Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as"

Transkript

1 Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Alt for få virksomheter er tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Det virker som om mange er redd for å ta steget ut av tilfeldighetenes konkurransearena og tre inn på arenaen for mer bevisste kundevalg. Det er i alle fall liten tvil om at bedrifter med en distinkt identitet som tydelig differensierer seg fra sine konkurrenter tradisjonelt sett gjør det markedsmessig og økonomisk bedre enn de virksomheter som har et mer tilfeldig forhold til hvem de er og hva de står for. Etter flere år som strategisk rådgiver innen merkevareutvikling og omdømmestyring, har jeg til tider vært forundret over hvor lite bevisste mange virksomheter er på sin egen identitet. Alt for mange bedrifter opererer i et landskap der tilnærming til marked, konkurrenter og omgivelser virker kortsiktig og tilfeldig fundamentert, og hvor reklamebyråenes heller kortsiktige og kampanjepregede fokus i stor grad virker til å være styrende for selskapenes markedsinnsats. Gjennom uttallige intervjuer i mange virksomheter opplever jeg også at den interne bevisstheten til selskapets strategi blant de ansatte ofte er lav, noe som forsterker virksomhetens tilfeldige atferd og fremtoning. Alle som har fordypet seg i fagområdet strategi vet at differensiering er det mest lønnsomme strategialternativet. Paradoksalt nok, er det også det minst utnyttede. Her er det avgjørende å peke på at differensiering ikke handler om differensiering gjennom markedsføring og reklame, men om innretning av hele virksomhetens verdikjede. Tydelig differensiering krever en distinkt identitet og en bred bevisstgjøring internt omkring hva virksomheten er og står for, og ikke minst, hva som gjør den forskjellig og mer attraktiv enn sine konkurrenter. Dette krever at bedriften tar seg gjennom en grundig verdiprosess der man arbeider med å definere en styrende plattform for bedriftens identitet, og en tydelig ramme for dens omdømmedrivende aktiviteter (produkter, atferd, kommunikasjon og visuell profil). Start med å kartlegge referanserammen En verdi- og tydeliggjøringsprosess som skal føre frem til en bevisst identitetsplattform for bedriften må starte med å kartlegge virksomhetens strategiske referanseramme. Bedrifter som utvikler sin merkevareeller omdømmestrategi uten å etablere en klar referanseramme, arbeider tettere på fantasi og fiksjon enn virkelighet. Alt for mange strategiske valg er bygget på egne oppfatninger av sterke og svake sider, muligheter og trusler - basert på tradisjonelle SWOT-analyser, og ikke på faktiske forhold i markedet. Slike interne SWOT-prosesser styres ofte av sterke personligheter og deres syn på virksomheten, og genererer ofte situasjonsbeskrivelser uten tilstrekkelig rot i virkeligheten. Men, hva bør man egentlig kartlegge for å etablere en tilfredsstillende referanseramme? Virksomhetens nåværende kultur og verdiprioriteringer: Innsiktsarbeidet bør starte med å kartlegge virksomhetens interne kultur og rådende verdiprioriteringer. Ofte er den interne kulturen den viktigste begrensningen for virksomhetens strategiske mulighetsrom, fordi man er ubevisst på den og dermed står i fare for å etablere et for stort gap mellom ønsket og nåværende kultur. Den tradisjonelle regnskapsbedriften med trygghetssøkende og verdikonservative medarbeidere kan ikke over natten omformes til en moderne og innovativ finansrågiver selv om ledelsens fantasi om å være der er sterk.

2 Den strategiske plattformen kan være både velformulert og sterk, men den blir kun en visjon uten reelt innhold, fordi man internt ikke ser forskjellen på egen kultur og den kulturen som preger en moderne og innovativ virksomhet. Virksomhetens eksisterende omdømme. En annen viktig vegg i den strategiske referanserammen er virksomhetens nåværende omdømme i viktige interessentgrupper. Dette fordi et for stort gap mellom nåværende og ønsket omdømme vil bli møtt med skepsis og liten troverdighet. Viktige interessentgrupper vil være markedet (både eventuelle mellomledd og sluttbrukere), eiere, media, ansatte, fagforeninger og myndigheter. Metodisk tilnærming avhenger av interessentgruppe, men vil basere seg på en kombinasjon av kvalitativ dybdeanalyse og kvantitativ utbredelsesanalyse. Hensikten er å tegne opp et reliabelt bilde av virksomhetens omdømmemessige rammevilkår. Markedets verdier, betydningskriterier og motivasjonsfaktorer. I markeds- og kundeorienteringens navn, vil en kartlegging av markedets verdier, betydningskriterier og motivasjonsfaktorer være en avgjørende rammebetingelse for valg av strategisk plattform. Det vil være helt uten mening å utvikle en fremtidsrettet verdi- og identitetsplattform uten å ha et forhold til hva kunder og marked krever av markedsleverandørene i fremtiden. Slike studier baserer seg ofte på kvalitative tilnærminger der man i fokusgrupper eller dybdeintervjuer nettopp diskuterer og projiserer frem markedets ønsker for fremtiden. Konkurrentenes posisjon og sannsynlige strategi: Som nevnt innledningsvis er differensiering det mest lønnsomme strategialternativet. En forutsetning for differensiering er godt innsyn i konkurrentenes posisjon og sannsynlige strategi. Har man ikke et noenlunde klart bilde av dette, vil viktige konkurransestrategiske veivalg tas i blinde. Prioritering av ressurser for å kartlegge konkurrentenes posisjon og strategi er derfor svært viktig for å kunne ta de riktige konkurransestrategiske valgene for fremtiden. Trender og utviklingsscenarier: Hvordan vil markedet og rammebetingelsene utvikle seg fremover? Hvilke rammer og begresninger, og ikke minst, hvilke trusler og muligheter vil åpne seg? Det er vanskelig å spå hva som skjer i fremtiden, men det finnes metoder for å utvikle mulige scenarier med relativt god treffsikkerhet. Dette er en svært viktig øvelse når man skal definere og planlegge virksomhetens fremtidige plattform. Arbeid med trend- og scenarieanalyser er derfor et viktig verktøy å ta i bruk når virksomhetens verdi- og identitetsplattform skal utvikles. Merkeplattformen navet i virksomhetens utvikling I motsetning til mange britiske (eks Virgin, Body Shop, Dixon), amerikanske (eks Disney, Apple, Microsoft, Coca Cola) og japanske (eks Sony, Toyota) virksomheter, har de færreste norske virksomheter en verdistyrt ledelse. De fleste norske bedrifter er tuftet på et kvantitativt fokus i sine strategiplaner og styringssystemer. Dette er en viktig årsak til at norske virksomheter er så anonyme og ukjente internasjonalt de står ikke for noe, er utydelige og kortsiktige i sine prioriteringer, og er svært dårlige på langsiktig relasjonsbyggende arbeid. Her må de skje en endring, om ikke annet for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i Norge når tollbarrierer og nasjonal subsidiering gradvis forsvinner. En tydeliggjøring av virksomheten krever at det utvikles en styrende verdi- eller merkeplattform for bedriften som skal ligge til grunn for virksomhetens atferd og utvikling virksomheten samlede verdikjede.

3 Denne plattformen er altså ikke noe bare markeds- og informasjonsavdelingen skal benytte i sitt arbeid, den må infiltreres i virksomhetens samlede prioriterings- og beslutningsrammer, og ikke minst, være noe både ledelse og styre skal benytte i sin strategiske planlegging. Plattformens oppbygging En verdi- eller merkeplattform bør bygges opp rundt en tematikk som virker styrende for både det interne og eksterne arbeidet. Det er således ikke likegyldig hvordan en slik plattform bygges opp. I Metro har vi utviklet et verktøy som dekker et grunnbehovet når en virksomhet skal definere sin identitet og sine verdier. I det følgende presenterer vi plattformen, og benytter vår egen virksomhet som case. Helhetlig merkevarebygging Merkevarens oppgave Skape vinnende bedrifter Merkevarens visjon Norges råeste merkevarehus Ønsket omdømme Norges ledende merkevaremiljø Kultur Merkeverdier Merkeløfter Utfordrende Kvalitetsorientert Fleksible Inkluderende Spennende Kreative Helhetstenkende Vi skaper tydelige virksomheter Merkevarens oppgave (Brand Mission): Enhver virksomhet bør ha definert og tydeliggjort sin oppgaveformulering hvorfor den er til og hvilke verdier den skal skape. Dette setter klare rammer for hva man skal fokusere på å skape internt, og igjen en tydelig retning for alle selskapets verdiskapende aktiviteter. En tydelig oppgaveformulering skaper bedre forståelse av virksomheten internt, og er både samlede og kulturbyggende. Det er heller ingen tvil om at en tydelig oppgaveformulering skaper større effektivitet i virksomheten, ganske enkelt fordi alle ansatte har en felles forståelse av hvorfor man er på jobb, og hva den enkelte ansatte bidrar med i den store sammenhengen. I Metro har vi sagt at vår grunnleggende er å skape vinnende virksomheter. Bak dette ligger erkjennelsen om at vinnende virksomheter er tydelige på hvem de er, hva de står for og hvor de skal. Alt vi gjør internt og alt vi leverer til våre kunder tar utgangspunkt i denne oppgaven, og vår viktigste kvalitetskontroll på våre egne leveranser er følgende spørsmål: Er det vi nå leverer med på å bidra å gjøre kunden til en vinnende virksomhet?

4 Merkevarens visjon (Brand Vision) En visjon kan beskrives som et ønsket fremtidsbilde hva man drømmer om å oppnå på sikt. Det viktige er at en visjon ikke bare skal være en uforpliktende drøm slik mange har, eller en oppramsing av alt man har lyst til å oppnå. Visjonens hensikt er å skape en felles intern forståelse av hvor virksomheten skal i fremtiden. I tillegg skal visjonen være rammegivende for bedriftens investeringer, nyansettelser/ rekruttering, kompetanseutvikling, lederutvikling, lokaliteter, osv. Metros visjon er å bli Norges råeste merkevarehus. For å komme dit må vi særlig ha fokus på å ansette de riktige menneskene med den riktige kompetansen og de beste løsningene, samt å ha et betydelig fokus på intern kompetanseutvikling og motivasjon. I visjonen ligger også en klar vekststrategi som legger føringer for våre interne økonomiske prioriteringer og investeringer. Som relativt nystartet, sier visjonen også at vi i Metro må være sultne på å vise hva vi kan og hva vi står for, og at vi derfor må være villige til å delta i pitcher og konkurranser for å vise frem vår måte å tenke og levere på. Visjonen er den viktigste brekkstangen på våre leder- og styremøter: Hvilken beslutning må vi ta i den gitte saken for å gå et lite stykke videre på veien mot å bli Norges råeste merkevarehus?. Ønsket omdømme Hensikten med å beskrive et ønsket omdømme i plattformen er å tydeliggjøre hvordan man ønsker at bedriften skal bli oppfattet i omverdenen. Dette skaper fokus internt, og legger klare føringer for selskapets produkter, kommunikasjon, visuelle identitet og atferd- Spørsmålet...er måten å gjøre dette på i tråd med vårt ønskede omdømme? gir omdømmedefinisjonen et klart styringsmandat for selskapets beslutninger. I Metro har vi sagt at vi ønsker å bli oppfattet som Norges ledende merkevaremiljø. På samme måte som visjonen, legger det klare premisser for våre ressurser, kompetanse og leveranse. Lettvinte løsninger er uakseptabelt i et slikt perspektiv, det som kommer fra Metro analyser, strategi/råd, design, kundemagasiner, og reklame skal være top-of-the-pops for å si det på godt norsk. Internt bruker vi dette når vi arbeider med og diskuterer kundecases. Det gir oss en ærgjerrighet og en bevissthet omkring leveransekvalitet internt. Kulturverdiene / kjerneverdiene måten vi skal leve sammen på Kulturverdiene kan beskrives som de få begrepene som skal prege virksomhetens måte å være på. Egentlig kan det jo virke litt rart å definere kulturverdier, fordi vi vet at en kultur er vanskelig å forme, og ikke minst veldig vanskelig å snu. Ikke desto mindre er det nettopp viktig å definere et sett kulturverdier, fordi er man ikke bevisst på dem, kan man i hvert fall glemme å utvikle en ønsket kultur over tid. Kulturverdiene har til hensikt å gi liv til og styre virksomhetens atferd måten å leve på. De skal være med på å sette rammer for hva som skiller en god fra en dårlig medarbeider, og ikke minst være med på å vise veien mot visjonen for alle ansatte. Hvis en bedrift ikke er seg bevisst på hvilke verdier man skal bygge virksomheten på og hvilken kultur man ønsker å etablere intern, vil det vokse frem en vell av ulike subkulturer (avdelingsvis, gangvis, funksjonsvis, divisjonsvis, etc.) som fragmenterer virksomhetens identitet og ikke minst, skaper et uklart bilde av bedriften utad.

5 I Metro skal vi være utfordrende, kvalitetsorientert, fleksible og inkluderende. Dette er verdier vi mener er avgjørende for å nå vår visjon. Vi skal være utfordrende både overfor hverandre og våre kunder. Som rådgivere og fagpersoner, gjør vi en dårlig jobb hvis vi ikke utfordrer kundens sannheter og utfordrer dem til å tenke utenfor hverdagsrammene. Internt utvikler vi oss ikke hvis vi ikke daglig utfordrer hverandre, stiller spørsmål ved løsninger og er kritiske. Dette er et svært viktig prinsipp for å komme dit vi vil. Kvalitetsorienteringen har rot i vårt ønskede omdømme, og setter fokus grundig sikring av alt vi leverer fra oss. Det vi skaper skal vi kunne stå for og være stolte av. Verdien fleksibel betyr for oss at vi snur oss rundt når kundene har behov for det. Vi lever av våre kunder, og er helt avhengig av at vi tilpasser oss deres behov og deres hverdag. Her mener vi selv at vi differensierer oss betydelig fra mange andre i vår bransje. Det å være inkluderende betyr for oss at vi inkluderer hverandre i våre ulike fagområder for å sikre et helhetlig samspill mellom dem, og dermed være i stand til å skape helhetlige løsninger for våre kunder. Overfor kundene betyr det at vi har som ambisjon å overføre kompetanse gjennom å trekke kundene inn i vår måte å arbeide på. Merkeverdier Merkeverdiene beskriver hva vi skal stå for eksternt, og skal bygge opp under vårt ønskede omdømme. Merkeverdiene skal i første rekke gi føde til virksomhetens utadrettede aktiviteter. Merkeverdiene setter således en overordnet ramme for bedriftens visuelle- og kommunikative iscenesettelse, markedsaktiviteter, PR-aktiviteter, etc, men også til måten man er og opptrer på overfor kunder og andre interessenter. I metro har vi sagt at vi skal oppleves som spennende, kreative og helhetstenkende. Dette imøtekommer hovednerven i vår kultur om å være utfordrende. Nettopp fordi vi skal utfordre konvensjonene skal vi oppleves som spennende, kreative og helhetstenkende. Vi skal tenke nytt og annerledes, og ikke minst skal vi tenke helhetlig i vårt arbeid. Dette skal gjøre oss til Norges råeste merkevarehus. Merkeløfter Det siste punktet i merkeplattformen handler om å definere et sett kunde- eller merkeløfter; Hva skal vi som virksomhet love markedet og oss selv? Merkeløftene ligger til grunn både for internt leveransefokus og ekstern kommunikasjonsutvikling, og ikke minst skal merkeløftene være med på å bevisstgjøre organisasjonen på virksomhetens kjerne. I så måte kan man si at merkeløftene er en konkretisering av merkevarens oppgave for kunder og ansatte. Vårt eneste merkeløfte i Metro er at vi tydeliggjør våre kunders identitet og legger grunnlaget for sterke markedsposisjoner. Dette henger sammen med vår merkeoppgave (skape vinnende bedrifter) som igjen er tuftet på vår filosofi om at tydeliggjøring er en avgjørende faktor for å etablere langsiktige konkurransefortrinn.

6 Forutsetninger for å lykkes For å lykkes i arbeidet med å utvikle en gjennomgripende verdi- eller omdømmestrategi for virksomheten foreligger det et sett forutsetninger som må imøtekommes. Spesielt viktig er følgende forhold: Styre og toppledelse må eie og prioritere prosjektet Det må utnevnes en prosjektgruppe som representerer alle deler av virksomheten De ansatte må være med på arbeidet med å definere bedriftens omdømmestrategi og identitet (gjennom representanter i prosjektgruppen) De ansatte må være med på å sette ord på strategiens konsekvenser for egen avdeling og stillingsfunksjon (work shops avdelingsvis/funksjonsvis) Merkevarestrategien må danne rammen for- og gjennomsyre all internopplæring - alle kurs og seminarer Merkevarestrategien må være rammen og utgangspunktet for alle diskusjoner, beslutninger og planer Merkevarestrategien må være det viktigste budskapet i opplæring og sosialisering av nye ansatte For å lykkes i helhetlig styring av virksomheten etter merke-/omdømmestrategien er følgende forhold avgjørende:...merkestrategien må ha kontinuerlig fokus i selskapets styre...styret må måle selskapets daglig ledelse på utvikling i intern kultur og ekstern merkestyrke...toppledelsen må eie og prioritere merkestrategien i sitt daglige arbeid...merkestrategiens konsekvenser for produkter, atferd, kommunikasjon og symbolikk må være definert og dokumentert på alle nivåer...alle selskapets ansatte må bevisstgjøres og motiveres...det må utvikles et gjennomgripende top-down målesystem som må være et viktig parameter for ledersuksess Som det går frem, griper arbeidet inn i hele virksomheten, og ikke minst setter det krav til ledelsens fokus og helhetstankegang. Klarer man imidlertid å tenke så gjennomsyret og helhetlig, har man også de aller beste forutsetninger til å styre sitt eget omdømme og tydeliggjøre sin posisjon. Dette vil forsterke virksomhetens konkurransefortrinn og bevisstgjøre markedet.

7 Konsekvensevaluering levendegjøring av merkeplattformen En merkeplattform er lite verdt hvis den ikke får gjennomgripende konsekvenser i virksomhetens måte å være- og arbeide på. Det betyr at man så snart merkeplattformen er godkjent av selskapets ledelse og styre, må igangsette arbeidet med å diskutere dens konsekvenser for produkter, atferd, kommunikasjon og symbolikk, og med det som base, utvikle og igangsette interne fokus- og endringsprosjekter. Arbeid med denne type konsekvensevaluering skal vi skrive om i neste del av denne tredelte artikkelserien. Henning Karlsen er fagansvarlig i Metro Merkevarehuset og foreleser i kommunikasjon og merkevareledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har en MSc fra Handelshøyskoen BI, og har de siste 8 årene arbeidet som merkevarerådgiver for mange av landets sterkeste merkevarebedrifter.

B AND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED

B AND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED BAND FRAME CREATING WINNERS VÆR UNIK TENK HELHET KONKURRANSESTRATEGI OG MERKEVARELEDELSE I ET KONSOLIDERT MARKED HVA GJØR VI? Band Frame bistår virksomheter i konkurranseutsatte markeder med å utvikle

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen?

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? ANFO MERKEVARESKOLE Alt for få virksomheter er tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Mange er redd for å ta steget ut

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen?

anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? anfo merkevareskole 2010 hvor mange av disse merkevarene kjenner du igjen? anfo merkevareskole 2010 Programmet vil gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, case løsninger og praktiske diskusjoner/problemløsning.

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Merkevarebygging. -hva handler det om? av Henning Karlsen

Merkevarebygging. -hva handler det om? av Henning Karlsen Merkevarebygging -hva handler det om? av Henning Karlsen M E R K E V A R E B Y G G I N G H V A H A N D L E R D E T O M? A V H E N N I N G K A R L S E N, B R A N D A D V I C E A S Fokus på merkevarebygging

Detaljer

3.8 Markedsorientering

3.8 Markedsorientering 3.8 Markedsorientering Målsetting med modulen: Merkevare 3. Merkeløfte..handler om å identifisere kjernen i merkevaren og de emosjonelle tilleggsverdier, som gjør oss mer attraktive og synlige i markedet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Kampanjeskolen Bendik M. Samuelsen, Professor, instituttleder Institutt for markedsføring Handelshøyskolen BI

Kampanjeskolen Bendik M. Samuelsen, Professor, instituttleder Institutt for markedsføring Handelshøyskolen BI Ansatte som merkevarebyggere Kampanjeskolen Bendik M. Samuelsen, Professor, instituttleder Institutt for markedsføring Handelshøyskolen BI 1 2 3 Merkevareopplevelse? Hva er produktet og hva er opplevelsen?

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kulturledelse hva snakker vi om?

Kulturledelse hva snakker vi om? Kulturledelse hva snakker vi om? Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland Hva? Bokbåten Epos Kulturlandskapet Museene Kystkultur Samtidskunst Sogespel Næringsutvikling Attraktive stadar for

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Ta kontroll over merkeleveransen

Ta kontroll over merkeleveransen Ta kontroll over merkeleveransen Av Henning Karlsen, fagansvarlig Metro Branding as Etter 15 år som rådgiver innen merkevareledelse undrer jeg meg fortsatt over mange virksomheters manglende forståelse

Detaljer

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo 3.3.2015 Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Hensikten med merkevarebygging: Skape bestemte

Detaljer

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Trond Stiklestad NTNU Handelshøyskolen Trond.stiklestad@ntnu.no Trond Stiklestad Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet

Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet Er du en gardsutvikler? Kurs i omdømmebygging, produktutvikling og visuell identitet ber 2009 Jakten på den gode historien er i gang... Alle kjenner Olaug sin traktor... Denne retningen er en hyllest til

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

ihana! as -fortellinger som berører

ihana! as -fortellinger som berører ihana! as -fortellinger som berører Strategi og kommunikasjon Et verktøy for virksomheter som vil øke sin påvirkningsevne I tusener av år har vi overført informasjon og kompetanse gjennom bruk av fortellinger.

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Jeg en del av merkevaren?

Jeg en del av merkevaren? visjon og verdier Jeg en del av merkevaren? Niklas Fageräng, snekker Gode rom Merkevaren For oss betyr det: Moelven, slik våre kunder og omgivelser oppfatter oss. Altså vårt omdømme. Har vi lovet noe så

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet En kort presentasjon av mgruppen mgruppen.no _ kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet HVEM ER VI? mgruppen er et kommunikasjonsmiljø for små- og mellomstore kunder.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

1.4 Markedsorientering

1.4 Markedsorientering 1.4 Markedsorientering Målsetting med modulen: Merkevaremodellen 1. Opprinnelse En markedsorientert bedrift er opptatt av å produsere det den kan selge (og mindre opptatt av å selge det den kan produsere)

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Er medier merkevarer?

Er medier merkevarer? Er medier merkevarer? Morten Micalsen Strategidirektør Mindshare Norway Norsk Redaktørforening 15. Oktober 2007 Da merkevaren kom til Norge og litt om idégrunnlaget grunnlaget. Merkevaren er et renommé

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

BEDRIFTSUTVIKLING. -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING

BEDRIFTSUTVIKLING. -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING BEDRIFTSUTVIKLING -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING SEG- Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš Samisk nærings- og utviklingssenter Postboks

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER Judith Gloppen AGENDA Prosess Forutsetninger for utviklingsarbeidet Presentasjon av ny visuell profil Spørsmål og deling av erfaringer PROSESS Offentlig

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Utarbeidet av: Camilla og Stine, april 2010 Hvorfor gjør vi dette? Målet med internkartlegging er å kartlegge visjon, forretningside

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Scenario Planning The Mind of a FOX. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør Bergen Næringsråd, november 2017

Scenario Planning The Mind of a FOX. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør Bergen Næringsråd, november 2017 Scenario Planning The Mind of a FOX Arnstein Flaskerud, Strategidirektør Bergen Næringsråd, november 2017 Hvorfor scenario planning Tilnærming The Mind of a FOX Operasjonalisering og strategisk forankring

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS «Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS 1 - gjør deg bedre i møte med andre mennesker 2 Vår posisjon Volo er et kompetansesenter for sertifisering,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen Tsar Nikolai (Balik) Norsk røykelaks med russisk image solgt av sveitsere,- med ekstrem fortjeneste 2 Pris

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer. Norsk Kundebarometer. Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder

Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer. Norsk Kundebarometer. Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder Norsk Kundebarometer Handelshøyskolen BI Agenda Bakgrunn Norsk Kundebarometer Kundetilfredshet

Detaljer

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Bibliotekmøte, Hamar 17. mars 2010 1 Kommunikasjon og interaksjon i lokalsamfunnet Synspunkter på biblioteket sett utenfra - grunnlag av arbeid med

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2015-2017 Vedtatt 30. september 2014 Visjon: Stavangerregionen havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn Overordnet mål: Havnene

Detaljer

Merkevarebygging som vekststrategi

Merkevarebygging som vekststrategi Merkevarebygging som vekststrategi Analyse Posisjonering og merkevare Kommunikasjon Program Kort om merkevarebygging Merkevarebygging som vekststrategi: Veien fra 0 6l 12 millioner på 12 måneder Noen

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik Hva er mål? Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. Operasjonalisering av hovedmålene Målhierarki 2 1 Målhierarki

Detaljer