Premisser for søknad om medfinansiering, COINCO II Oppsummering av forankringsprosess juni juli /19/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Premisser for søknad om medfinansiering, COINCO II Oppsummering av forankringsprosess juni juli 2011 7/19/2011"

Transkript

1 Premisser for søknad om medfinansiering, COINCO II Oppsummering av forankringsprosess juni juli /19/2011 II

2 1. Innledning Analyse & Strategi AS ble i ultimo mai 2011, etter initiativ fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune, engasjert av Oslo Teknopol IKS for å sørge for ytterligere forankring av arbeidet med en søknad om medfinansiering for interreg prosjektet COINCO II. Til grunn for arbeidet lå en konseptskisse og et foreløpig utkast til søknad utarbeidet av Oslo Teknopol i april Forankringsprosessen er gjennomført i perioden juni juli Dette notatet oppsummerer tilbakemeldingene på denne foreløpige skissen fra potensielle partnere i prosjektet og gir, med bakgrunn i disse tilbakemeldingene, anbefalinger mht. overordnede premisser og innretting av prosjektet. Anbefalingene baserer seg på vurderinger foretatt av Analyse & Strategi om hvilke alternativer som samlet sett vil være mest i overensstemmelse med de ulike partnernes ønsker, basert på den prosessen som er foretatt samt tidligere skriftlige tilbakemeldinger på Oslo Teknopols konseptskisse og utkast til søknad. Det må understrekes at ingen av partnerne har forpliktet seg til bestemte løsninger, ei heller at de vil være partnere i prosjektet. Det må videre understrekes av det, innenfor det aktuelle tidsrommet, med bl.a. ferieavvikling, ikke har lykkes Analyse & Strategi å komme i kontakt med samtlige potensielle partnere. Enkelte spørsmål er også fortsatt uavklart og forutsetter en videre prosess med sikte på avklaring. Det videre arbeidet med søknaden og kontakt med de enkelte potensielle partnere frem til eventuell innsendelse av søknad om interreg medfinansiering av COINCO II vil ivaretas av Oslo Teknopol IKS. 2. Forankringsprosessen Utgangspunktet for forankringsprosessen er partnere som har vært med i prosjektet COINCO North samt andre aktuelle partnere fra områdene som omfattes av samarbeidet Den Skandinaviske Arena 1 (DSA). Følgende organisasjoner har blitt kontaktet og har gitt innspill til COINCO II i forbindelse med forankringsprosessen: Østfold fylkeskommune (1. juni) Oslo kommune (3. juni) Aarhus Universitet (i København), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Center for ungdomsforskning (6. juni) København kommune (6. juni) 1 Den Skandinaviske Arena er et politisk samarbeid som arbeider for å knytte sammen vekstregionene Göteborg- Oslo regionen, Region Halland og Øresundsregionen. 2

3 Region Hovedstaden (9. juni) Region Skåne (9. juni) Helsingborg stad (9. juni) Business Region Göteborg (13. juni og 15. juni) Akershus fylkeskommune (5. juli) Jernbaneverket (5. juli) Region Västra Götaland (7. juli) Göteborg Stad (14. juli) Det er dels gjennomført møter, og dels telefonmøter, med de aktuelle partnerne. Følgende potensielle partnere er så langt ikke kontaktet av Analyse & Strategi: Region Halland Malmö stad Region Sjælland Trafikverket Statens Vegvesen Anbefaling: 1. De sistnevnte partnerne kontaktes så rakst som mulig med sikte på å avklare mulig deltagelse i prosjektet og deres syn/ønsker i forhold til innholdet i dette notatet samt foreliggende utkast til søknad. 3. Prosjektleder, norsk prosjekteier og Lead partner Oslo kommune har signalisert, men ikke formelt avklart per dags dato, at de er villige til å påta seg ansvar som norsk prosjekteier og prosjektleder for hele prosjektet. Dette er positivt mottatt av samtlige partnere som er kontaktet i forankringsprosessen. Fra flere av partnerne understrekes det et behov for en sterkere politisk styring og forankring av dette prosjektet sammenlignet med COINCO North og at Oslo kommune må være en synlig og tydelig leder for prosjektet. Flere av partnerne har gitt uttrykk for at det er ønskelig at prosjektledelsen både fysisk og organisatorisk plasseres i administrasjonen i Oslo kommune, for eksempel innenfor seksjonen Internasjonalt kontor ved Byrådslederens kontor. Av hensyn til at Oslo kommune skal kunne utøve et slikt lederskap i gjennomføringen av prosjektet, er det fra flere potensielle partnere påpekt at det er ønskelig at Oslo kommune også deltar aktivt i fullføringen av arbeidet med søknaden. I praksis vil Oslo kommune kunne engasjere personalressurser som får ansvaret med å administrere prosjektet og sørge for den faglige gjennomføringen. I tillegg vil Oslo kommune trolig ha behov for å allokere ressurser med økonomikompetanse for å sørge for 3

4 budsjettoppfølging og rapportering. I begge tilfeller må det forutsettes at utgiftene som Oslo kommune har med dette, i sin helhet må kunne finansieres med midler fra prosjektet. Prosjektet må også ha en Lead Partner som sørger for budsjettoppfølging og rapportering på EU-siden (tilsvarende rollen som norsk prosjekteier på norsk side). Business Region Göteborg (BRG) har hatt denne rollen i COINCO North, og har gitt signaler om at de er positive til å ivareta denne rollen også i COINCO II. Dette er imidlertid ikke endelig avklart. Tilbakemeldingene fra de øvrige partnerne indikerer at det er ønskelig at BRG tar rollen som Lead Partner. Som med Oslo kommune, må det forutsettes at alle kostnader som BRG har med dette, må kunne finansieres av COINCO II. Anbefaling: 1. Oslo kommune blir norsk prosjekteier og prosjektleder for hele prosjektet. Prosjektadministrasjonen plasseres fysisk og organisatorisk innenfor Oslo kommunes sentraladministrasjon. BRG får rollen som Lead Partner på EU-siden. 4. Styringsstruktur De organisatoriske aspektene er i dette notatet skilt i to kategorier: Det skilles mellom prosjektet styringsstruktur, som i stor grad dreier seg om prosjektets formelle beslutningsstruktur og gjennomføringsorganisasjonen, som dreier seg om organiseringen av den faglige gjennomføringen av prosjektet. Gjennomføringsorganisasjonen er nærmere beskrevet under punkt 5. I dette avsnittet beskrives den formelle beslutningsstrukturen. En stor majoritet av partnerne som er blitt kontaktet i forbindelse med forankringsprosessen understreker behovet for en styringsstruktur som sørger for en tilstrekkelig politisk forankring av prosjektet. Det er videre enighet om at alle byer og regioner som deltar i prosjektet bør være representert i styringsgruppen (styret) for COINCO II. Eventuelle statlige etater som er partnere i prosjektet, som Jernbaneverket, Statens Vegvesen, og Trafikverket, bør ikke være representert i styringsgruppen (og ønsker trolig heller ikke selv å være representert her). Det er betydelige praktiske utfordringer knyttet til å få samlet de aktuelle topp-politikerne fra partnerne på en jevnlig basis. Mye taler for å legge møter i en overordnet styringsgruppe for prosjektet i forbindelse med andre møter der de samme personene allikevel er samlet. Møtene i samarbeidskomiteen for DSA, som normalt avholdes to ganger pr år, utpeker seg som den mest hensiktsmessige i denne sammenheng. Dette støttes av flertallet av de potensielle partnerne som Analyse & Strategi har vært i kontakt med. Det bør imidlertid være et klart skille mellom samarbeidskomiteen i DSA som organ og styringsgruppen for COINCO II. Selv om det i stor grad vil være personfellesskap mellom de to organene, bør styringsgruppemøtet for COINCO ha en egen innkalling, dagsorden og referat. For å unngå at møter allikevel må avlyses pga mange forfall, kan en mulighet være at det utpekes personlige varamenn (ställföreträdare) for hver enkelt som kan møte ved forfall. Fra enkelte partnere er det dessuten påpekt at det vil være behov for en administrativ gruppe (tjenestemenn) som speiler den politiske styringsgruppen. Den administrative gruppens 4

5 oppgave vil være å følge prosjektet fortløpende mellom de politiske møtene og sørge for å forberede sine politikere i forkant av møtene i styringsgruppen. Tjenestemannsgruppen bør kun foreta beslutninger i spørsmål som er eksplisitt delegert til gruppen av styringsgruppen. Det er også reist spørsmål om det burde være et arbeidsutvalg bestående av et mindre antall personer, utgått av styringsgruppen, med fullmakter til å fatte beslutninger mellom de halvårlige møtene i styringsgruppen. Det er ulike syn på dette. Analyse & Strategi er usikker på hensiktsmessigheten av et arbeidsutvalg. Uansett må Oslo kommune og BRG, som henholdsvis overordnet prosjektleder/norsk prosjekteier og Lead Partner, ha fullmakter til å gjennomføre aktiviteter med basis i beslutninger i styringsgruppen (og eventuelt tjenestemannsgruppen på fullmakt fra styringsgruppen). Et ytterligere nivå i organisasjonsstrukturen kan gjøre organisasjonen som helhet mindre operativ og mer byråkratisk. I den opprinnelige konseptskissen er det også vist til et advisory board bestående av erfarne folk fra politikk, næringsliv og forvaltning som kan gi råd til styringsgruppen for prosjektet. Det er delte meninger om hvorvidt dette er en god ide. Enkelte advarer mot at politikerne i styringsgruppen ikke nødvendigvis vil sette pris på å få råd fra andre politikere med en slags ekspertstatus. En mulighet er å ha et advisory board uten politikere. En mulighet er også å trekke de aktuelle personene inn i arbeidet i de respektive workpackages i stedet for å ha et advisory board. En mulig styringsstruktur og dens forbindelse til gjennomføringsorganisasjonen er vist under: Figur 1: Mulig styringsstruktur for COINCO II Styringsgruppe (Politiske ledere med varamenn fra alle byer og regioner) Advisory Board Tjenestemannsgruppe (Bestående av representanter fra alle partnere) Prosjektleder Norsk prosjekteier, Lead Partner Gjennomføringsorganisasjon Workpackages 5

6 Anbefalinger: 1. Det etableres en styringsstruktur med en styringsgruppe bestående av representanter fra alle deltagende byer og regioner som overordnet beslutningsorgan for prosjektet. Styringsgruppen består av politiske ledere med personlige varamenn. 2. Det etableres også en tjenestemannsgruppe som følger prosjektet fortløpende og møtes ved behov. Tjenestemannsgruppen kan delegeres fullmakt til å fatte beslutninger av Styringsgruppen i eksplisitte saker. 3. Det etablereres eventuelt et rådgivende organ kalt Advisory Board bestående av kunnskapsrike enkeltpersoner som kan gi strategisk og faglig råd til styringsgruppen. Gruppen bør ikke inneholde politikere. 5. Inndeling og innhold i Workpackages (WP er) I dette avsnittet vil vi se nærmere på gjennomføringsorganisasjonen for prosjektet. Konseptskissen utarbeidet av Oslo Teknopol fra april 2011 beskriver en struktur med fem workpackages (wp er). I prosessen som Analyse & Strategi har gjennomført, har det kommet frem ulike syn - delvis motstridende - på denne strukturen, både når det gjelder antall WP er og innholdet i dem. Det er følgelig ikke mulig å etablere en struktur som alle potensielle partnere bedømmer som ideell. Analyse & Strategi har derfor også forsøkt å undersøke hvilke alternative løsninger som de forskjellige partnerne kan akseptere. I spørsmål der det er klare flertall og mindretall, er det forsøkt lagt vekt på hva flertallet av de potensielle partnerne ønsker. Nedenfor går vi først gjennom strukturen med utgangspunkt i hvordan arbeidet med ulike temaer kan struktureres. Deretter beskrives forslag til en helhetlig struktur. Overordnede temaer på tvers av alle wp er Det er gjennomgående tilslutning til den helhetlige innrettingen på COINCO II. Med sitt fokus på transportinfrastruktur, næringsutvikling, og kultur bidrar prosjektet til en sterkere integrasjon innenfor prosjektets geografi, som også er i tråd med de overordnede målsetningene for interregprogrammet Øresund Kattegat Skagerak (ØKS) som det er planlagt å søke medfinansiering innenfor: 1. Økt bærekraftig økonomisk vekst 2. Bedre sammenbundet region 6

7 3. Økt hverdagsintegrasjon Fra enkelte partnere er det likevel bedt om at bærekraftsperspektivet (hållbarhet) synliggjøres mer i prosjektet. Dette bør være uproblematisk med tanke på hvilken betydning en videre utbygging av jernbanen vil ha med tanke på å redusere klimautslipp fra transportsektoren, bl.a. Gjennom COINCO North er visjonen om 8 millioners regionen lansert. COINCO II bør bygge videre på denne visjonen, markedsføre den og sørge for at den forankres hos relevante aktører innenfor og utenfor prosjektets geografi. Samtidig er det viktig å understreke at suksess avhenger av et fruktbart samarbeid med andre regioner i Skandinavia og Nord- Europa, for eksempel Stockholmsregionen, andre regioner i Norge og Danmark, i Tyskland og langs Østersjøen, og at man har felles interesser med disse. Flere av de potensielle partnerne understreker at hovedfokus i COINCO II bør være på hvordan visjonen om 8 millioners regionen kan realiseres i praksis gjennom konkrete tiltak som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst og å binde regionen sammen. Transportinfrastruktur De største ulikhetene i syn mellom de potensielle partnerne i prosjektet dreier seg rundt hvordan arbeidet med høyhastighetstog (egen trasé, mer enn 250 km/t) skal organiseres i prosjektet. Flere aspekter synes å prege synspunktene: Ulikheter i synet på hvor ønskelig det er å etablere høyhastighetstog i traseen Oslo Göteborg København. Ulikheter i synet på hvordan COINCO II bør forholde seg til utredninger som gjennomføres på statlig nivå av betydning for den fremtidige utbyggingen av høyhastighetstog (Høyhastighetsutredningen i Norge og kapasitetsutredningene som pågår i Sverige), og fremdriften i arbeidet med høyhastighetstogproblematikk innenfor COINCO II som følge av dette. De statlige utredningene i Norge og Sverige vil foreligge første halvår Forholdet mellom videre utbygging av kapasiteten for InterCity tog, godstransport på jernbane og høyhastighetstog, og hvilken betydning dette har for den tematiske organiseringen innenfor COINCO II, dvs. om dette bør organiseres innenfor én eller to workpackages. Selv om det er ulike syn, er et klart flertall av de potensielle partnerne opptatt av at fremtidig utbygging av høyhastighetstog innenfor korridoren København Göteborg Oslo bør være et viktig tema innenfor COINCO II. Alle partnerne ser også ut til å akseptere en løsning der arbeidet med transportinfrastruktur organiseres innenfor to workpackages (slik dette er foreslått i konseptskissen fra Oslo Teknopol), selv om flere av de potensielle partnerne gir uttrykk for at de ville foretrekke at dette ble organisert innenfor én workpackage. Et argument for å organisere dette i to workpackages, er at arbeidet med høyhastighetstog nødvendigvis vil være mer langsiktig, mens arbeidet med IC-tog og gods på jernbane er problemstillinger der det er behov for tiltak med et mer kortsiktig tidsperspektiv. Det siste er også langt mindre politisk kontroversielt. Todelingen kan dermed også være en fordel for 7

8 transportetatens mulighet til å delta i COINCO II, ved at de (i hvert fall inntil videre) kan begrense sitt engasjement til workpackage 1 der temaet er IC og gods på jernbane. Fra enkelte partnere er det like fullt argumentert for at wp2 som omhandler høyhastighetstog bør avvente utfallet av de statlige utredningene før arbeidet igangsettes altså at wp2 igangsettes senere enn de øvrige workpackages i prosjektet. Bak dette ligger, slik Analyse & Strategi oppfatter det, bl.a. en frykt for at utspill på for tidlig tidspunkt kan bidra til å undergrave mulighetene for å få realisert ønsket jernbaneutbygging. På motsatt side hevder enkelte partnere at hensynet til den politiske prosessen på statlig nivå nettopp er et argument for å komme raskt i gang med wp2, slik at man fra regionalt nivå kan komme med innspill til disse prosessene. Analyse & Strategis anbefaling er at wp2 igangsettes parallelt med de øvrige wp er, men at avklaring av eventuelle utspill til statlige prosesser fra prosjektet må forankres i styringsgruppen for COINCO II, jfr. hensynet til forankring som er forsøkt ivaretatt gjennom styringsstrukturen som er beskrevet i punkt 4, siden man åpenbart her har å gjøre spørsmål som er politisk sensitive. Partnerne bør også være oppmerksomme på et annet spørsmål der det er ulike syn, nemlig synet på et ny forbindelse mellom Helsingborg og Helsingør som del av forsterket forbindelse over Øresund. Dette var også et tema innenfor interregprosjektet IBU, der det ble formulert et kompromiss som partnerne der stilte seg bak. Det vil trolig være hensiktsmessig å legge det samme kompromisset til grunn for COINCO II. Når det for øvrig gjelder innholdet i de to wp ene som omhandler transportinfrastruktur, ser det (i hovedsak) ut til å være tilslutning til følgende temaer: WP1: Fokus på utbedring av jernbaneinfrastruktur i eksisterende trasé for å legge til rette for hurtigere persontransport (InterCity/ Snabbtog ) og godstog (Green Freight Corridor). WP2: Langsiktig arbeid for realisering av nytt Høyhastighetstog (>250 km/t) i egen trasé med mål om å binde regionen sammen og binde regionen som helhet nærmere til det europeiske kontinentet. Begge WP ene bør samtidig legge vekt på betydningen av at korridoren Oslo Göteborg København er en del av Det Nordiske Triangel og TEN -T. Dette innebærer også at prosjektet bør ha et perspektiv som inkluderer andre deler av Det Nordiske Triangel, for eksempel korridoren Stockholm Göteborg København (Europabanan + Götalandsbanan) og forbindelsen Oslo Stockholm (Tilväxtkorridoren) med videre forbindelse til Helsingfors og St. Petersburg. Det kan være aktuelt å legge til rette for at Stockholmsregionen og andre regioner kan følge arbeidet i prosjektet, selv om de ikke har anledning til å være ordinære partnere i COINCO II pga begrensingene i Intereg-programmet ØKS sin geografi. Flere av partnerne legger vekt på at finansierings- og organiseringsmodeller, trinnvis utbygging, miljømessige perspektiver, kapasitetsutfordringer for jernbanen i lys av økte godsmengder på tog, konkrete tiltak for å løse utfordringene knyttet til Missing link mellom Halden og Trollhättan, forbindelsene over Øresund, samt gode modeller for å kombinere flere typer togtransport i samme korridor/trasè, bør være blant temaene som vurderes. 8

9 Arbeidet med transportinfrastruktur i COINCO II bør også bygge på erfaringer fra gjennomførte og pågående interregprosjekter, som for eksempel IBU, SCANDRIA, STRING, mfl. Det er viktig at dette synliggjøres i søknaden. Det foreligger materiale som nærmere beskriver innholdet i wp1 og wp2 i konseptskissen som er utarbeidet av Oslo Teknopol, delvis basert på diskusjoner innenfor wp1 i COINCO North. Dette må imidlertid bearbeides ytterligere frem mot innsendelse av søknad. Jernbaneverket har tilbudt seg å sende innspill til en ytterligere konkretisering av wp1 med vekt på godstransport på jernbane. Næringsutvikling I prosjektskissen utarbeidet av Oslo Teknopol er det beskrevet en wp3 som omhandler næringsutvikling med tittelen The Scandinavian School of Entrepreneurship. Innholdet i wp3 er senere diskutert på et arbeidsmøte i wp2 i COINCO North, og der konkretisert noe ytterligere. Prosessen som er gjennomført av Analyse & Strategi tyder på at det i store trekk er tilslutning til innholdet i wp3. Fra enkelte partnere understrekes det likevel at wp3 må være noe mer enn et vedheng til wp1 og wp2 wp3 må ha et ambisjonsnivå som tilsvarer ambisjonene for wp1 og wp2. Samtidig er det viktig at wp3 representerer merverdi utover eksisterende bilaterale og mulitlaterale samarbeidsprosjekter. Benevningen The Scandinavian School of Entrepreneurship kan gi inntrykk av at wp3 har et relativt smalt fokus på enterprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Leser man innholdet i wp en slik dette er beskrevet i konseptskissen utarbeidet av Oslo Teknopol, fremkommer det at wp 3 handler om kunnskapsbasert næringsutvikling og innovasjon i bredere forstand, med bl.a. fokus på nanoteknologi, bioteknologi og mobilitet i arbeidsmarkedet, i tillegg til entreprenørskapsutdanning. Dette bør trolig reflekteres i tittelen til wp 3. Fra enkelte partnere er det tatt opp at en videre utvikling av samarbeidet mellom Universitetene og høgskolene innenfor prosjektets geografi, med bl.a. tilrettelegging for økt mobilitet av studenter og forskere mellom disse institusjonene og kartlegging av hindre for dette i dag, kan inkluderes som et tema innenfor wp3. Oslo Teknopol er også blitt kontaktet av Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) som er interessert i COINCO II ut i fra et perspektiv knyttet til unge menneskers kunnskap, holdninger og ønsker om å arbeide innenfor prosjektets geografi i fremtiden (mobilitet). De har et nettverk som omfatter tilsvarende institusjoner i Sverige og Norge og ønsker å knytte dette til COINCO II. DPU er utfordret til å konkretisere sin idé videre og beskrive organisering og ressursbehov. Etter Analyse & Strategis oppfatning er det en utfordring å utvikle dette temaet på en måte som gjør at det blir en naturlig del av wp3 og COINCO II som helhet, men vi mener samtidig at tematikken er interessant og har et potensial i denne sammenheng. Flere partnere har gitt uttrykk for at det generelt er behov for å utdype, konkretisere og kvalitetssikre innholdet i wp3 ytterligere. Oslo Teknopol vil legge til rette for en prosess som ivaretar dette. Akershus fylkeskommune har bl.a. varslet at de vil komme med innspill til innholdet i wp3. Kultur/film 9

10 I det nylig avsluttede prosjektet COINCO North var det en egen wp som omhandlet kultur. Av delprosjektenene innenfor denne wp en, er det arbeidet med film som kunstart som har hatt mest suksess, og i skissen til COINCO II som er sendt ut er det foreslått å bygge en ny wp rundt dette temaet. Visuell kunst er raskt voksende, og det er flere sterke miljøer innenfor dette temaet innenfor prosjektets geografi. Samarbeid om film, og en styrking av filmmiljøene i geografien, vil kunne bidra til å styrke den kulturelle intergrasjonen innenfor regionen, og øke kjennskapet til Skandinavia internasjonalt. En utfordring med wp4 slik den er beskrevet i prosjektskissen, er etter Analyse & Strategis inntrykk behovet for å knytte disse miljøene sammen rundt en slik wp innenfor COINCO II samtidig som dette er koordinert med de aktuelle regionene og byene som vil delta i prosjektet. Her gjenstår det et arbeid frem mot en eventuell interregsøknad. En utfordring her er at de som er kontaktpersoner hos partnerne primært arbeider med transportinfrastruktur og næringsutvikling, og har liten oversikt over kulturområdet. Management - Informasjon I prosjektskissen utarbeidet av Oslo Teknopol er det lagt opp til å organisere arbeid med informasjonsarbeid, politisk forankring og deltagelse i samfunnsdebatten i innenfor wp5 Management. Jfr. forslaget til styringsstruktur i punkt 4, er det i dette notatet lagt vekt på at den politiske forankringen skal skje som en del av styringsstrukturen. Det foreslås derfor at wp5 i stedet kalles informasjon. Informasjonsarbeid, internt og eksternt, er en viktig del av arbeidet som både må integreres opp mot partnerskapet i prosjektet som helhet og knyttes til den løpende virksomheten som ivaretas av prosjektets sekretariat. Det er fra en av partnerne foreslått at alle partnerne bør kunne være representert med sine informasjonsmedarbeidere i wp5. Det praktiske arbeidet knyttet til koordinering av prosjektet som helhet, administrasjon og økonomioppfølging bør imidlertid også ivaretas innenfor en workpackage. Et forslag er å se dette i sammenheng med den rolle som var tiltenkt samordningsgruppen i Oslo Teknopols skisse til prosjektbeskrivelse (og som er i tråd med organiseringen av COINCO North). Dette vil dermed være grunnlaget for en wp6 Management og samordning. Her vil det være naturlig at Oslo kommune og BRG deltar, i tillegg til de partnere som har ledere av wp er, på samme måte som samordningsgruppen i COINCO North. En alternativ mulighet, er at det som er beskrevet som wp5 og wp6 her organiseres innenfor samme wp, med to ulike arbeidsgrupper. Andre temaer Fra en av de potensielle partnerne, ble temaet energi løftet frem som et mulig samarbeidstema i tillegg til de som er beskrevet her. Dette temaet ville i og for seg egne seg godt i samspill med de øvrige som er beskrevet her, enten som en egen wp eller eventuelt som en del av wp3. Dersom søknaden skal være klar til innsendelse i august/september 2011, virker det imidlertid lite sannsynlig at man skal kunne rekke å utvikle dette temaet tilstrekkelig til at det skal kunne inngå som et eget tema i prosjektet. 10

11 Forslag til gjennomføringsorganisasjon Basert på det foregående, vil følgende struktur kunne være hensiktsmessig: Figur 2: Forslag til gjennomføringsorganisasjon Anbefalinger: 1. Det etableres en gjennomføringsorganisasjon med seks workpackages: WP1 IC-tog og Green Freight corridor WP2 Høyhastighetstog WP3 Kunnskapsbasert næringsutvikling WP4 Nordic Filmlab WP5 Informasjon WP6 Management og samordning 2. Det arbeides videre med å konkretisere innholdet i hver enkelt wp. 3. Alle WP er igangsettes når prosjektet starter. 4. Eventuelle utspill på vegne av prosjektet forankres i samordningsgruppen. 11

12 6. De enkelte partnernes deltagelse i de ulike delene av prosjektet Som redegjort for innledningsvis, har Analyse & Strategi så langt ikke lykkes med å kontakte alle potensielle partnere. Nedenfor gjengis en liste basert på de tilbakemeldingene vi har fått mht wp1 tom. wp 4, samt antakelser om de eventuelle øvrige partnernes deltagelse. Den nye wp5 Informasjon har ikke blitt sjekket ut med alle partnerne. Deltakelse i denne er derfor uvisst. I praksis vil det kunne være ulike organisasjoner som representerer partneren i den aktuelle wp, for eksempel vil Göteborg både kunne representeres av Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborg & company samt Göteborg stad. Slik vil det også kunne være med de andre partnerne i tabellen. Vi har også undersøkt hvilke partnere som er villige til å påta seg lederskap for de ulike WP ene. Dette er ikke avklart i alle tilfeller, men der det utpeker seg kandidater som har sagt seg villig, og der dette ikke synes å være kontroversielt, er dette markert med et rødt kryss. Tabell 1: Foreløpig oversikt over partnernes ønske om deltakelse i prosjektet Partner Wp 1 Green freight/ IC-tog Wp 2 Høyhastighetstog Wp 3 Kunnskapsbasert næringsutvikling Wp 4 Nordic Film lab Wp 5 Informasjon WP6 Management og samordning Oslo X X X X X X Göteborg X X X X X X Akershus X X X X X X Østfold X X X X X Västra Götaland X X X X X X? Region Halland Region Skåne X X X X X X? Helsingborg X X X X X Malmö København X X? Region Hovedstaden Region Sjælland Trafikkverket Jernbaneverket X? X X X X 12

13 Statens Vegvesen X Som det fremgår av tabellen, har Akershus fylkeskommune sagt seg villig til å lede wp 1, slik de også har gjort i COINCO North. Oslo kommune har signalisert at de ønsker ansvaret for wp2. Når det gjelder wp3, har Göteborg ved Chalmers Tekniska Högskola sagt seg villig til å lede denne. Når det gjelder wp4, kan både Göteborg & Co, Region Västra Götaland (ved Film i Väst) og Region Skåne være aktuelle ledere for wp en. Dette er ikke avklart. Av hensyn til en spredning av ansvar innenfor geografien og mellom partnerne, kunne det være en fordel om Region Skåne, alternativt Region Västra Götland, tok ansvaret for denne. Begge regioner har vært åpne for å vurdere dette, men har ikke avklart dette så langt. Når det gjelder wp 5, er dette en ny wp som vi ikke har fått tilbakemeldinger på i løpet av den prosessen som er gjennomført. Wp6 bør ledes av Oslo i kraft av at Oslo kommune har det overordnede prosjektlederansvaret. Anbefalinger: 1. Det bør arbeides videre med å avklare partnernes deltagelse og eventuelt lederskap i de ulike wp er. 2. Det bør søkes å oppnå balanse mellom partnerne innenfor geografien av prosjektet, for eksempel ved at en av partnerne fra Øresundsregionen tar lederansvar for en av wp ene. 7. Økonomiske bidrag og budsjett Foreløpig anslag indikerer at partnere som deltar i alle wp er maksimalt vil bidra med kr ,- NOK pr år i bidrag totalt 1,5 mill NOK. Analyse & Strategi har ikke registrert innvendinger mot beløp i denne størrelsesorden undervis i forankringsprosessen. Det endelige bidragsbeløpet vil først bli klart når budsjettet for aktivitetene innenfor hver enkelt wp er avklart. Hvor mye av beløpet på ca. kr som vil være egen arbeidsinnsats/kontante bidrag vil avhenge av den enkelte partners rolle/ansvar i prosjektet. Generelt vil det imidlertid være ønskelig med en høyest mulig andel kontante midler, fordi dette gir størst fleksibilitet i gjennomføringen av prosjektet. WP1 og WP2 vil til sammen stå for den største andelen av budsjettet. Alle partnere må bidra til WP5 Informasjon og WP6 Management og samordning 13

14 Anslått totalbudsjett for prosjektet inkludert bidrag fra EU og den norske stat er mill NOK. Når det gjelder bidrag over ØKS-programmet, er det verd å være oppmerksom på at midlene til ØKS-delen av programmet på det nærmeste er brukt opp. Det har blitt diskutert å over midler fra KASK-delen og Øresund-delen av programmet, men dette har støtt på motstand fra en del av regionene. Dette vil kunne påvirke mulighetene for støtte fra programmet i betydelig grad. Anbefalinger: 1. Budsjettene for de enkelte wp ene bør avklares så rakst som mulig. 2. Det bør avklares hva partnere som kun deltar i enkelte wp er skal betale i forhold til partnere som deltar i alle wp er. 3. Det bør innledes dialog mer hver enkelt partner om andel in kind/kontante midler. 4. Det bør arbeides for å sikre tilstrekkelige midler innenfor ØKS-programmet til prosjektet. 8. Forankring hos de enkelte partnere og fremdrift i arbeidet med søknaden Oslo Teknopol arbeider med søknaden ut i fra en målsetting om at den skal være klar til innsendelse den 20. august. Endelig frist for innsendelse i denne runden er 20. september. Et flertall av partnerne har imidlertid gitt uttrykk for at det er svært vanskelig for dem å rekke å gjennomføre interne beslutningsprosesser i sin organisasjon som innebærer at de kan underskrive medfinansieringsbevis før 20. august eller 20. september. En kompliserende faktor i Norge er for øvrig at det er kommune- og fylkestingsvalg i september. I den grad dette må vedtas på politisk nivå, er det et spørsmål om man rekker dette før valget, og i motsatt fall hvor lang tid det tar før nye politikere er klare til å fatte nødvendige beslutninger. En søknad er ikke komplett, og kan ikke behandles av overvåkningskomiteen i ØKSprogrammet, før alle partnere har sendt inn sine medfinansieringsbevis (vedlegg til søknaden). Mye tyder på at det er en viss aksept fra ØKS-sekretariatets side for at medfinansieringsbevis kan ettersendes for de partnere som ikke rekker en intern behandling av søknaden før søknaden sendes. Det må imidlertid så rakst som mulig avklares hva som vil være absolutt siste frist for å ettersende medfinansieringsbevis. Det må antas at selv om enkelte partnere først formelt kan slutte seg til prosjektet etter at søknaden er sendt inn, må partnerne likevel ha en foreløpig intern prosess knyttet til innhold 14

15 og organisering, slik at de kan slutte seg til søknaden på det tidspunktet den sendes inn med forbehold om senere formell godkjenning og utfylling av medfinansieringsbevis. Uansett må det mao være en videre prosess med alle potensielle partnere i august (og eventuelt september) for å konkretisere innholdet og avklare usikkerhetsmomenter i forhold til det som er status pr i dag. (22. juli). Det vises her til redegjørelsen under de foregående punkter i dette notatet. Den 17. august skal det være et møte i samarbeidskomiteen for Den Skandinaviske Arena i Göteborg. Det er planlagt å bruke dette møte som en arena for å informere om arbeidet med søknaden for COINCO II, jfr. utsendt Agenda for møtet. Det er imidlertid neppe realistisk at innholdet i søknaden kan realitetsbehandles her. Møtet den 17. august er det første møtet på lang tid i samarbeidskomiteen i DSA, og mange av politikerne vil være nye. Uansett er ikke eventuell deltagelse i prosjektet noe som kan vedtas i plenum i et organ som DSA. Det er avgjørende at hver enkelt partner legger til rette for en intern beslutningsprosess om den enkelte partner vil slutte seg til prosjektet eller ikke, og eventuelt i hvilket omfang. Dersom man ikke rekker å få en søknad klar, med de nødvendige interne beslutningsprosesser hos hver enkelt partner, er det et alternativ å utsette innsendelsen av søknaden til neste søknadsrunde på nyåret i Enkelte partnere har gitt uttrykk for at de ideelt hadde sett at man brukte også høsten 2011 til å bearbeide søknaden og sørge for nødvendig intern forankring. Fra andre partnere er det imidlertid blitt påpekt at det er viktig at søknaden sendes inn i forbindelse med søknadsrunden i august/september Etter Analyse & Strategis oppfatning er det gode argumenter for å arbeide for å rekke søknadsrunden nå i høst. Det viktigste argumentet for dette er at det er svært lite penger igjen i ØKS-delen av programmet. Pr. i dag ser det ut til at det ikke vil være penger igjen i neste runde på nyåret Skal man rekke å gjennomføre et tre-årig prosjekt, må man dessuten starte opp i andre halvår Alle prosjekter i ØKS skal være avsluttet innen utløpet av første halvår Anbefalinger: 1. Det tas sikte på å sende inn søknad pr august/september Det må avklares hva som er absolutt siste frist for ettersendelse av medfinansieringsbevis. 3. Det må tilrettelegges for nødvendige interne beslutningsprosesser hos hver enkelt partner. Dette er både et ansvar for den enkelte potensielle partner, og for Oslo Teknopol som må sørge for at uavklarte spørsmål avklares tidsnok til at partnerne kan gjøre sine beslutninger. 15

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Den Skandinaviske. Policydokument for

Den Skandinaviske. Policydokument for Policydokument for Den Skandinaviske Arena Langs den 600 km lange strekningen Oslo-Göteborg-Öresund bor det i dag ca. 8 millioner mennesker. Innenfor en radius på 300 km fra Göteborg finnes 50 % av Skandinavias

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i ELENA-prosjekt

Erfaringer fra deltakelse i ELENA-prosjekt REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Støttet af ELENA-ordningen under Intelligent Energy Europe Programme Erfaringer fra deltakelse i ELENA-prosjekt v/ Flemming Jørgensen, REEEZ Agenda

Detaljer

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur

Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Saknr. 13/10402-2 Saksbehandler: Ole Jørn Alfstad Høring - Osloregionens Europakontor (ORE) - forslag til vedtektsendringer og endringer i beslutningsstruktur Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Teg/ HHT-Utredning- Høringsuttalelse Jernbaneverket Postboks 4350 NO-2306 Hamar NTP Sekretariatet Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.05.2016 J.postID: 2016104062 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017 Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet 23 mai 2017 Det nye Jernbanedirektoratet Rolle og samfunnsoppdrag «Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer