Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -"

Transkript

1 Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

2 Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor. Etter en svak stigning i sysselsettingen fra 1. til viser sysselsettingen en stabil utvikling i 3. med ca 5 sysselsatte. Det er næringene private helse og sosialtjenester og finansiering og forsikring som har en positiv vekst i sysselsettingen, mens næringen informasjon og kommunikasjon (it, telekom, forlag etc.) har en nedgang i sysselsettingen i Abelia bedriftenes svar i NHOs økonomibarometer 4/21 tilsier en stigning i sysselsettingen med over 3 % i 211 for IKT bedriftene og for konsulent og rådgivningsbedriftene. Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i nesten samtlige norsk fylker. Selv i tradisjonelle industritunge fylker har kunnskapsnæringen passert industrien i antall sysselsatte. Verdiskapingen i kunnskapsnæringene vil om få år passere verdiskapingen innenfor olje og gassektoren, og bli den største bidragsyteren til verdiskapingen i Norge. Verdiskapingen i kunnskapsnæringen viser en svak økning i 3.. Det er innenfor de forretningsmessige og finansielle tjenestene økningen er størst, men verdiskapingen øker også for øvrige kunnskapsnæringer som telekommunikasjon, private undervisning og privat helse og omsorg. Bedret markedssituasjon for kunnskapsnæringen i Antall nyetableringer i kunnskapsnæringen er betydelig større enn for andre næringer, og det er spesielt i konsulent og rådgivningsbedriftene nyetableringen er størst. Antall konkurser har i samme periode sunket vesentlig. Abelia bedriftene innenfor IKT, konsulent og rådgivningsvirksomhet forventer en bedring i markedssituasjonen fremover, og er også mer positive til markedssituasjonen enn øvrig næringsliv. Eksport av kunnskapstjenester utgjør over halvparten av total tjenesteeksport. Eksport av kunnskapstjenester har de siste to årene styrket sin posisjon som andel av den totale tjenesteeksporten overfor utlandet. I har det særlig vært en økning i eksporten knyttet til de forretningsmessige tjenestene (bl.a IKT, konsulent og rådgivningsvirksomhet). Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

3 Innledning Abelias målsetting med et konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen er å synliggjøre kunnskapsnærings betydning i norsk økonomi. 1 Abelia mener at en synliggjøring av kunnskapsnæringen langs ulike økonomiske indikatorer vil bidra til en mer treffsikker forståelse av utviklingen og sammenhenger i norsk økonomi. En viktig grunn til å ha et spesielt søkelys på nettopp denne næringen, utover dens størrelse og betydning i norsk økonomi, er at kunnskapsvirksomhetene skiller seg fra store deler av øvrig næringsliv ved at hovedinnsatsfaktoren ikke er knyttet til råvarer, energi eller maskiner og utstyr, men til kunnskap og kompetanse. Sysselsetting Figur 1. antall i Sysselsetting fem største næringer Offentlig administrasjon,, inkl off. undervisning, helse og sosialtjenester Kunnskapsnæringen Varehandel Industri Bygge og anleggsvirksomhet Utviklingen i sysselsettingen over tid viser at kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor. Sysselsettingen i kunnskapsnæringen passerte industrien midt på 9 tallet og varehandelen rundt 2 tallet. Siden den tid har kunnskapsnæringen vokst betraktelig og blitt den nest største næringen etter offentlig administrasjon. De øvrige næringene unntatt offentlig administrasjon har de siste ti årene hatt en negativ eller flat sysselsettingsutvikling. Det er innenfor næringen faglig, vitenskapelig og teknisk (dvs. konsulenter og rådgivere) de fleste er ansatt, jf figur 2. I denne kategorien jobber ca 14 personer. I 1 Abelia har i utvelgelsen av kunnskapsnæringer tatt utgangspunkt i Eurostats definisjon, se vedlegg 1 Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

4 tillegg jobber det mange innenfor privat helse og omsorg og informasjon og kommunikasjon. Disse tre kategoriene utgjør alene nesten 35 sysselsatte. Nesten uansett hvordan man velger å definere kunnskapsnæringen, er dette en næring som i sum er den største sysselsetteren i privat sektor. I tallmaterialet for kunnskapsnæringen i denne rapporten er for eksempel næringer som avanserte transporttjenester, kunst og underholdningstjenester og eiendomstjenester ikke tatt med. I Eurostats inndeling defineres avanserte transporttjenester og kunst og underholdningstjenester som kunnskapsintensive tjenester (KIS), på linje med øvrige kunnskapstjenester. Eiendomstjenester defineres av Eurostat som mindre kunnskapsintensive tjenester (LKIS), men kan nok i realiteten sies å utgjøre en grensekategori. Disse tre næringene utgjør en sysselsetting på i overkant av 1 personer. Litt avhengig av hvor man setter grensen for hvilke næringer som inngår i kunnskapsnæringen, kan sysselsettingen i næringen i realiteten sies å ligge på mellom 4 og 6 personer. Figur 2. antall i Sysselsatte i kunnskapsnæringer Faglig, vitenskapelig og teknisk Private helse og sosialtjenester Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Forretningsmessig Høy teknologi Privat undervisning Det har for de fleste kunnskapsnæringene vært små endringer i sysselsettingen i Veksten har kommet innenfor private helse og sosialtjenester og innenfor finansiering og forsikring. Nedgangen i 3. har kommet innenfor informasjon og kommunikasjon. Ifølge NHOS økonomibarometer 4/21 tyder utsiktene for neste år på at kunnskapsnæringens andel av den totale sysselsettingen vil øke. Kunnskapsbedriftene innenfor informasjon og kommunikasjon og innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk anslår at de vil ha en vekst i antall sysselsatte på i overkant av 3 % til neste år. For øvrig næringsliv (forstått som NHO) anslås veksten til å ligge i underkant av 2 %, jf figur 3. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

5 Figur Anslått vekst i antall ansatte Prosentvis endring fra foregående år Abelia NHO Kilde: NHO Kunnskapsnæringene har vokst frem i alle fylker, og er nå den største sysselsetteren i privat sektor i neste samtlige norske fylker, jf figur 4. Selv i tradisjonelt industritunge fylker som Rogaland og Hordaland har nå kunnskapsnæringen passert industrien som den største sysselsetteren. I hovedstadsregionen er kunnskapsnæringen totalt dominerende. Figur Sysselsetting i næringer fordelt på fylker Olje/gass mv Industri Kunnskapsnæringen Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

6 Verdiskaping Figur 5. 2 mnok Verdiskaping i ulike næringer Olje og gass, inkl tjenester Kunnskapstjenester Industri Varehandel Bygge og anleggsvirksomhet De kunnskapsintensive tjenestene har en verdiskaping som kun overgås av verdiskapingen knyttet til utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester. Som figur 5 viser vil verdiskapingen knyttet til kunnskapsintensive tjenester om kort tid om trenden fortsetter passere verdiskapingen knyttet til utvining av råolje og naturgass. 3 Utviklingen i 21 understøtter den langsiktige utviklingen. Verdiskapingen i olje og gassnæringen har sunket i hele 21 og i 3. har det vært en spesielt stor reduksjon i verdiskapingen. De øvrige næringer har en svak positiv utvikling i 21, jf figur 6. Figur 6. mnok Verdiskaping i ulike næringer i Olje og gass, inkl tjenester Kunnskapstjenester Industri Varehandel Bygge og anleggsvirksomhet 2 Tall for verdiskapingen tar utgangspunkt i det svise nasjonalregnskapet (NR). NR opererer med produkter og sluttanvendelser, og de svise tallene samsvarer derfor ikke med en strikt inndeling i næringskoder. NR baserer seg på gamle næringskoder (SN2). 3 Målt i faste 2 priser. Fordi olje og gassprisene varierer relativt mye, vil verdien i løpende priser også kunne variere. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

7 Ser man på hvordan verdiskapingen fordeler seg på noen utvalgte deler av de kunnskapsintensive tjenestebedriftene, får vi følgende figur: Figur Verdiskaping i utvalgte kunnskapsnæringer mnok Forretningsmessig Finansiell Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet olje og gassutvinning Det er næringen forretningsmessig som har det største bidraget til verdiskapingen, etterfulgt av finansiell og telekommunikasjon. Forretningsmessig innbefatter de fleste av de kunnskapsintensive tjenestene innenfor bl.a. datavirksomhet og faglig, vitenskapelig og teknisk. 5 Den lille nedgangen i 29 innenfor forretningsmessig og finansiell kan skyldes finanskrisen, som trolig rammet disse to næringene spesielt hardt. Oppgangen i 21 tyder på at markedet har tatt seg opp igjen og at markedssituasjonen nå for disse to næringene er bedre enn den var før finanskrisen. Troen på en bedret markedssituasjon kommer også til uttrykk i Abelia bedriftens svar i NHOs økonomibarometer, jf figur 8. Abelia bedriftene innenfor IKT og konsulent og rådgivningsvirksomhet mener at markedssituasjonen er i bedring. Bedriftene i disse næringene er også jevnt over mer positive til markedssituasjonen enn øvrig næringsliv (her: NHO total). 4 Fra telekommunikasjon er det trukket ut 1 % for post. For helse og sosialtjenester er det den markedsrettede virksomheten som er regnet med, jf vedlegg 1. 5 Forretningsmessig inkluderer her også boligtjenester, som ikke omfattes av kunnskapsnæringen slik den her er definert i vedlegg 1. Boligtjenester antas å utgjøre mellom 2 3 % av de forretningsmessige tjenestene. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

8 Figur 8. Differanseindeks 1/ Totalt Abelia Kilde: NHO Nyetableringer Figur Antall nyetableringer Kunnskapstjenester Varehandel antall 3 Bygg og anleggsvirksomhet 2 1 Forretningsmessig Industri Kilde: SSB/ Abelia 6 Kunnskapstjenester omfatter her ikke Nace 78 og 8, jf vedlegg 1. De ligger inne i kategorien forretningsmessig Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

9 Antall nyetablering kan være en viktig indikator for å si noe om utviklingen i norsk økonomi, og innenfor hvilke næringer de nye bedriftene oppstår. Figur 9 viser at antall nyetableringer innenfor kunnskapsintensive tjenester er betraktelig høyere enn for andre næringer. I tillegg er svigningene større for de kunnskapsintensive tjenestene enn for øvrige næringer. Nedgangen i antall nyetableringer er større enn for øvrige næringer i nedgangstider, og oppgangen er større i oppgangstider. Økningen i antall nyetableringer i 3. kan tyde på en styrket tro på markedsutviklingen i kunnskapsnæringen fremover, jf også ovenfor. Det er imidlertid viktig å være klar over at den største andelen av nyetableringer innenfor de fleste næringene kan knyttes opp mot etableringer av enpersonsforetak. Antall myetableringer kan derfor ikke nødvendigvis si noe utviklingen i sysselsettingen, i så fall ikke på kort sikt. I indikatorrapporten 21, utgitt av Norges forskningsråd i samarbeid med NIFU/STEP og SSB, har man i perioden registert antall nyetableringer i fem næringer med såkalt forskermedvirkning. Som andel av totalt antall nyetableringer i denne perioden ligger forskningemedvirkningen kun på,3 %. Av de nyetableringene som hadde forskningsmedvirkning i denne perioden utgjorde de kunnskapsintenive tjenestebedriftene ca 75%, mot 12 % i andre tjenestebedrifter og 8 % i industrien. 7 Graden av kunnskap som puttes inn i leveransene kan derfor sies å øke der kunnskapen allerede er størst. Figur 1. antall Nye kunnskapsbedrifter Faglig, vitenskapelig og teknisk Helse og omsorg Informasjon og kommunikasjon Undervisning Finansiering og forsikring Figur 1 viser at det spesielt er kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk som har de fleste nyetableringene, godt etterfulgt av privat helse og omsorg og 7 Kunnskapsintensive tjenester blir i indikatorrapporten definert som telekommunikasjon, databehandlingsvirksomhet og annen forretningsmessig. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

10 Informasjon og kommunikasjon. Det er også i disse tre næringene vi finner de flest antall sysselsatte, jf figur 2. Konkurser Figur 11. Antall konkurser i utvalgte næringer Varehandel antall Bygge og anlegg Kunnskapsnæringen Forretningstjenester for øvrig Industrien Utviklingen i antall konkurser viser en nedgang i 3. for alle næringene. For næringene bygg og anlegg og kunnskapsnæringen kommer denne nedgangen etter en oppgang i antall konkurser i 2.. Dersom man ser på antall nye foretak (fig 9) justert for antall konkurser (fig 11), ser man at tilsiget av nye foretak i fremtiden vil skje i kunnskapsnæringen (spesielt innenfor næringen faglig, vitenskapelig og teknisk ). Figur 12. antall Antall konkurser i kunnskapsnæringen Faglig, vitenskapelig og teknisk Informasjon og kommunikasjon Forretningsmessig Helse og sosialtjenester Kilde SSB/Abelia Utviklingen for spesifikke kunnskapsnæringer viser en motsatt utvikling enn for antall nyetableringer, dvs at antall nyetableringer i stiger på samme tid som antall konkurser synker. Dette tyder på en bedret utvikling i markedssituasjonen i 3., jf også ovenfor. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

11 Eksport og import Figur mnok Eksport utvalgte produkter/næringer Eksport i alt Råolje og naturgass Industriprodukter Tjenester Kunnskapstjenester Figur 13 viser at eksport av kunnskapstjenester utgjør over halvparten av all tjenesteeksport, og eksport av tjenester er på nivå med eksport av industriprodukter. Begge disse tendensene har vært stabile gjennom 29 og 21. Av kunnskapstjenestene er det særlig de forretningsmessige tjenestene som står for størsteparten av eksportinntektene, jf figur 14. Forretningsmessig innebefatter de fleste av de kunnskapsintensive tjenestene innenfor bl.a. datavirksomhet og konsulent og rådgivningsvirksomhet. Eksporten av avanserte transporttjenester er også økende. 9 Figur 14. mnok Eksport av utvalgte tjenester Avanserte transporttjenester Forretningsmessige tjenester Finansiell Teletjenester Tallene for eksport og import tar utgangspunkt i det svise nasjonalregnskapet. Det er gjort et utdrag og sammenstilling basert på utvalgte kunnskapsintensive tjenester. Denne inndelingen samsvarer derfor ikke 1 % med den inndelingen i næringer beskrevet i vedlegg 1. 9 Summen av utenriks sjøfart og lufttransport Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

12 Det har i 21 også vært en stigende import av kunnskapstjenester og av tjenester totalt, mens industriprodukter har hatt en tilnærmet flat utvikling, jf figur 15. Handelsbalansen for kunnskapstjenester og tjenester har i løpet av 21 vist en negativ utvikling, og har per 3. en negativ balanse. Figur 15. mnok Import i utvalgte produkter/næringer Import i alt Industriprodukter Tjenester Kunnskapstjenester Råolje og naturgass Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

13 Vedlegg 1 Kunnskapsnæringen eksisterer ikke som en felles kategori i Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre norske offentlige datakilder. Abelia har derfor foretatt en sammenstilling av data med utgangspunkt i Eurostats definisjon av kunnskapsnæringen. Følgende kategorier er regnet med så langt annet ikke er presisert i teksten: Høy teknologisk kunnskapsproduksjon Nace 21: Produksjon av farmasøytiske råvarer og produkter (FoU virkomhet) Nace 26: Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Kunnskapsintensive tjenester Nace 58 63: Informasjons og kommunikasjonssektoren Nace 64 66: Finansierings og forsikringsvirksomhet Nace 69 75: Faglig, vitenskapelig og teknisk Nace 78 og 8: Forretningsmessige 1 Nace 85: Undervisning (1 % andel privat ift sysselsetting,,2% av BNP ift verdiskaping) Nace 86 88: Helse og sosialtjenester (ca 2 % andel privat ift sysselsetting,1.3% av BNP ift verdiskaping) Nace 9.1: Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass er skilt ut som egen kategori for enkelte indikatorer. Disse kategoriene opererer etter de nye NACE kodene fra 27 (SN27). En del av tallmaterialet i denne rapporten baserer seg også på gamle NACE koder fra 22 (SN22). I den grad SN22 er anvendt, er de næringene nevnt ovenfor fra SN27 trukket ut fra SN22 så langt det hat latt seg gjøre. Dette er presisert forløpende i teksten. 1 I denne kategorien ligger bedrifter som driver med rekruttering, formidling og utleie av arbeidskraft. Videre bedrifter som bl.a. leverer elektroniske og tekniske systemer for etterforskning, overvåking, alarm. Postboks 549 Majorstuen 35 Oslo, Norway Telefon: Telefaks: NO MVA

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER FOR KUNNSKAPS- NÆRINGEN. Juni 2011

KONJUNKTUR- BAROMETER FOR KUNNSKAPS- NÆRINGEN. Juni 2011 KONJUNKTUR- BAROMETER FOR KUNNSKAPS- NÆRINGEN Juni 2011 Hovedpunkter: Norsk økonomi har de siste 20 årene gjennomgått en transformasjon nærmest i det stille. o Sysselsettingen innenfor naturbaserte og

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Regionale utviklingstrekk på Østlandet

Regionale utviklingstrekk på Østlandet Regionale utviklingstrekk på Østlandet 1 NæringsNM før og etter finanskrisa Ingen regioner på Østlandet har gjort det bedre etter finanskrisa enn før. De fleste har langt dårlige resultater. Få områder

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Harstad. mars SG Troms Fiskeoppdrettslag.. Effektive valutakurser 99= GBP 9 NOK NZD 9 7 SEK 7 99 99 99 99 99 Kilde: EcoWin SG Troms

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 1. kvartal 2011 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2011: LTLs markedsbarometer viser at: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon Det har skjedd et

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer