NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har forbundet en rekke skarpskodde advokater til rådighet. Side 2-3

2 juridisk bistand Advokatene som sørger for at Juss handler ikke bare om å ha rett men like mye om å få rett. NSFs advokater og jurister sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter, helt til topps i rettsapparatet om det kreves. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG NINA-MERETE KRISTIANSEN Norsk arbeidsliv er gjennomregulert med lover, tariff- og individuelle arbeidsavtaler. Mange tror de dermed er sikret mot konflikter med arbeidsgiver og velger å spare kostnadene til fagforeningskontingent. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring. For å få rett kreves ofte assistanse, og å hyre inn en advokat til å hjelpe seg kan koste dyrt. Er du fagorganisert, er hjelpen en del av medlemskapet. Enkeltmedlemmer Et NSF-medlem fikk like før jul en telefon fra arbeidsgiveren på sykehjemmet der hun jobber med beskjed om at hun var suspendert med øyeblikkelig virkning på grunn av omsorgssvikt. Hun hadde ikke fått noen advarsel og fikk ikke tilbud om å komme med tilsvar, sier advokat Oskar Nilssen som hadde saken for kvinnen. Arbeidsgiver hadde en liste med 16 punkter som «dokumenterte» omsorgssvikten. Ett av de 16 punktene var kritikk for at enkeltpasienter ikke hadde fått formkake. Hadde de spurt sykepleieren hvorfor hun ikke ga slagpasienter med nedsatt svelgfunksjon formkake, så hadde hun kunne ha svart at det var livsfarlig. Men hun ble altså ikke spurt, sier Nilssen. Nilssen fikk i stand et drøftingsmøte med kommunen. Da møtet var over, var suspensjonen trukket tilbake, sier Nilssen. Han er mildt sagt sjokkert over kommunens oppførsel og handlinger, og er i full gang med å forberede erstatningssøksmål for klienten. Kollektive saker Arbeidstid og turnusavtaler er en daglig utfordring for NSFs tillitsvalgte. Ved 2 NSFPolitikk 2/2011

3 Yvonne Frøen Even Kokkvold Tore Dahlstrøm Oskar Nilssen Marit Gjerdalen medlemmene får rett Oslo universitetssykehus (OUS) forsøkte man seg på en ferieturnusplan som ikke ble godkjent av tillitsvalgte fordi det var for mange «huller i turnusen». Konsekvensen av manglende avtale med tillitsvalgte er blant annet at hver arbeidsuke ikke skal overstige 35,5 timer. Dette ble ikke overholdt, og sykepleierne mente de hadde rett til overtidsbetaling for overskytende timer. Det var arbeidsgiver uenig i, og saken gikk til retten, som ga NSF medhold. Etter at Høyesterett avviste OUSs anke, må sykehuset etterbetale rundt 7 millioner kroner til sykepleiere ved en rekke avdelinger. Dette er viktig for NSFs arbeidspolitikk og de tillitsvalgtes status som likeverdig part ved inngåelse av turnusavtaler. Yrkesskade I fjor resulterte yrkesskadesakene i over 16 millioner kroner i erstatninger og etterbetalinger for medlemmene. De vanligste skadene skyldes løft, men også fall og fysiske og psykiske skader som følge av vold fra pasienter. Yrkessykdomsakene er ofte forårsaket av allergier, smitte (MRSA og hepatitt) og kreft. Advokat og ekspert på yrkesskade, Yvonne Frøen, leder sammen med advokatene Marit Gjerdalen og Tore Dahlstrøm NSFs yrkesskadegruppe. Hun bruker mye tid på det rettspolitiske arbeidet, blant annet for å få belastningslidelser og brystkreft godkjent som yrkesskade. Dette er skader og sykdommer som i særlig grad rammer kvinner, og det er oppsiktsvekkende at disse fortsatt ikke omfattes av reglene som gir rett til yrkesskadeerstatning, sier Frøen. Streik ga seier Vinteren 2010 streiket NSF i NHO Service for å få opprettet egen tariffavtale for sykepleierne. Konflikten endte i Rikslønnsnemnda, der NSF fikk samme avtale som Fagforbundet, men med egen minstelønnssats for sykepleiere. Da NSF krevde forhandlinger for 2011 hadde NHO Service nylig fremforhandlet en avtale med Fagforbundet og mente at NSF måtte aksepterte de samme betingelsene uten egne forhandlinger. Det betød at NSF verken skulle ha forhandlingsrett eller streikerett, sier advokat Even Kokkvoll, som prosederte saken for NSF i Arbeidsretten. Saken endte nok en gang i retten, som ga NSF medhold. I etterkant ble NSF og NHO Service enige om en tariffavtale. Norsk Sykepleierforbund kan yte juridisk bistand i følgene saker: Kollektive saker: Til enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsforhold. Individuelle saker: Til enkeltmedlemmer i saker som omhandler arbeidsforhold, som oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Studentmedlemmer som får en yrkesskade under praksis, kan også gis juridisk bistand. Straffe- og autorisasjonssaker: Til medlemmer i forbindelse med straffesaker i tilknytning til arbeidsforholdet, og saker vedrørende tilbakekall av autorisasjon. Saksomkostninger: NSF dekker alle utgifter i kollektive saker, herunder eventuelt idømte saksomkostninger. I individuelle saker dekker forbundet utgifter til egen advokat og egne omkostninger. Eventuelle idømte saksomkostninger dekkes av medlemmet selv. NSFPolitikk 2/2011 3

4 forsikring Uføreforsikring for sykepleiernes behov Mange forbund velger ikke å tilby medlemmene sine uføreforsikring. Men Sykepleierforbundet har valgt å inkludere denne forsikringen i Livsforsikringspakken som alle medlemmene får gjennom medlemskapet. Ikke alle fagforbund tilbyr uføreforsikring til sine medlemmer. Sykepleiere har et fysisk belastende arbeid, og NSF-medlemmer har derfor forsikringen som en del av medlemskapet. TEKST: KRISTIN SIMONSEN HOLTER FOTO: ANN-ELIN WANG For Norsk Sykepleierforbund var det enkelt å velge en gruppelivsforsikring med uførekapital som obligatorisk forsikringsordning. Medlemmenes behov betydde mest. Uføreforsikringer har høy pris, og mange forbund velger den derfor bort. Sykepleiere har et arbeid som ofte er fysisk belastende, og risikoen for å bli arbeidsufør er større enn i mange andre yrker. Derfor er uføreforsikringen viktig for NSF, og medlemmene får den som en del av grunnpakken i medlemskapet, sier avdelingsleder for Forsikringskontoret NSF, Randi Moan Riiber (innfelt bilde). I dag består gruppelivsforsikringen, eller nå Livsforsikringspakken, av dødsfalls- og uføredekning for den som er medlem, og en ulykkesdekning for hele familien. Premien betales sammen med kontingenten. Utvidet livsforsikring Hvis medlemmene har behov for høyere utbetalinger ved uførhet, kan de kjøpe en utvidet livsforsikring, som også ektefelle kan innlemmes i. Det er valgfritt om en velger dødsfallseller uføreforsikring, eller begge deler, fortsetter Riiber. Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er årsaken til cirka 70 prosent av all arbeidsuførhet i Norge. Likevel dekker ikke alle uføreforsikringer denne type lidelser. Uføreforsikringer som er priset lavt dekker ofte ikke belastningskader, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. NSFs Uførekapitalforsikring i Livsforsikringspakken og i Utvidet livsforsikring dekker uførhet uansett årsak, og koster derfor litt mer. Undersøk derfor alltid dekningsomfanget før du kjøper en forsikring, påpeker forsikringslederen. Meld fra tidlig Dersom forsikringstakere får en forsikringssak er det viktig at de så snart som mulig melder fra til NSF. Forsikringskonsulent Synnøve Berget Strøm på Forsikringskontoret NSF opplever dessverre at medlemmer melder sakene sine senere enn det som er anbefalt. Hun kommer med følgende hjertesukk: Ta kontakt med oss så snart som mulig! Ikke vent på vedtak og papirer fra NAV. Det er tidspunktet som forsikringsselskapet mottar saken fra forsikringstaker som gjelder for erstatning. For å få full utbetaling må du ha tatt kontakt med oss innen to år etter første dag med sykmelding, sier hun. Berget Strøm oppfordrer de som lurer på noe angående forsikringsordningene å kontakte Forsikringskontoret NSF. Dette kan gjøres på telefon: , eller e-post: 4 NSFPolitikk 2/2011

5 LISBETH MØTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Utdanning for fremtiden Regjeringen ønsker bedre helse- og velferdstjenester og vil utdanne fremtidens helsepersonell etter arbeidslivets behov. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Vi vil ha bedre helse for befolkningen, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) om den nye stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene som Kunnskapsdepartementet jobber med. Essensen i meldingen, som vil berøre utdanningen av sykepleiere er: et dynamisk utdanningssystem med god relasjon til arbeidsgiver, en utdanning som er i stand til å endre seg, og der det er samsvar mellom utdanningen og kompetansebehovet i tjenestene, ifølge Kunnskapsdepartementet. Norsk Sykepleierforbund har gitt innspill til meldingen, og sentralt fra forbundets side er at den fremtidige sykepleierutdanningen må bli tydelig på hva som er fagets kjernekompetanse og hva som er sykepleiernes unike bidrag til verdiskapingen i helsetjenesten. Styrke utdanningen Hvis utdanningen skal endres er det viktig at det er de riktige forandringene som gjøres. Målet må være å styrke og ikke svekke sykepleierens kompetanse i møte med pasientene. Faget læres i et enhetlig utdanningsløp. De ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre og utgjør dannelsen og kompetanseutviklingen frem til en kyndig profesjonsutøver, sier Lisbeth Normann. Forbundslederen mener å innføre et felles førsteår for flere helseprofesjonene, ikke er veien å gå. Forholdet mellom omfang av felles Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kyrre Lekve, ønsker å endre utdanningen av blant annet sykepleiere slik at fremtidens behov blir dekket. Lisbeth Normann mener mye er bra, men er i mot et felles førsteår for flere av helsefagprofesjonene. kunnskap og fagspesifikk kunnskap innen helse- og sosialfagutdanningen må balanseres. I dag utgjør fellesinnholdsdel 30 studiepoeng. Den kan muligens endres i innhold, men ikke utvides. Tanker om et helt år felles avviser jeg. Samarbeid og samhandling bygger på solid faglig trygghet og profesjonsidentitet, sier Normann. De reelle karakterkravene for å komme inn på bachelorstudiet i sykepleie har gradvis gått ned. Dette skyldes en kombinasjon av økt antall studieplasser og noe færre søkere. Det er påvist en direkte sammenheng mellom nivået på inntakskompetansen og sluttkompetansen. Det bekymrer oss derfor at kravene for å bli tatt opp til utdanningen går ned, sier Normann. Kunnskapsbasert helsesektor Stortingsmeldingen er ventet i løpet av året. Vi tar utgangspunkt i arbeidslivets behov, ikke de eksisterende utdanningene. Dette betyr at vi ikke skal ta for oss en og en utdanning, eller ett og ett utdanningsnivå, men se disse i sammenheng. Vi skal legge til rette for en forskningsbasert utdanning, for en kunnskapsbasert helse- og sosialsektor og ønsker å ta for oss fremtidens utfordringer for utdanningen og ikke dagens, sier Lekve. Mitt mål er at ingen beslutninger skal tas uten at NSF er hørt. Vi har vel en oppfatning om at sykepleierutdanningen tidligere ikke har stått høyt oppe verken på den utdanningspolitiske- eller helsepolitiske dagsorden. Men nå er sykepleierutdanningen i fokus, og vi har jobbet systematisk med en rekke innspill til meldingen. Vi har hatt en stor og engasjert ressursgruppe som har avsluttet et omfattende arbeid om sykepleierutdanningen i fremtiden. Vi har også sittet i Kunnskapsdepartementets sentrale referansegruppe for arbeidet med meldingen, og Sykepleierforbundet har gitt en rekke innspill i ny Nasjonal helse- og omsorgsplan og har levert solide høringsuttalelser til de nye helselovene, sier Normann. NSFPolitikk 2/2011 5

6 nytt på sykepleierforbundet.no Avslørte lovbrudd Det er avdekket lovbrudd på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, drevet av Adecco Helse. Dagsrevyen hadde et langt innslag torsdag 17. februar som viser alvoret i saken. På Ammerudlunden sykehjem har man funnet 84-timers arbeidsuker, planlagte doble vakter, ingen overtidsbetaling og at ansatte sover i bomberom i kjellerne mellom vaktene. Her er brudd på det meste av lover; arbeidsmiljøloven, tariffavtale, pensjonsavtale og brannforskrifter. Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke akseptere at private, kommersielle aktører tjener millioner kroner i året på bekostning av sykepleiere og andre ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet. Det er ikke et slikt arbeidsmarked preget av sosial dumping vi vil ha, sier en sint forbundsleder Lisbeth Normann. Nekter å veie skolebarn Helsesøstre sier nei til å veie og måle skolebarn med mindre de får tid og ressurser til å følge opp de som har et fedmeproblem. Det blir uaktuelt for oss å si ja til enda flere arbeidsoppgaver uten økte ressurser. Vi er nødt til å sette ned foten nå, sier Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik (bildet), leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Helsedirektoratet gjeninnfører systematisk veiing av skolebarn i løpet av året. Nå skal 3. og 8. klassinger veies, slik de ble i flere tiår frem til slutten av 1990-tallet. Samtidig kommer retningslinjer med detaljerte mål for hva som er overvekt hos barn og hvordan det skal følges opp, skriver Aftenposten. Ingen sykepleierstreik Norsk Sykepleierforbund og NHO Service kom til enighet etter at Riksmeklingsmannen la frem en skisse til løsning rett før meklingsfristen gikk ut. Dermed er en sykepleierstreik i private sykehjem organisert i NHO Service, avverget. For oss var det å få en minstelønnsgaranti for både spesialsykepleiere og sykepleiere helt avgjørende. Det har vi fått, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund. I avtalen med NHO Service ligger også en sykelønnsgaranti. 6 NSFPolitikk 2/2011

7 nsf student Vær med på å forme NSF Vil ha rammeplan som styrer utdanningen I november arrangeres NSFs øverste myndighet landsmøte. Her kan du være med på å bestemme hvordan NSF skal være de kommende fire årene. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Alle medlemmene i Norsk Sykepleierforbund kan være med å påvirke hvordan forbundets politikk skal være de neste fire årene. Dette kan de gjøre ved å fremme saker til landsmøtet. Landsmøtet er NSFs øverste myndighet og arrangeres hvert fjerde år. 7. november sparkes neste landsmøte i gang, og nå arrangeres det fylkesmøter hvor det velges delegater som skal representere fylkene på landsmøtet. Du som medlem har mulighet til å påvirke, selv om du ikke er en av representantene som skal være til stede i landsmøtesalen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo mandag 7. til fredag 11. november Du kan nemlig foreslå saker som skal tas opp på landsmøtet, og kan gjøre dette helt frem til 29. april. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal sende forslagene til sitt fylkeskontor, ferdig utredet med begrunnelse. Fylkeskontoret sender så forslagene videre til NSFs hovedkontor. Ifølge vedtektene kan følgende saker fremmes til behandling på landsmøtet: «Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur.» Studentleder Kristine Katrud (t.v.) og nestleder Anna Mohn Sneve mener en detaljstyrt rammeplan som styrer utdanningen er viktig for å få frem de aller beste sykepleierne. Her er de avbildet i forbindelse med studentmøte på Island. TEKST: KRISTINE KATRUD, ANNA MOHN SNEVE FOTO: NSF STUDENT I juni hvert år avholdes det årsmøte i NSF Student. Sykepleierstudenter fra alle høgskoler og universiteter inviteres til å delta på dette viktige møtet for å diskutere NSF Students politikk fremover. Politikken til NSF Student er formet av sykepleierstudenter for sykepleierstudenter. Vi har ett bredt grunnlag. Noe av det viktigste vi i NSF Student arbeider med akkurat nå, er å synliggjøre rammeplanen, og hvor viktig den er for studentene. Rammeplanen er studentenes rettighetsdokument, og sikrer at nyutdannede sykepleiere har det samme grunnlaget uansett hvilken skole de har studert på. Rammeplanen er viktig for å sikre at utdanningen er så god som mulig og at studentene får det de skal i forhold til innholdet i studiet. Vi mener at kvaliteten på studiet må reguleres fra øverste hold i Kunnskapsdepartementet og at det er viktig med en nasjonal styring av sykepleierutdanningen. Sykepleierstudentene vil at skolene skal stille strenge krav. Kvaliteten på sykepleiere skal være viktigere enn kvantiteten. NSF Student har de siste årene vært rundt på mange av landets utdanningsinstitusjoner for å lære sykepleierstudenter om rammeplanen. Denne opplæringen resulterer i et rungende «Ja til rammeplan» fra alle studentene. Studentene våre ser nytten av å ha en rammeplan som styrer utdanningen deres, og vil ha den minst like detaljstyrt som i dag. Sykepleierstudenter er opptatt av å yte god sykepleie til alle grupper i samfunnet, og mener derfor det er viktig at det gjennom rammeplanen stilles krav til hvor de skal ha praksisperiodene sine. Vi ønsker oss en best mulig utdannelse og det mener vi rammeplanen er med på å gi oss. Studentleder Kristine, studentnestleder Anna og studentrådgiver Morten har akkurat vært på Island i forbindelse med NSSK Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum. NSSK er et møtepunkt hvor vi møter kollegaer fra de andre nordiske landene, og diskusjonene handler om hvordan utdanningene er. Per dags dato er det kun Norge som har en nasjonal rammeplan, men ønsket om dette er stort blant sykepleierstudenter i resten av Norden. Sykepleierstudenter i Norge er privilegerte. Vi må fortsette kampen om å beholde rammeplanen slik den er i dag, og stå på kravene! NSFPolitikk 2/2011 7

8 nasjonal helse- og omsorgsplan Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter og Arvid Libak Layout: Hege Holt, Sykepleien Trykk: Stibo Har du tips, ros, spørsmål eller kritikk? Send en e-post til Påvirker i viktige politiske saker FYLKESLEDEREN Foto: NSF I løpet av kort tid har NSF levert inn flere høringer på større saker som vil få betydning for sykepleiere og norsk helsevesen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Sykepleierforbundet har jobbet frem solide høringsuttalelser og innspill til de to nye lovene; Helse- og omsorgslov og Folkehelselov samt Rapport om narkotika (Stoltenbergutvalget), Gravide i legemiddelassistert behandling (LAR) og Nasjonal helse- og omsorgsplan. De nye lovforslagene og NSFs høringssvar er omtalt i tidligere utgaver av NSF Politikk, og høringssvarene kan i sin helhet leses på sykepleierforbundet.no. Høringssvaret på nasjonal helse- og omsorgsplan tar for seg flere ulike temaer: Vi nevner noen få her, resten kan leses på sykepleierforbundet.no Sosial ulikhet og helse «NSF mener at et viktig bidrag for å nå målet om å redusere sosial ulikhet i helse er et langt større fokus på forebyggende helsetjenester lokalt, med flere ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten er i dag viktige bidragsytere til å informere om riktige valg og følge opp barn og unge, og deres familier, i samarbeid med barnehage og skole.» Ansatte må sikres gode arbeidsforhold «NSF mener sykepleiere og andre ansatte i helse- og omsorgssektoren må ha et arbeidsmiljø som er både helsefremmende, meningsfylt og inkluderende og som ivaretar den enkelte i et livsløpsperspektiv. Det innebærer hele stillinger som utgangspunkt, gode fagmiljøer, verdsetting av kompetanse og minst mulig belastende arbeidstidsordninger.» Kliniske ekspertsykepleiere «Utvikling av ny kunnskap/kompetanse og teknologi åpner for stadig mer avansert helsehjelp der folk bor. Bred erfaring fra flere land peker på positive resultater ved bruk av kliniske ekspertsykepleiere som ett ledd i en mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste.» Du kan lese hele høringsuttalelsen på sykepleierforbundet.no Rusomsorg NSF har også levert inn høringsuttalelse til Helsedirektoratet om gravide i LARbehandling. Forbundets generelle kommentar er at man er bekymret for om barnets behov er tilstrekkelig vektlagt og ivaretatt gjennom enkelte av anbefalingene. «Fokuset er i all hovedsak på den voksne og den voksnes behov.» I forbundets høringssvar til Stoltenbergutvalget, mener NSF at holdningsarbeid i skolen er viktig. «Det er av stor betydning å tydeliggjøre helsestasjoner og skolehelsetjenesten som viktige arenaer innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid». «NSF ønsker i enda sterkere grad at det satses på å styrke helsestasjon og skolehelsetjenestens forebyggende kompetanse i forhold til rus og psykisk helsesvikt.» Navn: Einar Vik Andersen Alder: 52 Fylke: Buskerud Antall medlemmer: 4852 Nå arbeider vi med: Vi skal ha fylkesmøte 7. mars, da slutter jeg etter 18 år som fylkesleder og Linda Lavik er eneste kandidat til å overta. Hun har lang fartstid i NSF og har de siste fem årene vært ansatt som rådgiver her i NSF Buskerud. Fylkesmøtet holdes hvert fjerde år, innen 1. april i landsmøteåret. I forkant av har det vært avholdt medlemsmøter i hovedtillitsvalgt-områdene (HTV), og det er valgt delegater til fylkesmøtet. Fylkesmøtet velger nytt fylkesstyre og delegater som skal representere Buskerud på landsmøtet. Dersom alle HTV-områdene stiller, kan det stille rundt 85 delegater til fylkesmøtet. Fylkesstyrets medlemmer, fylkenes nominasjonskomité, ledere av lokale faggrupper og HTV er som ikke er valgt som delegater med forslags og talerett, men uten stemmerett, kan også delta. Ellers har alle medlemmer anledning til å møte med talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Kontaktinfo: Tlf.dir.: Mobil: Epost: Besøksadresse: Nedre Storgata 35, 3015 Drammen 8 NSFPolitikk 2/2011

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a)

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Sak 1 Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Dato: 03.05.2011 Saksbehandler: Dokumentnr DM: 196181 Oppnevning av ordstyrere Til landsmøtet foreslår forbundsstyret at det oppnevnes tre ordstyrere til å lede forhandlingene.

Detaljer

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2011 NSFPolitikk Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Profesjonskampen To nye lover er i anmarsj; helse- og omsorgslov og folkehelselov. Felles for

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5

NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2011 NSFPolitikk Lisbeth i politisk debatt 5 Landsmøtesakene 6 Stortingsmelding rus 7 Engasjerte medlemmer Det er viktig for NSF å ha engasjerte medlemmer. Allerede denne

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Klar for nytt sykehus

Klar for nytt sykehus MEDLEMSBREV nov. 2010 Norsk Sykepleierforbund, Østfold Klar for nytt sykehus Bli med på gratis fagkurs for Østfolds sykepleiere! NSF Østfold forventer at styret i Helse Sør-Øst like før jul vedtar bygging

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014

MEDLEMSMØTE. i Fagforbundet Øyene. Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret. Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 1 MEDLEMSMØTE i Fagforbundet Øyene Dato: 28.mai 2014 kl.18.00 Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 Leder Anneliese

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden

Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2011 NSFPolitikk Samhandlingsreformen 4 Lisbeths politiske liv 5 Rekruttering 6 Den vanskelige arbeidstiden Når arbeidstilsynet avdekker flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem

NSF på Facebook. Få nyhetsbrev fra NSF. medlem medlem Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Torgeir Knag Fylkesnes, Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/5529 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 2.

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2007 Ref. nr.: 07/8407 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 29/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren 2013 Dag Olberg, Fafo 1 Disposisjon: 1)Tema i intervjuene Forventinger og hypoteser våren 2013 Generelt om fylkesorganisasjonene

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Sak til Landsmøtet Nr: 3 c) Saksbehandler: Forhandlingsavdelingen Dato: 27.05.2015 Dokumentnr DM: 705276 2015_00551 FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS-

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15 GJELDENDE VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMENTARER 1 NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Skadet på jobb? Syk av jobben?

Skadet på jobb? Syk av jobben? Skadet på jobb? Syk av jobben? SKADET PÅ JOBB? SYK AV JOBBEN? FOTO: ERIK M. SUNDT Denne brosjyren gir en kort innføring i hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg hvis du blir skadet i

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8036 Dep 0030 Oslo ,, 0104 dvs Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Nina-Merete Kristiansen Vår dato: 12.1 2.2012 Vår ref: 332769 Deres ret.: Medlemsnr.: Høring:

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Oppbygging av presentasjonen

Oppbygging av presentasjonen Konflikthåndtering Oppbygging av presentasjonen Konfliktløsning Konflikthåndtering Retningslinjer i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov- og avtaleverk Grunnleggende om konflikter Hva slags forhold har

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund, Sør-Trøndelag Fylkesmøtet mars 2015 Vedtaksliste

Norsk Sykepleierforbund, Sør-Trøndelag Fylkesmøtet mars 2015 Vedtaksliste Norsk Sykepleierforbund, Sør-Trøndelag Fylkesmøtet 3. 4. mars 2015 Vedtaksliste la Oppnevning av ordstyrere Fylkesmøtet oppnevner Guro Karlsholm og Marie Louise H. Nancke som ordstyrere under fylkesmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer