Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen"

Transkript

1 1 Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen Forfattere av rapporten og medlemmer i Nemnd for pionerdykkerne: Kari Todnem, overlege, dr. med. Avdeling for Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim Epost: Odd H. Hellesøy, spesialist i psykiatri Senter for Krisepsykologi, Fortunen 7, 5013 Bergen Epost: Stein Husby, sorenskriver i Kongsberg Kongsberg Tingrett, Storgt. 30, 3611 Kongsberg Epost: Ann Høgmann, innkjøper Aker Porsgrunn AS Aker Porsgrunn, Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn Epost: Petter Skants, sjømannsprest, daglig leder av Dykkerkontakten Dykkerkontakten, Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo Epost: Sekretær i Nemnd for pionerdykkerne: Dag Henden Torsteinsen, advokat Stranden 1, Oslo Epost:

2 2 Informasjon om medlemmene i Nemnd for pionerdykkerne: Stein Husby arbeider som sorenskriver i Kongsberg. Han var leder av Nemnd for pionerdykkerne, og tidligere leder av Statoils nemnd for kompensasjon til pionerdykkerne Petter Skants er leder av Dykkerkontakten, og har vært hovedkontakt for dykkere og etterlatte som har sendt søknader til Nemnda. Dykkerkontakten (Kontakttelefonen for pionerdykkere) er en stiftelse som ble opprettet i 2003 for å bistå pionerdykkere, som et lavterskeltilbud, for å få en best mulig livskvalitet. I tillegg til døgnkontinuerlig vakttelefon driver Dykkerkontakten særlig rådgivning innen helse, sosiale- og juridiske spørsmål, samt gjeldsrådgivning. Dykkerkontakten arrangerer jevnlig seminarer for pionerdykkere og deres pårørende, og har også samtalegrupper for samlivspartnere. Dykkerkontakten engasjerer seg ikke i de politiske eller juridiske sider av pionerdykkersaken, men har fokus på den enkelte pionerdykker og hans livssituasjon. Petter Skants er sjømannsprest og har erfaring som beredskapsleder og utenlandssjef i Sjømannskirken, nordsjøprest på Ekofisk, sjømannsprest i Rotterdam, anleggsprest ved oppbyggingen av Kårstøanlegget og småkirkeprest i Tøyen i Oslo. Ann Høgmann er representant for LO i Nemnd for pionerdykkerne. Hun var tidligere medlem av Statoils nemnd for kompensasjon til pionerdykkerne og forbundsstyremedlem i NOPEF Odd H. Hellesøy er spesialist i psykiatri, og har spesiell kompetanse på jobbstress og posttraumatisk stressyndrom. Han har arbeidet ved Universitetet i Bergen med problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Han har vært leder for en rekke prosjekter som har kartlagt belastning, stress og mestring innen offshore og landbasert industri, og vært engasjert i krisehåndtering og spørsmål knyttet til flyktninger og asylsøkere. Kari Todnem arbeider som overlege, og er spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi. Hun har kjennskap til dykkemedisin, og har deltatt i forskning vedrørende helseeffekter på nervesystemet av dykking Om Rapporten Det er ingen som har bedt oss om å lage denne rapporten. Vi mente imidlertid at vi burde dokumentere arbeidet som er gjort i Nemnd for pionerdykkerne, og som vedrører Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. Rapporten går derfor først og fremst til pionerdykkerne og Stortinget som er partene i denne ordningen. Mulige helseskader hos pionerdykkere har vært diskutert i Norge siden midten av 1980-tallet; rapporten går derfor også til det norske folket som måtte være interesserte i denne saken. Rapporten er skrevet av Kari Todnem med bidrag og kommentarer fra de andre nemndsmedlemmene slik at den framstår som hele nemndas rapport. Trondheim 7 juni, 2010

3 3 En metningsdykker som prøver ut et nytt nødpusteutstyr Og et kart over de viktigste oljefeltene i norsk sektor i Nordsjøen

4 4 Sammendrag I 2004 bestemte Stortinget at dykkere som hadde jobbet med petroleumsrelaterte oppgaver offshore i Nordsjøen fra 1965 til 1990, som hadde vært medlemmer i norsk folketrygd og som hadde helseskader forårsaket av dykkingen skulle få økonomisk kompensasjon fra Staten. Alle som fikk økonomisk kompensasjon fikk samtidig en oppreisning fra Stortinget på kr Etterlatte enker og mindreårige barn etter slike dykkere skulle få en tilsvarende kompensasjon og oppreisning. Mandatet finnes i Innst. S. nr. 137 ( ), innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen på bakgrunn av St.meld. nr 47 ( ). Regjeringen fikk av Stortinget mandat til å nedsette en nemnd på fem personer (se side 2) som skulle administrere ordningen. Kompensasjonen varierte fra 35 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) ved medisinsk uførhet eller medisinsk innvaliditet mellom 15 % og 50 %, økende til 40 G ved 100% ervervsmessig uføregrad. Arbeidet ble utført fra juni 2004 til mars To hundre og sekstisju dykkere søkte, 220 fikk kompensasjon og 47 fikk avslag. Førtisju etterlatte familier, enker og/eller barn, søkte kompensasjon, 27 ble innvilget og 20 fikk avslag. Gjennomsnittsalderen på søknadstidspunktet for de 220 dykkerne som fikk innvilget sine søknader var 54,5 (39-70) år. Tohundreogfjorten (97%) dykkere var da medlem av folketrygden. Hundreogtrettini (63%) dykkere mottok uføretrygd. Flesteparten hadde bak seg en lang dykkekarriere; 148 (67%) hadde drevet med luftdykking lenger enn i 10 år, 123 (56%) hadde drevet med metningsdykking lenger enn i 5 år og 73 (33%) hadde deltatt i dypdykking (dykking dypere enn 180 m). Hundreognittiseks (89%) hadde opplevd en eller flere tilfeller av trykkfallsykdom, og 204 (93%) hadde opplevd potensielt helseskadelige eller dødelige hendelser i forbindelse med dykkingen. Spesialisterklæringene viste at 84 (38%) dykkere hadde encefalopati, 78 (35%) hadde posttraumatisk stressyndrom, 27 (12%) hadde restsymptomer etter nevrologisk trykkfallsyke og 26 (12%) hadde lungesykdom som skyldtes dykkingen. I tillegg hadde et mindre antall dykkere en rekke andre dykkerelaterte sykdommer. Hundreogsekstito (74%) dykkere hadde 2-3 forskjellige dykkerelaterte lidelser. Hundreogfem (48%) dykkere fikk primært utbetalt 40 G, og 94 (43%) fikk utbetalt 35 G, de resterende fikk et G-beløp mellom 35 og 40. Senere fikk 38 (17%) dykkere utbetalt ekstra kompensasjon fordi den medisinske invaliditeten eller den erversmessige uføregraden hadde øket i tidsrommet Nemnda var i funksjon. De 27 døde dykkerne, hvis familier fikk innvilget kompensasjon, hadde en gjennomsnittlig alder ved død på 40 (27-58) år. På dødstidspunktet hadde 19 dykkere ordinært medlemskap i Folketrygden og 8 hadde dekning ved yrkesskade i Folketrygden. Dødsårsakene var død i forbindelse med dykkeulykke hos 13 (48%), selvmord i 6 (22%) tilfeller, annen dykkerelatert årsak i 3 (11%) tilfeller, hjerneblødning i 1 tilfelle, kreft i 2 tilfeller og ukjent årsak i 2 tilfeller. Det var 22 etterlatte enker, 6 dykkere hadde ingen etterlatte mindreårige barn, de andre hadde til sammen 38 mindreårige barn da de døde. Alle etterlatte familier fikk utbetalt 40 G. Halvparten av beløpet ble gitt til gjenlevende enke og resten ble delt mellom etterlatte barn som ved farens dødstidspunkt hadde pensjonsrettigheter i folketrygden. Dersom det i enkelte tilfeller ikke fantes gjenlevende enke eller barn ble hele beløpet utbetalt til enken eller barna.

5 5 I. Mandatet Mandatet for Nemndas arbeid finnes i Inst. S. nr. 137 ( Innstilling til Stortinget fra Kommunalkomiteen. St.med. nr. 47 ( ) I denne innstillingen (2.3 Kompensasjonens utforming) er det beskrevet hvilke betingelser som må være oppfylt for å bli tildelt kompensasjon etter denne ordningen. Det står i mandatet at Nemndas avgjørelse kan ikke påklages. Nemnda fikk dermed fullt ansvar for å tolke mandatet, administrere ordningen og ta de endelige avgjørelsene. Det fremgikk tidlig under arbeidet at mandatet er uklart på sentrale punkter, og at dette skapte utfordringer i forhold til å avgjøre hvilke søknader som skulle godkjennes og hvilke som måtte avslås. Nemnda har ved flere anledninger forelagt uavklarte tolkningsspørsmål for departementet, men departementet har avstått fra å ta stilling til de problemstillingene nemnda har reist. Nemnda har derfor selv måttet presisere og utfylle mandatet etter beste skjønn, og har tatt hensynet til alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling. Ved søk i ovenfor nevnte dokumenter har nemnda utledet hensyn som ligger bak kompensasjonsordningen, og lagt vekt på dette ved avklaring av tvilsomme spørsmål. Ved tvil om mandatets grenser har det videre vært lagt vekt på at forskjellsbehandling skal unngås. I avsnittene nedenfor skal vi knytte noen merknader til enkelte punkter som ga tvil om tolkningen: Punkt 1. Kompensasjon gis til dykkere som har utført dykkeoppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning i perioden fra og med 1965 til og med Dykkeren må på søknadstidspunktet være medlem av norsk folketrygd, eller ha vært medlem av norsk folketrygd i perioden Kompensasjon gis til etterlatte når det kan godtgjøres at avdøde fylte vilkårene for å få kompensasjon. Som etterlatte ansees personer som fyller vilkårene for å få etterlattepensjon eller barnepensjon fra folketrygden. Kommentar til Punkt 1. Det finnes ikke noen sikker geografisk definisjon av begrepet Nordsjøen, som er underlagt petroleumslovgivningen, i motsetning til innshore der Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet. Det er heller ikke noe klart skille mellom Nordsjøen og norske fjorder, eller om begrepet Nordsjøen strekker seg helt til fjæresteinene på fastlands-norge. Det var også en forutsetning at dykkingen sto under tilsyn av Petroleumstilsynet. Nemnda valgte den såkalte Grunnlinjen som grense for Nordsjøen og mente det var den grensen som samsvarte best med Stortingets intensjon. Konsekvensen av dette ble at dykkere som dykket på Statpipes ilandføringsprosjekt til Kalstø (og ikke hadde jobbet lenger ute i Nordsjøen) fikk kompensasjon dersom de andre vilkårene var oppfylt, mens dykking i forbindelse med ilandføringen til Mongstad ikke fylte vilkårene. Dykkere som bare hadde jobbet petroleumsrelatert på oljeplattformer innshore (f. eks. Condeep-plattformene i Gandsfjorden) fikk ikke kompensasjon. Etterlatte etter en utenlandsk dykker som døde på et dypdykk (petroleumsrelatert) i en norsk fjord, og som ikke tidligere hadde jobbet offshore på norsk sokkel, fikk heller ikke kompensasjon. Det ble krevd skriftlig dokumentasjon fra Rikstrygdeverket, NAV eller trygdekontor for medlemskap i folketrygden. I mandatet er det bare snakk om medlemskap i folketrygden. Det er ikke skilt mellom dykkere med fullt medlemskap og utlendinger som bare hadde hatt

6 6 begrenset medlemskap. Blant noen etterlatte etter utenlandske dykkere viste det seg at dykkeren bare hadde hatt dekning etter yrkesskadekapittelet i folketrygdloven. Enkelte av disse etterlatte hadde fått enkepensjon og barnepensjon fra folketrygden, mens andre ikke hadde fått disse ytelsene, fordi de på grunn av uvitenhet om sine rettigheter ikke hadde søkt til Rikstrygdeverket. Nemnda var i tvil om hvorvidt dykkere med bare dekning ved yrkesskade kunne regnes som medlemmer i folketrygden, og endte opp med å enes om at disse dykkerne også skulle godkjennes som medlemmer i folketrygden, og dermed være berettiget til kompensasjon. Dette gjaldt i alle tilfeller utenlandske dykkere som omkom under dykking på norsk sektor i Nordsjøen. Det var bare barn som ved farens dødstidspunkt hadde rett til barnepensjon i folketrygden som fikk kompensasjon. Eldre barn fikk ikke kompensasjon, selv om det var liten forskjell i alder mellom barna på tidspunktet kompensasjonen ble tildelt. Søsken og foreldre av døde dykkere fikk ikke kompensasjon, og pårørende til dykkere uten gjenlevende ektefelle eller barn fikk heller ikke kompensasjon. Antall omkomne dykkere i Nordsjøen utgjør derfor et større tall enn de som kom inn under denne ordningen. Det ble krevd skriftlig bekreftelse fra arbeidsgivere, attester, dykkelogger etc som bevis for at dykkeren hadde jobbet offshore. I de tilfeller slike dokumenter ikke fantes ble det krevd skriftlig dokumentasjon fra arbeidskamerater og organisasjoner Nemnda hadde tillit til. Det var ikke satt krav til mengden av offshore dykking, slik at dersom dykkeren bare kunne dokumentere at han hadde dykket offshore ble det godtatt. Punkt 2. Kompensasjon gis til personer som er påført skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke etter folketrygdloven 13-3 (yrkesskade), skade og sykdom i medhold av folketrygden 13-4 som er likestilt med yrkesskade, annen skade og sykdom, dersom denne skyldes arbeidsrelaterte forhold knyttet til dykking i Nordsjøen i perioden Som annen skade/sykdom anses også psykiske lidelser, herunder posttraumatisk stressyndrom. Skade/sykdom som nevnt over skal anses forårsaket i arbeidstiden, med mindre nemnda kan påvise at dette åpenbart ikke er tilfelle. Kommentar til Punkt 2. Dette punktet skiller seg vesentlig fra det som gjelder for vanlige søknader til NAV vedrørende kompensasjon/trygder for yrkesskade og yrkessykdom, og der det i vanlige tilfeller skal være en overveiende sannsynlig sammenheng mellom sykdom/skade og påvirkningen fra yrket. I mandatet gjelder prinsippet om omvendt bevisbyrde; altså med mindre nemnda kan påvise at dette åpenbart ikke er tilfelle. Videre er terskelen lagt svært lavt ved at nemnda bare kunne avslå søknaden på dette grunnlaget dersom det åpenbart ikke var årsakssammenheng mellom relevant dykkeaktivitet og skaden. Nemnda har holdt seg til sykdommer og skader forårsaket av dykking slik det fremstilles i nasjonal og internasjonal medisinsk litteraturen. I noen tilfeller hadde dykkerne pådradd seg skader i nervesystemet som ikke sikkert var forårsaket av dykkingen, for eksempel blødninger som tidsmessig ikke kan ha en slik sammenheng, eller svulster. I slike tilfeller, der de andre kravene var oppfylt, og det ikke lenger kunne skilles mellom direkte dykkerelatert skade/sykdom og annen sykdom har tvilen alltid kommet dykkeren til gode, og det har blitt innvilget kompensasjon. For dykkere som er døde, også av annen årsak enn dykkeskade/sykdom og det hadde vært påvist dykkerelatert sykdom før døden, har det blitt innvilget kompensasjon. For alle dykkere som tok sitt eget liv, ble det innvilget kompensasjon til etterlatte dersom de andre kravene var

7 7 oppfylt. Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus har vist at det har vært en stor overdødelighet av dykkere med selvmord sammenlignet med normalbefolkningen. Det ble krevd skriftlige medisinske data for hver enkelt dykker fra relevante spesialister. De fleste spesialisterklæringene kom fra Yrkesmedisink avdeling på Haukeland Universitetssykehus, men det kom også erklæringer fra andre spesialister rundt omkring i landet. Det at arbeidet i Nemnda tok så lang tid skyldtes for en stor del at Nemnda måtte vente på undersøkelser av dykkere, og at for eksempel Haukeland Universitetssykehus hadde et opplegg for undersøkelse av dykkerne som tok tre hele dager. Det skjedde i en god del tilfeller at Haukeland ikke hadde kapasitet til å gjøre fullverdige undersøkelser med henblikk på posttraumatisk stressyndrom, og de anbefalte derfor at det måtte gjøres av andre spesialister. Psykiater Odd H. Hellesøy undersøkte mange av dykkerne med henblikk på denne diagnosen. Nemndas medlem Petter Skants, medarbeiderne i Dykkerkontakten og andre hjalp mange dykkere med å få nødvendige undersøkelser. Dette var en helt nødvendig hjelp fordi mange dykkere med hjerneskader og psykiske problemer ikke selv hadde kapasitet til å ordne slike ting. Punkt 3. Utbetalingene av kompensasjon graderes etter uføregrad ved uførepensjon fra folketrygden, og knyttes opp til grunnbeløpet i folketrygden (G). Maksimal utbetaling settes til 40G. Det utbetales kompensasjon etter følgende prinsipper: - 35 G ved uføregrad på opp til 50 % G ved uføregrad på 60 % - 37 G ved uføregrad på 70 % - 38 G ved uføregrad på 80 % - 39 G ved uføregrad på 90 % - 40G ved uføregrad på 100 % Dersom det ikke foreligger uføregrad ved uførepensjon fra folketrygden, fastsettes utbetalingene basert på medisinsk invaliditet etter samme prinsipper for utbetaling som over. Ved medisinsk invaliditet settes utbetalingen til kr. 0 dersom det er tale om invaliditet på under 15 %. Utbetalingen kan enten betales ut som en engangssum eller over et visst antall år. Ved særlige sosialmedisinske hensyn kan det settes vilkår om årlig utbetaling. Kommentar til punkt 3. Dette punktet innebar for eksempel at en dykker som hadde en medisinsk invaliditet på 20 % og var frisk nok til å være i jobb fikk utbetalt 35 G, mens en dykker med 100 % ervervmessig uføregrad fikk utbetalt 40 G. Nemndas virksomhetstid varte lenge; fra juni 2004 til august 2009, og dersom noen av dykkerne i løpet av dette tidsrommet fikk øket sin uføregrad, kunne de søke Nemnda om økt utbetaling etter dokumentasjon fra NAV. Alle fikk kontante utbetalinger, og ikke årlige utbetalinger. Punkt 4. Det skal gjøres fradrag for følgende utbetalinger: - utbetalinger foretatt til dykkere etter ordningen med strakshjelp, etablert av Arbeidsog administrasjonsdepartementet 27 juni 2003, jf. St.prp. nr. 85 ( ),

8 8 - utbetalinger i henhold til yrkesskadeforsikringsloven for samme skade/sykdom i samme periode. Kommentar til punkt 4. Tidligere utbetalinger i forhold til ordningen med strakshjelp ble trukket fra kompensasjonsbeløpet som ble utbetalt. Strakshjelpordningen ble etablert sommeren 2003 (Inst.S.Nr 173 ( ). Etter økonomisk behovsprøving kunne det etter denne ordningen utbetales inntil kr , som er forskudd på framtidig kompensasjons- og oppreisningsordning, som altså kom i Dette individuelle beløpet ble i sin helhet trukket fra kompensasjonen som ble tildelt av Nemnda. Stortinget hevet beløpet til kr for dykkere som ikke kom inn under Forskuddsordningen, se under. Mandatet angir at utbetalinger etter yrkesskadeforsikringsloven skal trekkes fra. Nemnda fant at å trekke fra den delen som var ment å kompensere for tap i framtiding inntekt dersom den tidligere kompensasjonen gjaldt samme sykdom/skade, var mest i tråd med Stortingets intensjon med ordningen. Nemnda valgte å gjøre fradraget krone for krone, og ikke vurdere om noe av utbetalingen for framtidstap var å anse som oppbrukt dersom yrkesskadeforsikringsutbetalingen var skjedd på et tidligere tidspunkt. En dykker var uenig i dette og valgte å gå til sak for å få rettslig prøvet om Nemndas vurdering var riktig. Tingretten ga full tilslutning til Nemndas avgjørelse, og saken ble ikke forfulgt i høyere rettsinstanser av dykkeren. I april 2004 vedtok Stortinget en Forskuddsordning hvor dykkere som hadde fått utbetaling etter en ordning opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i år 2000 kunne få utbetalt oppreiningsbeløpet på kr før søknaden var behandlet i Nemnda. Oppreisningsbeløpet ble dermed trukket fra i forbindelse med behandlingen i Nemnda. Punkt 5. Ordningen administreres av en regjeringsoppnevnt nemnd på fem personer. Nemndas leder må være jurist, og ha bakgrunn som dommer eller ha tilsvarende kompetanse. Ett medlem må ha medisinsk kompetanse, med særlig kjennskap til dykkemedisin. Ett medlem skal representere LO. Nemndas saksbehandling er skriftlig og søknadsbasert. Den enkelte dykker har anledning til å fremlegge sin sak i møte med nemnda, og reisekostnader i den forbindelse dekkes av nemnda. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages. Kommentar til punkt 5. Det ble utarbeidet et søknadsskjema på norsk og etter hvert på engelsk som var ment å gi informasjon om forhold som var avgjørende for å få innvilget søknaden; personalia med navn, personnummer, adresse, medlemskap i folketrygden, nåværende helsestatus etc, tidsperioder for dykking; luftdykking, metningsdykking, dypdykking, hendelser i forbindelse med dykking, tilfeller av trykkfallsyke, deltagelse i ordningen med strakshjelp og utbetaling av oppreisning fra Staten, og tidligere utbetaling fra forsikringsordninger for yrkesskader. Noen dykkere og etterlatte ønsket å møte Nemnda i møter, og dette skjedde så langt det var hensiktsmessig. I noen tilfeller ga innsendt søknad med dokumentasjon Nemnda anledning til å positivt innvilge en søknad uten å måtte forsinke søknadsprosessen ved å utsette innvilgelse til det var mulig å arrangere et møte. Nemnda så det da slik at dette var gunstig for søkeren, og i de fleste tilfeller ble søkeren også spurt om en slik forenklet

9 9 prosedyre var akseptabel. I noen tilfeller ble det ikke sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon til at et møte ble vurdert som hensiktsmessig. Nemnda mottok en del klager på avslag. Alle klager ble behandlet på nytt i Nemnda, opptil flere ganger dersom søkeren kom med ny informasjon/dokumentasjon. Hvis ikke så ble klagen avvist. I noen saker omgjorde Nemnda sin tidligere beslutning. Punkt 6. Ordningen trer i kraft 1. juli Søknader må være innkommet innen 1. juli 2006, likevel slik at en søknad om mulig også kan behandles senere, dersom det foreligger særlige omstendigheter og fristoversettelsen ikke er forsettlig. Ordningen kunngjøres ved ikrafttredelse i egnede medier, slik at aktuelle dykkere gis anledning til å søke. Kommentar til punkt 6. Nemnda behandlet mange søknader som ikke var ferdigstilt innen 1. juli Dette skyldes hovedsakelig at det tok lang tid å få dykkerne undersøkt ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Det var omfattende undersøkelser som tok 3 hele dager for hver dykker og avdelingen der hadde bare en begrenset kapasitet til disse undersøkelsene. Spesialisterklæringene inneholdt data fra de viktigste organområdene som er aktuelle å undersøke for mulige helseskader av dykking, og var et meget nyttig verktøy for Nemnda. En annen grunn til forsinkete søknader var at dykkere hadde oppholdt seg i utlandet mens annonseringene foregikk i Norge. Engelske etterlatte familier, som ikke hadde opprettholdt kontakt med dykkemiljøene, var i flere tilfeller uvitende om ordningen. Ordningen var lite annonsert i utlandet, og Nemnda godtok alle søknader fra etterlatte engelske familier. Vi oppdaget i flere tilfeller at disse etterlatte familiene ikke hadde søkt den norske folketrygden om enke- og barnepensjoner, noe som de ville fått innvilget dersom de hadde søkt, etter at forsørgeren deres omkom ved dykking på norsk sokkel i Nordsjøen. II. Arbeidet i Nemnda Søknadene ble postsendt til medlemmene i Nemnda før felles møter der avgjørelsene ble tatt. Søknadene skulle inneholde; utfylt søknadsskjema dokumentasjon av dykking offshore i tiden , dokumentasjon for medlemskap i folketrygden på søknadstidspunktet eller mellom 1965 og 1990 legeattester som viste at det var gjort undersøkelser som kunne avdekke helseskadelige effekter av dykking. Det ble holdt fire felles møter i 2004, det første ble holdt i Bergen i juni. Det ble holdt fem felles møter i 2005, tre møter i 2006, tre møter i 2007, to møter i 2008 og ett møte i Det siste møte ble holdt i Oslo i august De fleste møtene ble holdt i Oslo, men det var også møter i Bergen, Trondheim og Kongsberg/Bolkesjø. Møtene foregikk i medlemmenes fritid i helgene fra fredag til søndag. I alt møttes Nemnda til felles møter 18 ganger. I tillegg benyttet vi flittig epost. De hittil siste tildelingene av kompensasjon ble gitt i mars 2010 til to

10 engelske familier som mistet sine forsørgere da de døde i forbindelse med dykking på norsk sektor i pionertiden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå kalt Arbeidsdepartementet) har etter Nemndas anvisning forestått utbetalingene. 10

11 11 III. Data fra de 220 pionerdykkerne som fikk innvilget sine søknader om kompensasjon for helseskader som skyldtes dykking offshore i Norge i tidsrommet 1965 til 1990 Statistikkprogrammet SPSS er brukt for å håndtere data. Alder på søknadstidspunktet: Gjennomsnitt 54,5 år, median 55 år, spredning 39 til 70 år Alle hadde dokumentert dykking offshore Dokumentert medlemskap i folketrygden på søknadstidspunktet: 214 dykkere (97,3%) var medlemmer 6 dykkere (2,7%) var ikke medlemmer Dokumentert medlemskap i folketrygden i tiden 1965 til 1990: 218 dykkere (99,1%) hadde vært medlemmer 2 dykkere (0,1%) hadde ikke dokumentert slikt medlemskap, men var medlem på søknadstidspunktet. Undersøkelse på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 165 dykkere (75%) hadde spesialisterklæring fra Haukeland 55 dykkere (25%) hadde ikke vært undersøkt på Haukeland Mottakere av uførepensjon fra folketrygden blant 220 dykkere 139 dykkere (63,2%) mottok uførepensjon fra folketrygden 81 dykkere (36,8%) mottok ikke uførepensjon fra folketrygden Tabell 1. Medisinsk invaliditetsgrad hos 220 dykkere uavhengig av uførepensjon Gruppe Antall dykkere Prosent Ikke oppgitt medisinsk invaliditet 67 30, % , % 12 5, % 6 2, % 2 0, % 2 0,9 For de 67 dykkerne uten oppgitt medisinsk invaliditetsgrad ble kompenasjon gitt etter oppgitt ervervmessig uføregrad.

12 12 Tabell 2. Antall år med luftdykking hos 220 pionerdykkere Tidsperioder Antall dykkere prosent Inntil 5 år 23 10, år 46 20, år 89 40,5 Mer enn 20 år 59 26,8 ukjent 2 0,9 Ikke oppgitt 1 0,5 Alle pionerdykkerne i Nordsjøen foretok luftdykking. De var kledd i dykkedrakter og hjelm og fikk luften tilført enten fra en flaske som de bar med seg på ryggen eller via en slange fra dykkeskipet. Dekompresjonen kunne foregå enten i vannet eller dykkeren ble fraktet til overflaten og dekomprimert i trykkamre på dekk. Før metningsdykkingen kom skikkelig i gang ble det også brukt bounce dykking som er en mer risikofylt dykking, og som oftere forårsaket trykkfallsyke og operasjonelle problemer. Tabell 3. Antall år med metningsdykking hos 220 pionerdykkere Tidsperioder Antall dykkere prosent Inntil 5 år 57 25, år 68 30, år 50 22,7 mer enn 20 år 5 2,3 Ingen metningsdykking 37 16,8 Ikke oppgitt 3 1,4 Tabell 3 viser at hele 83% av dykkerne deltok i metningsdykking i pionertiden i Nordsjøen som startet tidlig på 1970-tallet. I motsetning til luftdykking er metningsdykking en nyere dykkemetode som ble utprøvd etter Det første operasjonelle metningdykket ble foretatt i Middelhavet i Dykkemetoden brukes til dykking dypere enn 50m. Fordelen med denne metoden er at dykkerne ikke behøver dekomprimeres etter hvert dykk, men kan oppholde seg i trykksatte metningskamre ombord på dykkeskipene. Etter en hvileperiode kan de så foreta nye dykk ved å bli firt ned i en dykkeklokke til arbeidsstedet. På grunn av at luften inneholder mye nitrogen må dykkerne som jobber dypere enn 50m bruke andre gassblandinger for å unngå nitrogennarkose. Vanligvis brukte de en blanding av helium og oksygen. Det var vanlig at dykkerne jobbet i 1 til 2 uker før de ble dekomprimert. Dekompresjonsperioden var avhengig av arbeidsdybden, og en vanlig dekompresjon fra f. eks. 150 meter tok ca syv dager. Metningsdykking passet godt i Nordsjøen fordi havbunnen på sokkelen rundt sør-norge ligger mellom 100m (Ekofisk-feltet) og 200m (Sleipnerfeltet, Friggfeltet) under havoverflaten.

13 13 Tabell 4. De 220 pionerdykkerenes deltagelse i dykking dypere enn 180 m (dypdykking) Har eller har ikke dypdykket Antall dykkere prosent Har dypdykket 73 33,2 Har ikke dypdykket ,5 ukjent 5 2,3 Tabell 4 viser at hele 33% av disse dykkerne hadde deltatt i dypdykking. Ett av problemene med dykking på norsk sokkel er at havbunnen blir dypere etter hvert som en kommer nordover, og norskerenna som går til 360m under havoverflaten skiller oljefeltene fra fastlands-norge (se kartet). I pionertiden ble det foretatt mange dypdykk, både simulerte ved Norsk Undervannsteknologisk Senter i Bergen, og operasjonelle dypdykk i norske fjorder. Staten hadde med i sine konsesjonskrav at operatørselskapene på norsk sokkel skulle dokumentere at de behersket dypdykking. Belastningen på dykkeren blir større og større jo dypere dykket er. Risikoen for helseskader og trykkfallsyke øker, og de publiserte vitenskapelige artiklene fra dypdykkingen i Norge viser også dette. Tabell 5. Antall tilfeller av trykkfallsyke (TFS) og behandling av trykkfallsyke (n=220) Antall tilfeller Antall dykker, symptomer TFS Prosent, symptomer TFS Antall dykkere, behandlet TFS Prosent, behandlet TFS ingen 24 10, tilfeller 90 40, mer enn , ,8 ukjent 9 4,1 6 2,7 Tabell 5 viser at 89 % av dykkerne hadde hatt trykkfallsyke, og at 44 % hadde hatt mer enn 3 tilfeller. Dette er høye tall og indikerer at i en slik gruppe av dykkere er risikoen stor for langtidsskader. Det er vist i vitenskapelige studier at det er en meget nær sammenheng mellom tilfeller av trykkfallsyke og senere helseskader. Det ses også av tabellen at det er en relativt stor diskrepans mellom antall dykkere som hadde symptomer på trykkfallsyke og de tilfeller som ble behandlet for dette. Trykkfallsyke var meget vanlig i pionertiden, og en del dykkere var tilbakeholdne med å rapportere om slike symptomer fordi de var redde for ikke å få nye oppdrag. De fleste pionerdykkerne hadde ingen fast ansettelse i et dykkeselskap, de var frilansere som var avhengige av å ha et godt rykte for å få nye jobber. Tabell 6. Rapporterte hendelser i forbindelse med dykking som kan ha vært potensielt helseskadelige eller dødelige (n=220) Svarkategori Antall dykkere prosent Ja ,7 Nei 6 2,7 Ikke svart 10 4,5

14 14 Nittitre prosent av pionerdykkerne rapporterte slike spesielle hendelser. Det er blant annet disse hendelsene som er årsaken til at så mange utviklet posttraumatisk stressyndrom. Nedenfor følger en tilfeldig, ikke redigert, liste over noen slike rapporterte hendelser: - Opplevde at arbeidskolleger ble skadet eller døde (en dykker mistet 8 kolleger i forbindelse med dykking) - Dykking etter døde personer (f.eks Alexander Kielland plattformen som tippet rundt, sterk psykisk opplevelse) - Mistet bevisstheten på jobben (skyldtes ofte feil med gassblandingen) - Var i nærheten av eksplosjoner under vann - Fikk sprengt i stykker trommehinnene (barotraume; skyldtes manglende utligning av trykket på utsiden og innsiden av trommehinnen) og mistet hørsel (skyldtes støy, bruk av vannjet under vann) - Opplevde forfrysning av hender og andre kroppsdeler (skyldes ofte mangel på varmt vann i dykkedrakta eller uforutsette omstendigheter som endret dykket) - Opplevde å bli gjenopplivet i dykkeklokka, eller selv utføre slik gjenoppliving (dykkeren mistet vanligvis bevisstheten utenfor klokka, og ble reddet inn i denne av kompanjongen), opplevde nærdrukning - Satt fast i betong, fiskeredskaper eller andre konstruksjoner, eller at umbiliken (navlesnora som fører gass, varme og kommunikasjonsteknologi til dykkeren) satt fast - Opplevde gasskutt, enten at gassen ble helt borte, eller at det bare kom helium (besvimelse) eller det kom giftige gasser (f. eks. freondamp), for lite oksygen i pustegassen, fikk pusteproblemer, panikk - Opplevde fri oppstigning pga feil på utstyr (fare for trykkfallsyke, og eventuelt akutt død) - Problemer med å utføre dekompresjon (kan gi trykkfallsyke) - Ekskursjoner til grunnere dybder rett etter dekompresjon (fare for trykkfallsyke) - Problemer med dykkeklokka (teknisk eller operasjonell svikt) - Utsatt for fallende gjenstander i vann, og eventuelt selv blitt skadet av slike gjenstander (en fikk et spett gjennom brystet og lungen) - Fikk vann inn i hjelmen - Dykkefartøy gikk på grunn mens dykkerne var i metning - Slept med sveisehabitat som kom ut av posisjon - Vansker med å komme seg tilbake til dykkeklokka pga strøm, lite lys etc - Kommunikasjonsproblemer (misforståelser, uklarheter, uenighet, dykkeren blir ikke forstått av dykkeledelsen på grunn av forandret stemme ved bruk av helium i pustegassen etc) mellom dykkeren på havbunnen og ledelsen på dykkefartøyet. - Anstrengelse og kamp for å unngå å havne i propellen/trusteren på dykkeskipet, spesielt i urolig vær og med dårlig sikt.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT

EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT EKSAMENSOPPGAVER I FORSIKRINGSRETT Våren 2010 Oppgave 1 Redegjør for a) innholdet i begrepet forsikringsinteresse b) kravet om at forsikringsinteressen må være lovlig Oppgave 2 I januar 2009 bestemte ekteparet

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Fra Sevaldsen til Bråtane: Utviklingen av personskadeerstatningene i Norge de siste 30 år

Fra Sevaldsen til Bråtane: Utviklingen av personskadeerstatningene i Norge de siste 30 år NFT 1/2005 Fra Sevaldsen til Bråtane: Utviklingen av personskadeerstatningene i Norge de siste 30 år av Anders Aavatsmark I artikkelen tar forfatteren et tilbakeblikk på utviklingen av personskadeerstatninger

Detaljer

Mari laget CD etter dødsulykke

Mari laget CD etter dødsulykke magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 7-7. årgang 2008 Mari laget CD etter dødsulykke s. 4 5 EFTA-dom får betydning NAV og ytelser Ungdom på flott tur s. 6 s. 12-15 s. 16-17 Hei du!

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer