Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013"

Transkript

1 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013

2 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr ), dets hel- eller deleide datterselskaper og/eller representanter ( Active 24 ). Ved å installere Active 24 produkter og/eller ved å benytte deg av Active 24-tjenester og løsninger, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen. Les derfor hele avtalen nøye. Dersom du ikke aksepterer avtalebestemmelsene, har du ikke rett til å benytte de relevante Active 24- produkter og/eller -tjenester. Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at du fratas rettigheter som du har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter du måtte ha om du inngår denne avtalen som forbruker. Active 24 leverer i hovedsak produkter og tjenester til bedrifter. I visse tilfeller selger Active 24 imidlertid produkter og tjenester til kunder som juridisk sett er å anse som forbrukere. For å sikre disse kundenes rettigheter som forbrukere, understrekes det at Active 24 anerkjenner og overholder tvingende forbrukerrettigheter i de land hvor Active 24 er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret. Forbrukers angrerett ved kjøp av varer og tjenester Dersom du kjøper produkter og/eller tjenester som forbruker (dvs. at du er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet), har du rett til å si opp denne avtalen uten grunn innen 14 dager etter at du mottar produktet/tjenesten, forutsatt at du har fulgt alle vilkår for utøvelse av lovhjemlet angrerett. Ved kjøp av tjenester gir du ditt samtykke til at Active 24 kan påbegynne levering til deg før eventuell angrefrist utløper. Ved utøvelse av eventuell angrerett vil du dermed måtte betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer. GENERELLE BESTEMMELSER SOM GJELDER ALLE PRODUKTER OG TJENESTER («Generelle Bestemmelser») Bestemmelsene her gjelder for alle produkter og/eller tjenester som tilbys deg fra Active 24, med mindre annet er særskilt avtalt, og uansett om produktene og/eller tjenestene tilbys mot vederlag eller vederlagsfritt. For ulike produkter og tjenester gjelder i tillegg særskilte bestemmelser (se egne avsnitt i denne avtalen). 1. Personvern Active 24 er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du registrerer om deg selv på våre nettsteder og ved aktivering av lisenser. Active 24 vil behandle personopplysningene for administrasjon og oppfølging av ditt kundeforhold, herunder oppfyllelse av kundeavtalen(e) med deg, utarbeidelse og utsendelse av brukertips og relevante nyheter og tilbud for produkter og tjenester fra Active 24 og/eller aktuelle samarbeidspartnere. For å danne grunnlag for et bedre og mer optimalisert informasjonstilbud til deg, vil Active 24 kunne registrere og analysere bruk av Active 24/tjenester. Registreringen omfatter blant annet brukerantall og utnyttelse av lagringsplass på nettserver. Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til Active 24 ved endringer. Du kan kreve innsyn i den informasjon som er registrert om deg, og kreve informasjonen oppdatert og/eller rettet. Du henvender deg da til behandlingsansvarlig som eractive 24 Norway AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 Oslo, tlf: , e-post: 24.no. Forespørsler om informasjon, reklamasjoner i tilknytning til denne avtalen eller andre henvendelser kan også sendes til denne adressen. Active 24 vil utlevere personopplysninger om deg til sine eventuelle underleverandører og/eller sende personopplysninger utenlands i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle avtale med deg eller for å kunne tilby deg de produkter og tjenester du til enhver tid etterspør. Active 24 forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av produkter og tjenester så langt det ansees nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. Du er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du samler inn fra tredjepart, selv om disse lagres hos Active 24, eller den Active 24 utpeker til å forestå slik lagring. Du innestår for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 2. Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon Som kunde av Active 24 samtykker du i at vi sender deg kundeinformasjon som brukertips, oppdateringsnyheter, nyheter om Active 24 samt relevante produkter og tjenester som Active 24 vurderer å være av interesse for deg. Ved å oppgi din e-post adresse ved registrering som Active 24 kunde, samtykker du i at slik informasjon sendes til den e-post adresse du oppgir og/eller på annen elektronisk måte. Du kan til enhver tid (også ved inngåelsen av denne avtale) gi beskjed til Active 24 på om du ikke ønsker å motta slike henvendelser, eventuelt om du ønsker å motta informasjon på en annen måte. I mottatte e-poster vil du også ha muligheten til å avbestille fremtidige e-poster. 1

3 3. Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt, forfaller Active 24s krav på betaling 10 kalenderdager etter fakturadato ved inngåelse av ny avtale, og 14 kalenderdager etter fakturadato ved fornyelse av allerede inngåtte avtaler. Enkelte produkter og tjenester må betales før tjenesten aktiveres. Du vil kunne belastes et gebyr ved fakturering. Det påløper forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100, på det til enhver tid utestående beløp. 4. Mislighold og sanksjoner Dersom du vesentlig misligholder hele eller deler av dine forpliktelser overfor Active 24, har Active 24 rett til å heve eksisterende avtaler med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato og ethvert brudd på begrensningene i din bruksrett til Active 24 tjenester. Active 24 forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Active 24 vil kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra din side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold. 5. Force majeure Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. 6. Ansvarsfraskrivelse Verken Active 24, dets leverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for følgende som du eller en tredjepart påføres i forbindelse med bruk av eller manglende evne til å bruke Active 24- produkter og/eller tjenester som beskrevet i denne avtalen: (i) Direkte tap eller skade; og (ii) Indirekte tap eller skade. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, men er ikke begrenset til, tap av informasjon, data o.l. av noe slag, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, eller øvrig økonomisk eller ikkeøkonomisk tap. Ansvarsfraskrivelsen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag (herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye versjoner), og omfatter også uaktsomhet fra Active 24 sin side. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Active 24 eller noen av dets lovlige representanter eller leverandører er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Når det gjelder produkter og tjenester (herunder informasjon) fra tredjepart som du får tilgang til via produkter og/eller tjenester fra Active 24, så må du sette deg inn i hvilke bestemmelser (herunder om ansvar) som gjelder tredjeparts produkter og/eller tjenester. Active 24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer i pris/vilkår på produkter og tjenester fra tredjepart som du har inngått separat avtale med, eller tap som du eller andre påføres i forbindelse med endring av omfang (herunder opphør) eller innhold av slike produkter og tjenester. Active 24 kan innta lenker til tredjeparts nettsteder for å gjøre det lettere for deg å finne frem til disse. Active 24 har ingen kontroll over nåværende eller fremtidig innhold på lenkede nettsteder og/eller bruk av disse. Du aksepterer at Active 24 ikke kan holdes ansvarlig for din eventuelle bruk av eller manglende evne til å bruke lenker til tredjeparts nettsteder. Du oppfordres til å sette seg inn i de vilkår som gjelder for tredjeparts nettsteder, herunder de prinsipper som gjelder for behandling av personopplysninger om deg. Under enhver omstendighet er Active 24 sitt fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til det beløp du faktisk har betalt for det enkelte Active 24 produkt og/eller tjeneste som danner grunnlag for ditt krav. Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Active 24 ingen garantier, verken skriftig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan du ikke rette krav mot Active 24 basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag. Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Active 24 blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av produkter og/eller tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal du holde Active 24, dets leverandører og tredjeparter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til din bruk av produkter eller tjenester fra Active 24 i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Active 24s immaterielle rettigheter eller din taushetsplikt etter avtalen. 7. Eier- og immaterielle rettigheter Active 24 er et registrert varemerke for Active 24 AS. Active 24 AS eller dennes leverandører og tredjeparter har eier- og opphavsrettigheter og øvrige immaterielle rettigheter i og til produkter og tjenester som dekkes av denne avtalen. Med mindre annet er uttrykkelig regulert eller følger av tvingende regler, har du ikke rett til å fremstille eksemplarer (kopiere), distribuere/overføre, etterligne, endre, bearbeide og/eller lage avledede arbeider av informasjon og/eller annet materiale som følger, tilbys deg fra Active 24, uansett om dette er elektronisk eller papirbasert. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, logoer, varemerker, layout, lyder, bilder og design fra Active 24 eller tredjepart. Eventuelle forslag fra deg til endring av eksisterende Active 24 produkter og tjenester og/eller forslag til nye produkter eller tjenester, uansett forslagets form og/eller innhold, har Active 24 og dets tilknyttede selskaper eiendoms- og alle immaterielle rettigheter til. Slike rettigheter tilfaller Active 24 vederlagsfritt, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales i det enkelte tilfelle. Du kan kreve forhandling om vederlag dersom ditt forslag er av vesentlig betydning for det aktuelle produkt eller tjeneste. 2

4 8. Taushetsplikt Du er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om (i) produkter, tjenester og/eller dokumentasjon du mottar fra Active 24, (ii) eventuelle testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), (iii) utviklingsprosjekter hos Active 24 som du måtte få kjennskap til, (iv) all kommunikasjon mellom deg og Active 24, og/eller (v) andre opplysninger knyttet til Active 24s virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Active 24s virksomhet. Du skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Du kan heller ikke nyttiggjøre deg de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør. Dersom du er i tvil om et forhold er omfattet av taushetsplikt, skal du på forhånd forelegge dette for Active 24 til avgjørelse. 9. Underleverandører Active 24 har rett til å benytte underleverandører i forbindelse med sin leveranse av produkter og tjenester. I den grad leveransen omfatter komponenter som er levert av eller lisensiert via tredjeparter, vil du ved installasjon/bruk av leveransen anses å ha akseptert eventuelle særvilkår for slike komponenter. I den grad det er påkrevet av slik tredjepart, er du videre forpliktet til å inngå eventuelle tilleggsavtale som er nødvendige for at du skal kunne benytte leveransen. 10. Overdragelse Du har ikke rett til å overdra eller på noen annen måte overføre dine rettigheter og/eller plikter etter denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Active 24. I forbindelse med salg eller annen overdragelse av alle eller vesentlige deler av Active 24s aktiviteter eller aktiver, er Active 24 berettiget til helt eller delvis å overdra kundens abonnement(er) samt Active 24s rettigheter og forpliktelser etter forretningsbetingelsene til tredjemann uten kundens samtykke. 11. Oppsigelse og stenging Hver av partene har rett til å si opp avtaleforholdet med tre måneders skriftlig varsel forut for utløpet av inneværende avtaleperiode, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom du og Active 24, eller fremgår uttrykkelig av Active 24s offisielle markedsføringsmateriell, brukerdokumentasjon eller særskilte avsnitt i denne avtalen. Hvis oppsigelsen ikke er Active 24 i hende innen fristen, starter en ny avtaleperiode å løpe. Skriftlig varsel kan gis via elektronisk kommunikasjon (herunder e-post). Ved oppsigelse og etter forfall av betalingsforpliktelse kan Active 24 stenge tilgangen til Active 24s produkter og tjenester. Du vil få et varsel til e-postadressen du har registrert hos oss før stengingen. Stengingen vil vare frem til korrekt betaling mottas. Du bærer selv risikoen dersom stengingen vil påvirke funksjonaliteten av andre produkter og tjenester. 12. Endringer med mer Active 24 forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre de til enhver tid gjeldende priser og ikke-aksepterte tilbud, samt foreta mindre endringer i vilkårene for bruk av Active 24 produkter og tjenester og/ eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. Vesentlige endringer i vilkårene for bruk av Active 24 produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres er kun bindende for deg ved din aksept av endringen(e), med mindre endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i de rettslige rammebetingelsene for de aktuelle eller tilsvarende produkter og tjenester, endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i eller opphør av tredjeparts produkter eller tjenester som du har inngått separat avtale med, eller endringene knytter seg til vederlagsfrie produkter eller tjenester. Vesentlige endringer i innhold og/eller omfang av de tjenester og produkter som leveres, kan innebære at produkter og/eller tjenester opphører. Fortsatt bruk av produkter og tjenester og/eller unnlatelse av å si opp Active 24 Serviceavtale i rett tid før automatisk fornyelse, anses som en aksept fra deg av varslede endringer. Med unntak av endringer knyttet til vederlagsfrie produkter eller tjenester, vil Active 24 varsle deg om endringer som nevnt ovenfor på en måte som Active 24 velger i det enkelte tilfelle. Varsel anses gitt når det er sendt eller på annen måte kommunisert fra Active 24. Active 24 forbeholder seg videre retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasning av produkter og tjenester levert av Active 24. Dette skal alltid ivareta og inneholde den funksjonalitet og kvalitet som med rimelighet kan forventes av de produkter og tjenester du har kjøpt fra Active 24. Merk at det kan gjelde spesielle vilkår i tillegg til det som følger av denne avtalen. 13. Lovvalg og jurisdiksjon Enhver konflikt mellom deg og Active 24 i forbindelse med produkter og tjenester som er omfattet av denne brukeravtalen reguleres av norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett, Norge, som verneting. Dette valg av verneting skal imidlertid ikke hindre Active 24 fra å forfølge sine eier- og immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til å søke midlertidig forføyning) i andre jurisdiksjoner og i henhold til de prosedyrer og regler som gjelder på slikt sted. 3

5 TJENESTEAVTALE FOR INTERNETTLØSNINGER Bestemmelsene nedenfor gjelder for Internettløsninger fra Active 24 eller underleverandører av Active 24, med mindre annet er særskilt avtalt. Internettløsninger omfatter, men er ikke begrenset til å gjelde e-post, domener og hosting av websider, forretningsdata og applikasjoner. Ved å ta i bruk disse, ansees du for å ha akseptert bestemmelsene nedenfor sammen med Generelle bestemmelser som gjelder alle produkter og tjenester. 1. Generelt Avtalen gir du tilgang på tjenermaskinen hos Active 24 eller underleverandører av Active 24 slik at Din tjenester blir tilgjengelig for brukerne. Active 24 eller underleverandører av Active 24 sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenermaskinen som benyttes. Active 24 eller underleverandører av Active 24 er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom du har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten. Active 24 kan nekte deg tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc.) inntil betaling for tjenesten er registrert. Du har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at du har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Active 24 eller underleverandører av Active 24 tilstreber å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger. Active 24 foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband). Active 24 eller underleverandører av Active 24 har rett til å stenge ned tjenesten, dersom du ikke overholder gjeldende regler vedr. SPAM eller benytter e-post på en måte som ikke aksepteres for dette informasjonsmedium. Active 24 har for øvrig rett til å stenge tjenestene, dersom du ikke overholder gjeldende regler vedrørende lagring, antall brukere eller andre restriksjoner i forhold til akseptert bruk av tjenestene. Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av Internettløsninger gir kun rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, og dersom Active 24 med rimelighet kunne forhindret stansen. Ikke varslet stans som skyldes hindringer utenfor Active 24s kontroll gir ikke rett til avkortning. 2. Særlig for domener 2.1 Domeneregistrering Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett. Når domenet er registrert vil du ha en eksklusiv rett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at du har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Du plikter å overholde gjeldende domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnepolitikk, for eksempel Domenenavn registreres i ditt navn. Active 24 forbeholder seg retten til å stå som administrativ, teknisk og/eller faktureringskontakt for domenenavnet i den grad Active 24 anser dette som nødvendig. Din konto hos Active 24 administreres av du gjennom kontrollpanelet. Dersom en ordre krever egenerklæring og riktig utfylt egenerklæring ikke er Active 24 i hende innen 20 dager etter bestilling, forbeholder Active 24 seg retten til å kansellere bestillingen. 2.2 Navntjenere Endringer av navntjenere finner som hovedregel sted ved at Du kontakter ny registrar for flytting. Du er pålagt å sende melding til Active 24 når slik flytting har funnet sted, jf punkt 6 nedenfor. Unnlatelse av å sende slik melding medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt. 2.3 Tvisteløsning Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnpolitikk. Active 24 følger ICANNs Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ( UDRP ) ved tvist knyttet til domener under toppnivåene.com,.net og.org, se Active 24 tilbyr ikke administrasjon eller bistand ut over det som er pålagt Active 24 iht. registraravtalen. Konflikt mellom Du og Active 24 håndteres iht. Generelle bestemmelser punkt Dine plikter 3.1 Generelt Domenesøknad/bestilling av Internettløsninger utføres av Active 24 på bakgrunn av informasjon fra deg. 4

6 Du er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig (WHOIS). Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unnlate å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-post eller lignende, kan Active 24 ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten ytterligere varsel. Inntil du aktiverer sitt domene vil et registrert domene eller en IP-adresse peke til Active 24 standard landingsside. Active 24s navn og logo vil fremgå av denne siden. 3.2 Særlig om domeneregistrering Det er ditt ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Du plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Active 24 vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt. Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker du til at Active 24 kan samle inn og publisere informasjon til WHOIS databasen. Slik informasjon vil være din navn, e-postadresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Active 24 legger til grunn at du ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke til aktuell bruk. 3.3 Internettløsninger generelt Overforbruk Dersom brukerens produkter belaster 10 % over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil Active 24 kunne gjøre deg klar over dette, og pålegge du enten å fjerne data eller oppgradere til et tjenestenivå med større lagringskapasitet. Dersom du ikke etterfølger dette pålegget innen 10 dager fra Active 24 har sendt melding om forholdet, vil Active 24 kunne oppgradere brukerens tjeneste tilsvarende den diskplass du tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren. Active 24 forbeholder seg retten til å stenge brukerens websider Trafikk Der brukerens produkter genererer mer trafikk enn Active 24 regner som normalt, tatt i betraktning den tjeneste som er valgt, skal Active 24 per e-post gi brukeren varsel om dette og anmode om at han tilpasser sin bruk av tjenesten. Slik overbelasting kan forårsakes av unormal høy trafikk på websidene eller belastende programvareløsninger brukeren har lagt ut på sine websider. På samme måte vurderes et ikke-varslet volum på mer enn e-poster fra en e-postkonto innenfor en tidsperiode på 48 timer som unormalt høy trafikk. Den utsendte advarselen vil også opplyse om vilkårene for alternative tjenester, som vil kunne støtte brukerens trafikkmengde. Dersom brukeren ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Active 24 seg retten til å stenge brukerens produkter Programvare Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Active 24 seg retten til å stenge brukerens produkter eller be brukeren om umiddelbart å stoppe bruken av den aktuelle programvare Eierskap Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget webområde. Alt innhold som legges ut på tjenermaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut Ansvar for publisering Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med gjeldende lovgivning, det eller de lands lovgivning du driver sin virksomhet fra, og det eller de lands lovgivning som innholdet på hjemmesiden må antas å rette seg mot Active 24s profil Active 24 har en familievennlig profil og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a. fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig, viser pornografisk materiale, krenker menneskeverdet, glorifiserer krig, handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr, er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning. Active 24 kan etter eget skjønn avgjøre om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som det henvises til fra din hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen. Active 24 kan da bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge tjenesten. Active 24 kan videre, uten forutgående varsel, fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, dersom mistanke om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser etter Active 24s eget skjønn synes berettiget, og uavhengig av om du svarer på eller etterlever Active 24 sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Active 24 setter. 5

7 Opphør eller suspensjon påvirker ikke Din plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).active 24 kan videre slette materiale uten forvarsel jf. punkt 7.1 eller benyttes seg av fremgangsmåten som angitt i punkt 7.2 nedenfor Konsesjoner, tillatelser, overholdelse av lover og regler mm Du og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner og tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger. For øvrig er du og brukeren selv ansvarlig for egen overholdelse av gjeldende lover og regler, herunder men ikke begrenset til i forbindelse med utsendelse av e-post Tredjepartsregistreringer mm. Active 24 aksepterer ikke noen form for warehousing. Tredjepartsregistreringer kan bare finne sted etter særskilt avtale om dette med Active 24. Tredjepartsregistreringer skal alltid vise sluttkundens WHOIS-informasjon fullt og helt. 3.4 Back-up Du er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som publiseres og/eller lagres på Active 24 sine servere. Active 24 vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. 4. Kontrollmekanismer 4.1 Sikkerhet og internkontroll. Active 24 legger til grunn at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for du, også har rett til å administrere tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at du har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/websider, herunder at du meddeler Active 24 endringer av kontrollopplysninger. 4.2 Passord Du skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanisme ved innlogging. Active 24 har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord. 4.3 Innsyn og utlevering av opplysninger Active 24 kan rutinemessig foreta søk i din database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med Active 24s markedsmessige profil som skissert i punkt ovenfor. Active 24 har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser. Active 24 kan aksessere, herunder ta kopi av din lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at du selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Active 24 sine tjenermaskiner. Active 24 skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi av annen grunn ikke lenger er nødvendig. For øvrig vises til Generelle bestemmelser punkt Ansvarsbegrensning - toppnivåregistrar Du anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar som Active 24 er underlagt som registrar av domener. Herunder anerkjenner du at toppnivåregistraren for.com og.net skal holdes skadesløs for alle krav knyttet til registrering av domene. Active 24 kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivåregistrar. 6. Flytting 6.1 Flytting av domene Ved flytting av domene til annen leverandør enn Active 24 er hovedregelen at dette utføres av din nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av Active 24, som den tidligere leverandør, skal det av sikkerhetsmessige grunner benyttes et særskilt skjema utarbeidet av Active 24 som er tilgjengelig på Active 24s hjemmesider. Kundeforholdet til Active 24 vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottat ved eventuell flytting av domenet. Inntil korrekt melding er mottatt og registrert hos Active 24, har Active 24 av driftsmessige hensyn rett til å stenge ned din produkter knyttet til domenet, som for eksempel e-posttjenester, uten rett til refusjon for du av innbetalte avgifter. 6.2 Flytting for øvrig Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Active 24 sies opp ved særskilt skjema utarbeidet av Active 24 og som er tilgjengelig på Active 24s hjemmesider. Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt. 6

8 7. Oppsigelse og stenging 7.1 Generelt om oppsigelse Når internettjenestene er sagt opp og avtaleforholdet vedrørende disse tjenestene er opphørt, vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar. Ved melding om flytting vil det i stedet bli meldt flytting til domenets toppnivåregistrar. For oppsigelse av øvrige tjenester fra Active 24 gjelder reglene i Generelle bestemmelser punkt Oppsigelse fra Kunden Ved oppsigelse av domene må oppsigelsen være skriftlig og signert av ansvarlig kontaktperson, eller sendt fra registrert e- postadresse (WHOIS) alternativt via kontrollpanelet. Oppsigelse etter tidsfrist regulert under Generelle Vilkår medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Du må betale for tjenesten ut avtaleperioden. Oppsigelsesvilkår forøvrig er regulert under Generelle Vilkår tidligere i denne avtalen. 7.3 Oppsigelse fra Active 24 Active 24 kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp Internettløsninger med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er særskilt avtalt. 7.4 Sletting Ved oppsigelse og ved 30 dagers betalingsmislighold kan Active 24 slette innhold uten ytterligere varsel. 7.5 Diverse Du aksepterer å forsvare og å holde juridiske enheter og personer tilknyttet.com.og NET Registry Operator, VeriSign, Inc., samt andre toppnivåregistrarer, deres direktører, styremedlemmer, ansatte, agenter og datterselskaper skadefrie fra alle krav, skader, forpliktelser, omkostninger og utgifter, herunder rimelige lovbestemte gebyrer og utgifter som følge av eller i forbindelse med den registrerte navneholders domenenavnsregistrering. 7

9 TJENESTEAVTALE FOR MICROSOFT OFFICE 365 Denne delen dekker produktene som er oppført nedenfor. Exchange Online Basic, Kiosk, Plan 1 og Plan2* Exchange Online Archiving Lync Online Plan 1 og Plan 2* Lync Online Plan 3* Office 365 Plan P1I og Lync-to-Voice Add-on for Office 365 Plan P1I Office Professional Plus-AbonnementI Office Web Applications SharePoint Online Kiosk, Plan 1 og Plan 2* Du har rett til å få tilgang til og bruke den elektroniske tjenesten som beskrevet nedenfor. *Se også dokumentet Merknader om dataoverføring (tidligere kalt Merknader om Internett-baserte tjenester) på Du har rett til å få tilgang til og bruke den elektroniske tjenesten som beskrevet nedenfor. 1.Generelle lisensvilkår 1.1 Universelle vilkår Disse lisensvilkårene gjelder bruk av all Microsoft-programvare og elektroniske tjenester som er lisensiert i henhold til lisensavtalen din Dine brukerrettigheter Forutsatt at du overholder lisensavtalen, som omfatter disse brukerrettighetene for elektroniske tjenester, kan du bare bruke programvaren og de elektroniske tjenestene som uttrykkelig tillatt i disse brukerrettighetene for elektroniske tjenester Tredjepartsprogrammer Hvis andre vilkår følger et program som er lisensiert fra en tredjepart, gjelder vilkårene for din bruk av programmet Forhåndsversjonskode Hvis andre vilkår følger en forhåndsversjonskode, gjelder disse vilkårene for din bruk av koden Oppdateringer og tillegg Det kan hende vi oppdaterer eller utvider programvaren du lisensierer. I så fall kan du bruke den oppdateringen eller det tillegget sammen med programvaren. Hvis andre vilkår leveres med en oppdatering eller et tillegg, gjelder disse vilkårene din bruk av oppdateringen eller tillegget Tekniske begrensninger Du må respektere eventuelle tekniske begrensninger i produktene som bare tillater at du bruker dem på bestemte måter. Du har ikke rett til å omgå disse begrensningene. Du finner mer informasjon på Andre rettigheter Rettigheter til å få tilgang til programvaren på en hvilken som helst enhet gir deg ikke rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten Ytterligere funksjoner Vi kan tilby tilleggsfunksjoner for produktene. Det kan gjelde andre lisensvilkår, og det kan påløpe andre avgifter Merknader om dataoverføring Microsoft kan tilby Internett-baserte tjenester sammen med produktene og kan når som helst endre eller avvikle tjenestene. Du kan ikke bruke disse Internett-baserte tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Du kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk Tillatelse for Dataoverføring via Internett-baserte Tjenester Dokumentet Merknader om dataoverføring på identifiserer programvarefunksjoner som oppretter en Internett-tilkobling til datasystemene til Microsoft eller tjenesteleverandører. De identifiserer også produktene hvor funksjonene finnes. Enkelte funksjoner finnes i mer enn ett produkt. I enkelte tilfeller får du ikke en egen beskjed når en av disse funksjonene oppretter en tilkobling. Du kan deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Ved å bruke disse funksjonene samtykker du i at denne informasjonen overføres. Microsoft bruker ikke informasjonen for å identifisere deg eller ta kontakt med deg Datamaskininformasjon Disse funksjonene bruker Internett-protokoller, som sender informasjon om datamaskinen til egnede systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for 8

10 enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker bare denne informasjonen for å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg Bruk av informasjon Microsoft kan bruke datamaskininformasjonen, akseleratorinformasjonen, søkeforslagsinformasjonen, feilrapporter, rapporter om Skadelig programvare og URL-filtrering for å forbedre programvaren vår og tjenestene våre. Vi kan også dele denne informasjonen med andre, for eksempel leverandører av maskinvare og programvare, slik at de kan bruke informasjonen for å forbedre hvordan produktene deres fungerer med Microsoft-programvare Misbruk av Internett-baserte tjenerter Du kan ikke bruke disse tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Du kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk Dokumentasjon Enhver person som har gyldig tilgang til din datamaskin eller interne nettverk, kan kopiere og bruke dokumentasjonen som er knyttet til lisensiert programvare, til dine interne referanseformål. Dokumentasjonen omfatter ikke elektroniske bøker Produktaktivering Det kreves aktivering for å installere og få tilgang til noen av produktene. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. Du finner informasjon om når det er nødvendig med aktivering eller en nøkkel, i avsnittet Product Activation (Produktaktivering) på Du er ansvarlig for både bruken av nøkler du har fått utlevert og for aktivering av produkter ved hjelp av maskiner for Key Management Service (KMS). Du har ikke rett til å gjøre produktnøkler kjent for tredjeparter KMS og aktivering med Multiple Activation key (MAK) Under aktivering med Multiple Activation Key (MAK) vil programvaren sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. Under vertsaktivering med Key Management Service (KMS) vil programvaren sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. KMS-klientenheter som aktiveres med KMS, sender ikke informasjon til Microsoft. De krever imidlertid regelmessig reaktivering med KMS-verten. Informasjonen som sendes til Microsoft under MAK- eller KMS-vertsaktivering omfatter: versjonen, språk- og produktnøkkelen for programvaren Internett-protokolladressen til enheten informasjon avledet fra maskinvarekonfigurasjonen til enheten. Du finner mer informasjon på Ved å bruke programvaren godtar du at denne informasjonen sendes. Før du aktiverer, har du rett til å bruke versjonen av programvaren som ble installert under installasjonsprosessen. Retten til å bruke programvaren etter utløp av tiden som ble spesifisert i installasjonsprosessen er begrenset, med mindre den aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk. Du kan ikke fortsette å bruke programvaren etter det tidspunktet hvis du ikke aktiverer den. Hvis enheten er koblet til Internett, kan programvaren automatisk koble seg opp mot Microsoft for aktivering. Du kan også aktivere programvaren manuelt via Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Enkelte endringer på datamaskinen eller programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. Programvaren vil minne deg om å aktivere inntil det er utført Riktig bruk av KMS Du kan ikke gi usikret tilgang til dine KMS-maskiner over et ukontrollert nettverk, f.eks. Internett Uautorisert bruk av MAK- eller KMS-nøkler Microsoft kan gjøre følgende ved uautorisert bruk av MAK- eller KMS-nøkler: hindre ytterligere aktiveringer deaktivere på annen måte blokkere nøkkelen fra aktivering eller validering Hvis nøkkelen deaktiveres, kan kunden bli nødt til å anskaffe en ny nøkkel fra Microsoft Skrifttypekomponenter Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Du kan bare legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skive ut innholdet Bruk av flere produkter eller funksjoner sammen Du må ha lisens for hvert enkelt produkt og separat lisensierte funksjoner som brukes på en enhet eller av en bruker. Hvis du bruker Office på Windows, må du for eksempel ha lisenser for både Office og Windows. 9

11 Multipleksing Maskinvare eller programvare du bruker til å: forene tilkoblinger omdirigere informasjon redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker produktet redusere antallet operativsystemmiljøer, enheter eller brukere produktet administrerer direkte (noen ganger kalt multipleksing eller pooling ), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser av en hvilken som helst type. 1.2 Generelle lisensvilkår for elektroniske tjenester Brukerabonnementslisenser og abonnementslisenser for enheter (Enhets-SLer). Hvis en elektronisk tjeneste er oppført i tabellen nedenfor, må du erverve og tildele brukerabonnementslisenser eller enhets-sler til dine brukere og enheter som beskrevet i tabellen. Hvis både bruker- og enhets-sler er på listen for den elektroniske tjenesten, kan du erverve og tildele hvilken som helst av typene for å bruke den elektroniske tjenesten. En maskinvarepartisjon eller -komponent regnes som en separat enhet. Elektroniske tjenester som krever bruker- eller enhetsabonnementslisenser Elektronisk tjeneste Bruker-/enhets-SL Nødvendig for hver av dine Exchange Online Basic Exchange Online Kiosk Exchange Online Plan 1 Exchange Online Plan 2 Exchange Online Basic User SL Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare Exchange Online Kiosk User SL eller Office 365 Plan K1 User SL eller Office 365 Plan K2 User SL Exchange Online Plan 1 User SL eller Exchange Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E1 User SL eller Office 365 Plan E2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL Exchange Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL. Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare Arkivering kan bare brukes for å lagre meldinger. Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Arkivering kan bare brukes for å lagre meldinger. Exchange Online Archiving Exchange Online Archiving User SL Brukere med kundedata2 som behandles og lagres av den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare Lync Online Plan 1 Lync Online Plan 1 User SL eller Lync Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E1 User SL eller Office 365 Plan E2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL eller Live Meeting Professional User SL eller Live Meeting Standard User SL Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare 10

12 Elektroniske tjenester som krever bruker- eller enhetsabonnementslisenser Elektronisk tjeneste Bruker-/enhets-SL Nødvendig for hver av dine Lync Online Plan 2 Lync Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E1 User SL 1 eller Office 365 Plan E2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL eller Live Meeting Professional User SL eller Live Meeting Standard User SL Godkjente brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Unntak: i) brukere med lisens for Lync Online Plan 1 ii) brukere med lisens for Lync Server Standard CAL iii) brukere med lisens for Lync Server Enterprise CAL Lync Online Plan 3 User SL, eller Office 365 Plan E4 User SL trenger ikke bruker-sler for å få tilgang til den elektroniske tjenesten for andre formål enn planlegging eller ledelse av webkonferanser. Godkjente brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Unntak: Lync Online Plan 3 Brukere med lisens for Lync Online Plan 1 Brukere med lisens for Lync Server Standard CAL Brukere med lisens for Lync Server Enterprise CAL trenger ikke de nødvendige bruker-slene for å få tilgang til den elektroniske tjenesten for andre formål enn (i) å planlegge eller lede webkonferanser eller (ii) å ringe via fasttelefon (PSTN). Office 365 Plan P1 User SL Godkjente brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Office 365 Plan P1 Maksimalt 50 godkjente eksterne brukere 2 per måned kan få tilgang til SharePointfunksjonaliteten via den elektroniske tjenesten. Du trenger ikke Office 365 Plan P1-bruker-SLer for disse brukerne. Lync-to-Voice Add-on for Office 365 Plan P1 Lync-to-Voice Add-on for Office 365 Plan P1 bruker-sl Godkjente brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Office Web Applications Office Web Applications User SL eller Office 365 Plan K2 User SL eller Office 365 Plan E2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL. Brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. 11

13 Elektroniske tjenester som krever bruker- eller enhetsabonnementslisenser Elektronisk tjeneste Bruker-/enhets-SL Nødvendig for hver av dine SharePoint Online Kiosk SharePoint Online Plan 1 SharePoint Online Plan 2 Office 365 Plan K1 User SL eller Office 365 Plan K2 User SL SharePoint Online Plan 1 User SL eller SharePoint Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E1 User SL eller Office 365 Plan E2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL SharePoint Online Plan 2 User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL. Godkjente brukere 3 som bruker den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare for å få skrivebeskyttet tilgang til å vise webområdeinnhold og få redigeringsrettigheter for webleser- eller InfoPath-baserte skjemaer, samt brukere av Office 365 Plan K2 som bruker den elektroniske tjenesten for å opprette og redigere Office-dokumenter. All annen tilgang til og bruk av tjenesten er forbudt. Godkjente brukere 3 med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. Du får imidlertid ikke tilgang til Infopath-, Excel-, Access- og Visio-tjenester. Godkjente brukere med tilgang til den elektroniske tjenesten eller tilhørende programvare. 1 Eksisterende kunder av Lync Online Plan 2 eller kunder som har fornyet Lync Online Plan 2, og som hadde aktive Bruker-SLer for aktiv Business Productivity Online Suite 27. juni 2011, får fortsatt tilgang til og kan bruke Live Meeting-tjenesten under lisensvilkårene i Brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester fra april 2011 etter at de har gått over fra Business Productivity Online Suite til Office 365 Plan E1, frem til det som kommer først av 1. april 2013 eller utløpet av tilsvarende Bruker-SLer for Office 365 Plan E1. Kunder som har Bruker-SL-vilkår som er gyldige etter 1. april 2013, kan bare få tilgang til Office 365- tjenestekomponentene etter denne datoen. Kunder med nye Bruker-SLer for Office 365 Plan E1 som trådte i kraft etter 27. juni 2011, kan ikke få tilgang til Live Meeting. 2 Eksterne brukere vil si brukere som ikke er (i) ansatt hos deg eller dine tilknyttede selskaper eller (ii) dine eller dine tilknyttede selskapers leverandører eller agenter på stedet. 3 Funksjonsforhåndsvisning for Eksterne Brukere. En Funksjonsforhåndsvisning er tilgjengelig for godkjent ekstern brukertilgang 2. Under Funksjonsforhåndsvisningen kan du invitere godkjente eksterne brukere og gi dem tilgang til SharePointområder med eksternt grensesnitt via funksjonen for deling via e-post i SharePoint Online, uten å måtte anskaffe og tilordne Bruker-SLer for disse brukene. Forhåndsvisningen avsluttes ved neste store oppdatering av tjenesten, hvor Microsoft kan velge å gjøre den samme tilgangen tilgjengelig under en egen abonnementslisens. Bruk av den elektroniske tjenesten og tilhørende programvare under Funksjonsforhåndsvisningen er underlagt vilkårene i volumlisensavtalen din og disse brukerrettighetene for elektroniske tjenester Overføring av bruker. Og enhetsabonnementslisenser Du har rett til å: permanent overføre en brukerabonnementslisens fra én bruker til en annen eller din enhetsabonnementslisens fra én enhet til en annen, eller Midlertidig overføre en brukerabonnementslisens til en midlertidig bruker mens den første brukeren er fraværende eller din enhets-sl til en låneenhet mens den første er ute av drift. Midlertidige overføringer som gjør turnusarbeid eller lignende skiftarbeid mulig, er imidlertid ikke tillatt Tilleggsabonnementslisenser Tilleggsabonnementslisenser er tilgjengelige som valgfrie eller nødvendige lisenser avhengig av den elektroniske tjenesten. For elektroniske tjenester som er oppført i tabellen nedenfor, kan det hende du må gjøre følgende: skaffe deg tilleggsabonnementslisenser og bruke den elektroniske tjenesten som beskrevet i tabellen nedenfor, og skaffe deg nødvendige tilleggsabonnementslisenser for å bruke den elektroniske tjenesten som beskrevet i tabellen. Elektroniske tjenester som tilbyr tilleggsabonnementslisenser Elektronisk tjeneste Add-on SL Nødvendig når SharePoint Online Plan 1 og 2 Tilleggsabonnementslisens for SharePoint Online Extra Storage For hver gigabyte med lagringsplass utover lagring som dekkes av bruker-sl 12

14 1.2.3 Brukerabonnementslisenser (User SLer) for skrivebordsprogrammer Hvis en elektronisk tjeneste for skrivebordsprogrammer er oppført i tabellen nedenfor, kan du anskaffe og tilordne bruker-sler (User SLer) til brukerne dine som beskrevet i tabellen. Elektroniske tjenester som krever bruker-sler Elektronisk tjeneste Bruker-SL Tillater følgende: Office Professional Plusabonnement Office Professional Plus User SL eller Office 365 Plan E3 User SL eller Office 365 Plan E4 User SL Hver bruker du tilordner en bruker- SL til, kan installere og bruke ett eksemplar av programvaren per enhet på opptil fem enheter samtidig. Overføring av bruker-sler. Du har rett til å: permanent overføre en bruker-sl fra én bruker til en annen eller midlertidig overføre en bruker-sl til en midlertidig ansatt mens den første brukeren er borte. Oppgradering av den elektroniske tjenesten og programvaren. Hvis vi gir ut en større oppgradering for programvare som er lisensiert under dine bruker-sler for den elektroniske tjenesten, må du installere oppgraderingen på alle enheter som bruker den elektroniske tjenesten, for å hindre avbrudd i den elektroniske tjenesten. Påkrevd tilkobling. Hver bruker du tilordner en bruker-sl til, må koble hver enhet de har installert programvaren på, til Internett minst én gang hver 45. dag. Hvis en bruker ikke etterkommer dette kravet, kan det påvirke programvarens funksjonalitet. Ekstern bruk. Du kan gi andre brukere ekstern tilgang til programvaren for å gi deg støttetjenester. All annen ekstern tilgang er forbudt. Abonnementsvalidering. Microsoft kan automatisk kontrollere versjonen til en hvilken som helst programvareversjon som er installert på en hvilken som helst enhet av brukerne dine. Enheter der programvaren er installert, kan med jevne mellomrom overføre informasjon for å validere at programvaren er riktig lisensiert, og at Abonnementsperioden ikke er utløpt. Denne informasjonen inkluderer programvareversjonen, brukerens Windows Live ID, produkt-id-informasjon, en maskin-id og IP-adressen til enheten. Hvis programvaren ikke er riktig lisensiert, påvirkes programvarens funksjoner. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller autoriserte kilder. Du finner mer informasjon om hvordan du får tak i oppdateringer fra autoriserte kilder på Ved å bruke programvaren godtar du overføringen av informasjonen som er beskrevet i denne delen. Medieelementer og maler. Mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold er medieelementer. Du kan ha tilgang til medieelementer som følger med programvaren eller en beslektet tjeneste. Du har rett til å kopiere og bruke disse medieelementene i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene hver for seg eller som et produkt, hvis medieelementene utgjør hovedverdien i produktet, gi kundene dine rettigheter til å lisensiere eller distribuere medieelementene videre, med kommersielle formål lisensiere eller distribuere medieelementer som omfatter fremstillingen av enkeltpersoner, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler det er mulig å gjenkjenne, eller bruk av denne typen bilder på en måte som kan tolkes som tilslutning eller en forbindelse til ditt produkt, din enhet eller aktivitet, eller skape uanstendig eller opprørende arbeid ved å bruke medieelementene. Du finner mer informasjon på Skrifttypekomponenter. Du kan bruke skrifttypene som er installert av programvaren eller som en del av en tilhørende tjeneste, for å vise og skrive ut innhold. Du kan bare legge inn skrifttyper i innhold i overensstemmelse med bruksbegrensningene for skrifttypene, og du kan laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold. 1.3 Generelle lisensvilkår for elektroniske tjenester Oppdateringer i lisensvilkår Vi kan komme til å oppdatere disse lisensvilkårene av og til. Endringer vi gjør i disse lisensvilkårene som følge av oppdateringer eller utvidelser, lovpålagte endringer eller endringer som ikke påvirker din bruk av den elektroniske tjenesten i noen særlig grad, trer i kraft umiddelbart. For alle andre endringer vil din bruk av den elektroniske tjenesten under en eventuell eksisterende lisenstype være regulert av disse lisensvilkårene, uten oppdateringene, i den lengste perioden av: en 12-måneders periode fra første gang du bruker den eller så lenge lisensperioden varer. 13

15 Vi bestreber oss på å varsle deg om oppdateringer minst 30 dager før de trer i kraft. Hvis du tar i bruk den elektroniske tjenesten etter at vi har publisert vilkårene i disse brukerrettighetene for elektroniske tjenester eller har sendt deg et e-postvarsel om oppdateringene, samtykker du i de nye lisensvilkårene Oppdateringer av elektronisk tjeneste Fra tid til annen kan vi endre funksjonaliteten eller funksjonene til den elektroniske tjenesten og programvaren eller lansere nye versjoner. Etter en oppdatering kan det være at enkelte tidligere tilgjengelige funksjoner er endret eller ikke lenger er tilgjengelig. Hvis vi oppdaterer den elektroniske tjenesten eller programvaren og du ikke bruker den oppdaterte elektroniske tjenesten eller programvaren, kan det være at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig for deg, og at din bruk av den elektroniske tjenesten og programvaren kan bli avbrutt Midlertidig opphevelse av en Elektronisk Tjeneste Midlertidig opphevelse av en Elektroniske Tjenester Vi kan midlertidig oppheve en Elektronisk Tjeneste, helt eller delvis, under følgende omstendigheter: hvis vi mener at din bruk av den Elektroniske Tjenesten representerer en direkte eller indirekte trussel mot vår nettverksfunksjon eller -integritet, eller andres bruk av den Elektroniske Tjenesten hvis det kreves for å hindre uautorisert tilgang til Kundedata, i den grad det er nødvendig for å etterkomme juridiske krav, eller hvis du ikke overholder avsnittet Bruksbegrensninger i Brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester, eller bryter andre vilkår i Avtalen Vårt løfte vedrørende midlertidig opphevelse All midlertidig opphevelse av en Elektronisk Tjeneste i henhold til dette avsnittet skal i minst mulig grad påvirke den Elektroniske Tjenesten, og vil bare gjelde inntil problemene som førte til den midlertidige opphevelsen, har blitt løst Merknad om midlertidig opphevelse Vi sender et forhåndsvarsel før vi midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste, unntatt der vi med rimelighet anser at det er nødvendig med en øyeblikkelig opphevelse. Vi gir minst 30 dagers varsel før vi midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste på grunn av manglende betaling Vår rett til å avslutte den Elektroniske Tjenesten Hvis du ikke tar hånd om alle årsakene til den midlertidige opphevelsen innen 60 dager etter at vi har midlertidig opphevet den Elektroniske Tjenesten, kan vi avslutte Abonnementet og forbeholde oss retten til å slette dine Kundedata uten noen opprettholdelsesperiode Avslutning eller utløp av den elektroniske tjenesten Når abonnementet ditt på den elektroniske tjenesten utløper eller avsluttes, må du kontakte Microsoft og be oss om å: deaktivere kontoen din og deretter slette kundedataene, eller opprettholde dine kundedata som er lagret i den elektroniske tjenesten, i en konto med begrenset funksjon i minst 90 dager etter utløpet eller avslutningen av abonnementet ( opprettholdelsesperioden ) slik at du kan hente ut data. o Hvis du angir (1), vil du ikke kunne hente ut kundedataene fra kontoen din. Hvis du verken angir (1) eller (2), vil vi opprettholde kundedataene i samsvar med (2). o Etter utløp av opprettholdelsesperioden deaktiverer vi kontoen din permanent og sletter kundedataene. Hurtigbufrede eller sikkerhetskopierte kopier slettes innen 30 dager etter opprettholdelsesperiodens utløp. o Den elektroniske tjenesten støtter muligens ikke opprettholdelse eller uttrekk av programvare som kunden bruker i den elektroniske tjenesten. Intet erstatningsansvar for sletting av kundedata. Du samtykker i at vi ikke, foruten det som er beskrevet ovenfor, har noe ansvar for å fortsette å ta vare på, eksportere eller returnere kundedataene. Du samtykker videre i at vi ikke har noen form for erstatningsansvar for sletting av kundedataene under disse vilkårene Tilgjengeligheten til den Elektroniske Tjenesten Tilgjengeligheten til den elektroniske tjenesten, noen av funksjonene og språkversjoner varierer fra land til land. Sluttbrukere kan bare bruke den elektroniske tjenesten, eller noen av funksjonene til den elektroniske tjenesten, slik dette er tilgjengelig der sluttbrukeren vanligvis befinner seg. Informasjon om tilgjengelighet finner du på eller på et annet webområde som Microsoft viser til Ansvar for kontoene Du er ansvarlig for eventuelle passord og all aktivitet på din konto for den elektroniske tjenesten, inkludert eventuelle brukere du tilordner og transaksjoner med tredjeparter som finner sted via din konto eller tilknyttede kontoer. Du må holde kontoene og passordene dine konfidensielle. Du må umiddelbart informere oss om mulig misbruk av kontoene eller sikkerhetsbrudd i forbindelse med den elektroniske tjenesten Bruk av programvaren med den elektroniske tjenesten Det kan hende du må installere Microsoft-programvare for å logge på og bruke den elektroniske tjenesten. I så fall gjelder følgende vilkår: 14

16 Lisensvilkår for Microsoft-programvare: Du kan bare installere og bruke programvaren på dine enheter for bruk i forbindelse med den elektroniske tjenesten. Dine rettigheter til å bruke programvaren opphører når rettighetene til å bruke den elektroniske tjenesten opphører eller utløper, eller når vi oppdaterer den elektroniske tjenesten og den ikke lenger støtter programvaren. Du plikter å avinstallere programvaren når rettigheten til å bruke den opphører. Vi har også rett til å deaktivere programvaren på slikt tidspunkt. Automatiske oppdateringer for Microsoft-programvare. Fra tid til annen kan vi kontrollere din versjon av programvaren og anbefale eller laste ned oppdateringer til enheten din. Du vil kanskje ikke motta noe varsel når vi laster ned oppdateringen Bruk av andre webområder og tjenester Du kan ha behov for å bruke visse Microsoft-webområder eller -tjenester for å få tilgang til og bruke de elektroniske tjenestene. I så fall gjelder de aktuelle bruksvilkårene for disse webområdene og tjenestene for din bruk av disse Innhold og tjenester fra tredjepart Vi er ikke ansvarlige for eventuelt innhold fra tredjepart som du direkte eller indirekte får tilgang til gjennom den elektroniske tjenesten. Du er alene ansvarlig for dine samhandlinger med eventuell tredjepart (herunder annonsører) som er relatert til den elektroniske tjenesten (herunder levering av og betaling for varer og tjenester) Ingen bruk med høy risiko De elektroniske tjenestene er ikke feiltolerante og er ikke garantert å være feilfrie eller fungere uforstyrret. Verken du eller dine sluttbrukere har rettigheten til å bruke de elektroniske tjenestene i programvarer eller situasjoner der feil på de elektroniske tjenestene kan føre til død eller alvorlig personskade, eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader ( Bruk med høy risiko ). Eksempler på Bruk med høy risiko omfatter, men er ikke begrenset til: fly eller andre former for kollektivtransport, kjernefysiske eller kjemiske anlegg, hjerte-lungemaskiner, implantert medisinsk utstyr, motorkjøretøy eller våpensystemer. Bruk med høy risiko omfatter ikke bruk av elektroniske tjenester for administrative formål, for å lagre konfigurasjonsdata, utviklingsog/eller konfigurasjonsverktøy, eller andre ikke-kontrollerende programmer, der feil ikke kan føre til død, personskader eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader. Disse ikke-kontrollerende programmene kan kommunisere med programmene som utfører kontrollen, men må ikke være direkte eller indirekte ansvarlige for kontrollfunksjonen. Du samtykker i å holde skadesløs og forsvare Microsoft fra eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår fra bruken av de elektroniske tjenestene i forbindelse med Bruk med høy risiko Arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Du skal beskytte oss mot ethvert krav som skyldes (1) forhold ved nåværende eller tidligere ansettelsesforhold mellom deg og nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører eller tariffavtaler, herunder, men ikke begrenset til, krav som følge av urettmessig oppsigelse, brudd på direkte eller indirekte arbeidsavtaler, eller betaling av ytelser eller lønn, kostnader ved usaklig oppsigelse eller kostnader ved oppsigelse, eller (2) enhver forpliktelse eller ethvert erstatningsansvar som fremgår av direktivet om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (Rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere Rådsdirektiv 77/187/EF endret ved Rådsdirektiv 98/50/EF) eller andre nasjonale lover eller forskrifter der dette implementeres, eller lignende lover eller forskrifter, (herunder Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia) herunder et krav fra dine nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører (herunder et krav i forbindelse med oppsigelse av disses ansettelsesforhold fra oss som følge av overdragelse av disses ansettelsesforhold til oss i henhold til slike lover eller forskrifter). Du må også betale utgiftene ved en endelig avgjørelse som ikke er til vår fordel (eller et forlik som du samtykker til). Denne delen inneholder alle våre rettsmidler overfor disse kravene. Vi må straks varsle deg skriftlig om et krav underlagt denne delen. Vi må (1) gi deg enerett over forsvaret eller forliket over et slikt krav og (2) gi deg rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Du skal refundere rimelige direkte utgifter som vi pådrar oss ved å gi assistansen Kundedataene dine Du kan sende kundedata for bruk i forbindelse med den elektroniske tjenesten. Kundedata er alle data, inkludert alle tekst-, lydeller bildefiler og all programvare som sendes til oss av deg eller av andre på dine vegne gjennom din bruk av den elektroniske tjenesten. Ved å sende kundedata for bruk med enhver elektronisk tjeneste som muliggjør kommunikasjon eller samarbeid med tredjeparter, bekrefter du at disse tredjepartene vil kunne ha mulighet til å: bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere og endre kundedataene publisere ditt navn i forbindelse med kundedataene og legge til rette for at andre kan gjøre det samme. Enkelte elektroniske tjenester kan tilby funksjonalitet som begrenser tredjeparters mulighet til å gjøre dette. Det er ditt ansvar å ta i bruk denne funksjonaliteten etter hva som passer for din tiltenkte bruk av kundedataene. Du samtykker i å sikre rettigheter i kundedataene som er nødvendige for at vi skal kunne levere deg og kundene dine den elektroniske tjenesten uten å krenke rettighetene til eventuelle tredjeparter, eller på andre måter forplikte Microsoft overfor deg, dine kunder eller eventuelle tredjeparter. Microsoft godtar ikke, verken nå eller i fremtiden, eventuelle forpliktelser i eventuelle separate lisenser eller andre avtaler som kan gjelde kundedataene eller bruk av den elektroniske tjenesten Eierskap til kundedata Avtalen mellom partene er at du beholder alt eierskap til kundedataene. Vi får ingen rettigheter til kundedata, bortsett fra rettighetene du gir oss for den aktuelle elektroniske tjenesten. Dette gjelder ikke programvare eller tjenester som vi lisensierer til deg. 15

17 Personvern Personlige opplysninger som er samlet inn gjennom den elektroniske tjenesten, kan overføres, lagres og behandles i USA eller ethvert annet land der Microsoft eller Microsofts tjenesteleverandører har kontorer. Dette omfatter alle personlige opplysninger du samler inn gjennom bruk av tjenesten. Ved å bruke denne elektroniske tjenesten gir du samtykke til overføring av personlige opplysninger utenfor landet der du bor. Du samtykker også i at du vil hente tillatelse fra personer som gir deg personlige opplysninger, til å: overføre disse opplysningene til Microsoft og Microsofts agenter og tillate at disse overføres, lagres og behandles. Hvis du er en utdanningsinstitusjon, er du ansvarlig for å innhente tillatelse fra foreldre eller verge for sluttbrukernes bruk av den elektroniske tjenesten i henhold til gjeldende lov. Se personvernerklæringen for den elektroniske tjenesten hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan samle inn og bruke personlige opplysninger: Elektronisk tjeneste Exchange Online Lync Online SharePoint Online Office 365 Plan P1 Erklæring om vern av personopplysninger Vår bruk av kundedata og forespørsler fra tredjepart Kundedata brukes bare for å gjøre den elektroniske tjenesten tilgjengelig for deg. Dette kan omfatte feilsøking ment å hindre, oppdage og løse problemer som påvirker driften av den elektroniske tjenesten, og forbedring av funksjoner som innebærer oppdagelse av og beskyttelse mot nye og videreutviklede trusler mot brukeren (for eksempel skadelig programvare eller søppelpost). Vi oppgir ikke kundedata til en tredjepart (herunder juridiske myndigheter, andre offentlige enheter eller sivile parter, unntatt våre underleverandører), med mindre du ber om det eller det er lovpålagt. Skulle en tredjepart ta kontakt med oss og kreve kundedata, vil vi prøve å få tredjeparten til å ta direkte kontakt med deg for å få kundedataene. Som en del av dette kan vi oppgi den grunnleggende kontaktinformasjonen din til tredjeparten. Hvis vi pålegges å fremlegge kundedata for tredjeparter, vil vi, med mindre vi har fått et rettslig forbud mot dette, innen rimelighetens grenser bruke kommersielt tilgjengelige metoder for å varsle deg om dette på forhånd. Du er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjepart som angår din bruk av den elektroniske tjenesten, for eksempel en forespørsel om å fjerne innhold i henhold til Digital Millennium Copyright Act Sikkerheten til kundedata Vi vil sette i verk fornuftige og formålstjenlige tekniske og organisatoriske tiltak, slik det er beskrevet i sikkerhetsoversikten som gjelder for den elektroniske tjenesten, for å bidra til å sikre dine kundedata som behandles eller brukes av den elektroniske tjenesten, mot utilsiktet eller ulovlig tap, tilgang eller fremlegging. Du samtykker i at disse tiltakene: er vårt eneste ansvar når det gjelder sikkerhet og behandling av kundedata, og kommer istedenfor eventuelle forpliktelser i din volumlisensavtale eller annen konfidensiell avtale. I tabellen nedenfor finner du informasjon om hvor du kan finne sikkerhetsoversikten for den elektroniske tjenesten. Elektronisk tjeneste Exchange Online SharePoint Online Lync Online Office 365 Sikkerhetsoversikt Se tabellen med personvernerklæringen Bruksbegrensninger Du har ikke rett til å: bruke den elektroniske tjenesten på en måte som er forbudt av ethvert lovverk, regelverk eller påbud fra myndighetene i enhver relevant jurisdiksjon, eller som er i strid med andres juridiske rettigheter, bruke den elektroniske tjenesten på en måte som kan skade den eller påvirke andres bruk av den, bruke den elektroniske tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte, forfalske informasjon om protokoll eller e-posthode (f.eks. spoofing ), bruke den elektroniske tjenesten til å sende spam (det vil si masseutsendelser eller kommersielle meldinger), distribuere skadelig programvare eller på annen måte gjøre tilgjengelig elementer som er utformet for å bryte disse vilkårene (for eksempel å gjøre det mulig å foreta DOS-angrep osv.), eller fjerne, modifisere eller endre lovmessige eller juridiske merknader eller koblinger som er en del av den elektroniske tjenesten. 16

18 Lovmessighet Vi kan endre eller avslutte den elektroniske tjenesten i ethvert land hvor det finnes ethvert gjeldende eller fremtidig pålegg eller forpliktelse fra myndighetene som underlegger Microsoft eventuelt regelverk eller krav som ikke generelt gjelder forretningsdrift i landet, som gjør det vanskelig å fortsette å drive den elektroniske tjenesten uten endringer og/eller gjør at Microsoft mener disse vilkårene eller den elektroniske tjenesten kan være i strid med ethvert slikt krav eller forpliktelse. Vi kan for eksempel endre eller avslutte den elektroniske tjenesten i forbindelse med et krav fra myndigheter som gjør at Microsoft blir regulert som en leverandør av telekommunikasjon Elektroniske varsler Vi kan gi deg informasjon om den elektroniske tjenesten i elektronisk form. Dette kan skje via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for den elektroniske tjenesten, via et webområde vi identifiserer. Du samtykker i at varsel som gis via e-post, ansees for å være gitt på overføringsdatoen. Så lenge du bruker den elektroniske tjenesten, må du ha den programvaren og maskinvaren som trengs for å motta disse varslene. Du har ikke rett til å bruke den elektroniske tjenesten hvis du ikke aksepterer å motta elektroniske varsler. 2. Unntak og tilleggsvilkår for bestemte produkter 2.1 For Exchange Online Archiving Exchange Online Archiving er en elektronisk tjeneste og etterfølgeren til Exchange Hosted Archive. Hvis du fornyer fra Exchange Hosted Archive til Exchange Online Archiving og ennå ikke har gått over til Exchange Online Archiving, kan lisensbrukerne dine fortsette å bruke tjenesten Exchange Hosted Archive i samsvar med vilkårene i produktbrukerrettighetene fra mars 2011, frem til den tidligste av overgangen til Exchange Online Archiving eller utløpet av bruker-slene for Exchange Online Archiving. 2.2 For Exchange Online Plan 2 Exchange Online Plan 2 er en elektronisk tjeneste og etterfølgeren til Exchange Hosted Archive. Hvis du fornyer fra Exchange Hosted Archive til Exchange Online Plan 2 og ennå ikke har gått over til Exchange Online Plan 2, kan lisensbrukerne dine fortsette å bruke tjenesten Exchange Hosted Archive i samsvar med vilkårene i produktbrukerrettighetene fra mars 2011, frem til den tidligste av overgangen til Exchange Online Plan 2 eller utløpet av bruker-slene for Exchange Online Plan For Lync Online Registreringsmerknad Lovgivningen i visse jurisdiksjoner krever varsling av eller samtykke fra enkeltpersoner før kommunikasjon kan forstyrres, overvåkes eller registreres, og/eller kan begrense innsamling, lagring og bruk av personlig identifiserbar informasjon. Du samtykker i å overholde all gjeldende lovgivning og innhente alle nødvendige samtykker og informasjon før bruk av den elektroniske tjenesten og/eller registreringsfunksjonen(e). Lync 2010 inkluderer Silverlight. Den følgende merknaden gjelder for Silverlight-programvare. Merknad om den visuelle standarden H.264/AVC og videostandarden VC-1. Denne programvaren kan inneholde dekodingsteknologien H.264/MPEG-4 AVC og/eller VC-1. For denne teknologien krever MPEG LA, L.L.C. følgende varsel: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED KODENE OVENFOR ( VIDEOSTANDARDER ) OG/ELLER (ii) DEKODE AVC- OG VC- 1-VIDEO SOM HAR VÆRT KODET AV EN FORBRUKER SOM HAR BEDREVET EN PERSONLIG OG IKKE- KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE SKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UAVHENGIG AV OM ET SLIKT PRODUKT LEVERES SAMMEN MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT ARTIKKEL. INGEN LISENS ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅTT GIS FOR NOE ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE Klargjøring: Merknaden ovenfor begrenser eller hindrer ikke bruk av programvaren ved normal bruk i en virksomhet hvor bruken er privat for denne virksomheten og ikke omfatter (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter, eller (ii) opprettelse av innhold med teknologi som er kompatibel med VIDEOSTANDARDER, for distribusjon til tredjeparter Til evalueringsformål Du har rett til å bruke den elektroniske tjenesten i en evalueringsperiode på 30 dager. 3. Serviceavtaler (SLAer) 3.1 Tildeling av programvarelisens Generelt Disse lisensvilkårene er en avtale mellom lisensgiveren ( Lisensgiver ) av den Lisensierte Programvaren og deg. Ved tildeling av lisens er du forpliktet til å betale, og du er forpliktet til å overholde denne avtalen og alle andre vilkår for bruk av produktet som gjelder for denne avtalen. En lisens er ikke-eksklusiv, ikke-permanent (med mindre det er angitt) og ikke-overførbar (med mindre det er angitt). Muligheten til å bruke Lisensiert Programvare kan påvirkes av minimum systemkrav eller andre faktorer. 17

19 Lisensgiveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt (og ingen andre rettigheter skal tildeles verken ved implikasjon, innsigelsesavskjæring, konsumpsjon eller annet) Lisensiert programvare Lisensgiveren tildeler deg lisenser for det antall kopier av hver Lisensiert Programvare du bestiller fra Lisensgiveren, og gir deg rett til å bruke en tidligere (eldre) versjon i stedet for en Lisensiert Programvare hvis det er angitt i vilkårene for bruk av produktet Når lisenser blir permanente Med mindre du skaffer deg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser fra Lisensgiveren, varer bare Lisensiert Programvare som anskaffes i henhold til denne avtalen, i avtaleperioden. Eventuelle henvisninger i vilkårene for bruk av produktet som omhandler kjøring av Lisensiert Programvare på permanent basis, gjelder bare hvis du har skaffet deg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser Lisensbekreftelse Alt det følgende utgjør samlet bevis på lisensen (eller den permanente lisensen hvis det er mulig å kjøpe ut lisenser og du har gjort det): (a) denne avtalen, (b) bestillingsbekreftelsen, hvis det finnes, (c) for alle overføringer som er tillatt i henhold til denne avtalen, dokumentasjonen for lisensoverføringer og (d) betalingsbekreftelsen Lisensrettigheter er ikke relatert til oppfyllelse av vilkår for programvaremedier De gjeldende rettighetene for Lisensiert Programvare som er anskaffet i henhold til denne avtalen, er ikke relatert til bestillinger for oppfyllelse av vilkår for programvaremedier Overføre lisenser til tilknyttede selskaper eller tredjeparter Rett til å overføre. Du kan bare overføre lisenser for Lisensiert Programvare i henhold til denne avtalen hvis du benytter deg av en eventuell mulighet til å kjøpe ut lisenser. Du kan bare overføre fullt ut betalte permanente lisenser til: (1) et tilknyttet selskap, eller (2) til en uavhengig tredjepart i forbindelse med en fusjon eller en overføring av eierskap av selskapet. Ingen lisensoverføring er gyldig hvis du ikke leverer denne avtalen til den part som mottar lisensen, og denne part godkjenner avtalen skriftlig. Alle forsøk på overføring som ikke utføres i henhold til vilkårene i dette avsnittet, er ugyldige. En overføring av lisenser fritar ikke parten som overfører lisensene, for forpliktelsene vedkommende har i henhold til denne avtalen. Videresalg av lisenser, og all annen overføring som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til dette avsnittet, er uttrykkelig forbudt. Enkelte overføringer som ikke er tillatt. Du kan ikke overføre noe av følgende: Lisenser på kortsiktig basis (90 dager eller mindre). Midlertidige rettigheter til å bruke Lisensiert Programvare. Microsoft Software Assurance-dekning, hvis aktuelt. Permanente lisenser for noen versjon av hvilken som helst Lisensiert Programvare som er anskaffet gjennom Microsoft Software Assurance separat fra den fullstendige lisensversjonen. En permanent oppgraderingslisens for et operativsystem for arbeidsstasjon som er separat fra den underliggende lisensen for operativsystem for arbeidsstasjon eller fra datasystemet den Lisensierte Programvaren er installert på og lisensen er tilordnet til Begrensning av bruk Lisensiert programvare lisensieres til deg, den selges ikke. Du har ikke rett til å: Foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere Lisensiert Programvare, unntatt der det er tillatt i henhold til gjeldende lov til tross for denne begrensningen. Leie ut, lease, låne ut, videreselge eller være vert for, eller la tredjeparter være vært for, Lisensiert Programvare, unntatt hvis dette er uttrykkelig tillatt for en gitt Lisensiert Programvare i vilkårene for bruk av produktet. Separere og bruke komponentene i Lisensiert Programvare på to eller flere datamaskiner, oppgradere eller nedgradere komponenter til ulik tid, eller overføre komponenter separat, unntatt hvis det er uttrykkelig tillatt i vilkårene for bruk av produktet. Endre eller lage avledede versjoner av den Lisensierte Programvaren. 18

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Mamut Brukeravtale. Side 1 av 7

Mamut Brukeravtale. Side 1 av 7 Mamut Brukeravtale Side 1 av 7 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift).

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 28.01.2016 Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). Ved å benytte Gevir IT drift sine produkter

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Generelle betingelser. Avtaleperiode. Oppsigelse av tjenester. Fakturering. Priser og prisendringer

Generelle betingelser. Avtaleperiode. Oppsigelse av tjenester. Fakturering. Priser og prisendringer TJENESTEAVTALE Disse betingelsene ( Tjenesteavtalen ) gjelder mellom NorISP AS ( Norisp ), organisasjonsnummer NO990833788MVA, og enhver fysisk eller juridisk person som bruker eller bestiller tjenester

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

AVTALE OM SKYTJENESTER

AVTALE OM SKYTJENESTER AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester består av følgende dokumenter, heretter samlet kalt Avtalen : Telenors generelle forretningsvilkårsvilkår, www.telenor.no/bedrift/vilkar, som gjelder så langt

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer