Generelle kjøpsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle kjøpsvilkår"

Transkript

1 Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig. Leverandørens ("Leverandør") motsatte eller avvikende vilkår er uttrykkelig unntatt. 1.2 Alle bestemmelser som avtales mellom Parker og leverandøren som gjelder gjennomføringen av denne avtalen, finnes i skriftlig form i denne avtalen, i Parkers kjøpsbestillinger og i dokumentasjonen. Det er ikke inngått noen suppleringsavtaler. 2. Bestilling 2.1 Parkers bestillinger skal kun være bindende hvis de er utstedt skriftlig med en rettslig bindende signatur og sendes som papirkopi, per faks eller i elektronisk form. En eventuell bestilling fra Parker skal skriftlig bekreftes av leverandøren innen 7 dager. Hvis det ikke er mottatt noen bekreftelse eller levering fra leverandøren innen denne fristen, skal Parker ikke lenger være bundet av bestillingen. 2.2 Leverandøren skal informere Parker hvis leverandørens bekreftelsesbrev ikke er i samsvar med bestillingen. Leverandørens pristilbud skal ikke være bindende med mindre Parker uttrykkelig har skriftlig akseptert det. 2.3 Leverandøren skal kun med Parkers godkjenning kunne utstede underbestillinger hos eksterne underleverandører. 3. Levering 3.1 Bekreftede leveringsdatoer skal være bindende. Hver sending må ledsages av en følgeseddel (som minst inkluderer bestillingsnummer, beskrivelse av varene og mengdene). 3.2 Leverandøren skal ikke senere enn når produktet leveres, gratis gi Parker ett sett eller det større antallet som kan ha vært avtalt, med teknisk dokumentasjon som er tilstrekkelig detaljert til å sette Parker i stand til å utføre installasjon, ferdigstilling, drift og vedlikehold (herunder foreta reparasjoner) av alle varenes deler. Leverandøren kan, med Parkers samtykke, kunne oppfylle disse pliktene ved å gi tilgang til dokumentasjonen via Internett. 3.3 Varene, behørig pakket og sikret på en slik måte at de når frem til sin destinasjon i god stand, skal leveres av leverandøren på, eller sendes til, det stedet / de stedene og på det tidspunktet / de tidspunktene og på det viset som er angitt i bestillingen. All emballasje skal være gratis og ikke-returnerbar med mindre dette er særskilt avtalt skriftlig med Parker. 3.4 Leverandøren skal straks informere Parker der det er fare for leveringsforsinkelser som vil kunne føre til forringelse av forsendelsen når det gjelder tid eller kvalitet. Leverandøren skal uansett refundere alle ekstrakostnader som er påført på grunn av forsinkede forsendelser eller tjenester. Alle kostnader forårsaket av leverandøren som ekspressfrakt, telefon- eller faksgebyrer osv., skal bæres av leverandøren. Parker forbeholder seg videre retten til å kreve erstatning i henhold til gjeldende lovverk og/eller å avslutte kontrakten. 3.5 En aksept av en forsinket forsendelse eller tjeneste innebærer ikke noen frasigelse av retten til å kreve erstatning eller å avslutte kontrakten. 3.6 Hvis leverandøren unnlater å levere hele leveringen til rett tid, har Parker rett til konvensjonalbot fra og med bekreftet leveringsdato. Konvensjonalboten skal betales etter en sats på én prosent av bestillingsprisen for hver påbegynt forsinkelsesuke inntil maksimalt 15 prosent av bestillingsprisen. Konvensjonalboten forfaller til betaling ved Parkers skriftlige påkrav. 4. Test før levering (leveringstest) 4.1 Hvis en leveringstest er avtalt, skal den, med mindre noe annet er avtalt, utføres der varene er produsert. Hvis de tekniske kravene for testen ikke er avtalt, skal testen utføres i samsvar med generell bransjepraksis i det landet der varene er produsert. 4.2 Leverandøren skal i god tid informere Parker skriftlig om leveringstesten for å sette Parker i stand til være til stede under testen. Hvis Parker har mottatt slik informasjon, skal testen kunne utføres selv om Parker ikke er representert under testen. 4.3 Leverandøren skal skrive rapport om testen. Testrapporten skal sendes til Parker. Rapporten skal, med mindre noe annet påvises av Parker, anses på korrekt vis å beskrive gjennomføringen av testen og resultatene fra denne. 1/5

2 4.4 Hvis varene ved testen ikke finnes å være i samsvar med kontrakten, skal leverandøren så snart som mulig sikre at varene oppfyller kontrakten. Hvis Parker krever det, skal en ny test deretter utføres. Men Parker skal ikke kunne kreve en ny test hvis defekten var ubetydelig. 4.5 Hvis ingen annen kostnadsfordeling er blitt avtalt, skal leverandøren bære alle kostnader for leveringstestene som gjennomføres der varene er produsert. Men Parker skal, under slike leveringstester, dekke alle kostnader for sine representanter inklusive kostnader for reise, mat og innkvartering. 4.6 Etter anmodning fra Parker skal leverandøren tillate og tilrettelegge inspeksjon av varene av Parkers eller Parkers kundes side før varene blir sendt. Parker eller Parkers kunde skal dekke sine egne kostnader relatert til inspeksjonen. 5. Endringer 5.1 Parker har, gjennom skriftlig melding til leverandøren, rett til å be om endringer av bestillingen. Hvis en bestilling endres, har leverandøren rett til en kompensasjon som tilsvarer den rimelige kostnadsøkningen eller -reduksjonen på grunn av den endrede bestillingen. Ved mottaket av en endringsbestilling skal leverandøren skriftlig informere Parker om virkningen endringen har på bestillingen, inklusive, men ikke begrenset til, bestillingsprisen. Parker har rett til å kansellere endringsbestillingen innen 7 dager etter bekreftelsen av endringsbestillingen fra leverandøren. 5.2 Leverandøren skal informere Parker ikke senere enn 60 dager før stansingen eller endringen av et produkt. Hvis slik stansing eller endring finner sted, skal Parker ha mulighet til å avslutte den relevante bestillingen uten at det oppstår noe ansvar overfor Leverandøren som følge av slik avslutning. Hvis en stansing eller endring finner sted uten skriftlig forhåndsmelding til Parker, kan Parker holde Leverandøren ansvarlig for kostnader relatert til slik stansing eller endring. 6. Kansellering Parker har rett til å kansellere deler av eller hele bestillingen med 7 dagers varsel til leverandøren. I tilfelle kansellering har leverandøren rett til betaling for utført arbeid frem til kanselleringstidspunktet. 7. Aksept 7.1 Parker har rett til å beregne lagringskostnader for forsendelser som leveres før avtalt dato eller for flere leveringer enn den avtalte mengden, eller, hvis Parker ikke med rimelighet kan forventes å påta seg lagringen, å returnere slike forsendelser til leverandøren på leverandørens regning og risiko. 7.2 Der forsendelser sendes på grunnlag av en planliste, har Parker kun plikt til å akseptere de mengdene i denne som er kontraktsmessig avtalt. 7.3 Force majeure-hendelser som streiker, arbeidsutestenginger, driftsforstyrrelser samt driftsrestriksjoner og tilsvarende hendelser som fører til et fall i forbruket eller omsetningen når det gjelder leverandørens varer, gir Parker rett til å avslutte kontrakten. 7.4 Verdiene som fastsettes under Parkers sjekker av innkommende varer og kvalitet, skal anvendes når det gjelder dimensjoner, mengder og kvalitet. 8. Priser og betalingsvilkår 8.1 Bestillingspriser er netto og inkluderer ikke merverdiavgift ("MVA") MVA skal der det er aktuelt, betales i tillegg. Med mindre noe annet er angitt i bestillingen, skal de avtalte prisene holde seg uendret til kontraktsoppfyllelsen har skjedd. 8.2 En faktura for hver bestilling skal sendes til Parker etter hver levering. Bestillingsdetaljene som er i bestillingsbrevet, skal gjengis fullt ut i fakturaen. 8.3 Betalingsvilkårene for varene er spesifisert i Parkers kjøpsbestilling, som anses som en del av denne avtalen. Komplett mottak av alle varene er en forutsetning for betaling. 8.4 Parker har rett til å motregne og tilbakeholde med hjemmel i henhold til gjeldende lovverk. 9. Eiendom og risiko handelsbetingelser 9.1 Hvis det ikke er avtalt noen handelsbetingelser, skal leveringen være DAP i samsvar med INCOTERMS som gjelder ved kontraktsinngåelsen. Hvis handelsbetingelser er avtalt, skal de tolkes som at de er i samsvar med INCOTERMS som gjelder ved kontraktsinngåelsen. 9.2 Varene vil bli ansett å være levert, og risikoen og eiendomsretten til varene skal gå over til Parker straks forsendelsen er behørig overlevert på oppfyllelsesstedet og skriftlig akseptert å være i samsvar med bestillingen. 2/5

3 10. Garantikrav 10.1 Leverandøren er pliktig til å inspisere mengden og kvaliteten på varene før levering Parker har ingen plikt innen en angitt tidsperiode å inspisere varene eller å informere om eventuelt oppdagede defekter. I alle fall er et garantikrav betimelig fremmet hvis det er reist før utløpet av garantiperioden fastsatt i underpunkt 10.7 heri Parker har rett til, etter eget skjønn, å kreve at leverandøren enten erstatter defekte varer eller utbedrer defekten. Leverandøren skal kun kunne nekte formen for tilleggsytelse som Parker har valgt, på grunn av uforholdsmessige kostnader hvis slike kostnader vil overskride verdien av varene i defektfri tilstand Leverandøren garanterer at de leverte varene er uten mangler eller defekter når det gjelder design, utførelse og materialer Der tilleggsytelse ikke skjer, har Parker rett til selv å utbedre defektene eller å få dem utbedret på leverandørens regning eller å avslutte kontrakten i samsvar med gjeldende lovverk. Tilleggsytelse skal anses å ha manglet etter ett mislykket forsøk, forutsatt at typen produkt eller defekt ikke nødvendiggjør at Parker må akseptere et ytterligere forsøk på tilleggsytelse Parker har rett til selv å utbedre defektene eller å få dem utbedret på leverandørens regning eller å igangsette dekningskjøp der en tvingende nødvendighet eller spesiell hast gjelder, og det ikke lenger er mulig å informere leverandøren om en frist på grunn av slik spesiell hast Leverandøren skal ha ansvar for eventuelt brudd på garantiene hvis Parker innen 18 måneder etter leveringsdatoen gir skriftlig informasjon til leverandøren om eventuell defekt i varene som oppstår fra feil design, materialer eller utførelse. Garantiperioden begynner ved leveringen av varene og skal stanses opp mens leverandøren prøver tilleggsytelse. Ved utskifting eller reparasjon av varer skal en ny garantiperiode begynne ved leveringen av de utskiftede eller reparerte varene Parker forbeholder seg uttrykkelig retten til å kreve erstatning i henhold til gjeldende lovverk. Garantifrasigelser og/eller ansvarsbegrensning fra leverandørens side, gjelder ikke. De ovenstående garantiene skal ikke utelukke eventuelle andre rettigheter og rettsmidler Parker har Leverandøren skal holde Parker skadesløs overfor tredjepartskrav i forbindelse med defekt, forsinket eller på annet vis mangelfull levering, herunder domstolsgebyrer og advokatsalærer. 11. Sikkerhetsbestemmelser 11.1 Maskineriet, apparatet, utstyret, verktøyene og installasjonene som Parker bestiller, må oppfylle de nyeste bestemmelsene om ulykkesforebyggelse og være ulykkessikre Hvis en levering ikke oppfyller bestemmelsen i dette punkt 11 i de generelle vilkårene, anses leveringen å være mangelfull i henhold til punkt 10 over. 12. Tredjeparts eiendomsrettigheter Leverandøren garanterer at ingen tredjepartsrettigheter krenkes med disse leveringene. Hvis en tredjepart fremmer et krav mot Parker, skal leverandøren ved Parkeres første skriftlige anmodning skadesløsholde Parker overfor eventuelle krav. Leverandørens plikt til å skadesløsholde skal gjelde alle utgifter som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav fra tredjepart. Hvis det skjer krenkelse av tredjepartsrettigheter på grunn av en defekt, skal Parkers rettigheter angitt i punkt 7 foran, gjelde. 13. Etterlevelse av Lover, Administrative Bestemmelser og Regelverk 13.1 Leverandøren garanterer at varer og tjenester som leveres iht. denne bestillingen, er blitt produsert eller levert i samsvar med, og at Leverandøren vil etterleve, alle gjeldende lover, bestemmelser, forskrifter, forordninger og konvensjoner, herunder uten begrensning, dem som er relatert til likestilling hva gjelder muligheter i arbeidslivet, lønninger, arbeidstid og arbeidsforhold, diskriminering, bedriftshelse-/motorkjøretøysikkerhet, miljøsaker, antibestikkelse. På vår anmodning skal Leverandøren bekrefte skriftlig dens samsvar i h.h.t. foregående. Leverandør skal holde Parker skadesløse fra og mot eventuelle tap, kostnader, skader, utgifter eller erstatningskrav (inkludert advokathonorarer og andre kostnader ved forsvar) som oppstår fra eller i forbindelse med Leverandørens brudd på denne bestemmelsen Ingen varer levert iht. en bestilling, skal inneholde mineraler som direkte eller indirekte finansierer en bevæpnet gruppe som er identifisert som en som krenker menneskerettigheter, herunder uten begrensning slike som er 3/5

4 definert som konfliktmineraler i reglene gitt iht. Paragraf 13(p) i US Securities Exchange Act (USAs lov om verdipapiromsetning) av 1934 (Dodd-Frank Act). 14. Etterlevelse av antikorrupsjonslovverket Leverandøren garanterer at: 14.1 Leverandøren ikke har betalt, tilbudt, lovet å betale eller ikke har autorisert og ikke vil betale direkte eller indirekte penger eller noe av verdi (tjenester, gaver, gratialer, penger under bordet eller noe annet) med det for øye å skaffe seg eller belønne gunstig behandling som leverandør til Parker Leverandøren ikke har betalt eller lovet å betale eller ikke har autorisert, og ikke vil betale, ikke har tilbudt, lovet å betale eller autorisert betaling direkte eller indirekte penger eller noe av verdi til (1) en person eller bedrift som er engasjert av, eller som handler for eller på vegne av en kunde, enten privat eller offentlig, eller (2) en offentlig funksjonær eller ansatt eller et/en politisk parti eller politisk kandidat til et offentlig embete eller en politisk partifunksjonær med det for øye å påvirke en handling eller beslutning eller for å fremme eller belønne en handling med det formål å sikre en utilbørlig fordel under forretningsvirksomheten Leverandøren ikke har, og ikke vil, foreta utilbørlige betalinger direkte eller indirekte, herunder uten begrensning, tilretteleggelsesbetalinger, bestikkelser eller under bordet betalinger Leverandøren har etablert og vil opprettholde en/et effektiv(t) forretningsetikk og etterlevelsesprogram og - prosedyre for å hindre korrupsjon og sikre etterlevelse av alle gjeldende lovverk og prosedyrer relatert til korrupsjon og bestikkelser Leverandøren skal straks informere Parker skriftlig om alle relevante fakta om brudd eller påståtte brudd på de foregående fremstillinger På vår anmodning skal Leverandøren bekrefte skriftlig dens samsvar i h.h.t. foregående. Leverandør skal holde Parker skadesløse fra og mot eventuelle tap, kostnader, skader, utgifter eller erstatningskrav (inkludert advokathonorarer og andre kostnader ved forsvar) som oppstår fra eller i forbindelse med Leverandørens brudd på denne bestemmelsen Leverandøren skal inkludere denne klausulen eller bestemmelser med samme virkning i eventuelle underleverandører eller bestemmelser på et delegert nivå. 15. Forsikring 15.1 Leverandøren forplikter seg til å ha og til å opprettholde følgende typer og beløp i en forsikringsdekning og samtykker i å fremlegge forsikringssertifikater som viser at Leverandøren har forsikringsdekning for følgende minimumsbeløp: (a) Yrkesskade eller tilsvarende lokal versjon med lovbestemte grenser for det landet / de landene der arbeid vil bli utført, (b) Generelt ansvar / produktansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen tilsvarer USD ,- per hendelse, Dette begrensningsbeløpet kan etableres ved en kombinasjon av en primær ansvarsforsikring og en paraplyansvarsforsikring. (c) Kun påkrevet hvis Leverandørens kjøretøy kommer til å kjøre inn på noen av Kjøpers områder/lokaliteter, eller hvis dette er en kontrakt om levering av transporttjenester. Kjøretøyansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen tilsvarer USD (per ulykkeshendelse), (d) Kun påkrevd for en bestilling om levering av luftfartsprodukter: Luftfartsproduktansvar ikke mindre enn det som i den lokale valutaen samlet tilsvarer USD De nevnte forsikringssertifikatene skal angi dekningsbeløpet, polisenummeret og utløpsdatoen. På Kjøpers anmodning skal Leverandøren i sine poliser navngi Kjøper eller dennes tilknyttede selskaper som medforsikret. Hvis Leverandøren er selvassurandør for yrkesskade skal Leverandøren fremlegge en kopi av selvassuransesertifikatet utarbeidet av landet/landene der arbeidet blir utført. Oppfyllelse av leverandørens forsikringsforpliktelser angitt i denne klausulen vil ikke under noen omstendighet påvirke Leverandørens forpliktelse til å holde Kjøper skadesløs. Hvis denne bestillingen inkluderer salg av varer produsert helt eller delvis etter Leverandørens design eller spesifikasjoner, aksepterer Leverandøren å levere til Kjøper etter forespørsel et gjeldende sertifikat for en produktansvarsforsikring og et tillegg som angir Kjøper som medforsikret i Leverandørens polise. 4/5

5 16. Bestemmelse om hemmelighold 16.1 Leverandøren skal behandle all informasjon som han blir kjent med i forbindelse med sin forretningsforbindelse med Parker, eller som er avdekket for ham, konfidensielt. Innenfor sin virksomhet skal leverandøren kun kunne gjøre slik informasjon tilgjengelige for personer som har behov for å kjenne til slik informasjon med det for øyet å levere, og som selv er bundet til å observere konfidensialiteten Punkt 16.1 skal ikke gjelde informasjon (a) som parten som mottok informasjonen ("mottakende part"), beviselig kan vise at han allerede var kjent med før den ble avdekket, forutsatt at den mottakende part informerer den parten som avdekket informasjonen ("avdekkende part"), innen én måned etter mottaket av slik informasjon, (b) som på tidspunktet den ble avdekket for den mottakende parten, allerede befant seg eller var tilgjengelig i det offentlige rom, eller kom inn i det offentlige rom eller ble tilgjengelig etter at den ble avdekket uten at den mottakende part krenket denne kontrakten, (c) som den mottakende parten får fra tredjeparter som ikke er bundet av konfidensialitetsforpliktelser, (d) der avdekkingen av den overfor tredjeparter er blitt skriftlig forhåndsgodkjent av den avdekkende parten, eller (e) der avdekkingen av den er en plikt pålagt den avdekkende parten enten i henhold til gjeldende lovverk eller ved en domstolsbeslutning eller ved et offentlig vedtak Plikten til å oppfylle konfidensialiteten skal også gjelde etter at kontraktsforholdet er avsluttet All informasjon Parker gir til leverandøren, skal forbli Parkers eiendom og skal på anmodning tilbakeleveres til Parker uten forsinkelse. Dette skal også gjelde for eventuelle objekter midlertidig lånt ut til leverandøren. 17. Diverse 17.1 Oppfyllelsesstedet for leveringene skal være Parkers selskapsforretningslokaliteter angitt i bestillingen. Den eneste og eksklusive jurisdiksjonen for eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse generelle vilkårene mellom partene, skal være Oslo Denne kontrakten skal reguleres av lovverket i Norge. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder ikke for denne avtalen Data som leverandøren har gitt Parker tilgang til for å oppfylle kontrakten, skal lagres i samsvar med bestemmelsene i det norske datavernlovverket Der en av bestemmelsene i disse generelle vilkårene eller eventuell annen bestemmelse i en annen kontrakt, er eller måtte bli ugyldig, eller der det finnes smutthull, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene eller kontrakten som et hele. Smutthull skal fylles inn med slike gyldige bestemmelser som kontraktspartene ville ha avtalt for å oppnå den økonomiske målsettingen i kontrakten og i disse generelle vilkårene hadde man til å begynne med sett smutthullene. 5/5

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer