NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har forbundet en rekke skarpskodde advokater til rådighet. Side 2-3

2 juridisk bistand Advokatene som sørger for at Juss handler ikke bare om å ha rett men like mye om å få rett. NSFs advokater og jurister sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter, helt til topps i rettsapparatet om det kreves. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG NINA-MERETE KRISTIANSEN Norsk arbeidsliv er gjennomregulert med lover, tariff- og individuelle arbeidsavtaler. Mange tror de dermed er sikret mot konflikter med arbeidsgiver og velger å spare kostnadene til fagforeningskontingent. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring. For å få rett kreves ofte assistanse, og å hyre inn en advokat til å hjelpe seg kan koste dyrt. Er du fagorganisert, er hjelpen en del av medlemskapet. Enkeltmedlemmer Et NSF-medlem fikk like før jul en telefon fra arbeidsgiveren på sykehjemmet der hun jobber med beskjed om at hun var suspendert med øyeblikkelig virkning på grunn av omsorgssvikt. Hun hadde ikke fått noen advarsel og fikk ikke tilbud om å komme med tilsvar, sier advokat Oskar Nilssen som hadde saken for kvinnen. Arbeidsgiver hadde en liste med 16 punkter som «dokumenterte» omsorgssvikten. Ett av de 16 punktene var kritikk for at enkeltpasienter ikke hadde fått formkake. Hadde de spurt sykepleieren hvorfor hun ikke ga slagpasienter med nedsatt svelgfunksjon formkake, så hadde hun kunne ha svart at det var livsfarlig. Men hun ble altså ikke spurt, sier Nilssen. Nilssen fikk i stand et drøftingsmøte med kommunen. Da møtet var over, var suspensjonen trukket tilbake, sier Nilssen. Han er mildt sagt sjokkert over kommunens oppførsel og handlinger, og er i full gang med å forberede erstatningssøksmål for klienten. Kollektive saker Arbeidstid og turnusavtaler er en daglig utfordring for NSFs tillitsvalgte. Ved 2 NSFPolitikk 2/2011

3 Yvonne Frøen Even Kokkvold Tore Dahlstrøm Oskar Nilssen Marit Gjerdalen medlemmene får rett Oslo universitetssykehus (OUS) forsøkte man seg på en ferieturnusplan som ikke ble godkjent av tillitsvalgte fordi det var for mange «huller i turnusen». Konsekvensen av manglende avtale med tillitsvalgte er blant annet at hver arbeidsuke ikke skal overstige 35,5 timer. Dette ble ikke overholdt, og sykepleierne mente de hadde rett til overtidsbetaling for overskytende timer. Det var arbeidsgiver uenig i, og saken gikk til retten, som ga NSF medhold. Etter at Høyesterett avviste OUSs anke, må sykehuset etterbetale rundt 7 millioner kroner til sykepleiere ved en rekke avdelinger. Dette er viktig for NSFs arbeidspolitikk og de tillitsvalgtes status som likeverdig part ved inngåelse av turnusavtaler. Yrkesskade I fjor resulterte yrkesskadesakene i over 16 millioner kroner i erstatninger og etterbetalinger for medlemmene. De vanligste skadene skyldes løft, men også fall og fysiske og psykiske skader som følge av vold fra pasienter. Yrkessykdomsakene er ofte forårsaket av allergier, smitte (MRSA og hepatitt) og kreft. Advokat og ekspert på yrkesskade, Yvonne Frøen, leder sammen med advokatene Marit Gjerdalen og Tore Dahlstrøm NSFs yrkesskadegruppe. Hun bruker mye tid på det rettspolitiske arbeidet, blant annet for å få belastningslidelser og brystkreft godkjent som yrkesskade. Dette er skader og sykdommer som i særlig grad rammer kvinner, og det er oppsiktsvekkende at disse fortsatt ikke omfattes av reglene som gir rett til yrkesskadeerstatning, sier Frøen. Streik ga seier Vinteren 2010 streiket NSF i NHO Service for å få opprettet egen tariffavtale for sykepleierne. Konflikten endte i Rikslønnsnemnda, der NSF fikk samme avtale som Fagforbundet, men med egen minstelønnssats for sykepleiere. Da NSF krevde forhandlinger for 2011 hadde NHO Service nylig fremforhandlet en avtale med Fagforbundet og mente at NSF måtte aksepterte de samme betingelsene uten egne forhandlinger. Det betød at NSF verken skulle ha forhandlingsrett eller streikerett, sier advokat Even Kokkvoll, som prosederte saken for NSF i Arbeidsretten. Saken endte nok en gang i retten, som ga NSF medhold. I etterkant ble NSF og NHO Service enige om en tariffavtale. Norsk Sykepleierforbund kan yte juridisk bistand i følgene saker: Kollektive saker: Til enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsforhold. Individuelle saker: Til enkeltmedlemmer i saker som omhandler arbeidsforhold, som oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Studentmedlemmer som får en yrkesskade under praksis, kan også gis juridisk bistand. Straffe- og autorisasjonssaker: Til medlemmer i forbindelse med straffesaker i tilknytning til arbeidsforholdet, og saker vedrørende tilbakekall av autorisasjon. Saksomkostninger: NSF dekker alle utgifter i kollektive saker, herunder eventuelt idømte saksomkostninger. I individuelle saker dekker forbundet utgifter til egen advokat og egne omkostninger. Eventuelle idømte saksomkostninger dekkes av medlemmet selv. NSFPolitikk 2/2011 3

4 forsikring Uføreforsikring for sykepleiernes behov Mange forbund velger ikke å tilby medlemmene sine uføreforsikring. Men Sykepleierforbundet har valgt å inkludere denne forsikringen i Livsforsikringspakken som alle medlemmene får gjennom medlemskapet. Ikke alle fagforbund tilbyr uføreforsikring til sine medlemmer. Sykepleiere har et fysisk belastende arbeid, og NSF-medlemmer har derfor forsikringen som en del av medlemskapet. TEKST: KRISTIN SIMONSEN HOLTER FOTO: ANN-ELIN WANG For Norsk Sykepleierforbund var det enkelt å velge en gruppelivsforsikring med uførekapital som obligatorisk forsikringsordning. Medlemmenes behov betydde mest. Uføreforsikringer har høy pris, og mange forbund velger den derfor bort. Sykepleiere har et arbeid som ofte er fysisk belastende, og risikoen for å bli arbeidsufør er større enn i mange andre yrker. Derfor er uføreforsikringen viktig for NSF, og medlemmene får den som en del av grunnpakken i medlemskapet, sier avdelingsleder for Forsikringskontoret NSF, Randi Moan Riiber (innfelt bilde). I dag består gruppelivsforsikringen, eller nå Livsforsikringspakken, av dødsfalls- og uføredekning for den som er medlem, og en ulykkesdekning for hele familien. Premien betales sammen med kontingenten. Utvidet livsforsikring Hvis medlemmene har behov for høyere utbetalinger ved uførhet, kan de kjøpe en utvidet livsforsikring, som også ektefelle kan innlemmes i. Det er valgfritt om en velger dødsfallseller uføreforsikring, eller begge deler, fortsetter Riiber. Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er årsaken til cirka 70 prosent av all arbeidsuførhet i Norge. Likevel dekker ikke alle uføreforsikringer denne type lidelser. Uføreforsikringer som er priset lavt dekker ofte ikke belastningskader, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. NSFs Uførekapitalforsikring i Livsforsikringspakken og i Utvidet livsforsikring dekker uførhet uansett årsak, og koster derfor litt mer. Undersøk derfor alltid dekningsomfanget før du kjøper en forsikring, påpeker forsikringslederen. Meld fra tidlig Dersom forsikringstakere får en forsikringssak er det viktig at de så snart som mulig melder fra til NSF. Forsikringskonsulent Synnøve Berget Strøm på Forsikringskontoret NSF opplever dessverre at medlemmer melder sakene sine senere enn det som er anbefalt. Hun kommer med følgende hjertesukk: Ta kontakt med oss så snart som mulig! Ikke vent på vedtak og papirer fra NAV. Det er tidspunktet som forsikringsselskapet mottar saken fra forsikringstaker som gjelder for erstatning. For å få full utbetaling må du ha tatt kontakt med oss innen to år etter første dag med sykmelding, sier hun. Berget Strøm oppfordrer de som lurer på noe angående forsikringsordningene å kontakte Forsikringskontoret NSF. Dette kan gjøres på telefon: , eller e-post: 4 NSFPolitikk 2/2011

5 LISBETH MØTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Utdanning for fremtiden Regjeringen ønsker bedre helse- og velferdstjenester og vil utdanne fremtidens helsepersonell etter arbeidslivets behov. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Vi vil ha bedre helse for befolkningen, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) om den nye stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene som Kunnskapsdepartementet jobber med. Essensen i meldingen, som vil berøre utdanningen av sykepleiere er: et dynamisk utdanningssystem med god relasjon til arbeidsgiver, en utdanning som er i stand til å endre seg, og der det er samsvar mellom utdanningen og kompetansebehovet i tjenestene, ifølge Kunnskapsdepartementet. Norsk Sykepleierforbund har gitt innspill til meldingen, og sentralt fra forbundets side er at den fremtidige sykepleierutdanningen må bli tydelig på hva som er fagets kjernekompetanse og hva som er sykepleiernes unike bidrag til verdiskapingen i helsetjenesten. Styrke utdanningen Hvis utdanningen skal endres er det viktig at det er de riktige forandringene som gjøres. Målet må være å styrke og ikke svekke sykepleierens kompetanse i møte med pasientene. Faget læres i et enhetlig utdanningsløp. De ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre og utgjør dannelsen og kompetanseutviklingen frem til en kyndig profesjonsutøver, sier Lisbeth Normann. Forbundslederen mener å innføre et felles førsteår for flere helseprofesjonene, ikke er veien å gå. Forholdet mellom omfang av felles Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kyrre Lekve, ønsker å endre utdanningen av blant annet sykepleiere slik at fremtidens behov blir dekket. Lisbeth Normann mener mye er bra, men er i mot et felles førsteår for flere av helsefagprofesjonene. kunnskap og fagspesifikk kunnskap innen helse- og sosialfagutdanningen må balanseres. I dag utgjør fellesinnholdsdel 30 studiepoeng. Den kan muligens endres i innhold, men ikke utvides. Tanker om et helt år felles avviser jeg. Samarbeid og samhandling bygger på solid faglig trygghet og profesjonsidentitet, sier Normann. De reelle karakterkravene for å komme inn på bachelorstudiet i sykepleie har gradvis gått ned. Dette skyldes en kombinasjon av økt antall studieplasser og noe færre søkere. Det er påvist en direkte sammenheng mellom nivået på inntakskompetansen og sluttkompetansen. Det bekymrer oss derfor at kravene for å bli tatt opp til utdanningen går ned, sier Normann. Kunnskapsbasert helsesektor Stortingsmeldingen er ventet i løpet av året. Vi tar utgangspunkt i arbeidslivets behov, ikke de eksisterende utdanningene. Dette betyr at vi ikke skal ta for oss en og en utdanning, eller ett og ett utdanningsnivå, men se disse i sammenheng. Vi skal legge til rette for en forskningsbasert utdanning, for en kunnskapsbasert helse- og sosialsektor og ønsker å ta for oss fremtidens utfordringer for utdanningen og ikke dagens, sier Lekve. Mitt mål er at ingen beslutninger skal tas uten at NSF er hørt. Vi har vel en oppfatning om at sykepleierutdanningen tidligere ikke har stått høyt oppe verken på den utdanningspolitiske- eller helsepolitiske dagsorden. Men nå er sykepleierutdanningen i fokus, og vi har jobbet systematisk med en rekke innspill til meldingen. Vi har hatt en stor og engasjert ressursgruppe som har avsluttet et omfattende arbeid om sykepleierutdanningen i fremtiden. Vi har også sittet i Kunnskapsdepartementets sentrale referansegruppe for arbeidet med meldingen, og Sykepleierforbundet har gitt en rekke innspill i ny Nasjonal helse- og omsorgsplan og har levert solide høringsuttalelser til de nye helselovene, sier Normann. NSFPolitikk 2/2011 5

6 nytt på sykepleierforbundet.no Avslørte lovbrudd Det er avdekket lovbrudd på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, drevet av Adecco Helse. Dagsrevyen hadde et langt innslag torsdag 17. februar som viser alvoret i saken. På Ammerudlunden sykehjem har man funnet 84-timers arbeidsuker, planlagte doble vakter, ingen overtidsbetaling og at ansatte sover i bomberom i kjellerne mellom vaktene. Her er brudd på det meste av lover; arbeidsmiljøloven, tariffavtale, pensjonsavtale og brannforskrifter. Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke akseptere at private, kommersielle aktører tjener millioner kroner i året på bekostning av sykepleiere og andre ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet. Det er ikke et slikt arbeidsmarked preget av sosial dumping vi vil ha, sier en sint forbundsleder Lisbeth Normann. Nekter å veie skolebarn Helsesøstre sier nei til å veie og måle skolebarn med mindre de får tid og ressurser til å følge opp de som har et fedmeproblem. Det blir uaktuelt for oss å si ja til enda flere arbeidsoppgaver uten økte ressurser. Vi er nødt til å sette ned foten nå, sier Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik (bildet), leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Helsedirektoratet gjeninnfører systematisk veiing av skolebarn i løpet av året. Nå skal 3. og 8. klassinger veies, slik de ble i flere tiår frem til slutten av 1990-tallet. Samtidig kommer retningslinjer med detaljerte mål for hva som er overvekt hos barn og hvordan det skal følges opp, skriver Aftenposten. Ingen sykepleierstreik Norsk Sykepleierforbund og NHO Service kom til enighet etter at Riksmeklingsmannen la frem en skisse til løsning rett før meklingsfristen gikk ut. Dermed er en sykepleierstreik i private sykehjem organisert i NHO Service, avverget. For oss var det å få en minstelønnsgaranti for både spesialsykepleiere og sykepleiere helt avgjørende. Det har vi fått, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund. I avtalen med NHO Service ligger også en sykelønnsgaranti. 6 NSFPolitikk 2/2011

7 nsf student Vær med på å forme NSF Vil ha rammeplan som styrer utdanningen I november arrangeres NSFs øverste myndighet landsmøte. Her kan du være med på å bestemme hvordan NSF skal være de kommende fire årene. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Alle medlemmene i Norsk Sykepleierforbund kan være med å påvirke hvordan forbundets politikk skal være de neste fire årene. Dette kan de gjøre ved å fremme saker til landsmøtet. Landsmøtet er NSFs øverste myndighet og arrangeres hvert fjerde år. 7. november sparkes neste landsmøte i gang, og nå arrangeres det fylkesmøter hvor det velges delegater som skal representere fylkene på landsmøtet. Du som medlem har mulighet til å påvirke, selv om du ikke er en av representantene som skal være til stede i landsmøtesalen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo mandag 7. til fredag 11. november Du kan nemlig foreslå saker som skal tas opp på landsmøtet, og kan gjøre dette helt frem til 29. april. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal sende forslagene til sitt fylkeskontor, ferdig utredet med begrunnelse. Fylkeskontoret sender så forslagene videre til NSFs hovedkontor. Ifølge vedtektene kan følgende saker fremmes til behandling på landsmøtet: «Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur.» Studentleder Kristine Katrud (t.v.) og nestleder Anna Mohn Sneve mener en detaljstyrt rammeplan som styrer utdanningen er viktig for å få frem de aller beste sykepleierne. Her er de avbildet i forbindelse med studentmøte på Island. TEKST: KRISTINE KATRUD, ANNA MOHN SNEVE FOTO: NSF STUDENT I juni hvert år avholdes det årsmøte i NSF Student. Sykepleierstudenter fra alle høgskoler og universiteter inviteres til å delta på dette viktige møtet for å diskutere NSF Students politikk fremover. Politikken til NSF Student er formet av sykepleierstudenter for sykepleierstudenter. Vi har ett bredt grunnlag. Noe av det viktigste vi i NSF Student arbeider med akkurat nå, er å synliggjøre rammeplanen, og hvor viktig den er for studentene. Rammeplanen er studentenes rettighetsdokument, og sikrer at nyutdannede sykepleiere har det samme grunnlaget uansett hvilken skole de har studert på. Rammeplanen er viktig for å sikre at utdanningen er så god som mulig og at studentene får det de skal i forhold til innholdet i studiet. Vi mener at kvaliteten på studiet må reguleres fra øverste hold i Kunnskapsdepartementet og at det er viktig med en nasjonal styring av sykepleierutdanningen. Sykepleierstudentene vil at skolene skal stille strenge krav. Kvaliteten på sykepleiere skal være viktigere enn kvantiteten. NSF Student har de siste årene vært rundt på mange av landets utdanningsinstitusjoner for å lære sykepleierstudenter om rammeplanen. Denne opplæringen resulterer i et rungende «Ja til rammeplan» fra alle studentene. Studentene våre ser nytten av å ha en rammeplan som styrer utdanningen deres, og vil ha den minst like detaljstyrt som i dag. Sykepleierstudenter er opptatt av å yte god sykepleie til alle grupper i samfunnet, og mener derfor det er viktig at det gjennom rammeplanen stilles krav til hvor de skal ha praksisperiodene sine. Vi ønsker oss en best mulig utdannelse og det mener vi rammeplanen er med på å gi oss. Studentleder Kristine, studentnestleder Anna og studentrådgiver Morten har akkurat vært på Island i forbindelse med NSSK Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum. NSSK er et møtepunkt hvor vi møter kollegaer fra de andre nordiske landene, og diskusjonene handler om hvordan utdanningene er. Per dags dato er det kun Norge som har en nasjonal rammeplan, men ønsket om dette er stort blant sykepleierstudenter i resten av Norden. Sykepleierstudenter i Norge er privilegerte. Vi må fortsette kampen om å beholde rammeplanen slik den er i dag, og stå på kravene! NSFPolitikk 2/2011 7

8 nasjonal helse- og omsorgsplan Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter og Arvid Libak Layout: Hege Holt, Sykepleien Trykk: Stibo Har du tips, ros, spørsmål eller kritikk? Send en e-post til Påvirker i viktige politiske saker FYLKESLEDEREN Foto: NSF I løpet av kort tid har NSF levert inn flere høringer på større saker som vil få betydning for sykepleiere og norsk helsevesen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Sykepleierforbundet har jobbet frem solide høringsuttalelser og innspill til de to nye lovene; Helse- og omsorgslov og Folkehelselov samt Rapport om narkotika (Stoltenbergutvalget), Gravide i legemiddelassistert behandling (LAR) og Nasjonal helse- og omsorgsplan. De nye lovforslagene og NSFs høringssvar er omtalt i tidligere utgaver av NSF Politikk, og høringssvarene kan i sin helhet leses på sykepleierforbundet.no. Høringssvaret på nasjonal helse- og omsorgsplan tar for seg flere ulike temaer: Vi nevner noen få her, resten kan leses på sykepleierforbundet.no Sosial ulikhet og helse «NSF mener at et viktig bidrag for å nå målet om å redusere sosial ulikhet i helse er et langt større fokus på forebyggende helsetjenester lokalt, med flere ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten er i dag viktige bidragsytere til å informere om riktige valg og følge opp barn og unge, og deres familier, i samarbeid med barnehage og skole.» Ansatte må sikres gode arbeidsforhold «NSF mener sykepleiere og andre ansatte i helse- og omsorgssektoren må ha et arbeidsmiljø som er både helsefremmende, meningsfylt og inkluderende og som ivaretar den enkelte i et livsløpsperspektiv. Det innebærer hele stillinger som utgangspunkt, gode fagmiljøer, verdsetting av kompetanse og minst mulig belastende arbeidstidsordninger.» Kliniske ekspertsykepleiere «Utvikling av ny kunnskap/kompetanse og teknologi åpner for stadig mer avansert helsehjelp der folk bor. Bred erfaring fra flere land peker på positive resultater ved bruk av kliniske ekspertsykepleiere som ett ledd i en mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste.» Du kan lese hele høringsuttalelsen på sykepleierforbundet.no Rusomsorg NSF har også levert inn høringsuttalelse til Helsedirektoratet om gravide i LARbehandling. Forbundets generelle kommentar er at man er bekymret for om barnets behov er tilstrekkelig vektlagt og ivaretatt gjennom enkelte av anbefalingene. «Fokuset er i all hovedsak på den voksne og den voksnes behov.» I forbundets høringssvar til Stoltenbergutvalget, mener NSF at holdningsarbeid i skolen er viktig. «Det er av stor betydning å tydeliggjøre helsestasjoner og skolehelsetjenesten som viktige arenaer innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid». «NSF ønsker i enda sterkere grad at det satses på å styrke helsestasjon og skolehelsetjenestens forebyggende kompetanse i forhold til rus og psykisk helsesvikt.» Navn: Einar Vik Andersen Alder: 52 Fylke: Buskerud Antall medlemmer: 4852 Nå arbeider vi med: Vi skal ha fylkesmøte 7. mars, da slutter jeg etter 18 år som fylkesleder og Linda Lavik er eneste kandidat til å overta. Hun har lang fartstid i NSF og har de siste fem årene vært ansatt som rådgiver her i NSF Buskerud. Fylkesmøtet holdes hvert fjerde år, innen 1. april i landsmøteåret. I forkant av har det vært avholdt medlemsmøter i hovedtillitsvalgt-områdene (HTV), og det er valgt delegater til fylkesmøtet. Fylkesmøtet velger nytt fylkesstyre og delegater som skal representere Buskerud på landsmøtet. Dersom alle HTV-områdene stiller, kan det stille rundt 85 delegater til fylkesmøtet. Fylkesstyrets medlemmer, fylkenes nominasjonskomité, ledere av lokale faggrupper og HTV er som ikke er valgt som delegater med forslags og talerett, men uten stemmerett, kan også delta. Ellers har alle medlemmer anledning til å møte med talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Kontaktinfo: Tlf.dir.: Mobil: Epost: Besøksadresse: Nedre Storgata 35, 3015 Drammen 8 NSFPolitikk 2/2011

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a)

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Sak 1 Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Dato: 03.05.2011 Saksbehandler: Dokumentnr DM: 196181 Oppnevning av ordstyrere Til landsmøtet foreslår forbundsstyret at det oppnevnes tre ordstyrere til å lede forhandlingene.

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Sak til Årsmøtet Nr: 8

Sak til Årsmøtet Nr: 8 Sak til Årsmøtet Nr: 8 Saksbehandler: Thea Martine Olsen og Joakim Stubberud Dato: 19.05.2017 Dokumentnr DM: 976348 2017_00421 STUDENTPOLITISK PLATTFORM Bakgrunn for saken: Studentpolitisk plattform er

Detaljer

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2011 NSFPolitikk Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Profesjonskampen To nye lover er i anmarsj; helse- og omsorgslov og folkehelselov. Felles for

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5

NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2011 NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5 Landsmøtesakene 6 Stortingsmelding rus 7 Engasjerte medlemmer Det er viktig for NSF å ha engasjerte medlemmer. Allerede denne

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 8

Sak til Landsmøtet Nr: 8 Sak 8 Sak til Landsmøtet Nr: 8 Dato: 25.05.2011 Saksbehandler: Per Godtland Kristensen Dokumentnr DM: Landsmøteperiodens lengde 1. Bakgrunn for saken Da fristen for å fremme saker til årets landsmøte utløp,

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 19

Sak til Landsmøtet Nr: 19 Sak 19 Sak til Landsmøtet Nr: 19 Dato: 14.06.11 Saksbehandler: Tone Moan Dokumentnr DM: 208290 Videreføring av prøveordning med frikjøp av nestleder i NSF Student 1. Bakgrunn for saken NSF Student meldte

Detaljer

Handlingsplan LaH NSF Østfold

Handlingsplan LaH NSF Østfold Handlingsplan 2017-2020 LaH NSF Østfold Ifølge «VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF» 3 Formål skal lokal faggruppe: - Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Handlingsplan Oslo 2017

Handlingsplan Oslo 2017 Handlingsplan Oslo 2017 Det som er skrevet med rødt er «oppdrag» til fylkene, vedtatt av forbundsstyret. På overordnet nivå har vi de seks strategiske kampene, noen hovedmål som dreier seg om «Kontinuerlig

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER

MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER MØTE MED ARBEIDSLIVET SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER 3.april 2017 Siw Sedolfsen- rådgiver Kjell-Ivar Løkken rådgiver Norsk Sykepleierforbund Østfold Hvorfor være organisert? Hvilke fordeler er det ved å være

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF Kunnskap for ledelse Bruker vi for mye på helse? Utredningen viser at Bevilgningene har ikke vært spesielt høye Investeringer i helsesektoren

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Klar for nytt sykehus

Klar for nytt sykehus MEDLEMSBREV nov. 2010 Norsk Sykepleierforbund, Østfold Klar for nytt sykehus Bli med på gratis fagkurs for Østfolds sykepleiere! NSF Østfold forventer at styret i Helse Sør-Øst like før jul vedtar bygging

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/364-17/00009-32 05.04.2017 Høringssvar - Forskrift

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem medlem Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden

Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2011 NSFPolitikk Samhandlingsreformen 4 Lisbeths politiske liv 5 Rekruttering 6 Den vanskelige arbeidstiden Når arbeidstilsynet avdekker flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven,

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2007 Ref. nr.: 07/8407 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 29/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22. september 2008 Ref. nr.: 08/13110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 34/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Torsdag 30. Mars 2017 Fylkesleder Mette Mikkelsen Norsk Sykepleierforbund Det store heltidsvalget 2013 og 2015 Det store heltidsvalget 2017 En heltidskultur

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/5529 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 2.

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08.

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéen har bestått av: Gerd Andersen, Einar Kristian Lunde, Lilian Pettersen, Britt Belsby, Siri Beate Ødegård og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren 2013 Dag Olberg, Fafo 1 Disposisjon: 1)Tema i intervjuene Forventinger og hypoteser våren 2013 Generelt om fylkesorganisasjonene

Detaljer