Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:"

Transkript

1 1

2 Sammendrag Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store skip og installasjoner. Oljeaktiviteten øst for Nordkapp, på Sarnesfjorden, er som tryggest, da vind og strøm skjermer de store fuglekoloniene på Hjelmsøystauren og Gjesværstappan. Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner: Strategisk beliggenhet: 1. Nordkapp ligger lengst mot nord. 2. Nordkapp har korteste seilingsavstand fra oljefeltene i Nord-vest Russland. 3. Korteste avstand fra Stockhmanfeltet. 4. Minste ruteavvik for tankskip som trenger bunkers og forsyninger. 5. Åpen innseiling uten hindringer med liten risiko. 6. Nærhet til oljefeltene. Omtanke for naturmiljøet: 1. Nord-Europas største sjøfuglkoloni er trygg når oljeaktiviteten foregår øst for Nordkapp. 2. Vestavindsbeltet øst for Nordkapp blåser fra land, ikke til. Dette gir raskere nedbrytning av oljesøl. 3. Golfstrømmen fører eventuelle oljeutslipp, øst for Nordkapp, fra land, ikke til. 4. IUA Midt-Finnmark har vært, og er, en pådriver i å styrke oljevern i arktiske strøk. Oljeaktivitet på Russernes premisser: 1. Den eneste russiske oljeaktivitet på norsk jord er oljeomlastingsoperasjonene på Sarnesfjorden i Nordkapp. 2. Nordkapp vil legge til rette for russiske selskaper, ekspertise og arbeidskraft. 3. Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole har investert i en russisk skipsmanøvrerings- og flerbrukssimulator. Her kan man online kjøre øvelser innen oljevern og annen krisehåndtering sammen med Russland og Finland 4. Det er etablert samarbeid med skole 6 i Murmansk. 5. Rambøll Norge AS har på oppdrag av Nordkapp Havn KF utført en omfattende konsekvensutredning for etablering av et flytende oljelager for mellomlagring av russisk olje. Det er mange grunner til å se Nordkapp i et nordområdeperspektiv. Nordkapp er en kanal der arktisk kompetanse kan ha sin bro mellom teori og forskning på den ene siden, og praktiske operasjoner i den andre. Et miljø der nedisete tankskip skal håndteres sikkert og med stø hånd bare noen meter fra skolen der fremtidens maritime personell får sin opplæring. I nært samarbeid med høyskoler, universitet og forskermiljø, kan ny kunnskap spres i regionen gjennom Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole, Nordkapp Havn KF, Nordkapp Beredskapssenter As, Midt Finnmark IUA og Kystverket Troms Finnmark. 2

3 Innhold 1.0 Bakgrunn Maritime forhold Oljeomlasting og servicestasjon for tankflåten Våre sårbare områder Oljeterminal Beredskap Politiske føringer

4 1.0 Bakgrunn I vår nordlige landsdel er Nordkapp en av de kommuner som fortsatt har et sterkt maritimt miljø. Kombinasjonen av Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole, Kystverket Troms Finnmark, Midt Finnmark IUA, Nordkapp Beredskapssenter, Nordkapp Havn, Finnmark Fiskarlag, Fiskeridirektoratet og et aktivt fiskerimiljø, gjør at man har bevart tradisjonsrik kompetanse innen dette området. En verdifull kompetanse når fokuset på nordområdene nå øker. Deler av dette maritime miljøet har med bakgrunn i den utviklingen man ser i Barentshavet gjort noen betraktninger om hvilke nasjonale strategier som kan være fornuftige å ha fokus på. Begrunnelsen for å komme med innspill til nasjonale strategier har sammenheng med det som følger. Nordkapp er Finnmarks maritime opplæringssenter, med fiskeriutdanning, sjøoffisers utdanning, akvakuturstudier og maritim sikkerhetsopplæring. Fokuset på nordområdene i energisammenheng øker, og flere forhold vil i tiden fremover spille inn: Det forventes en økende transportvirksomhet av olje langs norskekysten ( Oil transport from the Russian part of the Barents Region fremlagt av Akvaplan Niva og Barentssekretariatet januar 2007). Stockhmanfeltet skal bygges ut, og på grunn av manglende logistikk på russisk side er det nærliggende å tro at det vil bli økt skipstrafikk langs Finnmarkskysten. Dette fører til at våre mest følsomme områder utsettes for stor risiko. Samtidig er nærmeste land fra Stockhmanfeltet nettopp Nordkapp. I tillegg til overnevnte forventer man økt leteboring og aktivitet i våre nære havområder de nærmeste årene. Kommende år vil medføre større aktivitet enn på lenge. Og det nærmeste feltet ligger kun kun 45 km nord for Nordkapp. Svært nær de mest sårbare naturområdene i arktiske strøk, de gigantiske fuglefjellene Gjesværstappan og Hjelmsøystauren, kjent som Nord-Europas største sjøfuglkolonier. Nuculaprospektet er meget lovende, men krever grunnet sin beliggenhet også en særskillt effektiv kystnær oljevernberedskap. 4

5 På oppdrag for Nordkapp Havn KF har Rambøll Norge AS utarbeidet reguleringsplan med påfølgende konsekvensutredning for etablering av et flytende oljelager for russisk råolje, en såkalt FSO (Floating storage and offload). Den klare konklusjonen fra konsekvensutredningen er at det ligger vel til rette for det aktuelle formålet da et eventuelt uhellsutslipp ikke vil ramme de store fuglekoloniene, eller indre del av Porsangerfjorden.På grunn av de gode isfrie forholdene i Sarnesfjorden har Kirkenes Transit omlastet russisk olje her siden Det kan være grunn til å tro at aktiviteten vil øke i årene framover. Det er viktig at nasjonen Norge skaffer seg best mulig kunnskap om, og en best mulig beredskap, i forbindelse med kystnære operasjoner. Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole vil i løpet av februar 2008 installere en unik simulator som gir fagmiljøet i landsdelen bedre muligheter til å kunne trene på miljøkriser knyttet til petroleums-industrien, samt trene på maritime operasjoner i arktiske farvann. Bro og flerbrukssimulatoren er levert av Russiske Transas og gir ett spekter av muligheter for nord-norsk opplæring og kompetansebygging. Foruten å inneholde klassisk navigasjonsbro, hurtigbåtbro og taubåt bro, er dette Nord-Norges første DP (dynamisk posisjonering) bro, Norges første VTS simulator (Vessel Trafikk Control) og CRM (Crises resourse Management) simulator. Selskapet Transas er lite kjent i Norge, men er en hard konkurrent til Kongsberg på den internasjonale arena med leveranser til både oljeindustri, forsvar og tv-spill industrien. 5

6 2.0 Maritime forhold Nordkapp, og Honningsvåg Havn, er fra naturens side plassert svært strategisk i forhold til aktiviteten i Barentshavet. Honningsvåg Havn, er en av meget få havner i landsdelen, som har de havdybder og sjøarealer som skal til for å håndtere virkelig store fartøyer og rigger. Illustrasjonen på høyre viser hvorfor det for store tankfartøyer vil være mest økonomisk å velge Honningsvåg for bunkring, proviantering, avfallshåntering og oljeomlasting. Når det gjelder innseilingen til Sarnes og Honningsvåg er disse betegnet som svært gode, med kun minutter fra losplass til ankringsplass på Sarnesfjorden. Farvannet inn til losplass er helt åpent og fritt for grunner. I tillegg er Sarnesesfjorden og de omkringliggende områdene isfrie, noe som SFT tillegger stor vekt på mht. oljeomlastings operasjoner. Også i våre naboland er oljeomlasting i isfarvann forbudt. Nordkapp har på grunn av en lang og tradisjonsrik cruisetrafikk etablert en infrastruktur i havnen som vil kunne utnyttes i kombinasjonen med petroleumsaktiviteten. Ved bunkringsanleggene i Kopphullet ved Honningsvåg er det mulig å bunkre alle typer bunkersolje. Tilsvarende anlegg finnes kun i Bergen, og i Murmansk. I den nordlige Norge finnes altså ingen tilsvarende bunkersanlegg 6

7 3.0 Oljeomlasting og servicestasjon for tankflåten Bakgrunnen for valg av denne lokaliteten henger sammen med de forholdene som preger Sarnes: Dybde, størrelse, lite utsatt for framherskende vind- og strømretninger, isfritt, nærhet til beredskap og annen infrastruktur, åpen seilingsled uten hindringer, og kort seilingstid. Oljeomlastingen fra mindre isklasseshutteltankere til konvensjonelle tankskip skjer grunnet is, og manglende havdybde i russiske havner. Behovet for oljeomlastingen, også kalt STS (Ship to Ship) operasjoner forventer å øke dramatisk i Det har i lengre tid vært jobbet målrettet for å tilrettelegge for etablering av et flytende oljelager for russisk råolje, en såkalt FSO plassert i Sarnesfjorden. Man jobber med å kunne finne flere alternativer for STS operasjoner, nå med fokus på omlasting ved kai. På grunn av Honningsvåg Havns store dybder og infrastruktur vil det i fremtiden være mulig å gjøre omlastingsoperasjonene ved kai. Bildet på høyre side er manipulert (kun størrelsen på fartøyene) for å vise dette. Man har dybde og areal nok for å kunne utføre disse operasjonene i tilknytning til kaianlegg. Arbeidet med å tilrettelegge for dette som en del av et servicekonsept er nå kommet i gang. Ved å tilrettelegge for dette vil man ha muligheten til å tilby ett spekter av tjenester som strekker seg fra STS operasjoner, til bunkring, slop håndtering, proviantering, mannskaps bytte, reparasjoner m.m. 7

8 4.0 Våre mest sårbare områder I forbindelse med konsekvensutredning av Sarnesfjorden som omlastingssted (Rambøll Norge 2007), har man på oppfordring av bl.a. miljøvernorganisasjonene nøye vurdert vind- og strømforhold i området. Skjer det et oljeutslipp på Goliatfeltet eller vest for Nordkapp er det en overhengende risiko for at Nord -Europas mest sårbare naturområde kan bli rammet. I tillegg til å ramme sårbar arktisk natur er risiko for å ramme et av Norges mest attraktive reisemål, Nordkapp platået, overhengende. Dette vil kunne gi store negative ringvirkninger for Norge som internasjonalt reisemål. IUA Midt-Finnmark ønsker å utrede risikoen sett fra fuglefjellet Gjesværstappan sitt perspektiv. Dette for å få ett referansepunkt i forhold til fremtidige utbyggingsalternativer, og fremtidig oljeaktivitet. Et oljeutslipp øst for Nordkapp, viser et helt annet bilde. Våre følsomme områder som Hjelmsøystauren og Gjesværstappan vil ikke bli berørt. Dette er momenter som bør spille en viktig rolle i de diskusjoner som pågår innad i de ulike miljøene akkurat nå. I den forbindelse er oljeaktivitet øst for Gjesværstappan, i Sarnesområdet det sikre og miljøvennlige alternativet. Gjesværstappan, som en av de største sjøfuglkoloniene i Nord- Europa, er av helt spesiell betydning i denne sammenhengen. Dette fordi sjøfugl er en svært følsom indikator på tilstanden i Barentshavet og fordi den er så tett knyttet opp til turismens opplevelse av uberørt arktisk natur og fugleliv. Vedlagte figur fra Norsk Polarinstitutt viser at mengden sjøfugl er klart størst på Gjesværstappan. Det som imidlertid kartet ikke viser, er mangfoldet i hekkende fuglearter, hvorav flere er såkalte rødliste arter. 8

9 5.0 Oljeterminal Nordkapps plassering nær oljefeltet Nucula gir noen noen utfordringer i forhold til å velge den miljømessig mest optimale ilandfføringsløsningen. Det er vist gjennom konsekvensutredning at man har egnede arealer i Nordkapp kommune. Sarnesfjorden, Kåfjorden og Lafjorden er hver for seg potensielle ilandføringssteder for olje og gass. Men Nucula er ikke det eneste oljefeltet med potensiale for ilandføring i Nordkapp. Prøveboring og kartlegging i årene som kommer vil vise det fulle potensialet i nordområdene. 6.0 Beredskap For utenforstående kan det være vanskelig å forstå nordområdenes beredskapsutfordringer. På grunn av fraflytting har ikke et tettsted på Finnmarkskartet nødvendigvis mange innbyggere. Spredt bosetting og lang utilgjengelig kystlinje skaper helt spesielle beredskapsmessige problemstillinger. Dette sammen med nedbygging av forsvaret i Midt- Finnmark, utvanner mobiliseringspotensialet ved uønsket hendelse. Kommunal kriseberedskap i Finnmark er ikke dimensjonert for å være en bidragsyter til oljeindustrien ved oljeutslipp. Likevel figurerer den der i oljeselskapenes beredskapsplaner, antagelig mest for å oppnå tillatelse til prøveboring. I 2004 ble gigantøvelsen Barents Rescue avholdt i Nordkapp. Erfaringene fra denne øvelsen konkluderte blant annet med det overnevnte. Men utfordringene ligger også på de klimatiske forhold. Mørketid, lav temperatur, sterk vind, ising og uforutsigbart vær med hurtige skiftninger medfører et spekter av utfordringer. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning, IUA Midt Finnmark, med base i Honningsvåg, har vært en foregangsorganisasjon på området kystnær beredskap. Følgende konsepter har IUA et introdusert og fått gjennomslag for: - Landgangsfartøy i beredskap ved kystnære boringer. - Bruk av radioamatørklubber for feltkommunikasjon. - Kulturminneeksperter til klarering av felt ved strandsoneoperasjoner. - Innsatsstyrke ved Nuculaboringene der bl.a. 16 kystsjarker med currentbusterlenser inngår. 9

10 - CRM, oljespillsimulatoren som er en del av Nordkapp Maritime Fagskoles flerbrukssimulator. Ett permanent beredskapskonsept der statlig og privat beredskap inngår er dog ikke ivaretatt. Oljevernberedskapen i arktiske strøk er derfor ikke tilpasset det nye trusselbildet som økt oljeaktivitet representerer, dette er bekymringsfullt. Med pågående oljeomlasting og det kystnæreste av alle oljefunn, er fremtidens beredskapsutfordring satt i Nordkapp! 7.0 Politiske føringer Nordkapp kommune har satt næringsutvikling i sammenheng med den aktiviteten som foregår i Barentshavet. Dette er også nedfelt i kommunens strategiske næringsplaner. Man har, ved å ta utgangspunkt i beliggenhet og etablert kompetanse, tatt tak i de naturgitte forutsetninger Nordkapp har for å spille en rolle i de nasjonale strategier. Kun ved å forholde seg til strengt faglige kriterier og debatt vil det være mulig å få gjennomslag for de løsningene som er best for miljøet. De regionale politiske målsettinger for Finnmark er nedfelt i Fylkesplanen for Finnmark og sier bl.a. følgende: Delmål 4.8 Å ha de beste forebyggende tiltak og beredskap mot oljeforurensning Statens medvirkning vi forventer: At staten bidrar til at utdanning og opplæringstilbud innen sikkerhet og beredskap skjer i Finnmark. Sikkerhetssenteret i Honningsvåg må styrkes gjennom en etablering av kompetansesenter for oljevern i Honningsvåg Regionale utviklingsstrategier, ved at: Vi i Finnmark utvikler spisskompetanse på havmiljø og forurensing i arktiske farvann ved å satse på en samordning og videreutvikling av de lokal/nasjonale ressurser som allerede finnes i Nordkapp. Dette viser at man også på regionalt plan har etablert en forståelse for at det er de godt begrunnede faglige kriterier som må ligge i bunn for de større politiske føringene. Steinar Hansen Havnefogd Nordkapp Kristina Hansen Ordfører Nordkapp 10

11 Geirfuglen på Gjesværstappan, en nå utryddet fugleart. 11

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud

RAPPORT. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse 2015/09. Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud RAPPORT 2015/09 Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedundersøkelse Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Sofie Skjeflo og Ståle Navrud Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/09

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer