Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget"

Transkript

1 Husordensregler for Boligsameiet Thonbygget Endringer vedtatt på sameiermøte & Generelt 1.1 Husordensregler har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et hyggelig miljø. Alle med tilknytning til sameiet må rette seg etter de pålegg, regler og vedtekter som gjelder til en hver tid. Grunnlaget for ordensreglene finnes i hovedsak i Lov om eierseksjoner Ved fremleie er sameierne ansvarlig for at leieboerne gjøres kjent med reglene og forholder seg til dem. 1.3 Henvendelse til styret, vaktmester eller til forretningsfører bør skje skriftlig. Meldinger til styret kan legges i postkassen i oppgang 30, 32 eller 34. Styret har dessuten en epostadresse som kan benyttes. Se oppslag på tavlene i oppgangene. 1.4 Postkassene skal merkes med postkasseskilt i plast og i riktig størrelse. (Styret vil på fore-spørsel opplyse hvor og hvordan postkasseskilt kan bestilles.) I forbindelse med utleie/fremleie plikter sameier å sørge for at postkassen merkes med postkasse-skilt. 2 Avfall 2.1 Husholdningsavfall skal pakkes inn i plast-/papirposer som knyttes igjen. Dette for å hindre lukt og tilgrising av avfallskassene og avfallsrommet. Thonbygget er omfattet av Oslo Kom-munes kildesortering. Plast, matavfall og restavfall skal sorteres i separate poser. Egne merkede kasser for papp og papir finnes i avfallsrommet. Pappesker må brettes sammen før de legges i avfallskontaineren. 2.2 Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i avfallsrommet. Møbler o.l. skal den enkelte beboer selv sørge for all borttransport fra området, og må ikke settes i søppelrom eller felles-areal. Glass og metal skal bringes til returpunktene. Gjenbruksstasjonen under Pilestredet Park 7 tar i mot en rekke typer avfall. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

2 3 Husdyr Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Lufting av hund må skje under kontroll og hundeskitt må fjernes. Alle hunder skal holdes i bånd i sameiets områder som også omfatter lekeplasser, plener, hangveier og garasje. Katter skal holdes i bånd eller innendørs. 4 Ro og orden 4.1 Beboere plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. 4.2 Hamring, banking og lignende støyende arbeider må ikke finne sted etter kl Fra klokken til må beboerne være særlig hensynsfulle. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leiligheten og høylytt tale og musikk på balkongene kan lett virke forstyrrende for naboer. Ved situasjoner (oppussing, flytting, selskapeligheter o.l.) der en vet om at virksomheten kan medføre støy som kan virke sjenerende for naboer, oppfordres det til at naboene orienteres om dette. Det er lettere å akseptere støy eller annen forstyrrende virksomhet dersom en er forberedt på det. 4.3 Ha omtanke til nabolaget ved bruk av balkongene. Bruk av kullgrill eller engangsgrill tillates ikke. Flasker, bokser, sigarettsneiper og annet avfall må ikke kastes ut fra balkongene eller vinduene. Sigarettsneiper etc. kan medføre brannfare. Tepper må ikke ristes over rekkverket. 4.4 Skader forårsaket under flytting eller på annen måte betales av den sameier som forvolder skaden. Spesielt bemerkes at ståldører uten holdemagnet ikke må frakobles dørpumpen som da kan skade vegg, og heller ikke må sperres med gjenstand satt i dørhengslet som lett kan påføre døren skjevhet som vil være kostbart å reparere. 4.5 Ved inn- og utflytting må ikke heisdørene sperres/holdes opp ved å blokkere heisdøren. Det kan forårsake at heisen stanser. Heisdørene kan eventuelt holdes åpen ved å holde knappen inne i heisen inntrykt. Sameiets blomsterkrukker og møbler i inngangspartiene må ikke benyttes som dørstoppere. 5 Fellesarealer 5.1 Det er ikke anledning til å oppbevare byggeavfall og/eller byggemateriale i fellesareal. 5.2 Av hensyn til fremkommelighet, rengjøring av fellesarealene, ryddighet og ikke minst med tanke på en eventuell evakuering i forbindelse med brann, er det ikke anledning til å oppbevare private effekter i korridorer og andre fellesareal. Dersom sameierne som sogner til samme korridor er enige kan det henges opp bilder og lignende på veggene. 5.3 Avfallsposer må ikke oppbevares i fellesarealene. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

3 (Endringer vedtatt på årsmøtet 2014, innarbeidet i august 2015.) 6 Spesielle bygningstekniske bestemmelser 6.1 Parabol Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne i Thonbygget. 6.2 Utvendig persienner: Fortrinnsvis monteres persienner i vindussmyg. Det benyttes 50 mm brede spiler med styrewire på hver side. Spilene skal være i lys grå farge som RAL 7040 eller nr. 58 Turnils. Kassen for opptrukkede lamellene skal være i samme grå/brune farge som vindusomrammingen, RAL Ved feste utenfor vindussmyg på den utvendige isolerte fasaden, skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Forslag til innfesting vil være trykkimpregnert kloss direkte mot betong, bruk av solide bolter gjennom denne og tetting rundt kloss med Sicaflex. Plate størrelse f.eks. bredde mm, høyde mm, tykkelse ikke angitt. Dimensjonering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leverandør garantere innfesting i min 5 år. 6.3 Utvendig markise: Det skal benyttes terrassemarkiser (dvs. ikke vindusmarkiser) med rett forkant. Duk skal være ensfarget i farge som den gulaktige fasaden, type Dickson farge 7548, eller tilsvarende for den grå fasaden. Innfesting fortrinnsvis til betongvegg. Det skal benyttes innfesting som ikke vil føre til skade/ vanninntrenging i isolasjonslaget. Ved innfesting til utvendig isolert fasade vil forslag til innfesting være som over. Dimensjon-ering og beregning av dimensjoner og krefter er leverandøren sitt ansvar. Forslagsvis bør leveran-dør garantere innfesting i min 5 år. 7 Skader Eier av leilighet plikter å erstatte eventuelle skader eller oppryddingsarbeider som påføres felles arealer som trappeoppganger, heiser, dører, inngangspartier, plener, etc.. Videre plikter eier også å dekke utgifter til nødvendig opprydding i ganger og søppelrom når skader eller oppryddings-arbeider skyldes leietaker av en leilighet. Sameiet har tegnet huseierforsikring med bygningskasko som dekker brann, innbrudds- og vannledningsskade på bygning. Vannskadeforsikringen omfatter kun bygningsmessige skader, det vil si tak, vegger og gulv. Vannskader som kunne vært unngått ved mer påpasselighet fra sameiers side, kommer ikke under sameiets forsikring. Videre dekker ikke forsikringen innbo og løsøre. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

4 Hver sameier anbefales å tegne egen hjemforsikring med eventuelle tillegg. Fellesarealer må ikke utsettes for nedsmussing eller skader. Spesielt i forbindelse med inn- og utflytting kan dette lett oppstå, og skadevolder er ansvarlig for slike skader. Før flytting utføres bør styret/ OBOS Eiendomsforvaltning kontaktes slik at eventuelle eksiste-rende skader blir avklart og man kan unngå å bli belastet for andres skadeverk. 8 Vedlikehold Vanlig vedlikehold og oppussing må sameierne betale selv. Utvendig vedlikehold bæres av sameiet gjennom fellesutgiftene. Mangler må meldes til styret (eventuelt via vaktmester/obos Eiendomsforvaltning), som foretar vurdering og bestiller reparasjon. 9 HMS Internkontroll Seksjonseier plikter å gjennomføre internkontroll for å forebygge brann, ulykke mm, og herunder besvare årlig utsendt egenkontrollskjema 10 Pilestredet Park 10.1 Utvendige fellesområder tilhører/driftes av Pilestredet Park Økodrift (PPØ). Hele parken med gang- og kjøreveier, plener og grøntarealer er og blir utbygget for alle beboerne i parken med investeringer tatt over statsbudsjettet, og skal være fullt tilgjengelig for det offentlige. Anlegget driftes gjennom selskapet PPØ og kostnadene dekkes gjennom de ulike sameierne, borettslagene og næringsarealene, etter ulike andelsbrøker, og dessuten med støtte fra Oslo Kommune Kjøring, parkering Det er kun tillatt å kjøre på asfalterte områder i parken. Parkering er spesielt merket og avgifts-belagt. Parkeringskjeller er dimensjonert med tilstrekkelig kapasitet for at de som ønsker det skal kunne kjøpe/leie plass for sitt kjøretøy. Det er ikke avsatt gjesteparkering i kjeller. Parkeringskjeller tilhører ikke sameiet, og driftskostnadene er ikke sameiets ansvar. Områdets fortauer, gang- og sykkelveier er belagt med gjenbruksbetongelementer som tåler belastning fra nødvendig syketransport etc. men ikke tyngre kjøretøyer. Parkering / hensetning av kjøretøyer er ikke tillatt, Sykler skal plasseres i egne sykkelboder eller i sykkelstativ på området. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

5 1 General House Rules for the Residents of Thonbygget Amendments adopted at the Co-Owners Meeting 20 th March 2014 & 17 th March The purpose of the House Rules is to create good relationships between neighbors and others on our property, and to take good care of our property, buildings and common equipment. The House Rules have their basis in Norwegian Law, particularly the Lov om eierseksjoner (Law of Owners sections) If an apartment s owner makes it available for rent, the owner is responsible for making the rules known to the renters of the apartment and to make sure that they obey the rules. 1.3 Inquiries to Thonbygget representatives should be in writing. Messages to the Board should be put in the mailboxes marked Styret, which are found at entrances 30, 32 and Mailboxes shall be marked with specific plastic mailbox signs in a standard size. (The Board will, upon request, disclose where and how the mailbox signs can be ordered.) In the case of rental / sublease contracts, the owner of the apartment is responsible for making sure that the mailbox is marked with a standard mailbox sign. 2 Garbage 2.1 Household garbage must be put in plastic or paper bags and properly sealed by tying together at the top. This is to prevent bad odors and to avoid loose garbage from littering the garbage room. Separate containers for paper can be found in the garbage room. 2.2 Other types of waste are not allowed in the garbage room. Furniture and similar items must be transported away and disposed of by the individual resident, and must not be put inside the garbage room or in the public areas. Glass and metal recyclables should be taken to the return points. There is a facility for recycling that handles a variety of objects near Kvinneklinikken, Pilestredet Park 7. 3 Pets Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

6 Animals that cause problems for or discomfort to other residents may not be kept in the apartments. Dogs must be kept under control when taken for a walk, and dog droppings must be removed. All dogs must be kept on a leash on the property; this also includes playgrounds, lawns, walkways, and the garage. Cats must be kept on a leash or kept inside the apartment. 4 Tranquility and Order 4.1 Residents must make sure that there is tranquility and order both inside and outside the apartments. The apartments must not be used in such a way that disturbs others. 4.2 Hammering or other loud noise is not allowed after 21:00. From 22:00 to 07:00 residents must be particularly cautious about making noise. Please be aware that stereo equipment even inside the apartment, as well as loud conversations and loud music on the balcony, can easily be heard which can disturb the neighbors. On special occasions (e.g. remodeling, moving, parties, etc.) where it is known that there will be noise that can be disturbing for the neighbors, it is requested that the neighbors are notified of this in advance. It is necessary (and courteous) to allow the neighbors to be prepared for occasional noisy gatherings and disruptions. 4.3 Be considerate when using the balcony. Use of charcoal grills or disposable grills on the balcony is not allowed. Waste objects - such as bottles, cans, cigarette butts, etc. - must not be thrown from the balcony. Cigarette butts can cause a fire or damage balcony furniture. Carpets must not be dusted over the railings of the balcony. 4.4 Damage caused by moving in or out, or by any other means, must be paid for by the individual owner. Please make a special note that the steel doors without holding magnets must never be disconnected from the door pump, as damage to the wall might occur; in addition, these doors must also not be held open by a wedge as this might make the door(s) crooked, which is very expensive to repair. 4.5 While moving in or out, the elevator doors must not be held open by blocking the doors. This can cause the elevator to stop working. The doors of the elevator can be kept open by pressing and holding pressed the appropriate button inside the elevator. The residence s flower pots and furniture must not be used as doorstops. 5 Common areas 5.1 It is not permitted to store remodeling waste or building materials in common areas. 5.2 For the reasons of accessibility, cleaning of common areas, tidiness, and not least a visible fire Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

7 evacuation route, it is not appropriate to store private effects in corridors and other common areas. With the agreement of co-owners on the same corridor, pictures et cetera can be hung on the walls. 5.3 Garbage bags must not be stored in public areas. 6 Special Technical Building Regulations 6.1 Satellite Disc It is not permitted at Thonbygget for any resident to set up a satellite disc. 6.2 External Venetian Blinds Venetian blinds should be mounted on the inside of the window groove, using 50 mm-wide slats with a guiding wire on each side. The slats should be a light grey color such as PAL 7040 or number 58 Turnils. The case should have the same color as the window frame: RAL One suggestion for the fixture could be an implanted block of wood directly against the concrete, using solid bolts through the block and sealed with Sicaflex. The block could, for example, have a width of mm and a height of mm (thickness not specified). Dimensions and calculations of the dynamics involved is the responsibility of the supplier. Usually, the supplier is able to give a guarantee of at least five years for the fixture. 6.3 External Awnings Terrace awnings, not window awnings, should be used; these should have a straight front edge. The canvas should have a single solid color similar to or matching the yellowish façade, Dickinson color 7548, or similar to or matching the grey façade. Awnings should be mounted to the concrete wall. Mounting types should be used that will not lead to damage to and/or leaking water into the insulation. When mounting on the outside insulated façade, the proposed mounting is the same as above. Measurements and calculations of the dimensions is the responsibility of the supplier. Normally the supplier is able to give a guarantee of at least five years for the fixture. 7 Damage The apartment owner must pay for any damage, maintenance or clean-up work caused by him or her to any public areas such as stairwells, elevators, doors, the entrances, lawns, etc. Furthermore, the owner must cover the cost for required maintenance of hallways, garbage room or other areas when the damage is caused by tenants. The co-ownership of Thonbygget has comprehensive home-owner insurance that covers fire, breakins and water damage caused by piping. The provisions that cover water damage only allow for Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

8 damage to the building structure: roof, walls and floors. Water damage that could have been avoided by the resident paying more attention is not covered by the insurance. Furthermore, the insurance does not cover household goods, furniture, personal property, movables, etc. Each resident is encouraged to buy his or her own home insurance, potentially with amendments. The public areas must not be subject to littering or destruction, especially in connection with moving in or out. Damage can easily occur, and the person responsible for that damage is also responsible for paying for the repairs. Before moving out, the Board of Thonbygget should be notified so that existing damage can be noted and the responsibility for damage made by others can be avoided.. 8 Maintenance Ordinary maintenance and remodeling must be paid for by each individual owner. Maintenance of the exterior of the building is covered by the co-ownership through monthly dues or assessments. Discrepancies should be reported to the janitor or to the Board of Thonbygget, which in turn will evaluate the discrepancy and order any necessary repairs. 9 HSE Internal Safety Inspection The owner of the apartment is obligated to perform an internal inspection to regulate the prevention of fire, accidents, et cetera; this including filling out the internal inspection form, issued annually. 10 Pilestredet Park 9.1 The public areas outside are the property of and are maintained by Pilestredet Park Økodrift (PPØ). The whole park including walkways, driveways, lawns and parks have been and will be built for the benefit of all residents of Pilestredet Park with investments from the Norwegian National Budget; so they should be freely available to the public. The parks are run by the company PPØ, and the costs are covered though the various co-ownerships, commercial partners and house cooperatives according to set percentages, as well as with the support of the city of Oslo. 9.2 Driving and Parking In the park, driving is only permitted on the asphalt. The walkways are made from recycled concrete that can support the load of necessary emergency transport, but cannot support the load of heavier vehicles; parking is not permitted. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

9 Parking spaces are specially marked and subject to charges or fees. The parking garage is configured to support the requests from residents to buy or lease a parking space for privately-owned vehicles. There is no allocated space for guest parking in the parking garage. The parking garage is not owned by the co-ownership of Thonbygget, and the operational costs are not the responsibility of the co-ownership. Bicycles should be placed in one of the bicycle rooms in the basement or in the bicycle stand on the premises. Sameiet Thonbygget Husordensregler vedtatt på Sameiermøtet &

Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget

Husordensregler for. Boligsameiet Thonbygget Husordensregler for Boligsameiet Thonbygget Siste Endring vedtatt på sameiermøte 04.04.2018 1 Generelt 1.1 Husordensregler har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et hyggelig

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Nye Major 3 Husordensregler

Nye Major 3 Husordensregler Nye Major 3 Husordensregler Husordensreglene er et supplement til Sameiets vedtekter. Husordensreglene forplikter således og skal være medvirkende til å sikre sameierne ro, orden og trivsel i Nye Major.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , )

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , ) HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD (Vedtatt: 11.02.1992, revidert: 21.03.1994, XX.04.2003, 30.06.2009) Innhold Ro og orden... 2 Avfall... 2 Trafikk og parkering... 2 Vedlikehold av grøntanlegget

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene.

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene. Husordensregler Innledning Husordensregler har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil det bidra til å sikre beboernes trivsel

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta.

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta. RUNDSKRIV 11.12.13 Når vi startet rehabiliteringen måtte vi sende inn søknad til Planog bygningsetaten for å få lov til å starte opp med rehabiliteringen. Borettslaget må også sende inn søknad om brukstillatelse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling 27.5.2014. 1. GENERELT Husordensreglene har til hensikt å sikre ro

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Koksabukta Boligsameie - Husordensregler

Koksabukta Boligsameie - Husordensregler Koksabukta Boligsameie - Husordensregler 1. Generelt 1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9

Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9 Husordensregler for Sameiet Ladebekken 9 1. Generelt 1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei Husordensregler for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Gnr 168 Bnr 90 Oslo kommune 1 HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 21.juni

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN Spørsmål og svar Navn på anskaffelsen Kjøp av bysykkelordning til Lysaker Fornebu området ArkivsakID 15/120568 Dato 09.06.2015 Oppdragsgiver må få gjøre oppmerksom på

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Oslo, 06. januar OBOS Eiendomsforvaltning AS

Oslo, 06. januar OBOS Eiendomsforvaltning AS Ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken boligsameie, avholdes tirsdag 17. januar 2006, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1, Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

2.1. Alle beboere og gjester må oppføre seg slik at de ikke er til sjenanse for andre.

2.1. Alle beboere og gjester må oppføre seg slik at de ikke er til sjenanse for andre. HUSORDENSREGLER Quadraturen Eierseksjonssameie Sist oppdatert på sameiermøte 26.04.2016 1. Generelt 1.1. Husordensregler er basert sameiets bestemmelser og på vedtekter for Quadraturen Eierseksjonssameie.

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE Fastsatt på ekstraordinært sameiermøte 17 januar 2006 med endringer på sameiermøte 11.04.2007 1. FORMÅL OG HÅNDHEVING Husordensregler har til hensikt å skape

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007.

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007. Side 1 av 6 HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET GRØNLAND BASAR Vedtatt på ordinært sameiermøte 17. april 2007. 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Sameiet Grønland Basar utarbeidet

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 16.06.86. Revidert i ordinært sameiermøte 31.05.95, 07.05.96, 07.06.97, 28.04.98, 29.03.00, 12.06.01, 29.04.02, 12.05.03

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer