NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har forbundet en rekke skarpskodde advokater til rådighet. Side 2-3

2 juridisk bistand Advokatene som sørger for at Juss handler ikke bare om å ha rett men like mye om å få rett. NSFs advokater og jurister sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter, helt til topps i rettsapparatet om det kreves. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG NINA-MERETE KRISTIANSEN Norsk arbeidsliv er gjennomregulert med lover, tariff- og individuelle arbeidsavtaler. Mange tror de dermed er sikret mot konflikter med arbeidsgiver og velger å spare kostnadene til fagforeningskontingent. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring. For å få rett kreves ofte assistanse, og å hyre inn en advokat til å hjelpe seg kan koste dyrt. Er du fagorganisert, er hjelpen en del av medlemskapet. Enkeltmedlemmer Et NSF-medlem fikk like før jul en telefon fra arbeidsgiveren på sykehjemmet der hun jobber med beskjed om at hun var suspendert med øyeblikkelig virkning på grunn av omsorgssvikt. Hun hadde ikke fått noen advarsel og fikk ikke tilbud om å komme med tilsvar, sier advokat Oskar Nilssen som hadde saken for kvinnen. Arbeidsgiver hadde en liste med 16 punkter som «dokumenterte» omsorgssvikten. Ett av de 16 punktene var kritikk for at enkeltpasienter ikke hadde fått formkake. Hadde de spurt sykepleieren hvorfor hun ikke ga slagpasienter med nedsatt svelgfunksjon formkake, så hadde hun kunne ha svart at det var livsfarlig. Men hun ble altså ikke spurt, sier Nilssen. Nilssen fikk i stand et drøftingsmøte med kommunen. Da møtet var over, var suspensjonen trukket tilbake, sier Nilssen. Han er mildt sagt sjokkert over kommunens oppførsel og handlinger, og er i full gang med å forberede erstatningssøksmål for klienten. Kollektive saker Arbeidstid og turnusavtaler er en daglig utfordring for NSFs tillitsvalgte. Ved 2 NSFPolitikk 2/2011

3 Yvonne Frøen Even Kokkvold Tore Dahlstrøm Oskar Nilssen Marit Gjerdalen medlemmene får rett Oslo universitetssykehus (OUS) forsøkte man seg på en ferieturnusplan som ikke ble godkjent av tillitsvalgte fordi det var for mange «huller i turnusen». Konsekvensen av manglende avtale med tillitsvalgte er blant annet at hver arbeidsuke ikke skal overstige 35,5 timer. Dette ble ikke overholdt, og sykepleierne mente de hadde rett til overtidsbetaling for overskytende timer. Det var arbeidsgiver uenig i, og saken gikk til retten, som ga NSF medhold. Etter at Høyesterett avviste OUSs anke, må sykehuset etterbetale rundt 7 millioner kroner til sykepleiere ved en rekke avdelinger. Dette er viktig for NSFs arbeidspolitikk og de tillitsvalgtes status som likeverdig part ved inngåelse av turnusavtaler. Yrkesskade I fjor resulterte yrkesskadesakene i over 16 millioner kroner i erstatninger og etterbetalinger for medlemmene. De vanligste skadene skyldes løft, men også fall og fysiske og psykiske skader som følge av vold fra pasienter. Yrkessykdomsakene er ofte forårsaket av allergier, smitte (MRSA og hepatitt) og kreft. Advokat og ekspert på yrkesskade, Yvonne Frøen, leder sammen med advokatene Marit Gjerdalen og Tore Dahlstrøm NSFs yrkesskadegruppe. Hun bruker mye tid på det rettspolitiske arbeidet, blant annet for å få belastningslidelser og brystkreft godkjent som yrkesskade. Dette er skader og sykdommer som i særlig grad rammer kvinner, og det er oppsiktsvekkende at disse fortsatt ikke omfattes av reglene som gir rett til yrkesskadeerstatning, sier Frøen. Streik ga seier Vinteren 2010 streiket NSF i NHO Service for å få opprettet egen tariffavtale for sykepleierne. Konflikten endte i Rikslønnsnemnda, der NSF fikk samme avtale som Fagforbundet, men med egen minstelønnssats for sykepleiere. Da NSF krevde forhandlinger for 2011 hadde NHO Service nylig fremforhandlet en avtale med Fagforbundet og mente at NSF måtte aksepterte de samme betingelsene uten egne forhandlinger. Det betød at NSF verken skulle ha forhandlingsrett eller streikerett, sier advokat Even Kokkvoll, som prosederte saken for NSF i Arbeidsretten. Saken endte nok en gang i retten, som ga NSF medhold. I etterkant ble NSF og NHO Service enige om en tariffavtale. Norsk Sykepleierforbund kan yte juridisk bistand i følgene saker: Kollektive saker: Til enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsforhold. Individuelle saker: Til enkeltmedlemmer i saker som omhandler arbeidsforhold, som oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Studentmedlemmer som får en yrkesskade under praksis, kan også gis juridisk bistand. Straffe- og autorisasjonssaker: Til medlemmer i forbindelse med straffesaker i tilknytning til arbeidsforholdet, og saker vedrørende tilbakekall av autorisasjon. Saksomkostninger: NSF dekker alle utgifter i kollektive saker, herunder eventuelt idømte saksomkostninger. I individuelle saker dekker forbundet utgifter til egen advokat og egne omkostninger. Eventuelle idømte saksomkostninger dekkes av medlemmet selv. NSFPolitikk 2/2011 3

4 forsikring Uføreforsikring for sykepleiernes behov Mange forbund velger ikke å tilby medlemmene sine uføreforsikring. Men Sykepleierforbundet har valgt å inkludere denne forsikringen i Livsforsikringspakken som alle medlemmene får gjennom medlemskapet. Ikke alle fagforbund tilbyr uføreforsikring til sine medlemmer. Sykepleiere har et fysisk belastende arbeid, og NSF-medlemmer har derfor forsikringen som en del av medlemskapet. TEKST: KRISTIN SIMONSEN HOLTER FOTO: ANN-ELIN WANG For Norsk Sykepleierforbund var det enkelt å velge en gruppelivsforsikring med uførekapital som obligatorisk forsikringsordning. Medlemmenes behov betydde mest. Uføreforsikringer har høy pris, og mange forbund velger den derfor bort. Sykepleiere har et arbeid som ofte er fysisk belastende, og risikoen for å bli arbeidsufør er større enn i mange andre yrker. Derfor er uføreforsikringen viktig for NSF, og medlemmene får den som en del av grunnpakken i medlemskapet, sier avdelingsleder for Forsikringskontoret NSF, Randi Moan Riiber (innfelt bilde). I dag består gruppelivsforsikringen, eller nå Livsforsikringspakken, av dødsfalls- og uføredekning for den som er medlem, og en ulykkesdekning for hele familien. Premien betales sammen med kontingenten. Utvidet livsforsikring Hvis medlemmene har behov for høyere utbetalinger ved uførhet, kan de kjøpe en utvidet livsforsikring, som også ektefelle kan innlemmes i. Det er valgfritt om en velger dødsfallseller uføreforsikring, eller begge deler, fortsetter Riiber. Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er årsaken til cirka 70 prosent av all arbeidsuførhet i Norge. Likevel dekker ikke alle uføreforsikringer denne type lidelser. Uføreforsikringer som er priset lavt dekker ofte ikke belastningskader, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. NSFs Uførekapitalforsikring i Livsforsikringspakken og i Utvidet livsforsikring dekker uførhet uansett årsak, og koster derfor litt mer. Undersøk derfor alltid dekningsomfanget før du kjøper en forsikring, påpeker forsikringslederen. Meld fra tidlig Dersom forsikringstakere får en forsikringssak er det viktig at de så snart som mulig melder fra til NSF. Forsikringskonsulent Synnøve Berget Strøm på Forsikringskontoret NSF opplever dessverre at medlemmer melder sakene sine senere enn det som er anbefalt. Hun kommer med følgende hjertesukk: Ta kontakt med oss så snart som mulig! Ikke vent på vedtak og papirer fra NAV. Det er tidspunktet som forsikringsselskapet mottar saken fra forsikringstaker som gjelder for erstatning. For å få full utbetaling må du ha tatt kontakt med oss innen to år etter første dag med sykmelding, sier hun. Berget Strøm oppfordrer de som lurer på noe angående forsikringsordningene å kontakte Forsikringskontoret NSF. Dette kan gjøres på telefon: , eller e-post: 4 NSFPolitikk 2/2011

5 LISBETH MØTER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Utdanning for fremtiden Regjeringen ønsker bedre helse- og velferdstjenester og vil utdanne fremtidens helsepersonell etter arbeidslivets behov. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Vi vil ha bedre helse for befolkningen, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) om den nye stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene som Kunnskapsdepartementet jobber med. Essensen i meldingen, som vil berøre utdanningen av sykepleiere er: et dynamisk utdanningssystem med god relasjon til arbeidsgiver, en utdanning som er i stand til å endre seg, og der det er samsvar mellom utdanningen og kompetansebehovet i tjenestene, ifølge Kunnskapsdepartementet. Norsk Sykepleierforbund har gitt innspill til meldingen, og sentralt fra forbundets side er at den fremtidige sykepleierutdanningen må bli tydelig på hva som er fagets kjernekompetanse og hva som er sykepleiernes unike bidrag til verdiskapingen i helsetjenesten. Styrke utdanningen Hvis utdanningen skal endres er det viktig at det er de riktige forandringene som gjøres. Målet må være å styrke og ikke svekke sykepleierens kompetanse i møte med pasientene. Faget læres i et enhetlig utdanningsløp. De ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre og utgjør dannelsen og kompetanseutviklingen frem til en kyndig profesjonsutøver, sier Lisbeth Normann. Forbundslederen mener å innføre et felles førsteår for flere helseprofesjonene, ikke er veien å gå. Forholdet mellom omfang av felles Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kyrre Lekve, ønsker å endre utdanningen av blant annet sykepleiere slik at fremtidens behov blir dekket. Lisbeth Normann mener mye er bra, men er i mot et felles førsteår for flere av helsefagprofesjonene. kunnskap og fagspesifikk kunnskap innen helse- og sosialfagutdanningen må balanseres. I dag utgjør fellesinnholdsdel 30 studiepoeng. Den kan muligens endres i innhold, men ikke utvides. Tanker om et helt år felles avviser jeg. Samarbeid og samhandling bygger på solid faglig trygghet og profesjonsidentitet, sier Normann. De reelle karakterkravene for å komme inn på bachelorstudiet i sykepleie har gradvis gått ned. Dette skyldes en kombinasjon av økt antall studieplasser og noe færre søkere. Det er påvist en direkte sammenheng mellom nivået på inntakskompetansen og sluttkompetansen. Det bekymrer oss derfor at kravene for å bli tatt opp til utdanningen går ned, sier Normann. Kunnskapsbasert helsesektor Stortingsmeldingen er ventet i løpet av året. Vi tar utgangspunkt i arbeidslivets behov, ikke de eksisterende utdanningene. Dette betyr at vi ikke skal ta for oss en og en utdanning, eller ett og ett utdanningsnivå, men se disse i sammenheng. Vi skal legge til rette for en forskningsbasert utdanning, for en kunnskapsbasert helse- og sosialsektor og ønsker å ta for oss fremtidens utfordringer for utdanningen og ikke dagens, sier Lekve. Mitt mål er at ingen beslutninger skal tas uten at NSF er hørt. Vi har vel en oppfatning om at sykepleierutdanningen tidligere ikke har stått høyt oppe verken på den utdanningspolitiske- eller helsepolitiske dagsorden. Men nå er sykepleierutdanningen i fokus, og vi har jobbet systematisk med en rekke innspill til meldingen. Vi har hatt en stor og engasjert ressursgruppe som har avsluttet et omfattende arbeid om sykepleierutdanningen i fremtiden. Vi har også sittet i Kunnskapsdepartementets sentrale referansegruppe for arbeidet med meldingen, og Sykepleierforbundet har gitt en rekke innspill i ny Nasjonal helse- og omsorgsplan og har levert solide høringsuttalelser til de nye helselovene, sier Normann. NSFPolitikk 2/2011 5

6 nytt på sykepleierforbundet.no Avslørte lovbrudd Det er avdekket lovbrudd på Ammerudlunden sykehjem i Oslo, drevet av Adecco Helse. Dagsrevyen hadde et langt innslag torsdag 17. februar som viser alvoret i saken. På Ammerudlunden sykehjem har man funnet 84-timers arbeidsuker, planlagte doble vakter, ingen overtidsbetaling og at ansatte sover i bomberom i kjellerne mellom vaktene. Her er brudd på det meste av lover; arbeidsmiljøloven, tariffavtale, pensjonsavtale og brannforskrifter. Dette er meget alvorlig. Vi kan ikke akseptere at private, kommersielle aktører tjener millioner kroner i året på bekostning av sykepleiere og andre ansattes lønns- og arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet. Det er ikke et slikt arbeidsmarked preget av sosial dumping vi vil ha, sier en sint forbundsleder Lisbeth Normann. Nekter å veie skolebarn Helsesøstre sier nei til å veie og måle skolebarn med mindre de får tid og ressurser til å følge opp de som har et fedmeproblem. Det blir uaktuelt for oss å si ja til enda flere arbeidsoppgaver uten økte ressurser. Vi er nødt til å sette ned foten nå, sier Astrid Elisabeth Grydeland Ersvik (bildet), leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Helsedirektoratet gjeninnfører systematisk veiing av skolebarn i løpet av året. Nå skal 3. og 8. klassinger veies, slik de ble i flere tiår frem til slutten av 1990-tallet. Samtidig kommer retningslinjer med detaljerte mål for hva som er overvekt hos barn og hvordan det skal følges opp, skriver Aftenposten. Ingen sykepleierstreik Norsk Sykepleierforbund og NHO Service kom til enighet etter at Riksmeklingsmannen la frem en skisse til løsning rett før meklingsfristen gikk ut. Dermed er en sykepleierstreik i private sykehjem organisert i NHO Service, avverget. For oss var det å få en minstelønnsgaranti for både spesialsykepleiere og sykepleiere helt avgjørende. Det har vi fått, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund. I avtalen med NHO Service ligger også en sykelønnsgaranti. 6 NSFPolitikk 2/2011

7 nsf student Vær med på å forme NSF Vil ha rammeplan som styrer utdanningen I november arrangeres NSFs øverste myndighet landsmøte. Her kan du være med på å bestemme hvordan NSF skal være de kommende fire årene. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Alle medlemmene i Norsk Sykepleierforbund kan være med å påvirke hvordan forbundets politikk skal være de neste fire årene. Dette kan de gjøre ved å fremme saker til landsmøtet. Landsmøtet er NSFs øverste myndighet og arrangeres hvert fjerde år. 7. november sparkes neste landsmøte i gang, og nå arrangeres det fylkesmøter hvor det velges delegater som skal representere fylkene på landsmøtet. Du som medlem har mulighet til å påvirke, selv om du ikke er en av representantene som skal være til stede i landsmøtesalen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo mandag 7. til fredag 11. november Du kan nemlig foreslå saker som skal tas opp på landsmøtet, og kan gjøre dette helt frem til 29. april. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal sende forslagene til sitt fylkeskontor, ferdig utredet med begrunnelse. Fylkeskontoret sender så forslagene videre til NSFs hovedkontor. Ifølge vedtektene kan følgende saker fremmes til behandling på landsmøtet: «Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur.» Studentleder Kristine Katrud (t.v.) og nestleder Anna Mohn Sneve mener en detaljstyrt rammeplan som styrer utdanningen er viktig for å få frem de aller beste sykepleierne. Her er de avbildet i forbindelse med studentmøte på Island. TEKST: KRISTINE KATRUD, ANNA MOHN SNEVE FOTO: NSF STUDENT I juni hvert år avholdes det årsmøte i NSF Student. Sykepleierstudenter fra alle høgskoler og universiteter inviteres til å delta på dette viktige møtet for å diskutere NSF Students politikk fremover. Politikken til NSF Student er formet av sykepleierstudenter for sykepleierstudenter. Vi har ett bredt grunnlag. Noe av det viktigste vi i NSF Student arbeider med akkurat nå, er å synliggjøre rammeplanen, og hvor viktig den er for studentene. Rammeplanen er studentenes rettighetsdokument, og sikrer at nyutdannede sykepleiere har det samme grunnlaget uansett hvilken skole de har studert på. Rammeplanen er viktig for å sikre at utdanningen er så god som mulig og at studentene får det de skal i forhold til innholdet i studiet. Vi mener at kvaliteten på studiet må reguleres fra øverste hold i Kunnskapsdepartementet og at det er viktig med en nasjonal styring av sykepleierutdanningen. Sykepleierstudentene vil at skolene skal stille strenge krav. Kvaliteten på sykepleiere skal være viktigere enn kvantiteten. NSF Student har de siste årene vært rundt på mange av landets utdanningsinstitusjoner for å lære sykepleierstudenter om rammeplanen. Denne opplæringen resulterer i et rungende «Ja til rammeplan» fra alle studentene. Studentene våre ser nytten av å ha en rammeplan som styrer utdanningen deres, og vil ha den minst like detaljstyrt som i dag. Sykepleierstudenter er opptatt av å yte god sykepleie til alle grupper i samfunnet, og mener derfor det er viktig at det gjennom rammeplanen stilles krav til hvor de skal ha praksisperiodene sine. Vi ønsker oss en best mulig utdannelse og det mener vi rammeplanen er med på å gi oss. Studentleder Kristine, studentnestleder Anna og studentrådgiver Morten har akkurat vært på Island i forbindelse med NSSK Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum. NSSK er et møtepunkt hvor vi møter kollegaer fra de andre nordiske landene, og diskusjonene handler om hvordan utdanningene er. Per dags dato er det kun Norge som har en nasjonal rammeplan, men ønsket om dette er stort blant sykepleierstudenter i resten av Norden. Sykepleierstudenter i Norge er privilegerte. Vi må fortsette kampen om å beholde rammeplanen slik den er i dag, og stå på kravene! NSFPolitikk 2/2011 7

8 nasjonal helse- og omsorgsplan Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter og Arvid Libak Layout: Hege Holt, Sykepleien Trykk: Stibo Har du tips, ros, spørsmål eller kritikk? Send en e-post til Påvirker i viktige politiske saker FYLKESLEDEREN Foto: NSF I løpet av kort tid har NSF levert inn flere høringer på større saker som vil få betydning for sykepleiere og norsk helsevesen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Sykepleierforbundet har jobbet frem solide høringsuttalelser og innspill til de to nye lovene; Helse- og omsorgslov og Folkehelselov samt Rapport om narkotika (Stoltenbergutvalget), Gravide i legemiddelassistert behandling (LAR) og Nasjonal helse- og omsorgsplan. De nye lovforslagene og NSFs høringssvar er omtalt i tidligere utgaver av NSF Politikk, og høringssvarene kan i sin helhet leses på sykepleierforbundet.no. Høringssvaret på nasjonal helse- og omsorgsplan tar for seg flere ulike temaer: Vi nevner noen få her, resten kan leses på sykepleierforbundet.no Sosial ulikhet og helse «NSF mener at et viktig bidrag for å nå målet om å redusere sosial ulikhet i helse er et langt større fokus på forebyggende helsetjenester lokalt, med flere ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for barn og skolehelsetjenesten er i dag viktige bidragsytere til å informere om riktige valg og følge opp barn og unge, og deres familier, i samarbeid med barnehage og skole.» Ansatte må sikres gode arbeidsforhold «NSF mener sykepleiere og andre ansatte i helse- og omsorgssektoren må ha et arbeidsmiljø som er både helsefremmende, meningsfylt og inkluderende og som ivaretar den enkelte i et livsløpsperspektiv. Det innebærer hele stillinger som utgangspunkt, gode fagmiljøer, verdsetting av kompetanse og minst mulig belastende arbeidstidsordninger.» Kliniske ekspertsykepleiere «Utvikling av ny kunnskap/kompetanse og teknologi åpner for stadig mer avansert helsehjelp der folk bor. Bred erfaring fra flere land peker på positive resultater ved bruk av kliniske ekspertsykepleiere som ett ledd i en mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste.» Du kan lese hele høringsuttalelsen på sykepleierforbundet.no Rusomsorg NSF har også levert inn høringsuttalelse til Helsedirektoratet om gravide i LARbehandling. Forbundets generelle kommentar er at man er bekymret for om barnets behov er tilstrekkelig vektlagt og ivaretatt gjennom enkelte av anbefalingene. «Fokuset er i all hovedsak på den voksne og den voksnes behov.» I forbundets høringssvar til Stoltenbergutvalget, mener NSF at holdningsarbeid i skolen er viktig. «Det er av stor betydning å tydeliggjøre helsestasjoner og skolehelsetjenesten som viktige arenaer innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid». «NSF ønsker i enda sterkere grad at det satses på å styrke helsestasjon og skolehelsetjenestens forebyggende kompetanse i forhold til rus og psykisk helsesvikt.» Navn: Einar Vik Andersen Alder: 52 Fylke: Buskerud Antall medlemmer: 4852 Nå arbeider vi med: Vi skal ha fylkesmøte 7. mars, da slutter jeg etter 18 år som fylkesleder og Linda Lavik er eneste kandidat til å overta. Hun har lang fartstid i NSF og har de siste fem årene vært ansatt som rådgiver her i NSF Buskerud. Fylkesmøtet holdes hvert fjerde år, innen 1. april i landsmøteåret. I forkant av har det vært avholdt medlemsmøter i hovedtillitsvalgt-områdene (HTV), og det er valgt delegater til fylkesmøtet. Fylkesmøtet velger nytt fylkesstyre og delegater som skal representere Buskerud på landsmøtet. Dersom alle HTV-områdene stiller, kan det stille rundt 85 delegater til fylkesmøtet. Fylkesstyrets medlemmer, fylkenes nominasjonskomité, ledere av lokale faggrupper og HTV er som ikke er valgt som delegater med forslags og talerett, men uten stemmerett, kan også delta. Ellers har alle medlemmer anledning til å møte med talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Kontaktinfo: Tlf.dir.: Mobil: Epost: Besøksadresse: Nedre Storgata 35, 3015 Drammen 8 NSFPolitikk 2/2011

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22

Den lange veien. For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 12 2013 17. oktober 2013 101. årgang Må slutte å fly i dørene 12 Stjeler oftest medikamenter 50 LO-leder venter ruskevær 78 Den lange veien For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake. 22 «Jeg

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer