Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011"

Transkript

1 Agentnytt Nyhetsbrev fra Agentseksjonen HSH 1/2011 Agentrett Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? Av advokat Henrik Renner Fredriksen, HSH Vanligvis er det uproblematisk å konstatere om man er selvstendig næringsdrivende eller ansatt. Som agent eller ansatt (handelsreisende) er man forhåpentlig fullt klar over om man etablerer egen virksomhet med de forpliktelser som medfølger, eller om man inngår en ansettelsesavtale hos en arbeidsgiver. Utfordringen og bakgrunnen for denne artikkelen er at en agent kan risikere at han, til tross for å ha etablert egen virksomhet og oppfatter seg som agent, allikevel anses av myndighetene (primært skattemyndighetene) for å være ansatt hos hovedmannen. 4 Poenget er at det er realitetene bak forholdet mellom kontraktspartene som er avgjørende, ikke nødvendigvis den formelle konstruksjonen. Den typiske utfordringen oppstår kanskje særlig der agenten bare har en hovedmann. 1 Innledning Spørsmålet i denne artikkelen er om en agent kan bli ansett for å være ansatt (arbeidstaker) hos hovedmannen, og hvilke konsekvenser det i så fall har. En handelsagent er i agenturloven 1 definert som en næringsdrivende som etter avtale med en annen (hovedmannen) har påtatt seg selvstendig og over tid til å virke for salg eller kjøp av varer for hovedmannens regning ved å innhente ordrer til hovedmannen eller ved å inngå avtaler i hovedmannens navn. 1 Definisjonen fanger opp både salgsagenter og innkjøpsagenter. 2 Det sentrale i definisjonen i forhold til denne artikkelen er at agenten skal være en næringsdrivende, samt at arbeidet skal skje selvstendig. Begge deler står i motsetning til et ansatteforhold (handelsreisende). 3 1 Siden agenturloven kun regulerer handelsagenter, er tjenesteagenter ikke tatt inn i definisjonen. Artikkelen retter seg primært mot handelsagenter, men vil nok ha overføringsverdi for tjenesteagenter. 2 I det følgende ser jeg bare på salgsagenter. 3 Kravet til at man er næringsdrivende (eller driver næringsvirksomhet, som er lovens formulering) er også ment å innebære en avgrensning mot de som ikke mottar vederlag for sine tjenester. Problemstillingen er på ingen måte enestående for agenter. I alle sammenhenger der virksomheter benytter selvstendige næringsdrivende, oppstår spørsmålet om man allikevel i realiteten snakker om et ansettelsesforhold. I det følgende vil vi se at det er en rekke momenter som er relevante i vurderingen. Det er ikke vår ambisjon å trekke en klar grense i denne artikkelen, men å synliggjøre de relevante momentene. Den enkelte agent og hovedmann må være klar over disse momentene i utarbeidelsen av kontrakten, slik at man unngår å utarbeide en kontrakt som resulterer i at det ikke anses som et agentforhold, men som et ansettelsesforhold. 2 Agent eller handelsreisende? Agenturlovens definisjon av hva en handelsagent er oppstiller svært få krav til hva som skal til for å kalle seg agent. De sentrale vilkårene er som nevnt over for det første at man er næringsdrivende, og for det andre at man selvstendig utøver virksomheten. Kravet til 4 Men man kan vel også tenke seg at det er agenten som velger å anføre at han er ansatt hos hovedmannen i forbindelse med oppsigelse av agenturkontrakten, slik at vedkommende får ansattevern etter arbeidsmiljøloven. Jeg har imidlertid aldri hørt at dette er blitt forsøkt, og antar derfor at dette er en vel teoretisk problemstilling.

2 næringsvirksomhet er rimeligvis oppfylt dersom agenten driver sin virksomhet som et aksjeselskap. Det skal nok veldig mye til før man vil konstatere at en agent som driver i aksjeselskaps form i realiteten er ansatt hos hovedmannen. Problemstillingen er derfor primært forbeholdt agenter som driver som enkeltmannsforetak. Av forarbeidene til agenturloven (ot.prp. nr. 49 ( ) er det gitt en viss veiledning: Agenten er en selvstendig oppdragstaker - i motsetning til arbeidstaker. Grensen her bør trekkes som i lovgivningen ellers. Det må foretas en konkret helhetsvurdering. Et vesentlig moment her må være hvorvidt vedkommede anses som selvstendig næringsdrivende i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. Andre momenter av betydning kan være graden av instruksjonsog kontrollmyndighet for hovedmannen, i hvilken utstrekning oppdragstakeren kan påta seg oppdrag for andre under kontraktstiden og hvordan avlønningen skjer. Desto større frihet oppdragstakeren har, jo større grunn er det for å anse ham som selvstendig oppdragstaker og dermed agent. Bruk av ordet "handelsagent" i avtalen o l er ikke i seg selv avgjørende. Av det gjengitte utdraget ser vi at følgende momenter fremheves særskilt i forhold til om man vil regnes som selvstendig næringsdrivende: - Anses man skatte- og avgiftsmessig som selvstendig næringsdrivende? - Hvilken grad av instruksjons- og kontrollmyndighet har hovedmannen? - I hvilken utstrekning kan man påta seg oppdrag for andre kunder enn hovedmannen i kontraktstiden? - Hvordan skjer avlønningen? I tillegg fremgår det av sitatet fra forarbeidene at grensen bør trekkes som i lovgivningen ellers. I folketrygdloven 1-10 er selvstendig næringsdrivende definert som enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. I bestemmelsens annet ledd er det listet opp noen ikke uttømmende momenter som vektlegges: om virksomheten har et visst omfang, om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten, om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere, om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.), om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten, om vedkommende bruker egne driftsmidler. I en egen brosjyre utgitt av Skattedirektoratet ( Arbeidstaker eller næringsdrivende ) i 2007 gjentas ovennevnte punkter. Kort oppsummert vurderes følgende momenter som å trekke i retning av at det dreier seg om selvstendig næringsvirksomhet: - har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre - har eget kontor eller produksjonslokale - holder egne materialer - har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler - mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet - kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte - skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid - har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver - har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres. - om den andre part betaler for hele oppdraget samlet, og ikke betaler særskilt for delkostnader til materialer, drift og lignende - om man kan reklamere på arbeidsresultatet - om den annen part ikke har faglig instruksjonsmyndighet - om den annen part ikke har administrativ instruksjonsmyndighet Motsetningsvis trekkes følgende momenter fram som forhold som tilsier at det dreier seg om et ansettelsesforhold: - En arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelper for egen regning.

3 - En arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeids- eller oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet. - Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, arbeids- eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene. - Arbeids- eller oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler. - Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet rekke forhold. Etter gjennomgåelse av tre sentrale høyesterettsavgjørelser påpekes følgende momenter: For det første er den økonomiske risiko viktig, for det annet er ansvaret for resultatet sentralt. For det tredje kan betalingsordningen ha betydning, mens for det fjerde kan antall oppdragsgivere ha betydning. For det femte kan nevnes aktivitetens omfang og varighet, og det er ikke avgjørende om oppdragstagerne har faste stillinger annetsteds. Det er begrenset med rettspraksis som gjelder problemstillingen relatert direkte til agenter. Jeg har valgt å trekke fram to avgjørelser fra lagmannsretten som behandler spørsmålet. I en sak for Borgarting lagmannsrett (LB ) behandlet lagmannsretten spørsmålet om agenter for Kirensy AS (forhandler av støvsugere) skulle anses som ansatte. Kemneren i Moss hadde avholdt bokettersyn hos Kirensy for kontroll angående utbetalt lønn og honorarer i inntektsårene 1995 og Rapporten fra bokettersynet konkluderte med at den enkelte agent måtte sies å ha hatt et tjenesteforhold til Kirensy slik at utbetalingene måtte anses som lønn som er arbeidsgiveravgiftspliktig etter folketrygdloven av På grunnlag av rapporten endret Moss ligningskontor selskapets ligning for 1995 og 1996 knyttet til størrelsen på arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Kirensy klaget til overligningsnemnda, som forkastet klagen. Kemneren i Moss avholdt utleggsforretning hos Kirensy for avgiftsbeløpet. Utlegg ble tatt i Kirensys varelager. Kirensy påklaget utleggsbeslutningen til Moss namsrett, som opphevet utleggsforretningen (dvs. ga Kirensy medhold). Staten v/kemneren i Moss påkjærte kjennelsen til lagmannsretten. Fra kjennelsen inntas følgende, først i forhold til rettens gjennomgang av hva som er sentrale vurderingstemaer (dermed blir det noen gjentakelser i forhold til redegjørelsen over), deretter det som er knyttet til den konkrete vurderingen: Grensedragningen er behandlet nærmere i Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 3. utg., 1997, s Det heter der blant annet at grensen mellom inntekt i selvstendig næringsvirksomhet og annen inntekt må avgjøres på grunnlag av en totalvurdering av en I en uttalelse fra Riksskattenemnda gjengitt i UTV het det blant annet at plikten til å beregne arbeidsgiveravgift er knyttet til ligningslovens bestemmelser om hvilke ytelser som pliktes innberettet både i og utenfor tjenesteforhold, med unntak av ytelser for oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det er det skatterettslige næringsbegrep som skal legges til grunn for vurderingen. Det er realiteten i avtaleforholdet som vil være avgjørende, ikke hva partene har avtalt, og avgjørelsen må bero på en helhetsvurdering av en rekke momenter. Disse momenter sammenfattes gjerne som et spørsmål om aktiviteten er drevet for utøverens egen regning og risiko. De mest sentrale momenter vil blant annet være om oppdragstager har en eller flere oppdragsgivere, om han benytter seg av egne driftsmidler og selv eventuelt holder materialer, om avlønningen skjer pr. time eller i forhold til prestert ytelse slik at han selv har den økonomiske risikoen for resultatet, om oppdraget er avhengig av en bestemt person eller om oppdragstager kan leie inn annen arbeidskraft samt om oppdragsgiver har faglig instruksjonsmyndighet i forhold til hvordan oppdraget utføres. Ved vurdering av de forhold saken her gjelder, legger lagmannsretten den standardavtale mellom Kirensy og agentene som ble brukt til september 1996, til grunn for avgjørelsen. Det er ikke opplyst noe om at partenes praksis var annerledes enn hva som fremgår av avtaleteksten. Lagmannsretten fremhever følgende fra avtalen:

4 I pkt. 2 er det fastsatt at agenten i enhver henseende opptrer som selvstendig næringsdrivende. I bestemmelsen heter det videre at agenten er alene ansvarlig for sine driftsutgifter og skatter og avgifter og lignende. I pkt. 3 er det fastslått at agenten er personlig ansvarlig for reklamemateriell og annet som han måtte få fra Kirensy til benyttelse ved salget, og at han er erstatningsansvarlig for skade og manko. I pkt. 5 fremgår det at agenten har krav på provisjon når Kirensy har akseptert en salgskontrakt agenten har inngått. Etter pkt. 6 er avtalen oppsigelig med 30 dagers frist Det at avtalen fastsetter at agenten opptrer som selvstendig næringsdrivende, tillegges ikke avgjørende vekt ved lagmannsrettens vurdering. Derimot legges det vekt på at agenten ikke har noen form for tidsbestemt lønn, men kun en godtgjørelse i form av provisjon hvis det lykkes å oppnå salg. Videre legges det vekt på at agenten selv må dekke alle løpende driftsutgifter, og det er opplyst at det er en forutsetning for aktiviteten at agenten har bil og telefon. Det blir ikke stilt til rådighet for agenten noen kontorarbeidsplass hos Kirensy, så det agenten må utføre av kontormessig arbeide, må han gjøre i sitt hjem eller annet sted som agenten selv disponerer. Det som er fremholdt i foregående avsnitt, viser at det er agenten som har den økonomiske risiko for virksomheten. Får han ikke avsluttet noen salgsavtale, får han heller ingen inntekt. Staten har anført at svært mange av agentene tjente svært lite i de år saken gjelder. Lagmannsretten kan ikke se at dette er avgjørende. Det behøver ikke bety at aktiviteten har vært liten. Det foreligger ikke opplysninger om hvor mange forgjeves kundebesøk agentene har gjort eller hvilken kvalitet de produkter de skulle selge, har. De alminnelige markedsforhold i de angjeldende år spiller også inn, og om dem er heller intet opplyst. Staten har også anført at mange agenters virksomhetstid i agenturene var kort. Heller ikke dette kan være avgjørende. Hvis produktene eller markedsforholdene var slik at det var vanskelig å oppnå salg, kan det forklare stor gjennomtrekk blant agentene uten at det dermed er indikert at de ikke drev selvstendig næringsvirksomhet. Som fremhevet av Riksskattenemnda i UTV , må en helhetsvurdering være avgjørende, og lagmannsretten er etter en slik samlet vurdering kommet til at avtaleforholdet mellom Kirensy og agentene ikke har karakter av et ansettelsesforhold eller et tjenesteforhold, men som et avtaleforhold mellom selvstendige næringsdrivende. Av det følger at Kirensy ikke plikter å betale arbeidsgiveravgift av de provisjonsutbetalinger saken gjelder. Den andre saken er relativt lik, både når det gjelder faktum og vurderinger fra retten. Jeg gjengir derfor bare hovedpunktene her. Frostating lagmannsrett (LF / RG ) fant at salgsagenter som solgte støvsugere ved demonstrasjon i private hjem var å anse som selvstendig næringsdrivende. De drev virksomheten for egen regning og risiko; de bar selv alle utgifter, og fikk ikke annen godtgjøring enn provisjon ved endelig salg. De holdt selv kontor, telefon og transportmidler, og bestemte selv tid og sted for arbeidets utførelse. Det pekes på at det er intensjonene som er avgjørende, ikke om det rent faktisk ble drevet virksomhet av noe særlig omfang eller varighet. Det ble ikke tillagt avgjørende vekt at noen av agentene hadde hatt svært små inntekter av virksomheten. Videre ble det ikke ansett avgjørende hvorledes agentene i sine selvangivelser eller andre oppgaver til det offentlige hadde behandlet provisjonsutbetalingene. I ingen av sakene fremgår det at agentene hadde flere hovedmenn eller at dette har blitt vurdert som avgjørende for om vedkommende anses for å være selvstendig næringsdrivende agent eller ansatt handelsreisende.

5 Det er lite tvilsomt at man i et typisk agentforhold vil regnes som selvstendig næringsdrivende. Det som kjennetegner en agent i Norge er vel gjerne at man har flere hovedmenn, at man selv holder kontor og dekker egne kostnader (driver for egen regning og risiko), at man mottar provisjon knyttet til faktisk innhenting av ordre, at man selv kan ansette egne folk etc. Problemstillingen som reises i denne artikkelen er imidlertid relevant fordi enkelte kontrakter mellom antatte agenter og hovedmenn inneholder særegne bestemmelser som gjør at ovennevnte momenter i mindre grad peker i riktig retning. Typiske eksempler på uheldig regulering er kombinasjonen av at agenten nektes å inngå avtaler med andre hovedmenn og at hovedmannen detaljert søker å regulere hvordan agenten skal utføre sitt oppdrag slik at man gjennom kontrakten får en betydelig faglig og administrativ instruksjonsmyndighet. Dersom man for eksempel også har fast utgiftsgodtgjørelse i tillegg til provisjonen, vil konklusjonen fort kunne bli at man blir ansett for å være vedkommende hovedmanns ansatte handelsreisende. peker i retning av et ansettelsesforhold, bør man kunne være relativt trygg på at man er å anse som agent. 3 Konsekvenser Det er en rekke konsekvenser av å bli ansett for å være ansatt handelsreisende fremfor agent. I forhold til rettighetene etter agenturloven er betydningen begrenset, idet også en handelsreisende har et visst vern gjennom de ufravikelige reglene i agenturloven, jf. agenturlovens del 3. For øvrige rettsposisjoner har dette imidlertid stor betydning. I ovennevnte brosjyre fra Skattedirektoratet er ulikhetene oppsummert skjematisk på følgende måte (skjemaet er noe forenklet av meg), og jeg ser ikke behov for å gå nærmere inn på dette her: Ut fra listen over kan man kanskje si at det er visse fordeler forbundet med å være ansatt. Men poenget for agenter er vel nettopp å være selvstendig næringsdrivende, og da burde ulike rettigheter man har som ansatt være underordnet den frihet og selvstendighet som ligger i å være agent. Etter mitt syn burde det ikke grunn til å frykte at det å bare ha en hovedmann om gangen i seg selv skulle innebære at man anses for å være ansatt. For det første skal alle relevante momenter ses i sammenheng, og for det andre synes det like sentralt om man har flere hovedmenn etter hverandre. Så lenge man har en kontrakt som ikke gjør at øvrige sentrale momenter også Bestemmelser Arbeidstaker Selvstendig næringsdrivende Sykepengeordningen i folketrygden 100% dekning opptil 6 G Ingen dekning første 16 dager. 65% deking fra og med 17. dag. Kan tegne tillegstrygd Arbeidsmiljøloven Omfattes av lovene Faller som hovedregel utenfor lovene Arbeidstvistloven Ferieloven Lønnsgarantiloven Permitteringslønnsloven Yrkesskadeforsikringsloven Folketrygdlovens bestemmelser om særfordeler ved yrkesskade Omfattes av loven Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Folketrygdlovens bestemmelser om Omfattes av loven Faller som hovedregel utenfor dagpenger ved arbeidsledighet Trygdeavgift Mellomsats (7,8%) Som hovedregel høy sats (10,7%) Arbeidsgiveravgift Beregnes og betales av arbeidsgiver Godtgjørelsen er ikke avgiftsbelagt

6 Skatt Arbeidsgiver trekker og betaler forskuddstrekk Betaler forskuddsskatt Merverdiavgift Faller utenfor loven Registrerte næringsdrivende beregner og betaler mva BESTON The Best One! Preca Brummel S.p.A. is the leading company in children's fashion in Italy: founded in 1951, the company supplies more than 350 monobrand stores in franchising and directly, and more than 1500 multibrand customers with its several children s wear brands. Preca Brummel is now looking at the expansion in the Scandinavian market with the brand "Mek", presenting a wide collection of fashionwear with a clear Italian Style, from age 2 to 16, addressed to the medium-high segment of the market. Men s Footwear Manufacturer from Spain with more than 30 years of experience looking for sales agents on the Scandinavian markets: Young, urban and uninhibited, BESTON is the brand of shoes aimed at men who are looking for style and comfort. Our quality footwear is made in Spain with fine leathers, meticulous finishings and light and flexible soles. Our collection has more than 300 different models in standard sizes but also special sizes going up to size 50. Excellent fit at the service of comfort. Comfort has no limit for BESTON! The Mek collection is targeting to multibrand customers and Department stores. In order to start the distribution of our collection in Norway, we are now looking for an agent or distributor, with good experience in the children s wear market. To get further information and to send your application, you can contact: Andrea Belloni Tel For further information and pictures: Tel. : A leading Italian manufacturer of Stainless Steel Tanks for Chemical, Pharmaceutical and Food & Beverage Industries is looking for Agents and Dealers in Norway. If interested, please call us at (+39) or send an to

7 Nytt fra agentseksjonen Det årlige møtet i IUCAB i år er alle agentmedlemmer i HSH invitert Join an international company with high expansion Vi minner om at det årlige møtet i IUCAB og det tilknyttede møtet i den Nordiske Agentføderasjonen i år holdes i Marrakech (Marokko) 1-3. juni, og at alle medlemmer i år har anledning til å delta. Det vises til den informasjonen som ble sendt ut med forrige utgave av Agentnytt. Informasjonen ligger også tilgjengelig på HSHs hjemmesider. penings. Se vedlagte informasjon. Vi håper at så mange som mulig kan delta, og ser fram til å treffe så mange som mulig i Marrakech. Påmelding skjer direkte (se vedlegg), men vi setter pris på om de som melder seg på gir beskjed om dette til STANDARD INDUSTRIE International is a leading company in bulk handling activity. We design and manufacture equipment to improve storage capacity, help flow and conveying of granular and bulk products. Thanks to our products and our innovative process, we help many types of industries worldwide to improve performance and efficiency in their production machinery. To expand our business worldwide, we are looking for agents. Please visit our website for more details Neste utgave av Agentnytt Neste utgave av Agentnytt kommer i juni/juli. Har du forslag til temaer som skal behandles eller andre innspill til Agentnytt, send e-post til advokat Henrik Renner Fredriksen We are looking for a partner for business in your country. We are producers of aluminium gutters accessories, aluminium ceiling planks, aluminium fences and stainless steel baluster and accessories since Address: Alumicaleira, lda Travessa dos Petigais, nº Barosa Leiria Portugal Tel : Fax : web site:

8 French Sport Socks producer is looking for AGENT or DISTRIBUTOR in Norway Since 1975, our company is specialized in the production of technical sports socks: run, trek and ski. Our R&D department is always developing innovations to offer good quality products and better adaptation to the feet during sports activities. Our socks are made with several noble fibers like Coolmax, Merinos Wool, Thermocool Now we want to introduce our know-how in Europe, with you! Sales agent wanted: Experienced agents shall have good commercial relationships within relevant market segments: Specialized sports stores Running stores Outdoor equipment stores Agent should have skills in sport business and also in sports activities. For more information about us, please contact Mr Rémi MORT: You can also ask for our Winter 2011 catalog. We are working with sport chiropodists, here one of our innovation: PODY AIR CONCEPT

9 Agentnytt Nyhetsbrev fra Agentseksjonen HSH 1/2011 SELLE S PELLETTERIE Srl an Italy based company, specializing since 1978 in the manufacture of fine quality belts for lady and man, is seeking trade agents in Norway. Our modern factory lies in the Milan area, with a specialized staff of over 20 persons including a home-based design department able to develop constantly new belts styles according to the single inquiries by our clients. Our target clients are importers wholesalers department stores in the sectors of leather-goods and fashion accessories. Den italiensk kaffeprodusenten, Giuliano Caffè, søker kaffeagent /distributør på det norske markedet. Ta kontakt: eller Tel

10 As an international manufacturer of fashioned and sales-boosting Belt collection (women/unisex) we want to be present also in NORWAY. We are looking for a reliable, committed and established agent. If you are interested to represent our company in a cooperative collaboration (commission-based or as distributor), please contact us today! Contact: T. Seiffert, Dir. Sales and Distribution TBF TaBoo Fashion GmbH, Germany We are a traditional family business with more than 100 years experience in the production of coated abrasives. We offer a wide range of products for the treatment of wood, lacquer, metal, leather and glass as well as the floor sanding industry. Our abrasives are available as rolls, wide and narrow belts, discs and sheets in all usual dimensions. Our requirements are solid contacts to the respective branches Have we awakened your interest? AWUKO ABRASIVES Wandmacher GmbH & Co. KG Hedemündener Straße Hann. Münden Germany phone: fax:

11 We are a Spanish Gutter producer company with more than 15 years experience in field of the rain water collection systems. Our main activity is developed of metallic rain water collection systems (aluminum, copper and zinc) in different models, different sizes and different profiles. We are looking for an agent to represent our products in your country. Please, find additonal information in our website There, in the website, you can watch that we have 2 line of products: - The Seamless Gutter System. Under the same you can produce gutters in one piece, with out joints, until 20 meters long. In the website you can watch an explaining video of this gutter system. - Gutters Already made in 3 meters long. We think this product is more adequate for an agent. Because you will not need many of the requirements that needs to sell the first line of products (like technical service, material in stock, how know...) Please if you are really interested in our proposal, tell me something. I ll wait your news. If you have any question please don t dude to put in contact with me. Thank you very much. Best Regards, Gonzalo Santos EXPORT MANAGER FC LOGISTICA DEL CANALON SL Poligono Industrial Las Merindades s/n Villarcayo (BURGOS) - SPAINPhone: Ansvarlig utgiver: HSH Redaktør: Henrik Renner Fredriksen

Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann

Agentrett. Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Agentrett Provisjon der kunde returnerer varer i forbindelse med reklamasjon eller avtale med hovedmann Det hender at en kunde reklamerer over hele eller deler av varepartiet som hovedmannen har levert

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Skatterett 4 2011 [30] 345 376 Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid Garantier avgitt i konsernforhold

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Våren 2013 Kandidatnummer: 192887 Veileder: Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis Til sammen 13992 ord JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL?

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? Om de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276a-c Kandidatnr: 258 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17585 ord Dato: 25. november 2004

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer