TET4850 EiT-Smartgrid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TET4850 EiT-Smartgrid"

Transkript

1 TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato:

2 ~ II ~

3 Forord Eksperter i Team er et obligatorisk fag på høyere grads nivå ved NTNU. Her lærer studentene å samarbeide i et større tverrfaglig prosjekt med studenter fra andre studieretninger. Denne prosjektrapporten er en av to rapporter som legger grunnlaget for faget TET4850: Eksperter i Team Smart Grid. Den andre rapporten beskriver samarbeidsprosessen i gruppen. Valget av oppgaven ble gjort etter at de to samarbeidspartnere til landsbyen presenterte mulige temaer. Etter foredragene kom gruppen raskt fram til at det var ønskelig å ha Steinkjer kommune og Arene Smart Grid Services som samarbeidspartnere. Vi har besøkt Sparbu for å se på et nytt lavenergihus hvor vi fikk et nytt perspektiv og nye ideer for hvordan vi skulle angripe oppgaven vår. Gjennom et tett samarbeid med vår samarbeidspartner Ivar Blikø og Arena Smart Grid Services utformet vi problemstillingen og rammen til prosjektet. Vi vil gjerne takke Arena Smart Grid Services med Ivar Blikø og Steinkjer kommune for et spennende prosjekt og et godt samarbeid. Vi vil også takke Ole-Morten Midtgård, Richard Kringlebotten og Håkon Haukenes Rake for veiledning og fasilitering. ~ III ~

4 Sammendrag I denne studien er det blitt forsket på om en enebolig i Steinkjer kan, i neste generasjons Ungboprosjekt, gå offgrid. Det har også vært et fokus på at teknologiene brukt for å gå off-grid skal være miljøvennlige med tanke på dagens klimautfordringer og EUs mål, men også at de tilfredstiller økonomien til unge som ønsker å bo i Steinkjer kommune. Det har kommet frem at det per dags dato er en utfordring å gå off-grid med de økonomiske rammene for Ungboprosjektet. Fornybare energikilder som solceller, solfangere og bioenergi er dyrt å investere i hvis eneboligen skal supplere seg selv med et årsbehov av energi. Dette har gjort at passivhus har vært en nødvendig teknologi for å spare energi. I denne studien er det blitt foreslått at den mest hensiktsmessige installasjonen er å basere energiproduksjonen på en kombinasjon av 18 m 2 solceller, 5 m 2 solfangere, 4 batterier samt en pelletskjel kombinert med et 5 kw ORC-system. Denne installasjonen vil tilfredsstille det daglige energibehovet året rundt for en off-grid bolig. Selv om det per dags dato vil være ulønnsomt, har studiet vist at for neste generasjons ungboprosjekt, som er estimert til 5 år frem i tid, være mer realiserbart. På en annen side, ettersom boligen skal være et prosjekt for unge i Steinkjer så er de økonomiske rammene viktige å ta hensyn til. Her er trendene klare. Det er dyrt å investere i fornybare energikilder. Her er en privat person ofte avhengig av støtte. Skal en privat person gå offgrid hvor all produksjon må skje av teknologier i eget hus, så er det enda større behov for støtte. Nøkkelord: Off-grid, PV paneler, vindmøller, passivhus, pelletskjel, solfangere, tingenes internett, energilagring, støtteordninger. ~ IV ~

5 Innholdsfortegnelse 1 Off-grid Off-grid i vårt tilfelle Økonomiske perspektiver ved off-grid Passivhus Krav til passivhus Teknologi Miljø Økonomi Geotermisk energi Økonomi Potensiale Steinkjer Miljøkonsekvenser Solenergi Solceller Solfanger Solfanger i kombinasjon med bergvarme Miljø for solenergi Vindkraft Småskala vindkraft Økonomi Miljø Potensiale Steinkjer Bioenergi Teknologi Økonomi Miljø Organisk rankine systemer Teknologi Økonomi Miljø Energilagring Batteri Elbil Hydrogen ~ V ~

6 9 Styringssystem Økonomi Resultat Passivhus Solfanger Solceller Vindenergi Bioenergi Geotermisk Energilagring Diskusjon Konklusjon Bibliografi Appendiks...- A1 - ~ VI ~

7 Innledning Smartgrid, fremtidens energinett, er et vidt konsept. Det strekker seg fra de øverste spenningsnivåene og hvordan disse optimaliseres, til micro- og nano-grid. Etter diskusjon med faglærer og samarbeidspartner, Ivar Blikø, kom det frem at off-grid er en spennende del av smartgridkonseptet. Dermed ble off-grid hovedfokuset for problemstillingen. En off-grid bolig er ikke koblet på strømnettet, som vil si at energien boligen benytter produseres lokalt. Rapporten vil derfor omhandle forskjellige energiløsninger for lokal produksjon av energi. Ungboprosjektet i Steinkjer har som mål at alle unge i etableringsfasen skal ha råd til å kjøpe egen bolig, fremfor å leie. Ved å legge til rette for økonomisk støtte via gunstige lån, håper prosjektet å få flest mulig unge til å gå til anskaffelse av og flytte inn i en bolig i Steinkjer. På bakgrunn av dette er økonomi en viktig faktor for valg av energiløsninger til Ungboprosjektet. (Steinkjer Kommune, n.d.) Økonomi er ikke det eneste som begrenser valg av energikilder. Med dagens klimautfordringer og EUs mål har vi valgt å benytte miljøvennlig energiproduksjon. Derfor vil energikilder basert på fossilt brennstoff, slik som dieselaggregat, utelates som mulige kandidater. Ettersom energien skal produseres lokalt, er det også nødvendig at energibehovet senkes så mye som mulig. Derfor vil rapporten også fokusere på energibesparende tiltak, som passivhus og styringssystemer. Det er også antatt at denne studien vil ha liten eller ingen innflytelse på dagens Ungboprosjektet. Dette er fordi Ungboprosjektet skal avsluttes andre kvartal Dermed er denne rapporten basert på neste generasjons Ungboprosjekt, som det er antatt at vil finne sted om fem år. Siden Ida går Industriell Økonomi og Teknologiledelse kan hun bidra med et økonomiske perspektiv har vi dratt nytte av dette ved å innføre økonomi som en av hovedpunktene i vår problemstilling. Da Simon kan bidra med sin kunnskap innenfor miljø og fornybarenergi har problemstillingen også et fokus på miljøvennlige energiløsninger, noe Torunn også kan bidra med. Torunn, Magnus, Marius og Mai-Linn har tekniske kunnskaper, noe som gjenspeiles i problemstilling ved at gruppa har som mål å komme fram til en energiløsning. Disse punktene resulterte i følgende problemstilling: Er det mulig for en enebolig i neste generasjons Ungboprosjekt å gå off-grid ved å benytte miljøvennlige og økonomiske energiløsninger? - 1 -

8 1 Off-grid Å være "off-grid" innebærer at en ikke er tilkoblet det lokale distribusjonsnettet i motsetning til on-grid hvor boligen er tilknyttet. Dette kan enten bety én enebolig eller et begrenset antall boliger som er koblet i et minigrid. En hytte på fjellet uten tilkobling til nettet blir betegnet som off-grid og har enkle løsninger for å dekke energibehovet. Når det skal vurderes om en fast bolig kan gå off-grid må det tas med i betraktning at forbrukerne ofte har større krav til komfort. Det høye komfortkravet og det faktum at det ikke kan hentes ut energi fra distribusjonsnettet ved en off-grid situasjon, gjør at det burde være et fokus på å bruke energien rett. Typiske energityper er varme som er en kilde med lav energikvalitet og har begrenset bruksområde. Elektrisitet derimot er energi med høy kvalitet som kan omvandles til lys, mekanisk arbeid og varme. Ved å gå fra varme til strøm vil energitapet være stort. Motsatt vei vil anvendeligheten gå ned. Derfor er det et fokus på å bruke disse to energitypene på sine best egnede områder. (NOU, 1998) 1.1 Off-grid i vårt tilfelle Det er valgt å begrense oppgaven til å se på muligheten for at en enebolig kan produsere elektrisitet for å dekke sitt eget energibehov. Boligen må nødvendigvis også kunne dekke effektbehovet som oppstår under de kaldeste dagene i året. Dermed er det to viktige verdier som må legges til grunn for at det skal være mulig å gå off-grid, nemlig energiforbruket i løpet av et år og effektbehovet. Disse to parameterne vil beskrives nærmere under kapittelet om passivhus. (COWI, 2013) 1.2 Økonomiske perspektiver ved off-grid Som tidligere nevnt er en off-grid bolig ikke koblet til det lokale distribusjonsnettet. Dette medfører at nettleien bortfaller. Dette er en årlig avgift betalt til nettleverandøren boligen er tilknyttet. Er boligen tilknyttet Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk sitt nettselskap, NTE Nett AS, må det betales en årlig kostnad på 2375 NOK i tillegg til energileddet som er på 40,11 øre per kwh (NTEnett, 2014). Når boligen kobles av distribusjonsnettet vil energiproduksjonen foregå lokalt slik at boligeieren ikke trenger å betale strøm eller betale nettleien til nettleverandøren. I appendiks A1 ligger en årlig spot pris fra Nord Pool. Samtidig vil off-grid innebære høye investeringskostnader for komponenter og teknologi som skal gjøre det mulig for boligen å være selvforsynt med energi. Denne teknologien og disse komponentene er presentert senere i prosjektet. ~ ~

9 2 Passivhus Et passivhus skal bruke minimalt med energi til oppvarming og lys og er derfor strengt standardisert, samt at det lever etter prinsippet: den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Dette medfører at hovedfokuset er energisparing og smarte løsninger for energieffektivisering. Passivhus følger de strengeste kravene i forhold til isolasjon, ventilasjon og utforming. Disse kravene ble først utviklet i Tyskland av Dr. Wolfgang Feist og det tyske passivhus instituttet på 1990-tallet. (Dokka & Andersen, 2012) 2.1 Krav til passivhus Energibehovet er den energien en bolig forbruker over et helt år, og har benevnelsen kilowatt timer (kwh), mens effektbehovet er det huset trenger i de kaldeste dagene i året. Dette beregnes ut i fra dimensjonerende utetemperatur (DUT). For at en bolig eller annen bygning skal kunne defineres som et passivhus er det et krav om at energiforbruket til oppvarming er begrenset til maksimum 15 kwh/m 2. (Dokka, et al., 2010) Kravene som stilles til passivhus er definert i Norsk Standard NS3700 og omhandler minstekrav til bygningsdeler, installasjoner, luftlekkasjer og fornybar energiforsyning. Disse kravene er forventet å endres Tabell 1 inneholder dimensjonerende effekt og energibehov for ulike bygninger i Trondheimsområdet. Faktorer som ligger til grunn er romoppvarming, ventilasjon og tappevann. Tabell 1. Energi og effektverdier for enebolig i Trondheim. (COWI, 2013) Energiforbruk Effekt Varighet [kwh/m 2 år] [W/m 2 ] [h/år] Normalhus TEK Lavenergihus Passivhus Teknologi Fasadeutforming, dagslys og passiv solvarme En smart fasadeutforming kan bidra til bedre utbytte av solenergi i form av passiv oppvarming og drivhuseffektprinsippet. Med en smart fasadeutforming menes det at bygningen har en utforming og plassering som minsker behovet for aktiv energibruk.. Dette kan oppnås ved å ha vinduer og stue 30 grader sørvestvendt slik at sollyset og varmen kan utnyttes på best måte. Ved å benytte energien fra solen på dagtid vil en videre redusere behovet for oppvarming og kunstig belysning. (SINTEF, 1999) (Dokka & Andersen, 2012) Varmetapet til omgivelsene øker med økt differanse mellom inne- og utetemperatur. U-verdi er bygningsdelens varmeisolerende evne, denne stilles det krav til. Varmetapet øker proporsjonalt med økende U-verdi og en lavest mulig U-verdi er derfor ønskelig. En liste over U-verdikravene som stilles til passivhus finnes i appendiks A Lufting og varmegjenvinning Det stilles krav til at et passivhus skal benytte en varmeveksler som sirkulerer luften i huset for å fordele varmen og frisk luft på best mulig måte slik at man unngår unødvendig bruk av åpne vinduer. Varmeveksleren er konstruert slik at den overfører varmen fra den allerede brukte luften over til den friske luften som blir ventilert inn i huset. For passivhus skal varmeveksleren ha en varmegjenvinningsgrad på 80 %. (Enova, 2014a) Vindsperre En vindsperre tas i bruk for å hindre at luften blåser gjennom isoleringen og skaper trekk, og for passivhus er kriteriene strenge. Ved å ha ekstra god vindsperre sammen med en varmeveksler slippes kald trekk i huset og en får fordelt varmen fra et rom til et annet. (SINTEF Byggforsk, 2011) ~ ~

10 2.3 Miljø Ved å bygge et passivhus går det totale energibehovet ned, noe som resulterer i at varmebehovet reduseres kraftig i forhold til elektrisitetsforbruket. Dette kommer klart frem av Error! Reference source not found., Figur 1 og Figur 2. Som nevnt tidligere brukes det samtidig mer materialer for å bygge passivhuset. Derfor bør passivhuset bygges av miljøvennlig materiale. I tillegg til utslippene knyttet til energibruken er det viktig å ta hensyn til de indirekte utslippene som følge av materialproduksjonen. Figur 1. Fordeling av energiforbruk i en eksisterende bolig. Figur 2. Fordeling av energiforbruk for et passivhus. 2.4 Økonomi Investeringskostnaden for et passivhus vil være høyere enn for en TEK10 bolig. En TEK10 er dagens byggestandard. Passivhus benytter mer materialer for å tilfredsstille kravet til lavere U-verdi og oppnå høyere tetthet i bygget, noe som gjør at selve konstruksjonen vil bli dyrere. Ved å benytte varmeveksler, stor varmtvannstank og en ekstra vindsperre vil prisen på bygget økes ytterligere. Bygget må i tillegg trykktestes for å bekrefte at bygget tilfredsstiller kravene og fungerer som en kvalitetskontroll. Multiconsult og Sintef har gjort en beregning av merkostnaden for et nybygg av passivhusstandard sammenliknet med en TEK10 bolig. For en 175m 2 enebolig er merkostnadene funnet til å være 790 NOK/m 2 når en rekke antagelser er lagt til grunn. Det er videre anslått at merkostnadene generelt vil ligge på omkring NOK/m 2 som tilsvarer en sum rundt NOK ved bygging av en enebolig på 120 m 2. Det kan forventes at denne summen vil synke i løpet av de neste årene på grunn av økt kompetanse og erfaring ved bygging av passivhus. Tas det hensyn til energibesparelsen ved å bygge passivhus fremfor TEK10 bolig vil merkostnaden på 790NOK/ m 2 være tilbakebetalt i løpet av 12,2 år. (Multiconsult & SINTEF Byggforsk, 2012) (Enova, 2014c) Det er mulig å søke Enova om støtte til energieffektive nybygg. For å få støtte må bygningen ha høy energiambisjon utover TEK kravene og samtidig vise til spredningseffekt. Det vil da være mulig å få inntil 60 % støtte til merkostnadene assosiert med oppgradering fra TEK10. (Enova, 2014d) ~ ~

11 3 Geotermisk energi Geotermisk energi er energi i som finnes lagret i jorden i form av varme. Det gir en jevn energiproduksjon uavhengig av sol, vind eller regn. Energien er dermed gunstig å utnytte til oppvarming av hus (Evensen, et al., 2011). I Norge utnyttes i utgangspunktet bare geotermisk energi i form av grunnvarmebaserte varmepumper. Om vinteren vil overskuddsvarmen fra sommerhalvåret hentes ut når energibehovet er størst. En frostvæske sirkulerer rundt i borehullet og så lenge temperaturen på væsken er lavere enn temperaturen i fjellet, vil den hente ut energi som tas ut i varmepumpen for videre oppvarming. En energibrønn vil typisk ha en boredybde på meter. (UngEnergi, 2012) (Ramstad, 2011) (NGU, 2008a) Det er mulig å benytte to typer systemer for å utnytte seg av grunnvarme, åpent og lukket system. Det er særlig antall lukkede systemer med fjellbrønner som er voksende i Norge og derfor har denne oppgaven valgt å legge vekt på lukkede systemer. Disse anleggene er mest robuste og minst vedlikeholdskrevende. Den vanligste formen for grunnvarme er bergvarme, et lukket system som benytter grunnfjellet som energilager. (UngEnergi, 2012) (GEO365, 2014) Asplan Viak har produsert en rapport på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): «Grunnvarme i Norge - Kartlegging av økonomisk potensial». Der er det foretatt en GIS-analyse hvor det er delt inn i fire geoklasser. Da denne oppgaven er begrenset til lukkede anlegg, er det to geoklasser som er aktuelle, geoklasse 3 og geoklasse 4, som vurderer løsmassedekke. Geoklasse 3 tilsvarer tynt, bart eller ubetydelig dekke, mens geoklasse 4 vil si tykt dekke eller uspesifisert dekke. (Ramstad, 2011) 3.1 Økonomi Kostnadene knyttet til et lukket system kommer hovedsakelig fra boring, grøfter, varmepumpe og selve monteringen. Det er dyrere for boring og stabilisering av løsmassedekke ned til fjelloverflaten enn boring i fjell. Komplett utendørsdel, tilsvarende 200 meter dypt borehull uten løsmasser, koster ca NOK. Dersom det i tillegg er et løsmassedekke på 50 meter vil dette koste ytterlige NOK. For en enebolig vil den totale investeringskostnaden, montert utendørsdel og varmepumpe, være på omkring NOK. Driftskostnadene kommer fra vedlikehold og energikostnader knyttet til forbruk av elektrisitet for å drive varmepumpen. (UngEnergi, 2012) (Ramstad, 2011) 3.2 Potensiale Steinkjer Som nevnt tidligere vil lønnsomheten være avhengig av geologiske forhold. Det er spesielt løsmassedekket som vil være med å påvirke investeringskostnaden for et lukket system. Som nevnt tidligere i dette kapittelet er det to geoklasser som beskriver hvor tykt løsmassedekke er ved et lukket system. Tabell 2 viser antall eksisterende bygg i Steinkjer fordelt etter geoklasse 3 og 4 i kategoriene husholdning, næring og industri. Det kommer klart frem at flest bygg har tynt, bart eller ubetydelig løsmassedekke. Dette betyr at det er geologisk gunstig med lukkede geotermiske systemer i Steinkjer. Tabell 2. Antall bygg for bygningsmasse2010 innen hovedkategoriene husholdning, næring og indutri fordelt mot geoklasse 3-4. (Ramstad, 2011) Husholdning Næring Industri Totalt Husholdning Næring Industri Totalt Geoklasse Geokl3 Geokl4 Steinkjer Miljøkonsekvenser Miljøkonsekvensene for utnyttelse av grunnvarme er normalt liten. Varmepumpen bruker elektrisitet for å heve temperaturen så miljøkonsekvensen vil være avhengig av hvordan elektrisiteten er produsert. Det vil også være avhengig av varmepumpens varmemedium. Syntetiske hydrofluorkarboner blir gjerne brukt som ~ ~

12 varmepumpens varmemedium og de bidrar til økt drivhuseffekt dersom de slippes ut i atmosfæren. (Fornybar.no, 2014a) Geotermisk energi er fornybar i den forstand at brønnens levetid vil være på ca. 30 år før den vil trenge år pause før den igjen kan brukes. (UngEnergi, 2012) 4 Solenergi Solenergi er en fornybar energikilde der energien fra solen overføres via solstråling. Denne energien kan utnyttes for varme- og strømproduksjon ved henholdsvis solfangere og fotovoltaiske systemer. Solenergi er et marked i kraftig vekst, med en årlig vekst på 40 % siden (NTNU, n.d.) Til nå har solenergi vært lite utnyttet i Norge til tross for at Sør-Norge har en solinnstråling på kwh/(m 2 år). I forhold til land som ligger lenger sør i Europa, som Tyskland, som satser mye på solceller, er tallene for Steinkjer noe lavere, men det er absolutt mulig. (Fornybar.no, 2014b) Figur 3. Årlig innstrålt energi. (European Comission, Joint Research Centre, 2012) EU-kommisjonen har laget en oversikt over innstrålt energi og potensialet for solelektrisitet for land i Europa. Figur 3 viser en oversikt over årlig innstrålt energi i Norge og viser at Steinkjer har en årlig innstrålt energi på cirka 870 kwh/m 2. Tabell 3. Innstrålt energi på PV-panel montert sydvendt i Trondheim. (Solar Electricity handbook, 2014) Måned jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des Totalt Innstrålt energi [kwh/(m 2 mnd)] 5,0 18,8 56,4 105,9 155,6 157,5 146,6 114,4 71,4 32,6 8, ,8 ~ ~

13 Boligens plassering i forhold til himmelretning, terreng og vegetasjon i området vil være faktorer som spiller inn på muligheten for å utnytte solenergi. Disse faktorene i tillegg til sol- og skyggeforhold må kartlegges for å få best energiutbytte fra anlegget. For solceller i Trondheim er optimal helningsvinkel 45 grader og orienteringen bør være mest mulig sydvendt. Et solfangeranlegg antas å ha samme optimal vinkel og orientering. Det antas at tallene for Trondheim vil være tilnærmet likt som for et anlegg i Steinkjer. (Multiconsult, 2013) (Thorud, 2012) (Rindal & Salvesen, 2008) 4.1 Solceller Energien fra sollys blir omgjort til elektrisitet i solcellen, også kalt PV-panel. Denne elektrisiteten må enten brukes der og da eller lagres for senere bruk Teknologi Et solcelleanlegg kan festes på sørsiden av et hustak på to ulike måter. Den ene muligheten er bygningsintegrerte hvor solcellemodulene fungerer som takstein mens den andre er bygningstilpasset og solpanelene ettermonteres på den eksisterende bygningskroppen. For å maksimere produksjonen brukes optimal helningsvinkel i tillegg til at ta i bruk Maximum Power Point Tracking som sørger for at solcellen opererer ved optimalt arbeidspunkt. (SMA Solar Technology, 2008) En ettermontert løsning påvirker ikke takets tetningsevne og monteres med ventilering. En slik løsning har en levetid på år og er enkel å montere. Det er hovedsakelig denne typen monteringsmåte som brukes i Europa per i dag. Bygningsintegrerte systemer fungerer både som kraftgenereringsanlegg og bygningselement for hele eller deler av hustaket. (Thorud, 2012) (Multiconsult, 2013) (Enova, 2013) (Multiconsult, et al., 2009) Potensial Fra Figur 3 kan det avleses at Steinkjer har en årlig innstrålt energi på rundt 800 kwh/m 2, og en årlig sum av solelektrisitet generert av et 1 kw peak system på 750 kwh/ kw peak. Det vil si at hvis det installeres et solcelleanlegg på 1 kw peak vil det kunne produseres 750 kwh. Med benevnelsen kw peak menes maksimal ytelse for PV-panelet. I appendiks A4.1 er det lagt ved tre grafer over månedlig innstrålt effekt, energiproduksjon fra et frittstående PV-system og solens bane om sommeren og vinteren. Alle de tre grafene er hentet ut for et tenkt solcelleanlegg på taket av en av de ledige tomtene som Ungbo skal bygge på i Steinkjer. Fra grafene kommer det fram at de månedene med høyest innstrålt effekt er april, mai, juni, juli og august. Det er i de samme månedene at et stillestående PV-system vil gi høyest månedlig energiutbytte. Strømforbruket er høyest i vinterhalvåret, og fra grafene kan det leses av at PV-systemet også vil gi utbytte i disse månedene, om ikke like mye som i sommerhalvåret. Et siste viktig poeng er at virkningsgraden går ned ved økt temperatur, noe som er en fordel i Steinkjers relativt kalde klima. (Fornybar.no, 2014b) Økonomi Mange hytteeiere har solceller på hytter og fritidshus, men i dag er det lite utbredt med solceller på private boliger. Enova gir ingen direkte støtte til solcelleanlegg i Norge, men noen kommuner opererer likevel med støtteordninger. For Steinkjer kommune er det ingen støtteordning for solceller for privatpersoner (Multiconsult, 2013). Kostnadene på solceller går stadig ned og har hatt en prisreduksjon på 97 % siden 1980 (Multiconsult, 2012). Bare siden 2009 har kostnaden på solceller blitt halvert. Det finnes noen få produsenter og leverandører av solceller i Norge, men siden det kun er få aktører fungerer det nærmest som et oligopol. Figur 4 viser prisreduksjon i installert solenergi fra 1977 til (NyttNorge, n.d.) (Multiconsult, et al., 2009). ~ ~

14 Figur 4. Prisen på installert solenergi har sunket kraftig siden (NyttNorge, n.d.) Multiconsult har laget en kostnadsstudie på solenergi i Norge for Enova SF, hvor de har tatt for seg ulike installasjonstyper i fem ulike representative byer i Norge. I appendiks A4.3 vises kostnadsoversikten for de ulike komponentene for PV-anlegg på en enebolig. Det er oppgitt komponentpris og prosentvis hvor mye hver komponent koster i forhold til totalprisen til anlegget. Innkjøp av moduler er den største komponentvise utgiften. Tabellen viser at total kostnad for innkjøp og installasjon av et bygningstilpasset solcelleanlegg ligger på NOK. For et bygningsintegrert solcellesystem vil prisen ligge på ca NOK/m 2, som er omtrent dobbelt så dyrt som for et tak bygget med tegl (Thorud, 2012). (Multiconsult, 2013) 4.2 Solfanger Det skilles mellom aktive og passive solfangere. Passive solfangere kan være vinduer som er sørvendt for best utnyttelse av solvarme i boligen, mens en aktiv solfanger utnytter strålingsenergi for å produsere termisk energi. Denne energien kan brukes direkte til oppvarming av tappevann eller til bygningsoppvarming i form av vannbåren varme. (Rindal & Salvesen, 2008) (Andersen, 2008) Teknologi En typiske solfanger består av en absorbator, dekklag og isolasjon som illustrert i Figur 5. Absorbatoren er den sentrale komponenten i en solfanger med oppgaven å omforme strålingsenergi til termisk energi. Den kan være utformet som en metallplate med selektiv overflate. Dekklaget i en solfanger er laget av glass eller plast og plasseres over absorbatoren for å øke effektiviteten. Denne vil være nyttig i tilfeller der solfangeren er utsatt for kalde og vindfulle omgivelser, i tillegg hindrer den at langbølgede varmestråler slipper ut. (Andersen, 2008) ~ ~

15 Figur 5. Prinsippskisse av de termiske forholdene i en solfanger (NVE, 2009) Solfangeren plasseres på sydvendte tak med en helningsvinkel på over 30 grader. Som tidligere nevnt vil optimal helningsvinkel i Steinkjer være tilnærmet 45 grader i tillegg til en årlig innstrålt effekt på 800 kw/m 2 (Enova, 2014a). Solinnstråling og varmebehovet til en bolig vil variere med tid på døgnet og fra dag til dag. Et varmelager vil derfor være nødvendig for å kunne jevne ut svingningene som vil forekomme. (Enova, 2014e) (Rindal & Salvesen, 2008) (KanEnergi, 2001) For en enebolig vil et standard solvarmeanlegg til tappevann kreve en solfanger med et areal på 4-6 m 2 og et varmelager på cirka 400 liter. Skal solfangeranlegget kobles til et kombinert varmtvann- og romoppvarmingsanlegg for boligen vil det være behov for mer enn det dobbelte av solfangerarealet og et varmelager på 800 liter. Et varmtvannsanlegg vil være dimensjonert slik at det kan dekke % av årlig varmebehov for husstanden. (Rindal & Salvesen, 2008) (Aventa, n.d.) Potensial for solfanger For passivhus vil oppvarmingsbehovet være høyest i de to kaldeste vintermånedene som fremgår i Figur 6. I disse to månedene vil solinnstrålingen være lavest, dette medfører at det er lite potensiale for utnyttelse av solvarme til romoppvarming for passivhus i Norge uten bruk av avanserte varmelagringsmetoder. Figur 6 viser imidlertid at tappevannsbehovet er konstant gjennom året, som gir et godt grunnlag for å utnytte solfangere til tappevannsoppvarming. (Andersen, 2008) (Rindal & Salvesen, 2008) Figur 6. Energibehov for et passivhus mot solinnstråling. ~ ~

16 4.2.3 Økonomi Kostnader Solfangere preges av høye investeringskostnader, men lave driftskostnader. Lønnsomheten av å investere i et solvarmeanlegg er avhengig av prisnivå på elektrisitet og olje, og forventningen til ytterligere økning i strømprisene. Norge er nå tettere knyttet til det europeiske markedet som medfører at strømprisene kan holde seg høye om sommeren. (Rindal & Salvesen, 2008) (KanEnergi, 2001) For å oppnå lavere installasjonskostnader, vil det være ideelt å ta hensyn til et solfangeranlegg allerede tidlig i byggeprosessen for en ny bolig på grunn av avansert rørsystem. I likhet med solceller vil en solfanger kunne erstatte materialkostnader knyttet til tak som kan gi et fradrag på omkring 150 NOK/m 2 (Aventa, n.d.). (Rindal & Salvesen, 2008) (KanEnergi, 2001) Kostnadene relatert til et solfangeranlegg vil betydelig påvirkes av om det velges anlegg for tappevannsoppvarming eller et kombinasjonsanlegg for varmtvanns- og romoppvarming. Et anlegg til tappevannsoppvarming lå i 2009 på rundt NOK inkludert installasjonskostnader (Andersen, 2008). Kostnadene for et kombinasjonsanlegg lå i 2009 på rundt NOK ekskludert rør- og installasjonskostnader. (Rindal & Salvesen, 2008) Finansiering og støtteordning Enova har en støtteordning for solfangere hvor det er mulig å få opptil 20 % av totalkostnadene dekket. Maksimalbeløpet for støtten er begrenset til NOK. For å få støtte må solfangerløsningen være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming. Husbanken kan tilby gunstige lån til installasjoner og tiltak for å redusere energiforbruket eller ta i bruk fleksible oppvarmingssystemer. (Enova, 2014f) (Rindal & Salvesen, 2008) Det er også mulig å søke om støtte til omlegging av elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme. Det kan søkes om støtte til inntil 20 % av totalkostnaden når det legges om fra helelektrisk til fornybar oppvarmning som distribueres gjennom et vannbårent system. Maksimalbeløpet er begrenset til NOK. (Enova, 2014g) 4.3 Solfanger i kombinasjon med bergvarme Solvarmepumpe er en helhetlig løsning hvor varmepumpen henter energi både fra sol og berggrunn Teknologi Solvarmepumpen er i utgangspunktet en tradisjonell geotermisk varmepumpe, men ved å ta i bruk en innebygget solfunksjon kan også energi fra sollys benyttes. Ut fra styrken på solinnstrålingen kan energien fra solfangeren enten benyttes til direkte oppvarming av varmtvannet eller forvarme en væske før den ledes inn i varmepumpen. (EVI Heat, 2014a) (EVI Heat, 2014b) Det er også mulig å lagre energi i borehullet ved å sende varmtvann, enten passivt eller aktivt. Den aktive fasen forekommer ved å sende varmtvann til borehullet og ta opp kaldtvann til solfangeren. Den passive fasen er når vann fra borehullet blir forvarmet av vann fra solfangeren som vil gi en lengre levetid av borehullet. (Evi Heat, 2014c) ~ ~ Figur 7. Illustrasjon av solvarmepumpe i kombinasjon med solfanger og bergvarme.

17 4.3.2 Økonomi Solvarmepumpen kan fås i flere ulike størrelser opp til 16kW (Evi Heat, 2014c). Prisen for disse vil variere fra SEK til SEK ut fra effektstørrelsen (VVSButiken.nu, n.d.). Det er gjerne forutsatt at det er et eksisterende borehull og at solvarmepumpen kan øke effektiviteten. Finnes det ikke et eksisterende borehull blir investeringskostnadene fort høy som beskrevet tidligere i oppgaven. Et borehull i Steinkjer vil gjerne overstige NOK som videre gir en total kostnad for kombinasjonsanlegg som gjerne overstiger NOK når solfangerens kostnader også tas med i beregningene. 4.4 Miljø for solenergi Solinnstråling som energikilde produserer ingen utslipp i bruksperioden. Utslippene knyttet til produksjonen og avfallsbehandlingen av produktet må tas hensyn til. Solfangere består i hovedsak av stål og glass som er lett tilgjengelige og lette å resirkulere. Resirkulerte materialer reduserer behovet for nye materialer og dermed utslippet knyttet til materialene som brukes. Ved kombinasjon av solfangere med bergvarme må både de positive og negative konsekvensene ved begge disse to teknologiene vurderes. (KanEnergi, 2001) Solceller derimot består av aggressive kjemikalier som er svært giftige og må ikke komme på avveie. Ved saging og kapping av solcellene vil det forekomme silisiumstøv. I Norge er det etablert en bedrift som gjenvinner slikt støv. Brukte solceller vil også gå til gjenvinning. (Fornybar, 2014c) (KanEnergi, 2001) ~ ~

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer