Generelle kjøpsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle kjøpsvilkår"

Transkript

1 Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig. Leverandørens ("Leverandør") motsatte eller avvikende vilkår er uttrykkelig unntatt. 1.2 Alle bestemmelser som avtales mellom Parker og leverandøren som gjelder gjennomføringen av denne avtalen, finnes i skriftlig form i denne avtalen, i Parkers kjøpsbestillinger og i dokumentasjonen. Det er ikke inngått noen suppleringsavtaler. 2. Bestilling 2.1 Parkers bestillinger skal kun være bindende hvis de er utstedt skriftlig med en rettslig bindende signatur og sendes som papirkopi, per faks eller i elektronisk form. En eventuell bestilling fra Parker skal skriftlig bekreftes av leverandøren innen 7 dager. Hvis det ikke er mottatt noen bekreftelse eller levering fra leverandøren innen denne fristen, skal Parker ikke lenger være bundet av bestillingen. 2.2 Leverandøren skal informere Parker hvis leverandørens bekreftelsesbrev ikke er i samsvar med bestillingen. Leverandørens pristilbud skal ikke være bindende med mindre Parker uttrykkelig har skriftlig akseptert det. 2.3 Leverandøren skal kun med Parkers godkjenning kunne utstede underbestillinger hos eksterne underleverandører. 3. Levering 3.1 Bekreftede leveringsdatoer skal være bindende. Hver sending må ledsages av en følgeseddel (som minst inkluderer bestillingsnummer, beskrivelse av varene og mengdene). 3.2 Leverandøren skal ikke senere enn når produktet leveres, gratis gi Parker ett sett eller det større antallet som kan ha vært avtalt, med teknisk dokumentasjon som er tilstrekkelig detaljert til å sette Parker i stand til å utføre installasjon, ferdigstilling, drift og vedlikehold (herunder foreta reparasjoner) av alle varenes deler. Leverandøren kan, med Parkers samtykke, kunne oppfylle disse pliktene ved å gi tilgang til dokumentasjonen via Internett. 3.3 Varene, behørig pakket og sikret på en slik måte at de når frem til sin destinasjon i god stand, skal leveres av leverandøren på, eller sendes til, det stedet / de stedene og på det tidspunktet / de tidspunktene og på det viset som er angitt i bestillingen. All emballasje skal være gratis og ikke-returnerbar med mindre dette er særskilt avtalt skriftlig med Parker. 3.4 Leverandøren skal straks informere Parker der det er fare for leveringsforsinkelser som vil kunne føre til forringelse av forsendelsen når det gjelder tid eller kvalitet. Leverandøren skal uansett refundere alle ekstrakostnader som er påført på grunn av forsinkede forsendelser eller tjenester. Alle kostnader forårsaket av leverandøren som ekspressfrakt, telefon- eller faksgebyrer osv., skal bæres av leverandøren. Parker forbeholder seg videre retten til å kreve erstatning i henhold til gjeldende lovverk og/eller å avslutte kontrakten. 3.5 En aksept av en forsinket forsendelse eller tjeneste innebærer ikke noen frasigelse av retten til å kreve erstatning eller å avslutte kontrakten. 3.6 Hvis leverandøren unnlater å levere hele leveringen til rett tid, har Parker rett til konvensjonalbot fra og med bekreftet leveringsdato. Konvensjonalboten skal betales etter en sats på én prosent av bestillingsprisen for hver påbegynt forsinkelsesuke inntil maksimalt 15 prosent av bestillingsprisen. Konvensjonalboten forfaller til betaling ved Parkers skriftlige påkrav. 4. Test før levering (leveringstest) 4.1 Hvis en leveringstest er avtalt, skal den, med mindre noe annet er avtalt, utføres der varene er produsert. Hvis de tekniske kravene for testen ikke er avtalt, skal testen utføres i samsvar med generell bransjepraksis i det landet der varene er produsert. 4.2 Leverandøren skal i god tid informere Parker skriftlig om leveringstesten for å sette Parker i stand til være til stede under testen. Hvis Parker har mottatt slik informasjon, skal testen kunne utføres selv om Parker ikke er representert under testen. 4.3 Leverandøren skal skrive rapport om testen. Testrapporten skal sendes til Parker. Rapporten skal, med mindre noe annet påvises av Parker, anses på korrekt vis å beskrive gjennomføringen av testen og resultatene fra denne. 1/5

2 4.4 Hvis varene ved testen ikke finnes å være i samsvar med kontrakten, skal leverandøren så snart som mulig sikre at varene oppfyller kontrakten. Hvis Parker krever det, skal en ny test deretter utføres. Men Parker skal ikke kunne kreve en ny test hvis defekten var ubetydelig. 4.5 Hvis ingen annen kostnadsfordeling er blitt avtalt, skal leverandøren bære alle kostnader for leveringstestene som gjennomføres der varene er produsert. Men Parker skal, under slike leveringstester, dekke alle kostnader for sine representanter inklusive kostnader for reise, mat og innkvartering. 4.6 Etter anmodning fra Parker skal leverandøren tillate og tilrettelegge inspeksjon av varene av Parkers eller Parkers kundes side før varene blir sendt. Parker eller Parkers kunde skal dekke sine egne kostnader relatert til inspeksjonen. 5. Endringer 5.1 Parker har, gjennom skriftlig melding til leverandøren, rett til å be om endringer av bestillingen. Hvis en bestilling endres, har leverandøren rett til en kompensasjon som tilsvarer den rimelige kostnadsøkningen eller -reduksjonen på grunn av den endrede bestillingen. Ved mottaket av en endringsbestilling skal leverandøren skriftlig informere Parker om virkningen endringen har på bestillingen, inklusive, men ikke begrenset til, bestillingsprisen. Parker har rett til å kansellere endringsbestillingen innen 7 dager etter bekreftelsen av endringsbestillingen fra leverandøren. 5.2 Leverandøren skal informere Parker ikke senere enn 60 dager før stansingen eller endringen av et produkt. Hvis slik stansing eller endring finner sted, skal Parker ha mulighet til å avslutte den relevante bestillingen uten at det oppstår noe ansvar overfor Leverandøren som følge av slik avslutning. Hvis en stansing eller endring finner sted uten skriftlig forhåndsmelding til Parker, kan Parker holde Leverandøren ansvarlig for kostnader relatert til slik stansing eller endring. 6. Kansellering Parker har rett til å kansellere deler av eller hele bestillingen med 7 dagers varsel til leverandøren. I tilfelle kansellering har leverandøren rett til betaling for utført arbeid frem til kanselleringstidspunktet. 7. Aksept 7.1 Parker har rett til å beregne lagringskostnader for forsendelser som leveres før avtalt dato eller for flere leveringer enn den avtalte mengden, eller, hvis Parker ikke med rimelighet kan forventes å påta seg lagringen, å returnere slike forsendelser til leverandøren på leverandørens regning og risiko. 7.2 Der forsendelser sendes på grunnlag av en planliste, har Parker kun plikt til å akseptere de mengdene i denne som er kontraktsmessig avtalt. 7.3 Force majeure-hendelser som streiker, arbeidsutestenginger, driftsforstyrrelser samt driftsrestriksjoner og tilsvarende hendelser som fører til et fall i forbruket eller omsetningen når det gjelder leverandørens varer, gir Parker rett til å avslutte kontrakten. 7.4 Verdiene som fastsettes under Parkers sjekker av innkommende varer og kvalitet, skal anvendes når det gjelder dimensjoner, mengder og kvalitet. 8. Priser og betalingsvilkår 8.1 Bestillingspriser er netto og inkluderer ikke merverdiavgift ("MVA") MVA skal der det er aktuelt, betales i tillegg. Med mindre noe annet er angitt i bestillingen, skal de avtalte prisene holde seg uendret til kontraktsoppfyllelsen har skjedd. 8.2 En faktura for hver bestilling skal sendes til Parker etter hver levering. Bestillingsdetaljene som er i bestillingsbrevet, skal gjengis fullt ut i fakturaen. 8.3 Betalingsvilkårene for varene er spesifisert i Parkers kjøpsbestilling, som anses som en del av denne avtalen. Komplett mottak av alle varene er en forutsetning for betaling. 8.4 Parker har rett til å motregne og tilbakeholde med hjemmel i henhold til gjeldende lovverk. 9. Eiendom og risiko handelsbetingelser 9.1 Hvis det ikke er avtalt noen handelsbetingelser, skal leveringen være DAP i samsvar med INCOTERMS som gjelder ved kontraktsinngåelsen. Hvis handelsbetingelser er avtalt, skal de tolkes som at de er i samsvar med INCOTERMS som gjelder ved kontraktsinngåelsen. 9.2 Varene vil bli ansett å være levert, og risikoen og eiendomsretten til varene skal gå over til Parker straks forsendelsen er behørig overlevert på oppfyllelsesstedet og skriftlig akseptert å være i samsvar med bestillingen. 2/5

3 10. Garantikrav 10.1 Leverandøren er pliktig til å inspisere mengden og kvaliteten på varene før levering Parker har ingen plikt innen en angitt tidsperiode å inspisere varene eller å informere om eventuelt oppdagede defekter. I alle fall er et garantikrav betimelig fremmet hvis det er reist før utløpet av garantiperioden fastsatt i underpunkt 10.7 heri Parker har rett til, etter eget skjønn, å kreve at leverandøren enten erstatter defekte varer eller utbedrer defekten. Leverandøren skal kun kunne nekte formen for tilleggsytelse som Parker har valgt, på grunn av uforholdsmessige kostnader hvis slike kostnader vil overskride verdien av varene i defektfri tilstand Leverandøren garanterer at de leverte varene er uten mangler eller defekter når det gjelder design, utførelse og materialer Der tilleggsytelse ikke skjer, har Parker rett til selv å utbedre defektene eller å få dem utbedret på leverandørens regning eller å avslutte kontrakten i samsvar med gjeldende lovverk. Tilleggsytelse skal anses å ha manglet etter ett mislykket forsøk, forutsatt at typen produkt eller defekt ikke nødvendiggjør at Parker må akseptere et ytterligere forsøk på tilleggsytelse Parker har rett til selv å utbedre defektene eller å få dem utbedret på leverandørens regning eller å igangsette dekningskjøp der en tvingende nødvendighet eller spesiell hast gjelder, og det ikke lenger er mulig å informere leverandøren om en frist på grunn av slik spesiell hast Leverandøren skal ha ansvar for eventuelt brudd på garantiene hvis Parker innen 18 måneder etter leveringsdatoen gir skriftlig informasjon til leverandøren om eventuell defekt i varene som oppstår fra feil design, materialer eller utførelse. Garantiperioden begynner ved leveringen av varene og skal stanses opp mens leverandøren prøver tilleggsytelse. Ved utskifting eller reparasjon av varer skal en ny garantiperiode begynne ved leveringen av de utskiftede eller reparerte varene Parker forbeholder seg uttrykkelig retten til å kreve erstatning i henhold til gjeldende lovverk. Garantifrasigelser og/eller ansvarsbegrensning fra leverandørens side, gjelder ikke. De ovenstående garantiene skal ikke utelukke eventuelle andre rettigheter og rettsmidler Parker har Leverandøren skal holde Parker skadesløs overfor tredjepartskrav i forbindelse med defekt, forsinket eller på annet vis mangelfull levering, herunder domstolsgebyrer og advokatsalærer. 11. Sikkerhetsbestemmelser 11.1 Maskineriet, apparatet, utstyret, verktøyene og installasjonene som Parker bestiller, må oppfylle de nyeste bestemmelsene om ulykkesforebyggelse og være ulykkessikre Hvis en levering ikke oppfyller bestemmelsen i dette punkt 11 i de generelle vilkårene, anses leveringen å være mangelfull i henhold til punkt 10 over. 12. Tredjeparts eiendomsrettigheter Leverandøren garanterer at ingen tredjepartsrettigheter krenkes med disse leveringene. Hvis en tredjepart fremmer et krav mot Parker, skal leverandøren ved Parkeres første skriftlige anmodning skadesløsholde Parker overfor eventuelle krav. Leverandørens plikt til å skadesløsholde skal gjelde alle utgifter som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav fra tredjepart. Hvis det skjer krenkelse av tredjepartsrettigheter på grunn av en defekt, skal Parkers rettigheter angitt i punkt 7 foran, gjelde. 13. Etterlevelse av Lover, Administrative Bestemmelser og Regelverk 13.1 Leverandøren garanterer at varer og tjenester som leveres iht. denne bestillingen, er blitt produsert eller levert i samsvar med, og at Leverandøren vil etterleve, alle gjeldende lover, bestemmelser, forskrifter, forordninger og konvensjoner, herunder uten begrensning, dem som er relatert til likestilling hva gjelder muligheter i arbeidslivet, lønninger, arbeidstid og arbeidsforhold, diskriminering, bedriftshelse-/motorkjøretøysikkerhet, miljøsaker, antibestikkelse. På vår anmodning skal Leverandøren bekrefte skriftlig dens samsvar i h.h.t. foregående. Leverandør skal holde Parker skadesløse fra og mot eventuelle tap, kostnader, skader, utgifter eller erstatningskrav (inkludert advokathonorarer og andre kostnader ved forsvar) som oppstår fra eller i forbindelse med Leverandørens brudd på denne bestemmelsen Ingen varer levert iht. en bestilling, skal inneholde mineraler som direkte eller indirekte finansierer en bevæpnet gruppe som er identifisert som en som krenker menneskerettigheter, herunder uten begrensning slike som er 3/5

4 definert som konfliktmineraler i reglene gitt iht. Paragraf 13(p) i US Securities Exchange Act (USAs lov om verdipapiromsetning) av 1934 (Dodd-Frank Act). 14. Etterlevelse av antikorrupsjonslovverket Leverandøren garanterer at: 14.1 Leverandøren ikke har betalt, tilbudt, lovet å betale eller ikke har autorisert og ikke vil betale direkte eller indirekte penger eller noe av verdi (tjenester, gaver, gratialer, penger under bordet eller noe annet) med det for øye å skaffe seg eller belønne gunstig behandling som leverandør til Parker Leverandøren ikke har betalt eller lovet å betale eller ikke har autorisert, og ikke vil betale, ikke har tilbudt, lovet å betale eller autorisert betaling direkte eller indirekte penger eller noe av verdi til (1) en person eller bedrift som er engasjert av, eller som handler for eller på vegne av en kunde, enten privat eller offentlig, eller (2) en offentlig funksjonær eller ansatt eller et/en politisk parti eller politisk kandidat til et offentlig embete eller en politisk partifunksjonær med det for øye å påvirke en handling eller beslutning eller for å fremme eller belønne en handling med det formål å sikre en utilbørlig fordel under forretningsvirksomheten Leverandøren ikke har, og ikke vil, foreta utilbørlige betalinger direkte eller indirekte, herunder uten begrensning, tilretteleggelsesbetalinger, bestikkelser eller under bordet betalinger Leverandøren har etablert og vil opprettholde en/et effektiv(t) forretningsetikk og etterlevelsesprogram og - prosedyre for å hindre korrupsjon og sikre etterlevelse av alle gjeldende lovverk og prosedyrer relatert til korrupsjon og bestikkelser Leverandøren skal straks informere Parker skriftlig om alle relevante fakta om brudd eller påståtte brudd på de foregående fremstillinger På vår anmodning skal Leverandøren bekrefte skriftlig dens samsvar i h.h.t. foregående. Leverandør skal holde Parker skadesløse fra og mot eventuelle tap, kostnader, skader, utgifter eller erstatningskrav (inkludert advokathonorarer og andre kostnader ved forsvar) som oppstår fra eller i forbindelse med Leverandørens brudd på denne bestemmelsen Leverandøren skal inkludere denne klausulen eller bestemmelser med samme virkning i eventuelle underleverandører eller bestemmelser på et delegert nivå. 15. Forsikring 15.1 Leverandøren forplikter seg til å ha og til å opprettholde følgende typer og beløp i en forsikringsdekning og samtykker i å fremlegge forsikringssertifikater som viser at Leverandøren har forsikringsdekning for følgende minimumsbeløp: (a) Yrkesskade eller tilsvarende lokal versjon med lovbestemte grenser for det landet / de landene der arbeid vil bli utført, (b) Generelt ansvar / produktansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen tilsvarer USD ,- per hendelse, Dette begrensningsbeløpet kan etableres ved en kombinasjon av en primær ansvarsforsikring og en paraplyansvarsforsikring. (c) Kun påkrevet hvis Leverandørens kjøretøy kommer til å kjøre inn på noen av Kjøpers områder/lokaliteter, eller hvis dette er en kontrakt om levering av transporttjenester. Kjøretøyansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen tilsvarer USD (per ulykkeshendelse), (d) Kun påkrevd for en bestilling om levering av luftfartsprodukter: Luftfartsproduktansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen samlet tilsvarer USD De nevnte forsikringssertifikatene skal angi dekningsbeløpet, polisenummeret og utløpsdatoen. På Kjøpers anmodning skal Leverandøren i sine poliser navngi Kjøper eller dennes tilknyttede selskaper som medforsikret. Hvis Leverandøren er selvassurandør for yrkesskade skal Leverandøren fremlegge en kopi av selvassuransesertifikatet utarbeidet av landet/landene der arbeidet blir utført. Oppfyllelse av leverandørens forsikringsforpliktelser angitt i denne klausulen vil ikke under noen omstendighet påvirke Leverandørens forpliktelse til å holde Kjøper skadesløs. Hvis denne bestillingen inkluderer salg av varer produsert helt eller delvis etter Leverandørens design eller spesifikasjoner, aksepterer Leverandøren å levere til Kjøper etter forespørsel et gjeldende sertifikat for en produktansvarsforsikring og et tillegg som angir Kjøper som medforsikret i Leverandørens polise. 4/5

5 16. Bestemmelse om hemmelighold 16.1 Leverandøren skal behandle all informasjon som han blir kjent med i forbindelse med sin forretningsforbindelse med Parker, eller som er avdekket for ham, konfidensielt. Innenfor sin virksomhet skal leverandøren kun kunne gjøre slik informasjon tilgjengelige for personer som har behov for å kjenne til slik informasjon med det for øyet å levere, og som selv er bundet til å observere konfidensialiteten Punkt 16.1 skal ikke gjelde informasjon (a) som parten som mottok informasjonen ("mottakende part"), beviselig kan vise at han allerede var kjent med før den ble avdekket, forutsatt at den mottakende part informerer den parten som avdekket informasjonen ("avdekkende part"), innen én måned etter mottaket av slik informasjon, (b) som på tidspunktet den ble avdekket for den mottakende parten, allerede befant seg eller var tilgjengelig i det offentlige rom, eller kom inn i det offentlige rom eller ble tilgjengelig etter at den ble avdekket uten at den mottakende part krenket denne kontrakten, (c) som den mottakende parten får fra tredjeparter som ikke er bundet av konfidensialitetsforpliktelser, (d) der avdekkingen av den overfor tredjeparter er blitt skriftlig forhåndsgodkjent av den avdekkende parten, eller (e) der avdekkingen av den er en plikt pålagt den avdekkende parten enten i henhold til gjeldende lovverk eller ved en domstolsbeslutning eller ved et offentlig vedtak Plikten til å oppfylle konfidensialiteten skal også gjelde etter at kontraktsforholdet er avsluttet All informasjon Parker gir til leverandøren, skal forbli Parkers eiendom og skal på anmodning tilbakeleveres til Parker uten forsinkelse. Dette skal også gjelde for eventuelle objekter midlertidig lånt ut til leverandøren. 17. Diverse 17.1 Oppfyllelsesstedet for leveringene skal være Parkers selskapsforretningslokaliteter angitt i bestillingen. Den eneste og eksklusive jurisdiksjonen for eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse generelle vilkårene mellom partene, skal være Oslo Denne kontrakten skal reguleres av lovverket i Norge. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder ikke for denne avtalen Data som leverandøren har gitt Parker tilgang til for å oppfylle kontrakten, skal lagres i samsvar med bestemmelsene i det norske datavernlovverket Der en av bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller eventuell annen bestemmelse i en annen kontrakt, er eller måtte bli ugyldig, eller der det finnes smutthull, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene eller kontrakten som et hele. Smutthull skal fylles inn med slike gyldige bestemmelser som kontraktspartene ville ha avtalt for å oppnå den økonomiske målsettingen i kontrakten og i disse generelle vilkårene hadde man til å begynne med sett smutthullene. 5/5

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

1 Generelt. 4 Levering

1 Generelt. 4 Levering GKN Driveline Service Scandinavia ABs Generelle leveringsbetingelser Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for GKN Driveline Service Scandinavia AB ( vi ) sine forretningstransaksjoner med juridiske

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

ALCOA. Kode: GTC-01 Versjon: 07 Effektiv dato: 06.04.2013 Sist revidert: 29.07.2014

ALCOA. Kode: GTC-01 Versjon: 07 Effektiv dato: 06.04.2013 Sist revidert: 29.07.2014 EPS Generelle vilkår og betingelser Side 1 av 7 1. Definisjoner, avtalte vilkår: Definisjonen Kjøper viser til Alcoa Inc. eller ethvert selskap som er (a) et datterselskap eller konserntilknyttet selskap,

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Smart Grid Norway. RMA Policy

Smart Grid Norway. RMA Policy Smart Grid Norway RMA Policy Publisert: 08.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garanti og defekte produkter... 3 1.1 Garanti... 3 1.2 Defekte produkter... 3 2 Hvordan motta RMA nummer?... 4 3 Pakking og frakt

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser

CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser CBRE Corporate Outsourcing AS 1. Definisjoner GjeldendeRett betyrnorskeloverogforskrifter,gjeldendefellesskapsrettslikdefinertieøs-lovenav 1992 2, U.S. Foreign Corrupt Practises Act ( FCPA ) eller annengjeldendeantikorrupsjonslovgivningogenhverannenregulering,avgjørelseellerautorisasjonfraeto

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER...

STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER... Vedlegg 4. STANDARD REPRESENTASJONSKONTRAKT MELLOM SPILLERAGENT OG SPILLER 1. Avtaleparter.. Lisensiert spilleragents navn og adresse.... Spillers navn, adresse og fødselsdata. har inngått nedenstående

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Bestemmelser skal gjelde for alle bestillinger

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader

Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader TruckStore Garanti Kunden får problemer med bilen Et kostnadsoverslag med opplysninger om materiell- og arbeidskostnader må alltid

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer