ac- - PwC Gransking 17. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ac- - PwC Gransking 17. desember 2009"

Transkript

1 ac- - 1 PwC Gransking 17. desember e

2 PRICEWATERHO USECOOPERS Postboks 748 NO-0106 Osto Telephone: Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, Seksjon for intemrevisjon v/even Rudberg Rådhuset 0037 Oslo Oslo, 17. desember 2009 Oversendelsesbrev Det vises til engasjementsbrev av 1. oktober Vedlagt følger granskingsrapport relatert til Oslo kommunes etablering av et rehabiliteringssenter i Spania. Med vennlig hilsen 0,L&kGat Jan Erik Gran Olsen Partner

3 Innhold r":= r i,-.{ SAMMENDRAG OG VURDERINGER 1 INNLEDNING 1 Bakgrunn 1 HOVEDFUNN Styring og kontroll Valg av og kjøp av tomt 3 Rådgivningstjenester 5 Gebyrer og avgifter 6 Lobbyvirksomhet 6 Reise- og representasjonsutgifter 7 Lønns- og administrasjonskostnader 7 INTRODUKSJON INNLEDNING OPPDRAGSBESKRIVELSE BEGRENSNINGER OG FORBEHOLD GJENNOMFØRING METODE Regnskapsundersøkelser Gjennomgang og analyse av e-post Arkivering Intervjuer og kontradiksjon 10 2 RESULTATET AV UNDERSØKELSENE OVERSIKTER STYRING OG KONTROLL Roller Sentrale vedtak Fullmakter, instrukser og ansvarsforhold?r Rapportering Budsjettering, regnskap og økonomistyring VALG AV OG KJØP AV TOMT Valg av tomt Tomtekjøp Selgeme Verdivurdering Betaling av tomt Advokatkontoret Mtnez. de Lecea Abogados-Procuradores Bruksendringstillatelse (DIC) Byggetillatelse Andre forhold vedrørende kjøp av tomt RADGIVNINGSTJENESTER Advokat Carmen Sanz Axla Consulting 54

4 2.4.3 Arkitektfirmaet Campos y Oltra Ingeniør Josø Luis Segarra og Cuatana Ingenieros Tekniske arkitekter Darocas og Zaragoza Archus Arkitekter AS Regnskapsfihnaet Asesoria Noguera Revisjonsfirmaet UHY-Fay Rådgivningsfirmaet Rambøll Norge AS Advokatfirmaet Perez-Llorca Strafferettsadvokat Josø Maria Palacin Admi-Retiro S.L GEBYRER OG AVGIFTER LOBBYVIRKSOMHET Casandra Iniciativas Empresariales REISE- OG REPRESENTASJONSUTGIFTER LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønnskostnader Administrasjonskostnader 88

5 Sammendrag og vurderinger ble ved kontrakt 1. oktober 2009 gitt i oppdrag av Oslo kommune å gjennomføre en gransking av forhold knyttet til Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania (Spaniaprosjektet). Oppdraget er gjennomført i samsvar med nærmere spesifisert mandat. Bakgrunn Senhøsten 2004 tok daværende administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY), Jan-Egil Clausen, kontakt med Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST), med forespørsel om å bygge et sykehjem i Spania. Tilbakemeldingene gav grunnlag for videre behandling i OBY. Etter styrevedtak i OBY i februar 2005, igangsatte OBY arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere et rehabinteringssenter for Oslo kommune i Spania, med VST som bestiller og OBY som utfører. I desember samme år ble det inngått avtale om kjøp av tomt på Montemolar i Altea. Tomten var regulert for landbruksformål (finca rustica). Advokat, konsulenter, arkitekter med flere ble engasjert for å arbeide med å innhente nødvendige tillatelser for byggestart og for å forberede byggingen. I oktober 2007 ble allmennyttighetserklæring (DIC) innvilget. Dagens situasjon er at OBY har investert mer enn MNOK 24 uten at nødvendig tillatelser til å bygge rehabiliteringssenteret foreligger. Prosjektets knappe tidsramme i forhold til Husbankens frist for ferdigstillelse i desember 2007, og forsinkelsene som oppstod da bruksendringstillatelse og byggetillatelse uteble, synes å ha medvirket til denne situasjonen. Både daværende administrerende direktør i OBY og styret i OBY var klar over at det kunne ta lang tid å få nødvendig bruksendrings- og byggetillatelse og fristen Husbanken hadde satt. Kjennskapet til utfordringene med tillatelsene fremgår i redegjørelse til styremøte i OBY i oktober 2005, hvor den spanske advokaten Carmen Sanz blir sitert på at "Det er tvilsomt om spørsmålet om byggetillatelse er fullstendig avklart i løpet av 6 måneder". Styret ble i samme redegjørelse gjort oppmerksom på at "Omregulering av landbrukstomter til byggetomter krever normalt en meget langvarig reguleringsprosess (5 år)." Basert på PwCs undersøkelser, ser det ut til at styret i OBY og daværende administrerende direktør i liten grad tok stilling til hvilke konsekvenser Husbankens knappe frist og utfordringene med å få de nødvendige tillatelser burde få for prosjektgjennomføringen. De involverte beslutningstakerne hadde stor tro på at en skulle få de nødvendige tillatelser til å igangsette byggingen. Sentrale personer i Altea kommune gav positive signaler på initiativet om etablering av senteret. Da avgjørelsen vedrørende bruksendringstillatelse og ikke minst byggetillatelse dro ut i tid, økte presset på å igangsette og ferdigstille planleggingsfasen slik at en kunne starte byggingen umiddelbart etter at nødvendige tillatelser forelå. Samtidig ble planleggingsarbeidet vanskeligere og mer ressurskrevende, fordi en ikke kunne inngå bindende avtaler med leverandører så lenge oppstartstidspunktet for byggingen var uklart. Granskingsrapporten kommer inn på flere forhold som kan ha påvirket saksbehandlingen i Spania. Dette er nærmere omhandlet i rapporten. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon

6 Roller og ansvar Jan-Egil Clausen var i kraft av stillingen som administrerende direktør i OBY, også styreleder i det heleide "datterselskapet" Centro de Rehabilitacion Montemolar SLU (CRM). Begge posisjonene gav Clausen fullmakter. Per Morten Johansen overtok 1. juli 2008 som administrerende direktør og styreleder i CRM etter Clausen. Prosjektleder Øyvind Lønnå hadde under hele prosjektperioden 2/5 - stilling i VST og 3/5 - stilling i OBY. Han hadde de samme fullmakter som andre prosjektledere i OBY, og han hadde attestasjonsrett på fakturaer som vedrørte prosjektet. Prosjektlederen hadde ingen formell rolle i CRM, men fikk fra 2007 fullmakt fra styret i CRM til å inngå avtaler med en verdi på inntil EUR I tillegg fikk prosjektlederen tildelt fullmakt til enkeltstående rettshandlinger fra administrerende direktør i OBY. Hoved Oslo kommunes økonomiske interesser ble ikke tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet. Husbanken var en avgjørende finansieringskilde som hadde forhåndsutbetalt MNOK 18,75 i tilskudd til realisering av rehabiliteringssenteret. Husbanken hadde satt som vilkår at rehabiliteringssenteret ble ferdigstilt innen 31. desember Prosjektet fortsatte å pådra kommunen kostnader også etter at det ble klart at Husbankens ferdigstillelsesfrist ikke kunne overholdes. Husbanken krevde tilskuddet tilbakebetalt som en følge av fristbruddet. Det er identifisert svakheter ved prosjektets interne kontroll. Det har vært utfordringer med å få tilgang til formelle vedtak og protokoller i saken. Det er avdekket svakheter ved prosjektgjennomføringen, hva gjelder organisering, rapportering og økonomistyring. OBY betalte ca. MNOK 1,1 til det spanske advokaffirmaet Mtnez De Lecea i forbindelse med kjøp av tomt. Omstendighetene rundt og formålet med overførselen fremstår som uklart. OBY har foretatt en rekke anskaffelser i forbindelse med Spania-prosjektet, og pr. 30. september 2009 er det brukt til sammen ca. MNOK 11,6 på rådgivningstjenester. Flere av anskaffelsene er gjennomført uten konkurranseutsetting. Ovennevnte blir nærmere beskrevet i det følgende. Styring og kontroll OBY var en ung organisasjon da Spania-prosjektet ble igangsatt. Organisasjonen hadde mange utfordringer, herunder omfattende barnehageutbygging. Det var formentlig ingen i OBY med erfaring fra tilsvarende utenlandsprosjekter foruten administrerende direktørs erfaring fra Bærum-prosjektet. Prosjektorganiseringen Prosjektgjennomføringen var preget av at det for den enkelte fremstod som uklart hva man selv og hva andre hadde ansvar for. Dette bidro til manglende oppfølging og har medført ansvarsfraskrivelser. Ansvar og faglig kompetanse var spredd på en rekke personer, herunder styret og ledelsen i OBY, prosjektlederen, styret i CRM, samt eksterne rådgivere i Norge og Spania. Likevel var ansvarsregimet lite Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 2

7 formalisert, uten klare retningslinjer for hvem som hadde ansvar for hva. Det forelå ingen instruks for prosjektleders mandat, som hensyntok de tilleggsutfordringer som lå i at prosjektet skulle gjennomføres i Spania. Prosjektlederen fikk først en individuell arbeidsinstruks i slutten av Prosjektrapportering og oppfølging Rapportering på prosjektets fremdrift var lite formalisert. Det foregikk likevel en betydelig rapportering, både til og fra styret i CRM, og mellom prosjektleder og daværende administrerende direktør i OBY. Det foreligger også rapportering videre blant annet fil VST og styret i OBY. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad styringsrelevant informasjon er rapportert og fulgt opp. Det foreligger rapportering om etableringen av CRM, samt oppfølgingen av søknad om bruksendingstillatelse og byggetillatelse, og tilhørende utfordringer. Det synes imidlertid som om de sentrale beslutningstakerne i liten grad sammenholdt denne informasjonen med de suksesskritiske faktorene i prosjektet, herunder det å få byggetillatelse og ferdigstillelse innenfor Husbankens frister. Axla Consulting (ansvarlig leverandør for forprosjektering, samt prosjekt- og byggeledelse) rapporterte regelmessig til prosjektleder over medgått fid og påløpte kostnader. Informasjonen ble videreformidlet til daværende administrerende direktør i OBY. Det foreligger ikke informasjon om at OBY har bedt Axla Consulting om å redusere sin aktivitet som følge av at innvilgelse av bruksendringstillatelse og byggetillatelse ble forsinket. Etter at CRM ble opprettet og fikk en rolle i prosjektet, ble det utarbeidet prosjekthåndbok som grunnlag for styring av arbeidet i CRM. Overføring av tomt og ansvar til CRM reiste en rekke spørsmål av styrings- og kontrollmessig karakter, samt en rekke rettslige problemstillinger. Flere av disse kunne vært både tidligere og grundigere belyst. Saarilge forhold knyttet til økonomistyringen Det har ikke på noe tidspunkt blitt utarbeidet et fullstendig, detaljert og periodisert budsjett, hvor det fremgår hvilke kostnader som er budsjettert i prosjektets ulike faser. Det er ikke funnet dokumentert at påløpte kostnader ble fulgt opp i form av utarbeidelse av et detaljert prosjektregnskap. Fraværet av disse verktøyene for økonomistyring, kan ha vanskeliggjort muligheten for kontinuerlig kostnadsoppfølging. Det er ikke avdekket brudd på prinsippet om dualkontroll ved attestasjon og anvisning, verken hva gjelder inngående fakturaer, reiseregninger, utlegg eller lignende. Bilagskontrollen har imidlertid blitt vanskeliggjort ved at enkelte underliggende avtaler kun forelå på spansk, og at enkelte timebaserte ytelser ikke er nærmere dokumentert, blant annet med timelister. Enkelte kontrakter har ikke blitt utarbeidet på kommunens standardformular og er lite spesifisert i forhold til leveranse. I enkelte tilfeller foreligger ingen kontrakt. Valg av og kjøp av tomt I mai 2005 utredet OBY muligheten for å etablere et rehabiliteringssenter i Spania, hvor Kanariøyene og Alicanteområdet var aktuelle altemativer. Altea i Alicante-området ble foretrukket. Kjentmann Per Svensson lokaliserte tomten på Montemolar. Det ble lagt vekt på tomtens egnethet, beliggenhet, norsk sosial infrastruktur, fiere nordmenn i området og gunstig flyforbindelse til Norge. I juli 2005 ble tomten besiktiget av Øyvind Lønnå, Thor Tom og Per Svensson Svensson arbeidet videre med å filrettelegge for et eventuelt kjøp. Sentralt i prosessen synes å være et møte i Altea 14. oktober 2005 der representanter fra Oslo kommune og OBY møtte varaordfører og en representant fra bystyret i Altea kommune. PricewaterhouseCcopers AS Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 3

8 Det var kjent at tomten var landbrukstomt og at en forutsetning for å bebygge den var at bruksendring ble innvilget av myndighetene. I tillegg var det kjent at prosessen kunne ta flere år og at en bruksendring normalt ikke ble gitt med mindre søknaden gjaldt et sosialt formål. Uttalt støtte fra sentrale aktører i Altea kommune, bidro til avgjørelsen om å velge tomten til tross for utfordringer med å oppnå bruksendringstillatelse. 27. oktober 2005 ble det gitt fullmakter til administrerende direktør Jan-Egil Clausen og styreleder Rolf Barry-Berg i OBY til å kjøpe tomten. Prosjektleder Øyvind Lønnå ble tildelt fullmakt til å inngå bindende avtale på vegne av OBY. Flere alternative tomter ble likevel vurdert, også etter inngått avtale om kjøp av tomt. Relaterte kostnader i forbindelse med tomtekjøpet er totalt ca. MNOK 7,3. Kjøp av tomt er bokført med NOK og honorar til advokaffirmaet Mtnez. de Lecea er bokført med NOK Det er betalt ca. MNOK 2,7 i gebyrer og avgifter. Skjøtet ble overført til OBY 9. februar 2006, og i oktober samme år ble anmerkninger på skjøtet slettet. Søknad om bruksendringstillatelse ble innvilget etter 1 år og 10 måneder. Prosjektets fremdrift ble først og fremst forsinket etter at søknad om byggetillatelse ble levert 23. november Altea kommunes innspill knyttet til innvilgelse av bruksendringstillatelsen, herunder krav om etablering av rundkjøring og høy utbyggingsavgift, har utsatt saksbehandlingen av byggetillatelsen. Oslo kommune har etter klage til Valencia-regionen fått medhold i at kravene fra Altea kommune ikke er rettmessige. Altea har fremsatt innsigelse mot prosjektet og anført at tomten er definert som skogstomt. Mtnez. de Lecea OBY betalte ca. MNOK 1,1 til det spanske advokatfirmaet Mtnez De Lecea i forbindelse med kjøp av tomt. Omstendighetene rundt og formålet med overførselen fremstår som uklart. PwC mottok først relevant dokumentasjon for 2005 torsdag 3. desember 2009, og det gjenstår ytterligere undersøkelser for om mulig å klargjøre faktum vedrørende overførselen. I avtalen mellom Mtnez De Lecea og OBY av 21. september 2005, signert av prosjektlederen, fremgår det at ovennevnte beløp var advokatfirmaets honorar. Det er i avtalen ikke nærmere spesifisert hva som faktisk skulle utføres av tjenester. Det foreligger e-postkorrespondanse fra august 2005 der Per Svensson overfor prosjektleder orienterte om at det er "meget vanlig", for å unndra beskatning, med en offisiell og en uoffisiell pris ved omsetning av fast eiendom i Spania. Videre skrev Svensson at en av advokatene som bistod selgerne krevde betaling ("svarte penger") som de andre eierne ikke kjente til. Halvparten av beløpet på ca. MNOK 1,1 ble betalt i desember 2005 ved inngåelse av kontrakten. Resterende beløp ble betalt i september 2006 etter at skjøtet ble signert. Betalingen ble fordelt mellom to personer i advokatfirmaet, hvorav den ene fikk 30 og den andre 70 prosent. På tidspunktet for overføringene forelå det ikke faktura(er). Anvisnings- og posteringsordren som ligger til grunn for utbetalingene er attestert av tidligere økonomi- og organisasjonsdirektør og anvist av daværende administrerende direktør i OBY. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 4

9 I styresak 63/2005 står det at kjøpesum for tomten er ca MNOK 5. Det fremgår ikke av saksdokumentet at OBY skulle betale ca MNOK 1,1 av beløpet til Mtnez. de Lecea. På skjøtet er kjøpesummen oppgitt til beløp tilsvarende ca. MNOK 3,4. Det er ikke funnet at styret i OBY ble orientert om dette. Fakturaene ble sendt OBY i juni 2009, etter gjentatte purringer, nærmere 3,5 år etter at første utbetaling fant sted. Eiendomsmegler i Altea, Ana Tecles, har opplyst at hun i tillegg til å motta fem prosent meglerhonorar fra selger, også mottok fem prosent honorar av betalingen til Mtnez. de Lecea. Rådgivningstjenester Tjenesteleverandørerene har fakturert for til sammen MNOK 11,6, hvorav fakturaer fra Axla Consulting utgjør MNOK 5,6. Flere av aktørene som er benyttet var tidligere involvert i Bærum-prosjektet, herunder advokat Sanz, Per Svensson, ingeniør Jose Luis Segarra/Cuatana Ingenieros og prosjekt- og byggeledere i Axla Consulting, Magnus Dahlberg og Anders Bergman. Andre aktører ble engasjert på bakgrunn av anbefaling fra Sanz, herunder regnskapsfirmaet Asesoria Noguera, advokatfirmaet Perez-Llorca, rådgivningsfirmaet Casandra Iniciativas Empresariales og strafferettsadvokat Jose Maria Palacin de Isabel. Det ble ikke gjennomført forutgående anbudskonkurranse i forbindelse med engasjement av advokat Sanz (fakturert totalt MNOK 2,6), predesign-fasen med Axla Consulting (mer enn MNOK 0,5), og den første avtalen med Campos y Oltra som gjaldt forstudie, DIC-søknad og predesign (MNOK 0,8). Avtalen med Axla inneholdt en klausul om at det ikke skulle faktureres for mer enn MNOK 0,5. Denne grensen ble overskredet. Det er ikke vurdert om det foreligger brudd på anskaffelsesreglene. Enkelte av anskaffelsene ble gjennomført uten at det forelå formelle kontrakter. Dette gjelder avtalene med Carmen Sanz, Asesoria Noguera, Perez-Llorca og Jose Maria Palacin de Isabel. Eksempelvis ble engasjementet av Noguera akseptert av prosjektleder pr. e-post. Avtalen med Casandra Iniciativas Empresariales er ikke signert. Enkelte av avtalene er ikke oversatt til norsk. Det gjelder blant annet avtalene med arkitektfirmaet Campos y Oltra, Segarra og Darocas og Zaragoza. Foruten en av avtalene med Campos y Oltra, er ovennevnte avtaler signert av daværende administrerende direktør på vegne av OBY. Kontraktene med tekniske arkitekter Darocas og Zaragoza og ingeniørfimaet Cuatana Ingenieros er utformet slik at de skulle ha forskuddsbetaling basert på oppnåelse av visse milepæler i prosjektet. Dette innebærer at det er foretatt utbetalinger uten at arbeid er utført. Anskaffelsen av advokat Sanz er, i følge Kommuneadvokaten, gjennomført i strid med Oslo kommunes rettsinstruks, fordi Kommuneadvokaten ikke ble konsultert i forkant av inngåelsen av engasjementet. Etter skiftet av styreleder og administrerende direktør i OBY fant det sted to anskaffelser som er nærmere omtalt i rapporten. Den ene er Rambøll Consulting, og den andre av advokatfirmaet Perez-Llorca. Den siste ble gjennomført uten offentlig anbudskonkurranse. Det er ikke vurdert om det foreligger brudd på anskaffelsesreglene. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon

10 Det er ikke foretatt noen vurdering av forventet tidsbruk eller forventede kostnader i forbindelse med korrupsjonsforsøket fremmet av Covalencia. Det er imidlertid klart at denne saken, herunder engasjementet av advokat Palacin, vil påføre Spania-prosjektet ytterligere utgifter. Axla Consulting Axla Consulting, først som Magnus Dahlbergs enkeltpersonforetak, senere som Dahlbergs spanske aksjeselskap Artful XL Apartment Consulting S.L. (Axla Consulting S.L.), har i perioden 1. november 2005 til 18. april 2007 fakturert rådgivningstjenester til Oslo kommune for til sammen MNOK 5,6. Den første avtalen med Axla ble inngått i november 2005 og gjaldt forprosjekt. Denne avtaleinngåelsen skjedde uten forutgående anbudskonkurranse. Tjenesteleveransen oversteg den avtalte grense på MNOK 0,5. Hovedavtalen mellom Axla og OBY gjaldt prosjekt- og byggeledelse, og ble underskrevet i mai En enkeltuttalelse i en e-postkorrespondanse kan isolert trekke i retning av at Axla, allerede før det ble gjennomført forhandlinger mellom de to aktuelle leverandørene, var den foretrukne leverandør. Dette støttes ikke av den øvrige dokumentasjonen. Det har vært vanskelig å vurdere verdien av det arbeidet Axla har utført. Arsaken er at Axla har holdt tilbake utarbeidet prosjektdokumentasjon, grunnet en konflikt med OBY om oppgjør. Den tredje avtalen mellom partene var en tilleggsavtale underskrevet i juli 2006, som innebar at Axla ble innvilget forskudd på betaling for tjenester. Avtalen med Axla ble sagt opp 18. april 2007, etter initiativ fra prosjektleder. Begrunnelsen var blant annet et uttrykt behov for å skifte entrepriseform. Bortsett fra mailkorrespondanse mellom Lønnå og Dahlberg i mai/juni 2006, er det ikke funnet dokumentasjonen på at det ble reist innvendinger til arbeidet utført av Axla før oppsigelsen. Gebyrer og avgifter Det er betalt gebyrer og avgifter på totalt ca MNOK 2,7 til myndighetene i Valenciaregionen og til Altea kommune. I tillegg foreslo Altea kommune at det skulle betales en utbyggingsavgift (Canon) tilsvarende ca MNOK 4,6. Etter at OBY sendte søknad om fritak, endret Valencia myndigheten avgiften til ca NOK Altea kommune har påklaget endringen. Avgiften er pr i dag ikke betalt. Grunnlaget for utregning av avgiftene er, foruten utbyggingsavgiften (Canon), en gitt andel av tomteprisen eller prosjektets kalkulerte verdi. Undersøkelser gjort i Spania, tyder på at avgiftene og gebyrene som er betalt er legale og offentlige, og er tilknyttet tomtekjøpet i Spania. Det er ingen forhold som tyder på at avgiftene og gebyrene ikke er gått til rett adressat. Lobbyvirksomhet På et tidspunkt da behandringen av byggeprosessen hadde stoppet, ble CRM anbefalt å søke assistanse fra et rådgivningsfirma. CRM betalte ca NOK for rådgivningen fra selskapet. Selskapet bisto CRM med å få Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrewsjon 6

11 arrangert et møte mellom CRM og en sentral politiker. De bisto også med rådgivning relatert til "hvem CRM burde kontakte", "hvilken ving av de ulike politiske partiene de ulike aktørene tilhørte" og "hvor saken til CRM sto". Reise- og representasjonsutgifter Det har 1 perioden fra 2005 til september 2009 medgått ca MNOK 1 i reisekostnader. I tillegg er det påløpt reisekostnader for konsulenter og rådgivere. Prosjektleder har gjennomført reiser fra Norge til Spania. Disse kostnadene beløper seg til ca NOK Oslo kommune har ved to anledninger hatt offisielt besøk fra spanske politikere. I forbindelse med besøkene har Oslo kommune bekostet overnatting og bespisning for totalt ca NOK Lønns- og administrasjonskostnader Det har for Spania-prosjektet medgått ca MNOK 3,6 i lønnskostnader. I beløpet inngår ordinær lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader for prosjektleder. I tillegg har det blitt kostnadsført NOK i styregodtgjørelse i CRM. Det har for Spania-prosjektet påløpt ca NOK i administrasjonskostnader som blant annet omfatter en forholdsmessig fordeling av OBYs administrasjonskostnader, valutadifferanser og tolketjenester. PhcewaterhouseCoopers AS Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 7

12 1 Introduksjon inniedninn (PwC) ble ved kontrakt av 1. oktober 2009 gitt i oppdrag av Oslo kommune, Byrådslederens avdeling ved Seksjon for internrevisjon, å gjennomføre en gransking av forhold knyttet til Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania. Kontrakten ble inngått ved avrop på rammeavtale om kjøp av granskingsoppdrag og rådgivningstjenester av 26. februar Denne rapporten gjengir og oppsummerer resultatet av granskingsarbeidet. 'I Oppdragsbeskrive Følgende oppdragsbeskrivelse ble gitt: "Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania ble initiert januar Våren 2008 ble det klart at det ikke ble gitt byggetillatelse som forventet Siden arbeidet ble startet har Oslo kommune utbetalt ca 23 millioner kroner i tilknytning til prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet reiser spørsmål som krever avklaring og Oslo kommune vil iverksette en gransking der formålet er å oppklare påstander om regelbrudd og mulige misligheter. De forhold som er anmeldt til spanske myndigheter inngår ikke i granskingen. Hovedfokus i granskingen skal være Omsorgsbyggs gjennomføring, styring og kontroll av prosjektet, herunder enkeltpersoners roller og ansvar. Formålet er å klarlegge faktum knyttet til et utvalg anskaffelser og utbetalinger i tilknytning til prosjektet, samt å vurdere disse opp mot gjeldende lov/regelverk for å belyse om Oslo kommunes juridiske og økonomiske interesser er tilstrekkefig ivaretatt. Dette gjelder særlig: 1 Kjøp av rådgivnings- og utredningstjenester; anskaffelsesprosessen, avtalegrunnlag, prisnivå, faktiske leveranser og utbetalinger 2 Valg av og kjøp av tomt 3 Påløpte byggesaksgebyrer og andre offentlige avgifter" I etterkant av at engasjementsbrevet ble signert har oppdragsgiver gitt beskjed om at PwC ikke skal foreta juridiske vurderinger av rapportens innhold. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 8

13 3 Begrensrunger Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de opplysninger som er gitt og den dokumentasjon som har vært gjort tligjengelig for PwC. PwC fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil eller utelatelser som følge av at PwC har mottatt uriktige eller ufullstendige opplysninger eller dokumentasjon. Våre undersøkelser er begrenset til mandatet. Det har under arbeidet med undersøkelsene blitt avholdt en rekke møter med oppdragsgiver som fortløpende har blitt Informert om fremdrift, granskingstemaer, kostnader med mer. Vår granskingsmetodikk innebærer gjennomføring av kontradiksjon. PwC påtar seg intet ansvar for eventuelle følger av at PwC ikke har blitt gitt mulighet til å gjennomføre gjentatt kontradiksjon. 1,4 Gjennomførino Arbeidet er utført av PwCs granskingsenhet. PwC har gjennom databehandleravtale med Oslo kommune forpliktet seg til å gjennomføre sikringstiltak i henhold til personopplysningslovens 13 og 15. Dette omfatter blant annet forpliktelser for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Prosjektmedarbeiderne har forpliktet seg til å overholde Oslo kommunes regler for taushetsplikt.,5 Metocie Regnskapsundersøkelser Prosjektregnskapet til Spania-prosjektet, som er bokført i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY), er innhentet i elektronisk form og gjennomgått. I forbindelse med gjennomgangen er det også innhentet underliggende bokføringsbilag fra OBY og Utviklings- og kompetanseetaten. Regnskapet til Centro de Rehabilitacion Montemolar SLU (CRM), herunder all bilagsdokumentasjon, er også innhentet og gjennomgått. PwC har via Seksjon for internrevisjon etterspurt relevant regnskapsdokumentasjon fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST), tidligere Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST). Mottatt dokumentasjon er sammenstilt og gjennomgått Gjennomgang og analyse av e-post PwC har gjennomgått e-postkorrespondanse fra e-postboksene tilhørende Jan-Egil Clausen, Øyvind Lønnå og Thor Torp. PwC har mottatt materialet fra Oslo kommune, og innsynet er gjennomført i henhold til personopplysningsforskriftens bestemmelser. Det har vært utfordringer knyttet til utlevering av e-post for Lønnå for PwC mottok dette materialet 3. desember Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 9

14 1.5.3 Arkivering Dokumentasjon har blitt systematisert, digitalisert, OCR-behandlet og arkivert i et elektronisk arkiv. Hvert enkelt dokument i arkivet har blitt påført et unikt løpenummer I tillegg har følgende opplysninger blitt registret for hvert dokument: Dokumentdato Hvem som har utarbeidet dokumentet Dokumenttype, for eksempel brev, e-post, rapport Beskrivelse av dokumentet Når dokumentet ble mottatt av PwC Hvem som overleverte dokumentet til PwC Arkivet består av ca 470 løpenummer. Det totale antall dokumenter i arkivet er høyere da enkelte dokumenter inneholder vedlegg, eller består av e-poststrenger, som ikke er gitt eget løpenummer Intervjuer og kontradiksjon Det er gjennomført totalt 23 intervjuer, hvorav seks oppfølgingsintervjuer, som er dokumentert i referater. Alle referatene er sendt ut til intervjuobjektene for gjennomlesning, med mulighet til å komme med rettelser og tilføyelser. 21 intervjureferater er godkjent. Advokat Camien Sanz har ikke godkjent referatet, men kom med tilbakemeldinger i kontradiksjonsprosessen. Det ble også gjennomført et oppfølgingsintervju med Øyvind Lønnå 14. desember 2009, men referat er ikke fremlagt for godkjennelse pr. 15. desember Følgende forutsetninger har blitt lagt til grunn for gjennomføringen av intervjuer: De intervjuede ble gjort kjent med mandatet og PwC personvernpolicy Det ble opplyst om frivillighet i forhold til gjennomføring Det ble opplyst om frivillighet i forhold til bruk av lydopptak og at lydfilen ville bli slettet så snart intervjureferatet var godkjent PwC har også hatt telefonsamtaler me 41~111~0h (en av tomteselgerne) (advokatfirmaet Mtnez. de Lecea). har bidratt med noe informasjon, menseelflikke har kommentert detaljer i saken. Før endelig ferdigstillelse av rapporten har personer med en sentral rolle i forhold til det faktum som beskrives i rapporten fått tilsendt relevant utdrag av utkast til faktumbeskrivelse, med oppfordring om å komme tilbake med eventuelle kommentarer til denne. Relevante innspill er innarbeidet i den endelige rapporten så langt PwC har funnet grunnlag for det. Ovenfor følgende personer er det gjennomført kontradiksjon: Øyvind Lønnå Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 10

15 Jan-Egil Clausen Heidi Rindal Jakobsen Carmen Sanz Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 11

16 2 Resultatet av undersøkelsene I det følgende oppsummeres resultatene av våre undersøkelser. Rapporten tar for seg følgende temaer: Styring og kontroll Valg av og kjøp av tomt Rådgivningstjenester Gebyrer og avgifter Lobbyvirksomhet Reise- og representasjonsutgifter Lønns- og administrasjonskostnader 2.1 Oversikter Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over sentrale hendelser i prosjektet. Disse hendelsene vil bli omtalt nærmere i de påfølgende kapitler. r311 Intensjonsavtale 467 og OBY fl Sendt søknad om DIC (allmennyttighetserklæring) fl AybestilMg av rådgivningsoppdrag - Axla. Endring fra delentreprise til generalentreproe DIC innvilget og forkynt Sentrale hendelser Spama-pros]ektet D /.2008 Styret i OBY behandlet saken "Rehabiliteringssenter i Spania - mulighetsstudum" Etablering av CRM Mutg korrupstonsforsøk (behandes ikke i rapporten) Avtaie om kjøp av tomt p.s Montemolm Politisk skifte i Altea Det er foretatt en gjennomgang av utbetalinger til "Spania-prosjekter. Ilustrasjonen nedenfor gir en oversikt over påløpte prosjektkostnader pr. 30. september Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 12

17 P8løpte kostnader til Spania-prosjektet pr 30. september 2009 NOK Konsulenter mv. 44 Lønn Reisekostnad 4 44 Representasjon, Administrasjons- Tomtekjøp og bevertning kostnader relaterte kostnader a Campos og Oltra (Arkitekter) NOK NOK NOK NOK T Axla Consulting Carmen Sanz (R8dgivingsfirma) (Advokat) NOK NOK t Jose Luis Segarrai Cuatana Ingenieros (Ingeniørfingeniørfirma) NOK UHY Fay & Co Auditores Consultares (Revisjonsfirma) NOK Rambøll Norge (R8dgivningsfirma) NOK NOK NOK NOK Pedro Jaime Noguera Company (Regnskapsfirma) NOK ADMI-RETIRO S.L. (178dgivingsfirma) NOK t t Perez Llorca Abogados Archus Arkitekter Darocas og Zaragoza Jose Maria Palacin (Advokatfirma) (Arkitektfirma) (Tekniske arkitekter) (5trafferettsadvokat) NOK NOK NOK NOK Kjøp av tomt NOK Honorar ved kjøp av tomt Betaling tilas S og NOK Gebyrer og avgifter NOK Figw- 2: 0- - rsikt 2.2 Styring og kontroll I det følgende oppsummeres relevante temaer for å kunne forstå OBYs styring og kontroll av prosjektet. Det er sett nærmere på roller og ansvar, sentrale vedtak, fullmakter og instrukser, samt rapportering og økonomistyring. Oversikten nedenfor illustrerer sentrale hendelser knyttet til styring og kontroll. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 13

18 2.2.1 Roller Skissen nedenfor viser en oversikt over sentrale personer og etater/virksomheter som har eller har hatt roller I forbindelse med Spania-prosjektet. Bystyret ttt T T 6yr8dsavdeling for velferd og sosiale tjenes er (V5TIEST) til T Byr8det t.t.t T T Byr&Isavdekng for byutvilding (EIVU) Adm. dir.: Jan-Egil Clausen (mai ) Per Morten Johansen ( d.d.) Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) Styreieder: Rolf Barry-Berg ( ) Stig Lorentz Bech ( d.d.) 40 % stillbng 60 % stilling øyvind Lierin8 Pros1ektleder Spaniaprosjektet ( d.d.) Centro de Rehabilitacian Montemolar SLU (CRM) Styreleder: Jan-Egil Clausen ( ) Per Morten Johansen ( d.d.) Styremedlem: Gunnar Leganger ( d.d.) Wenche Hagan ( d.d.) Styresekretær: Carmen Sanz ( d.d.) Figur 4. Over ' Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 14

19 2.2.2 Sentrale vedtak Spania-prosjektet har fra 2005 til dags dato vært behandlet av følgende organer i Oslo kommune eller organer tilknyttet Oslo kommune: Bystyret Finanskomiteen Helse- og sosialkomiteen Byrådet Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST), i dag EST Byrådsavdelingen for byutvikling (BYU) Styret i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) Styret i Centro de Rehabilitackin Montemolar SLU (CRM) Mandatet er begrenset til å omhandle OBYs rolle. OBY har under prosjektet også handlet etter delegerte fullmakter. For å forstå bakgrunnen for disse, er de mest relevante vedtakene fra overordnede organ omtalt nedenfor. Fremstillingen er i all hovedsak kronologisk. Det har ikke på alle punkter vært mulig å tidfeste alle hendelser, blant annet fordi enkelte dokumenter ikke er daterte. Etablenng av intensionsavtaie meilem OS c v Senhøsten 2004 tok Clausen kontakt med VST med forespørsel om å bygge et sykehjem i Spanial. VST mente at tiden for å etablere sykehjemsplasser i Spania var inne, og stilte seg positive til innspillet. Prosjektets formelle oppstart skjedde ved at styret i OBY 7. februar 2005 behandlet saken "Rehabiliteringssenter i Spania Mulighetsstudium".2 Styret traff følgende vedtak: 1. Det forutsettes etablert en intensjonsavtale mellom Byrådsavdefing for velferd og sosiale tjenester (VST) om videre samarbeid om utredning av et rehabiliteringssenter i Spania basert på fremlagt spesifikasjonen. 2. Omsorgsbygg utreder prosjektmufigheter i Spania. 3. Utgiftene til utredningene dekkes som beskrevet i intensjonsavtale. Styret i OBY mente at OBY hadde nødvendig kompetanse og erfaring til å gjennomføre prosjektet, samt en plan for finansiering.3 Et stykke ut i prosessen tok OBY kontakt med Husbanken for å få til en tilskuddsordning, som ikke gikk på bekostning av andre prosjekter i Oslo. OBY mottok tilskudd4 fra Husbanken som i følge uttalelse fra Clausen i forbindelse med kontradiksjonsprosessen var "svært viktig i forhold til finansieringen av prosjektet". Clausen opplyste at Husbanken gav tilsagn i forbindelse med tomtebefaringen allerede i oktober Lnr. 352: 4. november 2009, Til Intemrevisjonen vedr VSTs rolle og kostnader. 2 Lnr. 299: 7. februar 2005, Styremøte Mulighetsstudium. 3 Lnr. 1: Udatert, styresak Spania prosjektet. 4 Lnr. 132: 18. september 2006, Tilsagn om oppstartingstilskudd til sykehjem. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for intemrevisjon 15

20 Intensjonsavtalen mellom VST og OBY ble undertegnet 9. mars 2005, av Clausen på vegne av OBY, og 7. april 2005 av kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson på vegne av VST.5 Det omtalte mulighetsstudiet er et vedlegg til intensjonsavtalen og utgjør en del av denne. Når det gjelder rollefordelingen mellom partene, omtales den bl.a. på følgende måte: "1 EIENDOM Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester ber med dette Omsorgsbygg om å finne egnede steder for et rehabiliteringssenter i Spania, fortrinnsvis på det spanske fastlandet ihht. vedlegg. 3 GENERELT Byggingen skal gjennomføres i samarbeid med byrådsavdelingen slik at byrådsavdelingen kan påvirke løsninger og romprogram i den første fase. Etter at forprosjektet er gjennomført og kostnadene og prosjektets innhold er ytterligere klarlagt, skal begge parter ha anledning til å revurdere prosjektet. Senteret må ferdigstilles innen Bindende frister fastsettes før byggevedtak." Fuilmakt tii kjøp av tornt Med grunnlag i intensjonsavtalen startet OBY prosessen med kjøp av tomt. 27. oktober 2005 fikk Clausen, samråd med styreleder, delegert fullmakt av OBYs styre til å kjøpe tomt.6 I redegjørelse til styresak 63/2005, utarbeidet av Clausen, står det blant annet1: "I dette tilfellet trenger arvingene ca. / million kroner for å få tilgang til tomten (arveskatt). I tillegg skylder atvingene advokaten penger for honorar. Til sammen utgjør dette ca. 1,5 millioner kroner. Grunneiers advokat krever dette beløp som depositum." Videre fremkommer: "TOMT Altea kommune er en by med et stort utbyggingspress, få større tomter og meget høye priser for byggeklare tomter. Prisnivået på leiligheter ligger på "Oslo Vest nivå" og tomteprisen utgjør ca. 50% av eiendomsprisene. Omsorgsbygg har funnet frem til et tomteområde i utkanten av Altea som synes godt egnet til formålet Tomteområdet består av i alt 4 tomter to "fincaer" (gårdsbruk) på til sammen ca. 20 dekar samt 2 mindre kommunale tomter (en regulert til friområde og en annen til kulturformål). Omregulering av landbrukstomter til byggetomter krever normalt en meget langvarig reguleringsprosess (ca. 5 år). Dog finnes det i Spansk lovgivning en bestemmelse om at kommune og delstatsmyndigheter kan gi dispensasjon og tillate bygging dersom bebyggelsen skal tjene et sosialt formål For å oppnå en slik dispensasjon må det utarbeides en detaljert prosjektpresentasjon (D1C) som skal behandles både i de 5 Lnr. 167: 7. april 2005, Intensjonsavtale mellom Byrådsavdeling velferd og OBY med vedlegg mulighetsstudie. 6 Lnr. 302: 27. oktober 2005 Styremøte Fullmakter. 7 Lnr. 247: 2005, Styresak Fullmakt kjøp tomt Spania. Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon 16

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 14.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300111-3 Geir Lunde 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: STATUS FOR SPANSK SELSKAP ETABLERT FOR

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 17. november 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 17. november 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 17. november 2009 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 80/09 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.10.2009...2

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Oslo kommunes rehabiliteringssenter i Altea

Oslo kommunes rehabiliteringssenter i Altea Oslo kommune Rapport 17/2010 Oslo kommunes rehabiliteringssenter i Altea 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 17/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010 Kontroll av anskaffelser

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Leverandør: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen foreligger i to 2 signerte eksemplarer, ett hos Leverandør og ett hos Oppdragsgiver.

Leverandør: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen foreligger i to 2 signerte eksemplarer, ett hos Leverandør og ett hos Oppdragsgiver. Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): X Rammeavtale: Annet: Saksnummer: 2016/116802 Tittel: Benchmark-studie av virkemidler for industriutvikling. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Kontaktperson

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Notat til bystyrets organer Til: Finanskomiteen Dato: 02.05.2008 Fra: Byråden for finans og utvikling Vår ref (saksnr): 200801676-2 Arkivkode: 024 Notat

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN Vedlegg 1 Oppdragsgivers spesifikasjon R Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdrag som omfattes av rammeavtalen... 2 3. Forholdet til kommuneadvokaten... 3 4. Ansvarlige advokater...

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Dok.nr.: 100396 Side: 1 av 5 INSTRUKS FOR STYRET I UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (vedtatt av styret 2. februar 2007) 1 Formålet med styreinstruksen Formålet med styreinstruksen er å gi regler om styrets arbeid

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV

PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV Saksframlegg PERSAUNET, OMRÅDE B6 ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV 18.01.11 Arkivsaksnr.: 06/31475 Saksbehandlere: Heidi Linge/Line Flåtten ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart.

OM STYREENDRING JF. STYRESAK /6 REFERATSAKER Styresaken ble lagt frem ved møtestart. Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.11.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 102-2007 FORETAKSREGISTERETS

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune, Byrådslederens kontor v/seksjon for internrevisjon (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 201508080-119 Saksbehandler: MOBR Emnekode: ESARK-8140 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for byutvikling, klima

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Følgende er innkalt i forbindelse med behandlingen

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder et sluttoppgjør i en sak som klagenemnda behandlet i sak 2015/57, om en åpen anbudskonkurranse for etablering

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Utkast til avtaler med Statsbygg vedlagt. Disse er lagt frem i prosjektrådet. Utkast til avtale med NTNU foreligger.

Utkast til avtaler med Statsbygg vedlagt. Disse er lagt frem i prosjektrådet. Utkast til avtale med NTNU foreligger. Styresak O 38 / 2017 Elgesetergate 10 Status Siste periode har i all hovedsak omhandlet ferdigstillelse av avtaler med Statsbygg og NTNU, evaluering av innkomne løsningsforslag og forberedelser til bearbeidelsesfase.

Detaljer

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta.

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta. Notat Til: Lokalstyret Fra: Administrasjonen Deres referanse: Vår referanse: 2015/228-7-145 Saksbehandler: Kjersti Holte Dato: 13.05.2015 Notat om finansieringsløsninger for infrastruktur Bakgrunn KRD

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 111/17 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 05.12.2017 SAKSBEHANDLER: Halvor S. Karlsen SAKEN GJELDER: Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF om

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer