SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID / Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2013001 13/389-58 Dato: 20.02.2015"

Transkript

1 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID / Dato: OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE PLANID INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 0 Planbeskrivelse 1 Plankart 2 Bestemmelser 3 Tegningshefte/Illustrasjoner 4 Konsekvensutredning, KU 5 Mobilitetsplan (kun digitalt) 6 Støyanalyse (kun digitalt) 7 Landskapsvurdering (kun digitalt) 8 Temarapport naturmiljø, beitesopp, hubro og sjøfugl (kun digitalt) 9 Kulturhistoriske registreringer 2010 og 2014 (kun digitalt) 10 Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS (kun digitalt) 11 Arealtabell (kun digitalt) 12 Merknader oppstart (kun digitalt) 13 Fastsatt planprogram (kun digitalt) Innstilling fra rådmannen: Forslag til områderegulering for Hanasand næringsområde, planid med plankart og bestemmelser datert med tilhørende planbeskrivelse datert og konsekvensutredning datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven og Saksutredning: Saken gjelder Rådmannen legger fram forslag til områderegulering for Hanasand næringsområde, plan , til første gangs behandling. Planforslaget er utarbeidet av Dimensjon AS på oppdrag av Rennesøy kommune, Hanasand næringspark AS, Busolar AS og Jan Mikal Hanasand. Planforslaget består av plankart, Utskrift sendes til: Kultur og samfunn v/ina for videre oppfølging

2 2 bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning. I tillegg foreligger, illustrasjoner, ROS analyse og diverse utredninger. Konsekvensutredningen er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt i kommunestyret Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av sjørettet næringsområde som kan gi flere arbeidsplasser til kommunens innbyggere. Oppdragsgiverne for planen er grunneiere eller har avtale om overtakelse av eiendom innenfor planområdet. Hanasand næringspark AS og Busolar AS har opsjonsavtaler med dagens grunneiere som er henholdsvis Elfrid Vestbø og Jan Sigve Hanasand. I tillegg eier Lindanger Eiendom AS og Rennesøy Industrihavn ANS betydelige arealer innenfor planområdet. Planbeskrivelsen, vedlegg 0, gir grundige beskrivelser av området og planforslaget som ligger til behandling. Konsekvensutredningen, vedlegg 4, beskriver konsekvensene av planforslaget opp mot dagens situasjon og gir grunnlag for valg av alternativ. I saksframlegget er det tatt med en kortere versjon av kapittelene i planbeskrivelse. Noen kapitler er sterkt redusert, andre er så godt som kopiert. Konsekvensutredningen kun gjenngitt med en kort oppsummering. Bakgrunn for saken Hanasand næringsområde ble utvidet ved forrige revisjon av kommuneplanen. Utvidelsen omfatter både arealer på land og utfylling i sjø. Kommuneplanen setter krav om felles plan for hele området før utbygging. Det er et mål å legge til rette for nye arbeidsplasser i kommunen. Planforslaget er en oppfølging av kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 og Gjeldende planer og regelverk Overordnete planer og føringer - Statelige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) - Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren er Hanasand avsatt som næringsområde for arealkrevende virksomhet. Det Planområdet heter i retningslinjenes punkt at «Kommunedel- og reguleringsplaner innenfor områdene nevnt i punkt skal i byggeområdene legge til rette for minimum % - BRA = og maksimal % -BRA= Sjønære areal som disponeres til eksempelvis godshåndtering, kan unntas fra normen for minimum % -BRA». Punkt fremsetter at «areal til parkering skal begrenses». Figur -1 Utsnitt fra kart «Regionale næringsområder» (Rogaland fylkeskommune)

3 3 Kommuneplan for Rennesøy kommune Kommuneplanen til Rennesøy kommune ble vedtatt 8. september Meglingsresultat ble endelig vedtatt Planområdet er avsatt til eksisterende og framtidig (N1) næringsbebyggelse, kombinerte formål sjø og småbåthavn. Det er satt krav til felles planlegging av hele området. Deler av området i vest samt N6 er avsatt med hensynssone landskap. Det er også registrert kulturminne i området. Figur -2 Utsnitt fra Kommuneplan for Rennesøy kommune Kommuneplanens 16 gir følgende bestemmelser i forhold til området: «16.1 Hanasand For område avsatt til næringsbebyggelse på Hanasand skal det utarbeides samlet reguleringsplan for hele næringsområde, både nytt område og tidligere regulert område, før utbygging av nye områder kan finne sted Området skal reguleres til industri med formål å tilrettelegge for sjøretta næringsvirksomhet Hensyn til landskap og biologisk mangfold skal ivaretas i planarbeidet. Området langs sjøen vest for utfylling må vurderes særlig og integreres som positive avgrensinger og landskapselement i tilknytning til kai- og næringsareal. For område N6 skal eksisterende strandsoneverdier integreres som positive element i utforminga av byggeområdet I reguleringsarbeidet må behovet for størrelse på kaiareal utredes og streng prioritering av næring med behov for kaiareal må vektlegges i bestemmelsene. Eksakt utforming av funksjonell kaifront med dybde inntil 20 meter skal fastlegges i reguleringsplan. Formålet med utfylling i sjø skal være å oppnå kaiareal, det skal legges vekt på minst mulig utfylling og mest mulig funksjonell kai Opphogging av oljeinstallasjoner skal ikke tillates.» Reguleringsplaner Figur -3 Rennesøy kommune, oversikt reguleringsplaner.

4 4 Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner for området: Plan , Hanasand industriområde del II, vedtatt i 2005 Plan , Hanasand industriområde del I, vedtatt i 2006 Planen overlapper følgende reguleringsplaner: Plan , Finnfast (Rv. 519 Hanasand), vedtatt i 2004 Forskrift om konsekvensutredning Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Plan- og bygningsloven 4-1: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» Forskrift om konsekvensutredning 2 samt vedlegg 1: Reguleringsplaner som legger til rette for utbygging av industrianlegg og næringsbygg på mer enn m2 bruksareal skal alltid konsekvensutredes. For nærmere beskrivelse og bilder vises til planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. Saksbehandling Etter plan- og bygningslovens 12-1 skal kommunestyret sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplaner. En områdeplan er i utgangspunktet en kommunal plan. Ifølge plan- og bygningsloven Planutvalget vedtar om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Når fristen for merknader er ute tar planutvalget saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Når forslaget er ferdigbehandlet av utvalget legges det fram for kommunestyret til vedtak. Varsel om oppstart Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet , med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Stavanger Aftenblad, på kommunens og Dimensjon Rådgivning AS sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det ble avholdt folkemøte på Rennesøy kommunehus Det er innkommet 16 merknader i forbindelse med varsling, 10 fra offentlige og 6 fra private: 1. Kystverket Vest, brev datert Lyse, brev datert Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, brev datert Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, brev datert Statens vegvesen, brev datert Fylkesmannen i Rogaland, brev datert Direktoratet for mineralforvaltning, epost datert Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, brev datert Fiskeridirektoratet Region Sør, epost datert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, brev datert Rennesøy Industrihavn Sør AS og Rennesøy Industrihavn Nord AS, brev datert og Fiskarlaget Vest, brev datert Ellen Gran Jordal, gnr 41 bnr 11, brev datert Rennaren Velforening, brev datert Per Hanasand og Kari Gro Johanson, gnr 40 bnr 21, brev datert Ingvill og Magnar Høie, gnr 22 bnr 6 og 12, epost datert Innspillene er referert og kommentert i planbeskrivelsen kap. 5. Innspill som gikk på planprogram og konsekvensutredning ble også referert og kommentert ved behandling av planprogrammet

5 5 For kopi av fullstendig innspill, se vedlegg 12. I tillegg til innspill til varsel om oppstart er det gjennomført møter med alle grunneiere innenfor planforslaget. Målet med møtene har vært å kartlegge eksisterende bruk av området, og få oversikt over hvilke typer arealer den enkelte bedrift har behov for. Beskrivelse av planområdet Beliggenhet Planområdet ligger på Hanasand i Rennesøy kommune. Planområdet ligger rett ved tunnelinnslaget for Finnfast ca. 3 km nord for Østhusvik og sør for Finnøy. Planområdet har en størrelse på ca. 685 daa. Planområde (flyfoto: Finn.no) Landskap Landskapet er åpent og vendt mot Boknafjorden. Eksisterende bebyggelse og arealbruk/markslag Innenfor planområdets sørligste del er det vei ned til kai som tidligere ble benyttet i forbindelse med ferjesambandet til Finnøy. Området her har ventehus, noen båtplasser og naust, i tillegg til steinsatt molo. Videre sør er det naturlig terreng og skog. Nordvest for ferjekaien er det et område som er nyttet for masseuttak og industri. Det er noen lagerhaller, brakker og andre bygg i forbindelse med aktiviteter innenfor området. Næringsområdet er gjerdet inne og er ikke åpent for allmenn ferdsel. Vest i planområdet er det innmarksbeite, naturlig terreng og dyrka jord. Planområdet er skrånende mot sjøen, med enkelte bratte skrenter og bekker innimellom. Terrenget er grunnlendt og hovedsakelig dekket av lav vegetasjon som gras, lyng og einerkratt. Langs riksvegen er det to partier med dyrket mark. Ellers består arealet av beite og naturmark. Klima Fremherskende vindretning er fra nordvest i sommerhalvåret og sør/sørøst i vinterhalvåret. Området er preget av mye vind og tungsjø. Kulturminner Det er registrert flere fornminner innenfor planområdet. Dette er steinalderlokaliteter samt et gravminne. Naturmiljø og biologisk mangfold Vest

6 6 Det er ikke registrert særlige verdifulle naturtyper eller arter innenfor området. Temaet er grundig belyst i konsekvensutredningen kap 4 og i temarapport for naturmiljø (vedlegg 8). Barn, unge samt friområder/friluftsliv Det er ikke registrert barnetråkk. Det er ikke registrert nasjonale eller regionale friluftsområder i området og det er ikke merket turløyper i området. Gjennom innkomne merknader er det opplyst at strandsona i vest blir brukt til badeplass og småbåtaktivitet. Fiske Det er registrert viktige fiskeområder i fjorden nord og øst for planområdet. Trafikk Planområdet har adkomst fra Hanasandveien via eksisterende rundkjøring. Hanasandveien har god standard mot E 39 og Vikevåg. Mot Østhusvik er standarden på veien dårligere. Det er ikke fortau eller gangsykkelvei fram til området verken fra Østhusvik eller E 39/Eltarvåg. Det går buss forbi området med timesfrekvens, noe oftere ettermiddagstid. Innenfor planområdet er det eksisterende vei ned til det tidligere ferjeleiet og noen interne veier på eksisterende anleggs/industriområde. Det er registrert skipsled nord og øst for planområdet med begrenset trafikk. Spesielle miljøforhold Det er ikke kjennskap til forurensing i området i dag. Langs Hanasandveien er det vist støysone gul i temakart støy i kommuneplanen for Rennesøy. Kommunaltekniske forhold Området har i dag begrenset kapasitet på vanntilførsel og elektrisitet. Det er ikke avløpsanlegg innenfor området. For nærmere beskrivelse og bilder vises til planbeskrivelsen, vedlegg 0 Konsekvensutredning Områdeplanen er av et slikt omfang et det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. Dimensjon AS har utarbeidet konsekvensutredningen med grunnlag i planprogrammet som ble fastsatt i kommunestyret Ifølge planprogrammet skal følgende tema utredes: 1. Trafikale forhold 2. Utslipp til ytre miljø 3. Biologisk mangfold 4. Landskapsbilde 5. Friluftsliv og rekreasjon 6. Kulturminner og kulturmiljø/kulturlandskap 7. Næring 8. Nærmiljø Det er foretatt egne utredninger og registreringer/undersøkelser for trafikk, naturmangfold, landskap, kulturminner, næring og støy. Alle utredningene ligger som digitale vedlegg til saken. Det er i planprogrammet satt frem tre alternativ som skal utredes. Disse er følgende: Alternativ 0: Dagens situasjon og områdets utviklingspotensial i gjeldende reguleringsplaner.

7 7 Alternativ 1: Legge til rette for utbygging av næring og sjørettet næring av området innenfor området avsatt i gjeldende kommuneplan. Alternativ 2: Legge til rette for utbygging av næring og sjørettet næring innenfor varslet plangrense. Dette alternativet er, gjennom planarbeidet, bearbeidet. Vurdering av alternativ 2 innebærer vurdering av fremsatt planforslag og området som er omfattet av foreslått plangrense. 0-alternativet er den situasjonen eller referansen som alle alternativ skal sees i forhold til og måles opp imot, for å kunne si noe om konsekvens. Konsekvensutredningen oppsummeres konsekvensene slik i forhold til dagens situasjon (alt. 0) Fagtema Alternativ 1 Alternativ 2 Referanse Trafikale forhold + + Kapittel 6.1 Utslipp til ytre miljø 0/- 0/- Kapittel 6.2 Biologisk mangfold Kapittel 6.3 Landskapsbildet Kapittel 6.4 Friluftsliv og rekreasjon Kapittel 6.5 Kulturminner og fornminner -/-- -- Kapittel 6.6 Næring Kapittel 6.7 Støy 0/- 0/- Kapittel 6.8 Oppsummeringen viser at konsekvensene for alle temaene unntatt næring er like eller tilnærmet like for alternativ 1 og 2. Formålet med utvikling av Hanasandområdet er ifølge kommuneplanen og regional plan å tilrettelegge for sjørettet næring og dermed nye arbeidsplasser. Det er derfor viktig å lage kaier som er best mulig egnet til formålet. Området er vindutsatt og det er derfor svært viktig at kaiene får en retningen som skjermer for de framherskende vindretningene. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen er det foretatt målinger av dybde og det er kartlagt behov for kaiareal. Kommuneplanen har bestemmelser om at det skal vektlegges best mulig funksjonell kai. Disse vurderingene er grunnlaget for å utarbeide planforslaget. For hele konsekvensutredningen se vedlegg 4. Beskrivelse av planforslaget Formål og generelt om planforslaget Planforslaget legger til rette for sjørettet næring og havneområde i sjø. Det er utarbeidet en 3D modell som viser ferdig planert planområdet til lavest tillatte kotehøyde. Denne illustrerer også hvordan bygg kan tenkes plassert innenfor området. Det er også tillegg inntegnet rigger langs kai innenfor H2 og større båter langs kai innenfor H1. Det er utarbeidet et eget tegningshefte vedlegg 3, der illustrasjonene vises.

8 8 Figur 4 Illustrasjon av planforslaget, fra luften mot nordøst Arealbruk Områdeplanen tilrettelegger for næring og hoveddelen av planområdet er foreslått regulert til industri/kai (I/K), samt havneområde i sjø (H/S). I tillegg er det foreslått industri (I) og kontor/industri (K/I), grøntområder (G) og formål i sjø som er best mulig tilpasset formål på land. I/K er foreslått mot midten av planforslaget, mens «mykere» næring er foreslått i nordvest og sør, innenfor K/I1 og I1. Reguleringsformål og arealregnskap Tabell -1 Arealtabell reguleringsformål. Reguleringsformål Areal (daa) Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg I/K1 163,6 I/K2 91,2 I/K3 99,1 I1 53,7 K/I1 13,6 Sum areal denne kategori: 421, Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o_av1 3,1 o_av2 0,5 o_gs1 1,9 o_kv1 4,8 o_kv2 2,1 Sum areal denne kategori: 12, Nr. 3 - Grønnstruktur G1 30,8 G2 1,9 G3 0,4 Sum areal denne kategori: Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone FS1 38,7

9 9 HS1 36 HS2 106,2 HS3 30,8 NS1 5,4 Sum areal denne kategori: 217,1 Totalt 683,7 Skråningsutslag/masseberegning Skråningsutslag på land skal ligge innenfor områdene som er foreslått til industri/kai, industri og kontor/industri. Skråningsutslag i sjø ligger innenfor områdene som er regulert til havneområde, friluftsområde eller naturområde i sjø. Det er utført masseberegning for en områdeplan (ikke prosjektering), som er basert på at fjellmasser benyttes til utfylling. I sum viser beregningen at det er mindre underskudd på masser innenfor planområdet, ved utbygging i tråd med planforslaget. Bygningers plassering og utforming Plassering av bygg må gjøres gjennom byggesak. Det er et prinsipp i planen at man fra fylkesvegen skal kunne se over takene og ut på sjøen. Det er derfor foreslått ulik maksimal høyde tillatt for bygg, i tråd med stigning på vegen; maks byggehøyde for I/K1 er kote + 28, maks byggehøyde for I/K2 og I/K3 er kote For områdene helt i vest og sør i planforslaget, I1 og K/I1 er maks byggehøyde satt til kote +20. Innenfor områdene I/K er det tillatt at bygg med spesielle behov, enkeltelementer som kraner, piper, siloer, tårn, heiser og deler av bygninger kan føres opp. Det er ikke tillatt å føre opp denne type installasjoner innenfor industri og kontor/industri, I1 og K/I1. Det er stilt krav om at takflater og fasader ikke skal ha reflekterende overflater. Samt at bebyggelse skal ha materialbruk og utforming slik at de ulike bygninger harmonerer med hverandre. Det er i tillegg stilt krav til at bygg skal plasseres slik at de demper høydevirkning av skjæringer. Byggegrenser Det er foreslått 30 meter byggegrense fra senter fv. 519, samt tilbaketrukne byggegrenser 60 x 60 meter ved rundkjøringen inn til planområdet, i tråd med innspill fra Statens vegvesen. Byggegrense mot sjø er 20 meter innenfor ferdig opparbeidet kaifront. Grad av utnytting Det er foreslått grad av utnytting i tråd med Regionalplan for Jæren. Innenfor industri og kai, I/K1, I/K2 og I/K3 er det foreslått maks % BRA = 100 og min % BRA = 25. Det er i bestemmelsene satt at det for områder som disponeres til godshåndtering og utelagring ikke settes krav til minimum %-BRA. For industri, I1, og kontor/industri, K/I1er det foreslått maks % BRA = 100 og min % BRA = 40. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Adkomst: Adkomst til området fra fv. 519 skjer gjennom eksisterende rundkjøring og o_kv1. o_kv1 er foreslått i samme trasé som eksisterende veg til dagens nedlagte ferjeleie. Det er videre foreslått o_kv2 som leder til området i sør, K/I1. Interne veier skal avklares og etableres gjennom byggesak. Kjøreveg: Vegen er foreslått i samme trasé som eksisterende veg. Den er foreslått i en bredde på 7 meter og det er stilt krav om at vegen skal opparbeides i tråd med gjeldende normer. Gang- og sykkelveg:

10 10 Det er foreslått gang- og sykkelveg, o_gs1, langs o_kv1, i en bredde på 3,5 meter. Denne er foreslått skilt fra kjøreveg med rabatt i 1,0 meters bredde. Det er tilrettelagt for at denne kan kobles på framtidig g/s-vei langs fv Trafikksikkerhet og forhold for myke trafikanter Det vurderes at vegens utforming, med tilhørende siktlinjer, tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet. Det stilles rekkefølgekrav om at utbygging av g/s-veg langs fv. 519 skal være sikret før det kan gis byggetillatelse. Parkering: Parkering skal dekkes på egen tomt. Grønnstruktur Det er foreslått 3 grøntområder innenfor planforslaget: G1 er grøntareal som erstatter hensynssone i kommuneplan. Det er stilt krav til at dette området skal holdes naturlig og uten varige inngrep. G2 er foreslått som en vegetasjonsskjerm mellom vegareal og industriområdet for å sikre et mykt preg. G3 er foreslått i forbindelse med I/K1, sør i planforslaget. Intensjonen er at berget og strandsoneverdiene her skal sikres, i tråd med kommuneplanens 16. Områder i sjø og kai Det er foreslått havneområde i sjø i forbindelse med næring innenfor HS1, HS2 og HS3. Det er totalt ca meter kailinje. Vinkel på kai er forslått med 328 o da erfaringer med Mekjarvik og Risavika havn viser at vinkel på kai i forhold til nord bør være minimum 325 o for å gi optimale forhold med tanke på vind og bølger. Det er ikke foreslått bølgebryter da det vurderes at de vil ta av for vindbølgene, men ikke de tunge dønningene. Det er heller ikke foreslått molo, da den kan være til hinder for manøvrering og det er veldig kostbart på grunn av dybdene, samt at båter det tilrettelegges for har en tonnasje som ikke anses å få utfordringer i området. I tråd med reguleringsveilederen er det foreslått at området tilstøtende areal på land reguleres til lignende formål. Det er i planforslaget foreslått ulike bredder på arealer i sjø, i tråd med planlagt bruk. Det er innen HS1 planlagt at man kan ligge med større skip og eventuelt ha ro-ro aktivitet (lasting/lossing). Innenfor HS2 er det tilrettelagt areal for at 2 rigger kan ligge inne samtidig. Innenfor HS3 er det litt lunere og det er foreslått at dette arealet kan nyttes for mindre arbeidsbåter. Friluftsområde i sjø, FS1, er foreslått i forbindelse med grønnstrukturen og er planlagt å være åpen for småbåtaktivitet og friluftsliv i sjø. Det er ikke tillatt med næringsvirksomhet i sjø innenfor dette området. Naturområde i sjø, NS1, er foreslått i forbindelse med grønnstruktur langs strandsonen. Det er innenfor dette området tillatt utlegging av sjøledninger i tidsbegrensede perioder. Det er ikke tilrettelagt for småbåter og friluftsliv i dette området. Hensynssoner Det er foreslått at kulturminner innenfor o_g1 bevares gjennom hensynssone, og det er videre foreslått frisikt. Kulturminner Det er fem kulturminner innenfor planforslaget. To innenfor I1, ett innenfor I/K1 og 2 innenfor o_g1. Kulturminner innenfor I1 og I/K1 er foreslått med bestemmelsesområde, som gir tillatelse til arkeologisk utgraving av kulturminnene. Det er stilt krav til at arbeider ikke kan igangsettes før arkeologiske utgravinger er utført. Kulturminner innenfor o_g1, er foreslått bevart. Tomteplaner Det er på nåværende tidspunkt ikke kjennskap til hvem som vil etablere seg innenfor området. For å skape fleksibilitet i planen er det foreslått at næringer som vil etablere seg kan søke om tomtedeling. Det er satt krav om at en slik delingssøknad skal inneholde tomtedelingsplan for hele delfeltet og/eller tilstøtende

11 11 delfelt. Det er laget en illustrasjon som skisserer hvordan en eventuell tomtedelingsplan kan fortone seg (se tegningsheftet vedlegg 3). Støyberegning Det er utført egen støyvurdering av Sinus AS, vedlegg 6. Ved etablering innenfor området skal det gjennomføres nødvendige tiltak for å gi tilfredstillende støyforhold for omgivelsene. Avfallshåndtering og kommunalteknikk Avfallshåndtering er foreslått løst gjennom utomhusplan i byggesak. Overvann og utslipp Overvannshåndtering løses for hver enkelt tomt. Det er stilt krav om at vann- og avløpsnett skal etableres i henhold til kommunalteknisk norm. Teknisk plan for overvann og utslipp skal utarbeides i forbindelse med byggesak. Massehåndtering Det er i bestemmelsene stilt krav til at det skal utarbeides en plan for håndtering av masser innenfor hvert delfelt før igangsetting av tiltak. Det er videre stilt krav til at massetransport planlegges og organiseres slik at den er til minst mulig sjenanse og hinder for tilstøtende naboer og eksisterende næringsvirksomhet. Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 10). Det er i denne vurdert 32 ulike uønskede hendelser, hvorav 6 er forbundet med risiko. Disse gjelder havnivåstigning og ekstremvær, samt nærhet til forsvarsanlegg, potensielt terrormål, trafikkulykker og tilgjengelighet for nødetater. Det er vurdert at det, med avbøtende tiltak, ikke er risiko som tilsier at området ikke kan bygges ut i tråd med planforslaget. Rekkefølgekrav Det er stilt følgende rekkefølgekrav: - Før iverksetting av tiltak innenfor I1 og I/K2 skal det foretas arkeologiske utgravinger - Før det kan gis brukstillatelse til delfelt innenfor planområdet må o_kv1 med gang- og sykkelveg samt vegetasjonsskjerm innenfor G2 - Det stilles rekkefølgekrav om at teknisk infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet for vann, elektrisitet, fiber o.l skal være sikret fram til området før det kan gis byggetillatelse. - Det stilles rekkefølgekrav om at utbygging av gang- og sykkelveg langs Hanasandveien fra Vikevåg til Østhusvik skal være sikret før byggetillatelse kan gis For utfyllende beskrivelse av planforslage se planbeskrivelsen kap 4 Virkninger av planforslaget Forhold til overordnede føringer Planområdet er avsatt som næring i Regionalplan for Jæren og i gjeldende kommuneplan. Planforslaget tilrettelegger for et næringsområde for sjørettet næring. Områdeplanen regulerer området i tråd med overordnete føringer og vurderes å være i tråd med prinsippene om god areal- og transportplanlegging, som søker å legge områder av denne karakter utenfor byer og lokalsentrum.

12 12 Områdeplanens plangrense avviker noe fra gjeldende kommuneplan, da justeringer er foretatt for å sikre tilfredsstillende kaiareal og hensiktsmessig næringsareal, basert på studier av meteorologiske data og bunnforhold. Naturmangfold Naturmangfold er vurdert som eget tema i forbindelse med konsekvensutredningen (vedlegg 4). Vurdering i forhold til naturmangfold er gjort på bakgrunn av rapport som er utarbeidet av biolog. Det fremgår at planforslaget vil gi negativ konsekvens for biologisk mangfold. Dette er i stor grad fordi områder som i dag er nyttet til landbruk/beite og tilhørende sjøarealer er foreslått omdisponert til næringsområde. Alle planvedtak etter plan- og bygningsloven bygger på en interesseavveiing. Planområdet er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan, og interesseavveiing er således allerede utført i forbindelse med den planen. I oppsummering vil planforslaget ha noe negativ virkning på naturmangfold, interesseavveiingen er allerede tatt i forbindelse med overordnet plan. Kulturminner Planforslaget legger til rette for at 3 kulturminner skal utgraves, mens to (ett delvis), får hensynssone vern. Gjennom å frigjøre kulturminnene vil de miste sin opprinnelige plass i landskapet. Det er i konsekvensutredningen vurdert at tap av kulturminner er negativt. Det hadde vært mulig å bevare to kulturminner; #1 og #2 på plankart, da blir planområdet ca. 54 daa mindre. Kulturminnet som ligger innenfor I/K1, #3, vil vanskeliggjøre realisering av planen. I forbindelse med planlegging er det viktig og nødvendig å balansere ulike hensyn mot hverandre. I dette tilfellet synes det at utvikling av et hensiktsmessig næringsområdet, i tråd med Regionalplan for Jæren og kommuneplanen, opp mot verning av kulturminner må vurderes. Denne vurderingen er gjort i forbindelse med planarbeidet med kommuneplanen, der området ble disponert til næringsområde. Støy Det er gjort vurderinger i forhold til støy fra anleggsperioden, for drift fra ferdig utbygget næringsområde i tråd med planforslag, og støy fra økning i biltrafikk. Hovedaktivitet i anleggsperioden vil være boring, graving og kjøring av masser. Den mest støyende aktiviteten vil være boring. Det er allerede krav for når det er tillatt med sprenging (mellom kl. 7-16, hverdager). Estimater viser at støynivå for mest utsatte nabo kan komme opp i L A,eq = 70 db når borerigg står på dagens terreng. Etter hvert som terrenget blir lavere vil støynivået synke for naboer. Det er vanskelig å estimere lengden på anleggsperioden på nåværende tidspunkt, men det kan med sannsynlighet sies at nærmeste nabo vil oppleve støynivåer over det som er anbefalt, i hvert fall i starten av perioden. Det er satt krav i bestemmelsene som søker å sikre at det vil være tilfredsstillende støyforhold for naboer ved drift. Analysen fra Sinus viser at planområdet uten riggarbeid sannsynligvis ikke vil kreve støyreduserende tiltak. Skjerming fra støy fra aktivitet på rigg kan være begrensning av drift, bruk av støysvakt utstyr og skjerming av utendørs aktivitet. I tillegg vil plassering av bygg mellom naboer og støykilde begrense støyutbredelsen. Planforslagets bestemmelser skal å sikre at tilfredsstillende støyforhold vil bli ivaretatt. Værforhold Værforholdene er ikke optimale innenfor planområdet. Gjennom kartlegging av meteorologiske data og samtaler med konsulent på maritime forhold og utbygger er det avklart at planområdet er preget av relativt mye vind og tungsjø. Det er tatt hensyn til værforholdene gjennom foreslått vinkel på kaifront, som erfaringsmessig skal være tilstrekkelig for å sikre området mot vind og bølger. Båter og rigger som det tilrettelegges for innenfor planforslaget vil være av stor tonnasje, og det vurderes således at de ikke vil ha problemer med værforholdene innenfor planområdet. Det er planlagt at området HS3 kan nyttes av litt mindre båter. Dette området ligger noe lunere enn HS1 og HS2. I sum vurderes det at det er tatt tilstrekkelig hensyn til værforhold i planlegging av planområdet.

13 13 Barn og unge Planforslaget legger ikke til rette for opphold og aktivitetsområder for barn og unge. Det er ikke kjennskap til at barn og unge bruker området i dag til opphold og lek i særlig grad. Det vurderes således ikke som at planforslaget vil ha noen virkning på deres forhold. Det er rekkefølgekrav i planen at gang- og sykkelveg fra Vikevåg til Østhusvik skal være sikret før byggetillatelse gis. Da barn og unge ofte er avhengig av sykkel og gange som transportform, vurderes det at denne delen av planforslaget vil kunne gi positiv virkning for dem. Trafikkforhold Det er foreslått adkomst fra eksisterende rundkjøring på fylkesveg 519. Adkomstveg, o_kv1 er foreslått i samme vegtrasé som eksisterende veg ned til kai. Det er fra denne foreslått o_kv2 som fører til K/I1. Interne veger vil planlegges og bygges trinnvis, i takt med tilrettelegging av de ulike tomter innenfor planforslaget. Det er utarbeidet en egen mobilitetsplan (vedlegg 5). Ved planlegging av utvidelse av området tilrettelegges det for økt aktivitet og dermed økt trafikk. Det er estimert at planforslaget, potensielt, legger til rette for en personturproduksjon på Tabell -2 Beregnet personturproduksjon Næringsareal Utnyttelse, bebygd BRA Sysselsatte Personturproduksjon I/K: 353,9 daa 35 % = m 2 BRA I: 53,7 daa 60 % = m 2 BRA K/I: 13,6 daa 70 % = m 2 BRA SUM Tabell -3 Forventet reisemiddelfordeling 2030 Reisemiddel Reisemiddelfordeling (%) Reisemiddelfordeling (turer) Bil (fører) 80% Bil (passasjer) 5 % 122 Kollektiv (buss) 5 % 61 Sykkel 8 % 197 Gående 2 % 49 SUM 100 % Det vil naturlig være varetransport til og fra et industriområde. Mengden og type varetransport vil avhenge av hvilken type industrivirksomhet som etablerer seg. Næringsområdet skal legge til rette for gode kaifasiliteter. I tråd med nasjonale føringer vil en forsøke å få mest mulig av varetransporten til og fra området på båt. Det er i planen lagt til rette for rullende last med RORO-kaier (Roll On Roll Off). Et vanlig lasteskip med gods kan erstatte lastebiler på vei. Det er stipulert en tungtrafikk-andel på % på atkomstvei til planområdet. Jo mer godstransport som kommer sjøveien, jo mindre vil tungtrafikkandelen til og fra området bli. Det vurderes at ved tilrettelegging av denne type næringsareal gir det potensiale for at mer transport kan gå sjøveien. Trafikksikkerhet Kjøreveg og tilhørende gang- og sykkelveg er foreslått med siktlinjer, kurvatur og vegbredder i tråd med krav og anbefalinger i vegloven og Håndbok N100. Det vurderes at dette sikrer tilstrekkelig trafikksikkerhet. I tillegg sikrer separering av myke og harde trafikanter en ekstra sikkerhet.

14 14 Det er stilt krav om at gang- og sykkelveg langs Hanasandveien fra Vikevåg til Østhusvik skal være sikret før byggetillatelse. Universell utforming Det er stilt krav om at planforslaget skal følge prinsippene for universell utforming. Vegen o_kv1 vil ikke ha stigning som er universelt utformet, da terrenget er relativt bratt og vil være førende. For å kunne tilrettelegg for hensiktsmessige næringstomter vil området generelt være relativt flatt. Områdets funksjon som næringsområdet betyr at det ikke vil være allment tilgjengelig. På bakgrunn av dette vurderes det at det bør kunne avvikes fra prinsippet i de deler av planforslaget som ikke klarer å oppnå universell utforming av området. Nærmiljø Nærmiljø er ofte definert som menneskers daglige livsmiljø og er en «samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø» (Store norske leksikon). Det kan være vanskelig å avgrense nærmiljø. Det vurderes at virkningen vil være størst for de som ligger nærmest planområdet og har sin faste bolig her. Planforslaget vil naturlig også ha virkning for hytter i nærheten og for personer og bygninger som ligger lengre unna. I tillegg er opplevelser av virkning subjektiv for ulike personer i ulike situasjoner. Det er søkt å vurdere hvilken påvirkning planforslaget i forhold til nærmiljøet rundt planområdet. Planforslaget vil føre til noe mer støy i nærmiljøet. Dette gjelder spesielt i anleggsperioden. Beregningene fra Sinus viser at planområdet, uten aktivitet på rigg, ikke vil gi støynivåer som overskrider anbefalinger i T Ved kontinuerlig riggaktivitet kommer 6 eiendommer innenfor støysone, som vist i støykart fra Sinus. Rådmannens vurdering og konklusjon Planforslaget er en oppfølging av kommuneplanen og regionalplan for Jæren. Planen legger til rette for utvikling av Hanasand som et sjørettet næringsområde. I planprosessen har det vært møter med alle grunneierne i området for å klarlegge ønsker og behov. Det har vært et mål i planforslaget å tilrettelegge slik at eksisterende bedrifter kan få så hensiktsmessig areal som mulig. Det er usikkert i hvilken takt området vil bli bygget ut. Behov for næringsareal og til hvilke type næring vil i stor grad være markedsstyrt. Utbyggingstakt vil derfor være styrt av hvilke bedrifter som ønsker å etablere seg, og hvilke type arealer de har behov for. Utbygging av området vil klart endre områdets karakter, landskapet vil endres og naturmangfold forsvinne. Planforslaget vil kunne gi nye arbeidsplasser til kommunen og være med å dekke opp noe av underskuddet i arbeidsplasser vi har i dag. Utbygging av området vil skape mer trafikk samtidig som flere lokale arbeidsplasser kan være positive for den totale trafikken til og fra kommunen. I planarbeidet har det vært dialog med Statens vegvesen om trafikktall og behov for nye ROS-analyser for Rennfasttunnellene. Statens vegvesen utbedrer nå tunnelene på bakgrunn av gjennomført ROS-analyse. Når denne oppgraderingen er ferdig skal tunnelene tåle den trafikkøkningen som næringsområdet på Hanasand vil kunne medføre. I og med at arealet ligger til sjø er det sannsynlig at mye av varetransport kommer og går sjøveien. Planforslaget har også vært diskutert med Fylkesmannen underveis for å sikre at avgrensingene av området skal være i samsvar med meglingsresultatet i kommuneplanen. Det er et klart mål for kommunen å legge til rette for næringsliv og å utvikle kommunen med nye arbeidsplasser. Rådmannen mener at planforslaget vil gi en positiv utvikling for kommunen og anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

15 15

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE 1 BØRRE NORDMARK FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN,GNR. 47, BNR. 99, 123, 295, 328 OG 44 I HARSTAD KOMMUNE Planid 664 hålogaland plankontor as 17.03.2015 2 1. INNLEDNING 3 1.1. Oppdragsgiver

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID:

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: 2014004 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.08.2015 Kommunestyrets godkjenning, sak 41/15: 03.09.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING

Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING Planbestemmelser 1025 HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING Arkivsak: 16/3414 Arkivkode: PLANR 1025 Sakstittel: PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 HTM 5.10.2017 Det regulerte

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN

Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Planbestemmelser 1025 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENIN Arkivsak: 16/3414 Arkivkode: PLANR 1025 Sakstittel: PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 HTM 27.4.2017

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ HODNE. INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING.

PLAN DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ HODNE. INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/01400-19 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 21.02.2017 Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 28.03.2017 PLAN 2016001

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn

FORSLAG TIL. Reguleringsbestemmelser. Kvina havn FORSLAG TIL Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 18.04.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i forbindelse med småbåthavn områder VS1, VS2 og VS3 skal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00045-6 Saksbehandler Siv Hansen Saksgang Møtedato Planutvalget 31.05.2016 PLAN 2012006 - DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 45/2 OG GNR 45/9 PÅ SOKN, INNSTILLING TIL 1.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kreta friluftsområde Arkivsak 15/5618 Planid 2012-20150009 Vedtatt Offentlig ettersyn, datert 20.11.16 Sluttbehandling, datert 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID. 192902201701 Reguleringsplan for Senjahopen Havn Områderegulering Plan ID. 192902201701 Saksnummer: 16/759 Vedtatt dato: BERG KOMMUNE 5. september 2017 1. Generelt

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge

Reguleringsbestemmelser. Kvina havn. Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge Reguleringsbestemmelser Kvina havn Dato: 28.06.2017 1. Rekkefølgekrav Rammetillatelse Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i områder VS1, VS2 VS3 og nytt næringsområde BN3 skal det foreligge -

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 143 bnr. 71, 254 mfl. Marina Kjøkkelvik Nasjonal arealplan-id 1201_60640000 Saksnummer 200810778 Siste revisjonsdato

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT Planbestemmelser 4021 - TORVASTAD SKOLE/IDRETT Arkivsak: 09/2624 Arkivkode: PLANR 4021 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVASTAD SKOLE/IDRETT Godkjent i Karmøy kommunestyre 15.05.12 sak 35/12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING NERDALEN AVLØPSRENSEANLEGG

DETALJREGULERING NERDALEN AVLØPSRENSEANLEGG BESTEMMELSER Arkivsaksnummer: Plan ID: R_281 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for godkjenning av kommunestyret: Bestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer