INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK"

Transkript

1 Kristen Knudsen: INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK Innlegg på Ista Norge AS seminar 24. november 2005 x) Bakteppet: Global oppvarming er et samfunnsmessig megaspørsmål, som menneskelig aktivitet kan påvirke gjennom klimagassutslippene. CO 2 er viktigste klimagass Norske myndigheter engasjerer seg, og vil påvirke energiforbruk og utslipp, bl.a. stimulere fjernvarme Ett sett miljøtiltak er å sørge for avgifter og tilstrekkelig høye priser på klimagassutslipp, grønne skatter. Mitt tema: Undersøke behovet for individuell måling av fjernvarmeforbruk i husholdninger, særlig ved nybygg x) Jeg har gjort enkelte rettelser og tilføyelser mot slutten, i forhold til det som ble lagt frem i seminaret Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Tlf Ikke noe er mer praktisk enn god teori Oppr :48:00 C:\Documents and Settings\haugnela\Local Settings\Temporary Internet Files\IstaseminarKristenKnudsen (2).doc

2 Det stort tankekorset i dagens fjernvarmepolitikk: Nye flerfamilieboliger med fjernvarme bygges ofte uten individuell måling Ved å stimulere eller tvinge husholdninger til å gå fra direkte el eller annen lokal energikilde, til fjernvarme, ofte uten individuell måling, ledes brukerne fra en reell pris på mer-bruk av energi, til (tilnærmet) nullpris på fjernvarmeforbruk Går hele eller mye av miljøgevinsten ved fjernvarme dermed tapt? Hva bør gjøres? Dette er mitt tema. Notatet som jeg bygger på vil bli tilgjengelig på min hjemmeside. Bekymring: Mens gresset gror dør kua (?): Store fordeler ved å kunne planlegge og bygge for individuell måling, heller enn etterinstallasjon Derfor haster det med tiltak 2

3 Omfang og struktur på fjernvarme i Norge Lite omfang hittil.. : (kilde Statisk sentralbyrå): Året 2004: TWh Brutto produksjon av fjernvarme 3,06 Levert til brukerne 2,32 (like mye som 2 % av elektrisitetsforbruket) Av dette bare 18 %, 380 GWh til vanlige boliger. (67 % går til tjenesteyting ) (Fjernvarmeforeningen:) Ca husholdninger har fjernvarme (pr 2002), mens det er kunder fra tjenesteytende sektor (Statisk sentralbyrå:) Av husholdningene har 0,7 % fjernvarme som hovedoppvarmingskilde, I Trondheim dekker TEV Fjernvarme ca 25 % av byens varmebehov (Statisk sentralbyrå:) NB: 4,5 % har felles sentralfyr som hovedoppvarmingskilde Fjernvarme stort i de fleste andre europeiske land: Eksempel Sverige. 50 TWh fjernvarmeproduksjon 25 TWh til boliger (66 ganger norsk volum) 77 prosent av areal av flerfamilieboliger har fjernvarme 3

4 Men Staten har høye ambisjoner.. OED 1 i Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 : øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme med 4 TWh innen OED i Statsbudsjettet for 2005: Regjeringens målsetting... å utløse et potensiale for økt fjernvarmekapasitet på 4 TWh i løpet av en femårsperiode.... Innebærer nesten tredobling av fjernvarmeleveransene i løpet av disse årene. Fra NVE og ENOVAs Faktaprosjekt (foredrag Jon Tveiten, Energidagene 2005:) Leveranser i dag: 2,2 TWh Selskapenes planer til 2015 ytterligere 2,4 TWh % Anslag ytterligere potensiale til ,0 TWH % Fortsatt tredobling (?), men over flere år Fjernvarmeleveranser til boliger økte 10 % siste år og 27 % siste tre år Vi må regne med stor vekst i fjernvarme, også til boliger Bekymringen: Gresset gror altså, skal vi la kua dø? 1 OED: Olje- og energidepartementet 4

5 Det offentliges holdning til individuell avregning Finner ikke noe i statlige dokumenter som viser at Staten er opptatt av problemstillingen Fjernvarmeselskapene nevner den ikke i sine årsberetninger Ved samtaler tilkjennegir folk i OED og NVE at problemstillingen er kjent. Jeg har sendt notat om temaet til OED og NVE og fått velvillige svar. Konklusjon: Hittil et ikke-tema i Staten. NVE satte i 2004 i gang et utredningsprosjekt: Målet.. er blant annet å forbedre faktagrunnlaget omkring fjernvarme og... hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for den videre reguleringen... Prosjektet er på faktainnsamlingsstadiet Boligbyggere og boligeiere: Mest et spørsmål om first cost Individuell måling anses som kvalitetsegenskap ved boligen Bekymringen: Tiden går! Fare for at mye av bølingen dør innen gresset er berget 5

6 Andre land Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits (?),... individuell måling lovpålagt Ikke obligatorisk i Sverige, men bevisste på problemstillingen Ny utredning (ER 2005:27) foreslår : måleutstyr for varmt tappevann obligatorisk ved nybygg og store ombygginger, og individuell måling stimuleres for romoppvarming EU direktiver: Neppe klart krav til måling (?) 6

7 Hvor sterkt påvirker individuell måling forbruket? NBI: Energiforbruk og oppvarmingskostnader i boliger, Prosj.rapport 65/1990 Generelt lå forbruk i kwh/kvm i el-oppvarmede 25 % lavere enn i sentraloppvarmete boliger, som typisk har felles avregning. To ellers ganske like rekkehusanlegg, fjernvarme Oslo Energi: Anlegget med individuell avregning 27 % lavere forbruk Tappevannforbruket varierer enormt mellom boligene. Tidligere undersøkelser viser at energiforbruket ved felles avlesning blir % høyere enn ved individuell avlesning. Hjellnes Cowi (Kristiseter): Et case 13 kr/bolig før måling, 8. kr etter, - 38 % Ista, eldre data fra 10 boliganlegg i Oslo, sentralfyr med olje: Gj.snittsforbruk 3-4 år etter inst. av individuell måling 21 % lavere enn 3-4 år før inst. Brosjyre fra Brunata AS: som regel spares minst 20 % av varmeregningen. OBOS: 2 ellers identiske nye bygårder (Wessels gate 15 og 16), forbruk til romoppvarming: den ene fjernvarme med fellesmåling 70 kwh/kvm, den andre panelovner 40 kwh/kvm, 43 % mindre Danmark: Maskinarbeidernes Andelsboforening, Odense: Varmeutgifter sank i gjennomsnitt 32 %, fra 1991 (før inst. av målere) til 1993 (etter inst.) Sverige: Individuell värmemätning i svenske flerbostadshus, Lennart Berndtsson, HSB Riksförbund, 2003: Refererer tilfeller med fra 11% til 30 % spart, Konkluderer at behovet normalt minsker med %. ER 2005:27 aksepterer dette, regner % for varmtvann Konklusjon: Forsiktig regnet reduserer individuell måling forbruket med 16 % for både romoppvarming og varmt tappevann, dvs forbruket øker 20 % uten måling 7

8 CO 2 -utslipp fra husholdningers energibruk, uten og med individuell måling Skal sammenligne med andre oppvarmingsformer, som har individuell måling Vi er interessert i primærenergiforbruket: Bak elkraft ligger marginalt brenning av fossilt materiale Forbrenning av avfall og biobrensel tilregnes ikke CO 2 -utslipp Så skal vi se hvor mye av fjernvarmens miljøfordel, reduserte CO 2 - utslipp, som går tapt om den ikke brukes med individuell måling. Det er to hovedformer for fjernvarmegenerering: 1) Fyrbasert fjernvarme, anlegg basert på kombinasjon av avfall, biobrensel, olje og el, til produksjon av varmt vann som varmer boligen og varmer tappevann 2) Varmepumpe basert på vannsirkulasjon, til romoppvarming, varmt tappevann leveres med el. Disse sammenlignes med tre alternativer: 3) Lokal romoppvarming med olje (eller parafin), varmt tappevann med el 4) Luft-luft-varmepumpe, varmt tappevann med el. 5) Tradisjonell romoppvarming og varmtvann med el. Sammenligningen gjøres ved å måle relativ mengde olje(-ekvivalent) medgått per enhet nyttiggjort energi i boligen, til romoppvarming- og varmt tappevann-formål. 8

9 CO2-utslipp fra start til mål Her omtales eksplisitt beregningsopplegget for to av oppvarmingsformene: Tradisjonell romoppvarming og varmtvann med el 1 MJ olje (teoretisk brennverdi) Kraftverk, virkningsgrad 0,45 Overføring, virkningsgrad 0,95 Bolig: 1/(0,45*0,95) = 2,34 MJ olje/mj nyttiggjort I Fyrbasert fjernvarme til romoppv og varmtvann Avfall Biobr. Olje El A Andel av produsert:0,40 0,20 0,13 0,27 Virkningsgrad i (kraftverk:) produksjonen 0,90 0,45*0,95 = 0,4275 B Per MJ produsert slik: 1,11 2,34 Per MJ levert fra verket, A*B: 0,144 0,632 < > Sum oljeekvivalent CO2-utslipp per MJ fra verket 0,776 C Virkningsgrad rørstrsp til kunden 0,90, Overførings- Virkningsgrad kundesentral boenhet 0,88 multiplikator Rel. virkn.grad i bolig av fjvarme } i alt: i forhold til el (panelovner) 0,95 1,329 D Oljeekvivalent CO2-utslipp fra kundens bruk, C*D: 1,03 II Utslipp fra fyrt fjvarmeanlegg relativt til direkte el-forbruk: II/I: 1,03/2,34 = 0,44, 56 % reduksjon 9

10 I tabellen nedenfor relateres (kolonne a.) på tilsvarende måte oljeforbruket/utslippet også fra de tre øvrige alternativene til direkte el-alternativet. Spart oljeforbruk og utslipp følger direkte av dette i kolonne b. Relative miljøutslipp, avhengig av varmemetode og individuell måling eller ikke Lik nyttiggjort energi i alle alternativer Ved 0-pris på fjernvarme: a. Relativt utslipp ved ens forbruk b. Pst spart relativt til el c. 20 % økt forbruk d. Pst spart relativt til el e. Andel av det sparte som tapes med 0- pris (b.-d.)/b. % (1-a.) % 1,2*a. (1-c.) % 1) Fyrt fjernvarme 0,44 56 % 0,53 47 % 16 % 2) Fjernvarme med varmpumpe 0,53 47 % 0,59 41 % 12 % 3) Lokal oljefyring 0,67 33 % 4) Varmepumpe, luft-luft 0,65 35 % 5) Tradisjonell el-oppvarming 1,00 0 % Noen viktige beregningsforutsetninger, i tillegg til dem som er omtalt foran: Av nyttiggjort energi i boligen går ¾ til romoppvarming, ¼ til varmt tappevann (energi til husholdningsapparater etc. er som før nevnt holdt utenfor). Varmepumper, også vannbaserte, er forutsatt ikke å bidra til å dekke forbruk av varmt tappevann. Årsvirkningsgrad for varmepumpe (vannbasert) 2,7. 2,7 brukes også for luft-luft-varmepumpe, som imidlertid bare dekker 75 % av varmebehovet, resten dekkes med direkte el. Årsvirkningsgrad ved lokal fyring med olje er satt til 0,80. Forutsatt samme nyttiggjorte energiforbruk ved alle alternativene, reduserer de to fjernvarmealternativene miljøutslippene med henholdsvis 56 prosent (fyrt fjernvarmeverk) og 47 prosent (fjernvarme med varmepumpe), sammenlignet med tradisjonell el-oppvarming. Besparelsen er vesentlig mindre om det sammenlignes med lokal oljefyring (som gir lokale problemer i tettbygde strøk) og med luft-luft-varmepumpe (som er mindre aktuelt for flerfamiliehus, som er hvor individuell måling eller ikke har interessse). Regnestykkene tar ikke stilling til hvor mye energi boligen anvender. Strukturen (fordeling på oppvarming og varmt tappevann) er antatt uavhengig av samlet energibruk i boligen til disse to formålene. Struktur i konkrete tilfeller varierer også ut fra andre forhold, eks.vis om oppvarming skjer med radiatorer eller rør nedstøpt i gulv (det kunne regnes på alternative strukturer). Etter å ha vist størrelsesorden på hva fjernvarme kan spare i miljøutslipp, kan vi endelig gå løs på betydningen av individuell måling. Sammenligningen i kolonne a. og b. gjelder ved samme nyttiggjorte energiforbruk i alle forsyningsalternativene. Men prisen på å bruke noe mer (gjennom sløsing, høyere 10

11 komfort,...) spiller rolle for hvor mye som vil bli brukt. Varmemetode 3), 4) og 5) innebærer alltid, også i flerfamiliehus, individuell måling og dermed at husstanden står overfor en kostnad i form av en energipris på å bruke mer energi, og med mulighet for å redusere kostnadene ved å bruke mindre. I mange flerfamiliehus med fjernvarme eller sentralfyr utlignes varmeregningen på husstandene etter boligens antall kvadratmeter el.l., slik at den enkelte husstand ikke kan holde seg til et individuelt målt energiforbruk for seg. Da vil forbruket øke, fordi den enkelte husstand står overfor (tilnærmet) nullpris ved å øke eller redusere sitt forbruk. Økningen som følger av at det ikke er individuell måling, avhenger av mange forhold. Basert på drøftingen foran antar vi forsiktig at forbruket uten individuell måling blir 20 prosent høyere enn ved individuell måling. Kolonne c. viser for fjernvarmealternativene hva forbruket uten individuell måling da blir, relativt til basisalternativet tradisjonell eloppvarming. Uten individuell måling går 16 prosent eller 12 prosent av miljøgevinsten med fjernvarme tapt. Uten individuell måling svekkes betydelig miljøargumentet for fjernvarme til boligformål Hvor mange kg av CO 2 -utslipp spares? Anta en bolig med energiforbruksnivå som med tradisjonell eloppvarming ville krevd kwh til oppvarming og varmt tappevann: Om boligen har fjernvarme vil individuell måling redusere dens CO 2 - utslipp slik i pst av utslipp ved tradisjonell el-oppvarming Fyrt fjernvarmeverk: 9 %, eller 661 kg CO 2 Fjernvarme med varmepumpe, 6 % eller 417 kg CO 2 Dette tilsvarer utslipp fra personbil som kjøres km 11

12 Hva er miljøverdien av dette? Markeds observasjoner i dag: En pris i EU-kvotemarkedet på 30 /t CO 2 = 230 kr/t CO 2 Statens vegvesen bruker i veiprosjektkalkyler 100 kr/t CO 2. Grunnavgift + mineraloljeavgift på olje er vel 300 kr/t CO 2. Men: Disse CO 2 -verdiene er alt for lave til å kunne påvirke CO 2 -utslippene i tilnærmelsvis det omfang som trengs i global miljøsammenheng Et oljeprishopp som vi nylig har sett, på 30 $/fat, 1,40 øre pr kg olje, tilsvarer alene ca 440 kr/t CO 2 i oljen. Er det nok til å løse problemene med global oppvarming? - Nei CO 2 -verdiene som ligger implisitt i en rekke av Statens miljøtiltak, er ofte langt høyere. I Enovas Byggstudien 2003 drøftes bygningsmessige tiltak for å redusere energiforbruk i småhus. Det beskrives tiltak som har en kostnad på til kr/t CO 2. Redusert energibruk teknisk har retur (rebound-)-effekt et annet ord for at når et gode (varmt rom) blir billigere, bruker folk mer av godet (varmere rom). Vel kjent! ER 2005:27 refererer undersøkelse som viser % retureffekt for romoppvarming, % for varmtvann. Dette innebærer at verdien av spart CO 2 - ved individuell måling, som ikke har retureffekt, kunne økes med en fjerdedel ved sammenligning med bl.a. tekniske enøk-tiltak. 12

13 Om verdien av spart CO 2 som følge av individuell måling settes til kr/t CO 2, blir miljønytten av måling for vår bolig kr/år ved fyrt fjernvarme og kr/år ved varmepumpe. Alle tallforutsetninger i denne presentasjonen er gjort etter forfatterens beste skjønn, men de kunne alle vurderes. Under Istas seminar ble det nevnt for meg at forutsetningene for elkraft-produksjon og overføring kan være for gunstige. Muligens bør virkningsgraden i marginal elkraftproduksjon reduseres fra 0,45 til 0,35 og overføringstapene økes, så 90 % istf 95 % av produsert elkraft når brukeren. Med begge disse forutsetningene vil reduksjonen i CO 2- utslipp med individuell måling øke til Fyrt fjernvarmeverk: 854 kg CO 2 Fjernvarme med varmepumpe, 566 kg CO 2. Da vil miljønytten av måling for vår bolig bli kr/år ved fyrt fjernvarme og kr/år ved varmepumpe. 13

14 Et privat- + samfunnsøkonomisk regnestykke: Boligen bruker med el-oppvarming kwh til oppvarming og varmtvann. Med virkningsgrad 0,88 kundesentral boenhet, og relativ virkningsgrad i bolig av fjvarme i forhold til el (panelovner) 0,95, må det til boligen kjøpes kwh fjvarme fra fyrt fjernvarrmeverk. Om 16 % spares til markedspris 55 øre/kwh inkl mva, sparer husstandene i gjennomsnitt kroner. Nytten av sparingen kan settes til halvparten, 634 kroner. Individuell måling koster, si 750 kr pr år inklusive kapitalkostnader. Vi setter verdi av (spart) CO 2 til 1,25 kr/kg. I dag er det alt innbakt en viss avgift i energiprisen, si 0,30 kr/kg CO kg CO 2.har da ekstern miljønytte på 0,95 kr/kg*661 kg = 628 kr. Med våre forsiktige forutsetninger: Privatøkonomisk nytte av redusert forbruk Kostnad ved individuell måling Ekstern miljønytte Netto nytte av individuell måling 634 kr -750 kr 628 kr 512 kr For fjernvarme basert på varmepumpe viser tilsvarende regnestykke netto nytte av individuell måling 121 kr. Om en la til grunn den lavere effektiviteten i elkraftproduksjon og overføring som ble omtalt på forrige side, ville ekstern miljønytte blitt 811 kr, og netto nytte av individuell måling 695 kr ved fyrt fjernvarmeverk. Med fjernvarme fra varmepumpe ville netto nytte blitt 262 kr. I tillegg kommer nytten for hver husstand av å få mer herredømme over egen økonomi. Dersom det er mangel på fjernvarme, er miljønytten av spart forbruk større 14

15 Konklusjon: Vi bør ikke ureflektert slippe miljøungen ut med varmtvannet Som også NVE påpeker, trengs det i miljøsammenheng langsiktige prissignaler. Boligen skal stå i årtier. Problemet global oppvarming ophører ikke. Gresset gror, mens kyr vil dø hvert år. Nye boliger knyttes til, og det er i nybygg man kan få gode løsninger rimelig Individuell måling i flerfamilieboliger er samfunnsøkonomisk lønnsomt i dag Det bør granskes raskt om ikke også Norge bør sørge for individuell måling hos alle (nye) fjernvarmebrukere Før noe er gjort, er fjernvarmen ikke så miljømessig fordelaktig som den fremstilles. Det må myndighetene si. cand. oecon. Kristen Knudsen 15

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Differensiert el-avgift

Differensiert el-avgift (Foreløpig utgave) Norges offentlige utredninger NOU 2004: 8 Differensiert el-avgift Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26.09.2003. Avgitt til Finansdepartementet 30. mars 2004. 1

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer