Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/31 Komite for plan, næring og miljø /95 Bystyret Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser er høringsutkastet endret slik at omfanget av helårs båndtvang for hund er redusert til å gjelde de mest brukte turstier og turveier i den bynære utmarka. I tillegg tilrås innført utvidet båndtvang der bufe faktisk beiter fra 20.august til 20. oktober og ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Forslag til innstilling: 1. Forskrift om hundehold i Bodø kommune. Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Bodø kommune dd.mm.år med hjemmel i lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), sist endret 15.juni 2007, 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e, f, 9 og Formål Gjennom denne forskrift ønsker Bodø kommune å: - Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden. - Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum - Forhindre at løse hunder jager bufe på beite. - Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold. - Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser. 2. Virkeområde og definisjoner Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Bodø kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i Lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved a) Båndtvang: Menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid. c) Bufe / beitedyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre, rein d) Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo. Side562

2 3. Utvidet båndtvang Alminnelig båndtvang etter hundeloven 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august. For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper. c) på og ved følgende turstier, turveier: tursti/turvei elveparken fra Bodøgård til Maskinisten, turvei fra Maskinisten til Keiservarden, tursti/turvei fra p-plass Rønvikfjellet til Keiservarden, turvei fra skibrua ved travbanen til Junkerfjellet, kyststien fra Bodøsjøen friluftsanlegg til Bodøsjøen blokkbebyggelse, hovedtursti i Hunstadlia, tursti elveparken fra Bertnes til Breiva, turstier innen området Bremnes. d) på offentlig vei, fortau og parkeringsplasser i tilknytning til områder som nevnt i bokstav a, b og c, e) på områder hvor bufe faktisk beiter gjelder i perioden fra 20. august til 20. oktober. Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her. (anmerkning: om forskriften blir vedtatt vil turstier og turveier nevnt i pkt. c bli presentert på kart og koordinatfestet) 4. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet kan rådmannen eller den han gir fullmakt gis rett til, under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20.august og 1.april som angis i det enkelte vedtak. Slikt vedtak gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt opphever dette, eller til ordinær båndtvang inntreffer. Vedtak om innføring og opphevelse av utvidet båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig. Vedtaket gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte bufe og rein, godkjente førerhunder for synshemmede, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt. Vedtaket gjelder også for hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for ekstraordinær båndtvang. 5. Ro, orden og fjerning av ekskrementer a) I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing b) Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder nevnt under 3 a),b),c),d). 6. Heggmoen dressurområde Dressurområdet ligger på Bodø kommunes eiendom, gnr. 67 bnr. 1 - Heggmoen og dekker et areal på ca. 720 dekar. Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:10000 (vedlegg 2). Sentrum av området har koordinatene: UTM33: x y Bodø kommune avtaler med en forening for 5 år av gangen, som er driftsansvarlig for skilting, informasjon og bruk av området i henhold til vedtatt driftsinnstruks. Området tillates brukt til generell hundedressur med åpning 10. mai hvert år. I utgangspunktet er Side563

3 området i tidsrommet fra 1.april til 10. mai underlagt båndtvangsbestemmelser av hensyn til reindriften dersom ikke annet avtales med Duokta reinbeitedistrikt det enkelte år. Alle hunder har i utgangspunktet adgang og skal være under kontroll. Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til den foreningen som har driftsansvaret. Bruken skal ikke skje i strid med annen lovgivning. 7. Straff Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter Lov om hundehold Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. Kommunen begynner arbeidet med å tilrettelegge flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund kan være løs. Eventuelle dressurområder vil bli tilføyd i Kommunal forskrift om hundehold. Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Votering 12 medlemmer: Innstillingen ble tiltrådt med 10 mot 2 stemmer (1H og 1FRP) Komitè for plan, næring og miljøs innstilling: 3. Forskrift om hundehold i Bodø kommune. Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Bodø kommune dd.mm.år med hjemmel i lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), sist endret 15.juni 2007, 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e, f, 9 og Formål Gjennom denne forskrift ønsker Bodø kommune å: - Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden. - Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum - Forhindre at løse hunder jager bufe på beite. - Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold. - Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser. 2. Virkeområde og definisjoner Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Bodø kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i Lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved a) Båndtvang: Menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid. c) Bufe / beitedyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre, rein d) Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo. Side564

4 3. Utvidet båndtvang Alminnelig båndtvang etter hundeloven 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august. For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet f) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, g) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper. h) på og ved følgende turstier, turveier: tursti/turvei elveparken fra Bodøgård til Maskinisten, turvei fra Maskinisten til Keiservarden, tursti/turvei fra p-plass Rønvikfjellet til Keiservarden, turvei fra skibrua ved travbanen til Junkerfjellet, kyststien fra Bodøsjøen friluftsanlegg til Bodøsjøen blokkbebyggelse, hovedtursti i Hunstadlia, tursti elveparken fra Bertnes til Breiva, turstier innen området Bremnes. i) på offentlig vei, fortau og parkeringsplasser i tilknytning til områder som nevnt i bokstav a, b og c, j) på områder hvor bufe faktisk beiter gjelder i perioden fra 20. august til 20. oktober. Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her. (anmerkning: om forskriften blir vedtatt vil turstier og turveier nevnt i pkt. c bli presentert på kart og koordinatfestet) 4. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet kan rådmannen eller den han gir fullmakt gis rett til, under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20.august og 1.april som angis i det enkelte vedtak. Slikt vedtak gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt opphever dette, eller til ordinær båndtvang inntreffer. Vedtak om innføring og opphevelse av utvidet båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig. Vedtaket gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte bufe og rein, godkjente førerhunder for synshemmede, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt. Vedtaket gjelder også for hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for ekstraordinær båndtvang. 5. Ro, orden og fjerning av ekskrementer a) I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing b) Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder nevnt under 3 a),b),c),d). 6. Heggmoen dressurområde Dressurområdet ligger på Bodø kommunes eiendom, gnr. 67 bnr. 1 - Heggmoen og dekker et areal på ca. 720 dekar. Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:10000 (vedlegg 2). Sentrum av området har koordinatene: UTM33: x y Bodø kommune avtaler med en forening for 5 år av gangen, som er driftsansvarlig for skilting, informasjon og bruk av området i henhold til vedtatt driftsinnstruks. Side565

5 Området tillates brukt til generell hundedressur med åpning 10. mai hvert år. I utgangspunktet er området i tidsrommet fra 1.april til 10. mai underlagt båndtvangsbestemmelser av hensyn til reindriften dersom ikke annet avtales med Duokta reinbeitedistrikt det enkelte år. Alle hunder har i utgangspunktet adgang og skal være under kontroll. Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til den foreningen som har driftsansvaret. Bruken skal ikke skje i strid med annen lovgivning. 7. Straff Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter Lov om hundehold Ikrafttreden Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend. Kommunen begynner arbeidet med å tilrettelegge flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund kan være løs. Eventuelle dressurområder vil bli tilføyd i Kommunal forskrift om hundehold. Side566

6 Side 567

7 Sammendrag «Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune» ble vedtatt av Bodø bystyre Vedtaket ble påklaget og Fylkesmannen i Nordland foretok en legalitetskontroll. Svaret forelå med resultat delvis oppheving av bystyrets vedtak: Båndtvang for hele Bodøhalvøya i 3 ble opphevet. En må være mere konkret i forhold til områder, stier, løyper og veier, jf. hundelovens 6 kommentarer til bokstavene c og d. Det var ingen innvendinger mot utvidet båndtvang i forhold til bufe, ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet og dressurområde på Heggmoen. Et enstemmig vedtak både i Komite for plan/næring/miljø og i bystyret viser sterk politisk interesse for og støtter behovet for innføring av Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Dette er årsaken til at administrasjonen har sendt på høring et nytt revidert forslag Det har vært 2 høringer tidligere, og Forslaget er sendt på høring til 54 høringsparter, annonsert i Avisa Nordland og på kommunens internettside. Hundelovens 6 gir kommunen anledning til å innføre forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet som nevnt under bokstavene a f. Men forskriften skal ikke være strengere enn at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Vurdering. I det nye forslaget er 3 endret fra å gjelde hele Bodøhalvøya (Saltstraumen, Fauske grense, Fauske) til å gjelde omtrent sone 1 i Bodømarkaplanen, den sonen der friluftsliv er sterkt vektlagt med økende tilrettelegging. Geografisk avgrensning: en rett linje fra Geitvågen, over Soløyvannet til Breiva/Valosen og i retning mot Bodø sentrum. Administrasjonens vurdering av behovet for en kommunal forskrift er oppfatningen av en økende konflikt mellom hundeholdere og andre interessenter og brukere av samme områder som: tettstedsområder og i tilrettelagte områder, stier, løyper og veier som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder og i forhold til bufe og viltet. Forskriften er en strengere håndtering av hundeloven. Dette vil resultere i at i enkelte områder og til enkelte tider vil hunders behov for å få tilfredsstilt sine naturlige behov bli noe redusert. Forskrift om hundehold er innført i over 60 kommuner, deriblant flere bykommuner. Revidert forslag ble sendt på høring til 54 høringsparter og følgende 17 har gitt uttalelse: (vedlagt i sin helhet i saken som utrykte vedlegg) Salten Politidistrikt: Høringen berører kun 3 i forslaget. Fylkesmannens vurdering av tidligere forslag om utforming av forskriftens 3c er sammenfallende med de innvendinger som Salten politidistrikt ga uttrykk for i sin uttalelse Det nye forslaget tar ikke innover seg de føringer som Fylkesmannen gir for utforming av en slik bestemmelse i sitt brev av Det sentrale spørsmålet ved en innføring av lokal forskrift er om det foreligger et reelt behov for en slik straffesanksjonert forskrift. Oppfatningen er at det i Bodø kommune ikke foreligger noe behov for ytterligere regulering av båndtvang ut over det som framkommer av hundeloven. Side568

8 Dersom bystyret likevel mener det er behov for en egen lokal forskrift har politiet følgende merknader til det: I medhold av Hundelovens 6 kan kommunen i medhold av bestemmelsens annet ledd gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b)i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, c)på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, d)i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder, e)i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller f)under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen. Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser. Reguleringen av utvidet båndtvang bør derfor innledes med å vise til den alminnelige båndtvangen i hundelovens 6, for så å angi at i perioden 20. august til I. april gjelder båndtvangen også i de områder kommunen ønsker å regulere. Men: Politiet vil advare mot å innføre en lokal forskrift basert på mangelfull dokumentasjon og det som i høringsbrevet framstår kun som en følelse av et konfliktnivå, samt å innføre en straffesanksjonert utvidelse av båndtvangen som pålegger politiet oppgaven med å håndheve forskriften. Merknad til utformingen av 3 i forskriften. Politiet foreslår at første ledd utformes slik: Alminnelig båndtvang etter hundeloven 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august. For perioden 20. august til 1. april gjelder en utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her. Til bokstavangivelsene i bestemmelsens annet ledd har politiet ingen merknader til bokstavene a), og b) og d). Bokstav c) vil bli det bli gitt en grundigere redegjørelse for i eget avsnitt nedenfor. Bokstav e) foreslås utformet slik: I de områder i kommunen hvor bufe faktisk beiter gjelder utvidet båndtvang i perioden 20. august til 20. oktober. Bestemmelsens tredje ledd behøver ikke angi unntakene fra båndtvangen på noen annen måte enn lovens regulering av unntak, og kan følgelig formuleres slik: Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her. Bestemmelsens fjerde ledd er overflødig og regulerer forhold det ikke er naturlig å ta med i en lokal forskrift om hundehold. Bruk av en eiendom må naturlig skje etter tillatelse fra eier eller rettighetshaver til en eiendom. Side569

9 Politiets lovmessige vurdering av forskriftens 3: Loven krever videre at "båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning". Det er uomtvistet at kommunens forrige forslag, slik påpekt av politiet i forrige høringsrunde, ikke var i samsvar med lovens krav. Politiet anser heller ikke at det nåværende forslaget er i samsvar med lovens krav i det også dette forslaget ikke oppnår den tilstrekkelige balansen mellom hundehold og andre interesser. Adgangen til å gi lokale forskrifter er omhandlet i forarbeidenes punkt Departementet uttaler der om adgangen at «dersom lokale lovgivende og utøvende myndigheter (kommune og politi) har en felles problemforståelse, gir loven dem med dette en handlefrihet til å motarbeide lokalt problematisk hundehold med lokale virkemidler. Politiet har ikke opplysninger som indikerer at det foreligger noe som helst problematisk knyttet til det generelle hundeholdet på turstier, turveier, skiløyper eller fritidsområder i kommunen. Politiet kan derfor ikke annet enn å fastslå at det ikke er begrunnet noen lokale problemer det er nødvendig med en utvidet båndtvang hjemlet i en lokal forskrift for å løse. Forslaget innebærer utvidet båndtvang i den delen av Bodømarka som er tilgjengelig for daglig bruk for de fleste innbyggernes vedkommende. Politiet anser at en generell utvidet båndtvang i hele dette området er for omfattende til at forslaget er i samsvar med loven. Kommunens nye forslag tar etter det politiet kan se ikke konsekvensen av Fylkesmannens påpekning i brevet av 14. februar 2014, hvor det uttales at det forutsettes at kommunen foretar en avveining mellom de ulike interesser som måtte foreligge for de områder det er aktuelt å fastsette båndtvang for. Det foreligger i høringsbrevet intet som tilsier at det er foretatt noen slik avveining for det området som utvidet båndtvang skal gjelde for, og ingen forslag til hvordan hundeeiere som ønsker å ferdes med los hund skal ivaretas utenom å reise en lengre avstand til Heggmoen og der ferdes i et begrenset område. Politiet anser at den balansen som loven gir anvisning på ikke kan ivaretas uten at også noen stier og turveier i Bodømarka åpnes for ferdsel med løs hund. Politiet foreslår følgelig at det i forskriften foretas en bestemt angivelse og konkretisering av hvilke deler av det nettverk av turstier og turveier som finnes i det foreslåtte området som skal undergis utvidet båndtvang. Politiets konklusjon. 1. Det foreligger ikke behov for egen lokal forskrift om hundehold i Bodø kommune. 2. Dersom lokal forskrift innføres utformes forskriftens 3 i tråd med politiets forslag, og med konkret angivelse av hvilke turstier, turveier, merkede skiloyper, leir- og rasteplasser hvor utvidet båndtvang innføres. Norsk Kennelklubb region Nordland. Når det gjelder utvidet båndtvang, er det slik at hundeloven gir kommunen en hjemmel til å fastsette forskrift om dette, dersom de "lokale behov" tilsier det. I forarbeidene til hundeloven er det klart uttrykt at hensynet til hundevelferd og hundehold skal vurderes opp i mot hensynene til befolkningen, turgåere, landbruksnæringen, viltet m.m. Det anføres at kommunen ikke har foretatt en slik grundig vurdering av behovet som loven gir anvisning på. Høringsinstansen er ikke avvisende til at det har vært tilfeller av konflikt mellom hund og andre interesser, men avviser at omfanget er av en slik art at det er hjemmel i hundeloven for utvidet båndtvang. På nåværende tidspunkt oppfyller dermed ikke forskriftene lovens klare anvisning på at det skal tas hensyn til de som ønsker å ferdes med løs hund og hensynet til dyrevelferd. Side570

10 På bakgrunn av ovenstående anføres følgende med hensyn til forskriften som er på høring: - Kommunen har ikke foretatt en grundig nok vurdering av de ulike interessene og behovet for forskriften, og konklusjonen om at det er behov for en slik forskrift bestrides. - På grunn av mangelfull dokumentasjon over behovet for forskriften, anføres det at hundeloven ikke inneholder hjemmel for forskriften. - Hensynet til å ferdes med løs hund og hensynet til dyrevelferd er ikke hensyntatt med innholdet i forskriften, og den oppfyller ikke lovens klare anvisning på at dette skal hensynstas. Salten Brukshundklubb. Under vurdering er det skrevet at lite av konflikten meldes til politi. I en hver sak er det viktig å holde seg til fakta og ikke hva man tror. Vi mener hundeloven slik den er i dag er tilstrekkelig, mye av de såkalte konfliktene skyldes uvitenhet hos den allmenne hundeeier. Hadde hundeloven blitt hånd hevet av hundeeiere ville ikke det såkalte konfliktnivået vært ett problem I det nye forslaget kan det føles som kommunen mener alle hundeeiere er ansvarsløse, ettersom det ikke gir noen mulighet for hundeeiere og benytte seg av området i rett linje fra Geitvågen til Breiva, ut Valosen og vestover forbi Bodø sentrum, til og gå tur med hunden løs. Som nevnt i tidligere innspill har alle hunder behov for og bevege seg fritt. Hundeeiere som ønsker og ferdes med løs hund blir presset bort fra alle bynære turområder på bakgrunn av at kommunen vurderer at det er ett økende konfliktnivå noe som kommunen løser på en dårlig måte. Norsk Shetland Sheepdog klubb, Bodø. 3 i forslaget: Denne paragrafen må revurderes og omgjøres til " på de gruslagte hovedstiene i sone 1, der det går mest folk er det helårs båndtvang" Uenige i at en for lettvinthets skyld/for oversiktens del vil ha helårs båndtvang i hele sone 1. Vårt hovedargument er at marka er for alle, og en slik helårs båndtvang for hele sone l vil være unødvendig strengt. Vi kan ikke se at dette vil være forvirrende for folk at det blir helårs båndtvang kun på de gruslagte hovedløypene. Bodø kommune må også ta hensyn til Fylkesmannens avgjørelse og forholde seg til dette. Dette nye forslaget er ikke i henholdt til Fylkesmannens anbefalinger. Kommunens nye forslag er heller ikke i hht. Hundeloven. Samtidig med dette bes det om at kommunen tilrettelegger for oss på en bedre måte. Vi må ha friområder/ treningsområder for alle hundestørrelser sentrumsnært, ikke bare på Heggmoen. Vi bor i en friluftskommune som vi er stolte av, og hunder hører sammen med friluftsopplevelsen for oss. La våre hunder få nyte litt av det "gode liv". Vi kan godta at dette evt. blir kun i merkede løyper som er godkjent av oss hundeeiere. «Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangregler v/ 139 personer.» Forslagets 3c: Denne paragrafen må endres til «ferdsel uten bånd i sone 1 (sentrale Bodø, øvre masikinisten og omegn, Løpsmark, Skivika, Hunstad og Mørkved) i tidsrommet 20.august 1.april kan kun forekomme på merkede hundeløyper, all øvrig ferdsel utover sone 1 uten bånd i Bodømarka, må skje i henhold til de nasjonale båndtvangsregler. Eller: I sone 1, vil det på de mest befolkede gruslagte stiene være helårs båndtvang. Hovedargumentet er at marka er for alle og slik helårs båndtvang for sentrale Bodø vil være unødvendig strengt. Slik kommunen har foreslått nå, er dette i strid med Fylkesmannens anbefaling og i mot hundeloven. Lovforslaget må derfor endres. Side571

11 Det bes om at kommunen tilrettelegger for hunder på en bedre måte ved friområder for alle hundestørrelser sentrumsnært samt et treningsområde for hunder som skal trenes opp til å gå uten bånd. Bodø Friluftsforum. Bodø Friluftsforum har følgende innspill til høringen: Vi ber Bodø kommune tilrettelegge for egne hundelufteområder innenfor forskriftsområdet. Vi viser til tidligere levert forslag fra oss der vi har avmerket flere områder som lett kan tilrettelegges for hundelufting uten at det går ut over den bruken som er i dag og uten store utgifter da disse, stort sett, er offentlige områder i dag. Bodø og Omegns Turistforening (BOT). Bodø kommune, OK-avd., idrett og friluftslivseksjonen. En er enig i at sone 1 kan være et aktuelt område. Det favner mange av de viktigste friluftsområder. Men vil dette være konkret nok for Fylkesmannen? Argumentasjonen for å oppheve bystyrets vedtak i forskriftens 3 var at man må være så konkret at man er på tursti-, turvei, tur- og rekreasjonsområdenivå. Saltstraumen kommunedelsutvalg. I Saltstraumen kommunedelsutvalgs møte den , i PS 14/14 Uttalelse til høring kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune, ble høringen enstemmig tatt til orientering. Tverlandet kommunedelsutvalg. I Tverlandet kommunedelsutvalgs møte den ble PS 14/8 Uttalelse til høring «kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune», behandlet. Tverlandet kommunedelsutvalg vedtok enstemmig å ta saken til orientering. Skjerstad kommuneldelsutvalg. Skjerstad kommunedelsutvalg støtter det nye forslaget fra samfunnskontoret vedrørende forskrift om hundehold i Bodø kommune. Bodø viltnemnd. Side572

12 Forslag til høringsutkastets 3c berører viltet i liten grad. 4 Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet videreføres i nytt forslag. Tore Dundas. Som innbygger og hundeeier ønskes det at forslaget slik det fremstår stoppes og har følgende spørsmål som bør vurderes: Hvordan dokumenteres økende konflikt i forhold til hund i tettestedsområder? Hvordan dokumenteres økende konflikt i forhold til bufe og vilt. Når ble telefonrøret eller leserbrev i avisen en målestokk på hva befolkningen mener? En må forholde seg til henvendelser til politiet som må håndheve vedtekten. Hvilke andre tiltak er vurdert før en går til et såpass drøyt forbud? Det kan ikke være vanskelig å etterleve et alternativ med konkretisering av mindre områder? Størrelsen på området er endret i forhold til tidligere forslag og vil i stor grad ikke berøre bufe, elg og rein relativt sett. En ny vurdering av dette. Det gjenstår konflikt mellom hund menneske. Har kommunen vurdert hvordan dagens hundelov kan brukes/praktiseres for kanskje å oppnå mye av det samme som en ønsker å oppnå gjennom forskriften? Anne-Lise Selfors. Å innføre helårs båndtvang på alle turstiene rundt og i byen vil kunne øke konflikten mellom hundeeiere og andre. Bodø kommune burde legge til rette for organisert trening av hund samtidig som det burde være flere plasser/områder hvor man kunne trene hunden løs hele året for klubber og for hundeeiere som ikke er medlem av klubber. Bedre treningsmuligheter gir bedre kontroll på hunden. Turstiene kan merkes om det er båndtvang eller ikke. Reklamefinansierte søppelbokser med bæsjeposer bør vurderes. Randi Jansen. Bodø kommune oppfordres til å forholde seg til Fylkesmannens uttalelser om hundeloven og dens forskrifter. Heggmoen er definert som et dressurområde og ikke som et frislippsområde for hund. Dermed har ikke Bodø kommune frislippsområder i det hele tatt. Matti Jantti. Jeg var leder for idretts- og friluft- og nærmiljøseksjonen fra 1998 til I denne tiden mottok vårt kontor henvendelse om hundehold i forhold til: - ønske om bynære frisleppsområder - ønske om skilting om båndtvang i hekketiden i områder hvor hundene ulovlig gikk løs, f.eks. Mørkvedbukta - ønske om forskrifter for å begrense antall voksne hunder per hus i boligstrøk (6 henvendelser om det ene og samme huset i Skavdalslia). Grunnen var for sjenerende mye bjeffing. Ingen av disse henvendelsene bekrefter administrasjonens påstand om økende konflikt. I det nærmeste bynære området er det minst vilt og bufe. De fleste beitedyrene befinner seg langt unna det nærmeste markaområdet. Den generelle båndtvangen i hekketiden dekker godt nok behovet for viltets beskyttelse. Det er også etter dagens hundelov umulig at en hund jager bufe og vilt. Hunden skal være under kontroll av hundeholderen også mens den er løs. Det er viktig å anmelde disse hendelsene og holde seg unna å stemple alle hundeholdere som potensielle lovbrytere. Av media ble det registrert hendelser hvor løse hunder har skapt problemer og skader. Disse Side573

13 hendelsene har, så vidt jeg kan huske sakene, vært i situasjoner hvor hundelovens bestemmelser allerede er brudt av hundeholderen. Vi hadde en oppfatning at det ble ført mer kontroll med hundene i turområdene etter at Hundeloven kom. Allemannsretten gir fri ferdsel i naturen: gå med hund i samme omfang som til fots. Denne retten skal det være tungtveiende grunner til å redusere. I saken har ikke administrasjon lagt fram hverken kvantitativt eller kvalitativt god dokumentasjon som skulle gi grunnlag til strengere forskrifter enn Hundelovens bestemmelser er. Utvidet båndtvang utover 20. august er derfor helt unødvendig. Skal man innføre nye regler i Bodø, bør man treffe mer presist på steder der det absolutt skal være kontroll. Å innføre helårig båndtvang i hele Bodømarka må nok oppfattes som ulovlig etter hundelovens intensjoner. Vurdering av høringsuttalelsene. Politiets uttalelse sammenfaller i stor grad med Fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak i forhold til forskriftens 3c. Det nye forslaget tar ikke innover seg de føringer som Fylkesmannen ga uttrykk for i legalitetskontrollen. Dette gir flere av høringspartene uttrykk for: Dokumentasjonen av uheldige episoder/tilfeller er ikke god nok samt at lite er meldt til politiet. Konfliktnivået er ikke høyt nok til å innføre en kommunal forskrift som er strengere enn hundeloven. Administrasjonen: En er enig i at uheldige hendelser kunne vært bedre dokumentert/bevisført. Men mener like fullt ut at det er behov for å innføre helårs båndtvang enkelte steder, om ikke i så stort omfang som foreslått i høringsutkastet. Kommunen må foreta en avveining mellom de ulike interesser som måtte foreligge for de områder det er aktuelt å fastsette båndtvang for. Administrasjonen: En er enig i at det må tas større hensyn til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, jf. hundelovens 6. Derfor vil steder med helårs båndtvang bli foreslått i mindre omfang. I forhold til bufe og vilt vil det bli foreslått å opprettholde 3e og 4. Kommunen må foreta en bestemt angivelse og konkretisering av hvilke deler av det nettverk av turstier og turveier som finnes i det foreslåtte området som skal undergis utvidet båndtvang. Jf. Fylkesmannens uttalelse og Hundelovens 6. Administrasjonen: For å imøtekomme Fylkesmannens uttalelse og Hundelovens 6 innser en at områder for helårs båndtvang må ha en bestemt angivelse og konkretisering. Det vil bli tilrådd å innføre båndtvang på de mest brukte turstier og turveier og politiets forslag til utforming av forskriftens 3 legges til grunn. Kommunen bør tilrettelegge flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund er løs. Administrasjonen: En er enig i at dette tilbudet er for dårlig til en by med så stort antall hunder og hundeorganisasjoner. Områdene er viktige for dressur og kan bidra til et bedre hundehold i forhold til andre interesser. Dressurområdet/frisleppområdet på Heggmoen er et godt tilbud men ligger for langt fra bebyggelse Eventuelle dressurområder vil etter hvert bli tilføyd i Kommunal forskrift om hundehold. Side574

14 Landbrukskontoret og grunneierorganisasjonene i landbruket har i tidligere høringer uttrykt sterkt ønske om utvidet båndtvang der bufe beiter fram til 20.oktober som også samsvarer med ordningen i Beiarn kommune, 3e i forslaget. Viltnemnda tilrår mulighet for ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, 4 i forslaget. Fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak vedlegges saken som utrykt vedlegg. Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av høringsuttalelsene fra politiet, hundeorganisasjoner og Fylkesmannens legalitetskontroll tilrås det følgende: omfanget av helårsbåndtvang beskrevet i 3 i forskriften reduseres til å gjelde de mest brukte turstier og turveier i den bynære utmarka. Det tas utgangspunkt i politiets forslag til utforming av forskriftens 3. Det tilrås innført båndtvang på områder hvor bufe faktisk beiter i perioden fra 20.august til 20.oktober, forskriftens 3e. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet innføres, 4 i forskriften. Det anbefales at det tilrettelegges flere lett tilgjengelige hundelufteområder der hund kan være løs. Dersom ett av forslagene blir vedtatt vil det til forskriften vedlegges kart som viser berørte turstier, turveier, dressurområde Heggmoen og koordinatfesting av disse. Forslag til Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune er å finne under forslag til innstilling til å begynne med i denne saken. Rolf Kåre Jensen Rådmann Odd Tore Fygle Utviklingssjef Saksbehandler: Thor Arne Nesje Side575

15 Utrykte vedlegg: 1. Høring «Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune» 2. Fylkesmannen i Nordland. Lovlighetskontroll, delvis oppheving av bystyrets vedtak Uttalelser fra: 3. Salten Politidistrikt 4. Norsk Kennel Klub avd. Nordland 5. Salten Brukshundklubb 6. Norsk Shetland Sheepdog klubb, Bodø 7. «Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangsregler v/139 personer» 8. Bodø Friluftsforum 9. Bodø og Omegn Turistforening 10. Bodø kommune. OK-avd, seksjon idrett/friluftsliv 11. Bodø kommune, viltnemnda 12. Bodø kommune, Saltstraumen kommunedelsutvalg 13. Bodø kommune, Tverlandet kommunedelsutvalg 14. Bodø kommune, Skjerstad kommunedelsutvalg 15. Tore Dundas 16. Anne-Lise Selfors 17. Randi Jansen 18. Matti Jantti Side576

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2014 30976/2014 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/31 Komite for plan, næring og miljø 05.06.2014 Bystyret 19.06.2014 Kommunal

Detaljer

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag.

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune. Nytt forslag. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2013 22614/2013 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/30 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Kommunal forskrift om hundehold

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Fornebulandet Vel Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/166660/BEPED 18.08.2015 Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu Natur og idrett i Bærum kommune sender

Detaljer

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune

Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.02.2013 12025/2013 2010/9914 K44 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/16 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 Bystyret 21.03.2013 Kommunal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K44 Lnr.: 9541/17 Arkivsaksnr.: 17/970-2 Saksbehandler: Sigbjørn Strand REVISJON AV FORSKRIFT OM BÅNDTVANG FOR HUND I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Løypekart Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak S Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Grethe Breimo e-post: fmnogbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 17 Vår ref: 2013/5226 Deres ref: Vår dato: 1 14.02.2014 Deres dato: Arkivkode: 323 Lovlighetskontroll

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011.

Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.2.2011 14.3.2011. Arkivsaksnr.: 06/2719-9 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Forskrift om hundehold legges

Detaljer

Miljøvernsjef, Samfunnskontoret

Miljøvernsjef, Samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 EIENDOMSFORVALTNING Høringsinstansene Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: GVH K44 &00 11.05.2006 Saksnr.: 05/02875-001 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD - HØRINGSBREV Oppegård kommune sender med dette ut

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus Møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen

Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Arkivsaksnr.: 06/2719-11 Arkivnr.: V40 Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I LUNNER KOMMEUNE Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling: Rådmannens

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet /14 KDA. Objekt:

Møtebok. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet /14 KDA. Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Samfunnsutviklingsutvalet 02.10.2014 039/14 KDA Avgjerd av: Samfunnsutviklingsutvalet Saksbehandler: Kristine Dahl Arkiv:

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning.

Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning. Geodatakontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2011 18996/2011 2011/3090 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/114 Formannskapet 24.08.2011 11/123 Bystyret 08.09.2011 Lokal forskrift om tidsfrister

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Lov om hundehold (hundeloven).

Lov om hundehold (hundeloven). 1 av 10 22.04.2016 07:31 Lov om hundehold (hundeloven). Dato LOV-2003-07-04-74 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I 2003 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Besl. O. nr. 87. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003)

Besl. O. nr. 87. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) Besl. O. nr. 87 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 91 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) År 2003 den 27. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om hundehold

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 27.8.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre hunder, og vi representerer mange forskjellige hundeklubber.

Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre hunder, og vi representerer mange forskjellige hundeklubber. Malvik Kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK Deres ref. 2011/1494 Revidering lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune - Høring Vi er en gruppe mennesker med stor interesse for å være aktive med våre

Detaljer

Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune

Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune Arkiv: V47 Arkivsaksnr: 2011/1494-25 Saksbehandler: Lars Slettom Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 38/12 04.06.2012 Revisjon av lokal hundeforskrift i Malvik kommune Vedlegg: 1. Særutskrift

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven).

LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven). LOV 2003-07-04 nr 74: Lov om hundehold (hundeloven). DATO: LOV-2003-07-04-74 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 10 IKRAFTTREDELSE: 2004-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2007-06-15-40

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.25 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til endring av lokal forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune.

Forslag til endring av lokal forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: 201202545-26 Emnekode: SARK-6641 Saksbeh: BHAU Til: BSBO Stab Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 2. juli 2012 Forslag til endring

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Høringsdokumenter Forslag til ny forskrift om hundehold, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Høringsfrist 10. april 2012 Innhold 1 Utkast til forskrift s 3 2 Sak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget (høringsnotat)

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Arkiv: FA - P42, TI - &13 Arkivsak: 17/151-12 Saksbehandler: Torunn Årset Dato: 07.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 143/17 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HUNDEHOLD I TRONDHEIM OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK SAK 22/2008 Arkivsaksnr.: 10/44218

Saksframlegg. Trondheim kommune. HUNDEHOLD I TRONDHEIM OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK SAK 22/2008 Arkivsaksnr.: 10/44218 Saksframlegg HUNDEHOLD I TRONDHEIM OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK SAK 22/2008 Arkivsaksnr.: 10/44218 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar redegjørelsen

Detaljer

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv

Krav om lovlighetskontroll i tilleggssak PS 12/21 Daniel Bjarmann-Simonsen (H) - søknad om fritak fra politiske verv Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.03.2012 16787/2012 2011/10125 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/51 Formannskapet 28.03.2012 Bystyret 29.03.2012 Krav om lovlighetskontroll

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K44 Arkivsaksnr: 2014/4971-8 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Klagebehandling - dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen.

Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2014 70871/2014 2011/4948 S00 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/64 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/204 Bystyret 11.12.2014 Forhåndsuttalelse

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark

Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket - persontransport i utmarksnæring og bruk av el-sykler i utmark Journalpost:16/22886 Saksnummer Utvalg/komite Dato 038/2016 Fylkesrådet 12.02.2016 020/2016 Fylkestinget 07.03.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 07.03.2016 Høring - forslag til endringer i motorferdselregelverket

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2014/3090-8 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Utvidelse av jakttid for elg i Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite næring,

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/07652-2 Saksbehandler Sten Erik Knive Saksgang Møtedato Saknr 1 Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning 23.01.2014 1/14 Endring av skadefellingsforskriften - høringsuttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/ /1698 Teknisk hovedutvalg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Anita Bergli Arkiv: GNR 74/19 Arkivsaksnr.: 15/1698 Saksnr. Utvalg Møtedato 15/1698 Teknisk hovedutvalg 16.11.2016 KLAGE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE GNR 74 BNR

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732 Dok.nr: 6 Arkiv: FA-X31 Saksbehandler: Monicha Marthinussen Harjang Dato: 23.11.2010 BEHANDLING AV UTKAST TIL NYE POLITIVEDTEKTER Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail. Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.com Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

Høring - Forslag til presisering av markaloven 2 om geografisk avgrensing

Høring - Forslag til presisering av markaloven 2 om geografisk avgrensing UTVIKLINGSAVDELINGEN Klima- og miljødepartementet Postboks 803 Dep 0030 OSLO Vår dato: 26.06.207 Vår referanse: 207/422-5 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 6 Høring

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.08.2014 N-273 13/17073 14/147813 Saksbehandler: Terje Johannessen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen Saksframlegg Dato 09.08.2010 Løpenr 43737/2010 Arkivsaksnr 2010/9142 Arkiv L42 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 10/62 31.08.2010 Planutvalget Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 013/17 Plan og utvikling landbruk næring og teknisk

Saksnr. utval Utval Møtedato 013/17 Plan og utvikling landbruk næring og teknisk GAULAR KOMMUNE Arkiv: FA - K44 Saksmappe: 17/1208 JournalpostID: 17/3640 Sakshandsamar: Linn Hovlandsdal Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 013/17 Plan og utvikling landbruk næring

Detaljer

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Tønsberg kommune JournalpostID 17/40149 Saksbehandler: Steinar Lien, telefon: 33 34 82 59 Rådmannens stab Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for nærings-

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2012 35318/2012 2012/3309 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/109 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Kjøp av Vågøynes gård

Kjøp av Vågøynes gård Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63637/2014 2013/6465 V60 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/201 Formannskapet 15.10.2014 14/152 Bystyret 30.10.2014 Kjøp av Vågøynes gård

Detaljer

HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN ArkivsakID.: 16/10546 Arkivkode: FA - K24, TI - &13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Miljø- og teknikkomiteen 15.03.2017 026/17 Formannskapet 22.03.2017 HØRING PÅ FORSLAG OM OPPHEVING AV VANNSCOOTERFORSKRIFTEN

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen) Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2016 71618/2016 2015/7010 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/60 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 16/175 Bystyret 27.10.2016 Sluttbehandling

Detaljer

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan...2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid... 2 1.4 Innkomne merknader etter offentlig ettersyn... 2 2.0 MERKNADSBEHANDLING... 3 2.1 Bodø kommune, byplankontoret...

Detaljer

Møtereferat fra orienterings- og dialogmøte om revisjon av lokal forskrift for hundehold i Malvik kommune 19. april 2012

Møtereferat fra orienterings- og dialogmøte om revisjon av lokal forskrift for hundehold i Malvik kommune 19. april 2012 Areal og samfunnsplanlegging Møtereferat Dato: 20.04.2012 Malvik jeger- og fiskerforening v / Asbjørn Forslund, Førerhundklubben Aktiv Til stede: v/ Nina Frisnes Øyan og Per Malvik, Malvik lensmannskontor

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer