PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev

2 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:... 4 Solsteins hovedmål og kvalitetspolitikk... 4 Kvalitetspolitikk... 4 Verdigrunnlag... 5 Trygghet... 5 Glede... 5 Respekt... 5 Utvikling... 5 Livskvalitet... 5 Etiske retningslinjer... 5 Alle arbeidsledere og arbeidstakere må:... 6 Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid skal du få:... 6 Hva vi forventer av deg :... 6 Rettigheter og plikter:... 7 Lett på jobb... 8 Visjon for Lett på jobb :... 8 Organisasjonskart... 9 Styrets sammensetting Retningslinjer og prosedyrer for klagebehandling... 9 Generelt... 9 Arbeidsreglement Deltakelse Legekontroll Arbeidstid Ferie Økonomisk godtgjørelse Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Opptreden Fravær Velferdspermisjon Berusende midler Mobiltelefon Brannforordinger Oppsigelse av arbeidsforhold Introduksjonsprogram for nyansatte RUS OG AKAN Retningslinjer Ved brudd på arbeidsreglementet: Muntlig advarsel Skriftelig advarsel Nyttig informasjon Arbeidsgiverorganisasjon Internkontroll helse, miljø, sikkerhet (HMS) Tillitsmannsordningen Bedriftshelsetjeneste Sykefraværsoppfølging Leie av lokaler Erstatning ved yrkesskade Terminalbriller Bedriftens biler IKA Rutiner ved dødsfall Introduksjon av ansatte VTA, Sjekkliste ved oppstart EQUASS Hovedprinsippene i Equass

3 Til alle ansatte i Solstein AS Vi tilbringer en stor del av våre liv på arbeidsplassen, og det å ha en god og sikker arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø gir bedre livskvalitet. Jeg vil gjerne understreke at i Solstein legger vi stor vekt på å gi alle best mulig arbeidsforhold og vi ønsker at den enkelte skal finne seg til rette og trives på arbeidsplassen. Dette hefte inneholder de reglementer og ordninger du vil/kan bli berørt av som ansatt i Solstein. Heftet er ment som en kortfattet informasjon både til nyansatte og ansatte forøvrig. Ovennevnte regler og ordninger er dessuten stadig under endring, og er du usikker om noe er endret underveis, spør! Kort om Solstein Solstein AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår hovedoppgave er å gi våre arbeidstakere en trygg og god arbeidsplass. Vi tilbyr mange forskjellige arbeidsoppgaver og tilrettelegger for hver enkelt etter ønske og behov. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. I 2007 fusjonerte Karmøy Produksjon og Industripartner Karmøy AS. Vi er 90 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene. I 2011 byttet vi navn til Solstein. Hvorfor bytte navn til Solstein: Sagaen forteller at solsteinen var en krystall som hjalp vikingene å finne solen i tåke og overskyet vær. De holdt steinen mot lyset slik at den fanget solstrålene og ble skinnende. Solsteinen gjorde at de kunne navigere over store havområder, seile til ukjente land og oppdage nye steder. Visjon I dagens Solstein skal vi også finne solen. Vi skal hjelpe mennesker å navigere mot nye mål, bevege seg trygt i ukjente farvann og oppleve seg selv på nytt vi skal vise vei. 3

4 Solsteins formålsparagraf: Selskapets virksomhet er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Det skal allikevel vurderes jevnlig formidling til ordinært arbeid, eller overføring til andre arbeidsmarkedstiltak. Solsteins hovedmål og kvalitetspolitikk Solstein sitt hovedmål er todelt: vi skal skape en arbeidsplass som en av de beste i Norge for personer som ikke får jobb i det ordinære arbeidslivet. vi skal være en mulighetsarena og hjelpe mennesker til å navigere mot arbeid eller utdanning. For å få nå målene må vi: arbeide for at alle med tilknytning til bedriften er trygge, er glade, er respekterte og i kontinuerlig utvikling ha et dokumentert og levende kvalitetssystem etterleve Solsteins strategier og prosedyrer ha høy faglig kompetanse ha høy kvalitet på varer og tjenester ha mennesker i fokus Kvalitetspolitikk Med kvalitetspolitikk menes overordet hensikt og retning angående kvalitet Solstein skal etablere en felles plattform og fremgangsmåte i arbeidet med å kontinuerlig forbedre, sikre og dokumentere kvalitet i alle ledd og på alle nivåer. Solstein skal levere til avtalt tid og i samsvar med kundens forventninger og behov. Vi skal alltid ha kunden i fokus. Samtlige ansatte skal være ansvarlige for kvaliteten og bidra til at vi gjør tingene riktig. Vi skal rekruttere ansatte med god kompetanse og ha fokus på å videreutvikle kompetansen i henhold til målene i kompetanseplanen. Vi skal ha høy kvalitet på produksjonsmidler og annet utstyr og klare ansvars- og myndighetsforhold. 4

5 Solstein skal være en arbeidsplass med fornøyde ansatte der orden, helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen er avsvarlig for bedriftens kvalitetspolitikk og skal sørge for kontinuerlig forbedring av kvalitet og vedlikeholde et godt dokumentert kvalitetssystem. Velkommen til oss på Solstein vi skal vise vei Verdigrunnlag Solstein har fire kjerneverdier Trygghet Vi mener at trygghet er grunnlaget for alle andre verdier.h Vi skal utvikle en god arbeidsplass med mennesker som hjelper når noen trenger hjelp. Når en har en vanskelig hverdag skal det være godt å komme på jobb. Glede Alle skal være med å skape et arbeidsmiljø med trivsel, humor og arbeidsglede. Det skal vi gjøre med best mulig tilrettelagte arbeidsoppgaver som er utviklende og verdiskapende. Respekt Alle mennesker er ulike og har sine særpreg. Vi skal ha et helhetlig menneskesyn og møte hverandre med åpenhet og respekt. Utvikling Utvikling er forandring og forbedring av deg selv. Solstein skal bidra til at du våger å forandre og fornye dine tanker og veivalg, din adferd, ditt kosthold og dine holdninger og verdier. Livskvalitet Solstein skal bidra til at alle ansatte har en bedre livskvalitet. Hva er livskvalitet? Vi har valgt å bruke Siri Næss sitt begrep på livskvalitet: En person har det godt og har høy livskvalitet i den grad personen er aktiv, har samhørighet, har selvfølelse, har en grunnstemning av glede Hun seier videre at alle punktene til sammen utgjør livskvalitet, og ingen skal tilegnes større vekt enn andre. Etiske retningslinjer Formålet med etiske retningslinjer er å skape en større bevissthet omkring holdninger og etikk som vår virksomhet baseres på. Solstein 5

6 tilbyr varig tilrettelagt arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttegjøre seg andre arbeidstilbud. Dette tilbudet er basert på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet, og skal bidra til å kvalifisere og utvikle resurser, samt skape livsinnhold og selvtillit. Vi tilstreber et godt psykososialt arbeidsmiljø, hvor arbeidstakere og arbeidsledere kan trives med arbeidet og det sosiale fellesskapet. Inkludering og tilbakemeldinger er en viktig del av arbeidsdagen. De ansatte i bedriften er definert som arbeidsledere (tilretteleggere), eller arbeidstakere (mottakere av tilrettelegging). Fra arbeidsetisk ståsted betraktes dette forholdet som et terapeutisk felleskap. Det betyr at arbeidsledere må mestre balansegangen mellom nærhet og distanse til arbeidstakerne, både i arbeid og fritid. Alle arbeidsledere og arbeidstakere må: Skille mellom forhold som gjelder arbeid og fritid og avstå fra rusmidler i arbeidsforholdet Hindre at det oppstår intime forhold og unngå avhengighetsforhold som kan virke uheldig og bindende i forhold til disse. Vise respekt og omtanke for hverandre med ærlig, åpen og høvisk fremferd i forhold til arbeidsplass og kolleger. Alle skal best mulig bidra til et godt arbeidsmiljø. Konsultere daglig leder dersom det oppstår tvil om tolking av disse retningslinjene. Vedtatt i styremøtet Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid skal du få: Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver. Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer. Oppfølging og veiledning. Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer. Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt. Hva vi forventer av deg : Arbeidslyst. Du må ha lyst til å være i arbeid. Jobb hos oss er frivillig, og du kan selv avslutte ditt arbeidsforhold dersom du ønsker det. 6

7 Oppmøte og stabilitet. Dette er viktig på alle arbeidsplasser, også hos oss. Vi forventer dermed at du kommer på jobb når du skal, og overholder de pausetidene som bedriften har satt. Bedriften er avhengig av at du stiller på arbeid for at våre kunder skal få sine produkter til fastsatt tid. Du må følge de regler og rutiner som gjelder. Bedriften har et arbeidsreglement og andre rutiner som vi forventer at du evner å innrette deg etter. Du må kunne arbeide minimum 50% stilling. Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften. Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel. Rettigheter og plikter: Som deltaker i Varig Tilrettelagt Arbeid er du (etter prøvetiden) fast ansatt i Solstein og har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Herunder også rettigheter og plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har videre rett til et individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. Du har rett til medbestemmelse i utforming og evaluering av de individuelle avtaler og planer som er knyttet til ditt ansettelsesforhold i bedriften. På samme måte har du et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold. Du har krav på å få aktuell informasjon som er relevant i forhold til ditt ansettelsesforhold. Du har en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser. Alle kan bli bedre, også vi som arbeider i Solstein! Vi setter derfor stor pris på konstruktive tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir. Både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med Jan Olav Sørlie på telefon ,. 7

8 Lett på jobb Etter innspill fra flere i bedriften startet bedriften i 2008 prosjektet Lett på jobb. I dagens arbeidsliv er det mye fokus på de ansattes helse, og sammenhengen mellom livsstil og arbeidsinnsats og sykefravær. Solstein ønsker å bidra til et arbeidsmiljø som fremmer alle sin helse og gir bedre livskvalitet. Med dette prosjektet viser Solstein at vi satser på våre ansatte. Visjon for Lett på jobb : Alle ansatte i Solstein skal bevege seg mer og spise sunnere. Solstein skal bidra til å spre kunnskap og kompetanse om aktivitet, trening og ernæring. Det skal bidra til at flere tar aktive valg for å bedre sin egen helsesituasjon. Delmålene nedenfor viser hva vi jobber med i tiltaket. Delmål i Lett på jobb : 1. Tilrettelegge for et arbeidsmiljø som fremmer arbeidstakernes helse og livskvalitet 2. Styrke det sosiale arbeidsmiljø via felles aktiviteter 3. Skape oppmerksomhet, engasjement og bevisstgjøring omkring en helsefremmende livsstil 4. Motivere til positive forandringer i arbeidstakeres livsstil 5. Bedre tilgangen av sunn mat (kantiner) 6. Forebygge overvekt og livsstilssykdommer hos arbeidstakere 7. Tilby vektreduksjonskurs til arbeidstakere med vektproblem 8. Spre matglede og treningsglede 9. Utvikle en modell for å stimulere til en sunnere livsstil i VTAbedrifter Vi har nytt godt utstyrt treningsrom med gode muligheter for variert trening. Hvis du har innspill eller tilbakemeldinger til Lett på jobb - ta kontakt med ernæringsrådgiver Reidun Høines på

9 Organisasjonskart Styrets sammensetting 2011 Leder Bjørn Oddvar Madsen Syremedlemmer Harald Skorpe Merethe Endresen Else Berith Olsen (valgt blant ansatte) Retningslinjer og prosedyrer for klagebehandling Generelt Arbeidsmiljølovens 2-4 sier at alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Solstein mener også at kunder og samarbeidspartnere har samme rettighet. Vi ser på klagebehandling som et virkemiddel til kontinuerlig forbedring og omdømmebygging. 9

10 Alle klager skal tas på alvor. Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold skal være trygg på at det ikke skal forekomme gjengjeldelse (AML 2-5) Klager skal løses så raskt og enkelt og på lavest mulig nivå Vi skal vise åpenhet og imøtekommenhet Den det klages på skal ha mulighet til å forklare seg Ingen skal behandle klage på seg selv Klager skal gis tilbakemelding på resultatet av klagen Skadetilfeller og tilløp til skader skal behandles i tråd med retningslinjene i HMS systemet. Bedriften skal føre oversikter/statistikk over klager Avdeling: KLAGESKJEMA Den som klager: SOLSTEIN AS Dato: Mottatt av: Beskrivelse av klage: Hva er gjort: Forslag til forbedring: Vurdering av forslaget / hva ble gjort: Verneombud Ja nei Dato for informert: informert Klage som ikke er løst på avdelingsnivå oversendes Dato oversendt: daglig leder. Klagen skal behandles i henhold til prosedyre. Behandlede klager og logg skal oppbevares av faglig leder. Skjema finnes i resepsjonen. 10

11 Arbeidsreglement Deltakelse Ifølge arbeidsavtalen har du skrevet under på. Legekontroll Deltakeren plikter å oppgi sykdom, skade eller andre ting som har betydning for utføring av arbeidet. Hvis Rådgivende Utvalg RU trenger attest fra lege, plikter deltakeren å skaffe tilveie denne. Arbeidstid Hvis ikke annet er avtalt er arbeidstiden er fra mandag fredag. Lunsj er fastlagt fra kl til kl Ferie Ferien ordnes etter regler i den til enhver gjeldende ferielov. Bedriften planlegger ca. en uke av ferien til fellesferie. Det er i forbindelse med helligdager og til planleggingsdager. Økonomisk godtgjørelse Den økonomiske basis i Solstein er uføretrygd. I tillegg vil det bli utbetalt bonuslønn for antall arbeidede timer. Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Utstyr som arbeidstaker får utlevert må leveres tilbake til arbeidsleder / avdelingsleder eller settes på anvist sted. Ved skade må arbeidsleder få beskjed. Arbeidstaker plikter å innlevere alt av eventuelt verneutstyr, verktøy og arbeidstøy til arbeidsleder dersom arbeidsforholdet opphører. Opptreden Arbeidstaker skal følge de bestemmelser som gjelder for bruk av firmaets utstyr og maskiner. Arbeidsleder / daglig leder må gi tillatelse til besøk i bedriften. Arbeidstaker har en plikt til å utvise en, i størst mulig utstrekning av, god kundebehandling, dersom slik kontakt er aktuell. Fravær Dersom du er forsinket til jobbstart eller er syk, plikter du å gi beskjed så raskt som mulig og innen første fraværsdag - til nærmeste leder på den avdeling du tilhører. Ved sykdom inntil 8 dager kan egenmelding brukes (maks 4 pr 12 måneder og totalt 24 dager). Ved fravær utover dette kan det kreves sykemelding fra lege. 11

12 Velferdspermisjon Arbeidstaker har muligheter til å søke om velferdspermisjon. Arbeidstaker fyller ut permisjonssøknad som leveres til arbeidsleder. Permisjon utover tre dager må godkjennes av faglig leder. Berusende midler Det er ikke tillatt å nyte berusende midler på arbeidsplassen eller å møte beruset på jobb. Heller ikke må berusende midler inntas utenom arbeidstiden i slike mengder at det fører til fravær fra arbeid, eller at vedkommende ikke kan utføre arbeidet på en tilfredsstillende og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Mobiltelefon Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon i arbeidstiden. Den skal være avslått og kan bare brukes i pausen eller etter spesiell avtale med bedriften. Brannforordinger Det er ikke tillatt å røyke inne på arbeidsplassen eller i bedriftens kjøretøy. Lett antennelig avfall må legges i dunk for dette. Brennbart materiale må håndteres varsomt og ikke legges i nærheten av ildsteder. Oppsigelse av arbeidsforhold Arbeidsavtalen kan sies opp av begge parter med én måneds frist eller den frist som følger av Arbeidsmiljøloven 58. fristen løper fra den 1. i måneden etter oppsigelsen. Introduksjonsprogram for nyansatte Solstein har et introduksjonsprogram for nye medarbeidere. Se side 17 personalhåndboken. Nærmeste overordnet har ansvaret for at programmet blir gjennomført. 12

13 RUS OG AKAN Bruk av alkohol eller andre berusende midler i arbeidstiden eller frammøte til arbeidet i beruset tilstand er i strid med arbeidsreglementet og aksepteres ikke. Det samme gjelder bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende og at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles. Overtredelse av reglementets bestemmelser kan føre til oppsigelse eller avskjed. Unntak skal gjøres hvis misbrukeren frivillig eller ved pålegg deltar i det behandlings- og ettervernopplegg som er bestemt, og dette bringer positive resultater innen rimelig tid. Det forutsettes at gjeldende ansettelses- og arbeidsreglement fortsatt følges. Utbyggingen av disse bestemmelsene tar sikte på en aktiv innsats på problemområdet til beste for den enkelte, arbeidsforhold og familien. Retningslinjer Når vi står ovenfor en medarbeider med rusmiddelproblemer, er det viktig å møte vedkommende på en saklig og konsekvent måte. Ved brudd på arbeidsreglementet: En ansatt som møter påvirket på jobb, har brutt arbeidsreglementet og skal bortvises fra arbeidsplassen. Primært er det nærmeste overordnede som har ansvaret for å reagere i en slik situasjon. Dersom nærmeste overordnede ikke er tilstede, har alle ansvar for å sende en påvirket person hjem. Muntlig advarsel Følg opp med personlig samtale Diskuter den konkrete situasjonen og tilby støtte og assistanse. Å ta imot hjelp er frivillig og kan bestå av et individuelt AKAN-opplegg med bistand fra bedriften og BHT. Skriftelig advarsel Ved gjentakelse avtale om individuelt AKAN-opplegg tilbys, med bistand fra BHT. Dersom vedkommende avslår dette foretar arbeidsgiver en tjenesterettslig vurdering av saken. 13

14 Ytterligere brudd - ny skriftelig advarsel Ledelsen og BHT vurderer situasjonen sammen; AKAN-opplegget vurderes: Hvordan fungerer jobbsituasjonen? Er vedkommende motivert? Er det hensiktsmessig å fortsette? Dersom vedkommende avslår dette foretar arbeidsgiver en tjenesterettslig vurdering av saken Går det to år uten brudd på arbeidsreglementet eller avtale, anbefaler AKAN at opplegget avsluttes. 14

15 Nyttig informasjon Arbeidsgiverorganisasjon Solstein er medlem i ASVL = Arbeidssamvirkenes Landssammenslutning. Internkontroll helse, miljø, sikkerhet (HMS) Ledelsen har ansvaret for at bedriften har et godt fungerende internkontrollsystem. Ansatte i bedriften skal: underrette ledelse og verneombudet når ansatte blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, sørge for at ledelse eller verneombudet blir underrettet så snart han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til ledelsen dersom han/hun blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. melde fra til ledelsen dersom han/hun blir oppmerksom på forhold som kan påvirke den enkeltes ansattes sikkerhetsforhold på jobb, bruke påbudt verneutstyr, gi beskjed og komme med forslag til forbedringer i sitt eget og andres arbeidsmiljø. Bedriften bruker HMS-kontoret sin database for oppdatering og registrering av dokumenter vedrørende HMS-arbeidet. Tillitsmannsordningen Alle avdelinger skal være representert med tillitsvalgt. Tillitsvalgte og representanter for ledelsen skal møtes en gang pr mnd. Det skal føres referat fra møtene. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten inngår som en del i det forebyggende helse- og miljøarbeidet i bedriften. Solstein har inngått avtale med BHT Hydro Karmøy. Ta kontakt med arbeidsleder om du vil vite mer om bedriftshelsetjenetsen 15

16 Sykefraværsoppfølging Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et lederansvar. Arbeidstakerne har likevel informasjonsplikt overfor arbeidsgiver. Leie av lokaler Solstein har flott lyse og moderne lokaler. Alle ansatte har mulighet til å leie lokaler til selskaper og lignede. Ansatte betaler 50 % av normal pris. Erstatning ved yrkesskade Solstein har inngått yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Kontakt leder for mer informasjon. Terminalbriller Arbeidstakere som brukar dataskjerm daglig i arbeidet sitt kan få dekket deler av utgifter til synsprøve/undersøking og briller. Kontakt leder for informasjon. Bedriftens biler Har du behov for å låne bil kan du ta kontakt med Leder fag- og organisasjon for å avtale dette. Lån av bil er til privat bruk ikke andre kommersielle interesser. Den som låner bilen er ansvarlig for at bilen blir levert tilbake ren og pen og eventuelle skader meldes bedriften. Betaling for leie av biler er etter gjeldende satser. IKA En IKA en planlagt og systematisk samtale mellom leder og arbeidstaker. Gjennom samtalen er målet å avklare forventninger og samordne arbeidstakers behov og organisasjonen sine behov. Alle arbeidstakere som er fast ansatt i bedriften skal gjennomføre IKA to ganger i året. Det er arbeidsleder med personalansvar som har ansvaret for at IKA blir gjennomført. Oppmerksomhetsgaver utbetales til følgende: 30 år: 300,- i blomster 40 år: 500,- i gavekort 50 år: 1000,- i gavekort + 1 dag fri med lønn 60 år: 1500,- i gavekort + 1 dag fri med lønn Pensjon: 3000,- i gavekort og Solstein lager en verdig fest Rutiner ved dødsfall Nærmeste overordnet er ansvarlig for at det blir bestilt krans/bårebukett frå Solstein. 16

17 Introduksjon av ansatte VTA, Sjekkliste ved oppstart. Navn: Ansatt dato: Startdato: Oppgave: Mottakelse, kort orientering Orientering, lønnsutbetaling, feriepenger, skattekort, lønnskonto. Arbeidsavtale i 2 eksemplarer Personalhåndbok Utlevering av arbeidstøy og orientering om rutiner ved avdelinger. HMSkontoret. Info om de prosedyrene som gjelder generelt på Solstein og spesifikt på avdelingen. Avtale om evaluering 3 mnd etter oppstart. Melding om oppstart sendes NAV Informasjon om Tillitsmannsapparatet Avdeling: Ansvarlig (nærmeste leder) Ansatte sign når gjennomgått: Når alle punktene er utført og undertegnet (senest 1 uke etter ansettelse) tas kopi av skjema og leveres leder for arkivering i personalmappen. 17

18 EQUASS EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir oss i Solstein anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor arbeidstakerne og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. I Solstein har vi arbeidet med Equass siden våren Målet vårt er å bli godkjent og sertifisert høsten Hovedprinsippene i Equass Dette er en oversikt på hvordan Equass er bygd opp. Under hvert enkelt tema er det mange forskjellige emner vi må tilfredsstille. Vi må for eksempel ha mange forskjellige prosedyrer og rutiner, vi må gjennomføre møter, ha medarbeidersamtaler og bli flinkere å sette oss mål. Daglig leder har ansvaret for at Solstein blir sertifisert i henhold til kravene i Equass. 18

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer