IS411 - Mappe Oppgave 1. I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til. Pingvinen Babysvømming AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS411 - Mappe Oppgave 1. I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til. Pingvinen Babysvømming AS"

Transkript

1 Pingvinen Babysvømming AS IS411 - Mappe Oppgave 1 I denne oppgaven skal vi utarbeide en CRM strategi og gjennomgå noen av forretningsprosessene til Pingvinen Babysvømming AS Navn: Knut Urbye

2 Pingvinen Babysvømming AS Innledning I denne oppgaven skal vi analysere Pingvinen Babysvømming AS og komme frem til en CRM strategi som vil være bra for å øke gjenkjøpsraten på deres kurs. Videre skal vi se på noen av prosessene i bedriften for å se på muligheten til å forbedre de basert på det som er lagt frem i CRM strategien. Oppgave 1 SWOT Analyse Nedenfor er det foretatt en SWOT analyse av bedriften Pingvinen Babysvømming AS (PBAS). I SWOT analysen skal vi se på de interne styrkene og svakhetene, samt eksterne mulighetene og truslene ved bedriften for å kartlegge hvilke muligheter og problemer bedriften bør fokusere videre på (Panagiotou, 2003) som en del av en større strategianalyse av selskapet. Strenghts / Styrker Selskapet synes å være godt etablert med lang fartstid i bransjen. Tidligere elever kan komme tilbake med egne barn fordi PBAS har eksistert rundt 25 år. PBAS har vist en god økonomisk utvikling. Selskapet tilbyr kurs til babyer og barn i alder 1 til 10 år. Dette gir anledning til å tilby kurs for returnerende elever i mange år. Selskapet har i dag 30 % returnerende kunder fra tidligere kurs. Det er estimert at de kan muligens heve denne gjenkjøpsprosenten til 50 % ved å fokusere mer på markedsføring. Rettighetene til å importere populære italienske badebukser og badedrakter gir PBAS flere ben å stå. Weaknesses / Svakheter Det er ingen garantier for at påmelding medfører betalende kunder. Dette kan resultere i halvtomme kurs ved oppstart hvis mange påmeldte velger å ikke betale fakturaen. Side 2 av 16

3 Dårlig rutiner knyttet til fakturering har medført en manglende oversikt over oppgjør. Elever får dermed mulighet til å delta på kurs uten å gjort opp for seg. Noen elever har ikke mottatt diplom for deltagelse fordi rutinene knyttet til registrering av oppmøte ikke har vært gode nok. Dette har igjen resultert i at kunder har trukket seg fra kurset. Forsinkelser i undervisningen grunnet salg av klær har ført til irritasjon. Opportunities / Muligheter Det er en stadig økende interesse for babysvømming i Norge. Dette medfører at kurs over hele landet blir fort fulle (Dagbladet, 2009). Oslo har det høyeste antall barn i alderen 0 til 6 år i Norge. Totalt antall barn i alder 0-12 år i hovedstaden er (Statistisk Sentralbyrå, 2009). Dette betyr at PBAS har tilgang på en stor kundemasse i mange år fremover. Selskapet kan med små endringer i eksisterende undervisning utvikle egne program tilpasset grupper med spesielle behov. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken over de som ikke kan svømme (Dagsavisen, 2009). Dette kan være fordi kulturelle og religiøse forskjeller gjøre det vanskelig for enkelte grupper å delta i kjønnsblandet svømmeundervisning (Utrop, 2009). Teknologi som CRM og Websalg kan hjelpe med problemene knyttet til rutiner og effektivisering. Internettsider og sosiale medier kan hjelpe til i kundebehandling og mer salg. Threats / Trusler I følge en rapport publisert av Nasjonalt folkehelseinstitutt er det påvist at spedbarn som er arvelig disponert for astma og allergi og går til babysvømming, har økt risiko for lungebetennelse, bronkitt, forkjølelse og ørebetennelse (Folkehelseinstituttet, 2008). Dersom fremtidig forskning påviser overnevnte problemer hos flere grupper kan dette medføre frafall i deltagelse på babysvømming. Side 3 av 16

4 Interessen for babysvømming kan snu og andre aktiviteter som babyteater kan trekke barn fra svømming og dermed redusere antall deltagere. Dersom det blir en ny økonomisk resesjon kan dette påvirke deltagelsen, selv om forskning viser at fritidsaktiviteter ikke blir like hardt rammet som andre deler av husholdningen (Poppe, 2008, s. 19). En SWOT analyse har vært brukt i mange år for å avdekke en organisasjons styrker og svakheter i konkurranseøyemed, men er ikke lengre en fullgod metode for å gi en grundig analyse, da bedrifter har blitt mer komplekse og kravene har blitt større enn det SWOT kan beskrive. (Panagiotou, 2003) Likevel kommer det godt frem PBAS har utfordringer. De må avdekke svakhetene i sine prosesser for å bedre driften og styrke kundeforholdene. Deres største problem ligger i deres kunders misnøye mot prioriteringene og rutinene til PBAS. Oppgave 2 CRM Strategi Customer Relationship Management (CRM) er en strategi for å mobilisere hele organisasjonen til å yte bedre service overfor kundene. Resultatet skal være mer lojale kunder som kjøper mer samtidig til en lavere kostnad. Derfor er ikke CRM en applikasjon, teknologi eller et sett av produkter. (Pedersen, 2001) Ed Peelen sier i boken Customer Relationship Management at en strategi reflekterer over en virksomhets verdi og formål. Samtidig vil en strategi også, som et resultat av en analyse av styrker og svakheter, vise vei mot å avklare hva organisasjonens mål er og hvordan dette skal nås. Videre referer Peelen til Treacy og Wiersema (1996) sin identifisering av det de kaller markedsledernes tre verdidisipliner. Disiplinene er definert som Operational excellence, Product leadership og Customer intimacy. Hver av de nevnte disiplinene definerer en strategi i et kundeforhold og hvordan man bør gå frem for å best utnytte dette. (Peelen, 2005, ss. 47, 49). Av disse vil jeg foreslå to for å nå PBAS sine mål. I utformingen av CRM strategi for Pingvinen Babysvømming AS skal jeg først se på selskapets nåværende situasjon og analysere styrkene og svakhetene som er tatt frem i SWOT analysen. Når dette er gjort vil jeg se nærmere på hvilke mål PBAS bør sette og hvordan man skal nå dette. Side 4 av 16

5 Situasjonen i dag Pingvinen Babysvømming AS er, som det kommer frem i SWOT-analysen, en bedrift med lang erfaring i en bransje i medgang. Det at PBAS har en god økonomisk vekst reflekterer dette. PBAS tilbyr opplæring for barn helt opp til 10 års alderen og med en gjenkjøpsrate på rundt 30 % viser det at det er et marked for deres produkter selv etter at kunden har fullført et kurs. PBAS har også utover den vanlige driften rettigheter til å importere badetøy fra en leverandør i Italia. I dag selges dette på svømmekursene og er blitt så populært at venner av kursdeltagerne kommer for å kjøpe klærne. PBAS ønsker å forbedre gjenkjøpsraten for å øke inntektene på bunnlinjen ved bruk av mer markedsføring. Av disiplinene som er nevnt over vil det beste alternativet, ved første øyekast, vært å gå for Customer intimacy (CI). Denne disiplinen fokuserer på selskapets ønske om å bli bedre kjent med kunden og bygge et langt kundeforhold basert på kunnskap om den enkelte kunden. Videre sier Peelen i sin konklusjon om valg av CRM strategi at bedrifter som adopterer denne strategien bør ha alt av interne prosesser på plass for å kunne lykkes med å innføre en CI strategi (Peelen, 2005, ss , 60). I SWOT analysen ble svakheter ved flere av rutinene i PBAS belyst. Selskapet problemer med grunnleggende rutiner som påmelding, deltagelse, salg av klær og fakturering. Kunder har ytret missnøye over disse problemene og enkelte har til og med sluttet på kurs som følge av det. Dette kan føre til negativ omtale av selskapet dersom ikke klagene blir behandlet effektivt. Noe som igjen kan føre til tap av kunder og redusere gjenkjøpsraten (Andreassen, 2005). Paradoksalt nok er de potensielt på vei mot å redusere gjenkjøpsraten i stedet for å øke den som bedriften ønsker. Disse problemene er noe som kan skape vanskeligheter med å gjennomføre en CI strategi for å bygge tettere bånd til kunden som det første steget i CRM strategien. Hva er målet? Det overordnede målet er, som tidligere nevnt, PBAS ønske om å forbedre bunnlinjen ved å øke gjenkjøpsraten. Dette mener jeg at man oppnår ved å bedre kundekontakten og forlenge kundeforholdet. De underordnede målene, for å Side 5 av 16

6 kunne oppnå dette, er først og fremst å rydde opp i rutinene slik at man har en solid grunnmur som man kan bygge videre på. Når grunnmuren er lagt vil det bli mye enklere å fokusere på primærmålet; å få en bedre kundekontakt. Johnny Pedersen sier i sin artikkel om å utarbeide en fremtidsrettet CRM strategi at CRM strategier krever en kulturell endring i virksomheten, endring av jobbinnhold og krav til engasjement hos ledelsen og medarbeiderne.. Det vil si at hele virksomheten må ha i tankene hvor virksomheten ønsker å gå og jobbe sammen om å klare oppgaven. (Pedersen, 2001) Hvordan skal vi gjennomføre det? Den beste metoden for å nå målene som nevnt over, er å etablere en CI strategi, men slik PBAS står i dag er ikke organisasjonen helt klare for å ta på seg en så stor oppgave før de har fått ryddet opp i organisasjonen og effektivisert deler av driften. Ser vi på SWOT analysen så ser vi problemer med fakturering, registrering av deltagelse og salg av klær. Derfor burde selskapet starte med en mer offensiv strategi som Operational excellence (OE). OE fokuserer på å ha en kosteffektiv drift ved å standardisere og automatisere så mange av bedriftens prosesser som mulig, samtidig som man leverer et godt produkt til hele kundemassen (Peelen, 2005, ss ). Med andre ord handler det om å effektivisere og automatisere mange av de nåværende rutinene med tekniske løsninger som frigjør kapasitet til andre oppgaver. Figur 1 - CRM Strategi basert på en OE kjerne og CI kundehåndtering Ved å starte med denne disiplinen får PBAS anledning til å forbedre svakheter i sine rutiner og bygge en solid og trygg plattform. Først når rutinene er forbedret og kundetilliten er stabil vil det komme en god anledning til å danne et tettere og mer personlig bånd til kunden. Side 6 av 16

7 Alle problemene som er en del av kjernevirksomheten bør effektiviseres. Det er derfor normalt å begynne med å etablere en Operational Excellence strategi for å forbedre kjerneprosessene, for så å bygge på dette med en Customer Intimacy profil (Peelen, 2005, s. 52). Figur-1 illustrerer tanken bak CRM strategien ved å vise at Operational Excellence er den sentrale kjernen, men at kundene skal bli tatt hånd om gjennom Customer Intimacy en som ligger i ytterkant. PBAS s CRM strategi som er utformet her er todelt. Først fokuserer vi på å forbedre og automatisere så mye av virksomheten som mulig for å oppnå den perfekte driften, før man beveger seg videre mot å forlenge kundeforholdet. Dette betyr ikke at man ikke skal ha noe kontakt med kunden under omstillingsprosessen, men at man skal tilpasse prosessene etter hvert som tekniske rammer gjør det mulig. Første steg i strategien Operational Excellence Som nevnt over er første steget i strategien å gå gjennom de prosessene som kan forbedres og automatiseres. Dette er hovedsakelig rutinene rundt påmelding, salget av badetøy og diplomutstedelsen. Løsning på overnevnte problemer kan være: - Internettpåmelding med direktebetaling. Kunden blir da øyeblikkelig påmeldt og kursdeltagelse vil være mye klarere for PBAS. - Ved å gi deltagere av kurs et stempelkort ved oppstart av et kurs vil kunden selv være ansvarlig for å ha dette med seg for å registrere deltagelse. Dette vil medføre at PBAS ikke blir syndebukken dersom det registrering av deltagelse ikke blir registrert. - Webshop for handel av klær vil flytte kjøp vekk fra kursområdet og gjøre det mer tilgjengelig for alle. Dette vil kunne medføre at PBAS får økt salg ved å være mer tilgjengelig for et større marked. Det kan kreve noe mer arbeid med tanke på markedsføring, men vil redusere irritasjon hos hovedkundesegmentet, kursdeltageren. En annen fordel ved å etablere en webshop hvor kunden bestiller varer har man anledning til å snu etterspørselskjeden fra å måtte skape et behov til å tilpasse seg et behov. Resultatet av dette er at man overfører lagerbeholdningen til leverandøren. Side 7 av 16

8 Når en bestilling blir gjort sendes dette direkte til leverandør som igjen sender varen til din kunde. (Sumner, 2004) For å kunne utnytte den nye teknologien som blir satt på plass bør det bli lagt til rette for en ERP løsning som kan knytte all informasjonen sammen, så man fremdeles kan se hva som skjer med kunden. Denne informasjonen vil i neste steg i strategien være verdifull for å kunne følge opp og kjenne kunden sin. Det vil også være bra med tanke på justeringer i forhold til salg av klær. Ved å se konturene i markedet i forhold til kurs og sesonger vil det være enklere å kjenne kunden på sikt og tilpasse løsninger for de. (Sumner, 2004) Andre steg i strategien Customer Intimacy Det andre steget i strategien handler om å etabler et tetter kundeforhold for å skape et lengre samarbeid med kunden. Dette vil på sikt medføre en økning av gjenkjøpsraten. Det finnes mange måter å pleie kunder på alt fra tradisjonell markedsføring med kampanjer til en mer personlig tilnærming som Customer Intimacy oppfordrer til. Eksempler på dette kan være kommunikasjon direkte med hver enkelt kunde eller bruk sosiale nettverk hvor kunden vil komme til deg. I en undersøkelse gjort i USA av Cone kommer det frem at 43 % av deltagere som bruker sosiale medier mener at bedrifter burde bruke sosiale medier for å løse kunderelaterteproblemer (Cone, 2008). Når man da tenker på at 98 % av Norges befolkning med barn har Internett (Statistisk Sentralbyrå, 2009) og mange av disse bruker sosiale medier, spesielt det sosiale nettverket Facebook hvor det nå er 1,5 millioner registrerte nordmenn (Myhrvold, 2009), kan det være lurt å etablere en sosial profil for å nå ut til sine kunder. Et eksempel på dette kan være å etablere en profil/side på Facebook, som illustrert i Figur 2 Et forslag til en sosial kanal for Pingvinen Babysvømming på facebook.com. Her kan man skape et miljø hvor informasjonsflyten er mer direkte, men også gjøre selskapet mer tilgjengelig for direkte kommunikasjon med sine kunder enn de tradisjonelle markedsføringskanalene. Det kan også være en mulighet å utvikle en Facebook applikasjoner som kobler opp mot et diplom arkiv så foreldre av barn kan installere dette og skryte av sine barns ferdigheter. Side 8 av 16

9 En annen viktig faktor som Kåre Garnes tar opp i sin blogg om sosiale medier i et CRM perspektiv er at kun 1 av 20 misfornøyde kunder klager direkte til kilden. Han går også videre og sier at Facebook har gjort det enklere for folk å klage til flere. Hvor man før kun nådde ut til sine nærmeste venner på kafe til at det nå bare tar en status melding for å nå ut til 300 personer, som igjen kan fortelle om problemene til sine venner igjen. Det er derfor viktig å være våken og involvert i disse mediene så man kan raskere håndtere negativ publisitet (Garnes, 2009). Figur 2 Et forslag til en sosial kanal for Pingvinen Babysvømming på facebook.com Oppgave 3 Forretningsprosessen Med den nye CRM strategien skal vi automatisere så mange av prosessene som mulig for å frigjøre kapasitet til å kommunisere tettere med kunden. Når en kunde ønsker å finne informasjon om et svømmekurs vil hun kunne gå på PBAS s internett sider for å lese mer og enkelt melde seg opp til nye kurs med betaling direkte på internettsiden. Kurspåmeldingen har tidligere vært basert på fakturering og kredittsalg. Den nye webløsningen som er illustrert i Figur 3 - Forrestningsprosessen ved påmelding vil medføre at PEBAS får betalt med en gang. Side 9 av 16

10 Kunde Påmeldings & betalings informasjon Påmeldings bekreftelse Påmelding på Internett Kursstart Holde kurs Diplom utstedelse Betalingsleverandør Betalingsinformasjon Betalingsbekreftelse Det holdes 10 undervisninger per kurs Figur 3 - Forrestningsprosessen ved påmelding Side 10 av 16

11 Oppgave 4 Flytdiagram Fakturering Ettersom PBAS har gått vekk fra en faktureringsmodell og over til en internettbetalingstjeneste skal jeg gå gjennom betalingsmodulen til denne tjenesten. For å unngå å måtte utvikle og vedlikeholde betalingstjenester har PBAS valgt å bruke en ekstern betalingsleverandør. Leverandøren tar hånd om alle transaksjonene som går gjennom nettshopen. Figur 4 - Betaling på nett illustrerer prosessen for betaling på Internett. Når en kunde ønsker å delta på et kurs sender han en forespørsel til PBAS. PBAS ber da om å få en bekreftelse fra kunden slik at kunden blir sendt til leverandøren av betalingstjenester. Kunden gjennomfører da betalingen på betalingstjenesten som igjen sender bekreftelsen til PBAS om at alt er OK. PBAS registrerer da informasjonen videre i ERP systemene og sender så en kvittering til kunden. Kjøper Bestill Send godkjenning betalingsforespørsel godkjenningsforespørsel Send betalingsinformasjon kvittering Kurs/Klær Godkjenning Godkjenning Betalingsdetaljer ERP (ikke godkjent) (Godkjent) Vareregister Webserver bestilling Be om godkjenning Send handlesdetaljer betalingsbekreftelse Registrer deltagelse Send kvittering Handelsdetaljer ERP Regnskap Betalingspartner betalingsdetaljer Be om betaling betalingsinformasjon Bekreft betalingsinformasjon Send betalingsbekreftelse Figur 4 - Betaling på nett Side 11 av 16

12 Utstedelse av diplom Når en deltager kommer for første gang på et svømmekurs vil han få utdelt et stempelkort som instruktøren stempler for hver gang. Når kurset er fullført vil alle elever som har mer enn 5 stempler få utlevert et diplom som illustrert i Figur 5 - Utstedelse av diplom. Ved å innføre stempelkortsystemet er det opp til deltageren selv å passe på at man har nok stempler til å få utdelt diplom. Dette reduserer faren for irritasjon rettet mot PBAS. Det betyr likevel ikke at det ikke kan oppstå problemer, som at noen kan miste eller glemme stempelkortet, men da er det opp til instruktøren å håndtere dette direkte for å unngå senere problemer. KURS Deltatt mindre enn 6 ganger Utlever klippekort Registrer deltagelse Instruktør Deltatt 6 eller flere ganger Lag diplom Lever diplom Klippekort (Ikke registrert) Klippekort (Registrert) Klippekort Diplom Registrere deltagelse Deltager Deltager stiller Ja Registrer deltagelse Nei Figur 5 - Utstedelse av diplom Side 12 av 16

13 Oppgave 5 Flytdiagram Internett handel av badetøy på webshop Når en kunde skal handle klær på webshopen til PBAS sender hun en forespørsel til webserveren om å motta webshopen. Så får kunden tilbake varebeholdningen som hun går igjennom, dette er forklart i mer detalj nedenfor. Hvis kunden har valgt å reservere en vare og ønsker å kjøpe dette må hun først logge seg på før hun så velger leveringsmetode. Når hun velger leveringsmetode vil hun få valget om å få levert på kurs dersom hun er en kurskunde. Så går hun til slutt til betaling av varene. Betaling av varene er illustrert under Fakturering i oppgaven over. Hent webshop webshop Reserver varer Logg på/ registrer bruker Velg leveringsmetode Bestill varer Kunde Avbryt ordren Webserver Webshop forespørsel Send webshop Leverandør Side 13 av 16

14 Valg av varer Når kunden ønsker å se over varene for å kjøpe badetøy går hun først inn i webshopen som forklart over. Hun så motta varebeholdningen, med oppdaterte lagerbeholdning fra leverandøren i italia, som hun kan titte gjennom. Hvis hun er en kurskunde vil hun automatisk få redusert kostnadene i henhold til rabatten hun skal ha. Hvis hun finner en vare hun ønsker å kjøpe blir denne varen reservert hos leverandøren til PBAS for så å kunne gå videre med yttligere kjøp. Dersom hun ønsker å avbryte eller er ferdig med å kjøpe varer fortsetter hun videre i prosessen som er forklart over. Ønsker å kjøpe mer Kunden ønsker ikke å handle varer Hent produktkatalog produktkatalog Gå gjennom produktkatalog Reserver vare reservasjon Ferdig med å handle Leverandør Kunde Dersom kunden finner noe hun ønsker går hun videre i prosessen. Vare Produktoversikt (Med beholdning) Webserver forespørsel om kundekatalog Hent produkter Hent varebeholdning Kurskunde? Send Nei produktkatalog Oppdater produktkatalog med rabatt reservasjon Send reservasjon reservasjon ERP Produktoversikt Produktoversikt (Uten beholdning) Produktoversikt (Med beholdning) Vare Side 14 av 16

15 Referanser Andreassen, P. T. (2005, 04 04). Gapestokk for kundemishandlere. (Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI) Hentet 02 10, 2010 fra 2008/Gapestokk-for-kundemishandlere/ Cone. (2008, 09 05). Cone Finds That Americans Expect Companies to Have a Presence in Social Media. Hentet 02 08, 2010 fra Dagbladet. (2009, 02 28). Elsker babysvømming. Hentet 01 27, 2010 fra words=babysv%f8mming Dagsavisen. (2009, 07 22). Krever bedre svømmeopplæring. Hentet 01 26, 2010 fra Facebook. (2010, 02 04). Facebook. Hentet 02 04, 2010 fra Folkehelseinstituttet. (2008, 04 15). Er det en sammenheng mellom babysvømming og luftveisplager hos barn? Hentet 01 27, 2010 fra 661=5565:0:15,2687:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:68792::1:5567:12:::0:0 Garnes, K. (2009, 10 02). Sosiale medier i et CRM-perspektiv. (Kuttisme.no) Hentet 02 08, 2010 fra Myhrvold, M. (2009, 01 22). Colt Kommunikasjon. Hentet 02 14, 2010 fra 1,5 millioner nordmenn på Facebook: Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. Business Strategy Review, Volume 14, Issue 2, s Side 15 av 16

16 Pedersen, J. (2001). Utarbeidelse av en fremtidsrettet CRM-strategi. Hentet 02 14, 2010 fra Siviløkonomene - Magma: Peelen, E. (2005). CRM as an integral business strategy. I Customer Relationship Management (ss ). Financal Times Management. Poppe, C. (2008). Husholdningens tidlige reaksjoner på. SIFO-survey, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo. Statistisk Sentralbyrå. (2009, 09 24). Andel som har tilgang til diverse IKT, etter husholdningstype og husholdningsinntekt. Hentet 02 14, 2010 fra Statistisk Sentralbyrå. (2009, 01 01). Personer 0-17 år, etter kommune, alder og kjønn. Hentet 01 26, 2010 fra l Sumner, M. (2004). Enterprise Resource Planning. New Jersey: Prentice Hall. Utrop. (2009, 10 13). Vellykket kjønnsdelt svømming. (Utrop) Hentet 02 08, 2010 fra Side 16 av 16

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer