Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as"

Transkript

1 Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Alt for få virksomheter er tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Det virker som om mange er redd for å ta steget ut av tilfeldighetenes konkurransearena og tre inn på arenaen for mer bevisste kundevalg. Det er i alle fall liten tvil om at bedrifter med en distinkt identitet som tydelig differensierer seg fra sine konkurrenter tradisjonelt sett gjør det markedsmessig og økonomisk bedre enn de virksomheter som har et mer tilfeldig forhold til hvem de er og hva de står for. Etter flere år som strategisk rådgiver innen merkevareutvikling og omdømmestyring, har jeg til tider vært forundret over hvor lite bevisste mange virksomheter er på sin egen identitet. Alt for mange bedrifter opererer i et landskap der tilnærming til marked, konkurrenter og omgivelser virker kortsiktig og tilfeldig fundamentert, og hvor reklamebyråenes heller kortsiktige og kampanjepregede fokus i stor grad virker til å være styrende for selskapenes markedsinnsats. Gjennom uttallige intervjuer i mange virksomheter opplever jeg også at den interne bevisstheten til selskapets strategi blant de ansatte ofte er lav, noe som forsterker virksomhetens tilfeldige atferd og fremtoning. Alle som har fordypet seg i fagområdet strategi vet at differensiering er det mest lønnsomme strategialternativet. Paradoksalt nok, er det også det minst utnyttede. Her er det avgjørende å peke på at differensiering ikke handler om differensiering gjennom markedsføring og reklame, men om innretning av hele virksomhetens verdikjede. Tydelig differensiering krever en distinkt identitet og en bred bevisstgjøring internt omkring hva virksomheten er og står for, og ikke minst, hva som gjør den forskjellig og mer attraktiv enn sine konkurrenter. Dette krever at bedriften tar seg gjennom en grundig verdiprosess der man arbeider med å definere en styrende plattform for bedriftens identitet, og en tydelig ramme for dens omdømmedrivende aktiviteter (produkter, atferd, kommunikasjon og visuell profil). Start med å kartlegge referanserammen En verdi- og tydeliggjøringsprosess som skal føre frem til en bevisst identitetsplattform for bedriften må starte med å kartlegge virksomhetens strategiske referanseramme. Bedrifter som utvikler sin merkevareeller omdømmestrategi uten å etablere en klar referanseramme, arbeider tettere på fantasi og fiksjon enn virkelighet. Alt for mange strategiske valg er bygget på egne oppfatninger av sterke og svake sider, muligheter og trusler - basert på tradisjonelle SWOT-analyser, og ikke på faktiske forhold i markedet. Slike interne SWOT-prosesser styres ofte av sterke personligheter og deres syn på virksomheten, og genererer ofte situasjonsbeskrivelser uten tilstrekkelig rot i virkeligheten. Men, hva bør man egentlig kartlegge for å etablere en tilfredsstillende referanseramme? Virksomhetens nåværende kultur og verdiprioriteringer: Innsiktsarbeidet bør starte med å kartlegge virksomhetens interne kultur og rådende verdiprioriteringer. Ofte er den interne kulturen den viktigste begrensningen for virksomhetens strategiske mulighetsrom, fordi man er ubevisst på den og dermed står i fare for å etablere et for stort gap mellom ønsket og nåværende kultur. Den tradisjonelle regnskapsbedriften med trygghetssøkende og verdikonservative medarbeidere kan ikke over natten omformes til en moderne og innovativ finansrågiver selv om ledelsens fantasi om å være der er sterk.

2 Den strategiske plattformen kan være både velformulert og sterk, men den blir kun en visjon uten reelt innhold, fordi man internt ikke ser forskjellen på egen kultur og den kulturen som preger en moderne og innovativ virksomhet. Virksomhetens eksisterende omdømme. En annen viktig vegg i den strategiske referanserammen er virksomhetens nåværende omdømme i viktige interessentgrupper. Dette fordi et for stort gap mellom nåværende og ønsket omdømme vil bli møtt med skepsis og liten troverdighet. Viktige interessentgrupper vil være markedet (både eventuelle mellomledd og sluttbrukere), eiere, media, ansatte, fagforeninger og myndigheter. Metodisk tilnærming avhenger av interessentgruppe, men vil basere seg på en kombinasjon av kvalitativ dybdeanalyse og kvantitativ utbredelsesanalyse. Hensikten er å tegne opp et reliabelt bilde av virksomhetens omdømmemessige rammevilkår. Markedets verdier, betydningskriterier og motivasjonsfaktorer. I markeds- og kundeorienteringens navn, vil en kartlegging av markedets verdier, betydningskriterier og motivasjonsfaktorer være en avgjørende rammebetingelse for valg av strategisk plattform. Det vil være helt uten mening å utvikle en fremtidsrettet verdi- og identitetsplattform uten å ha et forhold til hva kunder og marked krever av markedsleverandørene i fremtiden. Slike studier baserer seg ofte på kvalitative tilnærminger der man i fokusgrupper eller dybdeintervjuer nettopp diskuterer og projiserer frem markedets ønsker for fremtiden. Konkurrentenes posisjon og sannsynlige strategi: Som nevnt innledningsvis er differensiering det mest lønnsomme strategialternativet. En forutsetning for differensiering er godt innsyn i konkurrentenes posisjon og sannsynlige strategi. Har man ikke et noenlunde klart bilde av dette, vil viktige konkurransestrategiske veivalg tas i blinde. Prioritering av ressurser for å kartlegge konkurrentenes posisjon og strategi er derfor svært viktig for å kunne ta de riktige konkurransestrategiske valgene for fremtiden. Trender og utviklingsscenarier: Hvordan vil markedet og rammebetingelsene utvikle seg fremover? Hvilke rammer og begresninger, og ikke minst, hvilke trusler og muligheter vil åpne seg? Det er vanskelig å spå hva som skjer i fremtiden, men det finnes metoder for å utvikle mulige scenarier med relativt god treffsikkerhet. Dette er en svært viktig øvelse når man skal definere og planlegge virksomhetens fremtidige plattform. Arbeid med trend- og scenarieanalyser er derfor et viktig verktøy å ta i bruk når virksomhetens verdi- og identitetsplattform skal utvikles. Merkeplattformen navet i virksomhetens utvikling I motsetning til mange britiske (eks Virgin, Body Shop, Dixon), amerikanske (eks Disney, Apple, Microsoft, Coca Cola) og japanske (eks Sony, Toyota) virksomheter, har de færreste norske virksomheter en verdistyrt ledelse. De fleste norske bedrifter er tuftet på et kvantitativt fokus i sine strategiplaner og styringssystemer. Dette er en viktig årsak til at norske virksomheter er så anonyme og ukjente internasjonalt de står ikke for noe, er utydelige og kortsiktige i sine prioriteringer, og er svært dårlige på langsiktig relasjonsbyggende arbeid. Her må de skje en endring, om ikke annet for å sikre norske bedrifters konkurransekraft i Norge når tollbarrierer og nasjonal subsidiering gradvis forsvinner. En tydeliggjøring av virksomheten krever at det utvikles en styrende verdi- eller merkeplattform for bedriften som skal ligge til grunn for virksomhetens atferd og utvikling virksomheten samlede verdikjede.

3 Denne plattformen er altså ikke noe bare markeds- og informasjonsavdelingen skal benytte i sitt arbeid, den må infiltreres i virksomhetens samlede prioriterings- og beslutningsrammer, og ikke minst, være noe både ledelse og styre skal benytte i sin strategiske planlegging. Plattformens oppbygging En verdi- eller merkeplattform bør bygges opp rundt en tematikk som virker styrende for både det interne og eksterne arbeidet. Det er således ikke likegyldig hvordan en slik plattform bygges opp. I Metro har vi utviklet et verktøy som dekker et grunnbehovet når en virksomhet skal definere sin identitet og sine verdier. I det følgende presenterer vi plattformen, og benytter vår egen virksomhet som case. Helhetlig merkevarebygging Merkevarens oppgave Skape vinnende bedrifter Merkevarens visjon Norges råeste merkevarehus Ønsket omdømme Norges ledende merkevaremiljø Kultur Merkeverdier Merkeløfter Utfordrende Kvalitetsorientert Fleksible Inkluderende Spennende Kreative Helhetstenkende Vi skaper tydelige virksomheter Merkevarens oppgave (Brand Mission): Enhver virksomhet bør ha definert og tydeliggjort sin oppgaveformulering hvorfor den er til og hvilke verdier den skal skape. Dette setter klare rammer for hva man skal fokusere på å skape internt, og igjen en tydelig retning for alle selskapets verdiskapende aktiviteter. En tydelig oppgaveformulering skaper bedre forståelse av virksomheten internt, og er både samlede og kulturbyggende. Det er heller ingen tvil om at en tydelig oppgaveformulering skaper større effektivitet i virksomheten, ganske enkelt fordi alle ansatte har en felles forståelse av hvorfor man er på jobb, og hva den enkelte ansatte bidrar med i den store sammenhengen. I Metro har vi sagt at vår grunnleggende er å skape vinnende virksomheter. Bak dette ligger erkjennelsen om at vinnende virksomheter er tydelige på hvem de er, hva de står for og hvor de skal. Alt vi gjør internt og alt vi leverer til våre kunder tar utgangspunkt i denne oppgaven, og vår viktigste kvalitetskontroll på våre egne leveranser er følgende spørsmål: Er det vi nå leverer med på å bidra å gjøre kunden til en vinnende virksomhet?

4 Merkevarens visjon (Brand Vision) En visjon kan beskrives som et ønsket fremtidsbilde hva man drømmer om å oppnå på sikt. Det viktige er at en visjon ikke bare skal være en uforpliktende drøm slik mange har, eller en oppramsing av alt man har lyst til å oppnå. Visjonens hensikt er å skape en felles intern forståelse av hvor virksomheten skal i fremtiden. I tillegg skal visjonen være rammegivende for bedriftens investeringer, nyansettelser/ rekruttering, kompetanseutvikling, lederutvikling, lokaliteter, osv. Metros visjon er å bli Norges råeste merkevarehus. For å komme dit må vi særlig ha fokus på å ansette de riktige menneskene med den riktige kompetansen og de beste løsningene, samt å ha et betydelig fokus på intern kompetanseutvikling og motivasjon. I visjonen ligger også en klar vekststrategi som legger føringer for våre interne økonomiske prioriteringer og investeringer. Som relativt nystartet, sier visjonen også at vi i Metro må være sultne på å vise hva vi kan og hva vi står for, og at vi derfor må være villige til å delta i pitcher og konkurranser for å vise frem vår måte å tenke og levere på. Visjonen er den viktigste brekkstangen på våre leder- og styremøter: Hvilken beslutning må vi ta i den gitte saken for å gå et lite stykke videre på veien mot å bli Norges råeste merkevarehus?. Ønsket omdømme Hensikten med å beskrive et ønsket omdømme i plattformen er å tydeliggjøre hvordan man ønsker at bedriften skal bli oppfattet i omverdenen. Dette skaper fokus internt, og legger klare føringer for selskapets produkter, kommunikasjon, visuelle identitet og atferd- Spørsmålet...er måten å gjøre dette på i tråd med vårt ønskede omdømme? gir omdømmedefinisjonen et klart styringsmandat for selskapets beslutninger. I Metro har vi sagt at vi ønsker å bli oppfattet som Norges ledende merkevaremiljø. På samme måte som visjonen, legger det klare premisser for våre ressurser, kompetanse og leveranse. Lettvinte løsninger er uakseptabelt i et slikt perspektiv, det som kommer fra Metro analyser, strategi/råd, design, kundemagasiner, og reklame skal være top-of-the-pops for å si det på godt norsk. Internt bruker vi dette når vi arbeider med og diskuterer kundecases. Det gir oss en ærgjerrighet og en bevissthet omkring leveransekvalitet internt. Kulturverdiene / kjerneverdiene måten vi skal leve sammen på Kulturverdiene kan beskrives som de få begrepene som skal prege virksomhetens måte å være på. Egentlig kan det jo virke litt rart å definere kulturverdier, fordi vi vet at en kultur er vanskelig å forme, og ikke minst veldig vanskelig å snu. Ikke desto mindre er det nettopp viktig å definere et sett kulturverdier, fordi er man ikke bevisst på dem, kan man i hvert fall glemme å utvikle en ønsket kultur over tid. Kulturverdiene har til hensikt å gi liv til og styre virksomhetens atferd måten å leve på. De skal være med på å sette rammer for hva som skiller en god fra en dårlig medarbeider, og ikke minst være med på å vise veien mot visjonen for alle ansatte. Hvis en bedrift ikke er seg bevisst på hvilke verdier man skal bygge virksomheten på og hvilken kultur man ønsker å etablere intern, vil det vokse frem en vell av ulike subkulturer (avdelingsvis, gangvis, funksjonsvis, divisjonsvis, etc.) som fragmenterer virksomhetens identitet og ikke minst, skaper et uklart bilde av bedriften utad.

5 I Metro skal vi være utfordrende, kvalitetsorientert, fleksible og inkluderende. Dette er verdier vi mener er avgjørende for å nå vår visjon. Vi skal være utfordrende både overfor hverandre og våre kunder. Som rådgivere og fagpersoner, gjør vi en dårlig jobb hvis vi ikke utfordrer kundens sannheter og utfordrer dem til å tenke utenfor hverdagsrammene. Internt utvikler vi oss ikke hvis vi ikke daglig utfordrer hverandre, stiller spørsmål ved løsninger og er kritiske. Dette er et svært viktig prinsipp for å komme dit vi vil. Kvalitetsorienteringen har rot i vårt ønskede omdømme, og setter fokus grundig sikring av alt vi leverer fra oss. Det vi skaper skal vi kunne stå for og være stolte av. Verdien fleksibel betyr for oss at vi snur oss rundt når kundene har behov for det. Vi lever av våre kunder, og er helt avhengig av at vi tilpasser oss deres behov og deres hverdag. Her mener vi selv at vi differensierer oss betydelig fra mange andre i vår bransje. Det å være inkluderende betyr for oss at vi inkluderer hverandre i våre ulike fagområder for å sikre et helhetlig samspill mellom dem, og dermed være i stand til å skape helhetlige løsninger for våre kunder. Overfor kundene betyr det at vi har som ambisjon å overføre kompetanse gjennom å trekke kundene inn i vår måte å arbeide på. Merkeverdier Merkeverdiene beskriver hva vi skal stå for eksternt, og skal bygge opp under vårt ønskede omdømme. Merkeverdiene skal i første rekke gi føde til virksomhetens utadrettede aktiviteter. Merkeverdiene setter således en overordnet ramme for bedriftens visuelle- og kommunikative iscenesettelse, markedsaktiviteter, PR-aktiviteter, etc, men også til måten man er og opptrer på overfor kunder og andre interessenter. I metro har vi sagt at vi skal oppleves som spennende, kreative og helhetstenkende. Dette imøtekommer hovednerven i vår kultur om å være utfordrende. Nettopp fordi vi skal utfordre konvensjonene skal vi oppleves som spennende, kreative og helhetstenkende. Vi skal tenke nytt og annerledes, og ikke minst skal vi tenke helhetlig i vårt arbeid. Dette skal gjøre oss til Norges råeste merkevarehus. Merkeløfter Det siste punktet i merkeplattformen handler om å definere et sett kunde- eller merkeløfter; Hva skal vi som virksomhet love markedet og oss selv? Merkeløftene ligger til grunn både for internt leveransefokus og ekstern kommunikasjonsutvikling, og ikke minst skal merkeløftene være med på å bevisstgjøre organisasjonen på virksomhetens kjerne. I så måte kan man si at merkeløftene er en konkretisering av merkevarens oppgave for kunder og ansatte. Vårt eneste merkeløfte i Metro er at vi tydeliggjør våre kunders identitet og legger grunnlaget for sterke markedsposisjoner. Dette henger sammen med vår merkeoppgave (skape vinnende bedrifter) som igjen er tuftet på vår filosofi om at tydeliggjøring er en avgjørende faktor for å etablere langsiktige konkurransefortrinn.

6 Forutsetninger for å lykkes For å lykkes i arbeidet med å utvikle en gjennomgripende verdi- eller omdømmestrategi for virksomheten foreligger det et sett forutsetninger som må imøtekommes. Spesielt viktig er følgende forhold: Styre og toppledelse må eie og prioritere prosjektet Det må utnevnes en prosjektgruppe som representerer alle deler av virksomheten De ansatte må være med på arbeidet med å definere bedriftens omdømmestrategi og identitet (gjennom representanter i prosjektgruppen) De ansatte må være med på å sette ord på strategiens konsekvenser for egen avdeling og stillingsfunksjon (work shops avdelingsvis/funksjonsvis) Merkevarestrategien må danne rammen for- og gjennomsyre all internopplæring - alle kurs og seminarer Merkevarestrategien må være rammen og utgangspunktet for alle diskusjoner, beslutninger og planer Merkevarestrategien må være det viktigste budskapet i opplæring og sosialisering av nye ansatte For å lykkes i helhetlig styring av virksomheten etter merke-/omdømmestrategien er følgende forhold avgjørende:...merkestrategien må ha kontinuerlig fokus i selskapets styre...styret må måle selskapets daglig ledelse på utvikling i intern kultur og ekstern merkestyrke...toppledelsen må eie og prioritere merkestrategien i sitt daglige arbeid...merkestrategiens konsekvenser for produkter, atferd, kommunikasjon og symbolikk må være definert og dokumentert på alle nivåer...alle selskapets ansatte må bevisstgjøres og motiveres...det må utvikles et gjennomgripende top-down målesystem som må være et viktig parameter for ledersuksess Som det går frem, griper arbeidet inn i hele virksomheten, og ikke minst setter det krav til ledelsens fokus og helhetstankegang. Klarer man imidlertid å tenke så gjennomsyret og helhetlig, har man også de aller beste forutsetninger til å styre sitt eget omdømme og tydeliggjøre sin posisjon. Dette vil forsterke virksomhetens konkurransefortrinn og bevisstgjøre markedet.

7 Konsekvensevaluering levendegjøring av merkeplattformen En merkeplattform er lite verdt hvis den ikke får gjennomgripende konsekvenser i virksomhetens måte å være- og arbeide på. Det betyr at man så snart merkeplattformen er godkjent av selskapets ledelse og styre, må igangsette arbeidet med å diskutere dens konsekvenser for produkter, atferd, kommunikasjon og symbolikk, og med det som base, utvikle og igangsette interne fokus- og endringsprosjekter. Arbeid med denne type konsekvensevaluering skal vi skrive om i neste del av denne tredelte artikkelserien. Henning Karlsen er fagansvarlig i Metro Merkevarehuset og foreleser i kommunikasjon og merkevareledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har en MSc fra Handelshøyskoen BI, og har de siste 8 årene arbeidet som merkevarerådgiver for mange av landets sterkeste merkevarebedrifter.

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE

ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN VED NHH! TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Strategi og ledelse Veileder: professor Magne Supphellen ORGANISASJONERS VISUELLE IDENTITET OG OMDØMMEUTVIKLINGEN

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer