FAGPLAN I NATURFAG 1, trinn KFK trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN I NATURFAG 1, 1. 7. trinn KFK 1. 7. trinn"

Transkript

1 FAGPLAN I NATURFAG 1, trinn KFK trinn 30 ( ) studiepoeng Emnekoder: Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra.semesteret 20.. Endringer godkjent XX.XX.XXXX Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fagplanen gjelder for kull XXXX XXXX Naturfagseksjonen

2 Innhold Innledning...3 Målgruppe...3 Opptakskrav...3 Innhold og oppbygging...3 Arbeids- og undervisningsformer...3 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse...4 Vurdering...4 Emne Læringsutbytte...5 Innhold og oppbygging...6 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse...7 Vurdering...7 Pensum...7 Emne II...8 Læringsutbytte...8 Innhold og oppbygging...9 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Vurdering Pensum

3 Innledning Denne fagplanen i Naturfag bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn. Naturfag henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk. Faget i lærerutdanningen tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på trinn. Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer. En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og oppfatning av sammenhenger, og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse. Målgruppe Studenter i videreutdanning for 1.-7 trinn. Opptakskrav Faget er tilgjengelig for studenter som er tatt opp til videreutdanningen. Innhold og oppbygging Naturfag 1 er bygget opp av to emner á 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Studenter som har bestått eksamen i Naturfag 1, kan ta Naturfag 2 som påbygning. Eksamen i Naturfag I må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen i Naturfag 2 Arbeids- og undervisningsformer Varierte arbeidsmåter og undervisningsmetoder i naturfag Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner og forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og digitale presentasjonsverktøy. Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen, gjennomfører det anbefalte etterarbeidet og benytter naturfagrommets samlinger og utstyr til å øve seg på praktisk arbeid. Dette bør i tillegg gjøres på egen skole og i egne grupper. Digital kompetanse i naturfag Gjennom undervisning, arbeidskrav og andre oppgaver/aktiviteter blir studentene kjent med digitale læringsressurser og digitale verktøy. Hensikten er å utvikle studentens egen digitale kompetanse som grunnlag for videre bruk i skolens naturfagundervisning. Grunnleggende ferdigheter i naturfag Læreplanen for Kunnskapsløftet forutsetter at de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, muntlig aktivitet, regne og bruk av digitale verktøy, skal gjennomsyre alle skolefag. skal derfor trenes i arbeid med disse grunnleggende ferdighetene i naturfag som skolefag, men også for utviklingen av egen fagkompetanse i naturfag. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom arbeidskrav og eksamener. Vurderingskompetanse Gjennom studiet skal studenten utvikle sin vurderingskompetanse gjennom undervisning, litteraturstudier, og erfaring med varierte vurderingsformer i arbeidskrav, aktivitetsbaserte undervisningsformer og eksamener. 3

4 Overgangen fra barnehage til barnetrinn og videre til ungdomstrinn Læreplanen for Kunnskapsløftet i naturfag er laget for trinn. skal i studiet gjøre seg kjent med karakteristiske forskjeller på naturfaget for de ulike hovedtrinnene i skolen. Forsknings- og utviklingperspektivet i naturfag e vil møte nyere fagdidaktisk forskning i pensum. Gjennom undervisningen skal studentene også få kjennskap til forskning som drives i naturfagseksjonen. Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Undervisningsformene i studiet forutsetter svært stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse i undervisning er nødvendig for å kunne vurdere læringsutbytteoppnåelse. Arbeidskrav og krav om deltagelse i faglige aktiviteter er nærmere beskrevet under hvert emne. Nærmere kriterier som omfang, IKT-krav, publisering og tidsfrister, blir utarbeidet og publisert på høgskolens læringsplattform. Arbeidskrav skal være levert/utført innen frister som går fram av undervisningsplanene. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Vurdering Hovedformålet med vurdering og veiledning er å forbedre den faglige og didaktiske utviklingen hos den enkelte student. Vurdering og veiledning skal skje fortløpende gjennom hele året. Skriftlige arbeider følges opp av faglærere med veiledning og muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding. Etter hvert halvår skal studenter og faglærere oppsummere og evaluere undervisningen og andre læringsaktiviteter. Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Disse er beskrevet i tilknytning til emne I og emne II i denne planen. Emne I undervises om høsten. Emne II undervises høst og vår, med hovedvekt på våren. Emne Emnekode og emnenavn Studie-poeng Vurderings-/ Vurderingsuttrykk eksamensform I 15 Skriftlig A-F II 15 Mappe A-F Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse for eksamen i naturfag A Fremragende Har svært solide kunnskaper og særdeles god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Viser god analytisk evne og kan bruke informasjon på en kreativ og kritisk måte. Viser høyt refleksjonsnivå som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Svært god evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til presis begrunnelse for løsningsforslag. 4

5 B C D E F Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Har meget gode kunnskaper og meget god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Kan vurdere informasjon kritisk og viser en meget god evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Meget god evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til presis begrunnelse for løsningsforslag. Har gode kunnskaper og god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Kjenner til ulike informasjonskilder og viser god evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. God evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Har begrensete kunnskaper, men kjennskap til kunnskapsfeltet og viser noe evne til selvstendig anvendelse av kunnskapen. Viser noe evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Viser evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper, men anvender kunnskapen på en uselvstendig måte. Lavt refleksjonsnivå som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Viser noe evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Har utilstrekkelige kunnskaper og viser utilstrekkelig kjennskap til læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Klarer i utilstrekkelig grad å redegjøre for faglig stoff, oppfatter ikke problemstillinger og klarer ikke å begrunne løsningsforslag. Emne 1 Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys har kjennskap til energibegrepet og kan knytte det til konkrete eksempler fra naturvitenskapene har kunnskap om jordas årstids- og døgnvariasjoner, månefaser, sol- og måneformørkelse har oversikt over kroppens organsystemer og hovedfunksjoner med vekt på menneskets sanser har kjennskap til sammenhenger mellom helse og livsstil har kunnskap om fosterutvikling hos mennesket, og menneskets utvikling fra barn til voksent individ FERDIGHETER kan planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag inne og ute kan anvende naturfaglig kunnskap i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener inne og ute kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring 5

6 kan anvende varierte undervisningsmetoder som fremmer elevers undring og læring i naturfag kan designe og lage teknologiske produkter, og vurdere produkter og prosesser kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling GENERELL KOMPETANSE har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning Innhold og oppbygging Emne 1 er delt inn i tre/fire hovedtemaer: Fysikk 1 Kropp og helse 1 Teknologi i skolen 1 Fysikk 1 Temaet omfatter grunnleggende fysiske begreper og fenomener og belyser didaktiske utfordringer knyttet til fysikkundervisning i grunnskolen. Fysikk i skolen og fysikkdidaktikk Undervisning og læring av begreper som brukes om o vann, luft, lyd og lys o kraft, arbeid, effekt og energi o vårt solsystem Kjennskap til noen fysiske fenomener i dagliglivet, før og nå, knyttet til vann, luft, lyd, lys eller energibruk Elektrisitet Om praktisk arbeid i fysikk Kropp og helse 1 Temaet omfatter kunnskaper om de delene av biologien som omhandler kroppens fysiologi i tillegg til aktuelle temaer innenfor helse og livsstil. Det belyser innfallsporter til undervisning om kropp og helse for elevene og didaktiske utfordringer knyttet til det. Oversikt over organsystemene Syns- og hørselssans Kort oversikt over nervesystemet Blodets kretsløp og respirasjon Fordøyelsessystemet Skjelett og muskler Fra befruktning til voksen. Pubertet. Helse og livsstil Teknologi i skolen I Temaet omfatter teknologi og teknologibegreper til skolebruk Teknologi og teknologididaktikk Planlegging, gjennomføring og vurdering av teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og overføring av energi. Prosjektene skal diskuteres i et flerfaglig perspektiv. 6

7 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Generelle regler om innlevering og godkjenning av arbeidskrav, er gitt på side 4. Kriterier for hvert arbeidskrav, med tidsfrister, blir publisert på høgskolens læringsplattform. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 1, avlegges: I hovedtemaet Fysikk 1 : - Gjennomføre et undervisningsopplegg på egen skole med fokus på regning som grunnleggende ferdighet i fysikk. Skrive notat med faglig beskrivelse av opplegget og fagdidaktisk refleksjon. Omfang 1500 ord +/- 10%. - Individuelt arbeid med beregninger i fysikk. Omfang inntil én time. I hovedtemaet Kropp og helse 1 : - Designe og lage en modell som viser utseende og funksjon til et av kroppens organer/organsystemer presentasjon som poster (plakat) i en parallellsesjon. Omfang A1- størrelse. - Utarbeide, gjennomføre og rette prøve på egen skole og skrive fagdidaktisk notat om prosessen. Omfang 1000 ord +/- 10%. I hovedtemaet Teknologi i skolen 1 : - Lage et produkt som fokuserer på utnyttelse og overføring av energi. Skrive rapport som inneholder faglig diskusjon og teknisk fremgangsmåte. Omfang 1500 ord +/- 10 %. - Individuell presentasjon av prosjektet i en parallellsesjon. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse: I hovedtemaet Fysikk 1 : - Deltakelse på individuell skriftlig regneprøve I hovedtemaet Teknologi i skolen 1 : - Deltakelse på presentasjonsdag I hovedtemaet Kropp og helse I : - Deltakelse på presentasjonsdag Deltakelse på framleggsdager er obligatorisk fordi det gir erfaring med framlegg, respons, diskusjon og vurdering. Vurdering Eksamen i Emne I består av individuell skriftlig eksamen (4 timer). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Pensum Dahlin, L. K., Svorkmo, A. G. & Voll, L. O. (2013). Teknologi og design i skolen. Oslo: Cappelen Akademisk. (100 s.) Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanningen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, (ca. 70 s.) Pople, S. (2001). Complete Physics. Oxford University Press. Kapittel 1, 5-8, 12 (ca, 100 s.) Det er også mulig å bruke en norsk fysikkbok. Nærmere beskjed om dette i undervisningen. Kompendier i Fronter: 7

8 Kamperud, K. A., Nordholm, L. & Nygaard, N. E. (2004). Teknologi og design. Mangfoldig mekanikk - om mekanikk og mekaniske innretninger. Trondheim: Teknologi i skolen. Renate. (20 s.) Naturfagseksjonen (red.) (2015). Kompendium i «Kropp og helse» (ca. 50 s.) Naturfagseksjonen (red.) (2015). Kompendium i fysikkdidaktikk (ca. 100 s.) Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene. Emne II Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om navnsettingsregler, oppbygning og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette har kunnskap om enkle kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå har kjennskap til sentrale stoffers kretsløp i naturen har kjennskap til navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer har kjennskap til naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler har kjennskap til navn, egenskaper og karakteristiske trekk ved noen vanlige mineraler og bergarter har kjennskap til hovedtrekk i den geologiske og biologiske utviklingen på jorda har kjennskap til vanlige værelementer og lokale værfenomener har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold har kjennskap til begrunnelser for naturfagets plass i skolen har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter har kunnskap om begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter i naturfag FERDIGHETER kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag kan anvende naturfaglig kunnskap i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener ute og inne kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring kan anvende varierte undervisningsmetoder som fremmer elevers undring og læring i naturfag kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter kan vurdere elevenes måloppnåelse og gi læringsrettede tilbakemeldinger kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger 8

9 GENERELL KOMPETANSE har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger kjenner til krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen Innhold og oppbygging Emne II i kurset er delt i tre hovedtemaer: Kjemi 1 Jorda, planeten som ble levende 1 Naturfagdidaktikk I Kjemi 1 Temaet omfatter grunnleggende kjemiske begreper og reaksjoner i vår hverdag og belyser didaktiske utfordringer knyttet til kjemiundervisning i grunnskolen. Kjemi i skolen og kjemididaktikk Undervisning og læring av begreper som brukes om stoffer Om praktisk arbeid i kjemi Sikkerhet, oppbevaring og håndtering av stoffer Grunnstoffene og periodesystemet Stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur - belyst ved modeller Generelt om kjemiske reaksjoner Hovedtyper av kjemiske reaksjoner Jorda, planeten som ble levende 1 Temaet omfatter noe geofag og deler av biologien, med vekt på økologi og artskunnskap. I tillegg har vi et miljøfokus på begrepet bærekraftig utvikling. Emnet belyser praktiske og didaktiske utfordringer knyttet til feltarbeid og biologi- og geofag. Feltarbeid i naturfag og feltdidaktikk Økosystemer og populasjonsdynamikk Fotosyntese og celleånding, energioverganger Kretsløp i naturen (kretsløpene til C, N og H 2O) Det biologiske mangfoldet. Artskunnskap Suksesjon og menneskeskapte påvirkninger på økosystemer Bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til tap av biologisk mangfold Jordas og livets opprinnelse - geologisk og biologisk utvikling Mineraler, bergarter og bergartsdannelse Vær og klima Naturfagdidaktikk I Temaet er fagovergripende og er undervisningsmessig fordelt mellom emne 1 og emne 2. Deler av det vil også gjennomsyre de andre temaene. I tillegg går vi mer spesielt inn i den delen av naturfagdidaktikken som er generell for alle deler av naturfagene. Hvorfor naturfag på små- og mellomtrinnet? Eksperimentell lek OG læring Naturfagutstyr og varierte arbeidsmetoder i naturfag 9

10 Grunnleggende ferdigheter i naturfag o Naturfag som språkverktøy Modeller i naturfag Naturfag ute Å vurdere naturfag Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Generelle regler om innlevering og godkjenning av arbeidskrav, er gitt på side 4. Kriterier for hvert arbeidskrav, med tidsfrister, blir publisert på høgskolens læringsplattform. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i Naturfag 1, emne 2, avlegges: I hovedtemaet Kjemi 1 : - Gjennomføring av praktisk arbeid i klasse med rapport (ca ord) - Prøve i navn og formler for uorganiske forbindelser (20 minutter) - Faglig test. Omfang inntil 45 min - Praktisk prøve. Omfang 15 min I hovedtemaet Jorda, planeten som ble levende I : - Skriftlig rapport fra feltarbeid (ca ord). - Artsprøve (20 minutter) - Faglig test. Omfang inntil 45 min I hovedtemaet Naturfagdidaktikk I - Et individuelt «over-tid»-prosjekt som presenteres som en digital historiefortelling og legges på Fronter (omfang inntil 5 minutter). Faglige aktiviteter med krav om deltakelse: I hovedtemaet Jorda, planeten som ble levende 1 : - Feltkurs med for- og etterarbeid I hovedtemaet Kjemi I : - Deltakelse på prøve i navn og formler for uorganiske forbindelser. - Deltakelse på praktisk prøve. Det er svært vanskelig å tilegne seg kunnskaper om feltarbeid i naturen og laboratoriearbeid på egen hånd. Derfor er denne delen av undervisningen obligatorisk. Vurdering Eksamen i emne II består av en mappe med faglige arbeider fra hele studieåret. Mappen skal inneholde tre arbeidskrav og et refleksjonsdokument på 1500 ord ± 10 %. Nærmere retningslinjer for mappen gis ved oppstart av studiet. Mappen vurderes av intern sensor. Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Pensum Erlien, W. & Mork, S. M. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag, Oslo: Universitetsforlaget. (150 s.) Hannisdal, M. & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Naturfag i grunnskolelærerutdanningen trinn. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1 7. (ca. 150 s.) Hansen, P.J.K. (1999). «La oss snakke om været!» Værbok for lærere i grunnskolen. HiO-notat 1999 nr.17. (24 sider: kap. 4, 5, 6, 7, 9. Ikke spesialbokser. Ny utgave ventet i 2015.) 10

11 Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærerutdanningen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, og 16 (ca. 180 s.) Norges forskningsråd (2003): Nysgjerrigpers arbeidsmetode. Til utdeling. (20 s.) Støttelitteratur til rapportskriving om feltarbeid: Haraldsen, K. B., Isager, O. A, Poléo, T. & Stedje, B. (1991). Feltbiologi. Oslo: Universitetet I Oslo. Kompendium på LMS (30 s.) Kompendium i Fronter: Naturfagseksjonen (red.) (2015): Kompendium i «Jorda, planeten som ble levende» (ca.120 s.) Naturfagseksjonen (red.) (2015): Kompendium «Naturfagdidaktikk» (ca.150 s.). Skjeseth, Steinar (2002): Norge blir til, Oslo: Schibsted forlag. Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene. 11

Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 1 for Primary School Studieprogramkode: NATCO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere

FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere 30 (15+15) studiepoeng Emnekoder: TOSNA1100 TOSNA1200 Godkjent av studieutvalget 29. august 2014 Gjeldende fra høstsemesteret 2014 Fakultet for

Detaljer

Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 1 for Lower Secondary School (5-10) Studieprogramkode: NATAO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra

Detaljer

Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Emneplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn

FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn 30 (15+15) studiepoeng Emnekoder: Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra.semesteret 20.. Endringer godkjent XX.XX.XXXX Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10

Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10 Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10 Studieprogramkode NATFO Emnekode og emnenavn NATF1 Naturfag 1, trinn 8-10 Engelsk emnenavn Science 1 for Secondary School (8-10) Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående

Detaljer

Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 2 for Lower Secondary School (5-10) Studieprogramkode: NATBO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

2NF Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen

2NF Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen 2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen Emnekode: 2NF5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen særskilte Læringsutbytte For å bli

Detaljer

Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng) gjelder for grunnskolelærerutdanning trinn. Fagplanen ble godkjent i avdelingsstyret 14. april 2011.

Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng) gjelder for grunnskolelærerutdanning trinn. Fagplanen ble godkjent i avdelingsstyret 14. april 2011. Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4.

Detaljer

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2 EMNEKODE: 4NA1 5-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10, emne 2 Science 1 for 5-10, module 2 INNLEDNING Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4. Vurderingsordning

Detaljer

Naturfag 1 for trinn Kode: 4NA B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011

Naturfag 1 for trinn Kode: 4NA B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011 Emne: Naturfag 1 for 5.-10. trinn Kode: 4NA1 5-10-B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret 25.05.10 (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011 Fra og med kullet med oppstart 2011 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emne GLU2081_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng EMNEKODE: 4NA15-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for 5-10 Innledning Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon.

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Naturfag 1. Side 1 av 5 NATURFAG 1

Naturfag 1. Side 1 av 5 NATURFAG 1 NO EN Naturfag 1 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige

Detaljer

Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7

Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7 Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Emnekode: G1NAT3000 Studieprogramkode: G1NA2 Emnet gjennomføres i

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Naturfag og miljøfag 1 Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over et semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG I, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn

FAGPLAN I NATURFAG I, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn FAGPLAN I NATURFAG I, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn 30 (15+15) studiepoeng Emnekoder: Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra.semesteret 20.. Endringer godkjent XX.XX.XXXX Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad.

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad. EMNEKODE: 4Na2 1-7 EMNENAVN Naturfag 2 for 1-7 / Science 2 for 1-7 Innledning Emnet omhandler relevante områder av naturfag for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling

Detaljer

2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet

2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet 2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet Emnekode: 2NF5101-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte For å bli

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, videreutdanning Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Naturfag 1 KFK. Side 1 av 10 NATURFAG 1 KFK. Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2017 Språk. Profesjonshøgskole n

Naturfag 1 KFK. Side 1 av 10 NATURFAG 1 KFK. Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2017 Språk. Profesjonshøgskole n NO EN Naturfag 1 KFK Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn. Emnet vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til undring og læring i naturfag. Naturfag

Detaljer

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU2083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Naturfag 1 Kode: 4NA130SR09 Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09

Naturfag 1 Kode: 4NA130SR09 Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09 Emne: Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Naturfag 1 Kode: Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09 Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold

Detaljer

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer 5. Vurderingsordning 6. Pensum

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU1083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB trinn 1-7 - oppdrag Engelsk emnenavn Mathematics for Grades level 1-7, Course

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Faget i lærerutdanningen. 1.2 Presentasjon av emnet

1. Innledning. 1.1 Faget i lærerutdanningen. 1.2 Presentasjon av emnet Emne: Naturfag 2 for 5.-10. for studenter på GLU med vekt på realfag, kull 2009 2013 Kode: 4NA230R510 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, jf. sak A20/09 1. Innledning 1.1 Faget i lærerutdanningen

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emne GLU1080_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emnekode: GLU1080_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 Naturfagslab NO EN Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB

Emneplan for matematikk 1MB Emneplan for matematikk 1MB Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB Engelsk emnenavn Mathematics for Grades 1-7, Course 1 Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 (15+15) studiepoeng Studieprogramkode: GLU1-7/G1SAM2 Emnekoder: G1SAM3500

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 NO EN Naturfagslab Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Naturfag 1 (30 studiepoeng) inngår som del av bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere.

Naturfag 1 (30 studiepoeng) inngår som del av bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere. Fagplan for naturfag 1 for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av Avdelingsstyret 21. april 2006. Siste revisjon godkjent

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Naturfag 2 (5.-10. trinn) ;Biologi 2 og geofag 2

Naturfag 2 (5.-10. trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 Emne GLU2082_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Naturfag 2 (5.-10. trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 Emnekode: GLU2082_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære

Studieplan for Teknologi og forskningslære Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU skal gi studentene et grunnlag for å undervise

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Naturfag 1 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

2NF Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II

2NF Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II 2NF5101-4 Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II Emnekode: 2NF5101-4 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Innledning

Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Innledning Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingen studieutvalg 11. mai

Detaljer