Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011"

Transkript

1 Agentnytt Nyhetsbrev fra Agentseksjonen HSH 1/2011 Agentrett Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? Av advokat Henrik Renner Fredriksen, HSH Vanligvis er det uproblematisk å konstatere om man er selvstendig næringsdrivende eller ansatt. Som agent eller ansatt (handelsreisende) er man forhåpentlig fullt klar over om man etablerer egen virksomhet med de forpliktelser som medfølger, eller om man inngår en ansettelsesavtale hos en arbeidsgiver. Utfordringen og bakgrunnen for denne artikkelen er at en agent kan risikere at han, til tross for å ha etablert egen virksomhet og oppfatter seg som agent, allikevel anses av myndighetene (primært skattemyndighetene) for å være ansatt hos hovedmannen. 4 Poenget er at det er realitetene bak forholdet mellom kontraktspartene som er avgjørende, ikke nødvendigvis den formelle konstruksjonen. Den typiske utfordringen oppstår kanskje særlig der agenten bare har en hovedmann. 1 Innledning Spørsmålet i denne artikkelen er om en agent kan bli ansett for å være ansatt (arbeidstaker) hos hovedmannen, og hvilke konsekvenser det i så fall har. En handelsagent er i agenturloven 1 definert som en næringsdrivende som etter avtale med en annen (hovedmannen) har påtatt seg selvstendig og over tid til å virke for salg eller kjøp av varer for hovedmannens regning ved å innhente ordrer til hovedmannen eller ved å inngå avtaler i hovedmannens navn. 1 Definisjonen fanger opp både salgsagenter og innkjøpsagenter. 2 Det sentrale i definisjonen i forhold til denne artikkelen er at agenten skal være en næringsdrivende, samt at arbeidet skal skje selvstendig. Begge deler står i motsetning til et ansatteforhold (handelsreisende). 3 1 Siden agenturloven kun regulerer handelsagenter, er tjenesteagenter ikke tatt inn i definisjonen. Artikkelen retter seg primært mot handelsagenter, men vil nok ha overføringsverdi for tjenesteagenter. 2 I det følgende ser jeg bare på salgsagenter. 3 Kravet til at man er næringsdrivende (eller driver næringsvirksomhet, som er lovens formulering) er også ment å innebære en avgrensning mot de som ikke mottar vederlag for sine tjenester. Problemstillingen er på ingen måte enestående for agenter. I alle sammenhenger der virksomheter benytter selvstendige næringsdrivende, oppstår spørsmålet om man allikevel i realiteten snakker om et ansettelsesforhold. I det følgende vil vi se at det er en rekke momenter som er relevante i vurderingen. Det er ikke vår ambisjon å trekke en klar grense i denne artikkelen, men å synliggjøre de relevante momentene. Den enkelte agent og hovedmann må være klar over disse momentene i utarbeidelsen av kontrakten, slik at man unngår å utarbeide en kontrakt som resulterer i at det ikke anses som et agentforhold, men som et ansettelsesforhold. 2 Agent eller handelsreisende? Agenturlovens definisjon av hva en handelsagent er oppstiller svært få krav til hva som skal til for å kalle seg agent. De sentrale vilkårene er som nevnt over for det første at man er næringsdrivende, og for det andre at man selvstendig utøver virksomheten. Kravet til 4 Men man kan vel også tenke seg at det er agenten som velger å anføre at han er ansatt hos hovedmannen i forbindelse med oppsigelse av agenturkontrakten, slik at vedkommende får ansattevern etter arbeidsmiljøloven. Jeg har imidlertid aldri hørt at dette er blitt forsøkt, og antar derfor at dette er en vel teoretisk problemstilling.

2 næringsvirksomhet er rimeligvis oppfylt dersom agenten driver sin virksomhet som et aksjeselskap. Det skal nok veldig mye til før man vil konstatere at en agent som driver i aksjeselskaps form i realiteten er ansatt hos hovedmannen. Problemstillingen er derfor primært forbeholdt agenter som driver som enkeltmannsforetak. Av forarbeidene til agenturloven (ot.prp. nr. 49 ( ) er det gitt en viss veiledning: Agenten er en selvstendig oppdragstaker - i motsetning til arbeidstaker. Grensen her bør trekkes som i lovgivningen ellers. Det må foretas en konkret helhetsvurdering. Et vesentlig moment her må være hvorvidt vedkommede anses som selvstendig næringsdrivende i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. Andre momenter av betydning kan være graden av instruksjonsog kontrollmyndighet for hovedmannen, i hvilken utstrekning oppdragstakeren kan påta seg oppdrag for andre under kontraktstiden og hvordan avlønningen skjer. Desto større frihet oppdragstakeren har, jo større grunn er det for å anse ham som selvstendig oppdragstaker og dermed agent. Bruk av ordet "handelsagent" i avtalen o l er ikke i seg selv avgjørende. Av det gjengitte utdraget ser vi at følgende momenter fremheves særskilt i forhold til om man vil regnes som selvstendig næringsdrivende: - Anses man skatte- og avgiftsmessig som selvstendig næringsdrivende? - Hvilken grad av instruksjons- og kontrollmyndighet har hovedmannen? - I hvilken utstrekning kan man påta seg oppdrag for andre kunder enn hovedmannen i kontraktstiden? - Hvordan skjer avlønningen? I tillegg fremgår det av sitatet fra forarbeidene at grensen bør trekkes som i lovgivningen ellers. I folketrygdloven 1-10 er selvstendig næringsdrivende definert som enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. I bestemmelsens annet ledd er det listet opp noen ikke uttømmende momenter som vektlegges: om virksomheten har et visst omfang, om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten, om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere, om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.), om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten, om vedkommende bruker egne driftsmidler. I en egen brosjyre utgitt av Skattedirektoratet ( Arbeidstaker eller næringsdrivende ) i 2007 gjentas ovennevnte punkter. Kort oppsummert vurderes følgende momenter som å trekke i retning av at det dreier seg om selvstendig næringsvirksomhet: - har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre - har eget kontor eller produksjonslokale - holder egne materialer - har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler - mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet - kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte - skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid - har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver - har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres. - om den andre part betaler for hele oppdraget samlet, og ikke betaler særskilt for delkostnader til materialer, drift og lignende - om man kan reklamere på arbeidsresultatet - om den annen part ikke har faglig instruksjonsmyndighet - om den annen part ikke har administrativ instruksjonsmyndighet Motsetningsvis trekkes følgende momenter fram som forhold som tilsier at det dreier seg om et ansettelsesforhold: - En arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelper for egen regning.

3 - En arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeids- eller oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet. - Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, arbeids- eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene. - Arbeids- eller oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler. - Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet rekke forhold. Etter gjennomgåelse av tre sentrale høyesterettsavgjørelser påpekes følgende momenter: For det første er den økonomiske risiko viktig, for det annet er ansvaret for resultatet sentralt. For det tredje kan betalingsordningen ha betydning, mens for det fjerde kan antall oppdragsgivere ha betydning. For det femte kan nevnes aktivitetens omfang og varighet, og det er ikke avgjørende om oppdragstagerne har faste stillinger annetsteds. Det er begrenset med rettspraksis som gjelder problemstillingen relatert direkte til agenter. Jeg har valgt å trekke fram to avgjørelser fra lagmannsretten som behandler spørsmålet. I en sak for Borgarting lagmannsrett (LB ) behandlet lagmannsretten spørsmålet om agenter for Kirensy AS (forhandler av støvsugere) skulle anses som ansatte. Kemneren i Moss hadde avholdt bokettersyn hos Kirensy for kontroll angående utbetalt lønn og honorarer i inntektsårene 1995 og Rapporten fra bokettersynet konkluderte med at den enkelte agent måtte sies å ha hatt et tjenesteforhold til Kirensy slik at utbetalingene måtte anses som lønn som er arbeidsgiveravgiftspliktig etter folketrygdloven av På grunnlag av rapporten endret Moss ligningskontor selskapets ligning for 1995 og 1996 knyttet til størrelsen på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Kirensy klaget til overligningsnemnda, som forkastet klagen. Kemneren i Moss avholdt utleggsforretning hos Kirensy for avgiftsbeløpet. Utlegg ble tatt i Kirensys varelager. Kirensy påklaget utleggsbeslutningen til Moss namsrett, som opphevet utleggsforretningen (dvs. ga Kirensy medhold). Staten v/kemneren i Moss påkjærte kjennelsen til lagmannsretten. Fra kjennelsen inntas følgende, først i forhold til rettens gjennomgang av hva som er sentrale vurderingstemaer (dermed blir det noen gjentakelser i forhold til redegjørelsen over), deretter det som er knyttet til den konkrete vurderingen: Grensedragningen er behandlet nærmere i Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 3. utg., 1997, s Det heter der blant annet at grensen mellom inntekt i selvstendig næringsvirksomhet og annen inntekt må avgjøres på grunnlag av en totalvurdering av en I en uttalelse fra Riksskattenemnda gjengitt i UTV het det blant annet at plikten til å beregne arbeidsgiveravgift er knyttet til ligningslovens bestemmelser om hvilke ytelser som pliktes innberettet både i og utenfor tjenesteforhold, med unntak av ytelser for oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det er det skatterettslige næringsbegrep som skal legges til grunn for vurderingen. Det er realiteten i avtaleforholdet som vil være avgjørende, ikke hva partene har avtalt, og avgjørelsen må bero på en helhetsvurdering av en rekke momenter. Disse momenter sammenfattes gjerne som et spørsmål om aktiviteten er drevet for utøverens egen regning og risiko. De mest sentrale momenter vil blant annet være om oppdragstager har en eller flere oppdragsgivere, om han benytter seg av egne driftsmidler og selv eventuelt holder materialer, om avlønningen skjer pr. time eller i forhold til prestert ytelse slik at han selv har den økonomiske risikoen for resultatet, om oppdraget er avhengig av en bestemt person eller om oppdragstager kan leie inn annen arbeidskraft samt om oppdragsgiver har faglig instruksjonsmyndighet i forhold til hvordan oppdraget utføres. Ved vurdering av de forhold saken her gjelder, legger lagmannsretten den standardavtale mellom Kirensy og agentene som ble brukt til september 1996, til grunn for avgjørelsen. Det er ikke opplyst noe om at partenes praksis var annerledes enn hva som fremgår av avtaleteksten. Lagmannsretten fremhever følgende fra avtalen:

4 I pkt. 2 er det fastsatt at agenten i enhver henseende opptrer som selvstendig næringsdrivende. I bestemmelsen heter det videre at agenten er alene ansvarlig for sine driftsutgifter og skatter og avgifter og lignende. I pkt. 3 er det fastslått at agenten er personlig ansvarlig for reklamemateriell og annet som han måtte få fra Kirensy til benyttelse ved salget, og at han er erstatningsansvarlig for skade og manko. I pkt. 5 fremgår det at agenten har krav på provisjon når Kirensy har akseptert en salgskontrakt agenten har inngått. Etter pkt. 6 er avtalen oppsigelig med 30 dagers frist Det at avtalen fastsetter at agenten opptrer som selvstendig næringsdrivende, tillegges ikke avgjørende vekt ved lagmannsrettens vurdering. Derimot legges det vekt på at agenten ikke har noen form for tidsbestemt lønn, men kun en godtgjørelse i form av provisjon hvis det lykkes å oppnå salg. Videre legges det vekt på at agenten selv må dekke alle løpende driftsutgifter, og det er opplyst at det er en forutsetning for aktiviteten at agenten har bil og telefon. Det blir ikke stilt til rådighet for agenten noen kontorarbeidsplass hos Kirensy, så det agenten må utføre av kontormessig arbeide, må han gjøre i sitt hjem eller annet sted som agenten selv disponerer. Det som er fremholdt i foregående avsnitt, viser at det er agenten som har den økonomiske risiko for virksomheten. Får han ikke avsluttet noen salgsavtale, får han heller ingen inntekt. Staten har anført at svært mange av agentene tjente svært lite i de år saken gjelder. Lagmannsretten kan ikke se at dette er avgjørende. Det behøver ikke bety at aktiviteten har vært liten. Det foreligger ikke opplysninger om hvor mange forgjeves kundebesøk agentene har gjort eller hvilken kvalitet de produkter de skulle selge, har. De alminnelige markedsforhold i de angjeldende år spiller også inn, og om dem er heller intet opplyst. Staten har også anført at mange agenters virksomhetstid i agenturene var kort. Heller ikke dette kan være avgjørende. Hvis produktene eller markedsforholdene var slik at det var vanskelig å oppnå salg, kan det forklare stor gjennomtrekk blant agentene uten at det dermed er indikert at de ikke drev selvstendig næringsvirksomhet. Som fremhevet av Riksskattenemnda i UTV , må en helhetsvurdering være avgjørende, og lagmannsretten er etter en slik samlet vurdering kommet til at avtaleforholdet mellom Kirensy og agentene ikke har karakter av et ansettelsesforhold eller et tjenesteforhold, men som et avtaleforhold mellom selvstendige næringsdrivende. Av det følger at Kirensy ikke plikter å betale arbeidsgiveravgift av de provisjonsutbetalinger saken gjelder. Den andre saken er relativt lik, både når det gjelder faktum og vurderinger fra retten. Jeg gjengir derfor bare hovedpunktene her. Frostating lagmannsrett (LF / RG ) fant at salgsagenter som solgte støvsugere ved demonstrasjon i private hjem var å anse som selvstendig næringsdrivende. De drev virksomheten for egen regning og risiko; de bar selv alle utgifter, og fikk ikke annen godtgjøring enn provisjon ved endelig salg. De holdt selv kontor, telefon og transportmidler, og bestemte selv tid og sted for arbeidets utførelse. Det pekes på at det er intensjonene som er avgjørende, ikke om det rent faktisk ble drevet virksomhet av noe særlig omfang eller varighet. Det ble ikke tillagt avgjørende vekt at noen av agentene hadde hatt svært små inntekter av virksomheten. Videre ble det ikke ansett avgjørende hvorledes agentene i sine selvangivelser eller andre oppgaver til det offentlige hadde behandlet provisjonsutbetalingene. I ingen av sakene fremgår det at agentene hadde flere hovedmenn eller at dette har blitt vurdert som avgjørende for om vedkommende anses for å være selvstendig næringsdrivende agent eller ansatt handelsreisende.

5 Det er lite tvilsomt at man i et typisk agentforhold vil regnes som selvstendig næringsdrivende. Det som kjennetegner en agent i Norge er vel gjerne at man har flere hovedmenn, at man selv holder kontor og dekker egne kostnader (driver for egen regning og risiko), at man mottar provisjon knyttet til faktisk innhenting av ordre, at man selv kan ansette egne folk etc. Problemstillingen som reises i denne artikkelen er imidlertid relevant fordi enkelte kontrakter mellom antatte agenter og hovedmenn inneholder særegne bestemmelser som gjør at ovennevnte momenter i mindre grad peker i riktig retning. Typiske eksempler på uheldig regulering er kombinasjonen av at agenten nektes å inngå avtaler med andre hovedmenn og at hovedmannen detaljert søker å regulere hvordan agenten skal utføre sitt oppdrag slik at man gjennom kontrakten får en betydelig faglig og administrativ instruksjonsmyndighet. Dersom man for eksempel også har fast utgiftsgodtgjørelse i tillegg til provisjonen, vil konklusjonen fort kunne bli at man blir ansett for å være vedkommende hovedmanns ansatte handelsreisende. peker i retning av et ansettelsesforhold, bør man kunne være relativt trygg på at man er å anse som agent. 3 Konsekvenser Det er en rekke konsekvenser av å bli ansett for å være ansatt handelsreisende fremfor agent. I forhold til rettighetene etter agenturloven er betydningen begrenset, idet også en handelsreisende har et visst vern gjennom de ufravikelige reglene i agenturloven, jf. agenturlovens del 3. For øvrige rettsposisjoner har dette imidlertid stor betydning. I ovennevnte brosjyre fra Skattedirektoratet er ulikhetene oppsummert skjematisk på følgende måte (skjemaet er noe forenklet av meg), og jeg ser ikke behov for å gå nærmere inn på dette her: Ut fra listen over kan man kanskje si at det er visse fordeler forbundet med å være ansatt. Men poenget for agenter er vel nettopp å være selvstendig næringsdrivende, og da burde ulike rettigheter man har som ansatt være underordnet den frihet og selvstendighet som ligger i å være agent. Etter mitt syn burde det ikke grunn til å frykte at det å bare ha en hovedmann om gangen i seg selv skulle innebære at man anses for å være ansatt. For det første skal alle relevante momenter ses i sammenheng, og for det andre synes det like sentralt om man har flere hovedmenn etter hverandre. Så lenge man har en kontrakt som ikke gjør at øvrige sentrale momenter også Bestemmelser Arbeidstaker Selvstendig næringsdrivende Sykepengeordningen i folketrygden 100% dekning opptil 6 G Ingen dekning første 16 dager. 65% deking fra og med 17. dag. Kan tegne tillegstrygd Arbeidsmiljøloven Omfattes av lovene Faller som hovedregel utenfor lovene Arbeidstvistloven Ferieloven Lønnsgarantiloven Permitteringslønnsloven Yrkesskadeforsikringsloven Folketrygdlovens bestemmelser om særfordeler ved yrkesskade Omfattes av loven Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Folketrygdlovens bestemmelser om Omfattes av loven Faller som hovedregel utenfor dagpenger ved arbeidsledighet Trygdeavgift Mellomsats (7,8%) Som hovedregel høy sats (10,7%) Arbeidsgiveravgift Beregnes og betales av arbeidsgiver Godtgjørelsen er ikke avgiftsbelagt

6 Skatt Arbeidsgiver trekker og betaler forskuddstrekk Betaler forskuddsskatt Merverdiavgift Faller utenfor loven Registrerte næringsdrivende beregner og betaler mva BESTON The Best One! Preca Brummel S.p.A. is the leading company in children's fashion in Italy: founded in 1951, the company supplies more than 350 monobrand stores in franchising and directly, and more than 1500 multibrand customers with its several children s wear brands. Preca Brummel is now looking at the expansion in the Scandinavian market with the brand "Mek", presenting a wide collection of fashionwear with a clear Italian Style, from age 2 to 16, addressed to the medium-high segment of the market. Men s Footwear Manufacturer from Spain with more than 30 years of experience looking for sales agents on the Scandinavian markets: Young, urban and uninhibited, BESTON is the brand of shoes aimed at men who are looking for style and comfort. Our quality footwear is made in Spain with fine leathers, meticulous finishings and light and flexible soles. Our collection has more than 300 different models in standard sizes but also special sizes going up to size 50. Excellent fit at the service of comfort. Comfort has no limit for BESTON! The Mek collection is targeting to multibrand customers and Department stores. In order to start the distribution of our collection in Norway, we are now looking for an agent or distributor, with good experience in the children s wear market. To get further information and to send your application, you can contact: Andrea Belloni Tel For further information and pictures: Tel. : A leading Italian manufacturer of Stainless Steel Tanks for Chemical, Pharmaceutical and Food & Beverage Industries is looking for Agents and Dealers in Norway. If interested, please call us at (+39) or send an to

7 Nytt fra agentseksjonen Det årlige møtet i IUCAB i år er alle agentmedlemmer i HSH invitert Join an international company with high expansion Vi minner om at det årlige møtet i IUCAB og det tilknyttede møtet i den Nordiske Agentføderasjonen i år holdes i Marrakech (Marokko) 1-3. juni, og at alle medlemmer i år har anledning til å delta. Det vises til den informasjonen som ble sendt ut med forrige utgave av Agentnytt. Informasjonen ligger også tilgjengelig på HSHs hjemmesider. penings. Se vedlagte informasjon. Vi håper at så mange som mulig kan delta, og ser fram til å treffe så mange som mulig i Marrakech. Påmelding skjer direkte (se vedlegg), men vi setter pris på om de som melder seg på gir beskjed om dette til STANDARD INDUSTRIE International is a leading company in bulk handling activity. We design and manufacture equipment to improve storage capacity, help flow and conveying of granular and bulk products. Thanks to our products and our innovative process, we help many types of industries worldwide to improve performance and efficiency in their production machinery. To expand our business worldwide, we are looking for agents. Please visit our website for more details Neste utgave av Agentnytt Neste utgave av Agentnytt kommer i juni/juli. Har du forslag til temaer som skal behandles eller andre innspill til Agentnytt, send e-post til advokat Henrik Renner Fredriksen We are looking for a partner for business in your country. We are producers of aluminium gutters accessories, aluminium ceiling planks, aluminium fences and stainless steel baluster and accessories since Address: Alumicaleira, lda Travessa dos Petigais, nº Barosa Leiria Portugal Tel : Fax : web site:

8 French Sport Socks producer is looking for AGENT or DISTRIBUTOR in Norway Since 1975, our company is specialized in the production of technical sports socks: run, trek and ski. Our R&D department is always developing innovations to offer good quality products and better adaptation to the feet during sports activities. Our socks are made with several noble fibers like Coolmax, Merinos Wool, Thermocool Now we want to introduce our know-how in Europe, with you! Sales agent wanted: Experienced agents shall have good commercial relationships within relevant market segments: Specialized sports stores Running stores Outdoor equipment stores Agent should have skills in sport business and also in sports activities. For more information about us, please contact Mr Rémi MORT: You can also ask for our Winter 2011 catalog. We are working with sport chiropodists, here one of our innovation: PODY AIR CONCEPT

9 Agentnytt Nyhetsbrev fra Agentseksjonen HSH 1/2011 SELLE S PELLETTERIE Srl an Italy based company, specializing since 1978 in the manufacture of fine quality belts for lady and man, is seeking trade agents in Norway. Our modern factory lies in the Milan area, with a specialized staff of over 20 persons including a home-based design department able to develop constantly new belts styles according to the single inquiries by our clients. Our target clients are importers wholesalers department stores in the sectors of leather-goods and fashion accessories. Den italiensk kaffeprodusenten, Giuliano Caffè, søker kaffeagent /distributør på det norske markedet. Ta kontakt: eller Tel

10 As an international manufacturer of fashioned and sales-boosting Belt collection (women/unisex) we want to be present also in NORWAY. We are looking for a reliable, committed and established agent. If you are interested to represent our company in a cooperative collaboration (commission-based or as distributor), please contact us today! Contact: T. Seiffert, Dir. Sales and Distribution TBF TaBoo Fashion GmbH, Germany We are a traditional family business with more than 100 years experience in the production of coated abrasives. We offer a wide range of products for the treatment of wood, lacquer, metal, leather and glass as well as the floor sanding industry. Our abrasives are available as rolls, wide and narrow belts, discs and sheets in all usual dimensions. Our requirements are solid contacts to the respective branches Have we awakened your interest? AWUKO ABRASIVES Wandmacher GmbH & Co. KG Hedemündener Straße Hann. Münden Germany phone: fax:

11 We are a Spanish Gutter producer company with more than 15 years experience in field of the rain water collection systems. Our main activity is developed of metallic rain water collection systems (aluminum, copper and zinc) in different models, different sizes and different profiles. We are looking for an agent to represent our products in your country. Please, find additonal information in our website There, in the website, you can watch that we have 2 line of products: - The Seamless Gutter System. Under the same you can produce gutters in one piece, with out joints, until 20 meters long. In the website you can watch an explaining video of this gutter system. - Gutters Already made in 3 meters long. We think this product is more adequate for an agent. Because you will not need many of the requirements that needs to sell the first line of products (like technical service, material in stock, how know...) Please if you are really interested in our proposal, tell me something. I ll wait your news. If you have any question please don t dude to put in contact with me. Thank you very much. Best Regards, Gonzalo Santos EXPORT MANAGER FC LOGISTICA DEL CANALON SL Poligono Industrial Las Merindades s/n Villarcayo (BURGOS) - SPAINPhone: Ansvarlig utgiver: HSH Redaktør: Henrik Renner Fredriksen

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Pensjonskurs Kunstens autonomi og kunstens økonomi KUD iverksa,e en utredning februar 2014 om kunstnerøkonomien. Rapport ble overlevert 28. januar Se h,ps://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/ utredning_om_kunstnerokonomi_kunstens_autonomi_og_kunstens_

Detaljer

Lønn eller næring Utbetalers trekkplikt

Lønn eller næring Utbetalers trekkplikt : Lønn eller næring Utbetalers trekkplikt 8.Februar (Var.lønn) og 15. februar (Fastlønn) 2011 Prosessleder: Inger H Talberg, Lønnstjenesten Rettelse på side 10 (1.3.2011) Innhold: Utbetalers trekkplikt

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. november 2010 Anne Rønning Brensel og energi Vann Areal Naturressurser Utslipp

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

VEILEDER. NIFS LOV 2-6 VALGBARHET FOR ARBEIDSTAKERE - Hvem, hva, hvordan?

VEILEDER. NIFS LOV 2-6 VALGBARHET FOR ARBEIDSTAKERE - Hvem, hva, hvordan? VEILEDER NIFS LOV 2-6 VALGBARHET FOR ARBEIDSTAKERE - Hvem, hva, hvordan? 21.05.2016 1. HVORFOR HAR VI REGLER OM VALGBARHET? NIFs lov inneholder bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Oppgaveteknikk. Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse. Nemndspraksis. Rettspraksis (HPN) Rettskilder (ikke uttømmende)

Oppgaveteknikk. Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse. Nemndspraksis. Rettspraksis (HPN) Rettskilder (ikke uttømmende) Oppgaveteknikk - helserett 2016 HPN Den juridiske metoden i et «nøtteskall» en bakgrunnsforståelse Lovgivning (hpl.) Formål Rettspraksis Nemndspraksis (HPN) Juridisk teori Rimelighetshensyn Rettskilder

Detaljer