Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG."

Transkript

1 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål om hvordan man går frem som ekstern medarbeider for Totaljobs. Les derfor nøye gjennom informasjonen slik at misforståelser unngås. Skulle du etter å ha lest gjennom personalhåndboken ikke finne svar på dine spørsmål, anbefales det at du tar kontakt med kundekonsulentene i Totaljobs. De vil alltid være behjelpelige med rettledning. VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG SAMARBEID I TIDEN FREMOVER. Tommy Hatlem Adm. Direktør 1 6. m a i D-TJ01/rev.3

2 2 Innhold INTRODUKSJON... 4 Hvem er vi og hva står vi for?... 4 Visjon, mål og verdier... 4 Kvalitetspolitikk... 4 Miljøpolitikk... 4 Rusmiddelpolitikk... 4 Helse, miljø og sikkerhet... 5 Etiske retningslinjer... 5 Verdigrunnlag... 5 Personlig opptreden... 5 Interessekonflikter... 5 Forhold til medarbeidere... 5 Internasjonalt... 5 Rutiner i forhold til etikk... 6 Gylne regler i Totaljobs... 6 Du og jeg... 6 Huskeregler i Totaljobs... 6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 7 Totaljobs er din arbeidsgiver... 7 Taushetsplikt... 7 Du er vår ambassadør... 7 Hold oss underrettet... 7 Kundekonsulent... 8 Medarbeidersamtale... 8 Evaluering... 8 Driftshindringer/Streik... 8 Arbeidsavtale... 8 Hvilke opplysninger skal avtalen inneholde?... 8 Oppdragsbekreftelse... 9 Prøvetid... 9 Permittering... 9 Oppsigelse... 9 Suspensjon og avskjedigelse... 10

3 3 Terminering av oppdrag Sluttattest RUTINER OG REGLER FOR LØNN Arbeidstid Lønnsutbetaling Feriepenger Fravær Overtid og overtidsbetaling Lønn på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Skattetrekk Lønns- og trekkoppgave Utfylling av papirbasert timeliste Web-basert timeliste FORSIKRING OG GODER Yrkesskadeforsikring Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Totaljobs kortet TIPS OG RÅD Tips om intervjuet Intervjuet Fersk i arbeidslivet Regler for bruk av PC... 22

4 4 INTRODUKSJON Hvem er vi og hva står vi for? Totaljobs er et helnorsk bemannings- og rekrutteringsfirma med hovedkontor i Bergen sentrum. Vi leier ut kvalifiserte medarbeidere og konsulenter til private bedrifter/organisasjoner og offentlig virksomhet som har behov for arbeidskraft. Vi kan blant annet nevne handel og kontor, helsestell og sosialt arbeid, Håndverk, industri og teknikk. Totaljobs rekrutterer til stillinger på alle nivåer alt fra støttefunksjoner til toppledelse. Vi finner medarbeidere til vikariater, prosjekter, engasjementer, faste stillinger og executive search. Visjon, mål og verdier Å være den beste leverandør av tjenester innen bemanning og rekruttering, samt å være anerkjent som den beste. Å bistå kunder, ansatte, eiere og omgivelser ved å tilby et bredt spekter av tjenester og produkter innen bemanning og rekruttering. Kvalitetspolitikk Totaljobs mål er å levere bemannings- og rekrutteringstjenester til avtalt tid, som konsekvent oppfyller kvalitetskravene og forventningene til våre kunder. Kvalitet er et grunnleggende forretningsprinsipp for Totaljobs. Vi har forpliktet oss til å opprettholde et system som underbygger denne politikken. Våre prosedyrer legger forholdene til rette for at alle oppgaver som har innvirkning på kvalitet er effektive og utføres konsekvent. Systemet er gjenstand for kontinuerlig forbedring, basert på tilbakemelding fra markedet og våre egne målinger. Kvalitet betyr å levere tjenester og produkter som tilfredsstiller eller overgår våre eksterne medarbeidere og kunders forventninger. Alle ansatte i Totaljobs er ansvarlige for forbedringer av vår kvalitet. Miljøpolitikk Totaljobs er opptatt av miljøet og har som mål å være en foregangsbedrift innen miljøbesparende tiltak. Dette innebærer blant annet av resirkulering, bruk av svanemerkede produkter og minimalt utslipp av miljøgasser. Totaljobs oppfordrer alle våre medarbeidere, kunder og leverandører til å tenke miljøvennlig. Ta kontakt med din kundekonsulent for mer informasjon om vår miljøpolicy. Rusmiddelpolitikk For å sikre at både Totaljobs og våre oppdragsgivere ivaretar sikkerhet, kvalitet og faglig standard på produkter og tjenester, utøver Totaljobs en nulltoleranse ved bruk av rusmidler i arbeidstiden. Med rusmidler mener vi alkohol og narkotiske stoffer. Vi forventer at du som medarbeider viser respekt for dette kravet og at du tar kontakt dersom du mistenker bruk av rusmidler blant andre medarbeidere som er tilknyttet Totaljobs.

5 5 Helse, miljø og sikkerhet Totaljobs er opptatt av at alle medarbeidere jobber under trygge omstendigheter. Totaljobs har ansvar for å se til at våre oppdragsgivere har etablert et tilfredsstillende HMS system i henhold til Arbeidsmiljølovens 3-1. Vi forventer at du som arbeidstaker setter deg inn i det lokale HMS-reglementet som gjelder på hver enkelt arbeidsplass. Det er svært viktig at du tar kontakt med oss dersom du oppdager kritikkverdige forhold hos arbeidsgiver. Etiske retningslinjer Målet med de etiske retningslinjene til Totaljobs er at alle ansatte i Totaljobs skal styrke den etiske bevisstheten, og slik legge et godt grunnlag for etisk refleksjon. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Verdigrunnlag Alle ansatte i Totaljobs skal i sitt virke fremme Totaljobs verdigrunnlag som sier at de ansatte skal kjennetegnes ved redelighet, mot og humør i forhold til medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Ansatte skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder for å utføre sitt arbeid i samsvar med Totaljobs verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dokumentet "D-TJ02 - Etiske retningslinjer for Totaljobs ". Personlig opptreden Alle i Totaljobs skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder og kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Totaljobs har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling. Medarbeidere må ikke oppføre seg på en måte som kan krenke lokale skikker eller kultur. Interessekonflikter Totaljobs ansatte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikter mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og Totaljobs interesser. Ansatte skal ikke ha relasjoner som skaper tvil om den ansattes lojalitet overfor Totaljobs og selskapets interesser, eller som på noen måte kan ha negativ påvirkning på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft. Forhold til medarbeidere Totaljobs forventer at medarbeidere skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter med respekt, samarbeid, likeverd og ansvarsbevisste handlinger. Medarbeidere må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet og Totaljobs. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kollegaer eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende. Internasjonalt Totaljobs skal forholde seg til det lovverk og regelverk som gjelder i de områder og land der det drives forretningsvirksomhet. Totaljobs ansatte som skal reise til utlandet plikter å sette seg inn de krav som gjelder for innreise, utreise og opphold i det landet som skal besøkes. Videre skal man sette

6 6 seg inn i forretningskultur og leveregler og etterleve disse. Den enkelte må ikke opptre på en slik måte at det kan virke støtende på kulturen i det landet man besøker. Rutiner i forhold til etikk Alle ansatte har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksempler på kritikkverdige forhold er brudd Totaljobs verdier, etiske retningslinjer og regelverk, samt brudd på offentlige lover og regler. Brudd på de etiske retningslinjer skal alltid tas opp med den ansattes direkte overordnede leder. Reaksjoner og oppfølging av brudd på de etiske retningslinjene kan iverksettes av Totaljobs om det finnes grunnlag eller mistanke om eller bevis om brudd på bestemmelsene i de etiske verdiene. Gylne regler i Totaljobs Du og jeg Opptrer i samsvar med lover, standarder og prosedyrer. Griper inn i handlinger og farlige forhold som er usikre eller som er i strid med regelverket. Respekterer våre naboer. Huskeregler i Totaljobs - Jeg skal ta den tiden jeg trenger for å gjøre arbeidet sikkert - Jeg skal handle når jeg ser uønskede forhold - Jeg stopper alle jobber som føles usikre - Jeg følger alle rutiner og prosedyrer for jobben som skal utføres - Jeg bruker alltid riktig verneutstyr - Jeg bruker alltid riktig verktøy for jobben - Jeg holder arbeidsplassen min ren, ryddig og fri for hindringer - Jeg holder alltid i rekkverket når jeg går i trapper - Jeg bruker bilbelte og bruker ikke mobiltelefon når jeg kjører bil - Jeg reduserer kilder til avfall

7 7 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Totaljobs er din arbeidsgiver Når du er i oppdrag er det Totaljobs som er din formelle arbeidsgiver. Vær oppmerksom på følgende: - Si alltid ifra til Totaljobs omgående hvis du ikke kan stille til jobb til avtalt tid, uansett årsak. Vi kontakter kunden. - Lønn/betingelser skal ikke diskuteres med oppdragsgiver. - Ta eventuelle problemer opp med Totaljobs. - Si ifra hvis oppdragsgiver pålegger deg store mengder med overtidsarbeid. Taushetsplikt Hos våre oppdragsgivere og hos Totaljobs har du taushetsplikt angående forretnings- og driftsforhold. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din kundekonsulent i Totaljobs. Noen av våre oppdragsgivere vil forlange at det undertegnes en egen taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Du er vår ambassadør Som vår medarbeider er du vårt ansikt utad, og vi gir deg vår fulle tillit som medarbeider for Totaljobs. Din innsats bidrar til at vi får oppdrag som du kan trives med. For ordens skyld nevner vi noen enkle regler: - Overhold den avtalte arbeidstiden. - Meld alltid ifra til din kundekonsulent i Totaljobs om du er syk eller blir forhindret fra i å stille på jobb til avtalt tid. - Vær vennlig og omgjengelig over for overordnede og kollegaer. - Vær så fleksibel som mulig. - Følg alltid kundens instrukser. Hold oss underrettet Et godt samarbeid forutsetter en tosidig kommunikasjon mellom deg og din kundekonsulent i Totaljobs. Ikke nøl med å kontakte din kundekonsulent i Totaljobs dersom: - Din tilgjengelighet endres i forhold til nye oppdrag. - Oppdragets varighet endres. - Du har problemer med å fylle ut timelisten din. - Kunden ønsker deg tilbake ved en senere anledning, eller du blir tilbudt fast jobb.

8 8 - Arbeidet ikke stemmer overens med det du ble forespeilet. - Arbeidsområdet virker farlig å jobbe i. - Dine personlige data som for eksempel navn, adresse, kontonummer, skattekort, skattekommune og lignende endres. - Du ønsker å anbefale venner eller bekjente som ekstern medarbeider for Totaljobs. Kundekonsulent Som medarbeider hos Totaljobs har du ved hvert oppdrag en kundekonsulent som er din støttespiller. Kundekonsulenten vil formelt sett være din nærmeste overordnede, og det er han/hun du skal snakke med hvis det er noe du ønsker å ta opp. Du vil i tilknytning til hvert nytt oppdrag bli informert om hvem som vil være din kundekonsulent i oppdraget. Medarbeidersamtale Når du har jobbet 750 timer de siste 12 månedene vil du få tilbud om en medarbeidersamtale med din kundekonsulent i Totaljobs. Din kundekonsulent vil være din nærmeste overordnede leder i Totaljobs. Både du og din kundekonsulent i Totaljobs kan ta initiativ til en samtale, men det er vårt ansvar at samtalen gjennomføres. Evaluering Etter hvert oppdrag vil Totaljobs be oppdragsgiver om å gi en evaluering av det arbeidet du har utført for dem. I tillegg ønsker vi din evaluering av oppdraget. Driftshindringer/Streik Dersom kundens virksomhet rammes av driftshindringer, herunder også streik eller andre hendelser som medfører at arbeidet må innstilles helt eller delvis, har Totaljobs samme permitteringsadgang som kunden overfor sine arbeidstakere og oppdragstakere. I permitteringstiden har arbeidstaker/oppdragstaker ikke krav på lønn fra arbeids-/oppdragsgiver. Arbeidsavtale Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen. Det er Totaljobs ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen. Hvilke opplysninger skal avtalen inneholde? Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, og skal som et minimum gi opplysninger om følgende: Partenes identitet. Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver. En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.

9 9 Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Eventuelle prøvetidsbestemmelser. Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden. Lengde av pauser. Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre. Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er. Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, timelønn og overtidsbetingelser. I oppdragsperioden kan du ikke avbryte arbeidsforholdet annet enn etter oppsigelsesfrist i henhold til arbeidsavtalen. Prøvetid Er du ansatt med prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsestiden løper fra datoen oppsigelsen er mottatt av den andre parten. Prøvetiden kan maksimalt være 6 måneder. Det er mulig å forlenge avtalt prøvetid forutsatt at du er skriftlig orientert om det ved arbeidsforholdets begynnelse, jf nr. 4. Det er kun i ett tilfelle det er aktuelt å forlenge prøvetiden, og det er hvis du har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Prøvetiden kan da forlenges med lengden av fraværet. Permittering Permittering er en midlertidig ordning der du fritas for arbeidsplikt og Totaljobs slipper å betale lønn. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at du senere skal gå tilbake i arbeid. Permitteringen kan være hel eller delvis. Hel permittering betyr at arbeidsplikten bortfaller fullt ut. Delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden. Det er ikke likegyldig om permittering eller oppsigelse brukes. Permittering skal skje hvis hensikten er at arbeidet senere skal gjenopptas. Oppsigelse skal brukes hvis det er sikkert eller overveiende sannsynlig at reduksjonen er permanent. Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før iverksettelse. Oppsigelse Et arbeidsforhold opphører ved at enten Totaljobs eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke opphøre av seg selv. Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

10 10 Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er gjensidig oppsigelsestid én måned. Normalt løper oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom for eksempel Totaljobs/arbeidstaker mottar oppsigelsen 15. mars løper oppsigelsestiden fra 1. april. Ordinær ansettelse, vært ansatt mindre enn fem år: En måned fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i. (Hvis for eksempel oppsigelsen gis 1. mars, løper oppsigelsen fra 31. mars til 30. april. Arbeidstakerens siste dag på jobben blir da altså 30. april.) Arbeidstakeren har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i bedriften: To måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i. Arbeidstakeren har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften: Tre måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i. Hvordan skal en oppsigelse foregå? En oppsigelse skal være skriftlig. Fra arbeidsgivers side Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev. Oppsigelsen trer i kraft når den er kommet fram til motparten. Oppsigelsen skal gi en orientering om: adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål. hvilke frister som gjelder for forhandliger og søksmål. hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot. retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår. Skyldes oppsigelsen nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidstaker kan også kreve å få skriftlig orientering om årsaken til oppsigelsen. Fra arbeidstakers side Dersom arbeidstaker sier opp gjelder ingen spesielle formkrav, bortsett fra at oppsigelsen skal være skriftlig. Vi anbefaler likevel at oppsigelsen leveres personlig eller sendes rekommandert til Totaljobs, for å unngå tvil eller uenighet om arbeidstaker faktisk har sagt opp, og eventuelt når oppsigelsen skjedde. Er arbeidstaker ansatt med prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsestiden løper fra datoen oppsigelsen er mottatt av den andre parten. Suspensjon og avskjedigelse Dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan det bli nødvendig for Totaljobs å avskjedige han/henne. Ved avskjed opphører arbeidsforholdet øyeblikkelig, i motsetning til ved ordinære oppsigelser hvor den ansatte både har rett til lønn og til å utføre arbeidet sitt i oppsigelsestiden.

11 11 Avskjed benyttes i de tilfellene hvor arbeidstakeren har gjort seg skyldig i såpass grov overtredelse at det blir nødvendig å avslutte arbeidsforholdet raskt. Det finnes eksempler på avskjedssaker bunnet i ordrenekt, økonomisk utroskap, vold mot medarbeidere/ledere, rusmisbruk i arbeidstiden, m.m. Hvis Totaljobs har sterk mistanke om at arbeidstakeren har utført noe som kan føre til avskjed, kan Totaljobs under gitte omstendigheter også velge å suspendere arbeidstakeren for en periode mens forholdet klarlegges. Arbeidstakeren beholder da sin stilling og har fortsatt rett til lønn, men han/hun kan ikke utføre arbeid i bedriften. Suspensjonsperioden begrenses til den tid som trenges for å undersøke forholdet. Suspensjon utover tre måneder må være særskilt begrunnet. Suspensjon gjøres skriftlig, og har stort sett de samme formkravene som for oppsigelse. Terminering av oppdrag I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din kundekonsulent i Totaljobs. I forbindelse med terminering av oppdrag forholder Totaljobs seg til faste regler for ordinære oppsigelser hvor den ansatte både har rett til lønn og til å utføre arbeidet sitt i oppsigelsestiden. Sluttattest Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse skal ha skriftlig attest av Totaljobs. Sluttattesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. En mer utfyllende sluttattest kan utarbeides om arbeidstaker ber om dette særskilt. Dette kan for eksempel være vurdering av hvorledes arbeidstaker har utført arbeidet, evnen til samarbeid, evnen til å arbeide selvstendig, sosiale ferdigheter osv. Arbeidstaker som blir avskjediget har også rett til attest, men Totaljobs kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

12 12 RUTINER OG REGLER FOR LØNN Arbeidstid Arbeider du mer enn ordinær arbeidstid (37,5 timer per uke eller 8 timers dag) etter avtale med oppdragsgiver, har du krav på overtidstillegg dersom annet ikke er avtalt. Følgene satser gjelder hvis ikke annet følger av spesielle avtaler og tariffer. 50 % - etter 8 timers dag (og frem til kl på hverdager), samt lørdager frem til kl dersom lørdagsarbeid ikke er normalt hos oppdragsgiver. 100 % - etter kl på hverdager, på lørdager etter kl.13.00, samt søn-/helligdager, dersom dette ikke er normal arbeidstid hos oppdragsgiver. Totaljobs følger for øvrig normalt de regler som gjelder hos kunden. Overtid som nevnt over må ikke forveksles med overtid i lovens forstand. Arbeidsmiljøloven gir overtid ut over 40 timer per uke. Lønnsutbetaling Ute på oppdrag er du ansatt i Totaljobs, og lønnes av oss. Lønn utbetales etterskuddsvis den 20 i hver måned på grunnlag av utfylt timeliste med signatur fra oppdragsgiver. Forskudd på lønn utbetales ikke. Lønnsslipp tilsendes på E-post. Dersom signatur fra oppdragsgiver mangler kan det medføre forsinkelser i utbetalingen av lønnen. Har du problemer med å få signatur, ta kontakt med din kundekonsulent. I desember måned trekkes det halv skatt av lønn i henhold til mottatt skattekort. Feriepenger Feriepenger opptjent i fjoråret vil bli utbetalt ved lønnsutbetaling i juni hvert år. Unntak fra denne regel gjelder kun ved ferie før juni eller dersom ditt arbeidsforhold med Totaljobs avsluttes. Forskudd på feriepenger utbetales ikke. Fravær Totaljobs lønner ved sykefravær i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Du må omgående melde fra til din kundekonsulent ved første fraværsdag. Meldingen må gis muntlig over telefon. SMS og E-post aksepteres ikke. Dette gjelder både ved bruk av egenmelding og sykemelding. Vi ringer oppdragsgiver med beskjed om fraværet. Sykepenger utbetales i henhold til skjema om Vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding signert av lege, samt utfylt skjema om Krav om sykepenger signert av arbeidstaker. REGLER FOR FRAVÆR P.G.A. SYKDOM Egenmelding - Du må ha vært ute i oppdrag sammenhengende i 2 måneder før du har rett til sykepenger på grunnlag av egenmelding. Når du har gitt oss beskjed om fraværet vil kundekonsulenten din sende

13 13 deg et egenmeldingsskjema. I tillegg til å fylle ut dette, må du føre opp på timelisten det sykefraværet som tilsvarer normal arbeidstid. - Egenmelding kan benyttes inntil 4 ganger per år (1. jan-31. des) og gjelder for inntil 3 dager hver gang du bruker egenmelding regnet fra første fraværsdag. Blir du syk på fredag, regnes lørdag og søndag med og du må ha sykemelding fra lege dersom du fortsatt er syk på mandag. Sykemelding - Du må ha vært ute i oppdrag sammenhengende i 4 uker for å ha rett til sykepenger på grunnlag av sykemelding fra lege. I tillegg til sykemelding må du fylle ut på timelisten det sykefraværet som tilsvarer normal arbeidstid. - Totaljobs er pliktig som arbeidsgiver å betale de første 16 dagene av sykemeldingen. Deretter foretas utbetaling fra NAV. Vi sender et inntekts- og skatteopplysningsskjema til det lokale NAV kontoret du tilhører og du får utbetalt sykelønn fra NAV i henhold til innlevert og underskrevet sykemelding. REGLER FOR FRAVÆR P.G.A. BARNS SYKDOM Du må ha vært ute i oppdrag i sammenhengende 4 uker for å ha rett til permisjon med lønn i forbindelse med barns sykdom. Utdrag fra Arbeidsmiljølovens paragraf Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a.) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt b.) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller c.) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn Permisjonsretten er begrenset til 10 dager per kalenderår per arbeidstaker. Dersom arbeidstakeren har mer enn 2 barn øker permisjonsretten til 15 dager. Retten gjelder frem til barnet fyller 12 år. Arbeidstakeren som er alene med omsorgen for barn, har rett til permisjon inntil 20 dager per kalenderår, 30 dager ved mer enn 2 barn. Det samme gjelder dersom det er to om omsorgen, men en av partene er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet pga. egen funksjonshemming, innleggelser på helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. LØNN VED SOSIALE FRAVÆR Vi er klar over at mange av dere - spesielt dere som er i lange oppdrag - har problemer med å kunne gå til lege, tannlege og lignende på fritiden. Dersom det ikke er mulig, eller det er vanskelig å få utført disse besøkene utenom arbeidstiden, vil Totaljobs dekke din lønn ved slikt fravær, forutsatt at du har arbeidet for oss i sammenhengende 6 måneder eller lengre. Ordningen gjelder lege - og tannlegebesøk inntil en dag per år. Vi vil også be deg vise smidighet i forholdet til oppdragsgiver, slik at et fravær ikke oppleves som en større belastning enn nødvendig.

14 14 Disse sosiale fravær skal dekkes av Totaljobs, og ikke kunden. Du må derfor trekke dette ut fra kundens timeantall og føre antall timer og fraværsårsak i feltet for merknader. NB! Før fravær må du gi din kundekonsulent beskjed! Overtid og overtidsbetaling Når er det lov å jobbe overtid? For det første er det kun lov å jobbe overtid når det foreligger et spesielt og midlertidig behov for overtidsarbeid, og at det i det hele tatt er tillatt å jobbe overtid. Overtidsreglene finner vi i arbeidsmiljøloven. Loven sier at «Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.» (Arbeidsmiljølovens 10-6, 1. ledd). Hvor mye overtid er det lov å jobbe? Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. (Arbeidsmiljølovens 10-6, 4. ledd) Overtidsbetaling - hva skal overtidstillegget være? I overtidsbestemmelsens 11. ledd heter det om overtidsbetaling at «For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.» Dette er lovens minstekrav. I en del tariffavtaler er det gitt andre bestemmelser, blant annet om høyere satser for overtidsbetalingen. Hvis du er medlem av en fagorganisasjon bør du derfor sjekke hva som står i din tariffavtale om adgang til bruk av overtid, og satsene for overtidsbetalingen. Merk at overtidstillegget skal betales selv om timene som det er arbeidet overtid for senere avspaseres. Hvis du har jobbet overtid kan du derfor både avspasere time for time, og samtidig få utbetalt overtidstillegget. Lønn på bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Totaljobs skal sørge for at du minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom du hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Er det for eksempel bestemt hos innleier at alle skal ha fri i hele påskeuken, har du krav på fri med den samme godtgjøring som gjelder for de direkte ansatte, dersom du hadde hatt rett til dette om du var ansatt i kundebedriften med samme arbeidsoppgaver som du har som innleid. Er du innleid som vikar i virksomheten nettopp for å holde hjulene i gang i påskeuken, vil du selvfølgelig ikke ha rett til fri. Da er likebehandlingen i forhold til de rettigheter du ville hatt som påskevikar direkte i kundebedriften. Skattetrekk Skattetrekk blir foretatt av Totaljobs ved lønnsutbetaling i henhold til mottatt skattekort. Send inn ditt skattekort så snart som mulig. Dersom Totaljobs ikke har mottatt skattekort, er vi som arbeidsgiver pålagt å trekke 50 % skatt av din lønn.

15 15 Lønns- og trekkoppgave En gang i året får du tilsendt lønns- og trekkoppgave (normalt i første uke av februar). Sjekk alltid at brutto årslønn, skattetrekk og feriepenge-grunnlag som står oppført på lønns- og trekkoppgaven stemmer overens med dine lønnsslipper for det foregående året.

16 16 Utfylling av papirbasert timeliste

17 17 Veiledning til utfylling av papirbasert timeliste Timelisten gjelder for en hel måned og skal fylles ut månedsvis fra og med den 1. til og med den 31. Husk å skrive ditt navn som arbeidstaker, samt ansatt nr. og hvor du jobber. Ta kontakt med din kundekonsulent i Totaljobs dersom du er usikker på ditt ansatt nummer. Skriv alltid tydelig og vær nøyaktig med dato og klokkeslett. 15min=0,25t, 30 min=0,5t, 45 min=0,75t. Lunsj: Benytt spisepause (Normalt 0,5 timer). Sum normaltid: Antall arbeidede timer, minus lunsj, normalt 7,5t. Overtid 50% overtid etter 8 timers dag eller etter 37,5 timer per uke, samt lørdag frem til kl , dersom lørdagsarbeid ikke er normalt hos kunden. Overtid 100% lørdager etter klokka 13.00, samt søndag-/helligdager, og etter kl på hverdager. Andre timer: Antall timer (minus lunsj) pga. egen eller barns sykdom. Ta kontakt med din kundekonsulent i Totaljobs dersom du er usikker på om du har rett på lønn ved fravær eller ved offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager. Reiseregning føres på eget skjema. Ta kontakt med din kundekonsulent i Totaljobs om du trenger å levere reiseregning. Timelisten må alltid signeres av oppdragsgiver. Send timelisten på e-post, i posten eller stikk innom Totaljobs og lever timelisten til din kundekonsulent. Web-basert timeliste Kontakt din kundekonsulent vedr. web-basert timeliste. Innlogging gis av din kundekonsulent.

18 18 FORSIKRING OG GODER Yrkesskadeforsikring Totaljobs har forsikret alle medarbeidere mot yrkesskader og yrkessykdommer, påført i arbeidssammenheng. Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom som er: i. Forårsaket i en arbeidsulykke (yrkesskade) ii. Likestilt med yrkesskade etter folketrygdlova iii. Forårsaket av skadelige stoff eller arbeidsprosesser Belastningsskader blir ikke regnet som yrkesskader. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Er du ansatt i Totaljobs med en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling har du rett på tjenestepensjonsordning. Denne utgjør 2 prosent av lønn i henhold til avtalens regler. Totaljobs kortet Som medarbeider i Totaljobs får du tildelt rabatt- og fordelskort. Les mer om dine rabatter og fordeler på

19 19 TIPS OG RÅD Tips om intervjuet Forberedelser til intervjuet er viktig. Stiller du godt forberedt, øker du sjansene dine for å få jobben. Forberedelse: Forbered deg ved å få en viss kjennskap til bedriften før intervjuet. Mange gruer seg til intervjuet fordi de er usikre på hvordan man skal oppføre seg, kle seg osv. Hovedregelen her er at du skal være deg selv og ikke overdrive i noen som helst retning. Ha gjerne CV, søknaden og stillingsannonsen framfor deg under intervjuet, det gir god hjelp underveis og viser at du er en søker som har forberedt seg godt. Ha alltid med deg kopier av attester, selv om du sendte de med søknaden. Ha gjerne en liste over referanser med som du gir til intervjuerne. Når du er innkalt til intervju, er du et skritt nærmere, men ennå ikke i mål. Husk at du som oftest ikke er den eneste som er kalt inn. Det er derfor viktig at du forbereder deg godt og viser et positivt engasjement. Tenk nøye gjennom hvorfor du ønsker stillingen. Hva er dine styrker og svakheter i forhold til stillingen. Det er viktig at du har et reflektert forhold til dette! Vær sikker på at du har riktig adresse til intervjustedet, og at du vet hvor det er, slik at du kan beregne reisetid. Møt på intervjuet til avtalt tid vær presis! Ta gjerne med en notatblokk eller ferdigutfylte stikkord som du kan bruke gjennom intervjuet. Intervjuet Det er vanligvis 1-3 personer til stede under intervjuet, men det kan også være flere. Hils på hver enkelt med et fast håndtrykk og navnet ditt. Det er vanlig at de som intervjuer deg gir en kort presentasjon av bedriften før han/hun forteller om den konkrete stillingen som du er til intervju for. Hvis intervjuet er hos oppdragsgiver, skal du Ikke diskutere lønn. Dette er noe du avtaler med oss i forkant av presentasjonen. De som intervjuer ønsker å kartlegge din bakgrunn, personlige egenskaper, interesse, motivasjon og egnethet for stillingen.

20 20 Du kan bli spurt om noen eller alle av disse temaene: yrkeserfaring, forholdet til overordnede, sideordnede og underordnede, fritidsaktiviteter og interesser, familie og sosiale relasjoner, atferd og reaksjoner. Svar så ærlig og konkret på dette som mulig. Det kan være lurt å tenke i gjennom svar til disse spørsmålene før intervjuet. I tillegg til at vi referansesjekker deg før presentasjon ut mot kunde, ønsker også noen av våre kunder å ta en ekstra referansesjekk. Du kan derfor få spørsmål om ditt forhold til referansepersonene du har oppgitt, eller bli bedt om å supplere med flere referanser. Det er derfor viktig at du avklarer med referansepersonene på forhånd. Ved nesten alle intervjusituasjoner vil du få en anledning til å stille egne spørsmål til intervjueren. Vær forberedt på denne muligheten og sørg for å ha noen gjennomtenkte spørsmål å stille. Forsøk å tenke ut noen kombinerte spørsmål som både tar opp emner som er viktige for deg og samtidig viser en interesse for jobben og bedriften. Forbered minst 5 spørsmål som du kan stille ved anledning. Uten spørsmål kan du virke uinteressert i både jobben og bedriften, mens med spørsmål kan du gi et interessert og seriøst inntrykk. Når det gjelder spesifikke jobbrelaterte spørsmål er det et tips å lese nøye gjennom stillingsbeskrivelsen igjen og se etter ting du gjerne vil vite mere om. Hvilke spørsmål skal jeg stille til den som intervjuer meg? Spør gjerne om: - Hvorfor det har oppstått et rekrutteringsbehov? - Hvilken opplæring som vil bli gitt? - Hvem man skal rapportere til? - Hvem man skal jobbe sammen med? - Hvilke forventninger bedriften har til deg? - Når endelig beslutning vil blir tatt? Spørsmål du kan bli spurt om og som du kan forberede deg for på forhånd: - Fortell litt om deg selv - Hva vet du om vårt firma? - Hvorfor har du søkt på stillingen? - Hva har du å tilby som gjør at vi bør velge deg? - Hva synes du virker mest spennende med jobben, og hva tror du kan bli kjedelig?

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer