Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Lokaliteter Borg Havn, Øraveien 27, Gamle Fredrikstad (Merk sted) Tidspunkt: Torsdag kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste 108/08 Orientering: Fredrikstad kommune og KLP Fylkeskonsulent Erling Bendiksen fra KLP orienterer. 109/08 Tildeling av skjenkebevillinger for perioden til gangs behandling Side /08 Prosjekt "Best på service i Norge" 7 111/08 Hastesak: Moss Lufthavn, Rygge - revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser 112/08 Framtidens byer Saken ettersendes. 113/08 Orientering: Borg Havn Orientering og omvisning Fredrikstad, Eva Kristin Andersen ordfører

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møtebok Saksnr.: 2007/15501 Dokumentnr.: 258 Løpenr.: 64993/2008 Klassering: U60 Saksbehandler: Tom B. Johansen Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Tildeling av skjenkebevillinger for perioden til gangs behandling Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: A Følgende skjenkesteder tildeles alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin gruppe 3 1. Firma Fredrikstad Golfbane AS, org nr ved deres bevertningssted Fredrikstad Golfbane, Golfsvingen 1. Bevillingen omfatter er spiserestaurant med tilstøtende bar på ca 370 m2 med 170 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Ole Petter Ellingsen, født og som stedfortreder Sever Mejstedt, født Firma Fredrikstad kommune kultur- og næringsseksjonen, org nr ved deres bevertningssted Galleri Bar Blå Grotte, Nygaardsgt. 21. Bevillingen omfatter en teatersal med tilstøtende bar på ca 500 m2 med 900 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Inger Eilertsen, født og som stedfortreder Jonas Qvale, født Firma Fredrikstad kommune kultur. og næringsseksjonen, org nr ved deres bevertningssted Speilet, Nygaardsgt. 21, 2. etasje. Bevillingen omfatter en teatersal med tilstøtende bar på ca 180 m2 med 139 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Viggo Johansen, født og som stedfortreder Heidi Kulsli, født Firma Fredrikstad kommune kultur og næringsseksjonen, org nr ved deres bevertningssted Blå Grotte foaje, Nygaardsgt. 21. Bevillingen omfatter en bar på ca 322 m2 og med 300 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Per Lie, født og som stedfortreder Lise Marie Nilsson, født Firma La Compagnie Mets Rock Cafe AS, org.nr ved deres bevertningssted Lyst & Glede, Dampskipsbrygga 12. Bevillingen omfatter en spiserestaurant med bar på 138 m2 med 110 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Petter Småvik født og som stedfortreder Henrik Buskoven, født Firma Pelikanen AS, org nr ved deres bevertningssted Pingvinen Bar, Storgt. 13, 1. etasje. Bevillingen omfatter en bar på ca 60 m2 med 40 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Terje Østerud, født og som stedfortreder Lasse Østerud, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3 kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet.

3 B Følgende skjenkesteder tildeles alminnelig skjenkebevilling for øl og vin gruppe 2 1. Firma Plankehaugen, org nr ved deres bevertningssted 1903 Supportekafè Plankehaugen, Stortorvet 5-7. Bevillingen omfatter en pub på ca 70 m2 med 60 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Roy Andre Nilsen, født og som stedfortreder Jaran Berg, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. 2. Firma La Compagnie Mets Rock Cafe, org nr ved deres bevertningssted Johnsen. No, Dampskipsbrygga 12, 2. etasje. Bevillingen omfatter et discotek på ca 230 m2 med 145 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Hans Petter Nilsen, født og som stedfortreder Geir Tore Nilsen, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. 3. Firma Aksel ltd, org nr ved deres skjenkested West End Pub, Brogt. 17. Bevillingen omfatter en pub på 80 m2 med 40 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Tone Amundsen, født og som stedfortreder Anne Grete Arntzen, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. C Følgende skip tildeles alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin gruppe 3 1. Firma Roal Marketing AS, org nr ved deres skip MS Skjærhalden beliggende ved Blomstertorvet. Det gis tillatelse til å skjenke mens skipet ligger ved fast kaiplass i tiden 1. april til 1. oktober Som et vilkår til denne adgangen settes at båten kun skal markedføres som charterbåt, og at den skal være sjømannsmessig bemannet med tilstrekkelig personell som er godkjent for å kunne håndtere en krisesituasjon til sjøs. Hovedaktiviteten skal således være chartertrafikk, - også i denne perioden. Når det gjelder tidspunkt for skjenking, gjelder alminnelig regler for Fredrikstad kommune. Skjenking på dekk følger reglene for uteservering Som styrer av bevillingen, godkjennes Morten Viser, født , og som stedfortreder Fritjof Kalaker Østlie, født Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknader som ble utsatt ved formannskapet behandling av tildeling d.å., eller søknader som er innkommet etter søknadsfristens utløp. Rådmannen anbefaler søknadene imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Diverse søknader 2. Uttalelser fra Fredrikstad politistasjon 3. Uttalelse fra Omsorgs- og oppvekstseksjonen av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av d.å. (unntatt offentlighet) 5. Brev fra Kemneren i Fredrikstad av (unntatt offentlighet) 6. Delplan 4 alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker i Fredrikstad kommune Søknad om konseptendring fra firma Pelikanen AS av

4 Saksopplysninger De søknader som blir fremmet er søknader som er innkommet etter søknadsfristen utløp og søknader som ikke var tilfredsstillende dokumentert. Når det gjelder søknaden for firma La Compagnie Mets Rock Cafe AS, ble denne som kjent avslått i formannskapet møte d.å. grunnet at søkeren ikke tilfredstillet de vandelskrav som stilles til økonomiske forhold i henhold til alkohollovens 1-7 b, første ledd. Dette forhold er nå brakt i orden, og bekreftes i brev fra kemneren av d.å. Det samme forholdet gjelder for firmaet Aksel ltd. Firmaet Pelikanen AS, som ble tildelt bevilling i gruppe 2 (øl og vin) i formannskapets møte d.å. har sendt inn ny søknad om konseptendring for stedet, da de hevder at de har misforstått søknadskriteriene for å få bevilling for gruppe 3 (brennevin). De øvrige søknader er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. Politiet uttaler følgende i forbindelse med forholdende rundt skip plassert ved Blomstertorvet: Politiet finner det betenkelig at det etableres et fast skjenkested fra skip med maks åpningstid etter kommunale forskrift om åpnings- og lukningstider. Det vises til at det i området allerede er etablert en rekke faste skjenkesteder av forskjellig karakter, og også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt finner vi det noe betenkelig med et fast flytende skjenkested lang bryggepromenaden. Hvis dette godtas er det viktig at sikkerheten ivaretas på betryggende måte, spesielt ved ombord og avstigning fra skipet. Omsorgs- og oppvekstseksjonen uttaler i notat av d.å. at de ikke har noen bemerkninger til saken og kan tilråde at den vedtas i samsvar med rådmannens innstilling Den forespurte dokumentasjon er vedlagt søknadene og tilfredsstiller de krav som stilles i alkohollovgivningen og vedtatte søknadskriterier. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken Vurdering Som det fremkommer av saksopplysningene er politiet meget skeptisk til at det tillates fast skjenking fra skip som ligger ved kai. Denne saken har vært behandlet opptil flere ganger i innværende bevillingsperiode. Rådmannen har forståelse for politiets reservasjon i denne sak. Særlig ut fra sikkerhetsmessige grunner. Rådmannen har tidligere innstilt negativt på at skip som har fast kaiplass ved Blomstertorvet skal få skjenke ved landligge, ikke minst ut fra likebehandlingsprinsippet, som skaper ulike konkurranseforhold ovenfor andre charterskip. På den annen side har saken vært grundig diskutert i det politiske utvalg som ble nedsatt av bystyret i forbindelse revidering av den alkoholpolitiske plan. De konkluderer med at det ikke er tillatt med skjenking fra charterskip som ligger ved kai som en generell regel. Imidlertid er det åpnet for at charterskip som har kaiplass ved Blomstertorvet kan få skjenke i tiden 1. april til 1. oktober. Det er i den forbindelse stillet strenge krav til sikkerheten ved landligge. Bl.a. skal skipet til en hver tid være sjømannsmessige bemannet for å kunne håndtere en krisesituasjon. Videre at det satt som vilkår at skipet kun skal markedsføres som charterskip. Dette ble vedtatt av bystyret i møte d.å. Når det gjelder ny søknad fra firmaet Pelikanen AS, hevder de, som det fremkommer av saksopplysningene at de har misforstått søknadskriteriene, og sender inn ny søknad hvor de endrer driftskonseptet fra pub til en bar. Rådmannen anbefaler søknaden ut fra dette. De øvrige søknader tilfredsstiller de føringer som ligger i delplan 4 alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker, og rådmannen anbefaler de imøtekommet.

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/8671 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 54349/2008 Klassering: Saksbehandler: Ingrid Trømborg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Prosjekt "Best på service i Norge" Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Prosjekt Best på service i Norge igangsettes fra og skal avsluttes innen Som politiske representanter i styringsgruppa oppnevnes Fredrikstad, Sammendrag Fredrikstad kommune ønsker å bli beste kommune på service i Norge. For å lykkes med det, må det nedsettes et prosjekt med følgende mål: A. Fredrikstad kommune skal bli best på service i Norge B. Utvikle det optimale Servicetorget C. Legge flere tjenester til Servicetorget Det vil utarbeides en faseinndelt prosjektplan med kortsiktige og langsiktige mål tidlig i prosjektperioden. I prosjektplanen vil det legges opp til mindre delprosjekter med kortere tidsperspektiv enn prosjektperioden. Vedlegg Prosjektskisse Norges beste servicekommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Bakgrunn Fredrikstad ble best på service i Østfold i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse i 2007 der kommunen ble målt på responstid og kvalitet i svar gitt på e-post og telefon. I tillegg ble kommunens portal vurdert i forhold til informasjon og struktur. Ambisjonene er nå løftet ytterligere til å bli best i kommune-norge. Alle bedrifter og organisasjoner trenger et godt omdømme. Det gjelder også for kommuner. Et godt omdømme er til syvende og sist et resultat av hvilken kvalitet tjenestene våre har, hvordan de leveres og hvordan vi kommuniserer med innbyggere og andre. Det betyr at service må være ett av flere prioriterte satsingsområder i arbeidet med å forbedre kommunens omdømme.

6 For at Fredrikstad kommune skal kunne bli Norges beste på service, er det viktig at prosjektet er forankret både politisk og administrativt. Det er også viktig at det kommuniseres klare forventninger til alle virksomhetsledere og ansatte om at dette arbeidet skal prioriteres. Det er en forutsetning for et vellykket serviceprosjekt at det trekker i samme retning som annet utviklingsarbeid, som arbeid med e-plattform (herunder CRM-prosjektet), prosjekt om elektronisk arkiv og ny informasjonsstrategi. Serviceaspektet er allerede tydeliggjort i arbeidet med Balansert Målstyring der virksomhetene skal måles på tilgjengelighet, ventetid, brukertilfredshet og antall serviceerklæringer. Det er derfor viktig at arbeidet med eksterne brukerundersøkelser kommer i gang. Tilgjengelighet og innsyn er viktige aspekter ved service i en kommune. Det er derfor en forutsetning for å lykkes med dette prosjektet at prosjekt elektronisk arkiv gjenopptas. Mål A. Fredrikstad kommune skal bli best på service i Norge o Utvikle serviceholdninger og adferd o Skape tydelige forventninger hos innbyggerne o Øke kommunens tilgjengelighet og dialog med innbyggerne o Finne innovative løsninger for kommunikasjon i Fredrikstad-samfunnet B. Utvikle det optimale Servicetorget C. Legge flere tjenester til Servicetorget o Overflytting øker eller opprettholder service og tilgjengelighet o Overflytting opprettholder god nok kvalitet o Overflytting øker eller opprettholder effektivitet A. Fredrikstad skal bli beste servicekommune i Norge Det er viktig at det gjøres avgrensninger og prioriteringer tidlig i prosjektet; hva skal Fredrikstad konkret bli best på, hvordan skal det måles, hvem skal vi sammenlignes med? Og vi må se på sammenhengen mellom kvalitet på tjenester og brukertilfredshet. En analyse av dagens service-situasjon i Fredrikstad kommune, bør være en av de første milepælene i prosjektet. Serviceprosjektet må bl.a. fokusere på at - Kommunen skal oppleves konsistent og samkjørt på svar vi gir, i hvordan vi svarer og i hvordan vi omtaler hverandre. Felles servicestandarder for tilbakemeldinger og gjenoppretting er nødvendig. - Kommunen skal oppleves tydelig og forståelig. Det krever klare og entydige beskrivelser av tjenester og gode serviceerklæringer. Det krever et klart, entydig språk som ikke skaper distanse og avmakt hos innbyggerne. - Kommunen skal oppleves interessert og imøtekommende. Det må legges til rette for at innbyggerne kan gi kommunen tilbakemelding gjennom nye kanaler og på nye måter. - Kommunen skal oppleves løsningsorientert. Virksomhetene må jobbe med hvordan de vil fremstå og hvordan eget omdømme best kan utvikles. - Kommunens servicetorg skal utvikles og forbedres gjennom overføring av flere tjenester. Å utvikle det optimale Servicetorget krever fokus på kompetanse, variasjon, tilgjengelighet og kanaler for kommunikasjon med innbyggerne. - Kommunen skal skille seg ut ved å være innovative og nytenkende både teknologisk og organisasjonsmessig. Eksempler på tiltak kan være: 1. Intern prosess for bedre intern informasjon, service og omdømme 2. Spredning og forankring av serviceforventninger til alle ansatte 3. Konkrete regler for oppfølging, tilbakemelding og gjenoppretting 4. Fokus på skriftlig kommunikasjon

7 Skape tydelige forventninger hos innbyggerne Service og informasjon henger tett sammen. I dette prosjektet vil fokus være på informasjon om tjenester og kvalitetsnivå på disse. Serviceerklæringer inneholder kvalitetsinnhold på tjenesten og hva som ligger i og utenfor tjenestens rammer. En serviceerklæring sier også hva kommunen forplikter seg til og hva kommunen forventer at innbyggeren skal gjøre. En tjenestebeskrivelse er en utfyllende beskrivelse av en tjenestes innhold. Prosjektet bør se på om disse informasjonsformene kan slås sammen til en og på hvilken måte det kan skje. God informasjon om tjenestene vil kunne justere innbyggernes forventninger. 1. Serviceerklæringer utvikles på de viktigste tjenestene 2. Tjenestebeskrivelser på alle tjenester videreutvikles Øke kommunens tilgjengelighet og dialog med innbyggerne God service har mye med dialog å gjøre. Innbyggerne skal oppleve at kommunen er interessert i deres mening og at deres innspill blir tatt med i planlegging og utvikling av tjenestene. Det å kunne gi tilbakemelding på de små ting er også viktig for opplevelsen av service. Å legge til rette for at innbyggere enkelt skal få kommentere hvordan de oppfatter kommunen, vil fjerne noe av kritikken om at kommunen ikke lytter. 1. Det utvikles flere kanaler for dialog mellom innbyggere og kommune 2. Rådhusets ekspedisjon gjøres mer imøtekommende Innovative løsninger For å bli best, må Fredrikstad kommune tenke helt nytt og helt andre ting enn andre har tenkt før oss. Det gjelder både teknologisk og organisatorisk. Fredrikstad kommune er allerede i ledelsen når det gjelder teknologisk utvikling og anvendt IT i Norge, og er derfor i en posisjon - både teknologisk, organisatorisk og kompetansemessig - som muliggjør en kvalitativ satsning innen dette området i årene som kommer. Viktig er det også at den teknologiske plattformen kommunen til en hver tid besitter, vedlikeholdes og utvikles videre, slik at den fortsetter å være moderne. De teknologiske standardene må videreutvikles og implementeres i hele organisasjonen. Serviceinnovasjon I samarbeid med Borg innovasjon og BI er Fredrikstad kommune invitert til å være med i et forskningsprosjekt for å finne nye løsninger/metoder for å yte bedre offentlig service. Prosjektet innebærer at kommunen finner konkrete case innen serviceutvikling som en doktorstipendiat skal bruke som utgangspunkt for sin forskning. Prosjektet foregår som et samarbeid mellom BI og universitet i USA og England. Gjennom prosjektet vil Fredrikstad kommune få tilgang til forskningsresultater fra lignende case i andre land. Vi vil også kunne sammenligne oss med og lære gjennom det andre har gjort som er lengst framme i utviklingen av offentlig service. Andre teknologiske løsninger med innovativt preg Løsningene som beskrives her, er eksempler på noen potensielle løsninger, alle teknisk etablerbare i dag. De er ikke satt i system i noen kommune i Norge, men vil kunne være deler av en fremtidsrettet servicefunksjon, som kan knytte innbyggere og kommunens Servicetorg og tjenesteytende funksjoner tettere sammen. Politikerportal For å styrke tilgjengelighet, innsyn og medvirkning i politiske prosesser, er det ønskelig å etablere en egen politikerportal der politiske saker lett kan gjenfinnes av den enkelte innbygger. Løsningen kan inneholde opptak fra bystyremøter på WebTV. Det vil være mulig å finne bare den aktuelle behandlingen man er ute etter og "følge saken" som et dokument. På politikerportalen kan saker ligge ute til høring. I tillegg vil kommende sakslister og saker ligge tilgjengelig før sakene skal behandles. Forhåpentligvis kan det også bidra til at politikerne får en enklere hverdag ved at dokumenter er samlet et sted og det er mulig å repetere hva som ble sagt i ulike møter. Innspill fra innbyggerne til politikerne bør også kunne komme via denne løsningen. Ved behov for innbyggerundersøkelser kan det også integreres inn her.

8 Nettsamfunn Ved siden av kommunens eksisterende portaler kan det etableres et virtuelt Fredrikstadsamfunn. Der kan alle innbyggere etablere sine egne sider, lagre informasjon, delta i blogging, og alle andre former for aktivitet som allerede finnes på kommersielle nettsamfunn i dag (eks. Facebook, Nettby). Dette tiltaket vil kunne støtte opp om prinsippene rundt E- demokrati skissert av KS. Dette vil også kunne være en utradisjonell måte å komme frem til innbyggere med informasjon på. Fredrikstad-WIKI Her kan alle innbyggere være med på å bygge opp data/informasjon om Fredrikstad by og samfunnet de lever i. Det kan være historiske fakta eller informasjon om nær sagt hva det enn skulle være. Det vil da etter hvert bli en egen informasjonsdatabase om Fredrikstad-samfunnet som vil kunne ha en nyttig påvirkning i lokalsamfunnet. Teknologi Teknologi er virkemidler for å nå målene. Arbeidet med e-kommune, CRM og elektronisk arkiv vil alle bidra til at målene om Norges beste servicekommune kan nås. Men det er viktig å understreke at teknologi ikke er mål i seg selv, men byggesteiner for å komme dit vi vil. Siden oppstarten av Servicetorget i 2002, er det utviklet første versjon av både tjenestebeskrivelser, selvbetjeningsportal med elektroniske skjema, meldingssystem (CRM) og telefonisystem. I tillegg har kommunen etablert ny portal og har innsyn på Selv om det arbeidet som er gjort, er bra og viktig, er vi nå klare for å bevege oss videre til andre versjon av disse verktøyene. B. Flere tjenester til Servicetorget 1. Det optimale Servicetorget Et stabilt og kompetent kundesenter består av ansatte med mye kompetanse. I et offentlig servicetorg er den kompetansen ekstra bred da kommunen i seg selv er mangslungen og servicekonsulentene skal i tillegg kjenne til andre offentlige tjenester. Servicetorget er et arbeidssted med varierte dager, og krav om å møte den enkelte innbygger der de er. Det krever emosjonell innsats i tillegg til den rent faglige. Generalistideen har vært grunnleggende i Fredrikstad kommunes servicetorg hele tiden. Argumentet har vært at kunders tilgjengelighet til kompetanse er viktigere enn den ansattes behov for spesialisering. Etter som tida har gått, ser vi at behovet for å fordype seg i noe, er viktig for å oppleve mestring og kjenne ansvar. Utfordringen blir å opprettholde generalistkompetansen selv med spesialistområder. Det er derfor viktig å følge opp med tiltak for å beholde kompetanse som for eksempel - Fordypning og spesialisering - Utvidet samarbeid med virksomheter - Strategisk serviceutvikling 2. Flere tjenester til Servicetorget Servicetorget er kommunens førstelinje og et svært viktig møtepunkt med innbyggerne. Servicetorget skulle hjelpe innbyggere med råd, veiledning og informasjon og samtidig gjøre enklere saksbehandlingsoppgaver. Servicetorget skal være et Offentlig ServiceKontor (OSK) og tilby tjenester fra stat og fylkeskommune. Servicetorget har erfaring på å yte et mangfold av tjenester til kommunens innbyggere. I dag leveres en stor mengde informasjonsoppgaver, skjemautfyllings- og saksbehandlingsoppgaver herfra. Servicetorget er ofte det første møtepunktet for mange innbyggere og det er viktig at flest mulig tjenester som egner seg for rask saksbehandling overføres dit. I dag er det lagt opp til tunge prosesser internt for å få overført tjenester. Disse prosessene må forenkles og beslutninger må tas sentralt.

9 Alle enklere saksbehandlingsoppgaver bør vurderes lagt til Servicetorget der det øker tilgjengeligheten til tjenesten og effektiviserer kommunens drift. De ressurser som tjenesten krever i dag skal, som prinsipp, følge med til Servicetorget i form av penger eller personell. Organisering Forslag til organisering Styringsgruppe Styringsgruppa vil ha både politiske og administrative medlemmer, dvs representanter fra Formannskapet og seksjonssjefer fra Rådmannens ledergruppe. Ordføreren er leder for gruppa og rådmannen deltar. Resultatene legges fram for Formannskapet både undervegs og til slutt. Prosjektgruppe Prosjektgruppa bør ha en representant fra hver seksjon i tillegg til en representant fra Servicetorget, IT, arkivet og informasjonsavdelingen. Tillitsvalgte bør være med i prosjektgruppa med to representanter. Hvem som skal fungere som prosjektleder er ikke bestemt. Delprosjektgrupper nedsettes etter behov. Referansegruppe De er viktig at prosjektet knytter til seg en gruppe innbyggere som kan gi råd og innspill underveis i prosjektet. Denne gruppa kan være det allerede etablerte Servicerådet. Økonomi Ressurser Dette blir anslag, da prosjektplan ikke er fullstendig uttømmende. Overslaget er for Plan for påfølgende år er ikke lagt i detalj. Norges beste servicekommune Arbeidsressurs: Tilskudd Egne midler Prosjektledelse 50% stilling Gjennomføring av seminar med ekstern foredragsholder Kompetanseinnhenting/kurs brukerundersøkelser Nye kanaler for publikum Programvare/lisenser ** Informasjon/markedsføring Overtagelse av nye oppgaver i Servicetorget vikar - kompetanse Prosessveiledere (4 stk), opplæring og tidsbruk * Gjennomføring av 30 workshops serviceerklæringer * Deltagelse på seminar for alle ansatte * Web-moderator 24/7, kontroll av blogg og annet innhold (fast stilling) Lønn til stipendiat Serviceinnovasjonsprosjekt Totalt Arbeidsressurs Investeringer: Nye kanaler for publikum Maskinvare Totalt Investeringer Totalt Arbeidsressurs og Investeringer *Arbeidsressurs, evt ressurser til vikarer ** innovative løsninger som ikke er kartlagt enda, er vanskelig å prise nøyaktig. Det kan komme utgifter her som ikke er kalkulert med i denne oversikten.

10 Kost-nytte-vurdering Nytteeffekter er vanskelig å måle i kroner og øre, men god kommunikasjon med kommunens innbyggere vil kunne bidra til en mer effektiv saksbehandling. På sikt vil service også kunne bli en merkevare kommunen kan trekke til seg innbyggere og næringsliv med. Ansattes medbestemmelse Tillitsvalgte vil være representert i prosjektgruppa. Vurdering En kommunes servicenivå vil oppleves å henge sammen med tjenestekvalitet og ressurser. Det er lettere å yte topp service når vi har gode rammer og masse overskudd. På en annen side er det akkurat når det er lite ressurser at det er viktig å fokusere på service i tjenesteleveransen for å opprettholde et godt omdømme og høy brukertilfredshet. Hva er god service? Service dreier seg om mange ting. I dette prosjektet begrenser vi det fortrinnsvis til å handle om hvordan tjenestene våre leveres i møtepunktet mellom innbyggere og kommune. Men det dreier seg også om hvor tilgjengelige vi er, hvilke kanaler vi kommuniserer gjennom og hvordan våre holdninger synliggjøres både på trykk og i sannhetens øyeblikk i møtet mellom en ansatt og en innbygger. Før vi kan starte et slikt prosjekt, må en del ting avklares og avgrenses. Det er også nødvendig for å finne klare prioriteringer og innsatsområder. Hvordan skal vi måle at Fredrikstad er best på service? Skal vi være best på alle tjenesteområder eller skal vi sette inn støtet der vi har størst utfordringer? Hva slags parametre skal benyttes og hvilke målinger skal gjøres? Hvilke kommuner skal vi sammenligne oss med alle eller de som er mest like i innbyggertall (ASSS-samarbeid)? For å vite hvor Fredrikstad kommune er nå på området service, må det gjøres en analyse av hvor skoen trykker tidlig i prosjektet. En brukerundersøkelse, som en nullpunktsundersøkelse, vil være nyttig og nødvendig. Det vil dermed være naturlig å gjøre den samme undersøkelsen når prosjektet er avsluttet. Et godt servicearbeid er et organisasjonsutviklingsarbeid. Det må gjøre noe med holdninger og bevissthet hos den enkelte ansatt. Til syvende og sist må det endre våre handlinger slik at innbyggerne opplever kommunen som løsningsorientert og imøtekommende. Det er ikke å anbefale at vi kjører kampanjer som preges av slagord og neppe endrer ansattes adferd over tid. I Fredrikstad kommune er det 110 virksomheter der det er mange tusen sannhetens øyeblikk hver dag. De aller fleste av kommunens ansatte er opptatt av å yte god service og gi høy kvalitet på tjenestene. Det er viktig for serviceprosjektet at vi bygger videre på dette gode arbeidet og fokuserer på forbedringsområdene. Prosjektets intensjon må være å styrke servicekulturen i virksomhetene og bevissthet om hva god service er og hva det betyr for virksomhetens omdømme. Det betyr at kompetanse er et nøkkelord og at service fremholdes som et fag vi må mestre på lik linje med andre spesialiseringer. Det er også viktig å jobbe med å opprettholde og forbedre arbeidsmiljøet i virksomhetene. Gode psykososiale arbeidsmiljøer vil motivere de aller fleste til å møte innbyggerne på en god måte. Samfunnet endrer seg. Det gjør også innbyggernes krav og forventninger til kommunen. I informasjonssamfunnet er de fleste tjenester bare er et tastetrykk unna, og vi har et høyt tempo i kommunikasjonen med andre. Dette preger også kommunen og hvordan vi leverer våre tjenester. Det vi ser er at høy grad av tilgjengelighet og tilbakemelding etter oppsatte frister er en klar forventning. Flere og flere vil også selv kunne hjelpe seg selv med å finne dokumenter og annen informasjon på nettet når de selv måtte ønske. Samtidig merker vi en

11 todeling blant innbyggerne mellom de som hjelper seg selv og ikke trenger bistand fra kommunen utover at ting er tilgjengeliggjort og de som ikke bruker internett og trenger mye veiledning. De svake blir enda svakere. For at Fredrikstad kommune skal kunne bli Norges beste på service, er det viktig at prosjektet er forankret både politisk og administrativt. Det er også viktig at det kommuniseres klare forventninger til alle virksomhetsledere og ansatte om at dette arbeidet skal prioriteres. Det er også en forutsetning for et vellykket serviceprosjekt at det trekker i samme retning som annet utviklingsarbeid, som arbeid med e-plattform (herunder CRM-prosjektet), prosjekt om elektronisk arkiv og ny informasjonsstrategi. Serviceaspektet er allerede tydeliggjort i arbeidet med Balansert Målstyring der virksomhetene skal måles på tilgjengelighet, ventetid, brukertilfredshet og antall serviceerklæringer. Det er derfor viktig at arbeidet med eksterne brukerundersøkelser kommer i gang. Prosjekt elektronisk arkiv er stoppet pga nedskjæringer. Innsyn i og tilgjengelighet til dokumenter i egen sak, er viktig for å kunne kalle seg en tilgjengelig kommune. Uten at dette prosjektet settes i gang igjen, vil det bli vanskelig å realisere målsettingen om å bli best på service i Norge. Kommunen blir målt på slike aspekter ved service og informasjon både hos Norge.no og i Forbrukerrådets serviceundersøkelse. Prosjekt E-kommune er godt i gang. Dette prosjektets utviklingstakt er også avhengig av elektronisk arkiv. Stadig flere tjenester gjøres elektroniske og dermed tilgjengelige 24 timer i døgnet.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/9463 Dokumentnr.: 7 Løpenr.: 66353/2008 Klassering: Q65 Saksbehandler: Gunnar Holme Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Moss Lufthavn, Rygge - revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune har ikke merknader til utkast til trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge, datert Fredrikstad kommune støtter ønsket om å endre konsesjonsvilkårene slik at taket for antall passasjerer erstattes av antall flybevegelser. Dette vil være en riktigere grense for aktiviteten ved flyplassen og innebærer lettere målbare konsekvenser for bl.a. støy og miljø enn det som fremgår av dagens vilkår. 3. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13 - Utvidet myndighet i hastesaker, jamfør delegeringsreglementet punkt Fredrikstad, Sammendrag Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge ble opprinnelig oversendt høringspartene sammen med utkast til åpningstider med brev av Etter første høringsrunde er bestemmelsene blitt endret i en slik grad at Luftfartstilsynet finner det rimelig å sende ut det reviderte utkastet til trafikkregulerende bestemmelser på ny høring før disse fastsettes. Fristen for eventuelle merknader er Rådmannen anbefaler derfor at Formannskapet avgjør saken etter hasteparagrafen. Vedlegg 1. Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge, datert , med følgeskriv, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. Sakens øvrige dokumenter Saksopplysninger Fredrikstad kommune har tidligere, som sak F127/07 avgitt uttalelse i forbindelse med utleggelse av forslag til nye åpningstider og trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge. I tråd med rådmannens innstilling i saken hadde Fredrikstad kommune ingen merknader til det utlagte forslag til trafikkregulerende bestemmelser. Man forutsatte den gang at støy- og sikkerhetskrav gitt i konsesjonsbestemmelsene ikke ble endret.

13 De reviderte forslag til trafikkregulerende bestemmelser angir ny åpningstid (kl. 06:30-23:30) i samsvar med Samferdselsdepartementets vedtak. Bestemmelsene inneholder videre regler for rapportering av trafikken i h.h.t. konsesjonsvilkårene. Videre er det inntatt støyfore-byggende regler for ankomst i trafikkbestemmelsene, og i reviderte bestemmelser gis også regler for allmenn flyging med mindre fly (GA-trafikk). Militær flygning og ambulanseflygning omfattes ikke av bestemmelsene, men også denne trafikken skal i følge Forsvarets egne rutiner tilstrebe å følge disse så fremt det er forenlig med flygningens hensikt. Det gis egne bestemmelser for motorbruk på bakken og innebærer at testkjøring og bruk av aggregater ikke er tillatt fra stengetid og fram til ½ time før åpningstid om morgenen. Inn og utflygning skal skje langs fastsatte korridorer av hensyn til bl.a. støypåvirkning av boligbebyggelse. Økonomiske konsekvenser Ingen spesielle. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i denne saken. Vurdering Nye trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge fastsettes av Luftfarts-tilsynet etter avsluttet høringsrunde. Det foreliggende utkast bygger på innspill i fra tidligere høringsrunde, en videre dialog mellom Forsvaret og Luftfartstilsynet og Luftfartstilsynets interne drøftinger. De foreslåtte endringer og tillegg er tilpasset ny åpningstid for flyplassen og utdyper bl.a. de sikkerhetsmessige og støymessige forhold ved Moss Lufthavn, Rygge.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.06.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:35 (deretter omvisning) Møtested: Borg Havn, Øraveien 27 Fra til saksnr.: 108/08 114/08 MEDLEMMER

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Lykkeberg, møterom formannskapssalen (mrk.sted) Tidspunkt: 27.08.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Tidspunkt: 04.03.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, tlf. 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Tidspunkt: Torsdag 07.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69306282, eller epost:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 5. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200000255-70 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 5. mars

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.10.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:30-11.35 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 144/06-150/06 MEDLEMMER

Detaljer

Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning

Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning Utfordringer mellom servicekultur og forvaltningskultur Ingrid Trømborg Kommunikasjons- og servicesjef Fredrikstad kommune Styreleder i Forum for offentlig

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 04.06.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.12.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 133/15 Sak 134/15 DRÅPEN BAR PAULO LOPES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16, Tidspunkt: Torsdag 13.03.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82 eller e-post

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.12.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92, e-post ansi@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til

Fagnotat - Nye Fyllingsdalen Teater, Folke Bernadottes vei 21 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201411111-23 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29. mars

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200609210-32 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. januar 2009

Detaljer

-Sammen om service- SERVICEPLAN. for Etnedal kommune

-Sammen om service- SERVICEPLAN. for Etnedal kommune -Sammen om service- SERVICEPLAN for Etnedal kommune 2017-2019 Innholdsfortegnelse 1.0. Bakgrunn for planen s. 3 2.0. Service i offentlig sektor s. 3 3.0. Visjon, mål og tiltak s. 3 3.1. Servicevisjon s.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:00. Møtested: Rådstua Saksnr.: 018/10-020/10

MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:00. Møtested: Rådstua Saksnr.: 018/10-020/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: 18:00 19:00 Møtested: Rådstua Saksnr.: 018/10-020/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:

Detaljer

Er servicetorg bare bra for innbyggerne?

Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Siden 2002 Siden 1995 80- tallet - NPM Brukerbehov Effektivitet 90- tallet 1992-96: Prosjekt Offentlige Servicekontor 1999-2000: Ett sted, ett telefonnummer

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 27.05.2009 Møtested: Møteplassen Dagsenter Holt Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

-Sammen om service- SERVICEPLAN for Etnedal kommune 2014-2016

-Sammen om service- SERVICEPLAN for Etnedal kommune 2014-2016 -Sammen om service- SERVICEPLAN for Etnedal kommune 2014-2016 Innholdsfortegnelse 1.0. Bakgrunn for planen s. 3 2.0. Service i offentlig sektor s. 4 3.0. Rammer s. 4 4.0. Visjon og mål for service i Etnedal

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene.

Bergen skal i tidsrommet juni 2016 være vertskap for Hansadagene. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201600323-115 Emnekode: SFS-7516 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 12. mai

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen kl. 15:30 NB! mrk.tiden

Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen kl. 15:30 NB! mrk.tiden Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen 19.05.2009 kl. 15:30 NB! mrk.tiden Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, 69 30 62 82, e-post

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201613264-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. april

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. juni 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200304843-73 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Karmøy kommune 39 000 innbyggere 2 243 årsverk (-08) Positive driftsresultat Omsetning 1.911,3 mill. kr. (-07) Befolkningsvekst Økning på 3 832 personer fra 1990 til

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 25.06.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-189 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 23. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: WILBERG AS AVD. DNB-ARENA 3. ETASJE, SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/6160-5 67232/14 14.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer