ac- - PwC Gransking 17. desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ac- - PwC Gransking 17. desember 2009"

Transkript

1 ac- - 1 PwC Gransking 17. desember e

2 PRICEWATERHO USECOOPERS Postboks 748 NO-0106 Osto Telephone: Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, Seksjon for intemrevisjon v/even Rudberg Rådhuset 0037 Oslo Oslo, 17. desember 2009 Oversendelsesbrev Det vises til engasjementsbrev av 1. oktober Vedlagt følger granskingsrapport relatert til Oslo kommunes etablering av et rehabiliteringssenter i Spania. Med vennlig hilsen 0,L&kGat Jan Erik Gran Olsen Partner

3 Innhold r":= r i,-.{ SAMMENDRAG OG VURDERINGER 1 INNLEDNING 1 Bakgrunn 1 HOVEDFUNN Styring og kontroll Valg av og kjøp av tomt 3 Rådgivningstjenester 5 Gebyrer og avgifter 6 Lobbyvirksomhet 6 Reise- og representasjonsutgifter 7 Lønns- og administrasjonskostnader 7 INTRODUKSJON INNLEDNING OPPDRAGSBESKRIVELSE BEGRENSNINGER OG FORBEHOLD GJENNOMFØRING METODE Regnskapsundersøkelser Gjennomgang og analyse av e-post Arkivering Intervjuer og kontradiksjon 10 2 RESULTATET AV UNDERSØKELSENE OVERSIKTER STYRING OG KONTROLL Roller Sentrale vedtak Fullmakter, instrukser og ansvarsforhold?r Rapportering Budsjettering, regnskap og økonomistyring VALG AV OG KJØP AV TOMT Valg av tomt Tomtekjøp Selgeme Verdivurdering Betaling av tomt Advokatkontoret Mtnez. de Lecea Abogados-Procuradores Bruksendringstillatelse (DIC) Byggetillatelse Andre forhold vedrørende kjøp av tomt RADGIVNINGSTJENESTER Advokat Carmen Sanz Axla Consulting 54

4 2.4.3 Arkitektfirmaet Campos y Oltra Ingeniør Josø Luis Segarra og Cuatana Ingenieros Tekniske arkitekter Darocas og Zaragoza Archus Arkitekter AS Regnskapsfihnaet Asesoria Noguera Revisjonsfirmaet UHY-Fay Rådgivningsfirmaet Rambøll Norge AS Advokatfirmaet Perez-Llorca Strafferettsadvokat Josø Maria Palacin Admi-Retiro S.L GEBYRER OG AVGIFTER LOBBYVIRKSOMHET Casandra Iniciativas Empresariales REISE- OG REPRESENTASJONSUTGIFTER LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønnskostnader Administrasjonskostnader 88

5 Sammendrag og vurderinger ble ved kontrakt 1. oktober 2009 gitt i oppdrag av Oslo kommune å gjennomføre en gransking av forhold knyttet til Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania (Spaniaprosjektet). Oppdraget er gjennomført i samsvar med nærmere spesifisert mandat. Bakgrunn Senhøsten 2004 tok daværende administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY), Jan-Egil Clausen, kontakt med Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST), med forespørsel om å bygge et sykehjem i Spania. Tilbakemeldingene gav grunnlag for videre behandling i OBY. Etter styrevedtak i OBY i februar 2005, igangsatte OBY arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere et rehabinteringssenter for Oslo kommune i Spania, med VST som bestiller og OBY som utfører. I desember samme år ble det inngått avtale om kjøp av tomt på Montemolar i Altea. Tomten var regulert for landbruksformål (finca rustica). Advokat, konsulenter, arkitekter med flere ble engasjert for å arbeide med å innhente nødvendige tillatelser for byggestart og for å forberede byggingen. I oktober 2007 ble allmennyttighetserklæring (DIC) innvilget. Dagens situasjon er at OBY har investert mer enn MNOK 24 uten at nødvendig tillatelser til å bygge rehabiliteringssenteret foreligger. Prosjektets knappe tidsramme i forhold til Husbankens frist for ferdigstillelse i desember 2007, og forsinkelsene som oppstod da bruksendringstillatelse og byggetillatelse uteble, synes å ha medvirket til denne situasjonen. Både daværende administrerende direktør i OBY og styret i OBY var klar over at det kunne ta lang tid å få nødvendig bruksendrings- og byggetillatelse og fristen Husbanken hadde satt. Kjennskapet til utfordringene med tillatelsene fremgår i redegjørelse til styremøte i OBY i oktober 2005, hvor den spanske advokaten Carmen Sanz blir sitert på at "Det er tvilsomt om spørsmålet om byggetillatelse er fullstendig avklart i løpet av 6 måneder". Styret ble i samme redegjørelse gjort oppmerksom på at "Omregulering av landbrukstomter til byggetomter krever normalt en meget langvarig reguleringsprosess (5 år)." Basert på PwCs undersøkelser, ser det ut til at styret i OBY og daværende administrerende direktør i liten grad tok stilling til hvilke konsekvenser Husbankens knappe frist og utfordringene med å få de nødvendige tillatelser burde få for prosjektgjennomføringen. De involverte beslutningstakerne hadde stor tro på at en skulle få de nødvendige tillatelser til å igangsette byggingen. Sentrale personer i Altea kommune gav positive signaler på initiativet om etablering av senteret. Da avgjørelsen vedrørende bruksendringstillatelse og ikke minst byggetillatelse dro ut i tid, økte presset på å igangsette og ferdigstille planleggingsfasen slik at en kunne starte byggingen umiddelbart etter at nødvendige tillatelser forelå. Samtidig ble planleggingsarbeidet vanskeligere og mer ressurskrevende, fordi en ikke kunne inngå bindende avtaler med leverandører så lenge oppstartstidspunktet for byggingen var uklart. Granskingsrapporten kommer inn på flere forhold som kan ha påvirket saksbehandlingen i Spania. Dette er nærmere omhandlet i rapporten. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon

6 Roller og ansvar Jan-Egil Clausen var i kraft av stillingen som administrerende direktør i OBY, også styreleder i det heleide "datterselskapet" Centro de Rehabilitacion Montemolar SLU (CRM). Begge posisjonene gav Clausen fullmakter. Per Morten Johansen overtok 1. juli 2008 som administrerende direktør og styreleder i CRM etter Clausen. Prosjektleder Øyvind Lønnå hadde under hele prosjektperioden 2/5 - stilling i VST og 3/5 - stilling i OBY. Han hadde de samme fullmakter som andre prosjektledere i OBY, og han hadde attestasjonsrett på fakturaer som vedrørte prosjektet. Prosjektlederen hadde ingen formell rolle i CRM, men fikk fra 2007 fullmakt fra styret i CRM til å inngå avtaler med en verdi på inntil EUR I tillegg fikk prosjektlederen tildelt fullmakt til enkeltstående rettshandlinger fra administrerende direktør i OBY. Hoved Oslo kommunes økonomiske interesser ble ikke tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet. Husbanken var en avgjørende finansieringskilde som hadde forhåndsutbetalt MNOK 18,75 i tilskudd til realisering av rehabiliteringssenteret. Husbanken hadde satt som vilkår at rehabiliteringssenteret ble ferdigstilt innen 31. desember Prosjektet fortsatte å pådra kommunen kostnader også etter at det ble klart at Husbankens ferdigstillelsesfrist ikke kunne overholdes. Husbanken krevde tilskuddet tilbakebetalt som en følge av fristbruddet. Det er identifisert svakheter ved prosjektets interne kontroll. Det har vært utfordringer med å få tilgang til formelle vedtak og protokoller i saken. Det er avdekket svakheter ved prosjektgjennomføringen, hva gjelder organisering, rapportering og økonomistyring. OBY betalte ca. MNOK 1,1 til det spanske advokaffirmaet Mtnez De Lecea i forbindelse med kjøp av tomt. Omstendighetene rundt og formålet med overførselen fremstår som uklart. OBY har foretatt en rekke anskaffelser i forbindelse med Spania-prosjektet, og pr. 30. september 2009 er det brukt til sammen ca. MNOK 11,6 på rådgivningstjenester. Flere av anskaffelsene er gjennomført uten konkurranseutsetting. Ovennevnte blir nærmere beskrevet i det følgende. Styring og kontroll OBY var en ung organisasjon da Spania-prosjektet ble igangsatt. Organisasjonen hadde mange utfordringer, herunder omfattende barnehageutbygging. Det var formentlig ingen i OBY med erfaring fra tilsvarende utenlandsprosjekter foruten administrerende direktørs erfaring fra Bærum-prosjektet. Prosjektorganiseringen Prosjektgjennomføringen var preget av at det for den enkelte fremstod som uklart hva man selv og hva andre hadde ansvar for. Dette bidro til manglende oppfølging og har medført ansvarsfraskrivelser. Ansvar og faglig kompetanse var spredd på en rekke personer, herunder styret og ledelsen i OBY, prosjektlederen, styret i CRM, samt eksterne rådgivere i Norge og Spania. Likevel var ansvarsregimet lite Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 2

7 formalisert, uten klare retningslinjer for hvem som hadde ansvar for hva. Det forelå ingen instruks for prosjektleders mandat, som hensyntok de tilleggsutfordringer som lå i at prosjektet skulle gjennomføres i Spania. Prosjektlederen fikk først en individuell arbeidsinstruks i slutten av Prosjektrapportering og oppfølging Rapportering på prosjektets fremdrift var lite formalisert. Det foregikk likevel en betydelig rapportering, både til og fra styret i CRM, og mellom prosjektleder og daværende administrerende direktør i OBY. Det foreligger også rapportering videre blant annet fil VST og styret i OBY. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad styringsrelevant informasjon er rapportert og fulgt opp. Det foreligger rapportering om etableringen av CRM, samt oppfølgingen av søknad om bruksendingstillatelse og byggetillatelse, og tilhørende utfordringer. Det synes imidlertid som om de sentrale beslutningstakerne i liten grad sammenholdt denne informasjonen med de suksesskritiske faktorene i prosjektet, herunder det å få byggetillatelse og ferdigstillelse innenfor Husbankens frister. Axla Consulting (ansvarlig leverandør for forprosjektering, samt prosjekt- og byggeledelse) rapporterte regelmessig til prosjektleder over medgått fid og påløpte kostnader. Informasjonen ble videreformidlet til daværende administrerende direktør i OBY. Det foreligger ikke informasjon om at OBY har bedt Axla Consulting om å redusere sin aktivitet som følge av at innvilgelse av bruksendringstillatelse og byggetillatelse ble forsinket. Etter at CRM ble opprettet og fikk en rolle i prosjektet, ble det utarbeidet prosjekthåndbok som grunnlag for styring av arbeidet i CRM. Overføring av tomt og ansvar til CRM reiste en rekke spørsmål av styrings- og kontrollmessig karakter, samt en rekke rettslige problemstillinger. Flere av disse kunne vært både tidligere og grundigere belyst. Saarilge forhold knyttet til økonomistyringen Det har ikke på noe tidspunkt blitt utarbeidet et fullstendig, detaljert og periodisert budsjett, hvor det fremgår hvilke kostnader som er budsjettert i prosjektets ulike faser. Det er ikke funnet dokumentert at påløpte kostnader ble fulgt opp i form av utarbeidelse av et detaljert prosjektregnskap. Fraværet av disse verktøyene for økonomistyring, kan ha vanskeliggjort muligheten for kontinuerlig kostnadsoppfølging. Det er ikke avdekket brudd på prinsippet om dualkontroll ved attestasjon og anvisning, verken hva gjelder inngående fakturaer, reiseregninger, utlegg eller lignende. Bilagskontrollen har imidlertid blitt vanskeliggjort ved at enkelte underliggende avtaler kun forelå på spansk, og at enkelte timebaserte ytelser ikke er nærmere dokumentert, blant annet med timelister. Enkelte kontrakter har ikke blitt utarbeidet på kommunens standardformular og er lite spesifisert i forhold til leveranse. I enkelte tilfeller foreligger ingen kontrakt. Valg av og kjøp av tomt I mai 2005 utredet OBY muligheten for å etablere et rehabiliteringssenter i Spania, hvor Kanariøyene og Alicanteområdet var aktuelle altemativer. Altea i Alicante-området ble foretrukket. Kjentmann Per Svensson lokaliserte tomten på Montemolar. Det ble lagt vekt på tomtens egnethet, beliggenhet, norsk sosial infrastruktur, fiere nordmenn i området og gunstig flyforbindelse til Norge. I juli 2005 ble tomten besiktiget av Øyvind Lønnå, Thor Tom og Per Svensson Svensson arbeidet videre med å filrettelegge for et eventuelt kjøp. Sentralt i prosessen synes å være et møte i Altea 14. oktober 2005 der representanter fra Oslo kommune og OBY møtte varaordfører og en representant fra bystyret i Altea kommune. PricewaterhouseCcopers AS Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 3

8 Det var kjent at tomten var landbrukstomt og at en forutsetning for å bebygge den var at bruksendring ble innvilget av myndighetene. I tillegg var det kjent at prosessen kunne ta flere år og at en bruksendring normalt ikke ble gitt med mindre søknaden gjaldt et sosialt formål. Uttalt støtte fra sentrale aktører i Altea kommune, bidro til avgjørelsen om å velge tomten til tross for utfordringer med å oppnå bruksendringstillatelse. 27. oktober 2005 ble det gitt fullmakter til administrerende direktør Jan-Egil Clausen og styreleder Rolf Barry-Berg i OBY til å kjøpe tomten. Prosjektleder Øyvind Lønnå ble tildelt fullmakt til å inngå bindende avtale på vegne av OBY. Flere alternative tomter ble likevel vurdert, også etter inngått avtale om kjøp av tomt. Relaterte kostnader i forbindelse med tomtekjøpet er totalt ca. MNOK 7,3. Kjøp av tomt er bokført med NOK og honorar til advokaffirmaet Mtnez. de Lecea er bokført med NOK Det er betalt ca. MNOK 2,7 i gebyrer og avgifter. Skjøtet ble overført til OBY 9. februar 2006, og i oktober samme år ble anmerkninger på skjøtet slettet. Søknad om bruksendringstillatelse ble innvilget etter 1 år og 10 måneder. Prosjektets fremdrift ble først og fremst forsinket etter at søknad om byggetillatelse ble levert 23. november Altea kommunes innspill knyttet til innvilgelse av bruksendringstillatelsen, herunder krav om etablering av rundkjøring og høy utbyggingsavgift, har utsatt saksbehandlingen av byggetillatelsen. Oslo kommune har etter klage til Valencia-regionen fått medhold i at kravene fra Altea kommune ikke er rettmessige. Altea har fremsatt innsigelse mot prosjektet og anført at tomten er definert som skogstomt. Mtnez. de Lecea OBY betalte ca. MNOK 1,1 til det spanske advokatfirmaet Mtnez De Lecea i forbindelse med kjøp av tomt. Omstendighetene rundt og formålet med overførselen fremstår som uklart. PwC mottok først relevant dokumentasjon for 2005 torsdag 3. desember 2009, og det gjenstår ytterligere undersøkelser for om mulig å klargjøre faktum vedrørende overførselen. I avtalen mellom Mtnez De Lecea og OBY av 21. september 2005, signert av prosjektlederen, fremgår det at ovennevnte beløp var advokatfirmaets honorar. Det er i avtalen ikke nærmere spesifisert hva som faktisk skulle utføres av tjenester. Det foreligger e-postkorrespondanse fra august 2005 der Per Svensson overfor prosjektleder orienterte om at det er "meget vanlig", for å unndra beskatning, med en offisiell og en uoffisiell pris ved omsetning av fast eiendom i Spania. Videre skrev Svensson at en av advokatene som bistod selgerne krevde betaling ("svarte penger") som de andre eierne ikke kjente til. Halvparten av beløpet på ca. MNOK 1,1 ble betalt i desember 2005 ved inngåelse av kontrakten. Resterende beløp ble betalt i september 2006 etter at skjøtet ble signert. Betalingen ble fordelt mellom to personer i advokatfirmaet, hvorav den ene fikk 30 og den andre 70 prosent. På tidspunktet for overføringene forelå det ikke faktura(er). Anvisnings- og posteringsordren som ligger til grunn for utbetalingene er attestert av tidligere økonomi- og organisasjonsdirektør og anvist av daværende administrerende direktør i OBY. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 4

9 I styresak 63/2005 står det at kjøpesum for tomten er ca MNOK 5. Det fremgår ikke av saksdokumentet at OBY skulle betale ca MNOK 1,1 av beløpet til Mtnez. de Lecea. På skjøtet er kjøpesummen oppgitt til beløp tilsvarende ca. MNOK 3,4. Det er ikke funnet at styret i OBY ble orientert om dette. Fakturaene ble sendt OBY i juni 2009, etter gjentatte purringer, nærmere 3,5 år etter at første utbetaling fant sted. Eiendomsmegler i Altea, Ana Tecles, har opplyst at hun i tillegg til å motta fem prosent meglerhonorar fra selger, også mottok fem prosent honorar av betalingen til Mtnez. de Lecea. Rådgivningstjenester Tjenesteleverandørerene har fakturert for til sammen MNOK 11,6, hvorav fakturaer fra Axla Consulting utgjør MNOK 5,6. Flere av aktørene som er benyttet var tidligere involvert i Bærum-prosjektet, herunder advokat Sanz, Per Svensson, ingeniør Jose Luis Segarra/Cuatana Ingenieros og prosjekt- og byggeledere i Axla Consulting, Magnus Dahlberg og Anders Bergman. Andre aktører ble engasjert på bakgrunn av anbefaling fra Sanz, herunder regnskapsfirmaet Asesoria Noguera, advokatfirmaet Perez-Llorca, rådgivningsfirmaet Casandra Iniciativas Empresariales og strafferettsadvokat Jose Maria Palacin de Isabel. Det ble ikke gjennomført forutgående anbudskonkurranse i forbindelse med engasjement av advokat Sanz (fakturert totalt MNOK 2,6), predesign-fasen med Axla Consulting (mer enn MNOK 0,5), og den første avtalen med Campos y Oltra som gjaldt forstudie, DIC-søknad og predesign (MNOK 0,8). Avtalen med Axla inneholdt en klausul om at det ikke skulle faktureres for mer enn MNOK 0,5. Denne grensen ble overskredet. Det er ikke vurdert om det foreligger brudd på anskaffelsesreglene. Enkelte av anskaffelsene ble gjennomført uten at det forelå formelle kontrakter. Dette gjelder avtalene med Carmen Sanz, Asesoria Noguera, Perez-Llorca og Jose Maria Palacin de Isabel. Eksempelvis ble engasjementet av Noguera akseptert av prosjektleder pr. e-post. Avtalen med Casandra Iniciativas Empresariales er ikke signert. Enkelte av avtalene er ikke oversatt til norsk. Det gjelder blant annet avtalene med arkitektfirmaet Campos y Oltra, Segarra og Darocas og Zaragoza. Foruten en av avtalene med Campos y Oltra, er ovennevnte avtaler signert av daværende administrerende direktør på vegne av OBY. Kontraktene med tekniske arkitekter Darocas og Zaragoza og ingeniørfimaet Cuatana Ingenieros er utformet slik at de skulle ha forskuddsbetaling basert på oppnåelse av visse milepæler i prosjektet. Dette innebærer at det er foretatt utbetalinger uten at arbeid er utført. Anskaffelsen av advokat Sanz er, i følge Kommuneadvokaten, gjennomført i strid med Oslo kommunes rettsinstruks, fordi Kommuneadvokaten ikke ble konsultert i forkant av inngåelsen av engasjementet. Etter skiftet av styreleder og administrerende direktør i OBY fant det sted to anskaffelser som er nærmere omtalt i rapporten. Den ene er Rambøll Consulting, og den andre av advokatfirmaet Perez-Llorca. Den siste ble gjennomført uten offentlig anbudskonkurranse. Det er ikke vurdert om det foreligger brudd på anskaffelsesreglene. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon

10 Det er ikke foretatt noen vurdering av forventet tidsbruk eller forventede kostnader i forbindelse med korrupsjonsforsøket fremmet av Covalencia. Det er imidlertid klart at denne saken, herunder engasjementet av advokat Palacin, vil påføre Spania-prosjektet ytterligere utgifter. Axla Consulting Axla Consulting, først som Magnus Dahlbergs enkeltpersonforetak, senere som Dahlbergs spanske aksjeselskap Artful XL Apartment Consulting S.L. (Axla Consulting S.L.), har i perioden 1. november 2005 til 18. april 2007 fakturert rådgivningstjenester til Oslo kommune for til sammen MNOK 5,6. Den første avtalen med Axla ble inngått i november 2005 og gjaldt forprosjekt. Denne avtaleinngåelsen skjedde uten forutgående anbudskonkurranse. Tjenesteleveransen oversteg den avtalte grense på MNOK 0,5. Hovedavtalen mellom Axla og OBY gjaldt prosjekt- og byggeledelse, og ble underskrevet i mai En enkeltuttalelse i en e-postkorrespondanse kan isolert trekke i retning av at Axla, allerede før det ble gjennomført forhandlinger mellom de to aktuelle leverandørene, var den foretrukne leverandør. Dette støttes ikke av den øvrige dokumentasjonen. Det har vært vanskelig å vurdere verdien av det arbeidet Axla har utført. Arsaken er at Axla har holdt tilbake utarbeidet prosjektdokumentasjon, grunnet en konflikt med OBY om oppgjør. Den tredje avtalen mellom partene var en tilleggsavtale underskrevet i juli 2006, som innebar at Axla ble innvilget forskudd på betaling for tjenester. Avtalen med Axla ble sagt opp 18. april 2007, etter initiativ fra prosjektleder. Begrunnelsen var blant annet et uttrykt behov for å skifte entrepriseform. Bortsett fra mailkorrespondanse mellom Lønnå og Dahlberg i mai/juni 2006, er det ikke funnet dokumentasjonen på at det ble reist innvendinger til arbeidet utført av Axla før oppsigelsen. Gebyrer og avgifter Det er betalt gebyrer og avgifter på totalt ca MNOK 2,7 til myndighetene i Valenciaregionen og til Altea kommune. I tillegg foreslo Altea kommune at det skulle betales en utbyggingsavgift (Canon) tilsvarende ca MNOK 4,6. Etter at OBY sendte søknad om fritak, endret Valencia myndigheten avgiften til ca NOK Altea kommune har påklaget endringen. Avgiften er pr i dag ikke betalt. Grunnlaget for utregning av avgiftene er, foruten utbyggingsavgiften (Canon), en gitt andel av tomteprisen eller prosjektets kalkulerte verdi. Undersøkelser gjort i Spania, tyder på at avgiftene og gebyrene som er betalt er legale og offentlige, og er tilknyttet tomtekjøpet i Spania. Det er ingen forhold som tyder på at avgiftene og gebyrene ikke er gått til rett adressat. Lobbyvirksomhet På et tidspunkt da behandringen av byggeprosessen hadde stoppet, ble CRM anbefalt å søke assistanse fra et rådgivningsfirma. CRM betalte ca NOK for rådgivningen fra selskapet. Selskapet bisto CRM med å få Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrewsjon 6

11 arrangert et møte mellom CRM og en sentral politiker. De bisto også med rådgivning relatert til "hvem CRM burde kontakte", "hvilken ving av de ulike politiske partiene de ulike aktørene tilhørte" og "hvor saken til CRM sto". Reise- og representasjonsutgifter Det har 1 perioden fra 2005 til september 2009 medgått ca MNOK 1 i reisekostnader. I tillegg er det påløpt reisekostnader for konsulenter og rådgivere. Prosjektleder har gjennomført reiser fra Norge til Spania. Disse kostnadene beløper seg til ca NOK Oslo kommune har ved to anledninger hatt offisielt besøk fra spanske politikere. I forbindelse med besøkene har Oslo kommune bekostet overnatting og bespisning for totalt ca NOK Lønns- og administrasjonskostnader Det har for Spania-prosjektet medgått ca MNOK 3,6 i lønnskostnader. I beløpet inngår ordinær lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader for prosjektleder. I tillegg har det blitt kostnadsført NOK i styregodtgjørelse i CRM. Det har for Spania-prosjektet påløpt ca NOK i administrasjonskostnader som blant annet omfatter en forholdsmessig fordeling av OBYs administrasjonskostnader, valutadifferanser og tolketjenester. PhcewaterhouseCoopers AS Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 7

12 1 Introduksjon inniedninn (PwC) ble ved kontrakt av 1. oktober 2009 gitt i oppdrag av Oslo kommune, Byrådslederens avdeling ved Seksjon for internrevisjon, å gjennomføre en gransking av forhold knyttet til Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania. Kontrakten ble inngått ved avrop på rammeavtale om kjøp av granskingsoppdrag og rådgivningstjenester av 26. februar Denne rapporten gjengir og oppsummerer resultatet av granskingsarbeidet. 'I Oppdragsbeskrive Følgende oppdragsbeskrivelse ble gitt: "Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania ble initiert januar Våren 2008 ble det klart at det ikke ble gitt byggetillatelse som forventet Siden arbeidet ble startet har Oslo kommune utbetalt ca 23 millioner kroner i tilknytning til prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet reiser spørsmål som krever avklaring og Oslo kommune vil iverksette en gransking der formålet er å oppklare påstander om regelbrudd og mulige misligheter. De forhold som er anmeldt til spanske myndigheter inngår ikke i granskingen. Hovedfokus i granskingen skal være Omsorgsbyggs gjennomføring, styring og kontroll av prosjektet, herunder enkeltpersoners roller og ansvar. Formålet er å klarlegge faktum knyttet til et utvalg anskaffelser og utbetalinger i tilknytning til prosjektet, samt å vurdere disse opp mot gjeldende lov/regelverk for å belyse om Oslo kommunes juridiske og økonomiske interesser er tilstrekkefig ivaretatt. Dette gjelder særlig: 1 Kjøp av rådgivnings- og utredningstjenester; anskaffelsesprosessen, avtalegrunnlag, prisnivå, faktiske leveranser og utbetalinger 2 Valg av og kjøp av tomt 3 Påløpte byggesaksgebyrer og andre offentlige avgifter" I etterkant av at engasjementsbrevet ble signert har oppdragsgiver gitt beskjed om at PwC ikke skal foreta juridiske vurderinger av rapportens innhold. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 8

13 3 Begrensrunger Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de opplysninger som er gitt og den dokumentasjon som har vært gjort tligjengelig for PwC. PwC fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil eller utelatelser som følge av at PwC har mottatt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller dokumentasjon. Våre undersøkelser er begrenset til mandatet. Det har under arbeidet med undersøkelsene blitt avholdt en rekke møter med oppdragsgiver som fortløpende har blitt Informert om fremdrift, granskingstemaer, kostnader med mer. Vår granskingsmetodikk innebærer gjennomføring av kontradiksjon. PwC påtar seg intet ansvar for eventuelle følger av at PwC ikke har blitt gitt mulighet til å gjennomføre gjentatt kontradiksjon. 1,4 Gjennomførino Arbeidet er utført av PwCs granskingsenhet. PwC har gjennom databehandleravtale med Oslo kommune forpliktet seg til å gjennomføre sikringstiltak i henhold til personopplysningslovens 13 og 15. Dette omfatter blant annet forpliktelser for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Prosjektmedarbeiderne har forpliktet seg til å overholde Oslo kommunes regler for taushetsplikt.,5 Metocie Regnskapsundersøkelser Prosjektregnskapet til Spania-prosjektet, som er bokført i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY), er innhentet i elektronisk form og gjennomgått. I forbindelse med gjennomgangen er det også innhentet underliggende bokføringsbilag fra OBY og Utviklings- og kompetanseetaten. Regnskapet til Centro de Rehabilitacion Montemolar SLU (CRM), herunder all bilagsdokumentasjon, er også innhentet og gjennomgått. PwC har via Seksjon for internrevisjon etterspurt relevant regnskapsdokumentasjon fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST), tidligere Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST). Mottatt dokumentasjon er sammenstilt og gjennomgått Gjennomgang og analyse av e-post PwC har gjennomgått e-postkorrespondanse fra e-postboksene tilhørende Jan-Egil Clausen, Øyvind Lønnå og Thor Torp. PwC har mottatt materialet fra Oslo kommune, og innsynet er gjennomført i henhold til personopplysningsforskriftens bestemmelser. Det har vært utfordringer knyttet til utlevering av e-post for Lønnå for PwC mottok dette materialet 3. desember Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 9

14 1.5.3 Arkivering Dokumentasjon har blitt systematisert, digitalisert, OCR-behandlet og arkivert i et elektronisk arkiv. Hvert enkelt dokument i arkivet har blitt påført et unikt løpenummer I tillegg har følgende opplysninger blitt registret for hvert dokument: Dokumentdato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumenttype, for eksempel brev, e-post, rapport Beskrivelse av dokumentet Når dokumentet ble mottatt av PwC Hvem som overleverte dokumentet til PwC Arkivet består av ca 470 løpenummer. Det totale antall dokumenter i arkivet er høyere da enkelte dokumenter inneholder vedlegg, eller består av e-poststrenger, som ikke er gitt eget løpenummer Intervjuer og kontradiksjon Det er gjennomført totalt 23 intervjuer, hvorav seks oppfølgingsintervjuer, som er dokumentert i referater. Alle referatene er sendt ut til intervjuobjektene for gjennomlesning, med mulighet til å komme med rettelser og tilføyelser. 21 intervjureferater er godkjent. Advokat Camien Sanz har ikke godkjent referatet, men kom med tilbakemeldinger i kontradiksjonsprosessen. Det ble også gjennomført et oppfølgingsintervju med Øyvind Lønnå 14. desember 2009, men referat er ikke fremlagt for godkjennelse pr. 15. desember Følgende forutsetninger har blitt lagt til grunn for gjennomføringen av intervjuer: De intervjuede ble gjort kjent med mandatet og PwC personvernpolicy Det ble opplyst om frivillighet i forhold til gjennomføring Det ble opplyst om frivillighet i forhold til bruk av lydopptak og at lydfilen ville bli slettet så snart intervjureferatet var godkjent PwC har også hatt telefonsamtaler me 41~111~0h (en av tomteselgerne) (advokatfirmaet Mtnez. de Lecea). har bidratt med noe informasjon, menseelflikke har kommentert detaljer i saken. Før endelig ferdigstillelse av rapporten har personer med en sentral rolle i forhold til det faktum som beskrives i rapporten fått tilsendt relevant utdrag av utkast til faktumbeskrivelse, med oppfordring om å komme tilbake med eventuelle kommentarer til denne. Relevante innspill er innarbeidet i den endelige rapporten så langt PwC har funnet grunnlag for det. Ovenfor følgende personer er det gjennomført kontradiksjon: Øyvind Lønnå Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 10

15 Jan-Egil Clausen Heidi Rindal Jakobsen Carmen Sanz Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 11

16 2 Resultatet av undersøkelsene I det følgende oppsummeres resultatene av våre undersøkelser. Rapporten tar for seg følgende temaer: Styring og kontroll Valg av og kjøp av tomt Rådgivningstjenester Gebyrer og avgifter Lobbyvirksomhet Reise- og representasjonsutgifter Lønns- og administrasjonskostnader 2.1 Oversikter Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over sentrale hendelser i prosjektet. Disse hendelsene vil bli omtalt nærmere i de påfølgende kapitler. r311 Intensjonsavtale 467 og OBY fl Sendt søknad om DIC (allmennyttighetserklæring) fl AybestilMg av rådgivningsoppdrag - Axla. Endring fra delentreprise til generalentreproe DIC innvilget og forkynt Sentrale hendelser Spama-pros]ektet D /.2008 Styret i OBY behandlet saken "Rehabiliteringssenter i Spania - mulighetsstudum" Etablering av CRM Mutg korrupstonsforsøk (behandes ikke i rapporten) Avtaie om kjøp av tomt p.s Montemolm Politisk skifte i Altea Det er foretatt en gjennomgang av utbetalinger til "Spania-prosjekter. Ilustrasjonen nedenfor gir en oversikt over påløpte prosjektkostnader pr. 30. september Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 12

17 P8løpte kostnader til Spania-prosjektet pr 30. september 2009 NOK Konsulenter mv. 44 Lønn Reisekostnad 4 44 Representasjon, Administrasjons- Tomtekjøp og bevertning kostnader relaterte kostnader a Campos og Oltra (Arkitekter) NOK NOK NOK NOK T Axla Consulting Carmen Sanz (R8dgivingsfirma) (Advokat) NOK NOK t Jose Luis Segarrai Cuatana Ingenieros (Ingeniørfingeniørfirma) NOK UHY Fay & Co Auditores Consultares (Revisjonsfirma) NOK Rambøll Norge (R8dgivningsfirma) NOK NOK NOK NOK Pedro Jaime Noguera Company (Regnskapsfirma) NOK ADMI-RETIRO S.L. (178dgivingsfirma) NOK t t Perez Llorca Abogados Archus Arkitekter Darocas og Zaragoza Jose Maria Palacin (Advokatfirma) (Arkitektfirma) (Tekniske arkitekter) (5trafferettsadvokat) NOK NOK NOK NOK Kjøp av tomt NOK Honorar ved kjøp av tomt Betaling tilas S og NOK Gebyrer og avgifter NOK Figw- 2: 0- - rsikt 2.2 Styring og kontroll I det følgende oppsummeres relevante temaer for å kunne forstå OBYs styring og kontroll av prosjektet. Det er sett nærmere på roller og ansvar, sentrale vedtak, fullmakter og instrukser, samt rapportering og økonomistyring. Oversikten nedenfor illustrerer sentrale hendelser knyttet til styring og kontroll. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 13

18 2.2.1 Roller Skissen nedenfor viser en oversikt over sentrale personer og etater/virksomheter som har eller har hatt roller I forbindelse med Spania-prosjektet. Bystyret ttt T T 6yr8dsavdeling for velferd og sosiale tjenes er (V5TIEST) til T Byr8det t.t.t T T Byr&Isavdekng for byutvilding (EIVU) Adm. dir.: Jan-Egil Clausen (mai ) Per Morten Johansen ( d.d.) Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) Styreieder: Rolf Barry-Berg ( ) Stig Lorentz Bech ( d.d.) 40 % stillbng 60 % stilling øyvind Lierin8 Pros1ektleder Spaniaprosjektet ( d.d.) Centro de Rehabilitacian Montemolar SLU (CRM) Styreleder: Jan-Egil Clausen ( ) Per Morten Johansen ( d.d.) Styremedlem: Gunnar Leganger ( d.d.) Wenche Hagan ( d.d.) Styresekretær: Carmen Sanz ( d.d.) Figur 4. Over ' Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 14

19 2.2.2 Sentrale vedtak Spania-prosjektet har fra 2005 til dags dato vært behandlet av følgende organer i Oslo kommune eller organer tilknyttet Oslo kommune: Bystyret Finanskomiteen Helse- og sosialkomiteen Byrådet Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST), i dag EST Byrådsavdelingen for byutvikling (BYU) Styret i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) Styret i Centro de Rehabilitackin Montemolar SLU (CRM) Mandatet er begrenset til å omhandle OBYs rolle. OBY har under prosjektet også handlet etter delegerte fullmakter. For å forstå bakgrunnen for disse, er de mest relevante vedtakene fra overordnede organ omtalt nedenfor. Fremstillingen er i all hovedsak kronologisk. Det har ikke på alle punkter vært mulig å tidfeste alle hendelser, blant annet fordi enkelte dokumenter ikke er daterte. Etablenng av intensionsavtaie meilem OS c v Senhøsten 2004 tok Clausen kontakt med VST med forespørsel om å bygge et sykehjem i Spanial. VST mente at tiden for å etablere sykehjemsplasser i Spania var inne, og stilte seg positive til innspillet. Prosjektets formelle oppstart skjedde ved at styret i OBY 7. februar 2005 behandlet saken "Rehabiliteringssenter i Spania Mulighetsstudium".2 Styret traff følgende vedtak: 1. Det forutsettes etablert en intensjonsavtale mellom Byrådsavdefing for velferd og sosiale tjenester (VST) om videre samarbeid om utredning av et rehabiliteringssenter i Spania basert på fremlagt spesifikasjonen. 2. Omsorgsbygg utreder prosjektmufigheter i Spania. 3. Utgiftene til utredningene dekkes som beskrevet i intensjonsavtale. Styret i OBY mente at OBY hadde nødvendig kompetanse og erfaring til å gjennomføre prosjektet, samt en plan for finansiering.3 Et stykke ut i prosessen tok OBY kontakt med Husbanken for å få til en tilskuddsordning, som ikke gikk på bekostning av andre prosjekter i Oslo. OBY mottok tilskudd4 fra Husbanken som i følge uttalelse fra Clausen i forbindelse med kontradiksjonsprosessen var "svært viktig i forhold til finansieringen av prosjektet". Clausen opplyste at Husbanken gav tilsagn i forbindelse med tomtebefaringen allerede i oktober Lnr. 352: 4. november 2009, Til Intemrevisjonen vedr VSTs rolle og kostnader. 2 Lnr. 299: 7. februar 2005, Styremøte Mulighetsstudium. 3 Lnr. 1: Udatert, styresak Spania prosjektet. 4 Lnr. 132: 18. september 2006, Tilsagn om oppstartingstilskudd til sykehjem. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 15

20 Intensjonsavtalen mellom VST og OBY ble undertegnet 9. mars 2005, av Clausen på vegne av OBY, og 7. april 2005 av kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson på vegne av VST.5 Det omtalte mulighetsstudiet er et vedlegg til intensjonsavtalen og utgjør en del av denne. Når det gjelder rollefordelingen mellom partene, omtales den bl.a. på følgende måte: "1 EIENDOM Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester ber med dette Omsorgsbygg om å finne egnede steder for et rehabiliteringssenter i Spania, fortrinnsvis på det spanske fastlandet ihht. vedlegg. 3 GENERELT Byggingen skal gjennomføres i samarbeid med byrådsavdelingen slik at byrådsavdelingen kan påvirke løsninger og romprogram i den første fase. Etter at forprosjektet er gjennomført og kostnadene og prosjektets innhold er ytterligere klarlagt, skal begge parter ha anledning til å revurdere prosjektet. Senteret må ferdigstilles innen Bindende frister fastsettes før byggevedtak." Fuilmakt tii kjøp av tornt Med grunnlag i intensjonsavtalen startet OBY prosessen med kjøp av tomt. 27. oktober 2005 fikk Clausen, samråd med styreleder, delegert fullmakt av OBYs styre til å kjøpe tomt.6 I redegjørelse til styresak 63/2005, utarbeidet av Clausen, står det blant annet1: "I dette tilfellet trenger arvingene ca. / million kroner for å få tilgang til tomten (arveskatt). I tillegg skylder atvingene advokaten penger for honorar. Til sammen utgjør dette ca. 1,5 millioner kroner. Grunneiers advokat krever dette beløp som depositum." Videre fremkommer: "TOMT Altea kommune er en by med et stort utbyggingspress, få større tomter og meget høye priser for byggeklare tomter. Prisnivået på leiligheter ligger på "Oslo Vest nivå" og tomteprisen utgjør ca. 50% av eiendomsprisene. Omsorgsbygg har funnet frem til et tomteområde i utkanten av Altea som synes godt egnet til formålet Tomteområdet består av i alt 4 tomter to "fincaer" (gårdsbruk) på til sammen ca. 20 dekar samt 2 mindre kommunale tomter (en regulert til friområde og en annen til kulturformål). Omregulering av landbrukstomter til byggetomter krever normalt en meget langvarig reguleringsprosess (ca. 5 år). Dog finnes det i Spansk lovgivning en bestemmelse om at kommune og delstatsmyndigheter kan gi dispensasjon og tillate bygging dersom bebyggelsen skal tjene et sosialt formål For å oppnå en slik dispensasjon må det utarbeides en detaljert prosjektpresentasjon (D1C) som skal behandles både i de 5 Lnr. 167: 7. april 2005, Intensjonsavtale mellom Byrådsavdeling velferd og OBY med vedlegg mulighetsstudie. 6 Lnr. 302: 27. oktober 2005 Styremøte Fullmakter. 7 Lnr. 247: 2005, Styresak Fullmakt kjøp tomt Spania. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 16

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer