunn av dette, er det et viktig forebyggende helsearbeid å søke å holde radonkonsentrasjonene sd lave som mulig. Faggruppen har i første omgang konsentrert seg om tiltak for å begrense radonkonsentrasjonen ved nybygging, spesielt i områder med fbrhøyet sannsynlighet for å få unormalt høye konsentrasjoner ved tradisjonell byggemåte. Faggruppen vil arbeide videre med å utarbeide retningslinjer for mottiltak i allerede eksisterende boliger. Etter helsedirektørens oppfatning vi] de tiltak som skisseres være nyttige og viktige i mange av våre kommuner. Vei- Iedningen utgis derfor i Helsedirektoratets veledningsserie. Torbjørn Mork

4 Bygningstekniske tiltak for å begrense radonkonsentrasjoner i fremtidige boliger HVA ER RADON? Radon er en naturlig forekommende edelgass som dannes ved at radium spaltes. Radium finnes i små mengder overalt i naturen, og radonet som dannes vil frigjøres til lufta. I boliger vil konsentrasjonene kunne bli høyere enn utendørs dersom boligen «stenger» inne noe av den gassen som kommer inn i huset fra bakken og byggematerialene. Radon danner i sin tur en rekke radioaktive metalliske spaltningsprodukter, «radondøtre». Ved innånding vil disse kunne feste seg ti] lungevevet og gi strålingsdoser til dette. Undersøkelser av gruvearbeidere i en rekke land har vist en klar sammenheng mellom utvikling av lungekreft og doser fra inhalerte radondøtre. Slike risikodata lar seg ikke uten videre overføre til boligatmosfæren da gruveatmosfæren i tillegg også inneholder andre forurensinger enn radon. Det er likevel grunn til å anta at høye radondatterkonsentrasjoner innendørs kan være en medvirkende årsak til øket lungekreftrisiko. Radon og radondøtre males i «aktivitetskonsentrasjon» gitt i becquerel pr. kubikkmeter (Bq/m 3 ). Ofte males bare radonkonsentrasjonen. Da estimerer man radondatterkonsentrasjonen ved å anta en viss likevek' -nellom radondøtre og radon (likevektsfaktoren). Malinger i Norge har vist at likevektsfaktoren i gjennomsnitt er 0,5 i norske boiiger, og dersom bare radon males kan radondatterkonsentrasjonen finnes ved å bruke en likevektsfaktor på 0,5. BERGGRUNN OG JORDSMONN SOM RADONKILDE De viktigste kildene for radon i innendørsluft er: 1) Berggrunn og jordsmonn 2) Bygningsmaterialer 3) Husholdningsvann (fra grunnvannskilder) Malinger og undersøkelser har vist at bygningsmaterialer og husholdningsvann meget sjelden er årsak til at radonkonsentrasjonene innendørs blir forhøyet. Denne rapport vil derfor utelukkende omhandle byggetekniske tiltak som har til hensikt å begrense radonkonsentrasjonene ved nybygg på områder hvor berggrunnen og jordsmonnet er slik at radonkonsentrasjonene innendørs kan forventes å bli forhøyede. Det er en rekke faktorer som har betyning for radoninnstrømningen i hus fra berggrunn og jordsmonn. Slike faktorer vil dels være knyttet til selve byggegrunnen og dels til bygningskonstruksjonen. De viktigste faktorer for byggegrunnen kan oppsummeres nedenfor: 1) Radiuminnholdet. 2) Delen av det dannede radon som avgis til jordluften. 3) Permeabilitet. Radiuminnholdet i ulike geologiske prøver varierer sterkt. I tabell 1 er det satt opp aktivitetskonsentrasjonene av radium i ulike typer geologiske materialer i Norge. Aktivitetsinnholdet er oppgitt i becquerel pr. kg (Bq/kg). 2

5 10» » 10 4 Radonekshalasjonsrate (Bq m~ 2 h- 1 ) Tabell 1. Radium i ulike typer geologisk materiale. Materiale Fig. 1. Klassifisering av radonrisiko basert på radanekshalasjonsmåling og permeabilitet. Aktivitetskonsentrasjon (Bq/kg) Alunskifer Granitt «Normalt» berg og jordsmonn Det er radium som danner radon ved spaltning, og radondannelsen vil være proporsjonal med radiumkonsentrasjonen. Det er likevel ikke all radon som dannes som kan gjenfinnes. Vanligvis vil mellom 1 og 50 % av all den radon som dannes avgis til jordlufta. Hvor mye radon som kan transporteres ut av jordsmonnet og berggrunnen er også svært avhengig av det geologiske materialets permeabilitet. De viktigste byggeforhold som har betydning for radoninnsiget i huset fra undergrunnen er konstruksjonens tetthet mot undergrunnen og husets ventilasjonssystem. Ved utettheter mot undergrunnen vil radon kunne bevege seg inn i huset gjennom sprekker og åpninger. Hvis det i tillegg er et undertrykk i huset i forhold til i undergrunnen, vil huset kunne «suge» radonholdig luft fra undergrunnen og inn i huset. Ved undergrunn med høy permeabilitet vil ganske store mengder luft kunne trekkes inn i huset fra undergrunnen dersom huset har et undertrykk. Ved svært permeabel undergrunn, vil derfor radonkonsentrasjonen innendørs kunne bli betydelig forhøyet, selvom radiumkonsentrasjonen i undergrunnen ikke er spesielt høy. Det er ofte vanskelig å klassifisere ny byggegrunn utfra malinger på stedet. Ved sprengning av tomter vil forholdene forandre seg ved at berget blir knust og/eller at tett overdekke fjernes. Malinger på byggegrunn vil derfor bare kunne gi indikasjoner på hvordan forholdene vil kunne bli ved nybygg, En parameter (i tillegg til radiuminnholdet) som kan males er radonekshalasjon fra bakken. Dette er et mål for hvor mye radon som avgis ved jordoverflaten pr. tidsenhet og arealenhet. Forsøk har vist at det ofte er en god sammenheng mellom radonekshalasjon og innendørs radonkonsentrasjon. Unntaket her er på steder hvor undergrunnen er svært permeabel uten at radium konsentrasjonen er høy. Her vil man få tilnærmet «normal» radonekshalasjon selvom de innendørs radonkonsentrasjonene kan være høye. Dette skyldes at huset i slike tilfeller ved undertrykk tar inn større mengder jordluft. I tabell 2 er en del resultater av radoneks hal asjonsm ål inger satt opp sammen med måleresultater for innendørs radonkonsentrasjon. Type område Tabell 2. Radon innendørs og radonekshalasjon Høyest målte Høyest målte innendørs radonkonsentrasjon ekshalasjon (Bq/m 3 ) <Bq/m 2 h) Alunskifer Granitt Porøs morene «Normal» jord og leire

6 Som man ser av tabell 2 er det en klar sammenheng mellom radonekshalasjon og radonkonsentrasjon fra alunskifer-, granitt- og normal-områder. Ved moreneaktige områder med -høy permeabilitet finner man ingen slik sammenheng. Utett gulv Fig. 2. Eksempel på forhold som kan øke radonkonsentrasjonen inne i hus, seiv med relativt lav radonkonsentrasjon i bakken. KLASSIFISERING AV RADONRISIKO Risikoen for å få forhøyede radonkonsentrasjoner kan klassifiseres i ulike kategorier basert på viten om geologi, malinger av radon i eksisterende hus og feltmålinger av radonekshalasjon. Alt etter hvor høy denne risikoen er, må man i ulik grad ta hensyn til radonrisikoen ved nybygg. Fremtidige hus bør planlegges med den målsetting at radondatterkonsentrasjonen skal bli under 100 Bq/m 3 i nybygg. Dette tilsvarer en radonkonsentrasjon på 200 Bq/m 3.1 Norge har foreløpig kartlegging vist at omtrent 90 % av alle eksisterende hus oppfyller dette. Dette indikerer at man i de fleste områder kan bygge tradisjonelt uten at radondatterkonsentrasjonene innendørs overstiger 100 Bq/m 3. I Fig. 1 er det satt opp en grov klassifisering basert på dagens viten. Radonrisikoen fra byggegrunn er delt i 3 kategorier: Lavrisiko, moderat risiko og høyrisisko. Verdiene er basert på undersøkelser av radonekshalasjon i Norge og erfaringer fra malinger av innendørs radon. Som en konklusjon kan man generelt si: a) Alle områder med svært forhøyet radonekshalasjon er høyrisikoområder (Alunskifer). b) Noen områder hvor permeabiliteten er høy vil kunne være høyrisikoområder selvom radonekshalasjonen er moderat. c) Områder hvor radonekshalasjonen er lav og undergrunnen er lite permeabel vil være lavrisikoområder. d) Områder hvor malinger i eksisterende hus viser svært forhøyede radonkonsentrasjoner må betraktes som høy risi koområder også ved nybygging. e) Områder som ikke kan klassifiseres som hverken lav eller høyrisikoområder må betraktes som moderate risikoområder. Ved lavrisikoområder kan man bygge tradisjonelt uten tanke på radonproblemet. Man bør likevel som en generell regel søke å lage huset rimelig tett mot undergrunnen. Ved områder klassifisert ved moderat radonrisiko må hus bygges med radonbeskyttende utførelse mens det i høyrisikoområder må bygges radonsikret. Ulike metoder for radonbeskyttende og radonsikret utførelse er beskrevet i kapittel IV. VERNETILTAK MOT RADON FRA BAKKEN I utgangspunktet er vernetiltak mot radon fra bakken i prinsippet like for nybygg som for eksisterende boliger. Men detaljene og kostnaden kan være svært ulike. Radondatterkonsentrasjonen kan være svært høy inne i hus, seiv om radonutstrømmingen fra bakken er normal. Årsaken til dette kan være utette grunnkonstruksjoner sammen med stort undertrykk inne i huset (fig. 2). Ved dette vil store mengder jordluft trenge inn i huset, og radonkonsentrasjonen i jordluften trenger ikke å være unormalt høy for å gi høye radonkonsentrasjoner inne i huset. Hovedprinsippet for vern mot radon fra grunnen er at inntaksluften skal bestå av

7 uteluft gjennom riktig dimensjonerte luftinntak, og ikke av radonholdig jordluft tatt inn gjennom sprekker og hull i grunnkonstruksjonen. Derfor bør en alltid gjøre flater som grenser mot grunnen tette en må være spesielt oppmerksom på rørgjennomføringer, sluk og renseluker. Videre må ventilasjonen utføres slik at en får god luftveksling med så lite undertrykk som mulig inne i huset.' Ved nybygg må en være særlig på vakt mot luftlekkasjer i grunnkonstruksjonen, fordi disse er vanskelige å rette opp på etterskudd. De bygningstekniske tiltakene.er inndelt i «radonbeskyttende» og «radonsikret» utførelse. Den siste blir brukt når radonutstrømmingen fra grunnen er høy høyrisikoområde. I det følgende gjøres det rede for tiltak som kan forventes å gi «radonbeskyttende» og «radonsikret» utførelse til vern mot radon fra grunnen. Hus med kryperom (fig. 4) kan gjøres «radonsikre» ved en kombinasjon av tettskikt mot grunnen, tett bunnbjelkelag og god ventilasjon av kryperommet eventuelt med utluft fra boligen, såkalt varmgrunn. Sett fra et vernesynspunkt har konstruksjonen med kryperom den fordelen at det er relativt enkelt å utføre ekstra vernetiltak mot radon på etterskudd. Ved ventilasjon av kryperom må en være oppmerksom på risiko for fukt- og teleskader og kalde golv. Det kan i enkelte tilfelle også være nødvendig å ta hensyn til risiko for spredning av brann via ventilasjorissystemer. Radonsikret utførelse Hus pd peler (fig. 3) har ytterst liten kontakt med grunnen, og luftvekslingen under huset er som regel kraftig. En regner derfor en slik konstruksjon som «radonsikret». En må likevel være oppmerksom på risikoen for innsugning av jordluft gjennom samleboks for vann og avløp, elektrisitetsledninger og teleledninger. Ledningssjakt dar det kan være nødvendig å tette mot radonlnntrengning Fig. 3. Pelekonstruksjon Fig. 4. Vernetiltak ved sjon. Tett skikt I sjelkelag og mot bakken krypromskonstruk- Betongsåle på bakken (fig. 5). Betong er relativt diffusjonssikert mot radon. Derfor er hus med betongsåle mot bakken «radonsikre», sjøl med sterk radonavgang fra bakken, hvis det ikke finnes gjenrtomgående hull eller sprekker i sålen. Vernetiltakene består av en kombinasjon av tett såle og balansert ventilasjon, dvs. lite undertrykk inne i huset og, ved svært sterk radonavgang, senket lufttrykk i undergrunnen, Betongsålen kan gjøres tett ved at en velger en betongkonstruksjon som har liten tendens til å sprekke opp. Senket lufttrykk i undergrunnen kan benyttes ved svært sterk radonavgang fra bakken. Det kan også være økonomisk mer fordelaktig enn tykke betongsåler av høy betongkvalitet med mye armering.

8 Ventilasjon mod 0,5 luftskift pr. time og lite undertrykk I huset Drenerings- Radontett betong- Utsuging a radonholdig skikt konstruksjon jordluft gjennom perforerte slanger Fig. 5. Vernetiltak ved s&te pd bafcfcen. Eksisterende bolig I en eksisterende bolig kan det være vanskelig og kostbart å tette bunnsåler annet enn ved rørgjennomføringer og lignende. Hvis en slik tetting, sammen med ettersyn og eventuell utbedring av ventilasjonssys ternet, ikke er tilstrekkelig, bør en undersøke muligheten for å senke lufttrykket i undergrunnen. Dette kan utføres ved at en fører en avsugningskanal ned i dreneringsskiktet på ett eller flere steder og lar kanalen munne ut i hussokkelen over bakken. Kanalen utstyres med en vifte med lav kapasitet (fig. 6). Hzis under terreng og hus med kjeller (fig. 8) er mest utsatt for radoninntrengning i og med at kontakten med bakken er stor, og at både krympe- og setningssprekker og utette skjøter mellom golv og Ekstea I Radontett betong- ^ ^ v t. u t s W f t ( konstruksjon i sprengnlngsmasser guiv og vegger Evt. utskifting av sterkt radioaktiv fylling Fig. 7. Vernetiltak ved kjellerkonstruksjon. vegger kan gi en svært utett grunnkonstruksjon. Vernetiltakene består av en kombinasjon av tett grunnkonstruksjon, balansert ventilasjon og senket lufttrykk i undergrunnen eller gru nn konstruksjonen. Dessuten kan anvendelsen av de ulike rommene avpasses slik at en har lengst oppholdstid i de rommene der radon konsentrasjonen er lavest. Senkning av lufttrykket i undergrunnen kan skje på samme måte som ved hus på betongsåle mot bakken. I visse eksisterende boliger kan det være vanskelig å oppnå god effekt ved punktavsug. Dette kan være tilfelle ved grunnkonstruksjoner med bærende vegger der noen av veggene når ned under kjeilergolvet og derved vanskeliggjør luftavsug under hele kjeilergolvet. Effekten kan også bli dårlig hvis kjeilergolvet er svært utett. Som alternativ til å suge luft ut av undergrunnen kan det i enkelte tilfeller være mer fordelaktig å blåse ned inneluft fra huset. I mange tilfelle kan et ventilert overgolv være det beste tiltaket. Fig. 6. Punktutsug fra dreneringskikt. 6

9 Radonbeskyttende konstruksjon Pelekonstruksjon er i seg sjøl en «radonbeskyttende» konstruksjon, og Ul og med en «radonsikret» konstruksjon, hvis en utfører enkle tetningstiltak av rørgjennomføringer i samleboksen. Kryperomskonstruksjon er også en «radonbeskyttende» konstruksjon hvis konstruksjonen av bunnbjelkelaget er utført på en omhyggelig måte og ikke er altfor utett. Bunnbjelkelaget bør likevel tettes bedre ved at fuger, rørgjennomføringer og inspeksjonsluker tettes. Det er viktig at ventilasjonshull i grunnkonstruksjonen inn i kryperommet ikke tettes til, har for liten dimensjon eller er for få. Såle på bakken Konstruksjon med hel såle på bakken kan betraktes som «radonbeskyttende» konstruksjon, hvis sålen er tett. En må derfor passe på å tette fuger, rørgjennomføringer og renseluker, spesielt ved bygging i områder som grenser inn til høgrisikoområder. Hus under terreng og hus med kjeller av tradisjonell konstruksjon kan bare i skjeldne tilfelle betraktes som å være av «radonbeskyttende? konstruksjon. Her må en passe på at både golv og vegger som grenser mot bakken er tette. Det samme gjelder fuger, rørgjennomføringer og renseluker. fra bakk*n Fig. 8. Lufting av innergulv i kjeller. Litteratur: Figur 1 er basert på: MEASUREMENTS OF RADON EX HALATION FROM THE GROUND: A USABLE TOOL FOR CLASSIFI CATION OF THE RADON RISK OF BUILDING GROUND? E. Stranden, K. Ulbak, H. Edhwall, N. Jonassen. Radiation Protection dosimetry, 12, (1985) De øvrige figurer samt klassifisering av radonrisiko er basert på: Radon i bostader, Betankande av Radonutredningen. Statens offentlige utredningar 1983:6 Jordbruksdepartementet, Stockholm.

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

Radonfare i Oslo-regionen

Radonfare i Oslo-regionen Radonfare i Oslo-regionen Anne Liv Rudjord, Statens strålevern Geologi i miljø og arealplanlegging Oslo 4.juni 2009 Innhold Radon: kilder, måling, helserisko, tiltak Radon i inneluft - kartlegginger Radon

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden STATENS INSTITUTT POR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1979:3 RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av Erling Stranden State Institute of Radiation Hygiene Øster/idalen

Detaljer

Sikring mot radon i nybygg

Sikring mot radon i nybygg Sikring mot radon i nybygg Bransjetreff 01.02.2017, Norsk Radonforening Marius Kvalvik, Siv.Ing/Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk SINTEF er et av Skandinavias

Detaljer

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

\jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*.

\jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*. \jauo>kjk~-> RADON I BOLIGER HELSERISIKO MALINGER MOTTILTAK STATENS INSTITUTT FO* v. *r v*. Hva er radon? Overalt i naturen finner vi små mengder radioaktive stoffer som har en naturlig opprinrtelse. Etl

Detaljer

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord 1 NATURLIG RADIOAKTIVITET i Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS fra Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord Rapport skrevet for Berg Betong ANS (referanse Aksel Østhus) 08-08- 2009 Tom Myran Professor i Bergteknikk/HMS

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 13-5. Radon

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 13-5. Radon 13-5. Radon Publisert dato 01.02.2012 13-5. Radon (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft

Detaljer

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskiferkart for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskifer og radon Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Den finnes i Akershus,

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø StrålevernHefte 5 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø Innhold Radon i bolig- og arbeidsmiljø i Norge Radon og helserisiko Tiltaksnivåer for radon i inneluft Tiltaksnivå for radon på

Detaljer

StrålevernHefte 9. Radon i inneluft. Helserisiko, målinger og mottiltak

StrålevernHefte 9. Radon i inneluft. Helserisiko, målinger og mottiltak StrålevernHefte 9 Radon i inneluft Helserisiko, målinger og mottiltak Referanse: Radon i inneluft. Helserisiko, målinger, mottiltak. StrålevernHefte 9. Østerås: Statens strålevern, 2008 (revidert utgave).

Detaljer

Hensyn til radon i arealplanlegging

Hensyn til radon i arealplanlegging Hensyn til radon i arealplanlegging Bård Olsen Harstad, 9. april 2014 Kilder til radon Radon Radioaktiv gass Dannes kontinuerlig i berggrunnen fra uran Kilder til radon i inneluft Byggegrunnen Husholdningsvann

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern Radon i vann Trine Kolstad Statens strålevern Lillestrøm, september 2011 Innhold Hva er radon? Kilder Radon og helserisiko Radonmåling i vann Forekomster av radon i norsk vannforsyning Tiltak Oppsummering

Detaljer

Radon regelverk og anbefalinger

Radon regelverk og anbefalinger Radon regelverk og anbefalinger Ingvild Engen Finne, seniorrådgiver, Statens strålevern Oslo, 24.3.2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Rolle Landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Detaljer

Radon i arealplanlegging.

Radon i arealplanlegging. Radon i arealplanlegging. Mulige forekomster, mulige virkninger, mulig faregrad i Møre og Romsdal m.m FAGDAG OM TEMADATA I MØRE OG ROMSDAL Molde, 5.3.2013 Radioaktivitet En radioaktiv kilde består av atomer

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer

Radon i inneluft Helserisiko, målinger og mottiltak

Radon i inneluft Helserisiko, målinger og mottiltak Radon i inneluft Helserisiko, målinger og mottiltak Strålevern HEFTE 9 ISSN 0804 4929 Mai 2000 1 Referanse: Radon i inneluft. Helserisiko, målinger, mottiltak. StrålevernHefte 9. Østerås: Statens strålevern,

Detaljer

Radon helserisiko og måling

Radon helserisiko og måling Radon helserisiko og måling Bård Olsen Norsk Innemiljøorganisasjon Onsdag 25. november 2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Direktorat Under Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

Måling av radon i' inneluft og undersøkelser av byggegrunn

Måling av radon i' inneluft og undersøkelser av byggegrunn OT fil Måling av radon i' inneluft og undersøkelser av byggegrunn NO9900001 NEI-NO--983 Strålevern HEFTE 3 ISSN 0804-4929 November 1996 30-14 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern. Måling av

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging?

Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging? Hvordan ta hensyn til radon i arealplanlegging? Bård Olsen Ullensvang, 25. april 2012 Undersøkelse om radon i norske kommuner 11. Tas det hensyn til radon ved reguleringsplaner i kommunen? 0,0% 20,0% 40,0%

Detaljer

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Helse og miljøtilsyn Salten IKS,Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Målsetting

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

STRÅLING I HOS I RELASJON TIL RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER. av Erling Stranden

STRÅLING I HOS I RELASJON TIL RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER. av Erling Stranden STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport 1980:1 STRÅLING I HOS I RELASJON TIL RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER av Erling Stranden Foredrag ved Nordisk Selskap for stråleverns temamøte på Geilo

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Radon i utleieboliger. Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS

Radon i utleieboliger. Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Radon i utleieboliger Inger L Gjedrem rådgiver Avdeling miljøre8et helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør- Rogaland IKS Radon helserisiko Hva kan radon føre Cl av helseskade Hva er radon radon Avdeling

Detaljer

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart.

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Mark Smethurst 1, Bjørn Frengstad 1, Anne Liv Rudjord 2 og Ingvild Finne 2 1 Norges geologiske undersøkelse, 2

Detaljer

Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER. STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine «SNM03-21M

Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER. STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine «SNM03-21M «SNM03-21M tjf^kfc NO92U0018 RÅD NEI-NO--198 1991 :2 Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine PUBLIKASJONSSERIEN

Detaljer

Kartlegging av radon i boliger

Kartlegging av radon i boliger Kartlegging av radon i boliger NO9900082 NEI-NO--1132 \\ > ~'^Ca^ær*^ Strålevern HEFTE 17 ISSN 0804-4929 Oktober 1998 30-50 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern. Kartlegging av radon i boliger.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging

Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging Radon Kilder Helse Regelverk - Arealplanlegging Bård Olsen Snåsa 21. august 2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Radonkilder Kilder til radon Radon Radioaktiv gass Dannes kontinuerlig i berggrunnen fra uran

Detaljer

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet

Radon. Nytt fra Arbeidstilsynet. Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Radon Nytt fra Astrid Lund Ramstad Direktoratet for arbeidstilsynet Innhold Hva er radon? Regjeringens radonstrategi 2009-2014, 2015-2020 Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER

RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER TORP Sandefjord Lufthavn 27.01.2014 v / Lars Guren RAPPORT YRKESHYGIENE RADONMÅLINGER Yrkeshygiene Dokumentasjon for utføring FAGFELT Radonmålinger. BAKGRUNN OG HENSIKT Bakgrunnen for målingene var et

Detaljer

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17

1 Radonkart Vindkart Ras/skred Stormflo Omsynssone kart... 17 Oppdragsgiver: Øygarden kommune Oppdrag: 523241 Digitale tenester i samband med revisjon av kommuneplan Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Trygve Andresen Kvalitetskontroll: Øyvind Sundfjord ROS TEMAKART

Detaljer

Strategi for å redusere radoneksponering i Norge. Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon

Strategi for å redusere radoneksponering i Norge. Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon Strategi for å redusere radoneksponering i Norge Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon 1 DEL I: STRATEGI SAMMENDRAG 1. Introduksjon... 9 1.1. Hva er radon?... 9 1.2. Radon og helserisiko... 9

Detaljer

Måling av radon i inneluft og undersøkelser av byggegrunn

Måling av radon i inneluft og undersøkelser av byggegrunn Page 1 of 11 StrålevernHefte 3 - Oktober 1998 Måling av radon i inneluft og undersøkelser av byggegrunn Helserisiko, målinger og mottiltak Innhold Målinger i inneluft Klassifisering av målemetoder Passive

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Strategi. Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge

Strategi. Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Strategi Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Strategi Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge Innholdsfortegnelse 1. Innledning 7 1.1 Radon som nasjonal utfordring 7 1.2 Strategisk

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2015

Nasjonalt Fuktseminar 2015 Nasjonalt Fuktseminar 2015 Moduler på ringmur. Nye kryperomsanvisninger John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Nye kryperomsanvisninger. Moduler på ringmur Kryperom Utfordringer

Detaljer

Kartlegging av radon i boliger

Kartlegging av radon i boliger StrålevernHefte 17 Kartlegging av radon i boliger Innhold 1 Radon - et offentlig ansvar 2 Undersøkelser i eksisterende boliger 3 Statens stråleverns rolle i forbindelse med kommunale kartlegginger 4 Forebyggende

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system 001 GRUNN Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Sika Norge AS. Sika Norge er: Sertifisert i hht. ISO 9001-2000 (produksjon) og ISO 14001 (miljø) Medlem i Materialretur og STARTBANK Medlem i NOBB

Sika Norge AS. Sika Norge er: Sertifisert i hht. ISO 9001-2000 (produksjon) og ISO 14001 (miljø) Medlem i Materialretur og STARTBANK Medlem i NOBB Sika Radon Program Sika Norge AS Denne brosjyren gir deg en god oversikt over radon beskyttende produkter fra Sika Norge. Dersom du ønsker mer informasjon om et fagområde eller et produkt, ber vi deg ta

Detaljer

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim RAPPORT Tittel: Oppdragsgiver: Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Undersøkelse av fuktskader Temadag 13. mars 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Jonas Holme En forutsetning for en vellykket utbedring av fuktskade er at årsaken

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

Radon på arbeidsplasser under jord og i bergrom

Radon på arbeidsplasser under jord og i bergrom Radon på arbeidsplasser under jord og i bergrom - En veiledning Strålevern HEFTE 23 ISSN 0804 4929 Mai 2000 1 Referanse: Statens strålevern. Radon på arbeidsplasser under jord og i bergrom. Strålevern

Detaljer

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Norsk radonforening Bransjetreff 2017 Ingvild Engen Finne www.nrpa.no i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Sammenligner kartlegginger av nye boliger før og

Detaljer

Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet

Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet SIB 5003 BM2 Miljø- og ressursteknikk Litt om innemiljø, mest om luftkvalitet Jan Vincent Thue Bygningen skal gi et kontrollert innemiljø - tilpasset aktivitetene som skal foregå der. 1 Gjennomsnittlig

Detaljer

Radonstråling er dødelig!

Radonstråling er dødelig! Statens strålevern: Hvert år får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radonstråling. Radonstråling er dødelig! Bygger du forskriftsmessig? radon- og fuktsperre Myk og elastisk for enkel legging Transparent

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør

Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør Ringerike relieff-/høgde-kart med lys-skygge Bilde fra digial 3d-modell En lang historie Svært kort fortalt Øystein Jansens skjorte Bikake-Korallkoloni

Detaljer

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t MÅLEPROSEDYRE 2015 FOR RADON I SKOLER OG BARNEHAGER Strålevernforskriften 4 bokstav t Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 Fastsatt av Statens strålevern 1.7.2015 Illustrasjon forside: Statens

Detaljer

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t

MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER. Strålevernforskriften 4 bokstav t 2013 MÅLEPROSEDYRE FOR RADON I BOLIGER Strålevernforskriften 4 bokstav t Måleprosedyre for radon i boliger 2013 Fastsatt av Statens strålevern 22.11.2013 4 INNHOLD Innhold... 5 1. Innledning... 6 2. Formål...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

TAK RADON BROSJYRE 2017

TAK RADON BROSJYRE 2017 TAK RADON BROSJYRE 207 Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no SIKA RADON BROSJYRE SIKAFLEX???????????????????????? Bruksområde:???????? Egenskaper:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Radonmannen AS 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-5. Radon. TEK 10 til TEK 17 13-5. Radon Høringssvar fra Radonmannen AS Radonmannen AS gir med dette sitt innspill

Detaljer

Effektive radontiltak du kan gjøre selv

Effektive radontiltak du kan gjøre selv Effektive radontiltak du kan gjøre selv En informasjonsbrosjyre om radon og tiltak fra Om radon Radon er en fargeløs, luktfri og smakløs radioaktiv edelgass, og er et datterprodukt av bla. Uran, som naturlig

Detaljer

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg 26-11-2015.indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Om radon Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Stråledoser til befolkningen

Stråledoser til befolkningen Stråledoser til befolkningen Norsk radonforening Bransjetreff 2017 Ingvild Engen Finne Thon Hotel Opera, 1. februar 2017 www.nrpa.no Strålebruk i Norge + Stråledoser fra miljøet = Stråledoser til befolkningen

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/644 Arkivsaksnr: 2010/7130-34 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/644 - Kulturhuset, Husbyjordet - dispensasjon fra byggteknisk

Detaljer

Radonstråling er dødelig!

Radonstråling er dødelig! Statens strålevern: Hvert år får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radonstråling. Radonstråling er dødelig! Bygger du forskriftsmessig? Hva er radongass og hvordan påvirker den deg? Byggegrunnen

Detaljer

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Sivert Uvsløkk 1 Viktige mål ved bygging av hus: God inneluft Lav fuktrisiko Lavt energibehov Det oppnår vi

Detaljer

MALING AV KADONEKSHALASJON FRA MARKEN VED HJELP AV AKTIVT KULL OG TLD. av Erling Stranden

MALING AV KADONEKSHALASJON FRA MARKEN VED HJELP AV AKTIVT KULL OG TLD. av Erling Stranden STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE SIS-Rapport 1984:10 MALING AV KADONEKSHALASJON FRA MARKEN VED HJELP AV AKTIVT KULL OG TLD. av Erling Stranden National Institute of Radiation Hygiene Østerndalen 25

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Radon i inneluft. Helserisiko, malinger og mottiltak. Strålevern HEFTE 9 NO9700089 NEI-NO--749. Statens strålevern.

Radon i inneluft. Helserisiko, malinger og mottiltak. Strålevern HEFTE 9 NO9700089 NEI-NO--749. Statens strålevern. li us Radon i inneluft NO9700089 NEI-NO--749 Helserisiko, malinger og mottiltak / i f i f Abs* /^WAVWWW^' -j+ i/ Strålevern HEFTE 9 ISSN oko+-+y2y Fc Statens strålevern Referanse: Radon i inneluft. Helserisiko,

Detaljer

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11.

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. Rapport_ TAG Arkitekter AS OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. september 2013 DOKUMENTKODE 813795-RIG-RAP-001 FOREØPIG Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015

ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 ICOPAL Radonsystemer Januar 2015 Produktoversikt og leggeveiledning Usynlig og luktfri radioaktiv gass Radon finnes nesten overalt; i grunnen, luften og vannet. Den er usynlig, luktfri og helsefarlig.

Detaljer

Feb-mai 06. Vent.rom: 138 Arb.rom: 169. Vent.rom: 53 Arb.rom: 593. Kjøkkensk.: 1490 Tavle: 1125. Okt-des 07. Kjøkkensk.: 504 Tavle: 340.

Feb-mai 06. Vent.rom: 138 Arb.rom: 169. Vent.rom: 53 Arb.rom: 593. Kjøkkensk.: 1490 Tavle: 1125. Okt-des 07. Kjøkkensk.: 504 Tavle: 340. RAPPORT Tittel: Oppdragsgiver: Tiltak mot radon ved Marikollen skole Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter: Odd Magne

Detaljer

Icopal Radonsystemer Januar 2012

Icopal Radonsystemer Januar 2012 Icopal Radonsystemer Januar 2012 -sikker i grunnen ICOPAL Radonmembraner og tilbehør sikrer en effektiv tetting mot gass og fukt fra grunnen PRODUKTOVERSIKT Base Radonsperre Blackline 1000 Radonsperre

Detaljer

RADON I BOLIGER I ALUNSKIFER- RIKE OMRÅDER I HEDMARK FYLKE. E.Stranden, A.K.Kolstad og B.Lind

RADON I BOLIGER I ALUNSKIFER- RIKE OMRÅDER I HEDMARK FYLKE. E.Stranden, A.K.Kolstad og B.Lind STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE S,i_S. - 1985:7 RADON I BOLIGER I ALUNSKIFER- RIKE OMRÅDER I HEDMARK FYLKE. E.Stranden, A.K.Kolstad og B.Lind National Institute of Radiation Hygiene Østerndalen 25

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 311 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 09.05.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Ansvarlig Kjersti Lyngvær Tiltak besluttet 10.05.2016 Avsluttet Risikovurdering-radon. Bygg 1, 2,3,4,6,

Detaljer

Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10

Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10 Radoneksponering i Askøy kommune: - evaluering av målinger gjennomført vinteren 2009-10 Avdeling for miljørettet helsevern Askøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. SAMMENDRAG:... 4 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kartlegging av radon i Forsand kommune

Kartlegging av radon i Forsand kommune Kartlegging av radon i Forsand kommune RaMAP Kartlegging av radon i Forsand kommune RaMAP Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Forsand kommune, i forbindelse med den landsomfattende

Detaljer

Kartlegging av radon i Rana kommune

Kartlegging av radon i Rana kommune Kartlegging av radon i Rana kommune RaMAP Kartlegging av radon i Rana kommune RaMAP Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Rana kommune, i forbindelse med den landsomfattende

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

Kartlegging av radon i Etnedal kommune

Kartlegging av radon i Etnedal kommune Kartlegging av radon i Etnedal kommune RaMAP Kartlegging av radon i Etnedal kommune RaMAP Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Etnedal kommune, i forbindelse med den landsomfattende

Detaljer

Skifte av vinduer ga tettere hus

Skifte av vinduer ga tettere hus Sverre Holøs, Skifte av vinduer ga tettere hus 1 Disposisjon Starrmyra, en representant for rehabiliteringspotensialet Oppgraderingstiltak: vindusskifte Oppfølging og forskerspørsmål Målinger og observasjoner

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Radonprosjekt

Radonprosjekt Radonprosjekt 2010-2017 I 2017 Sammendrag Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte i perioden 2010-2014 et prosjekt hvor innbyggerne i våre samarbeidskommunene (alle Vestfoldkommunene utenom Sandefjord

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer