ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012"

Transkript

1 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Bjarne Pedersen Jan Gerad Jonassen Roy Gabrielsen Magne Rosseland Borgny Haga Willy H. Svendsen Karl Jørgen Pettersen Kristian B. Olsen Magne Knutsen Lyder Andreas Marthinussen 3 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

4 ÅRSMØTE i kantine ROSENBERGHALLEN TORSDAG 7. MARS KL DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 4 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 Beretning Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Klubbåret Lønnsforhold 4. Protokoller 5. Velferds- og sosiale saker 6. Klubbens organisasjon 7. Vernearbeidet 8. Lærlinger og studievirksomhet 9. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag 5 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

6 Landenes størrelse er justert i forhold til prosentvis arbeidsledighet Årsmøte Punkt 1 Beretning 2011 Grafikk: Klubben/Roy Kapittel 1 Faglig politiske og økonomiske forhold Krisen sprer seg som ild i gress rundt om i Europa og arbeidsledigheten når nye rekordhøyder i de fleste land. Også våre nærmeste naboland sliter med å holde ledighetstallene nede og flere svensker enn noensinne jobber i Norge. Selv om høyresiden i norsk politikk vil ha deg til å tro noe annet, så går Norge så det suser sammenlignet med de fleste andre land i Europa og resten av verden. Eurosonen har en samlet arbeidsledighet på over 10,4%. Det er nå ca 18 millioner arbeidsløse i eurosonen. I hele EU (27 land) er andelen arbeidsløse på 11,5%, noe som utgjør over 25 millioner mennesker. Ledigheten varierer voldsomt fra land til land med Spania på topp med hele 26,2% til Østerrike med 4,3%. I Spania er ungdomsledigheten på alarmerende 56,5% og man frykter at det kan gå tapt en hel generasjon arbeidskraft. EU mener de har funnet løsningen på problemet i de kriserammede landene og har forlangt kutt i pensjoner og velferdsordninger. Samtidig kjøper EU opp statsgjeld som igjen gjør at de kriserammede landene kan låne mer penger. Forstå det den som kan. Her i Norge viser tall fra SSB at 3,1 prosent av befolkningen i arbeidsdyktig alder (15-74 år) er arbeidsledige. I oktober var den i følge NAV så lav som 2,3%. Rogaland toppe heile driden i år igjen. Sammen med Sogn og fjordane var det her ferrest arbeidledige 1,6% og 1,7%. 6 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

7 Vikarbyrådirektivet I EU framheves Norge som et forbilde når det gjelder arbeidsliv og velferd. Allikevel mener EU at vi skal tilnærme oss deres lovverk, ikke omvendt. Vikarbyrådirektivet er det siste direktivet de har tredd ned over hodene våres. Et direktiv som skal styrke rettighetene for innleide arbeidstakere samt gi strengere forpliktelser for vikarbyråer/ bemanningsforetak og arbeidsgivere som leier inn arbeidskraft. Det de fleste kanskje har lest om vikarbyrådirektivet, er at innleide vikarer får rett til de samme lønns og arbeidsvilkår som de ansatte i innleiebedrift. Med samme lønns og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstidens lengde og plassering, bruk av overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid og ikke minst feriefritid, feriepenger og godtgjøring på slike dager. I tillegg skal innleide arbeidstakere ha tilgang til samme felles goder og tjenester som ansatte i innleiebedriften, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Det er dette som kalles likebehandlingsprinsippet. Det var NHO som pushet på for å få inn dette direktivet fordi de trodde det ville gi norske bedrifter muligheten til å dumpe lønninger slik de fleste land i EU har gjort. Norge er heldigvis et av få land i Europa som har innført vikarbyrådirektivet uten unntak for likebehandlingsprinsippene. Mange mener at den såkalte finanskrisen er den eneste årsaken til den skyhøye arbeidsledigheten i EU, men få tør å sette spørsmål med virkningen av vikarbyrådirektivet. Økningen i antall ansatte i vikar og bemanningsbyrå taler alene for at det trengs store endringer i Europeiske arbeidslivspolitikk. Uten likebehandlingsprinsippene virker vikarbyrådirektivet mot sin hensikt og gir bedrifter muligheten til å dumpe lønninger, øke bruken av innleie, midlertidig ansatte og vikarer. Sakset fra Verkstedsoverenskomsten fra 1907 Arbeidsnomader I Russland har det nå blitt billigst med Ukrainsk arbeidskraft. I polen har det blitt rimelig med Russisk arbeidskraft. I Tyskland, Frankrike og England har det i flere år blitt foretrukket billig øst europeisk arbeidskraft. Arbeidsfolk tvinges til å reise ut fra sitt eget land og akseptere lavere lønninger enn normalen i de landene de reiser til. Nå kommer snart spanjolene på markedet sammen med grekere og italienere og vil ganske sikkert bli en del av den massive sosiale dumpingen som foregår i hele EU. Arbeidskraft er blitt en vare som forflyttes der den kan brukes billigst. Norge er langt i fra paradis for disse arbeiderne. Det finnes eksempler på grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft her også som får en til å gremmes. Her bruker foreløpig de fleste bedrifter utenlandsk arbeidskraft fordi de ikke finner fagfolk på det norske arbeidsmarkedet. Det er ok så lenge arbeidsledigheten er lav, men hvem vil bli foretrukket når arbeidsledigheten øker? Norsk eller utenlandsk arbeidskraft? Kampen mot 20% På senhøsten 2012 hadde Dagens Næringsliv en artikkelkampanje der de påsto at innleide polske arbeidere etter innførelsen av vikarbyrådirektivet ville tjene mer enn norske arbeidere. Hovedårsaken til dette mente de er borteboertillegget på 20 prosent. Man regnet med at NHO hadde brukt høsten til å utrede hvordan deres medlemsbedrifter skulle tilpasse seg vikarbyrådirektivet slik at det skulle bli minst mulige forskjell i tolkningen av det. I stedet viser det seg at de har satt inn alle resursene i å finne måter å omgå direktivets likebehandlingsprinsipp. Eksempel på dette er hvordan skal reisende som kvalifiserer til 20% tillegg lønnes. Skal timesatsen deres være reisesats + 20% eller skal den være X + 20% = reisesats? Slike spekulasjoner er mildt sagt skremmende og unødvendige siden likebehandlingsprinsippet sier at innleid arbeidskraft skal lønnes som fast ansatte. 7 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

8 Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. 6. oktober 2008 vedtok Tariffnemna å allmenngjøre Verkstedoverenskomsten for skips- og offshoreverksted. NHO og Norsk Industri sluttet seg ikke til Tariffnemndas vedtak om å allmenngjøre deler av verkstedoverenskomsten. På vegne av ni verft gikk de derfor til sak mot staten. Saksøkerne tapte i tingretten, men anket til lagmannsretten hvor de også tapte. Nå skal saken avgjøres i høyesterett. Striden det står om er at verftene ikke ønsker å betale reise, kost og losji, samt et tillegg på 20 prosent for alle tilreisende arbeidere til norske verft. Tillegg for arbeid utenfor verksted, der overnatting er nødvendig har vi hatt i Verkstedoverenskomsten i over 100 år. Verftene angriper Industrioverenskomsten, som er den største i privat sektor. Overenskomsten som legger grunnlaget for alle andre lønnsforhandlinger i Norge. Med dette mener de at vi som arbeidere skal reise rundt for egen regning og arbeide for dem på deres verft. Vi skal altså ikke bare betale for det huset vi reiser i fra, men også for et bosted når vi er vekkreist for å arbeide. Hvordan tror disse verftene det vil bli med denne måten å drive det norske arbeidslivet på? Vi husker vel alle hvordan det ble reagert på Romfolk som i sine primitive boenheter campet i parker og skogholt. Er det slik de ønsker verftsarbeider i Norge skal bo? Vi må for all del ikke få Europeiske tilstander der utenlandsk arbeidskraft lønnes så lavt at de blir foretrukket foran utdannete norske fagarbeidere der konsekvensen er skyhøy arbeidsledighet. Ingen i norsk arbeidsliv skal lønnes etter hvilket land de kommer fra eller bor i, ei heller etter hvilket språk de snakker. Permitteringer til besvær I løpet av vår og sommer 2012 tilegnet NAV seg en håpløs håndtering av permitteringsreglene og selv om vi på Rosenberg ikke hadde noen permitterte S T Å PÅ K R A V A! på det aktuelle tidspunktet er det viktig å stå på krava og bekjempe holdninger vi ikke vil være oss bekjent av. Fra fagforeninger landet rundt ble det varslet om flere tilfeller der arbeidsfolk som ble permittert fikk problemer med å få sin søknad om dagpenger godkjent av NAV. I sitt avslagsbrev brukte NAV en begrunnelse hinsides all fornuft der de mente at mindre til middels store verksteder i Norge skal være i stand til å påvirke og forutse konkurransen fra land i Europa og Asia som opererer under mer gunstige kontraktsforhold. Samtidig oppfordret NAV bedriftene heller å redusere antall ansatte og heller ta i bruk midlertidig ansatte. De brukte også reglene rundt sesongarbeid som en årsak. I permitteringsreglene står det følgende: «Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Når permitteringsårsaken er påregnelig og forutsigbar, er det mulig for arbeidsgiveren å påvirke situasjonen. Arbeidsgiver har mulighet til å planlegge driften og eventuelt sørge for redusert bemanning om vinteren dersom det er nødvendig, for eksempel gjennom midlertidige arbeidsavtaler.» I verkstedbransjen for skip og offshore er det varierende oppdragsmengder året rundt, det er ikke spesielt om det er sommer, vinter, dag eller natt. Vinnes ikke anbud så er det ikke arbeid, dette kan skje året rundt. Reglene på dette området var ikke endret fra tidligere, men praktiseringen hadde blitt betydelig inn-skjerpet fra NAV sin side. Som aksjon på denne nye tolkningen av permitteringsreglene tok fagforeninger landet rundt pennen fatt og klaget til NAV. Når ikke det nyttet ble problemet etter hvert tatt opp på konferanser i regi av fellesforbundet og LO. Først når saken nådde Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ble det tatt aksjon. Hun inviterte NAV, LO og NHO til sitt bord og klarte å få til nye retningslinjer der den permitterte er mer i fokus. Disse nye retningslinjene kan du lese om på rvklubb.no. 8 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

9 Valg 2013 Det er valg i år og hvem bør man stemme på? For deg som arbeidstaker og fagforeningsmedlem står årets valg mellom en stø kurs videre eller drastiske endringer i dine rettigheter som arbeidstaker. I sammen slengen kan du minnes på at Høyre også ønsker å øke dine karensdager fra 3 til 5 når du blir permittert. Det stopper ikke der, Erna vil også øke pensjonsalderen til 75 år. Ja, sytti fem år. Blågrønt Rødgrønt Høyre har også forslag om å øke normalarbeidsuken fra 40 til 64 timer med begrunnelse at det vil gi deg og arbeidsgiver mer fleksibilitet. Ja, det erna kaller valgmulighet. Er det din mulighet til å velge arbeidstid hun mener eller er det arbeidsgivers mulighet til å sette deg i arbeid på ubekvemmelige tider? Bakover 2013 Fremover Som illustrasjonen viser bør man stemme på rødgrønt for å unngå å bli satt tilbake til 30 årene når det gjelder arbeidstakernes rettigheter. Her er noen få av våres rettigheter du bør være redd for å miste: At arbeidsgiver og arbeidstaker har forpliktelser overfor hverandre Krav til arbeidsmiljøet Verneombudsordningen Arbeidstidsbestemmelser 40 timers normalarbeidsuke Rett til permisjon både med og uten lønn Sykelønnsordningen Rett til ansettelseskontrakt Oppsigelsesvern Innsynsrett ved innleie Hvem er det som har gitt oss disse rettighetene? Er de en gave fra Gud eller er det de snille omtenksomme politikerne som har gitt oss en julepresang i fjern fortid? Nei, dette er rettigheter som Fagforeningen med LO i spissen har kjempet for siden LO ble stiftet i Vi har hatt et trepartssamarbeid i Norge siden 1945 der LO og NHO sammen med regjeringen har fått til ufattelig mye bra for oss arbeidsfolk. Allikevel er det ikke slik at kampen er over og at det ikke trengs fagforeninger lengre. Høyrekrefter i Norsk politikk vil helst at du kun skal ha godene de finner det for godt å gi deg. De Borgerlige partiene rasler med sablene og arbeidsfolk bør virkelig sette seg inn i hva de har som mål med sine lovnader om modernisering av norsk arbeidsliv. Høyres Erna Solberg begynte valgkampen tidlig i fjor og sa at dagpenger for arbeidsløse burde være 70,- kr. Det vil tvinge flere ut i jobb. Hun sa videre at det bør innføres arbeidsplikt og at kravet om å flytte dit jobben befinner seg må praktiseres strengere. Høyre påstår at flere kommer inn i arbeidslivet med midlertidige ansettelser, uten at de viser til reell statistikk. Erna påstår samtidig at faste ansettelser hører fortiden til og at Arbeidsmiljøloven er gått ut på dato. De tre borgerlige partiene Høyre, FrP og Venstre har varslet store kutt i sykelønnsordningen. De tror rett og slett ikke på at du kun er hjemme hvis du føler deg syk. De vil innføre standardiserte sykmeldinger. Leger skal få normer på hvor lang sykmelding hver diagnose bør gi. De har også en diskusjon på om det skal innføres karensdager før man får rett på sykepenger. Med alle disse kuttforslagene er det ikke rart at de får råd til å kutte i formueskatten til de rike. Når det gjelder industripolitikk så ønsker Venstre sammen med KrF å bremse utvinningstakten på norsk sokkel. Det samme gjorde sentrumsregjeringen da de var i regjering. På Rosenberg merket vi dette mellom 2003 og 2005 med prosjekttørke, oppsigelser og permitteringer. Hvem vil tilbake dit? Vel og merke gråt Trine Skei Grande av LO, men vinner de Borgerlige valget er det egentlig vi som har noe å gråte for. Ikke stem deg selv ut i elendighet! 9 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

10 10 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

11 Kapittel 2 Klubbåret 2012 Ved inngangen til 2012 hadde vi fremdeles operatører permittert. Årsaken til det var selvfølgelig mangel på arbeid inne på Rosenberg. Selv om YME slukte en god del bemanning offshore så var ikke den aleine nok til å holde alle aktivert. Først i april ved hjelp av oppbemanning i Kvitebjørnprosjektet klarte vi å få alle i arbeid. Kvitebjørnprosjektet økte bemanningen stegvis gjennom sommeren og har også blitt det første prosjektet på Rosenberg hvor det har blitt godkjent å jobbe en 15/20 landbasert rotasjon. Denne rotasjonsordningen ble godkjent for verftene i det sentrale oppgjøret i april /20 har tidligere kun vært lov å ha på landanlegg i hovedsak fordi under bygging eller modifikasjonsoppdrag er alle tilreisende. Her på Rosenberg er arbeidstiden 7,5 t. pr. dag og vi kan gå kveldskift om nødvendig. Det betyr at vi får et bemanningsproblem i de nødvendige servicejobbene, spesielt verktøybu, lager og transport. Fra klokken 1500 fredag ettermiddag til klokken 0630 mandag morgen har de normalt helg og deres service er utilgjengelig med mindre de jobber overtid. Da Kvitebjørn installasjon startet opp med 15/20 rotasjon for tilreisende innleide i oktober ble det fort et behov for service utenom den normale arbeidstiden. Operatørene i disse faggruppene ordnet selv opp internt i gruppen seg i mellom, slik at prosjektet fikk sitt behov. Dette gjorde de på en måte de skal ha full honnør for. Vi hadde også noen få operatører ute på Statfjord A og C i 2012 som jobbet med tubing. Statoil som var kunden her ønsket plutselig at våres folk skulle gå 14/28, en rotasjon der vi som ikke er fast offshore vil ende opp med å mangle timer i slutten av året. For de aktuelle operatørene er det blitt gjort en gjennomsnittsberegning, og timene er blitt gjort opp i hovedsak ved at siste avspasering ble innkortet. I løpet av juni/juli startet også Åsgard Plem opp i prefab. Selv om plemmene ser like ut har de et unikt kompleks design som er utfordrende å bygge. De største utfordringene i prosjektet har vært, større kompleksitet i designet enn først antatt. Store forsinkelser på design og tegninger. Inspeksjonskategori A/B tilfører store engineerings arbeider. Dette gjør at den stramme leveringsplanen blir hard å holde. I utgangspunktet var bemanningsplanen basert på ca 40 stk på topp, men til nå har den høyeste totalbemanningen vært helt opp mot operatører på en gang. Trange jobber som krever nøye fagarbeid. 11 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

12 4 Åsgard Plemmer satt ut til lufting på kuleplanet Andre prosjekter Eldfisk B cellar deck ble avsluttet i september. 30 til 35 operatører var involvert i denne jobben som startet allerede i mars HookUp jobben EKOL vi skal i gang med i løpet av august 2013 Waste Heat Recovery Unit for Eldfisk startet forsiktig opp i desember 2012 og vil vare ut 2013 inn i begynnelsen av Kneler B Kneler B ble bygget i Roseberghallen i løpet av våren 2012 og ble ferdigstilt i månedsskifte juni/juli. Bildet viser den gamle WHRU på Eldfisk E som skal byttes ut med den nye vi bygger. Skuld gjorde vi kjapt fra mars til april. Dette prosjektet hadde et omfattende kvalifikasjonsprogram med mye prosedyresveising av superduplex rør. Til Visund Sør og Stjerne prosjektene leverte vi til sammen 3 stk Tie Inn Spools. Dette arbeidet startet i løpet av januar og var ferdig etter testing i Juli Gullfaks kranfundament var et lite prosjekt som krevde 4 til 8 operatører i Rosenberghallen. Offshorefasen ble kjørt med 2 stk og ferdig i juni Del av Åsgard prosjektet 12 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

13 BU Det var kun ett ordinært bedriftsutvalgsmøte i 2012 der Rosenbergs strategi var hovedtema. Ellers var det møter angående det nye kontorbygget. AMU Det har vært 2 AMU møter. Tidlig 2012 ble var det sterk økning i øyeskader på Rosenberg. Øyeskadene skjedde etter samme mønster i forbindelse med slipeoperasjoner, og samtlige operatører brukte vernebriller under slipeskjerm. Nærmere undersøkelser viste at operatørene har registrert fremmedlegemer på øynene etter at slipeoperasjonene var avsluttet, og at det ikke har vært mulig å bli kvitt fremmedlegemet ved hjelp av øyeskylling. I to av tilfellene ble fremmedlegemet først fjernt kirurgisk etter et par dager. For å få bukt med slike skader bestemte AMU at det i produksjonen ble satt fokus på riktig bruk av vernebriller. Gamle vernebriller og sveisebriller slutter ikke alltid tett inn mot ansiktet grunnet slakk strikk eller at brillene ikke er tette. Dessuten plasseres sveisebriller oppe på hjelmen nå disse ikke er i bruk. Når så brillene tas på følger det med støv som har samlet seg på brillen, og små støvkorn kan da komme inn på øyet. Er dette jernspon vil disse nærmest skjære seg inn i hornhinnen om man da gnir seg i øyet. Skadete slipebriller må erstattes med nye, og slipebriller er tilgjengelige i verktøybu. Noen andre saker i AMU Midlertidig bruksendring av Rosenberghallen (For at overflatebehandling skal kunne utføres) Webkamera i Rosenberghallen (I forbindelse med Oljemessen) Stygg kuttskade med vinkelsliper. Politisk streik Klubben deltok i politisk streik 18. januar Vi leide båt som transporterte oss inn til Oljemuseumet der vi møtte andre fra avdeling 25. Derfra gikk vi samlet inn til byparken hvor streikemøte mot vikarbyrådirektivet ble arrangert. Det skal legges til at det var ekstremt surt vær denne dagen, men allikevel var streikeviljen stor. På vei til streik Møter og konferanser Forhandlingsmøter sentrale tariff-forhandlinger LOs Konsernkonferanse Vestlandskonferansen Avd.25 Klubblederseminar Medlems og styremøter Avd.25 LO Rogalandskonferansen Faglig politisk seminar Strategikonferanse Avd.25 LO olje og gassutvalg konferanse AMU har også i 2012 gjennomført vernerunde på hele Rosenberg. Bemanning og protokollmøter Onsdag hver uke deltar klubben på bemanningsmøte hvor behovet i produksjonen gås gjennom. Etterpå er det protokollmøter hvor klubb og bedrift diskuterer aktuelle saker. Den mest aktuelle saken i fjor var hvordan vi skal tilpasse oss vikarbyrådirektivet. Opplæringsutvalget Det var ikke aktivitet i utvalget i 2012 Utdanningsfondet Det var ikke aktivitet i utvalget i 2012 Rekordlavt sykefravær i 2012 Vi tror vi satte norgesrekord eller kanskje verdensrekord i lavt sykefravær i fjor. I juni 2012 var fraværet helt nede i 2,7% for medlemmene i klubben. Korttidsfraværet var i samme måned 0,8%. Gratla! 13 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

14 De to toppene i fagforeningsnorge på besøk på Rosenberg Vervekampanjen til Avdeling oktober 2012 hadde vi besøk av representanter fra Fellesforbundet. Fellesforbundets leder Arve Bakke var i Stavanger i anledning oppstart av vervekampanjen til Avdeling 25. Eldar Myhre som er leder i avdeling 25 kom sammen med Emma Wathne som er sekretær i avdelingens hotellprosjekt, og Inger Kristine Byberg som er kontormedarbeider i avdelingen. Da vi snappet opp at Arve Bakke skulle til Stavanger syns vi det var like greit å invitere ham bort til Rosenberg. Og siden vervekampanjen også var rettet mot oss og ikke bare mot IKKE medlemmer, syntes vi det var greit å få presentert vervekampanjen i medlemsmøte hos oss. Emma Wathne presenterte vervekampanjen for oss med disse ordene: Mange av Fellesforbundets medlemmer jobber i bedrifter der omtrent alle er medlemmer av Fellesforbundet fra før av. Men det er jo ingenting i veien for at dere verver utenfor deres egen bedrift. Til og med utenfor bransjen dere jobber i. Kanskje en i familien eller noen du kjenner jobber innenfor hotell og restaurant eller på bilverksted? Avdeling 25 organiserer ordinære jern og metallbedrifter, verksteder, reise og offshore, ISO bedrifter, verft, hotell, restaurant, landforpleining og catering, bilverksteder, tanntekniker og gullsmeder. Til slutt på medlemsmøte holdt Arve Bakke et innlegg der han fortalte om utfordringene fagforeningen står overfor når det gjelder å få vervet utenlandske arbeidere, men ikke minst å beholde de medlemmene vi allerede har. Han beveget seg også inn på sosial dumping temaet der han la vekt på viktigheten av allmenngjøringen og likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet. Etter medlemsmøte ble Eldar Myhre og Arve Bakke med i møte med Direktør Kristin Færøvik der løst og fast omkring norsk og internasjonal industri ble diskutert. Ikke minst det at de store kontraktene går til Asia, helst Sør Korea. På slutten av dagen var de med på et klubbstyremøte. 14 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

15 Kapittel 3 Lønnsforhold Sentrale forhandlinger De sentrale forhandlingene 2012 endte med et historisk resultat. Partene kom frem til enighet om å anbefale et oppgjør der de fire overenskomstene som gikk under frontfag ble smeltet sammen til en ny overenskomst - Industrioverenskomsten. Da er det blitt slik at navnene Verkstedsoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten, Nexansoverenskomsten og Teko-overenskomsten er forsvunnet. Bemanningspolitikk Overenskomsten fikk nye bestemmelser på tre områder: 1. Innleide fra bemanningsforetak/vikarbyråer skal ha de samme lønnsog arbeidsforhold som de ville hatt om de var ansatt i bedriften. 2. Tillitsvalgte kan ivareta innleides interesser overfor innleiebedrift. 3. Overenskomsten kan gjøres gjeldende for vikarbyråer som leier ut ansatte til arbeid innenfor overenskomstens virkeområde. Dermed har vi fått helt nye verktøy for å sikre skikkelige forhold for ansatte i vikarbyråer, både når de er utleid og mellom oppdrag. Hovedtrekkene To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel Innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår og omfattes av Fellesforbundets overenskomster Alle får et generelt tillegg på kr. 1,25 per time Heving av minstelønn og satsene for skift- og ulempetillegg ISO-fagene blir omfattet av den nye Industrioverenskomsten Full kompensasjon ved pålagt eller avtalt 2-4 rotasjon offshore Ny rammeavtale for innarbeidingsordninger Økt nattillegg offshore Ekstra heving av lønnssatser innen teko Korte velferdspermisjoner omfatter også tannlegebesøk Likelønnsvurdering ved lokale forhandlinger Ny og framtidsrettet Industrioverenskomst Enighet om å arbeide for en mer partsstyrt allmenngjøringsordning I uravstemning 9. mai 2012 stemte over 82% ja til riksmeklingsmannens forslag Lokale forhandlinger I 2012 ble oppkjøringen mot forhandlingene startet med medlemsmøte hvor plan for oppkjøring ble skissert. Deretter arrangerte vi en idedugnad der i overkant av 20 medlemmer deltok. Utfall av idedugnaden ble så tatt med inn i gruppemøtene som kom med forslag til forhandlingssaker. Klubbstyret behandlet så forslagene og utarbeidet et lønnskrav som ble vedtatt på medlemsmøte den 27. november Forhandlingene Det ble avholdt 5 forhandlingsmøter som kort forklart forløp som beskrevet under: 1. Bedriften la frem sitt forhandlingsgrunnlag 2. Klubben la frem sitt forhandlingsgrunnlag 3. Klubb overleverte sitt krav 4. Bedriften kom med sitt lønnstilbud 5. Forhandlinger om prinsipper Resultat lokale forhandlinger Verkstedslønn: Fagarbeider: Fikk et tillegg på kr 8 Spesialarbeider: Fikk et tillegg på kr 2 Hjelpearbeider: Fikk et tillegg på kr 2 Spesialarbeider: Ved årets lønnsoppgjør spesialarbeidere plassert i trinn 1 for fagarbeidere. Gjøres gjeldende for spesialarbeidere ansatt per Dette var gjeldende for 10 stk. Reisesats (Gjelder både land og offshore): Fagarbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 8 Spesialarbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 2 Hjelpearbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 2 Tekniske justeringer i Særavtalen Endringene er tekniske og får ingen konsekvenser for dagens medlemmer. Tilpasning til ny industrioverenskomst med en VO del er blitt gjort der paragrafer i særavtalen er rettet opp mot IO/VO Avstemmingsresultat 4. desember Av 255 stemmeberettiget avga 155stk sin stemme. 103stk, 67% stemte JA. 49stk, 32% stemte NEI. 1stk, 0,7% stemte BLANK. 15 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

16 Verksted Faggruppe Trinn Verkstedslønn Fagarbeider 5 210,75 Fagarbeider 4 205,75 Fagarbeider 3 202,75 Fagarbeider 2 200,75 Fagarbeider 1 198,75 Spesialarbeider 4 188,75 Spesialarbeider 3 187,75 Spesialarbeider 2 186,75 Spesialarbeider 1 185,75 Hjelpearbeider 4 183,75 Hjelpearbeider 3 181,75 Hjelpearbeider 2 179,75 Hjelpearbeider 1 175,75 Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider Timefortjeneste trinn 1) 8. halvår (80 %) 159,00 7. halvår (50 %) 99,38 6. halvår (40 %) 79,50 5. halvår (30 %) 59,63 Reise land Faggruppec Trinn Reisesats 20 % tillegg Tot. reiselønn Verkstedslønn Tillegg lønnsslipp Fagarbeider 5 203,75 40,75 244,50 210,75 33,75 Fagarbeider 4 198,75 39,75 238,50 205,75 32,75 Fagarbeider 3 195,75 39,15 234,90 202,75 32,15 Fagarbeider 2 193,75 38,75 232,50 200,75 31,75 Fagarbeider 1 191,75 38,35 230,10 198,75 31,35 Spesialarbeider 4 181,75 36,35 218,10 188,75 29,35 Spesialarbeider 3 180,75 36,15 216,90 187,75 29,15 Spesialarbeider 2 179,75 35,95 215,70 186,75 28,95 Spesialarbeider 1 178,75 35,75 214,50 185,75 28,75 Hjelpearbeider 4 176,75 35,35 212,10 183,75 28,35 Hjelpearbeider 3 174,75 34,95 209,70 181,75 27,95 Hjelpearbeider 2 172,75 34,55 207,30 179,75 27,55 Hjelpearbeider 1 168,75 33,75 202,50 175,75 26,75 Reise offshore Faggruppe Trinn Reisesats 11,61% Offshore tillegg Totalt Offshore Verkstedslønn 11,61 % av Verkstedslønn Tillegg lønnsslipp Fagarbeider 5 203,75 23,66 63,62 291,03 210,75 24,47 55,81 Fagarbeider 4 198,75 23,07 63,62 285,44 205,75 23,89 55,81 Fagarbeider 3 195,75 22,73 63,62 282,10 202,75 23,54 55,81 Fagarbeider 2 193,75 22,49 63,62 279,86 200,75 23,31 55,81 Fagarbeider 1 191,75 22,26 63,62 277,63 198,75 23,07 55,81 Spesialarbeider 4 181,75 21,10 63,62 266,47 188,75 21,91 55,81 Spesialarbeider 3 180,75 20,99 63,62 265,36 187,75 21,80 55,81 Spesialarbeider 2 179,75 20,87 63,62 264,24 186,75 21,68 55,81 Spesialarbeider 1 178,75 20,75 63,62 263,12 185,75 21,57 55,81 Hjelpearbeider 4 176,75 20,52 63,62 260,89 183,75 21,33 55,81 Hjelpearbeider 3 174,75 20,29 63,62 258,66 181,75 21,10 55,81 Hjelpearbeider 2 172,75 20,06 63,62 256,43 179,75 20,87 55,81 Hjelpearbeider 1 168,75 19,59 63,62 251,96 175,75 20,40 55,81 16 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

17 Kapittel 4 Protokoller Det har i 2012 blitt skrevet: 6 Godkjenninger av innleiefirma Flere permitteringsprotokoller 2 lønnsprotokoller Flere overtidsprotokoller Arbeidstidordning 15/20 2 Nattarbeidsprotokoller for offshore Vaktordningsprotokoll YME 2 stk protokoller 14/28 offshore 2 Stemmeprotokoller^ Streikeprotokoll 17 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

18 18 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 All Hands Meeting Kvitebjørn

19 Kapittel 5 Velferd og sosiale saker RIVA RIVA, Rosenberg Idrett & Velferdsaktiviteter har ansvaret for trivselstiltak for alle Rosenberg ansatte. Alle ansatte kan bli medlemmer uavhengig av om de deltar i noen aktiviteter. Fra klubben har Rolf Inge Asbjørnsen (leder) og Ove Iversen (styremedlem) sittet i styret. Fordeler LOs fordelsprogram er gratis. Husk å be om Alltid LO ved valg av fordelsprogram. Alltid LO inneholder følgende: SpareBank 1 Visa kort med eller uten legitimasjon Det er er nå hele 11 aktiviteter man kan delta i. Båtgruppe, Bowling, Fotball, Tennis, Badminton, Golf, Løpegruppe, Spinning, Skyting, Orientering og Sykling. Samtidig finnes det rabattavtaler med treningsstudioer samt man kan bruke Buøyhallen og det nye kontorbyggets treningsstudio. Det finnes også en rekke rabattavtaler med diverse firmaer som du kan nyte godt av. Mer informasjon om aktiviteter og rabatter kan du finne på Rosenberg intranett og rvklubb.no. Gebyrfri bruk av kort når du betaler for varer og tjenester i hele verden. Gebyrfri uttak av kontanter i alle SpareBank 1 minibanker i hele Norge. Gebyrfri uttak av kontanter i alle minibanker i utlandet. Gebyrfri regningsbetaling i TelefonBank, NettBank og MobilBank. Gebyrfri veksling av valuta i SpareBank 1 minibank. Valgfritt motiv på ditt Visa kort. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1. Kontaktpersoner på forsikringer er Odd Terje Vadla. Grethe Ø. Aukland på banksaker. Valgfri kontokreditt inntil kr ,- (Forutsetter godkjent kredittvurdering) Kontoutskrift og bilag levert i nettbank For andre fordeler i SR-bank kan en se på eller Får du en skade kan du enten ringe eller hvis du har nettbank i en bank i Sparebank 1 gruppen kan du melde skade i nettbanken. Dette gjelder både å melde skader/tyveri/brann på kollektiv hjem forsikringen og ved ulykker på ulykkesforsikringen. Det er også viktig når man skal ta opp boliglån å informere kunderådgiveren i din SR-bank at man er LO medlem. Advokathjelp Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående økonomi, forsikring, hjelp i trygdesystemet og mye mer. Dersom du har spørsmål rundt denne ordningen er det bare å ta kontakt med klubbkontoret. (Se også advokatforsikring side 23) 19 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

20 Salg Klubben har solgt billetter til kongeparken og diverse konserter. Internett og mobil Klubben har nettsider og mobilvarsletjeneste. Husk at du må gi mobilnummeret til oss på klubben for å kunne motta SMS varsler. På rvklubb.no finner du mye nyttig informasjon. Gjør deg kjent med siden og du vil raskt kunne finne svar på mange spørsmål. Rett over 1000 stk i snitt klikker seg inn på rvklubb.no hver dag. Klubben har også nettside på avdeling 25 sine sider, og en nettside for utdanningsfondet 20 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Januar 2008 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer