IS411 - Mappe Oppgave 1. I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til. Pingvinen Babysvømming AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS411 - Mappe Oppgave 1. I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til. Pingvinen Babysvømming AS"

Transkript

1 Pingvinen Babysvømming AS IS411 - Mappe Oppgave 1 I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til Pingvinen Babysvømming AS Navn: Knut Urbye

2 Pingvinen Babysvømming AS Innledning I denne oppgaven skal vi analysere Pingvinen Babysvømming AS og komme frem til en CRM strategi som vil være bra for å øke gjenkjøpsraten på deres kurs. Videre skal vi se på noen av prosessene i bedriften for å se på muligheten til å forbedre de basert på det som er lagt frem i CRM strategien. Oppgave 1 SWOT Analyse Nedenfor er det foretatt en SWOT analyse av bedriften Pingvinen Babysvømming AS (PBAS). I SWOT analysen skal vi se på de interne styrkene og svakhetene, samt eksterne mulighetene og truslene ved bedriften for å kartlegge hvilke muligheter og problemer bedriften bør fokusere videre på (Panagiotou, 2003) som en del av en større strategianalyse av selskapet. Strenghts / Styrker Selskapet synes å være godt etablert med lang fartstid i bransjen. Tidligere elever kan komme tilbake med egne barn fordi PBAS har eksistert rundt 25 år. PBAS har vist en god økonomisk utvikling. Selskapet tilbyr kurs til babyer og barn i alder 1 til 10 år. Dette gir anledning til å tilby kurs for returnerende elever i mange år. Selskapet har i dag 30 % returnerende kunder fra tidligere kurs. Det er estimert at de kan muligens heve denne gjenkjøpsprosenten til 50 % ved å fokusere mer på markedsføring. Rettighetene til å importere populære italienske badebukser og badedrakter gir PBAS flere ben å stå. Weaknesses / Svakheter Det er ingen garantier for at påmelding medfører betalende kunder. Dette kan resultere i halvtomme kurs ved oppstart hvis mange påmeldte velger å ikke betale fakturaen. Side 2 av 16

3 Dårlig rutiner knyttet til fakturering har medført en manglende oversikt over oppgjør. Elever får dermed mulighet til å delta på kurs uten å gjort opp for seg. Noen elever har ikke mottatt diplom for deltagelse fordi rutinene knyttet til registrering av oppmøte ikke har vært gode nok. Dette har igjen resultert i at kunder har trukket seg fra kurset. Forsinkelser i undervisningen grunnet salg av klær har ført til irritasjon. Opportunities / Muligheter Det er en stadig økende interesse for babysvømming i Norge. Dette medfører at kurs over hele landet blir fort fulle (Dagbladet, 2009). Oslo har det høyeste antall barn i alderen 0 til 6 år i Norge. Totalt antall barn i alder 0-12 år i hovedstaden er (Statistisk Sentralbyrå, 2009). Dette betyr at PBAS har tilgang på en stor kundemasse i mange år fremover. Selskapet kan med små endringer i eksisterende undervisning utvikle egne program tilpasset grupper med spesielle behov. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken over de som ikke kan svømme (Dagsavisen, 2009). Dette kan være fordi kulturelle og religiøse forskjeller gjøre det vanskelig for enkelte grupper å delta i kjønnsblandet svømmeundervisning (Utrop, 2009). Teknologi som CRM og Websalg kan hjelpe med problemene knyttet til rutiner og effektivisering. Internettsider og sosiale medier kan hjelpe til i kundebehandling og mer salg. Threats / Trusler I følge en rapport publisert av Nasjonalt folkehelseinstitutt er det påvist at spedbarn som er arvelig disponert for astma og allergi og går til babysvømming, har økt risiko for lungebetennelse, bronkitt, forkjølelse og ørebetennelse (Folkehelseinstituttet, 2008). Dersom fremtidig forskning påviser overnevnte problemer hos flere grupper kan dette medføre frafall i deltagelse på babysvømming. Side 3 av 16

4 Interessen for babysvømming kan snu og andre aktiviteter som babyteater kan trekke barn fra svømming og dermed redusere antall deltagere. Dersom det blir en ny økonomisk resesjon kan dette påvirke deltagelsen, selv om forskning viser at fritidsaktiviteter ikke blir like hardt rammet som andre deler av husholdningen (Poppe, 2008, s. 19). En SWOT analyse har vært brukt i mange år for å avdekke en organisasjons styrker og svakheter i konkurranseøyemed, men er ikke lengre en fullgod metode for å gi en grundig analyse, da bedrifter har blitt mer komplekse og kravene har blitt større enn det SWOT kan beskrive. (Panagiotou, 2003) Likevel kommer det godt frem PBAS har utfordringer. De må avdekke svakhetene i sine prosesser for å bedre driften og styrke kundeforholdene. Deres største problem ligger i deres kunders misnøye mot prioriteringene og rutinene til PBAS. Oppgave 2 CRM Strategi Customer Relationship Management (CRM) er en strategi for å mobilisere hele organisasjonen til å yte bedre service overfor kundene. Resultatet skal være mer lojale kunder som kjøper mer samtidig til en lavere kostnad. Derfor er ikke CRM en applikasjon, teknologi eller et sett av produkter. (Pedersen, 2001) Ed Peelen sier i boken Customer Relationship Management at en strategi reflekterer over en virksomhets verdi og formål. Samtidig vil en strategi også, som et resultat av en analyse av styrker og svakheter, vise vei mot å avklare hva organisasjonens mål er og hvordan dette skal nås. Videre referer Peelen til Treacy og Wiersema (1996) sin identifisering av det de kaller markedsledernes tre verdidisipliner. Disiplinene er definert som Operational excellence, Product leadership og Customer intimacy. Hver av de nevnte disiplinene definerer en strategi i et kundeforhold og hvordan man bør gå frem for å best utnytte dette. (Peelen, 2005, ss. 47, 49). Av disse vil jeg foreslå to for å nå PBAS sine mål. I utformingen av CRM strategi for Pingvinen Babysvømming AS skal jeg først se på selskapets nåværende situasjon og analysere styrkene og svakhetene som er tatt frem i SWOT analysen. Når dette er gjort vil jeg se nærmere på hvilke mål PBAS bør sette og hvordan man skal nå dette. Side 4 av 16

5 Situasjonen i dag Pingvinen Babysvømming AS er, som det kommer frem i SWOT-analysen, en bedrift med lang erfaring i en bransje i medgang. Det at PBAS har en god økonomisk vekst reflekterer dette. PBAS tilbyr opplæring for barn helt opp til 10 års alderen og med en gjenkjøpsrate på rundt 30 % viser det at det er et marked for deres produkter selv etter at kunden har fullført et kurs. PBAS har også utover den vanlige driften rettigheter til å importere badetøy fra en leverandør i Italia. I dag selges dette på svømmekursene og er blitt så populært at venner av kursdeltagerne kommer for å kjøpe klærne. PBAS ønsker å forbedre gjenkjøpsraten for å øke inntektene på bunnlinjen ved bruk av mer markedsføring. Av disiplinene som er nevnt over vil det beste alternativet, ved første øyekast, vært å gå for Customer intimacy (CI). Denne disiplinen fokuserer på selskapets ønske om å bli bedre kjent med kunden og bygge et langt kundeforhold basert på kunnskap om den enkelte kunden. Videre sier Peelen i sin konklusjon om valg av CRM strategi at bedrifter som adopterer denne strategien bør ha alt av interne prosesser på plass for å kunne lykkes med å innføre en CI strategi (Peelen, 2005, ss , 60). I SWOT analysen ble svakheter ved flere av rutinene i PBAS belyst. Selskapet problemer med grunnleggende rutiner som påmelding, deltagelse, salg av klær og fakturering. Kunder har ytret missnøye over disse problemene og enkelte har til og med sluttet på kurs som følge av det. Dette kan føre til negativ omtale av selskapet dersom ikke klagene blir behandlet effektivt. Noe som igjen kan føre til tap av kunder og redusere gjenkjøpsraten (Andreassen, 2005). Paradoksalt nok er de potensielt på vei mot å redusere gjenkjøpsraten i stedet for å øke den som bedriften ønsker. Disse problemene er noe som kan skape vanskeligheter med å gjennomføre en CI strategi for å bygge tettere bånd til kunden som det første steget i CRM strategien. Hva er målet? Det overordnede målet er, som tidligere nevnt, PBAS ønske om å forbedre bunnlinjen ved å øke gjenkjøpsraten. Dette mener jeg at man oppnår ved å bedre kundekontakten og forlenge kundeforholdet. De underordnede målene, for å Side 5 av 16

6 kunne oppnå dette, er først og fremst å rydde opp i rutinene slik at man har en solid grunnmur som man kan bygge videre på. Når grunnmuren er lagt vil det bli mye enklere å fokusere på primærmålet; å få en bedre kundekontakt. Johnny Pedersen sier i sin artikkel om å utarbeide en fremtidsrettet CRM strategi at CRM strategier krever en kulturell endring i virksomheten, endring av jobbinnhold og krav til engasjement hos ledelsen og medarbeiderne.. Det vil si at hele virksomheten må ha i tankene hvor virksomheten ønsker å gå og jobbe sammen om å klare oppgaven. (Pedersen, 2001) Hvordan skal vi gjennomføre det? Den beste metoden for å nå målene som nevnt over, er å etablere en CI strategi, men slik PBAS står i dag er ikke organisasjonen helt klare for å ta på seg en så stor oppgave før de har fått ryddet opp i organisasjonen og effektivisert deler av driften. Ser vi på SWOT analysen så ser vi problemer med fakturering, registrering av deltagelse og salg av klær. Derfor burde selskapet starte med en mer offensiv strategi som Operational excellence (OE). OE fokuserer på å ha en kosteffektiv drift ved å standardisere og automatisere så mange av bedriftens prosesser som mulig, samtidig som man leverer et godt produkt til hele kundemassen (Peelen, 2005, ss ). Med andre ord handler det om å effektivisere og automatisere mange av de nåværende rutinene med tekniske løsninger som frigjør kapasitet til andre oppgaver. Figur 1 - CRM Strategi basert på en OE kjerne og CI kundehåndtering Ved å starte med denne disiplinen får PBAS anledning til å forbedre svakheter i sine rutiner og bygge en solid og trygg plattform. Først når rutinene er forbedret og kundetilliten er stabil vil det komme en god anledning til å danne et tettere og mer personlig bånd til kunden. Side 6 av 16

7 Alle problemene som er en del av kjernevirksomheten bør effektiviseres. Det er derfor normalt å begynne med å etablere en Operational Excellence strategi for å forbedre kjerneprosessene, for så å bygge på dette med en Customer Intimacy profil (Peelen, 2005, s. 52). Figur-1 illustrerer tanken bak CRM strategien ved å vise at Operational Excellence er den sentrale kjernen, men at kundene skal bli tatt hånd om gjennom Customer Intimacy en som ligger i ytterkant. PBAS s CRM strategi som er utformet her er todelt. Først fokuserer vi på å forbedre og automatisere så mye av virksomheten som mulig for å oppnå den perfekte driften, før man beveger seg videre mot å forlenge kundeforholdet. Dette betyr ikke at man ikke skal ha noe kontakt med kunden under omstillingsprosessen, men at man skal tilpasse prosessene etter hvert som tekniske rammer gjør det mulig. Første steg i strategien Operational Excellence Som nevnt over er første steget i strategien å gå gjennom de prosessene som kan forbedres og automatiseres. Dette er hovedsakelig rutinene rundt påmelding, salget av badetøy og diplomutstedelsen. Løsning på overnevnte problemer kan være: - Internettpåmelding med direktebetaling. Kunden blir da øyeblikkelig påmeldt og kursdeltagelse vil være mye klarere for PBAS. - Ved å gi deltagere av kurs et stempelkort ved oppstart av et kurs vil kunden selv være ansvarlig for å ha dette med seg for å registrere deltagelse. Dette vil medføre at PBAS ikke blir syndebukken dersom det registrering av deltagelse ikke blir registrert. - Webshop for handel av klær vil flytte kjøp vekk fra kursområdet og gjøre det mer tilgjengelig for alle. Dette vil kunne medføre at PBAS får økt salg ved å være mer tilgjengelig for et større marked. Det kan kreve noe mer arbeid med tanke på markedsføring, men vil redusere irritasjon hos hovedkundesegmentet, kursdeltageren. En annen fordel ved å etablere en webshop hvor kunden bestiller varer har man anledning til å snu etterspørselskjeden fra å måtte skape et behov til å tilpasse seg et behov. Resultatet av dette er at man overfører lagerbeholdningen til leverandøren. Side 7 av 16

8 Når en bestilling blir gjort sendes dette direkte til leverandør som igjen sender varen til din kunde. (Sumner, 2004) For å kunne utnytte den nye teknologien som blir satt på plass bør det bli lagt til rette for en ERP løsning som kan knytte all informasjonen sammen, så man fremdeles kan se hva som skjer med kunden. Denne informasjonen vil i neste steg i strategien være verdifull for å kunne følge opp og kjenne kunden sin. Det vil også være bra med tanke på justeringer i forhold til salg av klær. Ved å se konturene i markedet i forhold til kurs og sesonger vil det være enklere å kjenne kunden på sikt og tilpasse løsninger for de. (Sumner, 2004) Andre steg i strategien Customer Intimacy Det andre steget i strategien handler om å etabler et tetter kundeforhold for å skape et lengre samarbeid med kunden. Dette vil på sikt medføre en økning av gjenkjøpsraten. Det finnes mange måter å pleie kunder på alt fra tradisjonell markedsføring med kampanjer til en mer personlig tilnærming som Customer Intimacy oppfordrer til. Eksempler på dette kan være kommunikasjon direkte med hver enkelt kunde eller bruk sosiale nettverk hvor kunden vil komme til deg. I en undersøkelse gjort i USA av Cone kommer det frem at 43 % av deltagere som bruker sosiale medier mener at bedrifter burde bruke sosiale medier for å løse kunderelaterteproblemer (Cone, 2008). Når man da tenker på at 98 % av Norges befolkning med barn har Internett (Statistisk Sentralbyrå, 2009) og mange av disse bruker sosiale medier, spesielt det sosiale nettverket Facebook hvor det nå er 1,5 millioner registrerte nordmenn (Myhrvold, 2009), kan det være lurt å etablere en sosial profil for å nå ut til sine kunder. Et eksempel på dette kan være å etablere en profil/side på Facebook, som illustrert i Figur 2 Et forslag til en sosial kanal for Pingvinen Babysvømming på facebook.com. Her kan man skape et miljø hvor informasjonsflyten er mer direkte, men også gjøre selskapet mer tilgjengelig for direkte kommunikasjon med sine kunder enn de tradisjonelle markedsføringskanalene. Det kan også være en mulighet å utvikle en Facebook applikasjoner som kobler opp mot et diplom arkiv så foreldre av barn kan installere dette og skryte av sine barns ferdigheter. Side 8 av 16

9 En annen viktig faktor som Kåre Garnes tar opp i sin blogg om sosiale medier i et CRM perspektiv er at kun 1 av 20 misfornøyde kunder klager direkte til kilden. Han går også videre og sier at Facebook har gjort det enklere for folk å klage til flere. Hvor man før kun nådde ut til sine nærmeste venner på kafe til at det nå bare tar en status melding for å nå ut til 300 personer, som igjen kan fortelle om problemene til sine venner igjen. Det er derfor viktig å være våken og involvert i disse mediene så man kan raskere håndtere negativ publisitet (Garnes, 2009). Figur 2 Et forslag til en sosial kanal for Pingvinen Babysvømming på facebook.com Oppgave 3 Forretningsprosessen Med den nye CRM strategien skal vi automatisere så mange av prosessene som mulig for å frigjøre kapasitet til å kommunisere tettere med kunden. Når en kunde ønsker å finne informasjon om et svømmekurs vil hun kunne gå på PBAS s internett sider for å lese mer og enkelt melde seg opp til nye kurs med betaling direkte på internettsiden. Kurspåmeldingen har tidligere vært basert på fakturering og kredittsalg. Den nye webløsningen som er illustrert i Figur 3 - Forrestningsprosessen ved påmelding vil medføre at PEBAS får betalt med en gang. Side 9 av 16

10 Kunde Påmeldings & betalings informasjon Påmeldings bekreftelse Påmelding på Internett Kursstart Holde kurs Diplom utstedelse Betalingsleverandør Betalingsinformasjon Betalingsbekreftelse Det holdes 10 undervisninger per kurs Figur 3 - Forrestningsprosessen ved påmelding Side 10 av 16

11 Oppgave 4 Flytdiagram Fakturering Ettersom PBAS har gått vekk fra en faktureringsmodell og over til en internettbetalingstjeneste skal jeg gå gjennom betalingsmodulen til denne tjenesten. For å unngå å måtte utvikle og vedlikeholde betalingstjenester har PBAS valgt å bruke en ekstern betalingsleverandør. Leverandøren tar hånd om alle transaksjonene som går gjennom nettshopen. Figur 4 - Betaling på nett illustrerer prosessen for betaling på Internett. Når en kunde ønsker å delta på et kurs sender han en forespørsel til PBAS. PBAS ber da om å få en bekreftelse fra kunden slik at kunden blir sendt til leverandøren av betalingstjenester. Kunden gjennomfører da betalingen på betalingstjenesten som igjen sender bekreftelsen til PBAS om at alt er OK. PBAS registrerer da informasjonen videre i ERP systemene og sender så en kvittering til kunden. Kjøper Bestill Send godkjenning betalingsforespørsel godkjenningsforespørsel Send betalingsinformasjon kvittering Kurs/Klær Godkjenning Godkjenning Betalingsdetaljer ERP (ikke godkjent) (Godkjent) Vareregister Webserver bestilling Be om godkjenning Send handlesdetaljer betalingsbekreftelse Registrer deltagelse Send kvittering Handelsdetaljer ERP Regnskap Betalingspartner betalingsdetaljer Be om betaling betalingsinformasjon Bekreft betalingsinformasjon Send betalingsbekreftelse Figur 4 - Betaling på nett Side 11 av 16

12 Utstedelse av diplom Når en deltager kommer for første gang på et svømmekurs vil han få utdelt et stempelkort som instruktøren stempler for hver gang. Når kurset er fullført vil alle elever som har mer enn 5 stempler få utlevert et diplom som illustrert i Figur 5 - Utstedelse av diplom. Ved å innføre stempelkortsystemet er det opp til deltageren selv å passe på at man har nok stempler til å få utdelt diplom. Dette reduserer faren for irritasjon rettet mot PBAS. Det betyr likevel ikke at det ikke kan oppstå problemer, som at noen kan miste eller glemme stempelkortet, men da er det opp til instruktøren å håndtere dette direkte for å unngå senere problemer. KURS Deltatt mindre enn 6 ganger Utlever klippekort Registrer deltagelse Instruktør Deltatt 6 eller flere ganger Lag diplom Lever diplom Klippekort (Ikke registrert) Klippekort (Registrert) Klippekort Diplom Registrere deltagelse Deltager Deltager stiller Ja Registrer deltagelse Nei Figur 5 - Utstedelse av diplom Side 12 av 16

13 Oppgave 5 Flytdiagram Internett handel av badetøy på webshop Når en kunde skal handle klær på webshopen til PBAS sender hun en forespørsel til webserveren om å motta webshopen. Så får kunden tilbake varebeholdningen som hun går igjennom, dette er forklart i mer detalj nedenfor. Hvis kunden har valgt å reservere en vare og ønsker å kjøpe dette må hun først logge seg på før hun så velger leveringsmetode. Når hun velger leveringsmetode vil hun få valget om å få levert på kurs dersom hun er en kurskunde. Så går hun til slutt til betaling av varene. Betaling av varene er illustrert under Fakturering i oppgaven over. Hent webshop webshop Reserver varer Logg på/ registrer bruker Velg leveringsmetode Bestill varer Kunde Avbryt ordren Webserver Webshop forespørsel Send webshop Leverandør Side 13 av 16

14 Valg av varer Når kunden ønsker å se over varene for å kjøpe badetøy går hun først inn i webshopen som forklart over. Hun så motta varebeholdningen, med oppdaterte lagerbeholdning fra leverandøren i italia, som hun kan titte gjennom. Hvis hun er en kurskunde vil hun automatisk få redusert kostnadene i henhold til rabatten hun skal ha. Hvis hun finner en vare hun ønsker å kjøpe blir denne varen reservert hos leverandøren til PBAS for så å kunne gå videre med yttligere kjøp. Dersom hun ønsker å avbryte eller er ferdig med å kjøpe varer fortsetter hun videre i prosessen som er forklart over. Ønsker å kjøpe mer Kunden ønsker ikke å handle varer Hent produktkatalog produktkatalog Gå gjennom produktkatalog Reserver vare reservasjon Ferdig med å handle Leverandør Kunde Dersom kunden finner noe hun ønsker går hun videre i prosessen. Vare Produktoversikt (Med beholdning) Webserver forespørsel om kundekatalog Hent produkter Hent varebeholdning Kurskunde? Send Nei produktkatalog Oppdater produktkatalog med rabatt reservasjon Send reservasjon reservasjon ERP Produktoversikt Produktoversikt (Uten beholdning) Produktoversikt (Med beholdning) Vare Side 14 av 16

15 Referanser Andreassen, P. T. (2005, 04 04). Gapestokk for kundemishandlere. (Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI) Hentet 02 10, 2010 fra 2008/Gapestokk-for-kundemishandlere/ Cone. (2008, 09 05). Cone Finds That Americans Expect Companies to Have a Presence in Social Media. Hentet 02 08, 2010 fra Dagbladet. (2009, 02 28). Elsker babysvømming. Hentet 01 27, 2010 fra words=babysv%f8mming Dagsavisen. (2009, 07 22). Krever bedre svømmeopplæring. Hentet 01 26, 2010 fra Facebook. (2010, 02 04). Facebook. Hentet 02 04, 2010 fra Folkehelseinstituttet. (2008, 04 15). Er det en sammenheng mellom babysvømming og luftveisplager hos barn? Hentet 01 27, 2010 fra 661=5565:0:15,2687:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:68792::1:5567:12:::0:0 Garnes, K. (2009, 10 02). Sosiale medier i et CRM-perspektiv. (Kuttisme.no) Hentet 02 08, 2010 fra Myhrvold, M. (2009, 01 22). Colt Kommunikasjon. Hentet 02 14, 2010 fra 1,5 millioner nordmenn på Facebook: Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. Business Strategy Review, Volume 14, Issue 2, s Side 15 av 16

16 Pedersen, J. (2001). Utarbeidelse av en fremtidsrettet CRM-strategi. Hentet 02 14, 2010 fra Siviløkonomene - Magma: Peelen, E. (2005). CRM as an integral business strategy. I Customer Relationship Management (ss ). Financal Times Management. Poppe, C. (2008). Husholdningens tidlige reaksjoner på. SIFO-survey, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo. Statistisk Sentralbyrå. (2009, 09 24). Andel som har tilgang til diverse IKT, etter husholdningstype og husholdningsinntekt. Hentet 02 14, 2010 fra Statistisk Sentralbyrå. (2009, 01 01). Personer 0-17 år, etter kommune, alder og kjønn. Hentet 01 26, 2010 fra l Sumner, M. (2004). Enterprise Resource Planning. New Jersey: Prentice Hall. Utrop. (2009, 10 13). Vellykket kjønnsdelt svømming. (Utrop) Hentet 02 08, 2010 fra Side 16 av 16

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Prosess + sosialt = sosial prosesstyring. christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund

Prosess + sosialt = sosial prosesstyring. christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Prosess + sosialt = sosial prosesstyring christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund iknowbase brukerforum, Oslo - 25.09.2014 Forretningsprosesser

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6 Fortsetter om salgsforretningsprosessen I dag Spørsmål om øv. 5, oppg. 2 Om Innkjøpsforretningsprosessen Oppgave 2. Forklar hvordan de enkelte statusfeltene

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken?

Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken? Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken? Fremdeles mange som står igjen Vox 2011 Norsk Mediebarometer SSB, 2012 Bredbåndsdekning 2013 FAD, 2013 IKT i husholdningen SSB/Eurostat 2013 Program

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi

Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi Kunnskapsfrokost BI Trondheim 24 mai 2011 Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI 24.05.2011 1 Hvem er jeg? Høyskolelektor,

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Infoskriv til foreldre og foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte Infoskriv til foreldre og foresatte Velkommen til svømmekurs! I Oslo Idrettslag Svømming er vi opptatt av å gi et godt svømmeopplæringstilbud. Vi er opptatt av kvalitet, hvor våre instruktører er utdannet

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Ofte Stilte Spørsmål Bestilling på MYHERBALIFE.COM Norge, 18. Januar, 2013

Ofte Stilte Spørsmål Bestilling på MYHERBALIFE.COM Norge, 18. Januar, 2013 Klikk på overskriften for hvert avsnitt for å komme til svarene for hvert spørsmål. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på kan du kontakte Medlemservice på tlf: 67 12 66 66. Generelt Kan jeg bestille

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader NOBB Fraktapplikasjon for effektiv beregning av transportkostnader Bakgrunn for prosjektet Fraktberegning gjøres i dag som en manuell og tidkrevende prosess både hos den enkelte kjøper og hos selgeren

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Title Text. TitleText

Title Text. TitleText Title Text TitleText Title Text TitleText aktivpåfacebook Hvordan få flere Likes! GÅ! Dagen Program Del1 1. Introduksjon til markedsføring på Facebook 2. «Teori» Del2 7. Q&A 8. Praktisk arbeid 3. Målsetninger

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 Helena Makhotlova Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER

NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER MED NORDIC REWARD KAN DU NÅ UT MED SPESIALTILPASSEDE TILBUD OG RABATTER TIL 1 MILLION KORTBRUKERE. INTRODUKSJONSTILBUD! PRØV NORDIC REWARD ACTIVE GRATIS UT ÅRET

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 - Helena Makhotlova -Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier - I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Hva er babysvømming? Gode grunner til å delta på babysvømming Når kan man starte med babysvømming? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

UTFORDRING. OsloTaxi har siden 1921 fraktet folk fra der de er, til hvor de vil.

UTFORDRING. OsloTaxi har siden 1921 fraktet folk fra der de er, til hvor de vil. UTFORDRING har siden 1921 fraktet folk fra der de er, til hvor de vil. ønsket en kampanje som vil legge dem top of mind når folk tenker på å bestille en taxi, i en bransje hvor det er vanskelig å skille

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 CRM, Customer Relationship Management, fokuserer på utvikling og opprettholdelse av stabile kunderelasjoner

Detaljer

Svømmeopplæring til innvandrerkvinner

Svømmeopplæring til innvandrerkvinner Forebyggende prosjekt Svømmeopplæring til innvandrerkvinner Prosjektnummer 2011/1/0286 Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Forebyggende virksomhet med Extra-midler Forord Bærumsvømmerne holdt i 2012

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid GOLDEN MOBILE The Golden Mobile age 1. Tilgjengelig 2. Brukervennlig 3. Personlig 4. Realtid The Golden Mobile age 1. Kundeopplevelser 2. Digital transformasjon 3. Samle Informasjon 4. Skape verdi av innsikt

Detaljer

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg Avdeling for offentlige anskaffelser Jan Mærøe ELEKTRONISK HANDEL ER KOMMET FOR Å BLI Alle gjør det Hvorfor skal ikke deres

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere?

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Kostnadseffektivt og med full kontroll Her presenterer vi webløsningen for deg som ønsker full

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY KURS OG SERTIFISERINGER - SCRUM

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY KURS OG SERTIFISERINGER - SCRUM CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY KURS OG SERTIFISERINGER - SCRUM Scrum Master og Product Owner i Høst 2015 1 Om Scrum Scrum er et populært rammeverk laget med henblikk på å utvikle komplekse informasjonssystemer.

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde September 2016 Innhold Om automatisk etterfylling av forbruksmateriell... 2 Spørsmål 1. Hva er ASR?... 2 Spørsmål 2. Hvordan

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer