Førerkort og medisiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkort og medisiner"

Transkript

1 Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs

2 Bakgrunn Mange leger som har befatning med pasienters førerkortspørsmål føler et visst ubehagsaspekt. Rollen som pasientens advokat kan komme i konflikt med rollen som sakkyndig premissleverandør. Pasientens behov for å kjøre kan stride mot fellesskapets behov for beskyttelse mot potensielt risikable sjåfører. Ubehaget kan reduseres ved å klargjøre legens sakkyndigrolle. En eventuell avgjørelse om å fravike reglene tas av forvaltningen, ikke legen. Kjennskap til regelverket og hvilke opplysninger som vektlegges, letter imidlertid legens oppgave og bidrar til raskere saksbehandling for pasienten.

3 Adressa.no

4 FØREREN ER ÅRSAKEN! I følge Jørg Mørlands kommentarartikkel i Tidsskriftet for Dnlf 14/2013 finnes det 6 typer farlige sjåfører: De som kjører: Alkoholpåvirket Påvirket av andre rusmidler og/eller legemidler 1,3 millioner mennesker dør i trafikken hvert år!! WHO anslår 2,4 millioner i 2030!! Sivil luftfart ville blitt forbudt i løpet av 1 måned dersom dødstallene var som i veitrafikken! For fort! På rødt lys Bryter andre trafikkregler Uten setebelte Og kanskje: Sitat Klaus Bruggemann Fit to drive - konferansen i Berlin 2013, Jørg Mørland Tidsskriftet Dnlf 14/2013 de yngste og de eldtse

5 Folkehelseinstituttet har kalkulert ut fra sine by the road undersøkelser at det foregår ca rusturer daglig i Norge! Grunn til å ta det alvorlig?

6 IS 1437: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort. Denne er også ute på papir UGYLDIG!! Ny versjon har lagt på nett, men er nå trukket inntil den er revidert! Kommer bare i nettversjon? IS 1348: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker fra september Bare nettversjon. Det er nå foretatt en enda en ny revisjon pr mars 2013, så man må følge godt med for å få med seg endringene

7 IS-1348 heter nå IS-2070 i den nye versjonen IS-1437 Legeveilederen for attestutskriving er trukket tilbake, men skal revideres og man skal foreløpig forholde seg til IS-2070

8 Hensikten med veilederen Denne veilederen gir anvisning på når helsekravet ikke er oppfylt og fylkesmannen skal sende melding til politiet med tilråding om at førerkortet helt eller delvis inndras Videre skal fylkesmannen vurdere og fatte vedtak i søknader om dispensasjon fra helsekravene. Veilederen gir detaljert anvisning på hvorledes disse søknadene skal behandles og vurderes. Helsedirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen i dispensasjonssaker.

9 IS 2070 gjelder ikke bare medikamenter og rus! Men omhandler også: Syn Psykiske lidelser Utviklingshemminger Kognitiv svikt Nevrologiske lidelser Medikamenter Rusmiddellidelser ADHD Generell helsesvekkelse Nevrologiske lidelser Hjerte/kar sykdommer Diabetes Respirasjonssvikt Hørselssvekkelse Førlighetssvekkelse Førerkort med geografisk begrensing

10 Kort sagt ALLE helsekrav for å oppfylle førerkortforskriften Kap. 16 Medikamenter Ved medikamentbruk som "reduserer årvåkenhet eller kjøreevne" er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt Kap. 17 Rusmiddellidelser Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4: "Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne."

11 Når inntrer så meldeplikten??? Meldeforskriften 2 pkt 2, sier: Dersom legen antar at innehaver av førerkort har en midlertidig helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 mnd, skal han gjøre vedkommende oppmerksom på at han i følge førerkortforskriftenes 11 a ikke har lov til å føre motorvogn. Det må noteres i journalen at advarsel er gitt. Pasienten er juridisk forpliktet til ikke å kjøre motorvogn. I noen tilfeller vil forbruket/situasjonen gjøre det naturlig med skriftlig melding til pasienten og fylkesmannen umiddelbart. Dersom tilstanden antas å vare mer enn seks måneder, utløses meldeplikten etter Helsepersonelloven 34 og forskrift om leges melding om at innehaver av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav av 13. juli 1984 nr Legen skal gi skriftlig melding til pasienten og fylkesmannen (ikke politiet eller trafikkstasjonen). Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Meldeplikten går foran taushetsplikten, jfr. Helsepersonelloven 21,jf. forskriftens 5.

12 IS IS gabapentin, pregabalin

13 Tabell 1 En del viktige medikamenter og grensene for døgndoser i forhold til helsekravet for førerkort og dispensasjonspraksis Medikamentgrupper Medikament t/2(*) Oppfyller helsekravene Dispensasjon for lavere klasser gis Dispensasjon for høyere klasser kan gis Dispensasjon for lavere klasser kan gis Dispensasjon for høyere klasser gis ikke Dispensasjon uansett klasse gis ikke Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter Diazepam (20-50 t) 10 mg mg mg > 20 mg Oksazepam (10-15 t) 30 mg mg > 65 mg mg Alprazolam (**) (12 t) 0,5-1 mg > 1,0 mg Klonazepam (**) (30-40 t) 0,5-1 mg > 1,0 mg Nitrazepam (21-28 t) 7,5 mg 7,6-10 mg mg > 15 mg Flunitrazepam (18-26 t) 1 mg 1,1-1,5 mg 1,6-2 mg > 2 mg Zopiklon (4-6 t) 7,5 mg 7,6-10 mg mg > 15 mg Zolpidem (0,8-4 t) 10 mg mg mg > 20 mg Opioider (***) Antihistaminer som sedativum Alimemazin (5 t) 10 mg mg mg > 20 mg Antihistaminer ellers (****) Antipsykotika (****) Antidepressiva (****) Antiepileptika (****) (*****) Prometazin (13 t) 25 mg mg mg > 75 mg Hydroksyzin (15-25 t) 25 mg mg mg > 75 mg Gjeldende fra

14 Merknader til tabellen, se stjernepunkt i tabellen Medikamentenes halveringstid kan være betydelig lengre hos eldre personer og særlig ved leversykdom.. ** Dispensasjonsadgang for alprazolam og clonazepam skal være trang. Alle som bruker alprazolam eller klonazepam må søke dispensasjon. *** Opioider. Hvis medikamentet brukes over tid i fast døgndose som tilsvarer 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon, vil tilvenning skje slik at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. **** Antipsykotika, antidepressiva, de fleste antihistaminer og antiepileptika er tatt ut av tabellen. Årsaken er at grunnsykdommen har større betydning for evt. kjøreevne enn medikamentet. Helsekravet skal vurderes opp mot helheten ***** Pregabalin og gabapentin. I monoterapi ved terapeutisk dosering og etter tilvenning, foreligger det ikke dokumentasjon på at det er spesielt trafikkfarlig. Helsekrav for lette klasser er oppfylt. For tunge klasser må det søkes om dispensasjon uansett. Pregabalin har et misbrukspotensial.

15 Flere medikamenter fra tabellen? Kap Kombinasjoner av flere av de nevnte medikamentene vil som regel gi innvirkning på kjøreevnen også i lavere doser enn det som framgår av tabellen. Vanligvis må veiledende doser for den eller de medikamentene som står i tabellen, reduseres med 50 %. Tilsvarende; ved bruk av tre og fire ulike medikamenter må veiledende doser reduseres med opp til 67 % og 75 % Kap. 16.2: Kombinasjoner av flere av medikamentene vil gi innvirkning på kjøreevnen også i lavere doser enn det som framgår av tabellen. Førerkortforskriftens helsekrav er ikke oppfylt ved slike kombinasjoner.

16 Danskene har det slik etter 2008 :

17

18 Prøvetakings rutiner forskrifter IS 13/2002 IS 14/2002 Laboratoriemessige krav i forbindelse med Rusmiddeldiagnostikk i biologisk materiale Skal ivareta både prøvegivers og prøvetakers rettssikkerhet og interesser Basert på allment aksepterte internasjonale retningslinjer IS 13 omhandler vanlige prøver til medisinsk diagnostikk, slik som man vanligvis gjør det på legekontorene IS 14 er prøver tatt under påsyn med underskrevet kontrakt om hvilke stoffer som skal undersøkes og eventuelt hvilke konsekvenser resultater eller uteblivelse fra prøvetaking skal ha. Kvalitetssikring av prøvens gang gjennom laboratoriet, to uttak, dvs prøven analyseres 2 ganger med uttak fra 2 forskjellige prøveglass før svar avgis.

19 Kap 17.5 Dispensasjonspraksis Dispensasjon for de lavere førerkortklassene A, B, M, S og T (gruppe 1) kan gis når alkohol, stoff eller medikamentfrihet er dokumentert over en lengre periode (normalt 1 år, minst 6 måneder), og søkeren har forpliktet seg til og vist at han kan gjennomføre deltakelse i oppfølgende behandling/kontroller. Kontrollene vil oftest basere seg på klinisk inntrykk, samt eventuelt urin, blod og/eller andre prøver. Ved alkoholmisbruk er det særlig prøvene CDT % (carbohydrat deficient transferrin), EtG (etylglucuronid), EtS (etylsulfat), leverprøver og MCV (mean cellular volume) som er aktuelle. For medikamenter og illegale rusmidler vil det for hvert stoff finnes spesifikke markører i urin eller blod, eventuelt spytt eller hår

20 Dispensasjonspraksis forts. Vurdering av dispensasjonsspørsmål er ingen strafferettslig vurdering. Det må i disse sakene foretas en skjønnsmessig vurdering av validiteten og konsekvensene av de prøvesvar som foreligger. En dispensasjonsvurdering skal ikke bygges på prøver alene, men på en kombinasjon av klinisk og laboratoriemessig verifikasjon av opphørt skadelig bruk. I praksis betyr dette at testing i førerkortsaker i all hovedsak kan skje i henhold til IS 13/2002 som omhandler medisinsk diagnostikk og behandling, men man bør vurdere behovet for prøvetaking etter IS 14/2002 hvis det f. eks kan være vanskelig å fastslå at det virkelig er prøvegivers urin som leveres.

21 Omfang av selve testingen Krav til abstinens eller aksept for kontrollert bruk Yrkessjåfører 5 år med kontroll? Avtalte prøver vs. Stikkprøver Hyppighet Begrenset eller omfattende screening på rusmidler Generelle vs. Individualiserte kontrollopplegg Respons på fravær Sykdom Ferier etc. Valg av biologisk materiale Innkallingsrutiner

22 Omfang av selve testingen kap 17 rusmiddellidelser Hvilket kontrollopplegg, for eksempel hvilken hyppighet av urinprøver som kan anses betryggende, vil måtte vurderes individuelt, men et kontrollopplegg i tråd med det som er beskrevet i Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (IS 1701), kan vanligvis anses som betryggende Urinprøver for å kontrollere forsvarligheten av den medisinske behandlingen bør avlegges to ganger i uken de første tre månedene etter oppstart, deretter etter individuell vurdering, men ikke mindre enn to ganger årlig.

23 Tabell med oversikt over alkoholenheter og innhold av gram alkohol Volum% alkohol Innhold angitt som volum (cl) per glass Alkoholinnhold angitt i gram per glass Juleøl, sterkøl 5,5-9, ,5-26,1 Øl, pils 4, ,6-18 Lettøl 2, Rødvin, hvitvin (svakvin) ,7-14,4 Hetvin (sterkvin) ,5 9-13,2 Likør ,8-19,2 Brennevin 37, ,0-13,8 1 Alkoholenhet (1 AE) er i Norge definert som 15 ml (12,8 g) ren alkohol Eksempler på 1 AE er: En flaske (33 cl) pils på 4,5 vol % Et glass (15 cl) vin på 12 vol % Et lite glass (7,5 cl) sterkvin 20 vol % Et lite glass (4 cl) brennevin 40 vol %

24 Biomarkører Virkningsmarkører Prøvemateriale Tid før normalisering etter abstinens (indirekte markører) MCV Blod Normaliseres i løpet av 2 4 mnd. GGT Blod 1 4 uker ASAT Blod 2 3 uker ALAT Blod 2 3 uker CDT Blod 2 4 uker Inntaksmarkører Prøvemateriale Tid før normalisering etter abstinens (direkte markører) Alkohol Blod < t Acetaldehyd* Blod Addukter vedvarer flere dager etter at etanol er eliminert Etylerte fettsyrer* Blod timer Etylglukuronid Urin, Opp til 5 dager i urin, (EtG) Blod 36 timer I blod Etylsulfat (EtS) Urin, blod Som for EtG

25 Biomarkører, forts. GGT (gamma glutamyltransferase) er et enzym som finnes i lever, men også i andre vev som tarm, nyre, pancreas, milt og hjerne. En rekke sykdomstilstander kan gi forhøyet GGT. Eksempler på dette er: overvekt, fedme, nyresykdom,diabetes, røyking, akutte overdoser eller terapeutisk bruk av legemidler (NSAIDs, P piller, fenytoin, fenobarbital, warfarin) GGT er mer følsom for intensitet enn frekvens på inntak. Overvekt/fedme kombinert med etanol har additiv effekt på GGT. Ved etanolabstinens og uten andre årsaker til forhøyet GGT, vil GGT verdiene normaliseres i løpet av 1 4 uker. Klinisk anvendelse: 1) Ved enkeltstående undersøkelse: moderat/tungt misbruk. 2) Ved gjentatte undersøkelser (hv. 2 4 uke): moderat/tungt misbruk (> 40 gr etanol/d) Onni Niemelä, Biomarkers in alcoholism, critical review, Acta Clinica Chimica, 377, (2007), 39-49

26 Biomarkører, forts. CDT% Transferrin er et globulært protein som i fysiologisk sammenheng transporterer jern og kobber. Transferrin dannes i lever og har en halveringstid på 7 10 dager. Moderat til tungt etanolinntak hemmer inkorpereringen av sialinsyremolekyler. Graviditet, jernmangel, karbohydratfattig glykoprotein syndrom (CDG), fulminant hepatitt og uttalt alkoholisk leversykdom kan gi forhøyede verdier. CDT kan måles med direkte kvantifisering, men oppgis i dag vanligvis som CDT%. CDT% er andel av asialo, monosialo og disialotransferrin delt på total mengde transferrin. CDT har relativt lav sensitivitet. Onni Niemelä, Biomarkers in alcoholism, critical review, Acta Clinica Chimica, 377, (2007), 39-49

27 (5) % % (4) 4,5-9 % (3) < 2,5% (2) < 0,9% (1) < 0,5% (0) (6) = hexasialo (1-3%) (7) = heptasialo (< 1,5%) (8) = ocasialo (< 0,5%)

28 Biomarkører på eksponering for etanol CDT% har lav sensitivitet mg etanol/d, dvs mer enn 4 alkoholenheter/døgn, er ofte nødvendig for å få et positivt utslag på testen. Sensitiviteten er således generelt for lav til å bruke analysen som et screeningverktøy i en generell populasjon. Data tyder på at CDT er mer sensitiv på endring i etanolinntak. > 30% endring i %CDT indikerer abstinens eller tilbakefall. St. Olavs referanseområde er < 2,5 %, varierer fra lab. til lab. Klinisk anvendelse: Ved enkeltstående undersøkelse: moderat/tungt misbruk (> gr etanol/d) Ved gjentatte undersøkelser (hv. 4 uke): moderat/tungt misbruk; > 30% endring i CDT % indikerer abstinens eller tilbakefall. Sikker abstinens i 4 uker vil gi pasientens nullverdi for CDT hvis det ikke foreligger interfererende tilstand Onni Niemelä, Biomarkers in alcoholism, critical review, Acta Clinica Chimica, 377, (2007), 39-49

29 Biomarkører, forts. Etylglukuronid (EtG) Etylsulfat (EtS) Etylglukuronid (EtG) og etyslufat (EtS) dannes ved konjugering av etanol av henholdsvis UGT og sulfonyltransferase. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. Både EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol og kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet vil avhenge av etanoldosen. Påvisningsvinduet i urin vil vanligvis være: 24 t ved inntak av 0,25 g etanol/kg = 17,5 gram alkohol hvis 70 kg 48 t ved inntak av 0,50 g etanol/kg = 35 gram alkohol hvis 70 kg inntil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol

30 EtG/EtS «Falsk positiv» prøve Ved inntak «alkoholfritt» øl og vin Matvarer som inneholder eller er fremstilt med bruk av etanol Munnskyllevann etc. Oftestst kortvarig positiv prøve (< 24 timer) ved en kvantifiseringsgrense på 0,1 mg/l. Anbefaling Pasientene informeres om muligheten for denne type «falske» positive prøvesvar legges inn en forsinkelse på 24 t mellom innkalling og tidspunkt for prøveavgivelse. Konsentrasjonen av EtG og EtS er Avhengig av urinens fortynningsgrad Opererer således med kreatininkorrigerte verdier som normaliseres svarende til en kreatininverdi på 100 mg/l, EtG1oo

31 Biomarkører på eksponering for etanol Etylglukuronid (EtG) Etylsulfat (EtS) Dannes ved konjugering av etanol av henholdsvis UGT og sulfonyltransferase. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol Kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet vil avhenge av etanoldosen. 24 t ved inntak av 0,25 g etanol/kg = 17,5 gram alkohol hvis 70 kg 48 t ved inntak av 0,50 g etanol/kg = 35 gram alkohol hvis 70 kg Inntil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol

32

33

34 KOMMER!!

35 Flytskjema for testing Høy grad av sikkerhet: EtG/EtS 2 g/uke Forenkling etter en periode med dokumentert abstinens? Totalavhold Rimelig høy grad av sikkerhet: EtG/EtS 1 g/uke + stikkprøver Forenkling etter en periode med dokumentert abstinens? Alkohol Middels grad av sikkerhet: Kun stikkprøver av EtG/EtS (innen 24 t etter varsling) Forenkling etter en periode med dokumentert abstinens? Lavt/middels konsum akseptert CDT%, GGT, γcdt% EtG ved behov/ stikkprøver

36 Utelukke opiatbruk: Opiater i urin 3 g/uke +/ stikkprøver med bred rusmiddelscreening Utelukke ethvert rusmiddelbruk med rimelig høy sikkerhet: Bred rusmiddelscreening i urin 3 g/uke Utelukke amfetaminbruk: Urinprøve 2 g/uke +/ stikkprøver med bred rusmiddelscreening Andre rusmidler og legemidler Utelukke bruk av spesifikke stoffer eller stoffgrupper med rimelig høy sikkerhet Utelukke benzodiazepinbruk: Urinprøve 1 2 g/uke + / stikkprøver med bred rusmiddelscreening Utelukke rusmiddelbruk med middels grad av sikkerhet: Stikkprøver med 24 t varsel (spesifikke stoffer eller bred screen) Utelukke cannabisbruk: Urinprøve 1 g/uke +/ stikkprøver med bred rusmiddelscreening Forenkling etter en periode med dokumentert rusfrihet? Sjeldnere prøvetaking kombinert med stikkprøver Kun stikkprøver Håranalyser kombinert med stikkprøver i urin? Utelukke bruk av andre stoffer? Kontakt lege ved Avd. For klinisk farmakologi

37 Utelukke sidemisbruk Følg retningslinjene for alkohol og/eller rusmiddelmisbruk Bruk av forskrevet legemiddel Kontrollere at forskrevet dose overholdes Serumkonsentrasjonsmålinger (Gjentatte over tid) Verifisere inntak (kvalitativ kontroll) Urinprøver (hyppige eller stikkprøver)

38 Dette er forbudsgrenser for rusgivende medikamenter i trafikken der sjåfør ikke har resept. Hvis man har resept på behandling blir det individuell vurdering Det er beregnet rusdoser som tilsvarer forskjellige alkoholpromiller for individer som ikke bruker medikamenter fast enkeltinntak!

39 I snitt avdekket Folkehelseinstituttet tre ulike rusmidler i blodet til ruspåvirkede sjåfører i 2012 Av de 9717 prøvene de analyserte i trafikksaker i fjor var 59 % påvirket av alkohol og 38 % testet positivt på klonazepam (Rivotril) Politiet mistenker mye ulovlig import av legemidler: Det ble beslaglagt 60 % flere benzodiazepintabletter i Dvs IKKE bare legene som er slepphendte!!!

40 NORD-TRØNDELAG: De vanligste funn av i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring i Antall og prosent av blodprøver hvor det er gjort bred analyse. (G.Middelkoop, FHI) Eksempel på medikamentnavn / forklaring Totalt antall positive funn Stoffnavn 1 Alkohol % Prosent 2 THC Virkestoffet i cannabis % 3 Klonazepam Rivotril % 4 Metamfetamin % 5 Amfetamin Dexedrine, Dexamine, Metamin, Deksamfetamin % 6 Diazepam Valium, Vival, Stesolid % 7 Alprazolam Xanor 5 5 % 8 Metadon 4 4 % 8 Zolpidem Stilnoct 4 4 % 10 Morfin Heroin, Dolcontin 3 3 %

41 SØR-TRØNDELAG: De vanligste funn av i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring i Antall og prosent av blodprøver hvor det er gjort bred analyse. (G.Middelkoop, FHI) Eksempel på medikamentnavn / forklaring Totalt antall positive funn Stoffnavn 1 Alkohol % Prosent 2 Klonazepam Rivotril % 3 THC Virkestoffet i cannabis % 4 Metamfetamin % 5 Amfetamin Dexedrine, Dexamine, Metamin, Deksamfetamin % 6 Diazepam Valium, Vival, Stesolid % 7 Alprazolam Xanor 20 9 % 8 Morfin Heroin, Dolcontin 8 4 % 8 Oxazepam Sobril, Alopam 8 4 % 10 Metadon 7 4 %

42 AKERSHUS: De vanligste funn av i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring i Antall og prosent av blodprøver hvor det er gjort bred analyse. (G.Middelkoop, FHI) Eksempel på medikamentnavn / forklaring Totalt antall positive funn Stoffnavn Prosent 1 Alkohol % 2 THC Virkestoffet i cannabis % 3 Klonazepam Rivotril % 4 Amfetamin Dexedrine, Dexamine, Metamin, Deksamfetamin % 5 Metamfetamin % 6 Diazepam Valium, Vival, Stesolid % 7 Alprazolam Xanor 40 7 % 8 Metadon 29 5 % 8 Morfin Heroin, Dolcontin 29 5 % 10 Kodein Paralgin forte, Pinex Forte 26 4 % 10 Zopiklon Imovane, Zopiclone 26 4 %

43 G.Middelkoop, FHI: 13 9 Clonazepam Norway %

44 G.Middelkoop, FHI: 0 0 Cocaine Norway 1 % 74 cases

45 Alkoholpromille ~ 1 Alkoholpromille ~ 0,2 Referanseområde Serumprøver µmol/l 0,065 0,13 0,70 2,0 Ikke markedsført 0,005-0,050 0,060 0,220 0,10 0,40 0,70 4,0 0,050 0,40 (2-5t) 0,010 0,050 (12t)

46 Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen Folkehelseinstituttet.no

47

48 Et benzodiazepin er et benzodiazepin, alle virker over GABA-receptoren Substans Indikasjon/ salgsnavn Halveringstid i timer Ekvipotens til 5 mg diazepam Tid til maksimal virkning Angst og uro T ½ mg timer Alprazolam Xanor 12 0,25-0,5 1-2 Diazepam* Stesolid, Vival, * Valium 0,5-1,5 Oksazepam Alopam, Sobril Klonazepam Rivotril ,25-0,5 0,5-1 Søvnvansker T ½ mg timer Flunitrazepam Flunipam 24 0,25-0,5 1-1,5 Nitrazepam Apodorm, Mogadon ,5-2 Zolpidem Stilnoct, Zolpidem 2, ,5-1 Zopiklon Imovane, Zopiklon 4-6 3,

49 Never give up ny veileder kommer 2015 Takk for oppmerksomheten! Avd. for klinisk farmakologi

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er minst like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker

Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Bruk av laboratorieprøver for pa visning av inntak av alkohol, medikamenter og rusmidler i forbindelse med førerkortsaker Høyt rusmiddelforbruk vil ofte medføre at førerkortforskriftens helsekrav ikke

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Triumphal Procession of Bacchus, Maerten van Heemskerck, 1538 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Ragnhild B Skråstad, LIS, Phd Alkoholmisbruk 2.3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10 «Avhengighetsyndrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2014 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Førerkortforskriften. Helsekrav

Førerkortforskriften. Helsekrav Førerkortforskriften Helsekrav Nye helsekrav utover en generell helseundersøkelse Sansefunksjoner (syn/hørsel). Kognitiv funksjon, psykisk lidelse og adferdforstyrrelse. Førlighet. Legemiddelforbruk og

Detaljer

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege Vanedannende medkamenter i fengsel Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015 Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 1 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet Kun nettversjon

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR.

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. AASE HANSEN UTFORDRINGER VED FØRERKORTREGELVERKET Hverdagen som fastlege Hva

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus Hvem er pasientene?

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort Høringsnotat Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) om førerkort Vegdirektoratet 29. juni 2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ENDRING AV BESTEMMELSER OM ANTIPSYKOTIKA,

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori

Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori Førarkort ein menneskerett? v/ ass. fylkeslege Linda Svori Ny helseattest og rettleiar til helsekrav for førarrett 01.07.2016 Nytt lovverk med vedlegg Legen vert meir sentral Tilråding om inndraging og

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol.

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Høringsnotat Bakgrunn Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.

Detaljer

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING 06.02.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen BEGREPET HELSEKRAV Helsekravpyramiden 3 Helsekravene i kortversjon Kl.

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio. Oslo, NSH 14.10.2014 Ny veileder hvordan bruke angst og søvnmedisiner Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter for

Detaljer

Benzodiazepiner og nedtrapping

Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner: Demper angst, men vekker uro Bladet Forskning 1996 Anita Mlodozeniec overlege, phd Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand Virkestoff

Detaljer

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland FØRERKORT Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland November 2012 MELDEPLIKT SYN ADHD MEDIKAMENTER / RUSMISBRUK / LAR ANFALLSLIDELSER GENERELL HELSEVEKKELSE DIABETES GEOGRAFISK BEGRENSET

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

Diabetes. Helsekrav i førerkortforskriften

Diabetes. Helsekrav i førerkortforskriften Helsekrav i førerkortforskriften Diabetes Assisterende fylkeslege Sissel Bergaust 26. januar 2018 Vegtrafikkloven: 21. Alminnelige plikter (første ledd). Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Førarkort og opioidbruk Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Utdrag frå helsepers.l. 15 Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest,

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tone Indergaard 77 64 21 48 10.03.2015 2014/7115-2 737.1 Deres dato Deres ref. 12.12.2014 2014/153083-001 Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven 1. Innledning og bakgrunn Høringsnotatet dreier seg om forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Bakgrunnen for forslagene er Samferdselsdepartementets løpende

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2013 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Fastlegens rolle i førerkortsaker

Fastlegens rolle i førerkortsaker Fastlegens rolle i førerkortsaker MED SÆRLIG VEKT PÅ NYE HELSEKRAV FRA 01.10.2016 SENIORRÅDGIVER KJETIL LENES Førerkortfeltet - et minefelt Generelt bemerkes at ansvarsfordelingen mellom politiet og helsemyndighetene,

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Oppdatert 17.11.16 Finn Robert Lund Anestesilege Sykehuset Telemark FRL Primærmedisinsk uke utgave 17.11.16 Varden 09.04.2015 Druidprosjektet 2011.

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen ass. fylkeslege M. Haugen 14.06.16 1 Fylkesmannen i Hordaland arrangerer heildagskurs i Bergen (Statens hus) 29. september 2016 kl. 0900-1530 påmelding Fylkesmannen i Hordaland kurs og konferansar 2 Fylkesmannen

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra 01.07.16) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 Helsekravene for førerkort Forskrift om førerkort m.m. fastsatt av vegdirektoratet 19.01.2004

Detaljer

Retningslinjer for setterekvirent

Retningslinjer for setterekvirent PROSEDYRE FOR SETTEREKVIRENT AV VANEDANNENDE MEDIKAMENTER I BERGEN KOMMUNE VED TILBAKEKALLING AV RETTEN TIL Å REKVIRERE OG SKRIVE RESEPTER MED MEDIKAMENTER I gruppe A og B Formål Hjelp til leger som påtar

Detaljer

«Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?»

«Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?» «Rusmiddelanalyse i et klinisk perspektiv. Hvor står vi i dag?» ph.d., spesialist i voksenpsykiatri overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Oslo 05.04.2017

Detaljer

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til?

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Etterutdanningskurs i flymedisin Oslo 4.9.2009 Merete Vevelstad Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning,

Detaljer

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi?

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi? Vanedannende legemidler Benzodiazepiner og z hypnotika Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital andreas.westin@legemidler.no Andreas Austgulen Westin, overlege

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Grunnkurs i allmennmedisin 17.4.2013. Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Anda HELSEKRAV Hvorfor helsekrav? 4 Førerkortforskriftens vedlegg 1- Helsekrav 1. Generelle

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

Faglig grunnlag Hva er vanedannende medikamenter? Hva er skummelt med VM? Feilbruk langvarig bruk misbruk Roller og sårbarhet God praksis Når blir

Faglig grunnlag Hva er vanedannende medikamenter? Hva er skummelt med VM? Feilbruk langvarig bruk misbruk Roller og sårbarhet God praksis Når blir Faglig grunnlag Hva er vanedannende medikamenter? Hva er skummelt med VM? Feilbruk langvarig bruk misbruk Roller og sårbarhet God praksis Når blir det uforsvarlig? Hva kan du gjøre? Hva må du gjøre? TSB

Detaljer

Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk

Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt 04.06.09 Tema Ottar;; en helt vanlig historie Interaksjoner mellom legemidler og alkohol Ottars utrygge legemiddelvalg Brillat-Savarin

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no Internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2017 Erstatter

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/301. Parter Forfatter Suspensjon av autorisasjoner

Detaljer

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

Prosedyrer for rusmiddeltesting

Prosedyrer for rusmiddeltesting Prosedyrer for rusmiddeltesting 5. april 2017 Cecilie Thaulow Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Veileder IS-2231 Case Kvinne forteller at hun har blitt utsatt for et overgrep 3 dager tidligere.

Detaljer

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken 1 Vestfoldklinikkens underenheter Enhet 1 Døgn 11 plasser Avrusing Narkotikaavhengige Enhet 2 Døgn og poliklinikk 13

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Helseattest førerkort

Helseattest førerkort Kurs i offentlig helsearbeid for LiS1 Helseattest førerkort Langesund 26. Oktober 2017 Disposisjon 1. 3 aktuelle paragrafer 2. Hva skal undersøkes 3. Veiledning i Førerkortveilederen 4. Kasuistikker Paragrafer

Detaljer

Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital

Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital Førerkort og rusmidler: lar det seg kombinere? Lars Slørdal NTNU/St. Olavs hospital «Abstract» NEI!!! Mine potensielle interessekonflikter: Tidligere ansatt ved SRI Tidligere medlem i DRK Tidligere medlem

Detaljer

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Avdelinger Farmakologi [] Utarbeidet av: Mimi Stokke Opdal, Heidi Kjøniksen Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere.

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere. Vedlegg til rapport «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m» etter gjennomgang av høringssvar Referansegruppen som har utarbeidet

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Et veiledningshefte til helse- og sosialarbeidere Viktig kunnskap om eldre og alkohol Eldre tåler ikke alkohol som yngre Alkohol og sovemedisin øker risikoen

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer